ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELVERUM FLYKLUBB/SEIL"

Transkript

1 ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2015 STYRET OG TILLITSVALGTE: Elverum flyklubb har hatt sitt første år med ny struktur på organiseringen. Seilflygruppa har hatt denne ledelsen: Leder: Nestleder: Kasserer/medlem: Fagstillinger: Skolesjef: Teknisk sjef: Operativ leder: Vinsjansvarlig: Valgkomité: Revisorer: Marit Lindstad Ida Mellesdal Gunnar Øxseth Jan Arild Lindstad Geir Raudsandmoen Andre Ebert Arne Gjelten Anja Havelin, John Amundgaard og Øivind Habberstad Ole Marskar og Knut Eggestad Møter i 2015: Det har blitt avholdt 3 medlemsmøter i Ledelsen har hatt ett møte og elles kommunisert pr. e-post og sms. Generelt om sesongen 2015: Seilflygruppa har ved årsskiftet 2015/ medlemmer, en reduksjon på 4 personer. Gjennom sesongen har det vært 3 elever. Aktive instruktører i 2015 IK 2 instruktører: Andre Ebert, Arne Gjelten, Jan Arild Lindstad, Svein Birkeland og Bernt Smedal IK 4 instruktører: Jon Carlsen og Ida Mellesdal. Aktiviteten i nøkkeltall: Medlemstall pr 31. des (2014): 61 (65) Antall kjøpte årskort: 14 (22) Antall selvassuranser: 21 (25) Antall brukertilskudd: 18 (25) Introturer flyslep: 17 (34) Introturer vinsj: 6 (3)

2 Flyaktivitet Seilflygruppa har hatt en liten nedgang i aktiviteten, sammenlignet med årene før. Antall solgte årskort gjenspeiler at det er for få som deltar aktivt i flygingen. Dermed synker antall turer og timer, og det står igjen en liten gruppe som driver det hele. Det har vært lagt opp til flyging i helgene, så fremt været har vært bra, og 2 sommeruker med intensiv aktivitet. Starter/timer siden 2011 Fly LN-GIB 252/84 345/ / /82 263/90 LN-GBZ 206/82 288/ /98 196/92 131/52 LN-GRA 51/33 137/62 38/22 66/23 17/7 LN-GLG /67 24/31 31/22 LN-GHG /14 14/4 LN-GAJ - 20/25 4/12 5/4 - LN-GAQ - - 7/3 - - SE-UCC 146/ LN-GBE - 20/4 36/ LN-GEL 92/ LN-GHO 30/19 46/ Totalt 777/ / / / /175 Aktivitet i Statistikk Fly Timer Starter Vinsj Flyslep GIB GBZ GRA GLG GHG Sum Flymateriell Klubben har disponert følgende fly i 2015: LN-GIB ASK 21 Heleid.

3 LN-GBZ ASK 21 Eies sammen med ORS. Eierandel er 50 % LN-GRA ASK 21 Eies av S/NLF, Utlånsavtale med ORS LN-GHG Astir CS Heleid. LN-GLG LS 4 Heleid. Vedlikehold og ettersyn Geir Raudsandmoen har ledet vedlikehold og ettersynet av flymateriellet i samarbeid med Knut Eggestad og med dugnadsinnsats fra medlemmene. Konkurranser Erlend Sørbye gratuleres med 1. plassen i NM med vann, åpen klasse. Eksterne verv Gunnar Øxseth og Ole Marskar er med i anleggskomite i S/NLF. Erlend Sørbye er medlem av UKK (uttak og konkurranse komite) og i SUK (sikkerhets og utdanningskomite) André Ebert er styreleder og Anja Havelin er styremedlem i Tilrettelagt Luftsport. Mariann Moen er nestleder i S/NLF og Marit Lindstad er styremedlem i S/NLF Samarbeid med Gardermoen Seilflyklubb Avtalen som ble inngått i 2011, fortsatte også i Dette betyr en felles flyflåte og felles instruktørstab. For EFKS har dette vært en god avtale, og GSFK gir uttrykk for det samme. Ulykker Hele klubben har vært sterkt preget av at to av klubbens medlemmer har omkommet i fatale flyulykker. Kjell Pettersen omkom i en microflyulykke på Hamar og Norbert Gulczynski omkom ved seilflyging fra Bjorli. Andre aktiviteter Under Luftsportsuka ble det flydd introduksjonsturer. Mye forskjellig luftsportsaktivitet samtidig medførte også mye unødvendig venting på bakken. Det ble arrangert sommertur til Ålleberg, men med få deltagere. Markering av klubbens 40 års jubileum ble gjennomført som planlagt. På Åpen dag for alle i Starmoen fritidspark, holdt klubben åpent hus og fløy introduksjonsturer.

4 For ledelsen i EFKS Marit Lindstad Leder

5 Å rs r e g n s k a p E lver u m F ly klu b b, s e il No te R esu ltatreg n skap S algs i nntek ter A nd re innte k ter S UM INN T EK T E R A vs k rivning er Leie, k os tnader l ok aler A nd re k os tn ader S UM KO S T NAD ER D RIF T S RE S UL T AT F in ans innte k ter F in ans k os tn ader ÅR S RES UL T AT El ver um Fl ykl u bb, seil Si de 1

6 Å rs r e g n s k a p E lver u m F ly klu b b, s e il No te B alan se F as t eiendom, by g ninger M as k iner o g inventar, andre a nlegg s m K und efo rdri nge r, a ndre k rav K onta nter, ban k inns k udd S UM EIE NDE L E R B ok ført ege nk api tal Å rets res ultat Eg e n ka p ita l Langs ik tig gjeld L eve ra nd ørgj el d S u m g je ld S UM G JE L D O G EG ENKA P IT AL El ver um Fl ykl u bb, seil Si de 2

7 E lveru m F lyk lu b b, seil Bala n s e a v d. 7 0 An n e n n æ rin g Periode: P r Avdeling: Pros jek t: Kontonr: K o n to B a lan se E IE N D E L E R Ve rd i K lu bb h u s , , P la s tha n ga r , , B yg n ing s m e s s ige an leg g , , Ve rd i K lu b b h u s - fa s t te kn. in s ta lla s jo n , , P la s th a n g a r - fa s t te kn. in s ta lla s jo n , , K o s tve rd i AT V K ym c o , , Ve rdi F a lls k je rm e r , , Ve rd i a n de l L N -G B Z , , Ve rd i L N -G IB , , Ve rd i L N -G H G , , Ve rd i L N -G L G , , Ve rd i Vin s j "Arn a rd o " , , L N -T AU, 1 /3 p a rt ,0 0 0, K u nd e fo rd rin g e r , , B a n k in n s k u d d, h o ve d k o n to fo r d rift , , S p.he d m a rk, s e lva s s u ran s. e , , P os tg iro , , S u m e ie n d e le r , ,2 1 G J E L D O G EG EN K AP IT A L An n en e g e n k ap ita l , , U d e k ke t ta p , , Nøkkeld e po s itu m , , N AK -lå n, L N -G L G , , H e lg e B jø rk hø y, lå n vin s j ,0 0 0, L e ve ra n d ø rgje ld , , S u m g j e ld o g e g e n k a p i ta l , ,8 6 Dif f. e ie n d e le r / g je ld o g EK , ,3 5 Uts krif t f ra A gro Økonomi, kjørt kl 17:38:04 av Gunnar Øx s eth / A DM Side 1