nr 46/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 46/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke Innovation Media AS, Postboks 4240 Nydalen, 0401 OSLO, NO 9 Elektronisk avis. 16 Avis i papirutgave. 41 Utgivelse av avis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke Innovation Media AS, Postboks 4240 Nydalen, 0401 OSLO, NO 9 Elektronisk avis. 16 Avis i papirutgave. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Håkon Karstein Hollås, Stokkanveien 28, 7500 STJØRDAL, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; uniformer og bekledning til utrykningsetater og private selskaper. 35 Salg av førstehjelpsutstyr. 41 Undervisning i førstehjelp. 41 Utgivelse av avis. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HOUSE OF GIOVANNA BIOTTI Fyrklövern AB, Box 826, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 14 Edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller og overtrukne dermed, ikke inkludert i andre klasser; smykker; edelstener; klokker og tidsmålingsinstrumenter. 35 Salg av klær, hodeplagg, vesker, smykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Haga, Markaholen 2, 4032 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35 Salg av bilder, bilderammer og fotoalbum. 40 Fremkalling av fotografier og film. 41 Fotografering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, OSAKA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter for kopimaskiner; nemlig, fremkallingsmidler for kopimaskiner, printere, faksmaskiner, skannere og kombinasjoner av de forannevnte produktene. bufferkurs Anne Marie Fosse Teigen, Siriusveien 26, 0492 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Samlivskurs og kurs for bedre livsmestring. 2 Toner og tonerkassetter for kopimaskiner, printere, faksmaskiner og kombinasjoner av de forannevnte produktene. 9 Kopimaskiner, printere, faksmaskiner, skannere og kombinasjoner av de forannevnte produktene. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Edvin Langeland, Ullevålsveien 65, 0454 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Karrieresenteret AS, Postboks 146, 0905 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen IMODIUM COMP Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og innsekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen 1-DAY ACUVUE COLOURS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Synskorrigerende linser i form av kontaklinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MAREALIS Lenvik Fiskeindustri AS, Postboks 6458, 9294 TROMSØ, NO 1 Jordforbedringsmidler, gjødsel for jord, gjødningsmidler; kitin som råstoff (ikke opptatt i andre klasser), kitosan som råstoff (ikke opptatt i andre klasser). 5 Næringsmidler for spedbarn, næringsmidler for medisinsk bruk, tilsetningsstoffer til slankepulver, aminosyrer for medisinske og veterinære formål, vitaminpreparater, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; peptider, fettsyrer, aminosyrer, mineraler i som næringsmidler eller som ingrediens i næringsmidler. 29 Produkter fra fisk, reker, skalldyr; proteiner som næringsmidler eller som ingrediens i næringsmidler. 30 Kosttilskudd; kitin i bearbeidet form (ikke opptatt i andre klasser). 31 Jordbruks- og hageprodukter, næringsmidler til dyr, herunder fiskefor og for til kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen JOSE CUERVO TRADICIONAL Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker; tequila, tequila cocktails og alkoholholdige drikker som inneholder tequila. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MMI-IPCO LLC, 46 Stafford Street, P.O.Box 809, MA01842 LAWRENCE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tekstiler for bruk ved fremstilling av klær og innredning, møbler og husgeråd, nemlig møbler og innredning, tepper og gulvbelegg, veggbelegg, stoffer og tekstiler, tepper, puter samt sengetøy, badehåndklær og kjøkkenhåndklær; tekstil metervare solgt som deler til klær. 25 Kåper, jakker, parkas, regnfrakker, skjorter, kjoler, skjørt, skjerf, sjal, hansker, votter, vanter, hodeplagg, nemlig hatter, luer, hodebånd og visirer, fottøy, nemlig sports- og fritidssko og tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PAUSE MORE. SEE MORE Mars Inc, 6885 Elm Street, VA MCLEAN, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; kornblandingsstenger; pasta; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; pesto; krydderier; krydder; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CLEARWATER PAPER Potlatch Forest Products Corp, 601 West First Avenue, Ste 1600, WA99201 SPOKANE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Tremasse. 16 Tykk kartong/papp, toalettpapir, papirlommetørklær; servietter, papirtallerkener, papirkrus, papirhåndklær. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/534, US 78/534,743 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 16 Trykksaker; trykksaker, nemlig magasiner, bøker, pamfletter, flygeblader, brosjyrer, manualer, presentasjonsmateriell, undervisningsmateriell; alle på området veldedighetstjenester, filantropiske tjenester og frivillighetstjenester. 35 Administrasjon av veldedighetvirksomhet. 41 Undervisningstjenester, nemlig undervisningsprogram i form av frivilllig undervisning for fremskaffelse av rådgivning og instruksjoner til publikum for humanitær innsats; veldedighetstjenester, i form av frivillig utdannelse og undervisning relatert til bruk av computerteknologi og Internet og relatert til etablering og lagring av computersystemer; veldedighetstjenester, i form av organisering av underholdning og kulturelle aktiviteter, alle for humanitær innsats. 42 Veldedighetstjenester, inkludert filantropiske og frivillighetstjenester som går ut på å fremskaffe computerteknologitjenester og computerteknologiekspertise, så vel som Internetteknologitjenester og Internetteknologiekspertise til publikum for humanitær innsats; konsulenttjenester og rådgivningstjenester relatert til computerteknologi fremskaffet til publikum for humanitær innsats. Konsulentvirksomhet og rådgivning, relatert til anskaffelser, nemlig anskaffelse og levering av computerprogrammer og computerteknologiprodukter, alle for humanitær innsats. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fluid Control AS, Varabergv. 4, 4050 SOLA, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet herunder reparasjon og vedlikehold av utstyr til bruk ved oljeproduksjon; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AKILEINE Les Laboratoires Asepta société anonyme monégasque, 1-3, avenue Albert II, "La Ruche", MONACO, MC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, fotpleieprodukter. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske produkter; dietetiske produkter for barn og syke; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til bekjempelse av ugress og skadedyr; fotpleieprodukter. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PROACTIV Guthy-Renker LLC, Eclectic Street, Suite 200, CA92260 PALM DESERT, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Hud- og kroppspleiepreparater, nemlig rengjøringsprodukter for huden, fuktighetskremer, hudlotions, hudseper, solkremer, kosmetikk, ikkemedisinske hårpleiepreparater og ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MARTIN Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CLAQ QUI Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NAF VEIBOK Norges Automobil Forbund, Postboks 6682 Etterstad, 0609 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykksaker; periodiske publikasjoner, nyhetsbrev; fotografier; papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); atlaser. 35 Drift og administrasjon av medlemsorganisasjon for norske bilister og andre interesserte; telefonsvarerservice; rådgivning ved kjøp og salg av kjøretøyer; salg av bøker, klær, verktøy, sykler, griller, sykkeltilbehør, herunder sikkerhetsutstyr til sykkel, sykkelhjelmer, solbriller, refleksprodukter, lykter, lommelykter, spader, soveposer, elektriske og elektroniske produkter, kameraer, kikkerter, radioer, MP3 spillere, DVD-spillere, hodelykter, kommunikasjonsradioer, hodetelefoner, GPS med tilbehør, kart, reiseguider og reiselitteratur, kofferter, bager, toalettmapper, førstehjelpsutstyr, nødutstyr, utstyr og tilbehør til bil, herunder ladere, dekktrykkmålere, dekkompressorer, fotpumper, lappesaker, slepetau, startkabler, kjetting, ski- og takstativ, setebeskyttere, bilputer, barneseter, flaskevarmere til bruk i bil og isskraper, bilpleieprodukter, verktøy og maskiner til bil, herunder høytrykkspylere og poleringsmaskiner, kjølebokser, spader, verktøy, profileringsartikler til bruk på bil og sykkel, lydbøker. 39 Utleie og leasing av befordringsmidler og kjøretøyer; assistanse og formidling av assistanse til kjøretøyer (bortsleping); redning og berging; veimeldinger; organisering av reiser; tjenester i forbindelse med reisevirksomhet; opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. 41 Utdannelsesvirksomhet og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kjøreopplæring; glattkjøring; drift av øvingsbane for glattkjøring; kursvirksomhet innen trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet i form av informasjon om trafikk, trafikksikkerhet og trafikkopplæring; konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, HMS og trafikkopplæring; utgivelse av reisebøker, ruteplanleggere, campingguide, bilferieguide og atlas; utgivelse av reiseutgivelse av tekster (andre enn reklametekster). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NAF CAMP Norges Automobil Forbund, Postboks 6682 Etterstad, 0609 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykksaker; periodiske publikasjoner, nyhetsbrev; fotografier; papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); atlaser. 35 Drift og administrasjon av medlemsorganisasjon for norske bilister og andre interesserte; telefonsvarerservice; rådgivning ved kjøp og salg av kjøretøyer; salg av bøker, klær, verktøy, sykler, griller, sykkeltilbehør, herunder sikkerhetsutstyr til sykkel, sykkelhjelmer, solbriller, refleksprodukter, lykter, lommelykter, spader, soveposer, elektriske og elektroniske produkter, kameraer, kikkerter, radioer, MP3 spillere, DVD-spillere, hodelykter, kommunikasjonsradioer, hodetelefoner, GPS med tilbehør, kart, reiseguider og reiselitteratur, kofferter, bager, toalettmapper, førstehjelpsutstyr, nødutstyr, utstyr og tilbehør til bil, herunder ladere, dekktrykkmålere, dekkompressorer, fotpumper, lappesaker, slepetau, startkabler, kjetting, ski- og takstativ, setebeskyttere, bilputer, barneseter, flaskevarmere til bruk i bil og isskraper, bilpleieprodukter, verktøy og maskiner til bil, herunder høytrykkspylere og poleringsmaskiner, kjølebokser, spader, verktøy, profileringsartikler til bruk på bil og sykkel, lydbøker. 39 Utleie og leasing av befordringsmidler og kjøretøyer; assistanse og formidling av assistanse til kjøretøyer (bortsleping); redning og berging; veimeldinger; organisering av reiser; tjenester i forbindelse med reisevirksomhet; opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. 41 Utdannelsesvirksomhet og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kjøreopplæring; glattkjøring; drift av øvingsbane for glattkjøring; kursvirksomhet innen trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet i form av informasjon om trafikk, trafikksikkerhet og trafikkopplæring; konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, HMS og trafikkopplæring; utgivelse av reisebøker, ruteplanleggere, campingguide, bilferieguide og atlas; utgivelse av reiseutgivelse av tekster (andre enn reklametekster). 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MYALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kunstige søtningsmidler (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergens Tidende AS, Postboks 7240, 5020 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 38 Telekommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; mobiltelefontjenester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett; elektroniske oppslagstavler; kringkastingsvirksomhet; sending av radio og fjernsynsprogrammer; tilby tilgangstid til globale datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; reportasje tjenester; produksjon av radio og fjernsynsprogram; booking av seter for kulturelle arrangementer; instruksjon (opplæring); underholdningsinformasjon; informasjon vedrørende utdannelse; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via globale datanett eller ekstranett. 5 Dietetiske næringsmidler og stoffer for medisinsk bruk; ernærings- og diettdrikker, -shakes, - blandinger og energistenger og -plater for ernæringsog diettformål til bruk som måltidserstatning eller tilskudd; ernæringstilskudd; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler. 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndinnspilte audio- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 38 Online tjenester for fremskaffelse av diskusjonsforum relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon, ernæring og trening 41 Fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark og instruksjons- og undervisningsguider; utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til trening. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon og ernæring. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/455,448 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Argo Group International Holdings Ltd, 110 Pitts Bay Road, HM08 PEMBROKE, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 36 Forsikringstjenester, nemlig, forsikring og garantier innen områdene ulykkesforsikring for arbeidsstokken, kommersiell ansvarsforsikring, kommersiell eiendomsforsikring, offentlige instansers forsikring, offentlige instansers eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners ansvarsforsikring; forsikringstjenester; administrasjonstjenester innen behandling av forsikringskrav; konsultasjons- og rådgivningstjenester innen forsikringssikkerhet og tjenester innen forsikringsrisikostyring; forsikringstjenester, nemlig forsikringsmeklertjenester innen området ulykkesforsikring for arbeidsstokken, kommersiell ansvarsforsikring, kommersiell eiendomsforsikring, offentlige instansers forsikring, offentlige instansers eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners ansvarsforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/ ROCTANE Advanced Food Concepts Inc, 1204 Tenth Street, CA94710, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; energirik næringsgelé og pasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MY ALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kunstige søtningsmidler 5 Dietetiske næringsmidler og stoffer for medisinsk bruk; ernærings- og diettdrikker, -shakes, - blandinger og energistenger og -plater for ernæringsog diettformål til bruk som måltidserstatning eller tilskudd; ernæringstilskudd; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler. 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndsinnspilte audio- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 38 Online tjenester for fremskaffelse av diskusjonsforum relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon, ernæring og trening 41 Fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark og instruksjons- og undervisningsguider; utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til trening. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og - administrasjon og ernæring. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Balholm AS, 6899 BALESTRAND, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 32 Mineralvann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen COTAI STRIP COTAITRAVEL Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; reisearrangementer; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; billettreservasjonstjenester for reiser og turer; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering av båtturer; tilrettelegging for en on-line database innen området reiseinformasjonstjenester; reise- og turplanlegging; turguidetjenester; buss- og limousintransport; transport av passasjerer; shipping og leveransevirksomhet, nemlig opphenting, transport, og levering av pakker og brev ved forskjellige transportformer; innsjekkingstjenester; herunder innsjekking av flybagasje og flypassasjerer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen COTAI STRIP COTAIARENA Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdning; arrangering av seminarer og konferanser; billettreservasjon og bestillingstjenester i forbindelse med underholdning; sportslige og kulturelle arrangementer; konsertbestilling; utleie av stadionfasiliteter; organisering av sportskonkurranser; tilveiebringelse av forskjellige fasiliteter for et utvalg av sportsarrangementer, sports- og idrettskonkurranser og premieprogrammer. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen COTAI STRIP COTAIEXPO Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Annonsevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering av utstillinger for kommersiell eller reklameformål; planlegging og utførelse av varemesser, utstillinger og presentasjoner for økonomiske eller reklameformål; konsulentvirksomhet relatert til varemesser; utleie av reklameplassering, utleie av utstillings- og salgsstands inklusiv utstyr til slike; markedsføring og reklametjenester og relatert rådgivning; rådgivningstjenester relatert til reklame. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; reisearrangementer; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; billettreservasjonstjenester for reiser og turer; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering av båtturer; tilrettelegging for en on-line database innen området reiseinformasjonstjenester; reise- og turplanlegging; turguidetjenester; buss- og limousintransport; transport av passasjerer; shipping og leveransevirksomhet, nemlig opphenting, transport, og levering av pakker og brev ved forskjellige transportformer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering av seminarer og konferanser; billettreservasjon og bestillingstjenester i forbindelse med underholdning; sportslige og kulturelle arrangementer; konsertbestilling; utleie av stadionfasiliteter; organisering av sportskonkurranser; tilveiebringelse av forskjellige fasiliteter for et utvalg av sportsarrangementer, sports- og idrettskonkurranser og premieprogrammer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tilveiebringelse av fasiliteter for sport, konserter, kongresser og utstillinger; tilveiebringelse av konferanse-, utstillings- og møtefasiliteter; tilveiebringelse av kongressfasiliteter; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; cateringvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen COTAI STRIP Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Annonsevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering av utstillinger for kommersiell og reklameformål; planlegging og utførelse av varemesser, utstillinger og presentasjoner for økonomiske og reklameformål; konsulentvirksomhet relatert til varemesser; utleie av reklameplassering, utleie av utstillings- og salgsstands inklusiv utstyr til slike; markedsføring og reklametjenester og relatert rådgivning; rådgivningstjenester relatert til reklame. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, nemlig administrasjon av fast eiendom, leasing av fast eiendom, leasing av kjøpesenterarealer, leasing eller utleie av bygninger. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; reisearrangementer; arrangere reiser og turer; billettreservasjonstjenester for reiser og turer; informasjonstjenester vedrørende reiser og turer; sjåførtjenester; turguidetjenester; busstransport; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; organisering av reiser; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering av reiser og båtturer; reisebyråtjenester, nemlig reservering og bestilling av transport; turguidetjenester; reiseinformasjonstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kasino- og spillevirksomhet; tilveiebringelse av kasino- og spillefasiliteter, underholdning, nemlig live musikkopptredener, teatralske produksjoner og komedieproduksjoner; helseklubber; fornøyelsessentre og spillehaller; tilveiebringelse av kasino og spillevirksomhet; tilveiebringelse av undervisnings- og opplæringstjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet, bar- og restaurantvirksomhet; reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestilling av restaurantbord og måltider. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ADVENT SOFTWARE Advent Software Inc, 600 Townsend St., CA94103 SAN FRANCISCO, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Computer software, og brukermanualer, solgt som en enhet, for bruk innen finansiell bedriftsledelse og management, investerings tracking, analyse av portefølje, management av portefølje, investerings rapportering og management av kapital- og investeringsforvaltning og analyse; computer software og computer software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for måling, tracking og evaluering av investeringer over tid, for måling og evaluering av finansielle investeringer, kontoavstemming og regnskapsførsel, og for trading tracking som finansielt instrument, (financial instrument trades tracking") og som finansielt instrument for overholdelse av trading og dertil hørende lover, regler og forskrifter (financial instrument trading comliance"); computer programvare og computer programvare i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for overføring av informasjon relatert til investerings tracking, portefølje og dataanalyse og management, investerings rapportering, og/eller for måling og evaluering av investeringer over tid, via elektroniske kommunikasjonsnettverk; computer software, nemlig, software for bruk innenfor ledelse/forvaltning av investeringsportefølje, ledelse/forvaltning av investeringsomsetning og - inntekter, ledelse/forvaltning av investerings utfakturering, og kapitalkonto utfakturering, tracking og sporing av tilgodehavender/fordringer, distribusjon av inntekter og omsetning, og rapportering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ADVENT PARTNER Advent Software Inc, 600 Townsend St., CA94103 SAN FRANCISCO, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Computer software for bruk innen management av finansiell portefølje, investeringskonto, fonds- og kapitalkonto, investeringsrapportering, dokumentbesittelse, og avgifts-, honorar- og gebyrberegninger; computer software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker; computer software og computer software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for bruk innen økonomisk og finansiell bedriftsledelse og management, investerings tracking, analyse av portefølje, management av portefølje, investerings rapportering og management av kapital- og investeringsforvaltning og analyse; computer software og computer software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for måling, tracking og evaluering av investeringer over tid, for måling og evaluering av finansielle investeringer, kontoavstemming og regnskapsførsel, og for trading tracking som finansielt instrument, (financial instrument trades tracking") og som finansielt instrument for overholdelse av trading og dertil hørende lover, regler og forskrifter (financial instrument trading comliance"); computer programvare og computer programvare i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker, solgt som en enhet, for overføring av informasjon relatert til investerings tracking, portefølje og dataanalyse og management, investerings rapportering, og/eller for måling og evaluering av investeringer over tid, via elektroniske kommunikasjonsnettverk; computer software, nemlig, software for bruk innenfor ledelse/forvaltning av investeringsportefølje, ledelse/forvaltning av investeringsomsetning og - inntekter, ledelse/forvaltning av investerings utfakturering, og kapitalkonto utfakturering, tracking og sporing av tilgodehavender/fordringer, distribusjon av inntekter og omsetning, og rapportering. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ipan GmbH, Isamninger Strasse 7, ASCHHEIM, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 35 Regnskapsførsel, kontorfunksjoner; forhandlinger og avslutning av kommersielle transaksjoner for andre, inngåelse av kontrakter for innkjøp og salg av varer; inngåelse av kontrakter for innkjøp og salg av industrielle rettigheter; konsultasjoner om ledelse og administrasjon, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, konsulentvirksomhet vedrørende organisering, personell- og arbeidsformidling. 42 Teknisk konsultasjon; teknisk søk. 45 Juridiske tjenester, juridiske undersøkelser og tilveiebringelse av juridisk dokumentasjon i området industriell eiendomsrett; teknisk overvåking; overvåking, administrasjon og vedlikehold av industrielle rettigheter for tredjemann; søk vedrørende industrielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen TREK BICYCLE STORE Trek Bicycle Corp, 801 West Madison Street, WI53594 WATERLOO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35 Detaljsalgtjenester vedrørende sykler, deres deler og tilbehør. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ComSafe Cato Strømnes, Gudeberg Allé 21, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD, NO 9 Alle typer alarmer, sikringsutstyr, datautstyr, apparater for adgangskontroll og tv-overvåking, brannslukkere. 37 Installasjon av sikkerhetsutstyr, annet sikkerhetsutstyr, samt annet svakstrømsutstyr for private/båter/næring; installasjon av telefonapparater og systemer med tillhørende utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen VIATERRA RiksTV AS, Økernveien 145, 0580 OSLO, NO Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon, markedsundersøkelser; publisering av reklametekster, utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel av varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille varer fra TV via fjernkontroll. 41 Underholdningsvirksomhet; elektronisk underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, også elektronisk, spill via datakommunikasjon, også interaktive; organisering av tipping, pengespillvirksomhet; utdannelses- og underholdningstjenester, utleie av filmer, videobånd og radio- og fjernsynsprogram, og til publisering og utgivelse av datamedia. 37 Reparasjon og vedlikeholdstjenester for sykler. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rip Curl International Pty Ltd, 101 Surfcoast Highway, Vic3228 TORQUAY, AU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; tilbehør til mobiltelefoner herunder mikroøretelefoner, handfrisett, koblingsledninger, smartkort og telefonkredittkort; kredittkort og debitkort, magnetiske databærere, opptaksdisker; våtdrakter for dykking; optiske varer ikke opptatt i andre klasser; briller, solbriller, lesebriller, briller og masker for sport, samt deler og tilbehør til slike varer ikke opptatt i andre klasser; beskyttelses hjelmer for sportsbruk herunder herunder surfing, skateboarding, snøbrettkjøring og ski; beskyttende bekledning for bruk i svømming, surfing, skisport, snøbrett og andre sportsaktiviteter; telefonetuier og holdere. 35 Abonnementssalgstjenester for teleselskaper; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MYALLIPLAN Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flyveblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndinnspilte audio- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater). 41 Utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til trening. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og - administrasjon og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLORUS Banfi SrL, Castello di Poggio alle Mura, MONTALCINO (SI), IT Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Vin; musserende vin; grappa; likør og alkoholholdige drikker (unntatt øl). 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Seeberg AS, Østre Aker vei 243, 0976 OSLO, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Digitale fiskevekter. 25 Bekledning og fottøy for jakt, fiske og friluftsliv. 28 Fiskeutstyr og fiskeredskaper, fiskestenger, fiskesneller, fiskekroker og sluker; etuier og redskapsvesker for fiskestenger og fiskeutstyr; sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lise Andrine Hauge, Husvika, 7266 KVERVA, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 21 Ull-avfall for rengjøring. 22 Ubearbeidet eller bearbeidet ull, kardet ull, kjemmet ull, ull for emballasje-formål. 23 Spunnet ull, ullgarn, ulltråd. 24 Tekstiler og tekstilvarer. 25 Klær. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IKT Norge, Postboks 546 Skøyen, 0214 Oslo, NO Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0164 OSLO, NO 9 Undervisningsmateriell, rapporter og publikasjoner i elektronisk format. 16 Undervisningsmateriell; rapporter og publikasjoner i form av tidsskrifts- og avisartikler. 35 Påvirkningsarbeid; for å bedre rammebetingelsene for medlemsbedriftene i form av annonsering og lobbyvirksomhet, for å heve kompetansenivået blant medlemmene, for å fremme lojalitet, samarbeid, åpenhet og respekt medlemmene imellom, for å fremme kreativitet og nyskapning i IKTnæringen, for å øke verdiskapningen i næringen, for å bedre næringens rammebetingelser for å styrke dens lønnsomhet og vekst, for å styrke næringens konkurranseevne, nasjonalt og internasjonalt fremme næringens innflytelse og anseelse og anvendelsen av dens produkter og tjenester, for å utvikle, oppdatere og spre kunnskap om næringen overfor myndigheter og media. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, organisering og ledelse av kurs og konferanser. 42 Konsulenttjenester; forsknings- og utviklingsprosjekter. 45 Juridisk bistand. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Bergindustri, Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO, NO 41 Klubbvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PUDDERLUDDER Torstein Hellesøy, Lyngåsveien 11C, 0491 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BX POWDERSLUT Torstein Hellesøy, Lyngåsveien 11C, 0491 OSLO, NO 24 Tektiler og tekstilvarer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BX (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Hårpleiepreparater, nemlig sjampoer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Hårpleiepreparater, nemlig sjampoer. FLEXI-FORME Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, YORKSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinerte toalettpreparater, kosmetiske preparater og preparater for skjønnhetspleie; hårfjerningspreparater; voks for hårfjerning; inhibitorer mot gjenvekst av hår, preparater, herunder kremer, gel og mousse, for bruk før, under og etter barbering eller hårfjerning; kluter til hårfjerning; impregnerte kluter og pads for pleie av huden. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer