nr 27/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27/15-2015.06.29 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 27/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Unntaksanmerkning innført i varemerkeregistrering Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser av nasjonale merker Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 27/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARON Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe; te; kakao; kaffeerstatning; te-erstatning; kaffebaserte drikker; drikker laget av te, kaffe, kakao, sjokoladedrikker og erstatninger dertil; koffeinfri kaffe; sikori og sikoriblandinger til bruk som kaffeerstatninger; kaffe (brent, malt, kornet eller i drikker); kaffebønner; kaffekonsentrater; kaffeessenser; kaffeekstrakter; smakstilsetninger til kaffe; kokekaffe, malt kaffe; kaffe i form av hele bønner; kaffeblandinger; kaffeoljer; koffeinfri kaffe; smakstilsatt kaffe; frysetørket kaffe; isdrikker med en kaffebase; iskaffe; pulverkaffe; malt kaffe; ubearbeidet kaffe; brente kaffebønner; grønnsaksbaserte kaffehvitnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRAKON Editor STEPAN MITKIN, MALMGRUVEBAKKEN 15, 1354 BÆRUMS VERK, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere] Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software] Skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer Klasse 42 Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk. Programmering for datamaskiner Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; programmering for datamaskiner; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; programmering for datamaskiner; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. NEW VINTAGE Jens Kristian Aasmundrud Berg, Trudvangveien 39, 0363 OSLO, Klasse 18 Bagger Klasse 24 Pledd Klasse 25 Klær 3

4 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilning, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for å støtte sikre kredittkorttransaksjoner; elektriske valutaomregnere; software; programvare relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; databaser; dataprogrammer for håndtering av databaser; operativprogrammer [software]; datamaskinprogrammer (nedlastbar programvare); maskinvare for datamaskiner; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for inkassovirksomhet. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering; håndtering av databaserte databaser; sammenstilling av statistikk; utarbeidelse av statistikk; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; innsamling av statistikk for forretningsformål eller kommersielle formål; personalrekrutering; arbeidsplass- og personalplassering; personalrekruteringsannonsering; finansiell markedsføring; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester, annonsering og markedsføring via websider on-line. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; factoring; factoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebragt via en webside; arrangement av finansiering; pantsettelse (inkassotjenester); inndriving av gjeld og inkassobyråer; finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; arrangement av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via database; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; nettbanktjenester; elektroniske nettbanktjenester via et globalt datanettverk [nettbanktjenester]; finansiell markedsinformasjon; finansielle analyser; finansiell informasjon; finansiell planlegging; finansielle studier; finansielle informasjonsinnhentingstjenester; databaserte finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle undersøkelser og informasjon; utarbeidelse av finansielle rapporter; finansielle analyser og undersøkelser; tilveiebringelse av databasert finansiell informasjon. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske rådgivningstjenester; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilning, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for å støtte sikre kredittkorttransaksjoner; elektriske valutaomregnere; software; programvare relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; databaser; dataprogrammer for håndtering av databaser; operativprogrammer [software]; datamaskinprogrammer (nedlastbar programvare); maskinvare for datamaskiner; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for inkassovirksomhet. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering; håndtering av databaserte databaser; sammenstilling av statistikk; utarbeidelse av statistikk; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; innsamling av statistikk for forretningsformål eller kommersielle formål; personalrekrutering; arbeidsplass- og personalplassering; personalrekruteringsannonsering; finansiell markedsføring; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester, annonsering og markedsføring via websider on-line. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; factoring; factoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebragt via en webside; arrangement av finansiering; pantsettelse (inkassotjenester); inndriving av gjeld og inkassobyråer; finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; 4

5 registrerte varemerker nr 27/15 arrangement av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via database; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; nettbanktjenester; elektroniske nettbanktjenester via et globalt datanettverk [nettbanktjenester]; finansiell markedsinformasjon; finansielle analyser; finansiell informasjon; finansiell planlegging; finansielle studier; finansielle informasjonsinnhentingstjenester; databaserte finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle undersøkelser og informasjon; utarbeidelse av finansielle rapporter; finansielle analyser og undersøkelser; tilveiebringelse av databasert finansiell informasjon. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske rådgivningstjenester; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/416,622 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/416,683 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box 397, US-WI54859 MINONG, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Matvarer; kjøttsnacks; bearbeidet kjøtt; pølser; kjøttpålegg; pølser; pepperoni; jerky chew; ost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box 397, US-WI54859 MINONG, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Matvarer; kjøttsnacks; bearbeidet kjøtt; pølser; kjøttpålegg; pølser; pepperoni; jerky chew; ost. CR GROUP AS, Markensgate 9, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse 41 Organisering og ledelse av seminarer. 5

6 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALIXPARTNERS WHEN IT REALLY MATTERS AlixPartners, LLP, 2000 Town Center, Suite 2400, US- MI48075 SOUTHFIELD, USA Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 35 Bistand ved ledelse av bedrifter; revisjonsvirksomhet; konsultasjoner om oppkjøp og fusjon av virksomheter; rådgivningsvirksomhet; konsultasjoner om organisasjon av bedrifter i relasjon til konkurs og rekonstruksjonsprosesser; tilsynsvirksomhet; konsultasjoner om turnaround av bedrifter. Klasse 36 Finansanalyser og finansielle konsultasjoner; finansielle undersøkelser; finansielle prognoser; tjenester for verdifastsettelse av bedrifter. Klasse 42 Informasjonsteknologiske ledelsestjenester innen for teknologi til bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dudrik AB, Bondevägen 6, SE KUNGSBACKA, Sverige Klasse 41 Arrangering av seminarer, kurs, konferanser; opplæringsvirksomhet og utdanningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sirevaag AS, Vågen 42, 4364 SIREVÅG, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 29 Algeekstrakter [matvarer]; alginater til matlagingsformål; bearbeidet fiskerogn; blåskjell [ikke levende]; buljonger; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskelim for næringsmidler; fiskemat; fiskemel som menneskeføde; fiskemousse; fiskeprodukter; hermetisk kjøtt; hummer, ikke levende; kaviar; kreps, ikke levende; krepsdyr, ikke levende; laks [fersk og preparert]; languster [ikke levende]; matskjell [ikke levende]; østers, ikke levende; reker [små] [ikke levende]; reker [store] [ikke levende]; ristet tang; saltet fisk; sardiner; sild; sjøpølser, [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; snegleegg [til konsum]; spisefett; tunfisk. Klasse 31 Blåskjell [bløtdyr; [levende]; fisk, levende; fiskeagn [levende]; fiskemel som dyrefor; fiskerogn; hummer [levende]; kreps [levende]; krepsdyr [levende]; languster [levende]; oppdrettsprodukter; østers [levende]; sjøpølser [levende]; skalldyr [levende]. Klasse 35 Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via en nettside for handel med bredt vareutvalg; auksjonssalg; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; demonstrasjoner av varer; import- og eksportagenturer. 6

7 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sirevaag AS, Vågen 42, 4364 SIREVÅG, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 29 Algeekstrakter [matvarer]; alginater til matlagingsformål; bearbeidet fiskerogn; blåskjell [ikke levende]; buljonger; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskelim for næringsmidler; fiskemat; fiskemel som menneskeføde; fiskemousse; fiskeprodukter; hermetisk kjøtt; hummer, ikke levende; kaviar; kreps, ikke levende; krepsdyr, ikke levende; laks [fersk og preparert]; languster [ikke levende]; matskjell [ikke levende]; østers, ikke levende; reker [små] [ikke levende]; reker [store] [ikke levende]; ristet tang; saltet fisk; sardiner; sild; sjøpølser, [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; snegleegg [til konsum]; spisefett; tunfisk. Klasse 31 Blåskjell [bløtdyr; [levende]; fisk, levende; fiskeagn [levende]; fiskemel som dyrefor; fiskerogn; hummer [levende]; kreps [levende]; krepsdyr [levende]; languster [levende]; oppdrettsprodukter; østers [levende]; sjøpølser [levende]; skalldyr [levende]. Klasse 35 Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sjømat som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via en nettside for handel med bredt vareutvalg; auksjonssalg; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; demonstrasjoner av varer; import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZINKORAL EFI AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinsk munnspray, munnvann, munnskyllemidler og andre preparater mot dårlig ånde, ikke-medisinske munnpleiepreparater, Klasse 5 luktfjerningsmidler og deodoranter for personlig bruk. Farmasøytiske og medisinske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kosttilskudd for mennesker; mineral- og andre kosttilskudd; tabletter mot dårlig ånde. Klasse 35 Salg av munnspray, munnvann, munnskyllemidler, tabletter og andre preparater mot dårlig ånde, munnpleiemidler, luktfjerningsmidler og deodoranter for personlig bruk, farmasøytiske og medisinske preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, kosttilskudd for mennesker, mineral- og andre kosttilskudd samt tabletter mot dårlig ånde, via internett, postordre, salg over disk og ved abonnementsordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEVE VIDERE MONA KRAHL JOHANSEN, Søvigheia 4, 4640 SØGNE, Klasse 35 Bedriftstøttetjenester (HMS); rådgivning vedrørende HMS. Klasse 41 Undervisning; instruksjon (opplæring); organisering og ledelse av seminarer; praktisk opplæring; publisering in-line skoletjenester; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; veiledning. 7

8 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROVINCI PROVINCI AS, Leilighetsseksjon 3, Nye Sandviksveien 57, 5032 BERGEN, Klasse 7 Pistoler for maling. Klasse 16 Malerruller og malerkoster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GoPro, Inc, 3000 Clearview Way, US-CA94402 SAN MATEO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Fotografisk utstyr, nemlig kameraer, digitale kameraer, video kameraer; bærbare håndholdte elektroniske innretninger for opptak, lagring, overføring eller gjengivelse av fotografisk, video og multimedia innhold; etuier, futteraler og tilbehør for kameraer, nemlig batterier, linser, digitale fotofremvisere, trådløse adaptere, strømadaptere, adapterringer for å feste gjenstander til kameraer, fjernkontroller, mikrofoner, SD kort, fotografiske blitz enheter, stativ for fotografisk utstyr, trefot (tripod) og kameraremmer; futteraler og bager spesielt tilpasset fotografisk apparatur. Klasse 38 Videokringkasting; sanntids overføring av videomateriell på internett; kringkasting av lyd og video innhold over internett; elektronisk levering av bilder og fotografier via et globalt computer nettverk og via mobile elektroniske innretninger; elektronisk overføring sanntids overføring av digitalt medieinnhold for andre via globale og lokale computer nettverk og via mobile elektroniske innretninger; sanntids overføring av brukergenerert fotografisk og video innhold via en webside på internett og via mobile elektroniske innretninger. Klasse 41 Foto- og videotjenester, nemlig fotografisk og video bildeinnfangning; utleie av fotografisk utstyr, nemlig filmkameraer, digitale kameraer, videokameraer, futteraler, etuier, innkapslinger og tilbehør til kameraer, nemlig batterier, linser, digitale fotofremvisere, trådløse adaptere, strømadaptere, adapterringer for å feste gjenstander til kameraer, fjernkontroller, mikrofoner, SD-kort, fotografiske flash enheter, monteringsinnretninger for fotografisk utstyr, tripod stativer og stropper til kameraer; utdannelsesvirksomhet; tilveiebringe opplæring, undervisning, instruksjon, tips og råd innen området fotografering og videofilming; tilveiebringe video og fotografisk innhold på en internett web side og via mobile innretninger, for undervisnings- og underholdningsformål; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringe en web side som fremviser fotografiske, audio, video og multimedia presentasjoner; tilveiebringe audio og video i form av digitale bilder og video; tilveiebringe nedlastbare multimediafiler inneholdende lyd og videoinnhold; være vert for- og tilveiebringe en database/bibliotek innen området fotografering og videofilming; tilveiebringe fotografisk og videoinnhold for frembringelse av fjernsynsprogrammer, fjernsynsreklame, spillefilmer og filmer; tilveiebringe online journaler, nemlig blogger for utveksling av tanker og ideer, erfaringer, kommentarer, tips, teknikker og rådgivning innen området fotografi og videofilming; tilveiebringe konferanser, handelsmesser, seminarer, arbeidsgrupper og veiledning innen området fotografering og videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/130,010 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENBAND GENIUS Genband US LLC, 2801 Network Boulevard, Suite 300, US-TX75034 FRISCO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Datamaskinvare og dataprogramvare til styring, kontroll, sikring og forvaltning av tjenesteleverandører for kommunikasjonsnettverk; maskinvare for kommunikasjonsnettverk og datanettverk, nemlig rutere, brytere og svitsjer (switches), apparater og utstyr, og datamaskinvare for kommunikasjonstjenesteapplikasjoner, anrop, signalkontroller og datastrømkontroller (session border), og sikkerhetskontroller og forvaltning og styring av kommunikasjonsnettverk; programvare for datanettverk til ruting, omkopling og svitsjing (switching) og kontrollering av kommunikasjonstjenesteapplikasjoner, anrop, signalkontroller og datastrømkontroller (session border), og forvaltning og styring av kommunikasjonsnettverk; alle av de forannevnte varer kun for bruk innenfor telefoni og IPkommunikasjonsfeltet. 8

9 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Genband US LLC, 2801 Network Boulevard, Suite 300, US-TX75034 FRISCO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Datamaskinvare og dataprogramvare til styring, kontroll, sikring og forvaltning av tjenesteleverandører for kommunikasjonsnettverk; maskinvare for kommunikasjonsnettverk og datanettverk, nemlig rutere, brytere og svitsjer (switches), apparater og utstyr, og datamaskinvare for kommunikasjonstjenesteapplikasjoner, anrop, signalkontroller og datastrømkontroller (session border), og sikkerhetskontroller og forvaltning og styring av kommunikasjonsnettverk; programvare for datanettverk til ruting, omkopling og svitsjing (switching) og kontrollering av kommunikasjonstjenesteapplikasjoner, anrop, signalkontroller og datastrømkontroller (session border), og forvaltning og styring av kommunikasjonsnettverk; alle av de forannevnte varer kun for bruk innenfor telefoni og IPkommunikasjonsfeltet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXPEDIA REIS DEG SELV SPENNENDE Expedia Inc, th Avenue NE, US-WA98004 BELLEVUE, USA NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 39 Reisebyråtjenester, nemlig foretagelse av reservasjoner og bestillinger for transport, tilveiebringelse av informasjon og anmeldelser vedrørende reiser, ved bruk av telefon og via datanettverk; tilveiebringelse av reiseinformasjon, geografisk informasjon, kart, kartbilder og turforslag/ruter via nettstedslenker; tilveiebringelse av reiseinformasjon via en online database; tilveiebringelse av reiseinformasjon som brukere har lastet opp, postet, sendt og formidlet slik at andre brukere kan kommentere, dele, se, navigere, samle, og organisere informasjonen via elektroniske og optiske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av reiseinformasjon hvor brukere kan poste og formidle evalueringer, anmeldelser og anbefalinger for arrangementer og aktiviteter; tilveiebringelse av online nyhetsbrev innenfor området for reiseinformasjon, reiseplanlegging, reisenyheter og geografiske kart tilknyttet reisedestinasjoner gjennom by-guider og popularitetslister tilgjengelige elektronisk via globale datanettverk, globale informasjonsnettverk og trådløse nettverk til bruk for reisende. Klasse 41 Tilveiebringelse av informasjon om underholdningsaktiviteter, foretagelse av reservasjoner og bestillinger for forestillinger og andre underholdningsbegivenheter; tilveiebringelse av online nyhetsbrev innenfor området underholdningsnyheter tilknyttet reisedestinasjoner gjennom by-guider og popularitetslister tilgjengelige elektronisk via globale datanettverk, globale informasjonsnettverk og trådløse nettverk til bruk for reisende; tilveiebringelse av underholdnings- og treningsinformasjon hvor brukere kan poste og formidle evalueringer, anmeldelser og anbefalinger for arrangementer og aktiviteter; publisere anmeldelser. Klasse 43 Reisebyråtjenester, nemlig foretagelse av reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering; hotell-og innkvarteringstjenester, nemlig tilveiebringelse og videresendelse av informasjon og sikring av betaling for bestillinger og reservasjoner for andre i forbindelse med midlertidig innlosjering og tilveiebringelse av anmeldelser av hotell via telefon og via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av reiseinformasjon innenfor midlertidig innlosjering med evalueringer, anmeldelser og anbefalinger for arrangementer og aktiviteter; tilveiebringelse av råd for turister og forretningsreisende angående destinasjoner for midlertidig innlosjering og restauranter; tilveiebringelse av reiseinformasjon med evalueringer innenfor midlertidig innlosjering og feriesteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNØHETTA Snøhetta Brands AS, Akershusstranda 21, 0150 OSLO, Klasse 37 Byggeledelse, bygningsinformasjon. Klasse 42 Arkitektvirksomhet; interiørdesign; designtjenester herunder/nemlig grafisk design og design av logoer og brands, samt skiltdesign. 9

10 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AS3 Companies A/S, Hasselager Centervej 35, DK VIBY J, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Rådgivning vedørende oppsigelse og avskjed av medarbeidere og vedrørende integrering, medborgerskap, utdannelse, jobb og selvforsørgelse; profesjonell forretningsmessig jobbrådgivning, det vil si personlig rådgivning av jobbsøkende og medarbeidere vedrørende arbeidsområder, personlige og faglige kompetanser; forretningsmessig karriererådgivning, det vil si rådgivning for jobbsøkende og medarbeidere vedrørende karrierevei, kompetanseutnyttelse og faglig og personlig utvikling; matching av jobbsøkende til virksomhetens behov; analyse av jobbsøkernes personlige og faglige kompetanser i forbindelse med ansettelse, oppsigelse, avskjed, karriereutvikling, utdannelse, praksis og arbeidstesting; omplassering for arbeidstakere; personalrekruttering, headhuntingvirksomhet; forretningsmessige virksomhetsanalyser; psykologiske tester ved utvelgelse av personal. Klasse 41 Utdannelse- og undervisningsvirksomhet, herunder coaching og mentoring; kursvirksomhet; språkundervisning og språkskole; avholdelse av konferanser, kongresser, seminarer, symposier og workshops med hensikt til utdannelse; tilbud på kurs vedrørende jobbsøking, jobbmatching, beskjeftigelse, karriere, ledelse, arbeidsledighet, omplassering og coaching; utdannelse av mentorer; utgivelse av undervisnings- og kursmateriale; ervervsveiledning (utdannelse- og jobbveiledning) i form av jobb- og karriererådgivning samt rådgivning og veiledning av arbeidsledige; utdannelsesmessig karriererådgivning, det vil si rådgivning av jobbsøkende og medarbeidere vedrørende karrierevei og kompetanseutnyttelse og faglig og personlig utvikling. Klasse 44 Rådgivning i helse og helseomsorg; rådgivning om stress, diett, kosthold, ernæring, kroppsvekt, søvn, røyking, alkohol, medisin, mosjon og personlig trivsel og mistrivsel og integrering; behandling av stress; stress- og helsecoaching; informasjon vedrørende helse og helseomsorg, personlig trivsel og fysisk og psykisk helse og velvære; helse- og velværesjekk helseundersøkelser; fysioterapi; massasje; kiropraktikk; soneterapi; psykologhjelp og krisepsykologhjelp; rehabilitering av misbrukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A2B AS3 Companies A/S, Hasselager Centervej 35, DK VIBY J, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Rådgivning vedørende oppsigelse og avskjed av medarbeidere og vedrørende integrering, medborgerskap, utdannelse, jobb og selvforsørgelse; profesjonell forretningsmessig jobbrådgivning, det vil si personlig rådgivning av jobbsøkende og medarbeidere vedrørende arbeidsområder, personlige og faglige kompetanser; forretningsmessig karriererådgivning, det vil si rådgivning for jobbsøkende og medarbeidere vedrørende karrierevei, kompetanseutnyttelse og faglig og personlig utvikling; matching av jobbsøkende til virksomhetens behov; analyse av jobbsøkernes personlige og faglige kompetanser i forbindelse med ansettelse, oppsigelse, avskjed, karriereutvikling, utdannelse, praksis og arbeidstesting; omplassering for arbeidstakere; personalrekruttering, headhuntingvirksomhet; forretningsmessige virksomhetsanalyser; psykologiske tester ved utvelgelse av personal. Klasse 41 Utdannelse- og undervisningsvirksomhet, herunder coaching og mentoring; kursvirksomhet; språkundervisning og språkskole; avholdelse av konferanser, kongresser, seminarer, symposier og workshops med hensikt til utdannelse; tilbud på kurs vedrørende jobbsøking, jobbmatching, beskjeftigelse, karriere, ledelse, arbeidsledighet, omplassering og coaching; utdannelse av mentorer; utgivelse av undervisnings- og kursmateriale; ervervsveiledning (utdannelse- og jobbveiledning) i form av jobb- og karriererådgivning samt rådgivning og veiledning av arbeidsledige; utdannelsesmessig karriererådgivning, det vil si rådgivning av jobbsøkende og medarbeidere vedrørende karrierevei og kompetanseutnyttelse og faglig og personlig utvikling. Klasse 44 Rådgivning i helse og helseomsorg; rådgivning om stress, diett, kosthold, ernæring, kroppsvekt, søvn, røyking, alkohol, medisin, mosjon og personlig trivsel og mistrivsel og integrering; behandling av stress; stress- og helsecoaching; informasjon vedrørende helse og helseomsorg, personlig trivsel og fysisk og psykisk helse og velvære; helse- og velværesjekk helseundersøkelser; fysioterapi; massasje; kiropraktikk; soneterapi; psykologhjelp og krisepsykologhjelp; rehabilitering av misbrukere. 10

11 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NJORD Glastad Holding AS, Postboks 113, 4551 FARSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidet fisk. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; shipping virksomhet;informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen indu CPE BØNESSKOGEN HOLDING AS, Postboks 64 Bønes, 5849 BERGEN, Klasse 30 tørkede urter/krydderier/krydderblandinger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen skoletjenester (utdannelse). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ABC Startsiden AS, Sagveien 21A, 0459 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer, digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner, alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; industrielt design; design av computersystemer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer Siste Skrik Kommunikasjon AS, Postboks 5343 Majorstuen, 0304 OSLO, Klasse 41 Undervisning, instruksjon (opplæring), informasjon vedrørende utdannelse, yrkesfaglig opplæring, 11

12 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ABC Startsiden AS, Sagveien 21A, 0459 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer, digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner, alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; industrielt design; design av computersystemer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer ABC Startsiden AS, Sagveien 21A, 0459 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer, digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner, alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; industrielt design; design av computersystemer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer 12

13 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Abaci AS, Grini Næringspark 1, 1361 ØSTERÅS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; bistand ved kunde- og leverandøravtaler; regnskapskontroll; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; revisortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; konsultasjoner og tjenester for- og ved personalspørsmål; sammenstilling av statistikk; fakturering; bistand og tjenester for- og ved personaladministrasjon; lønnstjenester; tjenester i forbindelse med utfylling av selvangivelser; bistand ved bedriftsrapportering til myndighetene. Klasse 36 Rådgivning innen finansielle spørsmål; pensjonsutbetalingstjenester; betalingsformidling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Abaci AS, Grini Næringspark 1, 1361 ØSTERÅS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; bistand ved kunde- og leverandøravtaler; regnskapskontroll; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; revisortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; konsultasjoner og tjenester for- og ved personalspørsmål; sammenstilling av statistikk; fakturering; bistand og tjenester for- og ved personaladministrasjon; lønnstjenester; tjenester i forbindelse med utfylling av selvangivelser; bistand ved bedriftsrapportering til myndighetene. Klasse 36 Rådgivning innen finansielle spørsmål; pensjonsutbetalingstjenester; betalingsformidling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ABACI Abaci AS, Grini Næringspark 1, 1361 ØSTERÅS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; bistand ved kunde- og leverandøravtaler; regnskapskontroll; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; revisortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; konsultasjoner og tjenester for- og ved personalspørsmål; sammenstilling av statistikk; fakturering; bistand og tjenester for- og ved personaladministrasjon; lønnstjenester; tjenester i forbindelse med utfylling av selvangivelser; bistand ved bedriftsrapportering til myndighetene. Klasse 36 Rådgivning innen finansielle spørsmål; pensjonsutbetalingstjenester; betalingsformidling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Triangle Limited, 11 New Street, GG-GY12PF ST PETER PORT, Guernsey Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; balsamer for medisinske formål; piller og tabletter for farmasøytiske formål; medisiner for menneskelige formål, kosttilskudd. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer; informasjonskort og - foldere; oppskriftsbøker og -kort; poser; bokmerker; bøker; kalendere; kort; bordskånere av papir; penner; blyanter; protokoller og regnskapsbøker; permer med løse blader; nyhetsbrev; aviser; blokker (skrivesaker); papirvekter; penneholdere og etuier; bilder; postkort; trykte publikasjoner. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy og fruktsauser; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, preparater og substanser for ernæring; dietetiske- og ernæringsmåltider og - måltidserstatninger; barer, plater og stenger for måltidserstatning; næringsmidler og matvarer for vektreduksjon og med redusert kaloriinnhold; produkter for måltidserstatning basert på tørket melk; drikker for måltidserstatning; næringsmiddel- og 13

14 registrerte varemerker nr 27/15 matvarepreparater; alle for bruk til reduksjon eller vedlikehold av vekt; melkebaserte produkter for næringsmidler; melkebaserte drikker; gele- og syltetøybaserte produkter; grønnsaksbuljong. Klasse 30 Preparater laget av korn; müsli; barer, plater og stenger laget av korn; barer, plater og stenger av konditorvarer; barer, plater og stenger av peanøtter; kompakte havrekaker (flapjacks); overtrukne ernæringsbarer, -plater og -stenger for bruk som måltidserstatning eller ernæringssnacks. Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker; frø; kli; havre; mais; nøtter; naturlige planter og blomster; malt. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Organisering av møter, seminarer, forelesninger og forum relatert til vekttap, vektøkning og vektkontroll samt dietetiske temaer; utdannelsestjenester relatert til dietetiske temaer; utførelse av opplæringssamlinger, gruppeinstruksjon og leksjoner, alle relatert til vektkontroll; opplæringstjenester relatert til vekttap, vektøkning og vektkontroll. Klasse 42 Utførelse av vitenskapelig forskning. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke. Rådgivning relatert til mat. Klasse 44 Medisinsk hygienisk behandling og skjønnhetspleie. Rådgivning relatert til diett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, NL-3818LE AMERSFOORT, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter; sjokolademelk; melkedrikker inneholdende kakao; desserter laget av melkeprodukter; meieridesserter. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REDERIET Glastad Holding AS, Postboks 113, 4551 FARSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med dagligvarer, husholdningsartikler, klær, sko, parfymevarer og såper, lær og lærimitasjoner, sportsartikler, tekstilvarer, papirvarer, belysningsartikler, maling og lakker, kosttilskudd, leker og spill. 14

15 registrerte varemerker nr 27/15 Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie og formidling av midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innlosjering; hotell, motell, bar, kafé, restaurant, bankett og catering tjenester; utleie av rom for å arrangere tilstelninger, konferanser, konvensjoner (sammenkomst), utstillinger, seminarer og møter. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/489,824 US, 86/489,832 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Twentieth Century Fox Film Corporation, West Pico Boulevard, US-CA90035 LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; serier av spillefilmer innenfor kategorien animert underholdning; ferdiginnspilte DVD-er innenfor kategorien animert underholdning; ferdiginnspilte CD-er innenfor kategoriene animert underholdning og musikkfremførelser; nedlastbare audio- og videopptak innenfor kategorien animert underholdning; nedlastbare spillefilmer og videoopptak innenfor kategorien animert underholdning; nedlastbare ringetoner, grafikk, skrivebordsbakgrunner, spill og musikk via et globalt datanettverk og trådløse innretninger; skjermsparerprogramvare; data- og videospillprogramvare; musematter; dekorative magneter; briller; nedlastbare mobilprogramvareapplikasjoner for mobilt kommunikasjonsutstyr for bruk ved distribusjon av digital video, videofiler, videospill og multimediainnhold. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; presentasjon og distribusjon av lyd og bildeverker i form av spillefilmer; tilveiebringelse av online informasjon innenfor kategoriene spillefilmer og videounderholdning via Internet; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder omfattende spillefilmer overført via Internett og trådløse kommunikasjonsnettverk; on-line online journaler, nemlig blogger med personlige synspunkter på områder av generell interesse og animert underholdning; underholdningsfornøyelsesparker og temaparktjenester; underholdningstjenester i form av live musikaler, komedier og dramaforestillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P4 SAMMEN ER VI LYDEN AV NORGE P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. 15

16 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMMEN ER VI LYDEN AV NORGE P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Gladiators OSLO GLADIATORS AS, Hasleveien 38, 0571 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet; organisering og ledelse av sosiale sammenkomster (event). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bac Off SMITTEFRI.NO AS, Østre Rosten 106 B, 7075 TILLER, Klasse 5 Hånddesinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , IS, 2303/2014 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UPWORK Elance-oDesk, Inc., 441 Logue Avenue, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataprogramvare for datamaskiner og mobiltelefoner, nemlig, programvare for databasestyring, elektronisk lagring av data og elektronisk kommunikasjon; dataprogrammer for å opprette søkbare databaser med informasjon og data; tilveiebringelse av nettbaserte verktøy, nemlig, nedlastbar programvare for samarbeid med og flerparts-tilgang til dokumenter, e-post, videoer, data, filer og anne informasjon; programvare til bruk for matching av arbeidstakeres ferdigheter og evner med prosjektkrav; programvare for overvåking av arbeidstakere, nemlig, programvare for sporing, overvåkning og registrering av aktivitetetene og aktivitetsnivået til eksterne og nettbaserte arbeidstakere; dataprogramvare som muliggjør kommunikasjon og deling av ressurser mellom medlemmer av et nettbasert arbeidsteam; dataprogramvare for å opprette et virtuelt kontor for nettbasert samarbeid mellom flere parter; dataprogramvare for å etablere forbindelse mellom arbeidstakere og med prosjektleverandører; dataprogramvare for nettbasert prosjektledelse, og for overvåking, opprettelse og vedlikehold av registreringer av utført arbeid; dataprogramvare, nemlig, programvare for å identifisere og definere omfanget og komponenter av prosjekter; programvare for prosjektledelse; programvare for sporing av tid, oppgaver, utgifter og andre prosjektledelsesdata og for opprettelse av arbeids- dagbøker, timelister, fakturaer, utgiftsrapporter og prosjektledelsesrapporter; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig, rapporter, magasiner, e-zines 16

17 registrerte varemerker nr 27/15 (magasiner distribuert elektronisk), nyhetsbrev, tidsskrifter, white papers og bilag om temaer av faglig interesse, alt innen næringsliv, jobb, dataprogramvare og datamaskinvare, rekruttering og sysselsetting, og personlig utvikling og karriereutvikling; mobilapplikasjon for prosjektstyring. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling- og rekruttering, utplassering, bemanning, og tjenester for bygging av karrierenettverk; tilveiebringe nettbasert informasjon angående arbeid og ansettelse; personalressursrådgivning og administrasjon av frilansere og eksternt ansatte; administrasjon, ledelse, implementering og koordinering av personalressurser; ekstern ledelse av personalressurser, ansatte og utsetting av arbeid; tilveiebringelse av ansettelsestjenester og karriereinformasjonstjenester til arbeidssøkere og frilansere; rådgivningstjenester innen personalressursutvikling og nettbasert rådgivning til ansatte om hvordan de kan presentere sine attester og referanser effektivt og nøyaktig og hvordan de effektivt kan levere tjenester av høy kvalitet; forretningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av en nettbasert markedsplass for arbeidstakere, individer, og selskaper som søker tjenester fra arbeidstakere, og for å utføre analyser for å avstemme bakgrunnen, evnene og egenskapene til arbeidstakere mot behovene til de som søker tjenester fra slike arbeidstakere; reklamere for andres varer og tjenester via en nettside på et globalt datamaskinnettverk; tilveiebringelse av forretningsrådgivning og forretningsinformasjon, nemlig, sporing, analysering og generering av rapporter for andre angående driften, bruken, og brukerne av en nettbasert markedsplass; tilveiebringelse av forretningsinformasjon, nemlig, tilveiebringe et nettbasert toveis-system for brukere av en nettbasert markedsplass for å evaluere og gi tilbakemelding angående parter de har interagert med via den nettbaserte markedsplassen; fakturering; tilveiebringelse av ansettelsesrelaterte tjenester, nemlig, nettbasert fakturering og betaling, nettbasert validering av timelister, nettbasert budsjettrapportering, nettbasert tilgang til informasjon om ytelse, et nettbasert system for tilbakemelding fra kunder og tilpassede ledelsessrapporter; tilveiebringelse av informasjon til andre om personalressurser, nemlig, tilveiebringelse av timelister, fakturaer for lønningslisterapporter og personalressursskjemaer; kontraktsadministrasjon og kontraktstjenester, nemlig, forvaltning og forhandling av kontrakter; innsamling, analysering og rapportering av tilbakemeldinger, anmeldelser og informasjon angående ansatte og prosjektleverandørers prestasjoner; forretningsrådgivning angående overholdelse av reguleringer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; applikasjonstjenester [ASP], nemlig, hosting av dataprogramvare for andre; softwaretjenester [SaaS] med programvare for databasestyring, elektronisk lagring av data og elektronisk kommunikasjon, for bruk til matching av arbeidstakeres ferdigheter og evner mot prosjektkrav, for opprettelse av søkbare databaser med informasjon og data, og for overvåking av arbeidstakere, nemlig programvare for sporing, overvåkning og registrering av aktiviteter og aktivitetsnivå av eksterne og nettbaserte arbeidstakere; softwaretjenester [SaaS] med programvare for prosjektstyring, for samarbeid med og flerparts-tilgang til dokumenter, e-poster, videoer, data, filer og annen informasjon, for nettbasert prosjektstyring, og for overvåking, opprettelse og vedlikehold av registreringer av utført arbeid, og for å etablere forbindelse mellom arbeidstakere og med prosjektleverandører; softwaretjenester [SaaS] med programvare som muliggjør kommunikasjon og deling av ressurser mellom medlemmer av et nettbasert arbeidsteam, og for sporing av tid, oppgaver, utgifter og andre prosjektstyringsdata og for opprettelse av arbeidsdagbøker, timelister, fakturaer, utgiftsrapporter og prosjektledelsesrapporter; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare for andre for å forenkle og koordinere sanntid og asynkron mellommenneskelig kommunikasjon og samarbeid, og for deling av informasjon; datatjenester, nemlig, konsultasjon, design og utvikling av dataprogrammvare for bruk av andre; støttetjenester, nemlig, vedlikehold av programvare, helpdesk-tjenester, data og brukerregister-tjenester innen utvikling, utplassering, bruk og distribusjon av programvare som brukes til å forenkle og koordinere sanntid og asynkron mellommenneskelig kommunikasjon og samarbeid, og for å dele informasjon; datatjenester, nemlig, beskyttelse av digitalt innhold; hosting av nettsider for andre; tilveiebringelse av en nettbasert kalender; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar programvare som brukes til å definere omfanget av, planlegge, spore og oppfylle profesjonelle tjenester, og identifisere, lokalisere, forhandle og samarbeide med, evaluere og gi tilbakemelding om leverandører av profesjonelle tjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar av programvare for overføring, lagring og deling av data og informasjon; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av nettbasert ikke-nedlastbar programvare som tillater brukerne å lagre data elektronisk og kommunisere elektronisk; tilveiebringelse av et sikkert elektronisk nettbasert system med teknologi som tillater brukere å kommunisere, dele informasjon og ressurser, og engasjere seg i næringsvirksomhet og profesjonell nettverksbygging via globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for bruk til matching av arbeidstakeres ferdigheter og evner mot prosjektkrav; tilveiebringelse av et nettsted med midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare som gjør det mulig for brukere å søke, lokalisere og kommunisere med andre; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare for sporing av tid, oppgaver, utgifter og andre prosjektstyringsdata og for opprettelse av arbeidsdagbøker, timelister, fakturaer, reiseregninger og prosjektledelsesrapporter; tilveiebringe en nettbasert og søkbar database som viser stillingsutlysninger, ansettelsesmuligheter og CVer; tilveiebringe en nettbasert webside og database med informasjon innen bemanning, overvåkning av ansatte, finansiell kompensasjon og metoder for å beholde ansatte og for at ansatte kan tilby tjenester via internett; tilveiebringelse av en nettbasert portal for innsending og presentasjon av CV-er av profesjonelle og presentasjon av jobbmuligheter og prosjekter fra individer og selskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INOVYN INEOS ChlorVinyls Ltd, Runcorn Site HQ, South Parade, P.O. Box 9, GB-WA74JE RUNCORN, CHESHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemikalier for bruk innen industri, vitenskap og fotografering, så vel som i jordbruk, hagebruk og 17

18 registrerte varemerker nr 27/15 skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødsel; herdings- og loddingsmidler; kjemiske substanser for konservering av næringsmidler; garvestoffer; klebemidler for bruk innen industri; klor og klorerte kjemiske produkter; saltsyre, natriumhypokloritt, kaustisk soda (væske), vannfri kaustisk soda, kaliumhydroksid, etylendiklorid, trikloretylen, perkloretylen, vinylidenklorid, metylenklorid; kjemikalier til bruk i vannbehandling, vannrensing, avløpsbehandling, svømmebassengbehandling, og prosess- og kjølevannsbehandling; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon; kjemikalier og kjemiske produkter for bruk ved metallrensing, metallavfetting, metallfjerning og metalltørking; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i tekstilproduksjon, tekstilbearbeiding og behandling av stoff; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i plastbearbeiding; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon av såper, rengjøringsmidler, tensider, blekemidler, bauksitt, papirmasse, papir, mat, drikke, syntetisk gummi, maling, lakk, fargestoffer, maling og lakkfjernere, polymerer, smøremidler, tetningsmidler, industrielle mellomprodukter, legemidler, kosmetikk, aerosoler, aseptiske midler, antiseptiske midler, antibiotika, plast, vitaminer, byggevarer, desinfeksjonsmidler, organiske kjemikalier, løsemidler og plantevernmidler; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon av biocider, plantevernmidler, ugressmidler, soppmidler, insektmidler og plantevekstregulerende midler; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i ingeniørarbeid; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i elektrolyse og galvanisering, rensing, trykking, gruvedrift, oljeboring, industriell presisjonsrengjøring, olje- og fettekstraksjon, skumblåsing og avfetting av bein, ull og skinn; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk som kjemiske tilsettingsstoffer, flammehemmende tilsettingsstoffer, plastiseringsmiddel og forlengere, syntetisk gummi, tetningsmidler, bærere, lim, dispergeringsmidler og miljøgiftfjernere; kjemikalier og kjemiske produkter for anvendelse ved fremstilling av natriumforbindelser; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i rengjøring; løsemidler, tensider, fugemasse, myknere, forlengere, polymerer, dispergeringsmidler, oksidasjonsmidler, gelatin og kasein for bruk i industrien; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i varmeoverføring; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk som ekstraksjonsmedium i prosesser for fremstilling av næringsmidler; metallklorider; organiske kjemikalier; kloralkalier, klorerte syrer. Klasse 2 Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; naturlig harpisk i rå tilstand; metall i folieform og pulverform til bruk for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; kraftige malinger; fargestoffer; løsemidler for tynning av maling og lakk. Klasse 3 Blekemidler og andre midler til tøyvask; preparater til rengjøring, polering, skuring og sliping; såper; parfyme, essensielle oljer, kosmetikk, hårlotion; tannpasta; midler for tørrengjøring; preparater for bleking av hår og tenner; maling-, lakk- og flekkfjerner; rengjøringsmidler; løsemidler for rengjøring, stryking og for fjerning av maling eller lakk. Klasse 4 Oljer og fettstoffer til industrielle formål; smøremidler; støvfjerningsmidler; væte- og bindemidler; brennstoff (inkludert motordrivstoff) og belysningsstoffer; stearinlys, veker; klorholdig parafin. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære og sanitære preparater; dietiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn; plaster, forbindingsstoffer; materialer til tannplombering, tannavtrykk, desinfeksjonsmidler; preparater for utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider; biocider; pesticider, insecticider, antibiotika; aseptisk middel, antiseptiske midler, vitaminer, kloroform. Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable bygningskonstruksjoner av metall; små metallgjenstander; varer av vanlig metall ikke inkludert i andre klasser; malm; metalltrykkbeholdere, brennstofftanker av metall, metallrør, metallpakninger, ventiler og koblinger. Klasse 7 Sylinderhoveddeksler til motorer; deler til motorventilasjon og drivstofftilførsel; deler til eksossystem, disse produkter laget hovedsakelig eller helt av plast. Klasse 9 Kjemiske testapparat for industrielt formål; apparater og instrumenter for bruk innen elektrokjemi og kloralkalisk industri; apparater og instrumenter for bruk innen produksjon av klorin, kaustisk soda eller kaliumhydroksid; elektrolysator, elektroder, ionvekselembraner og membranceller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 17 Gummi og klebemidler, ikke inkludert i andre klasser; plastikk i ekstrudert form for bruk innen produksjon; sammensetninger av plast og andre halvfabrikataprodukter av plast, også i form av væske, skum, filmer, ark, membraner, plater eller rør; fibre og garn ikke til bruk for tekstiler; materialer for pakking, stopping og isolasjon; fleksible rør, ikke av metall; isolerende harpiks; halvfabrikat av celluloseacetat, særlig innen produksjon av sigarettfiltre; tilkoblingsslange for radiatorer til kjøretøy; filtreringsmaterialer (halvfabrikerte materialer eller skum av plastikk). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive plastpanel for konstruksjon; vindusrammer og dører laget av plast; stive rør for bygging ikke av metall; transportable bygninger ikke av metall. Klasse 20 Containere og lukkere for containere, flasker, beholdere, tanker. Klasse 21 Containere av plast (ikke inkludert i andre klasser) for pakking av væsker eller faste stoffer, så som flasker, kopper, lamper, fat, kuleformede ballonger, krukker, bokser og jerrykanner. Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon. Klasse 37 Kjemiske planterenholdstjenester; renseritjenester. Klasse 39 Transport, pakking og lagring av varer; transport, levering, lagring, oppbevaring og håndtering av kjemikalier, kjemiske produkter, kjemiske rester og kjemiske avfallsprodukt; tilveiebringelse og utleie av lagercontainere for de forannevnte produkter; bevoktet transport av kommersielt sensitivt materiale; spesialtransport av giftstoffer, øko-toksider, etsende-, irritasjons-, brennbare-, radioaktive og andre ustabile farlige og miljøskadelige materialer eller substanser, inkludert genetiske og biologiske materialer; informasjon og råd knyttet til alle de forannevnte tjenester. Klasse 40 Kjemiske behandlingstjenester som benytter klor eller klorerte produkter; kjemisk behandling og gjenvinning av avfall; kjemiske behandlingstjenester til bruk innen produksjon og ingeniørvirksomhet; kjemiske behandlingstjenester knyttet til drift av kloranlegg ; løsemiddelrensing, innsamlings- og gjenvinningstjenester; kjemisk behandling av tekstiler, klær, pels, ull, metall, lær, imitert lær, papir, vann, plast og mineraler; galvanisering; informasjon og anbefalinger vedrørende alle de ovennevnte tjenester. Klasse 41 Publisering av teknisk informasjon, gjennomføring av seminarer og opplæring innen kjemisk industri; publisering av teknisk informasjon, gjennomføring av seminarer og tilveiebringelse av opplæring i sikker håndtering av klor og klorerte produkter; publisering av teknisk informasjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, utvikling og design relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; dataprogrammering; installasjon, vedlikehold og reparasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen data; utvikling av elektroniske overvåkingsapparater; designtjenester innen luftfart; utforming av forsvarssystemer. 18

19 registrerte varemerker nr 27/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paint Pal HÅVAR JOHAN JOHNSEN, Brøsetflata 12, 7046 TRONDHEIM, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater.autonome produkter til bruk i malevirksomhet. Klasse 37 Malevirksomhet musikk, DVD-er, CD-er, avspillingsapparater for film og musikk, hodetelefoner, mikrofoner, miksepulter, høyttalere, radioer, musikkinstrumenter, platespillere, fotoapparater, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, briller, solbriller, smykker, juvelervarer, klokker, ur, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, magasiner, plakater, platecovere, skrivesaker, fotografier, kalendere, festartikler, vesker, bager, paraplyer, ryggsekker, innredningsartikler, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, klær, treningsklær, fottøy, hodeplagg, hansker og votter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, treningsarmbånd, drikkeflasker, vannflasker, drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; DJ-tjenester; oppføringer av forestillinger (live); organisering av fester (underholdning); produksjon av musikk; showoppsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAUNA Glastad Holding AS, Postboks 113, 4551 FARSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; bearbeidet fisk. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; cruisevirksomhet; utleie av båter; chartervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYGO Kygo AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, nedlastbare musikkfiler; nedlastbare musikkvideoer; CD-er; briller, solbriller og etuier dertil; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; dataspillprogrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; slag av såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, filmer, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kygo AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, nedlastbare musikkfiler; nedlastbare musikkvideoer; CD-er; briller, solbriller og etuier dertil; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; dataspillprogrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, filmer, musikk, DVD-er, CD-er, avspillingsapparater for film og musikk, hodetelefoner, mikrofoner, miksepulter, høyttalere, radioer, musikkinstrumenter, platespillere, fotoapparater, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, briller, solbriller, smykker, juvelervarer, klokker, ur, musikkinstrumenter, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, magasiner, plakater, platecovere, skrivesaker, fotografier, kalendere, festartikler, vesker, bager, paraplyer, ryggsekker, innredningsartikler, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, klær, treningsklær, fottøy, hodeplagg, hansker og votter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, treningsarmbånd, drikkeflasker, vannflasker, drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 19

20 registrerte varemerker nr 27/15 aktiviteter; DJ-tjenester; oppføringer av forestillinger (live); organisering av fester (underholdning); produksjon av musikk; showoppsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/458,903 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRANSLATIONS International Paper Company, 6400 Poplar Avenue, US-TN38197 MEMPHIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Lokk til matserveringsbeholdere og -kopper. Seafood AS, Søndre Akershus kai 35, 0150 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat; restaurantvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Daxxin AB, E A Rosengrensgata 9-11, SE VÄSTRA FRÖLUNDA, Sverige Klasse 3 Hårpleieprodukter, Såpe, Hudpleieprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LightsYou LIGHTSYOU AS, Smelarsgarden 20, 6037 EIDSNES, NORPATENT NATALIA ØVSTEGÅRD, Legeråsa 9B, 6030 LANGEVÅG, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og Klasse 9 kunstnere Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, kompaktdisker, mekanismer for myntstyrte apparater; brannslukningsapparater, elektriske kabler, fiberoptiske kabler, koaksialkabler, materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler], startkabler for motorer, telefonkabler Klasse 12 kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, kurver for sykler; Luftslanger for sykler; overtrekk for seter på sykler og motorsykler; retningsvisere for sykler; seter for sykler eller for motorsykler; sykler; sykler (fotstøtter for sykler); vesker for sykler Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsog isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall) Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer