nr 11/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...36 Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grieg Media AS, Postboks 287, 5804 BERGEN, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, NO 16 Magasiner [tidsskrifter]; brosjyrer; tidsskrifter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 3 Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. 7 Elektriske og batteridrevne rengjøringsmaskiner og -apparater samt deler og tilbehør til slike. 16 Produkter for husholdnings- og hygienisk bruk laget av papir eller papp, nemlig kjøkken- og badehåndklær, rengjøringsservietter for husholdningsbruk, tørkeruller. 21 Artikler og redskaper for rengjøringsformål samt deler og tilbehør til slike, kluter, skrubber, svamper, feiekoster, ikke-elektriske støvfjerningsapparater, stålull, puter (pads), børster, støvkluter; blokker med rensepapir hvor en side er innsatt med klebemiddel for å fange opp smuss og støv. 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEW ERA New Era Cap Company Inc, P.O. Box 208, NY14047 DERBY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 6 Pengeseddelklemmer av ikke-edelt metall. 9 Solbriller. 18 Reisebagger og -vesker, kofferter, ryggsekker, håndvesker, ryggvesker, vadsekker, lommebøker, seddelbøker og små sekker. 25 Antrekk og fottøy for menn, kvinner og barn; belter. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODYCHECK Friggs AB, Box 5019, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 5 Naturmedisiner; naturmedisiner for medisinske formål; måltidserstatninger for medisinsk formål; vitaminpreparater; dietetiske næringsmidler tilpasset for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk; ernæringstilsettingsstoffer for medisinsk formål; helsekost for medisinsk formål; helsekosttillegg for personer med spesielle diettbehov; helsekort preparater for personer med spesielle diettbehov; kostholdstillegg i form av vitaminer og mineraler; kostholdstillegg bestående hovedsakelig av vitaminer og mineraler; ernæringspreparater i form av vitaminer og mineraler; kosttilskudd i form av vitaminer og mineraler; næringspreparater i form av vitaminer og mineraler; energidrikker som kosttilskudd; næringstilskudd i form av energidrikker; medisinale drikker. 29 Protein (næringsmiddel for mennesker); kosttilskudd i form av proteiner; næringspreparater i form av proteiner; næringspreparater lagd av proteiner; snacks og naturlig sukkertøy lagd av frukt og rotfrukter; konserverede, tørkede og preparerte frukter og grønnsaker; ikke medisinske dietetiske næringsmidler; melkedrikker (hovedsakelig bestående av melk); spiselig fett. 30 Kornbasert næringspreparater; snacks og naturlig sukkertøy fremstillet av kornprodukter; snackprodukter med base av ris og korn; snacks fremstilt av kornprodukter; kakaodrikker med melk; kaffedrikker med melk; sjokoladedrikker med melk; smakstilsetninger for drikker (untatt eteriske oljer); kaffebaserte drikker; kakaobaserte drikker; sjokoladebaserte drikker; tebasertedrikker. 32 Energidrikker (sportsdrikker); fruktnektar (ikke alkoholholdige); fruktjuicer; preparater for fremstilling av drikker; essenser for tilvirkning av drikker; konsentrat for fremstilling av drikker; fruktekstrakter (ikke alkoholholdige); fruktdrikker (ikke alkoholholdige); ikke alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLKOPI Allkopi AS, Postboks 173, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, magasiner, tidsskrifter, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utarbeidelse, utsendelse, oppdatering av reklamemateriell; tekstbehandlingstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; dokument- og fotokopiering; salg av papirvarer, reklamemateriell; utleie av kontormaskiner og -apparater; on-line annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring. 40 Bearbeiding av materialer; trykkerivirksomhet; trykking på papir, papp, plast, PVC, metall, tekstiler, lerret, cd-er, dvd-er, fasader, skilt; fremkalling og kopiering av fotografier og film; behandling av digitale bilder; fotosettingstjenester. 42 Grafisk design; emballasjedesign; industrielt design; tegning; industriell formgivning; forskning og utvikling av nye produkter; plantegning i forbindelse med bygging; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke YIT Building Systems AS, Postboks 6250 Etterstad, 0603 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, NO 9 Apparater og instrumenter for måling, kontroll og overvåking; datamaskiner, dataprogrammer og tilbehør til datamaskiner i klasse 9; servere og elektroniske basestasjoner for innsamling, oppbevaring og formidling av data. 38 Telekommunikasjon. 42 Fjerndrift av tekniske anlegg i bygg med tanke på å overvåke og om nødvendig regulere driftstilstand, temperaturer, driftstider, energiforbruk, luftkondisjonering, feilmeldinger og alarmer. 45 Elektronisk overvåking av tekniske anlegg i bygg med tanke på å overvåke og om nødvendig regulere driftstilstand, temperaturer, driftstider, energiforbruk, luftkondisjonering, feilmeldinger og alarmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RED SEAL SOCIETY Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige cocktailblandinger/-drikker. 33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktails. 41 Klubbtjenester relatert til alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker; informasjonstjenester; utdannelses- og opplæringstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Datatilbehør Norge AS, Postboks 2044, 1520 MOSS, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; dataprogrammer, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOSMART (546) Merket er et ordmerke Dal Gård, 1878 HÆRLAND, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; pellets; briketter av tre; torvbriketter; brikettkull; kull; trespon for opptenning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ski Taxi BA, Postboks 67, 1401 SKI, NO 39 Transportvirksomhet. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FI T WINNEX Stora Enso AB, Åsgatan 22, FALUN, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 3 Blekemidler og andre preparater for vasking av klær; preparater for rengjøring, polering og flekkfjerning samt slipemidler; såper; vaskemidler; rengjøringsmidler; flekkfjerningsmidler; voks; preparater i form av voks for anvendelse behandlede og ubehandlede overflater; beskyttende overflatebehandlingsmidler i form av polermidler, skopoleringsmidler, skokrem, rengjøringsmidler for sko; preparater for åpning av avløp; vaskesoda for rengjøring; avfettingsmidler, ikke for industrielle formål; desinfiserende såpe; oljer for rengjøringsformål; poleringspapir; parkettgulvvask; gulvvoks; poleringsvoks; fargestoffer for toalettformål; rengjøringsmidler for avløp; preparater for toalettrengjøring og hygiene; produkter for oppløsning og fjerning av vinsten og andre kalkholdige avleiringer, for husholdningsformål. 16 Papir og papirprodukter for tørking, rengjøring, avtørking og polering; mykpapir og mykpapirprodukter; hygienepapir; papirhåndklær; toalettpapir; husholdningspapir; papir for fjerning av kosmetikk; industritørkeruller av papir, dekkepapir, servietter, søppelposer av plast eller papir. 21 Husholdningsartikler og kjøkkenredskaper og kjørel (ikke av edle metaller eller overtrukne dermed); kammer og vaskesvamper; børster (ikke pensler); børstemakermateriell; redskaper og materiell for rengjøringsformål; stålull; redskaper, apparater, instrumenter, gjenstander, tilbehør og materialer (alle ikke-elektriske) for rengjørings-, polerings-, slipnings-, og vokseformål, så som redskaper for vindusrengjøring, koster, børster, oppvaskbørster, mopper og redskaper for å vri ut av mopper, kar, skurebørster, svamper, plastovertrukne skuresvamper, rengjøringssvamper av viskose, børster av plast, vindusskinn av lær eller kunstlær, oppvaskkluter, støvvifter, støvfjerneinnretninger, skurekluter, skureputer av ikke vevet materiell med eller uten svampseksjon, universalkluter, gulvkluter, mikrofiberkluter, svampkluter, kluter av ikke-vevet materiell, kluter av vevet eller strikket stoff, tørr- og fuktimpregnerte engangskluter, skurenylon, støvkluter, støvbørster, søppelkoster og søppelmåkere, poleringskluter, semsket skinn, støvkluter, rengjøringsredskaper av stålull med eller uten håndtak, stålullsputer med såpe, såpedispensere, såpekjørel, pedalbøtter, søppeltønner, husholdningshansker av latex eller plast, engangshansker for husholdnings- og hageformål; hagehansker; gummihansker; tørkeanordninger for vask, nemlig tørkestell, klessnorer, klesklyper, strykebrett, ermerett, støtter for strykebrett, stryketørkler, rengjørende stryketørkler; beholdere av plast for sortering av vask, vaskekurver av plast, holdere for kjøkkenpapirruller; dispensere for papirlommetørkler og servietter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALMONARCH Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 STOREBØ, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. 29 Protein og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. 31 Dyre- og fiskefor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISIS Sun Chemical Corp, 35 Waterview Boulevard, NJ PARSIPPANY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 1 Industrielle kjemiske produkter, kjemiske preparater til vitenskapelige formål; kjemiske produkter til fotografiske formål, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidede plastharpikser. 2 Maling, fernisser, lakker, herundert trykksverte og pigmenter. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, alle de forannevnte tjenester relatert til trykkerivirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, utvikling og design relatert dertil, herunder tekniske tjenester overfor kunder; industriell analyseog forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; alle de forannevnte tjenester relatert til trykkerivirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 12 Motoriserte kjøretøy til bruk på land og deler og tilbehør dertil. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet og tilveiebringelse av garantiservice for brukte biler. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy, restaurering og vedlikehold av motorkjøretøy og konsultasjon relatert dertil; gjenoppretting av motorkjøretøy. 39 Ulykkeadministrasjon, nemlig tilveiebringelse og organisering av erstatningsbiler; tauing av motorkjøretøy. 42 Teknisk vurdering av motorkjøretøy; teknisk konsultasjon, spesielt i forbindelse med motorstans. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NANO MARINE Re-Turn AS, Titangaten 1, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 40 Bearbeiding av materialer. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dandy A/S, Hjulmagervej 4B, 7100 VEJLE, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 30 Ikke-medisinerte søtsaker og konfektyrer og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Russens Organisasjonskomite, St. Olavs Plass 3, 0165 OSLO, NO Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA, Postboks 1600 Vika, NO 41 Russearrangement-konsulentbistand. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUDEX The Burton Corp, 80 Industrial Parkway, VT05401 BURLINGTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Elektronisk utstyr og kommunikasjonsutstyr, herunder hodetelefoner og mobiltelefoner; hjelmer; brilleartikler. 18 Vesker, sportsvesker, skipssekker, håndkofferter, reisevesker, reisekofferter, kofferter, dagstursekker, pakksekker, rumpetasker, håndvesker, ryggsekker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Russens Organisasjonskomite, St. Olavs Plass 3, 0165 OSLO, NO Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA, Postboks 1600 Vika, NO 35 Rådgivning og veiledning til organisasjoner og bedrifter. 25 Klær, jakker, bukser, strikkegensere, hansker (bekledning), votter, pulsvanter, snowboardbukser, snowboardstøvler, hodeplagg, hatter, pullovere. 41 Arrangør av diverse russearrangementkonsulentbistand. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOURMETSKOGEN KJØTT Økologisk Drift AS, Brekka 4, 3070 SANDE I VESTFOLD, NO 29 Kjøtt, fisk. fjærkre, vilt, kjøttestrakter, konserverede, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOLEJI Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet NZ BODYVIVE Les Mills International Ltd, Level 2, 150 Victoria Street West AUCKLAND, NZ Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 9 Audioinnspillinger, videoinnspillinger og audio-visuelle innspillinger herunder kassettbånd, CDer, grammofonplater, audio- og videobånd, CD Rom og DVD-er; informasjon, data, innspillinger og publikasjoner i elektronisk format gjort tilgjengelig online fra databaser, fra internet (inklusiv websider), fra intranett eller extranett; dataprogramvare relatert til trening og sportsaktiviteter; dataspill. 16 Trykksaker, inklusiv brukermanualer, reklamemateriell og undervisningsinformasjon. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 41 Rekreasjons- og treningsvirksomhet; sportsaktiviteter; utdannelsesvirksomhet; produksjon og ledelse av klasser og programmer for trening til musikk; gymnasiumsvirksomhet; helseklubbvirksomhet; sportsklubbvirksomhet; treningsklubbvirksomhet; triminstruksjon, rådgivnings- og treningsvirksomhet; tilveiebringelse av treningsfasiliteter, sportsopplæring, coaching og instruksjon; utleie av sports- eller treningsutstyr; informasjon, rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til noen eller alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIOLITO Giolito GmbH, Bubenbergplatz 11, 3011 BERN, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade og sjokoladeartikler, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BVS AS, Industriveien 29, 2020 SKEDSMOKORSET, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 6 Bygningsmaterialer av metall; stålkonstruksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BVS BVS AS, Industriveien 29, 2020 SKEDSMOKORSET, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 6 Bygningsmaterialer av metall, stålkonstruksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Master Norge AS, Lohnelia 2, 4640 Søgne, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 28 Gymnastikk- og sportsartikler, redskaper og apparater for fysiske øvelser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Master Norge AS, Lohnelia 2, 4640 Søgne, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, NO 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; data- behandlingsutstyr og datamaskiner, elektriske kabler og brytere; stikkontakter; elektriske strykejern; elektrisk materiell. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 36 Forsikringstjenester; ferie- og reiseforsikring. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/840,090 SYNDENIO Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 5 Veterinære farmasøytiske preparater og stoffer for forebygging og behandling av parasittiske infeksjoner, inflammasjoner og inflammatoriske sykdommer, respiratoriske og infeksjonssykdommer, immunologiske, bakterielle, virus- og soppsykdommer, osteoporose, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, urologiske, urogenitale og urinære sykdommer, gastrointestinale sykdommer, muskel-skjelettsykdommer, allergier, diabetes, høyt blodtrykk, slag, kreft, blod, smerte, fedme, fordøyelsesforstyrrelser, oftalmologiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser, reproduktive forstyrrelser, dermatologiske forstyrrelser, tannråte, tannsensitivitet, gingivitt, halitose og periodontale sykdommer og for hud- og vevsreparasjon og for kolesterolsenking; ernæringstilsetninger og kosttilskudd for medisinske formål; alt foranstående for behandling av katter, hunder, hornkveg, svin og griser, hester, lamaer, kaniner, gnagere, fugler, fretter og ildere, fjærkre, geiter og sauer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISLAMIC RELIEF NORWAY Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, B56LB BIRMINGHAM, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 16 Trykte publikasjoner, nemlig tidsskrifter, brosjyrer, postere, aviser og fotografier; bannere; trykt undervisnings- og utdannelsesmateriell, nemlig arbeidsbøker, skolebøker og lærebøker. 26 Jakkemerker og ornamenter for klær i form av pins, buttons, emblemer og tøymerker. 36 Veldedighetsinnsamlingstjenester; finansielle administrasjonstjenester, finansielle konsulent- og investeringstjenester. 38 Sending og tilgjengeliggjøring av beskjeder i et elektronisk format tilgjengelig over internett. 41 Tilveiebringelse av utdannelse til tilhengere av islam og allmennheten om emnet islam og humanitære spørsmål; undervisning til fremme av allmenn forståelse av nødvendigheten av å hjelpe trengende personer utenlands; utdannelsestjenester, nemlig arrangering av timer, kurs, arbeidsgrupper, konferanser og seminarer innen området for islam og humanitære spørsmål og tilveiebringelse av trykksaker i forbindelse dermed; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. 45 Drift av en veldedig organisasjon; tilveiebringelse av humanitær hjelp ved realisering av utviklings- og nødhjelpsprosjekter til trengende personer. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lagerboks AS, Kirkeveien 172, 0455 OSLO, NO 16 Plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), i form av folier, sekker og poser av plast for innpakning og emballering, for å beskytte mot støt, støv, vann eller møkk; teip laget av plast eller papir; emballasje for å beskytte mot støt, laget av papir. 39 Tjenester i forbindelse med transport; tjenester i forbindelse med utleie av lager; tjenester i forbindelse med å drive lagerhotell; tjenester i forbindelse med å drive minilager og mobilt minilager. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Maxi Catering AS, Stålveien 9, Tinnheia, 4629 KRISTIANSAND S, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttkaker, fiskekaker; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; skalldyr [ikke levende]; nøtter; salater. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizzaer; salatdressinger; majoneser. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, malt; skalldyr [levende]. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, catering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I SEE i:see Conceptual Learning DA, Sagveien 17, 0459 OSLO, NO 9 Instrumenter samt apparater for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; refleksgjenstander som reflekterer lys. 28 Spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/858,986 NAFEM IN PRINT North American Association of Food Equipment Manufacturers, 161 N Clark Street, Suite 2020, IL60601 CHICAGO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 16 Trykte publikasjoner i området utstyr og materiell for næringsmiddelvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/859,229 NAFEM FOR OPERATORS North American Association of Food Equipment Manufacturers, 161 N Clark Street, Suite 2020, IL60601 CHICAGO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, NO 16 Trykte publikasjoner i området utstyr og materiell for næringsmiddelvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ZEBRA Tama Plastic Industry, Kibbutz, MISHMAR HA'EMEK, IL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 22 Tau, tauverk, hyssing, garn, tråder, netting, nettinnpakningsmaterialer for høyballer, halm og lignende materialer; innpakningsbånd og innbindingsbånd, alle laget av ikke-metalliske materialer, reip (andre enn isolasjonsreip). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Atlasbx Co Ltd, Daehwa-Dong, Daeduck-ku DAEJON, KR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Akkumulatorer og batterier for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KONECRANES KCI Konecranes Plc, Koneenkatu 8, HYVINKÄÄ, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordic Mines AB, Kungsängsgatan 5A, UPPSALA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 35 Salg av edle og uedle metaller og mineraler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eide Handel AS, Eidkjosen, 9100 KVALØYSLETTA, NO 29 Kjøttvarer. 35 Salg av kjøttvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEST OF SUMMER Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; rengjøringsmidler: parfymevarer, velduftende toalettvann; etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk); massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk); deodoranter og antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hårstylingprodukter; tannpasta; munnskyllemidler (ikke for medisinsk bruk); preparater for munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter; oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; produkter til bruk før og etter barbering; hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende produkter; kosmetikk; make-up og make-up-fjerningsprodukter; vaselin; leppepleiende produkter; talkumpudder; bomull; bomullspinner; kosmetikkputer, -tøy og -kluter, forhåndsfuktede- og forhåndsimpregnerte renseputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. 37 Gruve- og bergverksdrift. 42 Gruveprospektering, geologisk prospektering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIMEWISE Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, NO 5 Vitaminer og vitaminpreparater; kosttilskudd; næringsdrikker og næringsplater (nutritional bars). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIDENT SPHERE Cadbury Adams USA LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 30 Ikke medisinske søtsaker og konfektyrer; sjokolade og sjokolade-konfektyrer; sukkertøy; frosne konfektyrer; kjeks; kaker og tyggegummi. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIDENT SPLASH Cadbury Adams USA LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 30 Ikke medisinske søtsaker og konfektyrer; sjokolade og sjokolade-konfektyrer; sukkertøy; frosne konfektyrer; kjeks; kaker og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURASEAL TECHNOLOGY The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144 East Market Street, OH AKRON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, NO 12 Dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/829,881 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRIP'S Star Fruits, Route d'orange, CADEROUSSE, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, NO 16 Emballasje, innpakning (omslag), bokser, etuier og kurver av papir og papp; bokser til innpakning. 31 Friske frukter; epler; frukttrær; epletrær. 32 Fruktdrikker og fruktjuicer, saft; preparater til fremstilling av drikker; mineralvann; eplejuice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMADEUS Reber Holding GmbH & Co KG, Ludwigstrasse 10, BAD REICHENHALL, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 30 Konditorvarer, konfektyrer og kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BMG Music, 550 Madison Avenue, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Musikalske lyd- og videoopptak (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Areal Eiendomsmegling AS, Postboks 6514, Rodeløkka, 0501 OSLO, NO Advokatfirmaet Aaserød, Thomas Heftyesgate 39, NO 36 Eiendomsomsetning, eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling, utleie av fast eiendom 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LITEX Litex AS, Postboks 1073, 3204 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); våtromspanel, membranplater for bygningsformål for våtrom, nemlig damptette plater og plater for flislegging. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Princes Ltd, Royal Liver Building, Pier Head, L31NX LIVERPOOL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker og preparater for å lage slike drikker; kullsyreholdige drikker; mineralvann, kullsyreholdig vann; kildevann; drikker for utvanning til egen smak og preparater dertil; sukkerholdig ekstrakt, sukkersaft og andre preparater til fremstilling av drikker, styrkedrikker, saftkonsentrat og saft; ikke-alkoholholdige drikker inneholdende frukt og fruktekstrakter eller grønnsaker og grønnsakekstrakter, eller med frukt eller grønnsaksmak; frukt og grønnsaksjuicer for bruk som drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Princes Ltd, Royal Liver Building, Pier Head, L31NX LIVERPOOL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker og preparater for å lage slike drikker; kullsyreholdige drikker; mineralvann, kullsyreholdig vann; kildevann; drikker for utvanning til egen smak og preparater dertil; sukkerholdig ekstrakt, sukkersaft og andre preparater til fremstilling av drikker, styrkedrikker, saftkonsentrat og saft; ikke-alkoholholdige drikker inneholdende frukt og fruktekstrakter eller grønnsaker og grønnsakekstrakter, eller med frukt eller grønnsaksmak; frukt og grønnsaksjuicer for bruk som drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELECTROLUX KALEIDO Aktiebolaget Electrolux, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 7 Oppvaskmaskiner samt deler til oppvaskmaskiner, herunder kurver; vaskemaskiner, sentrifuger, valser (maskiner), strykemaskiner, miksere (blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for innbygging, vannrenseapparater, elektriske vannkokere, elektriske kaffebryggemaskiner, luftrensere, luftfuktere, brødristere, elektriske vaffeljern; tørkeapparater og - installasjoner, tørkemaskiner, tørkeskap, tørketromler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEPAY Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll og undervisning: fjernsynsapparater og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta fjernsyns og globale kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem til et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr samt dataprogrammer for bruk med disse; optiske diskettspillere og dataprogrammer for disse; magnetiske databærere, smartkort, kodede kort, datakort, elektroniske minnekort, telefonkort; opptaksdisketter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; regnemaskiner; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; mobiltelefoner, holdere for mobiltelefoner, høretelefoner; telefaks-, teleks-, telefon-, telegram- og datafangst installasjoner, apparater og instrumenter; dataprogrammer; computer software og programmer; computer software og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å aktivere forbindelse til databaser og til Internet; point-of-sale (POS) hardware og software for tilveiebringelse av elektronisk forskuddsbetaling/påfylling av taletid på mobiltelefoner; operativsystemprogrammer; computer software og nettoppbyggings hardware for forenkling av interaktive multimediekommunikasjoner; computer software for bruk i oppretting, redigering og levering av tekstinformasjon og grafisk informasjon via computer kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer for digital publisering, trykking, bilde-behandling, og elektronisk dokumentlagring, manipulering, overføring og gjenfinning; computere, håndholdte computere; dataprogrammer for ledelse av kommunikasjons-og datautveksling mellom håndholdte computere og stasjonære datamaskiner; computer hardware og computer utmatingsenheter, printere, kopieringsmaskiner og skjermfremvisere; digital trådløs telekommunikasjons hardware og software; nedlastbar data inkludert publikasjoner og software; computer software og publikasjoner i elektronisk form tilbudt online fra databaser eller fra systeminnretninger fremskaffet på Internet (inkludert nettsteder); elektroniske spill og dataspill, spillprogrammer, spillkassetter, underholdningskonsoller; underholdningskonsoller inneholdende computer hardware og software for å fremskaffe audio, video, og multimedia utdata; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 35 Organisering av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle media. 36 Fakturering for tjenester av verdi, utført av telekommunikasjonsnettverk, inkludert behandling, utstedelse og utsendelse av regninger; oppringningsautorisasjonstjenester for betaling; administrasjon av finansiell og monetær virksomhet; finansielle tjenester; finansiell ledelse og rådgivningstjenester relatert til investeringer; finansiell planlegging og finansielle tjenester; finansielle vurderinger; bankevalueringer; banktjenester; sparebanker; finansielle meglertjenester; megling av verdipapirer og elektronisk diskonteringsmeglingstjenester og online diskonteringsmeglingstjenester; børsmeglervirksomhet, herunder megling av aksjer og obligasjoner; investeringstjenester; lånetjenester og pantelåntjenester; tilbud om fondsemisjoner, nytegning av aksjer og deriverte finansielle produkter; investeringsbankvirksomhet, fondsemisjoner, nytegning av aksjer og valutahandelstjenester og fremskaffelse av finansielle tjenester til institusjonelle investorer; tjenester vedrørende forvaltningsselskaper, kreditt, investering, sparing, bankhvelv, lån og lånegarantier; tjenester vedrørende betalingskort, kredittkort, kontokort og butikkort; utstedelse av betalingskort, kredittkort, kontokort, butikkort; automatiske banktjenester; aktuarvirksomhet; forberedelse og finansiell ledelse av livsforsikringer, garantiforsikringer og aksjefond; pensjonstjenester; forsikringsvirksomhet; reiseforsikringer; bankavregningstjenester; clearingvirksomhet (valuta); kjøp og utstedelse av reisesjekker; valutavekslingstjenester; deposisjonsavtaletjenester; børsmeglervirksomhet; eksekutortjenester; fremskaffelse av finansielle garantier; utstedelse av remburs og banksertifikater; investeringsselskaper; kausjonstjenester; aksjeforsikringer; forsikringstjenester; forsikringskonsultasjoner, forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet, ulykkesforsikring, brannforsikring, sykeforsikring, livsforsikringer, sjøforsikringer; forsikringsmeglere, ulykkesforsikringsmeglere, brannforsikringsmeglere, sykeforsikringsmeglere, livsforsikringsmeglere, sjøforsikringsmeglere; kredittkontorer; utstedelse av verdianvisninger, -kuponger og -dokumenter; deponering av verdipapirer; deponering i sikkerhetsskap; pengeoverføringer, elektroniske pengeoverføringer; betalingstjenester; forskuddsbetalingstjenester; bestyrelse av familiestiftelser; børsnoteringer; konsulentbistand i skattespørsmål; forvaltning av formuer; avdragslån, leasingfinansiering, avbetalingsfinansiering, utlån mot pantesikkerhet; pensjonsutbetalingstjenester; forretninger med fast eiendom; veldedighetsinnsamlinger; fremskaffelse av informasjon, konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relater til alle de forannevnte tjenester; og alt det forannevnte også fremskaffet online fra en computer database eller fra Internet; sponsing av konkurranser. 38 Telekommunikasjonstjenester; fremskaffelse av et elektronisk mobiltelefon påfyllingssystem; elektroniske og telekommunikasjons overføringstjenester; overføring av datadokumenter, beskjeder, bilder, lyder, stemmer, tekst, audio, video og elektronisk kommunikasjon og data og informasjon ved elektronisk, computer, kabel, radio, personsøking, teleprinter, teleletter, elektronisk post, faksmaskin, fjernsyn, mikrobølge, laserstråle, kommunikasjonssatellitt, mikrobølgelinker, bakkebundne hjelpemidler, kabel, trådløs eller trådlenket system kommunikasjonsmidler; fremskaffelse og drift av søkemotorer; konsultasjonstjenester relatert til datakommunikasjon; overføring, fremskaffelse av og visning av informasjon for forretnings- eller hjemmeformål fra en computerlagret databank; elektroniske posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til Internet; telekommunikasjon av informasjon (inkludert Websider), computerprogrammer og data; fremskaffelse av brukertilgang til Internet (tjeneste-tilbyder); fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller databaser; teletekst tjenester; telekommunikasjonstilgangstjenester; fremskaffelse av telekommunikasjon online tilgang og linker til Internet eller Intranett; fremskaffelse av tilgang til Internet; fremskaffelse av en online interaktiv oppslagstavle; drift og organisering av prateforum på Internet (chatrooms); 17

18 registrerte varemerker /07 telekommunikasjonstjenester relatert til fremskaffelse av tekst, data, bilder, video og meldingsformidling ved hjelp av telekommunikasjonsutstyr inkludert mobiltelefoner, computere, personlige digitale assistenter (PDA'r), TV og radio; konsultasjonstjenester, fremskaffelse av informasjon og rådgivning relatert til det foregående; alle de forannevnte tjenester også fremskaffet online fra en computer databaser eller fra Internet. 41 Organisering og ledelse av konferanser, utstillinger, konkurranser og spørreleker; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering konkurranser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering og ledelse av seminarer; opp-læringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; utdanning og underholdning, sports- og fritidstjenester i form av planlegging, produksjon og distribusjon av direkte innspilt audio, visuelt eller audiovisuelt materiale for kringkasting via bakkebundne hjelpemidler, kabel, satellittkanaler, Internet, trådløse eller trådlenkete systemer og andre kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av informasjon relatert til fjernsyn og radioprogrammer, underholdning, musikk, sport og rekreasjon; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse fremskaffet online fra en computer database eller Internet eller via jordbundne hjelpemidler, kabel, satellittkanaler, trådløse eller trådlenkete systemer og andre kommunikasjonsmidler; elektroniske spilltjenester fremskaffet ved hjelp av Internet eller via jordbundne hjelpemidler, kabel, satellittkanaler, trådløse eller trådlenkete systemer og andre kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; billettkontortjenester; billetterings og arrangementsbestillingstjenester; pengespillvirksomhet, veddemåls-, lotteri- og gamblingstjenester; informasjon og rådgivningstjenester relatert til utdanning og underholdning; fremskaffelse av informasjon, konsultasjonstjenester og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester også fremskaffet online fra en computer database eller fra Internet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MaxOmega AS, Postboks 24, 2261 KIRKENÆR, NO 29 Spiselige oljer (vegetabilske oljer, fiskeoljer, selolje.) 30 Kornprodukter 31 Landbruksprodukter, korn, frø (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HALEYAUTHORITY Hayley Systems Inc, Waterfront Corp. Park, 2200 Georgetowne Drive, Suite 600, PA15143 SEWICKLEY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Computer software for ledelse av forretningsprosesser, bestyrelse av forretningsregler og for automatisering; computer software til bruk i forbindelse med oversettelse av forretningspolicy og fremgangsmåter samt praksis fra naturlig språk til computerkoder. 16 Trykksaker, nemlig manualer solgt som en enhet sammen med computer software samt opplærings- og undervisningsmateriell. 42 Konsultasjoner og rådgivning på området design, utvelgelse, implementering og bruk av computer software for forretningsprosesser, for andre. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HALEYRULES Hayley Systems Inc, Waterfront Corp. Park, 2200 Georgetowne Drive, Suite 600, PA15143 SEWICKLEY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, NO 9 Computer software for ledelse av forretningsprosesser, bestyrelse av forretningsregler og for automatisering; computer software til bruk i forbindelse med oversettelse av forretningspolicy og fremgangsmåter samt praksis fra naturlig språk til computerkoder. 16 Trykksaker, nemlig manualer solgt som en enhet sammen med computer software samt opplærings- og undervisningsmateriell. 42 Konsultasjoner og rådgivning på området design, utvelgelse, implementering og bruk av computer software for forretningsprosesser, for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PREMINET Arild O Gautestad, Waldemar Thranesgate 23 A, 0171 OSLO, NO 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; programvare for telekommunikasjon over trådløse nettverk, lokale nettverk og globale nettverk; programvare for utførelse av elektronisk handel og elektroniske forretninger; programvare for organisering, publisering og vedlikehold av data, tekst, bilder og video på lokale og globale nettverk inkludert Internett 38 Telekommunikasjon 41 Publisering av diskusjonsforum og blogger (Web logs) på Internett og Interne nettverk; publisering av video, musikk og multimedia over Internett og øvrige interne og eksterne nettverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WIRKOLA ETERPRODUKSJON Wirkola Eterproduksjon AS, Sundveien 3, 0198 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; produksjon av reklame, musikk, lydlogoer, vignetter, lydidentiteter og promo; produksjon av lyd for reklame; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjensynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjensynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsynsog radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, radio- og fjernsynsunderholdning; musikkproduksjon; reklamefilmproduksjon; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ERGOGRIP Thelma AS, Postboks 6170, Sluppen, 7435 TRONDHEIM, NO 6 Håndtak av metall til montering rundt servant. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WIRKOLA Wirkola Eterproduksjon AS, Sundveien 3, 0198 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; produksjon av reklame, musikk, lydlogoer, vignetter, lydidentiteter og promo; produksjon av lyd for reklame; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjemsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjensynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsynsog radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, radio- og fjernsynsunderholdning; musikkproduksjon; reklamefilmproduksjon; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FELLING Trefellingstjenesten S Østengen, Strandveien 10, 2010 STRØMMEN, NO 4 Ved. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jan Erik Kristoffersen, Villaveien 13C, 9415 HARSTAD, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 40 Trefelling, beskjæring, flishugging, tømmerhugging, stubbefresing. 44 Planting. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer