Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse"

Transkript

1 Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Telefon wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige bestemmelser 2 13 Planlagte bygg 2 2 Energiforsyning 3 21 Elektrisitet 3 22 Fjernvarme 4 23 Nærvarme 4 3 Anbefaling 7 1 Energibehov 11 Eksisterende bebyggelse Innenfor de foreslåtte reguleringsgrenser er det i dag ca 60 boligeiendommer, skole og en del eldre industrilokaler Det er ikke foretatt noen registrering av energibruk i eksisterende bygningsmasse Basert på normtall og antatt areal utgjør energiforbruket for boliger og skole 2,5 GWh per år Vi antar at 1,8 GWh av dette dekkes ved hjelp av elektrisitet, og 0,7 GWh ved hjelp av annen energibærer Oppdragsnr: A Utgivelsesdato: Sist revidert: Utarbeidet Rolf Hermansen

2 2 / 7 12 Offentlige bestemmelser Byggeteknisk forskrift, TEK 10, er en forskrift til Plan- og bygningsloven, og her framgår bla energirammer for ulike bygningstyper Videre framgår at bygning under 500 m 2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker For bygg over 500 m 2 er kravet minimum 60 % Med referanse til veiledningen til forskriften, framgår det at direktevirkende elektrisitet omfatter ikke elektrisitet tilført varmepumpesystemer Videre er det ikke tillatt å benytte kjel for fossilt brensel som grunnlast Basert på Stortingsmelding nr 21 ( ) Norsk klimapolitikk og Klimaforliket i Stortinget i juni 2012, går det mot en skjerpning av kravene Bla at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 Dagens TEK 10 vil bli erstattet av TEK Planlagte bygg I Tabell 1 er planlagte bygg i de ulike områdene listet opp med angivelse av areal og totalt energibehov beregnet etter gjeldende krav i TEK 10 Benyttet byggareal er hentet fra "Oversikt over bygningsvolumer", Cowi Byggareal for Tegnebys areal er basert på områdets størrelse og utnyttelsesgrad Benyttet spesifikk energi framgår av Tabell 3 Som det framgår av tabellen kreves det en total energimengde på ca 35,5 GWh per år inkludert kjøling til næringsbygg ved fullt utbygget område Tabell 1- Totalt energibehov etter TEK 10 OBJEKT AREAL AREAL AREAL ENERGI ENERGI ENERGI ENERGI Bolig Næring Annet Bolig Næring Annet Sum m2 m2 m2 MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år Gnr/bnr 638/ Gnr/bnr 638/ Gnr/bnr 638/ Gnr/bnr 639/ Gnr/bnr 639/ Gnr/bnr 639/8, Skolebygg Tegnebys areal SUM Kjøling

3 3 / 7 Dersom alle boligene bygges med det som i dag er definert som passivhusstandard, vil totalt energibehov bli redusert med ca 8 GWh per år sammenliknet med TEK 10 Dersom alle byggene på området bygges med passivhusstandard, vil totalt energibehov reduseres med ytterligere ca 6 GWh per år I Tabell 2 er energi- og effektbehov til byggoppvarming og varmt tappevann listet opp for ulike byggstandarder Benyttet spesifikk energi framgår av Tabell 3 Tabell 2 Energi- og effektbehov oppvarming Energi oppvarming Effekt oppvarming GWh/år MW TEK 10 19,9 9,9 Passivhus boliger 16,7 8,3 Passivhus alle bygg 13,4 6,7 Tabell 3 Spesifikk energiforbruk Bolig kwh/m² år Næring kwh/m² år Skole kwh/m² år TEK 10 totalt TEK 10 oppvarming Passivhus totalt Passivhus oppvarming Kjøling 10 Dersom all oppvarming dekkes av annen energibærer enn elektrisitet, vil nødvendig elektrisk energi være ca 7 GWh per år Det er da forutsatt at alle næringsarealer er i kategori kontorbygg 2 Energiforsyning 21 Elektrisitet Det er Fredrikstad EnergiNett AS som har konsesjon på distribusjon av elektrisk energi i området De vil bygge ut et nytt nett for forsyning av de nye byggene

4 4 / 7 22 Fjernvarme Hafslund Miljøenergi AS søkte i 2008 om fjernvarmekonsesjon for området "Sarpsborg øst" Området går fra Sundløkka og Årum i syd, Glomma i vest, Kampenes industriområde i nord samt på østsiden av Hafslunds eiendom mot Borgenhaugen Som energikilde er det forutsatt å benytte Hafslund sitt biobrenselanlegg på Borregaard Denne konsesjonssøknaden oppfatter altså det aktuelle utbyggingsområdet Konsesjon er imidlertid ikke gitt, og i NVE har søknaden status "søknad stilt i bero" Ved henvendelse til Hafslund Miljøenergi opplyses det at det ikke lenger er noen planer om å fjernvarmeforsyne området Gretnes-Sundløkka 23 Nærvarme For levering av varme til byggoppvarming og varmt tappevann bør det være av interesse å vurdere et nærvarmenett, og eventuelt et nett for kjøling til næringsbyggene Dette betinger at byggene bygges med et vannbårent system For produksjon av varmt vann til nærvarmenettet må det etableres en energisentral i området Som grunnlast i denne sentralen vil det være mest aktuelt å benytte et forbrenningsanlegg for fast biobrensel eller bruk av grunnvarme som inkluderer bruk av varmepumpe Sistnevnte kan også kombineres med produksjon av kaldt vann til distribusjon av kjøling En slik sentral må også ha en spisslast og reserveløsning, og her kan bruk av kjeler for biofyringsolje eller gass være aktuelle Dersom man ser isolert på et nærvarmenett, vil økonomien i dette reduseres med redusert energibehov til byggoppvarming og oppvarming av tappevann Selv med alle bygg utført med passivhusstandard, vil det være et energibehov til oppvarming på over 13 GWh per år ved full utbygging Alternativet til et nærvarmenett er individuelle løsninger eller fellesløsninger for grupper av bygg Da tenkes det for eksempel på aktiv bruk av solenergi og bruk av pelletskaminer Fast biobrensel Med faste biobrensler menes ved, bark, flis, briketter og pellets Biobrenslene har ulik foredlingsgrad Jo høyere foredlingsgraden er, desto mer standardiserte og forutsigbare er egenskapene Dette avspeiler seg også i brenselets kostnad, men til gjengjeld får man et brensel som kan brennes i et forbrenningsanlegg som krever mindre arbeid med driftsoppfølging Ved har lavest foredlingsgrad, og pellets den høyeste Når biomasse vokser i naturen tar det opp CO 2 Denne CO 2 -mengden slippes ut når man brenner biomassen Den samme CO 2 -mengden hadde sluppet ut i den

5 5 / 7 naturlige forråtningsprosessen dersom man ikke hadde brent biomassen Man sier derfor at biobrensel er en CO 2 -nøytral energikilde, det vil si at bruk av biobrensel ikke fører til økte utslipp av CO 2 til atmosfæren Pellets og briketter er eksempler på foredlet biobrensel Pellets er biomasse som er presset sammen til små sylindere med diameter mindre enn 20 millimeter Dette gjør at energiinnholdet pr volumenhet blir høyere enn for uforedlet biomasse De vanligste størrelsene på pellets er 6, 8 og 12 millimeter i diameter De små dimensjonene gjør at pellets kan håndteres omtrent som flytende brensel De fraktes i tankbil og brennes gjerne i pelletskaminer Disse er enkle å bruke, har egen tank til pellets og automatisk inntak av brensel Briketter er større sylindere av sammenpresset treflis eller annen biomasse Vanlig diameter på briketter er 50, 60 eller 75 millimeter Den høye energitettheten gjør at briketter tar mindre plass og derfor er lettere å transportere og oppbevare enn ved Briketter kan brennes i vanlige vedovner, men på grunn av at energitettheten er høyere enn for ved må man ta visse forhåndsregler Man må blant annet ikke legge flere enn to eller tre briketter om gangen Skogsflis blir produsert direkte av skogsvirke Dette kan være virke fra tynninger, lauvbestand, eller biprodukt/ avfall fra slutthogster Fuktighetsinnholdet i flisa kan variere fra 55 % (helt rått virke) og ned til 15 % Jo tørrere flis desto høyere effektiv brennverdi Normalt benytter man skogsflis med et fuktighetsinnhold på 30 % - 45 % Jevn fliskvalitet tilpasset det aktuelle fyringsanlegget er av avgjørende betydning for å unngå driftsstans Flisa bør ha en homogen størrelsesfordeling som er tilpasset innmatningssystemet i det aktuelle flisforbrenningsanlegget Grunnvarme Grunnvarme i den form som omtales her er i hovedsak magasinert solvarme Denne energien kan utnyttes til byggoppvarming ved hjelp av varmepumper Varmepumper leverer 2 til 4 ganger så mye varme som den elektrisiteten de bruker, og er derfor et miljøvennlig og energieffektivt alternativ Grunnen kan også brukes til kjøling på varme dager Anlegg som brukes til både oppvarming og kjøling er mer økonomiske enn anlegg som bare brukes til oppvarming Grunnvarmen kan utnyttes på tre forskjellige måter; jordvarme, borehull i fjell og grunnvann Mest aktuelt av disse er borehull i fjell (bergvarme) Bergvarme utnytter varmen i fjellgrunnen Dette gjøres ved at man borer et meter dypt hull i grunnen, en såkalt energibrønn En slange med frostvæskeblanding monteres ned i hullet Frostvæsken tar opp varme fra grunnfjellet og -vannet rundt slangen Denne løsningen krever lite areal, diameteren på borehullet er som regel 15 cm På overflaten er et kumlokk det eneste som synes

6 6 / 7 Energipotensialet i en slik energibrønn er avhengig av temperatur og varmeledningsevne til grunnen Grunnvann har omtrent 20 ganger bedre varmeledningsevne enn luft Dette fører til at det kun er den vannfylte delen av borehullet som kan utnyttes Grunnvannsnivået ligger ofte 1 10 meter under terrengoverflaten Denne måten å utnytte grunnvarmen på har relativt høye investeringskostnader, men har også lang levetid, er driftsikker og varmekilden har stabil temperatur Solenergi Solenergi er vår mest miljøvennlige energikilde, den er tilgjengelig stort sett overalt, og den finnes i store mengder Bruk av solenergi til oppvarming blir ofte vurdert som lite interessant for norske forhold fordi solinnstrålingen midtvinters er liten når behovet er størst Det er imidlertid lange perioder om våren og høsten hvor varmebehovet faller sammen med gunstig solinnstråling, og gjør det interessant å utnytte solenergien til oppvarmingsformål Dessuten er forbruket av varmt tappevann like stort om sommeren som om vinteren Den årlige solinnstrålingen i Sør Norge er ca kwh/m 2 Dette tilsvarer ca 50 % av innstrålingen ved ekvator I Norge gir sola ganger mer energi enn dagens energibruk Aktiv solvarme kan installeres som såkalte kombinerte anlegg, dvs anlegg som benyttes til oppvarming av både arealer og tappevann, eller anlegg for kun tappevannsberedning Et aktivt solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og et varmefordelingssystem, hvor varmefordelingssystemet kan være et vannbårent gulvvarmesystem og hvor varmelageret erstatter tradisjonelle varmekilder som dobbeltmantlet bereder, elkassett eller lignende Ved god planlegging kan dermed mye av en solvarmeinstallasjon erstatte andre installasjoner Likeledes har moderne teknologi og materialbruk muliggjort at solfangerne, som monteres i tak eller fasade, nå kan erstatte tradisjonelle taktekkings- og fasadematerialer Solinnstrålingen absorberes i solfangeren og overføres til varmelageret ved bruk av vann Derfra distribueres den videre for oppvarming av rom eller til forvarming av tappevann Da forbruket av energi ikke alltid er sammenfallende med tilgangen på energi fra sola, kreves det et varmelager for å ta vare på energien Solvarmesystemet må dessuten suppleres med annen energikilde Utbyttet av et solfangeranlegg er avhengig av hvordan energien benyttes Effektivt utbytte etter norske forhold vil variere mellom kwh/m 2 /år Maksimalt utbytte om sommeren kan komme helt opp i ca 700 W/m 2 Solvarme er spesielt godt egnet til oppvarming av vann til gulvvarmeanlegg, svømmebasseng mv da systemet er mest effektivt ved lave temperaturer, dvs i området C Et gulvvarmesystem arbeider ofte ved ca 30 C, mens et svømmebasseng kan ha enda lavere temperatur Mye av tappevannet som brukes i det daglige er også under 40 C, noe som gjør at solenergi kan gi et vesentlig bidrag til denne type installasjoner En typisk størrelse på et villa-anlegg kan levere et netto energitilskudd på kwh/år

7 7 / 7 3 Anbefaling Siden det aktuelle utbyggingsområdet ikke er underlagt fjernvarmekonsesjon, kan utbygger selv velge hvordan byggene skal forsynes med energi til oppvarming Det er imidlertid en forutsetning at offentlige krav som gjelder på utbyggingstidspunktet overholdes Selv med alle bygg utført med passivhusstandard, vil det være et energibehov til oppvarming på over 13 GWh per år ved full utbygging Dette er mer enn varmebehovet til det nye sykehuset på Kalnes, hvor Østfold Energi har bygget opp en egen varmesentral med sykehuset som eneste kunde Denne sentralen benytter bergvarme som grunnlast Det bør undersøkes om det er et energiselskap som er interessert i å varmeforsyne området Fjernvarmeanlegg er omfattet av energiloven, og slike anlegg er konsesjonspliktige dersom anlegget forsyner eksterne forbrukere og har en ytelse på over 10 MW Som det framgår av kap 13 vil det aktuelle anlegget være under denne grensen En eventuell varmeleverandør vil imidlertid ganske sikkert sette krav om tilknytningsplikt for alle bygg Dette notatet viser rammebetingelser og belyser muligheter med hensyn til varmeforsyning av området Neste trinn bør være å utarbeide en varmeplan for området, som også tar inn utbygningstakt og kostnader i vurderingen

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 4 3.1 Revisjonsoversikt... 4 4.

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer