nr 46/ NO årgang 98 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 46/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke Innovation Media AS, Postboks 4240 Nydalen, 0401 OSLO, NO 9 Elektronisk avis. 16 Avis i papirutgave. 41 Utgivelse av avis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke Innovation Media AS, Postboks 4240 Nydalen, 0401 OSLO, NO 9 Elektronisk avis. 16 Avis i papirutgave. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Håkon Karstein Hollås, Stokkanveien 28, 7500 STJØRDAL, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; uniformer og bekledning til utrykningsetater og private selskaper. 35 Salg av førstehjelpsutstyr. 41 Undervisning i førstehjelp. 41 Utgivelse av avis. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HOUSE OF GIOVANNA BIOTTI Fyrklövern AB, Box 826, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 14 Edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller og overtrukne dermed, ikke inkludert i andre klasser; smykker; edelstener; klokker og tidsmålingsinstrumenter. 35 Salg av klær, hodeplagg, vesker, smykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Haga, Markaholen 2, 4032 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35 Salg av bilder, bilderammer og fotoalbum. 40 Fremkalling av fotografier og film. 41 Fotografering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, OSAKA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter for kopimaskiner; nemlig, fremkallingsmidler for kopimaskiner, printere, faksmaskiner, skannere og kombinasjoner av de forannevnte produktene. bufferkurs Anne Marie Fosse Teigen, Siriusveien 26, 0492 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Samlivskurs og kurs for bedre livsmestring. 2 Toner og tonerkassetter for kopimaskiner, printere, faksmaskiner og kombinasjoner av de forannevnte produktene. 9 Kopimaskiner, printere, faksmaskiner, skannere og kombinasjoner av de forannevnte produktene. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Edvin Langeland, Ullevålsveien 65, 0454 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Karrieresenteret AS, Postboks 146, 0905 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen IMODIUM COMP Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og innsekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen 1-DAY ACUVUE COLOURS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Synskorrigerende linser i form av kontaklinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MAREALIS Lenvik Fiskeindustri AS, Postboks 6458, 9294 TROMSØ, NO 1 Jordforbedringsmidler, gjødsel for jord, gjødningsmidler; kitin som råstoff (ikke opptatt i andre klasser), kitosan som råstoff (ikke opptatt i andre klasser). 5 Næringsmidler for spedbarn, næringsmidler for medisinsk bruk, tilsetningsstoffer til slankepulver, aminosyrer for medisinske og veterinære formål, vitaminpreparater, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; peptider, fettsyrer, aminosyrer, mineraler i som næringsmidler eller som ingrediens i næringsmidler. 29 Produkter fra fisk, reker, skalldyr; proteiner som næringsmidler eller som ingrediens i næringsmidler. 30 Kosttilskudd; kitin i bearbeidet form (ikke opptatt i andre klasser). 31 Jordbruks- og hageprodukter, næringsmidler til dyr, herunder fiskefor og for til kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen JOSE CUERVO TRADICIONAL Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker; tequila, tequila cocktails og alkoholholdige drikker som inneholder tequila. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MMI-IPCO LLC, 46 Stafford Street, P.O.Box 809, MA01842 LAWRENCE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tekstiler for bruk ved fremstilling av klær og innredning, møbler og husgeråd, nemlig møbler og innredning, tepper og gulvbelegg, veggbelegg, stoffer og tekstiler, tepper, puter samt sengetøy, badehåndklær og kjøkkenhåndklær; tekstil metervare solgt som deler til klær. 25 Kåper, jakker, parkas, regnfrakker, skjorter, kjoler, skjørt, skjerf, sjal, hansker, votter, vanter, hodeplagg, nemlig hatter, luer, hodebånd og visirer, fottøy, nemlig sports- og fritidssko og tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PAUSE MORE. SEE MORE Mars Inc, 6885 Elm Street, VA MCLEAN, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; kornblandingsstenger; pasta; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; pesto; krydderier; krydder; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CLEARWATER PAPER Potlatch Forest Products Corp, 601 West First Avenue, Ste 1600, WA99201 SPOKANE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Tremasse. 16 Tykk kartong/papp, toalettpapir, papirlommetørklær; servietter, papirtallerkener, papirkrus, papirhåndklær. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/534, US 78/534,743 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 16 Trykksaker; trykksaker, nemlig magasiner, bøker, pamfletter, flygeblader, brosjyrer, manualer, presentasjonsmateriell, undervisningsmateriell; alle på området veldedighetstjenester, filantropiske tjenester og frivillighetstjenester. 35 Administrasjon av veldedighetvirksomhet. 41 Undervisningstjenester, nemlig undervisningsprogram i form av frivilllig undervisning for fremskaffelse av rådgivning og instruksjoner til publikum for humanitær innsats; veldedighetstjenester, i form av frivillig utdannelse og undervisning relatert til bruk av computerteknologi og Internet og relatert til etablering og lagring av computersystemer; veldedighetstjenester, i form av organisering av underholdning og kulturelle aktiviteter, alle for humanitær innsats. 42 Veldedighetstjenester, inkludert filantropiske og frivillighetstjenester som går ut på å fremskaffe computerteknologitjenester og computerteknologiekspertise, så vel som Internetteknologitjenester og Internetteknologiekspertise til publikum for humanitær innsats; konsulenttjenester og rådgivningstjenester relatert til computerteknologi fremskaffet til publikum for humanitær innsats. Konsulentvirksomhet og rådgivning, relatert til anskaffelser, nemlig anskaffelse og levering av computerprogrammer og computerteknologiprodukter, alle for humanitær innsats. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fluid Control AS, Varabergv. 4, 4050 SOLA, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet herunder reparasjon og vedlikehold av utstyr til bruk ved oljeproduksjon; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AKILEINE Les Laboratoires Asepta société anonyme monégasque, 1-3, avenue Albert II, "La Ruche", MONACO, MC Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, fotpleieprodukter. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske produkter; dietetiske produkter for barn og syke; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til bekjempelse av ugress og skadedyr; fotpleieprodukter. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PROACTIV Guthy-Renker LLC, Eclectic Street, Suite 200, CA92260 PALM DESERT, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Hud- og kroppspleiepreparater, nemlig rengjøringsprodukter for huden, fuktighetskremer, hudlotions, hudseper, solkremer, kosmetikk, ikkemedisinske hårpleiepreparater og ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MARTIN Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CLAQ QUI Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 34 Tobakk; snus; artikler for røkere; fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NAF VEIBOK Norges Automobil Forbund, Postboks 6682 Etterstad, 0609 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykksaker; periodiske publikasjoner, nyhetsbrev; fotografier; papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); atlaser. 35 Drift og administrasjon av medlemsorganisasjon for norske bilister og andre interesserte; telefonsvarerservice; rådgivning ved kjøp og salg av kjøretøyer; salg av bøker, klær, verktøy, sykler, griller, sykkeltilbehør, herunder sikkerhetsutstyr til sykkel, sykkelhjelmer, solbriller, refleksprodukter, lykter, lommelykter, spader, soveposer, elektriske og elektroniske produkter, kameraer, kikkerter, radioer, MP3 spillere, DVD-spillere, hodelykter, kommunikasjonsradioer, hodetelefoner, GPS med tilbehør, kart, reiseguider og reiselitteratur, kofferter, bager, toalettmapper, førstehjelpsutstyr, nødutstyr, utstyr og tilbehør til bil, herunder ladere, dekktrykkmålere, dekkompressorer, fotpumper, lappesaker, slepetau, startkabler, kjetting, ski- og takstativ, setebeskyttere, bilputer, barneseter, flaskevarmere til bruk i bil og isskraper, bilpleieprodukter, verktøy og maskiner til bil, herunder høytrykkspylere og poleringsmaskiner, kjølebokser, spader, verktøy, profileringsartikler til bruk på bil og sykkel, lydbøker. 39 Utleie og leasing av befordringsmidler og kjøretøyer; assistanse og formidling av assistanse til kjøretøyer (bortsleping); redning og berging; veimeldinger; organisering av reiser; tjenester i forbindelse med reisevirksomhet; opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. 41 Utdannelsesvirksomhet og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kjøreopplæring; glattkjøring; drift av øvingsbane for glattkjøring; kursvirksomhet innen trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet i form av informasjon om trafikk, trafikksikkerhet og trafikkopplæring; konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, HMS og trafikkopplæring; utgivelse av reisebøker, ruteplanleggere, campingguide, bilferieguide og atlas; utgivelse av reiseutgivelse av tekster (andre enn reklametekster). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NAF CAMP Norges Automobil Forbund, Postboks 6682 Etterstad, 0609 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykksaker; periodiske publikasjoner, nyhetsbrev; fotografier; papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); atlaser. 35 Drift og administrasjon av medlemsorganisasjon for norske bilister og andre interesserte; telefonsvarerservice; rådgivning ved kjøp og salg av kjøretøyer; salg av bøker, klær, verktøy, sykler, griller, sykkeltilbehør, herunder sikkerhetsutstyr til sykkel, sykkelhjelmer, solbriller, refleksprodukter, lykter, lommelykter, spader, soveposer, elektriske og elektroniske produkter, kameraer, kikkerter, radioer, MP3 spillere, DVD-spillere, hodelykter, kommunikasjonsradioer, hodetelefoner, GPS med tilbehør, kart, reiseguider og reiselitteratur, kofferter, bager, toalettmapper, førstehjelpsutstyr, nødutstyr, utstyr og tilbehør til bil, herunder ladere, dekktrykkmålere, dekkompressorer, fotpumper, lappesaker, slepetau, startkabler, kjetting, ski- og takstativ, setebeskyttere, bilputer, barneseter, flaskevarmere til bruk i bil og isskraper, bilpleieprodukter, verktøy og maskiner til bil, herunder høytrykkspylere og poleringsmaskiner, kjølebokser, spader, verktøy, profileringsartikler til bruk på bil og sykkel, lydbøker. 39 Utleie og leasing av befordringsmidler og kjøretøyer; assistanse og formidling av assistanse til kjøretøyer (bortsleping); redning og berging; veimeldinger; organisering av reiser; tjenester i forbindelse med reisevirksomhet; opplysninger om priser, rutetider og transportmåter. 41 Utdannelsesvirksomhet og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kjøreopplæring; glattkjøring; drift av øvingsbane for glattkjøring; kursvirksomhet innen trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet i form av informasjon om trafikk, trafikksikkerhet og trafikkopplæring; konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, HMS og trafikkopplæring; utgivelse av reisebøker, ruteplanleggere, campingguide, bilferieguide og atlas; utgivelse av reiseutgivelse av tekster (andre enn reklametekster). 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MYALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kunstige søtningsmidler (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergens Tidende AS, Postboks 7240, 5020 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 38 Telekommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; mobiltelefontjenester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett; elektroniske oppslagstavler; kringkastingsvirksomhet; sending av radio og fjernsynsprogrammer; tilby tilgangstid til globale datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; reportasje tjenester; produksjon av radio og fjernsynsprogram; booking av seter for kulturelle arrangementer; instruksjon (opplæring); underholdningsinformasjon; informasjon vedrørende utdannelse; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via globale datanett eller ekstranett. 5 Dietetiske næringsmidler og stoffer for medisinsk bruk; ernærings- og diettdrikker, -shakes, - blandinger og energistenger og -plater for ernæringsog diettformål til bruk som måltidserstatning eller tilskudd; ernæringstilskudd; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler. 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndinnspilte audio- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 38 Online tjenester for fremskaffelse av diskusjonsforum relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon, ernæring og trening 41 Fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark og instruksjons- og undervisningsguider; utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til trening. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon og ernæring. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/455,448 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Argo Group International Holdings Ltd, 110 Pitts Bay Road, HM08 PEMBROKE, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 36 Forsikringstjenester, nemlig, forsikring og garantier innen områdene ulykkesforsikring for arbeidsstokken, kommersiell ansvarsforsikring, kommersiell eiendomsforsikring, offentlige instansers forsikring, offentlige instansers eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners ansvarsforsikring; forsikringstjenester; administrasjonstjenester innen behandling av forsikringskrav; konsultasjons- og rådgivningstjenester innen forsikringssikkerhet og tjenester innen forsikringsrisikostyring; forsikringstjenester, nemlig forsikringsmeklertjenester innen området ulykkesforsikring for arbeidsstokken, kommersiell ansvarsforsikring, kommersiell eiendomsforsikring, offentlige instansers forsikring, offentlige instansers eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners eiendomsforsikring, religiøse organisasjoners ansvarsforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/ ROCTANE Advanced Food Concepts Inc, 1204 Tenth Street, CA94710, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; energirik næringsgelé og pasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MY ALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kunstige søtningsmidler 5 Dietetiske næringsmidler og stoffer for medisinsk bruk; ernærings- og diettdrikker, -shakes, - blandinger og energistenger og -plater for ernæringsog diettformål til bruk som måltidserstatning eller tilskudd; ernæringstilskudd; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler. 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, instruksjons- og undervisningsguider med matkalenderark; forhåndsinnspilte audio- og videobånd, CDer, laserdisker, DVDer. 16 Trykksaker, periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, bøker, oppskriftsbøker, kokebøker, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark (magnetiske); instruksjons- og undervisningsmateriell (andre enn apparater). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 38 Online tjenester for fremskaffelse av diskusjonsforum relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og administrasjon, ernæring og trening 41 Fremskaffelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner inkludert periodiske publikasjoner, brosjyrer, kalendere, almanakker, pamfletter, brosjyrer, flygeblad, magasiner, nyhetsbrev, oppskrifter, menyer, ernæringsguider, dagbøker, lommekalendere, matkalenderark og instruksjons- og undervisningsguider; utdannings-, opplærings- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon relatert til trening. 44 Fremskaffelse av evalueringer, behandling, vedlikehold, tilsyn og rådgivning vedrørende vektkontroll og vekttap; fremskaffelse av informasjon relatert til vekttap, vektkontroll, dietthåndtering og - administrasjon og ernæring. 12

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer