Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)"

Transkript

1 Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø

2 EUs bygningsenergidirektiv (2003) Hovedpunkter Beregningsmetodikk for energibruk (NS 3031) Energikrav for nye bygg og store bygg som renoveres (TEK 07) Energisertifisering (merking) av bygninger Inspeksjon (ettersyn) av kjelanlegg og klimaanlegg

3 Begrepsavklaring Kilde: EvoTek AS Teknisk forskrift bruker netto energibehov Energimerkeordningen bruker levert energi Resten av Europa inkl. EPBD bruker primærenergi 3

4 Dagens myndighetskrav Teknisk Forskrift - TEK - definerer det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge Gjeldende forskrift TEK10 trådte i kraft 01. juli 2010 og erstattet TEK07 Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som: Visuell kvalitet Universell utforming Sikkerhet mot naturpåkjenning Uteareal Ytre miljø Konstruksjonssikkerhet Sikkerhet ved brann Planløsning Miljø og helse Energi

5 Energikrav fra TEK10 Kravet gjelder skolebygg Kravet gjelder varmebehovet Begge modellene gir fleksibilitet med hensyn til hvilke energitiltak som gjennomføres. Minstekrav knyttet til varmeisolasjon og tetthet er innført for å sikre en akseptabel bygningskropp i alle nye bygninger

6 Tiltaksmodellen, 14-3 Krav til en rekke gjennomførte energitiltak (f.eks. U-verdier, vindusandel, kuldebro, tetthet, gjenvinningsgrad, SFP, ingen romkjøling) Sjekkliste; dersom alle kravene overholdes er bygget godkjent iht. TEK 10 Modellen krever ikke energiberegninger, men grad av energieffektivitet (kwh/m 2 år) fremkommer ikke Det tillates omfordeling mellom de ulike energitiltak. For eksempel kan yttervegger ha tynnere isolasjon enn det kravet tilsier dersom gulvet har tykkere isolasjon. Men det samlede varmetapet må ikke øke (vurdering av totalt varmetapstall for bygget). Tiltaksmodellen er uavhengig av bygningskategori, men egner seg i praksis best for enkle bygningskategorier (f.eks. boliger, barnehager)

7 Eksempler på krav i praksis i tiltaksmodellen Yttervegg 0,18 25 cm mineralull Tak 0, cm mineralull Gulv 0, cm EPS/XPS Vindu/dør 1,20 2 glasslag med argongass i mellomrom Normalisert 0,06 Bryte kuldebroer med et sjikt kuldebroverdi: varmeisolerende materiale

8 Rammekravsmodellen 14-4: Modellen fastsetter maksimalt tillatt netto energibehov i kwh/(m 2 år) for hver bygningskategori. For skolebygg skal netto energibehov være lavere enn 120 kwh/m 2 år (kravet var 135 i TEK 07) Dette gjelder totalt for alle energiposter, ikke bare oppvarming Modellen gir stor frihet med valg av løsninger, så lenge minstekravene er oppfylt. Det må gjennomføres en standardisert energiberegning (iht. NS 3031)

9 Eksempel på energibudsjett etter NS3031 NS 3031 gir en del standardverdier Varmtvann 10 kwh/(m 2 år) Belysning 22 kwh/(m 2 år) (eller 18 kwh/(m 2 år) med styringssystemer) Utstyr 13 kwh/(m 2 år) Energiramme ( 14-4, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 15,6 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12,4 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 10,1 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 12,7 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 1,7 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 17,7 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 13,3 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 3,4 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,7 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 120,0 kwh/m² Godkjent ihht. TEK10

10 Krav til energiforsyning Ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast For skolebygninger over 500 m 2 oppvarmet BRA skal minimum 60% av netto varmebehov dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet fra nettet eller fossile brensler Elektrisitet til varmepumpe teller ikke med Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet Solfanger Fjernvarme Varmepumpe Pelletskamin Vedovn Biokjel Biogass Bioolje

11 Fjernvarme I områder hvor det er tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter planog bygningsloven 27-5, skal nye bygg utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt vann. Unntak kan gjøres hvis det kan dokumenteres at alternative løsninger er miljømessig bedre

12 TEK10 i praksis Bet glassareal. Jo bedre U-verdi i vinduene, jo større glassareal kan tillates Tjukkere vegger og tak (kan ha betydning for innvendig areal og takhøyde) Trelags vindu, evt. isolering av karm eller andre produktforbedringer utkragede betongkonstruksjoner Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner (virkn.gradkrav økt fra 70 til 80% i næringsbygg) Effektive ventilasjonsvifter

13 Energimerkeordningen gjelder fra 1.januar 2010, obligatorisk fra 1.juli 2010 Attesten er gyldig i 10 år og består av: Energikarakter med utgangspunkt i levert energi A ca. passivhusstandard B ca. lavenergistandard C/D forskriftsnivå dvs. TEK 10 Oppvarmingskarakter Tiltaksliste for energisparetiltak

14 Energimerkeordningen Netto energibehov Levert Energi TEK 07 TEK 10 A B C D E F G Bygningskategori kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² kwh/m² Småhus /m² /m² Boligblokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitets- og høgskolebygg Sykehus (335) Sykehjem (250) Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksteder (190) Energimerkeordningen tar utgangspunkt i behov for levert energi Dette er IKKE det samme som netto energibehov Grunnen er at man ved beregning av levert energi tar hensyn til virkningsgrad til energiforsyningsløsning

15 Energimerkeordningen Fordeler: Tydelig definert mål Forholdsvis greit å forholde seg til for utbygger og rådgivere I utgangspunktet lett forståelig for menigmann Ulemper Skiller ikke særlig godt på bygningsmessige tiltak og energiforsyningstiltak Varmeforsyningsløsning er i svært stor grad styrende for energimerke Har man VP til grunnlast for oppvarming, er det forholdsvis enkelt å oppnå energimerke A, mens det er svært krevende i bygg med andre oppvarmingsløsninger Risikerer at det suboptimaliseres i varmeforsyningsvurderingene Kan gi uforholdsmessig stor fokus på justering av detaljer for å oppnå tallfestede krav framfor å fokusere på det som faktisk betyr noe Optimaliserer bygget for en teoretisk driftssituasjon framfor den virkelig driftssituasjonen

16 Passivhus-/lavenerginivå Naturlig steg videre fra TEK10 standard for å bygge energieffektiv skole Passivhusstandard er laget for boligbygg (NS 3700) Passivhusstandard for andre bygningstyper er ikke laget, men er under utvikling (NS 3701) I praksis benyttes PR 42 som om det er en standard Maksimalt energibehov til oppvarming for skolebygg er 15 kwh/m 2 år Romkjøling og ventilasjonskjøling tillates ikke for skolebygg Minstekravet til bl.a. tetthet og U-verdier er skjerpet i forhold til forskriftskrav

17 Eksempel på passivt skolebygg - Marienlyst Arealeffektivitet: 6500 m 2 fordelt på 510 elever gir ca.12 m 2 /elev Byggekostnader: 223 millioner kroner Passivhustiltak (5 % merkostnad): Ekstra isolasjon 8 millioner. Automatisering 2 millioner Energiforbruk: Netto energibehov: 61,4 kwh/m 2 år (beregnet etter NS 3031) Levert energibehov: 64,7 kwh/m 2 år Energikilder: Nærvarmenett basert på varmepumpe fra gressbane. Drammen Fjernvarme får energi fra fjorden og biovarme som blir levert til nærvarmenettet. Valget om å oppnå passivhusstandard ble først tatt etter byggestart Kilde: FutureBuilt

18 Passivhus-/lavenerginivå Fordeler: Ganske tydelig definerte mål Skiller klart på krav til bygningsmessige tiltak og krav til energiforsyning Forholdsvis greit å forholde seg til for utbygger og rådgivere I utgangspunktet lett forståelig for menigmann Ulemper Skiller tydelig på bygningsmessige tiltak og energiforsyningstiltak Varmeforsyningsløsning er dermed ikke styrende for oppnåelse av ønsket nivå Kan gi uforholdsmessig stor fokus på justering av detaljer for å oppnå tallfestede krav framfor å fokusere på det som faktisk betyr noe Optimaliserer bygget for en teoretisk driftssituasjon framfor den virkelige driftssituasjonen

19 Myte: Lavenergibygg/passivhus er dyrt Nei, ikke dersom man tar hensyn til dette i planlegging fra dag 1. Erfaringstall fra Byggforsk tilsier ekstrakostnader på ca. 800 kr/m 2 for kontorbygg med passivhusstandard. Dette forutsetter at enkelte av de bygningsmessige ekstrakostnadene kompenseres ved forenklede og rimeligere varmedistribusjonssystemer Dersom forbildeprosjektstatus fra Enova (aktuelt for passivhus): Støtte på opptil 350 kr/m 2 Totaløkonomisk (årskostnader) vil resultatet for store bygg ofte være meget bra man legger litt av kostnader i selve bygget og reduserer de årlige driftskostnadene

20 Nytt ambisiøst EU direktiv 18. mai 2010 godtok Europa-parlamentet innstillingen fra Europarådet som krever mer energieffektive nybygg. Det nye direktivet fastsetter at alle nye bygg i EU fra 2021 må bygges som NZEB-buildings (nesten-nullenergibygg). Nye offentlige bygg må gå foran og oppfylle dette kravet allerede fra Det er forventet at EU-medlemmene innen 2015 må ha nådd halvveis til målet om nesten-nullenergibygg Men før vi bygger NZEB bygninger kommer passivhus/lavenergi 2 0

21 Oppsummering EUs bygningsenergidirektiv kom i 2003, Har lagt grunnlaget for mye av det som har skjedd innen energibruk i bygninger de siste årene Byggeforskriftene setter ganske strenge energikrav Gjennomføring av tiltaksliste Eller energiberegning under et gitt krav Div. minimumskrav U-verdier, tetthet, varmegjenvinning etc. Krav til miljøvennlig løsning for varmeforsyning Dersom man ønsker å sette høyere energi- og miljøkrav Energimerkeordningen sett krav om energikarakter A eller B og farge Og/eller sett krav om at bygget skal oppnå lavenerginivå eller passivhusnivå iht. PR 42 (eller NS 3701 (ikke ferdig ennå) )

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Ny plan og bygningslov

Ny plan og bygningslov Ny plan og bygningslov Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 1 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling Raskere og enklere prosesser Kostnadsreduksjoner Brukervennlighet

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer