nr 11/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DANGERED! gjør at brillene ikke flytter på seg når man har de på, brilleetuier og solbrilleetuier. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; små skinnprodukter, spesielt lommebøker; skulderog håndvesker; kofferter. Klasse:25 Klær, herunder jakker, belter, bukser, overdeler; fottøy; hodeplagg; badetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INVIZIPRO INVIZIPRO Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til produksjon av maling og grunning, overflaterengjøringsmidler og - behandlingsmidler; kjemikalier for bruk på overflater og fernisser for å endre barriere- og overflateegenskaper, endre flekk-, smuss- og tilstoppingsresistens og for å forbedre antimikrobeinnvirkning. Klasse:2 Maling og grunning, fernisser, lakker, beskyttende dekklag; farge-, tre- og metallbeskyttelsesmidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Dangered Global LLC, 4507 Staunton Avenue, CA90058 LOS ANGELES, US Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Klasse:9 Briller; solbriller, tilbehør til solbriller, som brillesnorer, halssnorer og hodestropper som 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORVIS NORVIS Computas AS, Postboks 482, 1327 LYSAKER, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr, ytre enheter for computere, dataprogrammer (innregistrert på databærere), dataprogrammer (nedlastbar programvare); magnetiske, myke og optiske databærere; dataskjermer, skrivere og printere; databehandlingsutstyr og datamaskiner for automatisert håndtering av visumsøknader basert på innebygget kunnskap om behandlingsprosedyrer; databehandlingsutstyr og datamaskiner for elektronisk meldingsutveksling mellom databaser. Klasse:35 Administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre. Klasse:42 Design av computersystemer, programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering), vedlikehold og opprettelse av websider for andre, webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECC ECC Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 STAVANGER, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, livredning og undervisning; magnetiske databærere; datamaskiner; elektroniske kart. Klasse:16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); geografiske kart. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner; design og utvikling av elektroniske kart; oppdatering, tilpassing og videreutvikling av elektroniske kart; brukerstøttetjenester relatert til elektroniske kart; utvikling av elektroniske kataloger over geografiske kart (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAN CAN Neodrill AS, Postboks 179, 4339 ÅLGÅRD, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; brønnfundamenter av metall. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SURE POWER SURE POWER Aker MH AS, Serviceboks 413, 4604 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:9 Klasse:37 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ringnes (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstua, 0307 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen N. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nordnet Bank AB, Box 14077, BROMMA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:16 Brosjyrer; verdipapirer; kort; aviser; tidsskrifter; konvolutter (papirvarer); indeksregistre; postkort; håndbøker (manualer); plakater; kalendere; magasiner (tidsskrifter); løsbladpermer; trykte publikasjoner; løsbladpublikasjoner; løsinformasjonsbrosjyrer; permer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; elektronisk bankvirksomhet; hjemmebanktjenester (banktjenester tilbudt via datamaskin, internett eller telefon); handel med verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner, valuta og derivater; verdipapirmegling; eiendomsmeglere; kapitalinvesteringer; clearing (finansiell); clearingsentraler (finansielle); penge- og kapitaloverføring (elektronisk); elektronisk valutaoverføring; organisering av innkreving; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; inkassobyråer; eiendomsforvaltning; penge- og valutaveksling; factoring; forvalterskap; finansielle vurderinger (forsikring, bank, eiendom); finansiell forvaltning; analyser (finansielle); finansiell rådgivning; brannforsikringsgarantitjenester; fonds- og kapitalinvesteringer; kausjonsvirksomhet; garantitjenester; garantisttjenester; helseforsikringsgarantitjenester; informasjon vedrørende forsikring; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av leiekjøp; leasing av fast eiendom; utlån mot sikkerhet; livsforsikringsgarantitjenester; utlån og kredittgivning (finansiering); hypotekbankvirksomhet; aksjefond; taksering av fast eiendom; bankbokstjenester; sparebanker; børsnoteringer; forvaltertjenester; deponering av verdisaker; skatteberegninger. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/726,285 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIXUVRI PIXUVRI Cell Therapeutics Inc, 501 Elliott Avenue West, Suite 400, WA98119 SEATTLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til behandling av immunologiske og betennelsessykdommer og til bruk ved cellegiftbehandling; farmasøytiske preparater brukt til kreftbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLUTEX GLUTEX The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Biocider, steriliserings- og hygieniske midler, og desinfeksjonsmidler for assosiert industrielt utstyr til husfasiliteter for gårdsdyr og fjærkre, med uttrykkelig unntak for farmasøytiske preparater. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HalloVenn HalloVenn Svein-Robert Solberg, Gammelgata 16, 2380 BRUMUNDDAL, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:41 Utdannelysvirksomhet; oppplæringsvirksomhet; underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OctaplasLG OctaplasLG Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 LACHEN, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske produkter, nemlig blodplasmapreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAMAHAGANE SAN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kataoka Seisakusho Co Ltd, Matsuhashi TSUBAME-CITY, NIIGATA-PREF, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:8 Kjøkkenredskaper (håndredskaper); kjøkkenkniver og lignende; fiskesløyekniv (håndredskaper); japanske kjøkken hakkekniver; kjøtthakker/kjøttøkser (håndredskaper); ostehøvler/osteskjærere (ikke-elektriske); pizza-kuttere (ikkeelektriske); bordbestikk (kniver, gafler og skjeer); sukkerklyper; hermetikkåpnere (ikkeelektriske); etuier for kjøkkenredskaper (håndredskaper); etuier for kjøkkenkniver; etuier for bordbestikk (kniver, gafler og skjeer). Klasse:21 Hansker for husholdningsformål. Klasse:25 Forklær (klær). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONNECT CONNECT Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:6 Låser og nøkler dertil; deler til de forannevnte varer. Klasse:9 Elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser og låssylindere; elektroniske nøkler. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUROCEPT EUROCEPT Vida Alegria BV, Trapgans 5, 1244RL ANKEVEEN, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. Klasse:16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERCER MERCER Mercer (US) Inc, 1166 Avenue of the Americas, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Forretningsledelse og konsultasjonstjenester; forretningsstyringsplanlegging, konsultasjoner vedrørende forretningsmarkedsføring; forretningsfusjonskonsultasjoner; forretningsundersøkelser; konsultasjoner vedrørende personalstyring og kompensering, konsultasjonstjenester for evaluering og bestyring av ansatte; konsultasjoner vedrørende menneskelige ressurser; forretningsadministrasjonstjenester; revisjon; postering av fakturaer; bokføring; faglige forretningskonsultasjoner; økonomiske prognoser; kommersiell eller industriell ledelsesassistanse; forretningsinformasjon; forretningsundersøkelser; markedsundersøkelser; markedsstudier; oppsett av kontoutdrag; statistisk informasjon; skatteforberedelser; informasjon vedrørende kompensering, stønader og fordeler; fraværsbestyringstjenester; forretningsstyring og organisasjonskonsultasjoner, informasjon og rådgivning vedrørende utvelgelse, utplassering, motivering og bestyring av mennesker; tilveiebringelse av pensjonsordningsrapporter. Klasse:36 Finansielle tenester; forsikringstjenester; administrering av pensjonsordninger for ansatte, fordels- og stønadsordninger for ansatte, kompenseringsordninger og konsultasjonstjenester dertil; rådgivning, informasjon og bestyring av finansielle opsjoner og fordels- og stønadsordninger; tilveiebring, rådgivning og informasjon vedrørende fleksible fordels- og stønadsordninger; pensjonsordningsadministrasjonstjenester; pensjonsplandokumentasjonstjenester; konsultasjonstjenester vedrørende alderspensjonsstønader; administrasjon av andelsordninger; men ikke inkludert inkassotjenester eller lignende tjenester som inkasso; finansielle analyser og konsultasjoner, finansiell bestyring; finansiell planlegging; finansiell portfoliobestyring; finansielle undersøkelser; forsikringskonsultasjon og -administrering; forsikringsmeglingstjenester; finansiell administrering; finanstjenester, skattevurderinger; fondsinvesteringer; garantier; banktjenester; hypotekbanktienester, pantelån; aksjefond; nedbetalingslån, finansiell forretningslikvideringstjenester; kapitalinvesteringer; sjekkverifisering; forsikringstjenester; kredittkorttjenester; finansiell evaluering; verdipapirmegling; forsikringsinformasjon; forsikringsmegling; forsikringskonsultasjon, 8

9 registrerte varemerker /10 forsikringsadministrasjon, innskudd i og tegning av forsikringer; innskudd i og tegning av ulykkesforsikring; tegning av og innskudd i forsikring ved brann; tegning av og innskudd i helseforsikring; tegning i og innskudd i nedbetalingsforsikring; tegning av og innskudd i livsforsikring; alderspensjonsbetalingstjenester; aksjekvoteringer; aksje- og verdipapirmegling, utstedelse av verdibevis, riskbestyringstjenester, tilveiebringelse av investeringsprodukter; tjenester vedrørende pengebestyring og investeringstjenester; finansielle og investeringstjenester vedrørende etablering og drift av pensjonsfond, personlige pensjonsfond, pensjonsfond for selververvende; konsultasjon og administrasjon av ansattes pensjonsordninger og ansattes stønadsordninger; tilveiebringelse av informasjon vedrørende pensjonsordninger for ansatte, fordels- og stønadsordninger for ansatte samt kompenseringsordninger for ansatte. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; lederskap og menneskelig kapital instruksjons- og opplæringsprogrammer; kurs om menneskelige ressurser; opplæringstjenester; korrespondansekurs; utdannelsesinformasjon; organisering av utstillinger for utdannelsesformål; arrangering og utføring av kollokviumer, konferanser, kongresser, seminarer, symposiumer og arbeidsgrupper; utdannelsesklubbtjenester; samtlige forannevnte tjenester tilveiebrakt innen området forretningsadministrasjon og bestyring, personell og menneskelig ressursbestyring, regnskapsføring og forsikringstjenester, finansielle tjenester, investeringer, forsikring og pensjon. Klasse:44 Informasjonstjenester vedrørende helsepleie; tilveiebringelse av informasjon vedrørende ansattes helse; helsetjenester nemlig forvaltning av helsetjenester og helsepleietjenester; informasjonstjenester vedrørende ansattes helsepleie og forvaltning av ansattes helsepleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROVE IT PROVE IT Nissan International SA, Zone d'activités La Pièce 12, 1180 ROLLE, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:12 Klasse:35 Klasse:41 Automobiler, vogner, stasjonsvogner, trailere, vans(kjøretøyer), sportsbiler (bruksbiler), busser, campingbiler, sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil. Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring av varer og tjenester, publisering av reklametekster, public relation (PR-virksomhet), organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; alle disse tjenester kun i forbindelse med markedsføring av automobiler Arrangering av konkurranser for reklameog/eller kommersielle formål, arrangering av sportsevenementer og konkurranser for reklame- og/eller kommersielle formål; alle disse tjenester kun i forbindelse med markedsføring av automobiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PETROLOGY PETROLOGY Subsea 7 Ltd, Peregrine Road, Westhill Business Park, AB326JL WESTHILL, ABERDEENSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:40 Sveisetjenester; undervannssveisetjenester; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte tjenester. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKIRURGENE SPESIALISTER INNEN PLASTISK SKIRURGI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Even Arnesen, Munkedamsveien 100, 0270 OSLO, NO Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mors hjemmebakte (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NSPCA, Norwegian Society for the Prevention of Cruelty to Animals NSPCA, Norwegian Society for the Prevention of Cruelty to Animals NSPCA Norwegian Society for The Prevention of Cruelty to Animals, Postboks 110, 5859 BERGEN, NO Klasse:44 Omsorg og stell av dyr. Klasse:45 Mottak og pass av dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLOBETROTTER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Thomas Cook Northern Europe AB, Rålambsvägen 17, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:39 Transport, pakking og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning av mat; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Idun Industri AS, Postboks 144, 2026 SKJETTEN, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Spiselige oljer og fett, herunder formfett. Klasse:30 Næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RØD NESE DAGEN RØD NESE DAGEN Comic Relief Ltd, 89 Albert Embankment, 5th Floor, SE17TP LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:36 Finansielle tjenester i forbindelse med opprettelse av veldedige fond; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert dertil. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KUMHO TIRES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Kumho Tire Co, Inc., Kumho Asiana Bldg., 57, Shinmunro 1 -ga Jongro-gu, SEOUL, KR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:12 Akseltapper; tyverialarmer for kjøretøyer; ambulanser; amfibiefly; ammunisjonsvogner; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; arbeidsvogner; automobiler; chassiser for automobiler; hjulringer for automobiler; kalesjer for automobiler; karosserier for automobiler; kjettinger for automobiler; støtdempere for automobiler; støtfangere for automobiler; blylodder for avbalansering av hjul på kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer; bagasjevogner; luftballonger; styrbare ballonger; sikkerhetsseter for barn for kjøretøyer; barnevogner; befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; sikkerhetsbelter for kjøretøyer; belter for kjøretøyer; reparasjonsbestikk for luftslanger; betongbiler; biler; fjernstyrte biler [andre enn leker]; sykkelbjeller; blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer; bobiler; boggier for jernbanevogner; bremsebånd for kjøretøyer; bremseklosser for kjøretøyer; bremser for kjøretøyer; bremsesko for kjøretøyer; buffere for jernbanevogner; rullende buffeter [kjøretøy]; bunnrammer for kjøretøyer; busser; bagasjebærere for kjøretøyer; bremsebånd for kjøretøyer; båter; drivskruer for båter; hellende plan for båter [slipper]; løsningsinnretninger for båter; master for båter; propeller for båter; styreanordninger for båter; årer for båter; båtshaker; campingbiler; campingvogner; daviter; dekk; dekkslanger; klebende gummilapper for reparasjon av dekk; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; pigger for dekk; reparasjonsbestikk for dekk; sklisikre innretninger for dekk; slitebånd for dekk; pneumatiske dekk; dreibare hjul for traller og vogner; drivaksler for landkjøretøyer; drivkjeder for landkjøretøyer; drivkjettinger for landkjøretøyer; drivmekanismer for landkjøretøyer; dører for kjøretøyer; ejektorseter [for fly]; hjuleker for kjøretøyer; strammere for hjuleker; elektriske kjøretøyer; elektriske motorer for landkjøretøyer; elveprammer; fallskjermer; støtfangere for kjøretøyer; luftfartøyer; hjulfelger for kjøretøyer; felgbånd; fendere for skip; ferger; fjernstyrte biler [andre enn leker]; opphengingsfjærer for kjøretøyer; 11

12 registrerte varemerker /10 støtdemperfjærer for kjøretøyer; fly; forbindelsesstenger for landkjøretøyer, andre enn motordeler; fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; frihjul for landkjøretøyer; frontruter; frysevogner; gaffeltruck; gear [drivverk] for landkjøretøyer; gearkasser for landkjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; golfvogner; gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; båtshaker; handlevogner; hellende plan for båter [slipper]; hjulflenser for jernbanehjul; hjul for gruvevogner; hjul for kjøretøyer; blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer; hjulaksler; dtrammere for hjuleker; hjuleker for kjøretøyer; hjulfelger for kjøretøyer; hjulflenser for jernbanehjul; hjulnav for kjøretøyer; bånd for legging av slitebane på hjulringer; hjulringer for kjøretøyer; sklihindrende midler for hjulringer for kjøretøyer; hodestøtter for seter i kjøretøyer; hydrauliske kretser for kjøretøyer; hydroplan; håndårer; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; jernbanegodsvogner; kjølejernbanegodsvogner; hjulflenser for jernbanehjul; koblingsbokser for jernbaner; rullende materiell for jernbaner; jernbanevogner; boggier for jernbanevogner; buffere for jernbanevogner; jetmotorer for landkjøretøyer; joller; kabiner til transportinstallasjoner ved hjelp av kabler; apparater og installasjoner for transport via kabler; kalesjer for barnevogner; kalesjer for kjøretøyer; karosserier; drivkjeder for landkjøretøyer; kjelker [kjøretøy]; kjerrer; drivkjettinger for landkjøretøyer; snøkjettinger; kjølevogner; antiblendingsutstyr for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer; bremser for kjøretøyer; chassiser for kjøretøyer; dekk og slanger for kjøretøyer; dører for kjøretøyer; glassruter for kjøretøyer; hjul for kjøretøyer; hjuleker for kjøretøyer; hjulfelger for kjøretøyer; hjulnav for kjøretøyer; hjulringer for kjøretøyer; hydrauliske kretser for kjøretøyer; innvendige bekledninger for kjøretøyer [polstringer]; kalesjer for kjøretøyer; køyer for kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; opphengningsfjærer for kjøretøyer; ratt for kjøretøyer; romfartskjøretøyer; ryggesignaler for kjøretøyer; seter for kjøretøyer; signalhorn for kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter i kjøretøyer; sklisikre dekk for kjøretøyer; støtdempere for kjøretøyer; støtdemperfjærer for kjøretøyer; støtfangere for kjøretøyer; tilhengerfester for kjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; varetrekk for seter i kjøretøyer; ventiler for hjulringer for kjøretøyer; Kjøretøyer, elektriske; bremseklosser for kjøretøyer; kløtsjanordninger for landkjøretøyer; koblinger for jernbanevogner; koblinger for landkjøretøyer; oljekoblingsanordninger for landkjøretøyer; kollisjonsputer [for biler] (airbag); kraftdrevete baklemmer (deler av landkjøretøyer); hydrauliske kretser for kjøretøyer; båtskroker; kryssholt (for skip); kurver for sykler; kuøye; køyer for kjøretøyer; lastebiler; lasteplan for lastebiler; lastevogner; lektere; lokk for bensintanken i kjøretøyer; lokomobiler; lokomotiver; lokomotivpiper; lossevogner; luftballonger; luftbefordringsmidler; apparater, maskiner og utstyr for luftfart; luftfartøyer; luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; luftputefartøyer; luftskip; klebende gummilapper for reparasjon av luftslanger; reparasjonsbestikk for luftslanger; luftslanger for dekk; løftbare baklemmer (deler av landkjøretøyer); løftbare bakluker (deler av landkjøretøyer); ratt- og sykkellåser; master for båter; militære transportkjøretøyer; mopeder; motorer for landkjøretøyer; motorpansere for kjøretøyer; motorsykler; firehjulsmotorsykler; mudderprammer; hjulnav for kjøretøyer; navkapsler; navringer; sykkelnett; oljekoblingsanordninger for landkjøretøyer; omnibuss; overtrekk for barnevogner; overtrekk for bilratt; overtrekk for biler [formet]; overtrekk for seter på sykler og motorsykler; padleårer; pedalarmer på sykler; sykkelpedaler; pigger for dekk; lokomotivpiper; pneumatiske dekk; pneumatiske hjul [luftslanger og dekk]; pontonger; skipspropeller; skrupropeller; propellmekanismer for landkjøretøyer; sykkelpumper; ratt for kjøretøyer; reduksjonsgear for landkjøretøyer; rengjøringstraller; restaurantvogner; retningsvisere for kjøretøyer; navringer; romfartskjøretøyer; ror; rullestoler for syke; slangevogner for fleksible rør; scootere [kjøretøy]; overtrekk for seter på sykler og motorsykler; seter for kjøretøyer; seter for sykler eller for motorsykler; hodestøtter for seter i kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter i kjøretøyer; varetrekk for seter i kjøretøyer; sidevogner; signalhorn for kjøretøyer; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; sikkerhetsseler for kjøretøyseter; sikkerhetsseter for barn [for kjøretøyer]; sjalupper [båter]; sjøfly; skiheiser; skip; tverrspant på skip; skipspropeller; skipsskorsteiner; skipsskrog; skistativer for biler; skitrekk [taubane]; skvettskjermer; sykkelskjermer; sklisikre dekk for kjøretøyer; skipsskorsteiner; skipsskrog; skrupropeller; skvettskjermer og -lapper; slangeløse sykkeldekk; slanger for sykkelhjul; slangevogner for fleksible rør; sleder [kjøretøy]; slitebanebånd for dekk; bånd for slitebaner på hjulringer; snøscooter; solskjermer for kjøretøyer; sovevogner; sparkstøtting; speil for kjøretøyer; sportsbiler; sportsvogn [barnevogner]; stag for båter; skistativer for biler; stigbrett for kjøretøyer; stolheiser; strammere for hjuleker; styrbare ballonger; styreanordninger for båter; sykkelstyrer; vogner for støpemetall; støtdempere for kjøretøyer; støtdemperfjærer for kjøretøyer; støtfangere for kjøretøyer; svevebaner; sykkelbjeller; sykkelbremser; slangeløse sykkeldekk; sykkeldekk og - slanger; sykkeleker; sykkelfelger; sykkelgear; sykkelhjul; sykkelhjulnav; sykkelkjeder; sykkelkurver; sykkelnett; sykkelpedaler; sykkelpumper; sykkelrammer; sykkelseter; sykkelskjermer; sykkelstyrer; sykkelstøtter; sykler; fotstøtter for sykler; luftslanger for sykler; luftslanger for dekk; motorer for sykler; pedalarmer for sykler; retningsvisere for sykler; takgrind for kjøretøyer; rullende materiell for taubaner; taubaner [kabelbaner]; taubaner [svevebaner]; tilhengere [kjøretøy]; tilhengerfester for kjøretøyer; tippeanordninger for vogner (deler av vogner); tippeplan for lastebiler; tollepinner; torsjonsstenger for kjøretøyer; traktorer; apparater og installasjoner for transport via kabler; militære transportkjøretøyer; trehjulssykler; trehjulssykler for transport; trikkevogner; trillebårer; turbiner for landkjøretøyer; turistbusser; tverrspant på skip; tyverialarmer for kjøretøyer; tyverisikringsanordninger for kjøretøyer; understell for vogner; vannfartøyer; vanningsmaskiner [kjøretøyer]; vant for båter; varebiler; varetrekk for biler [formet]; varetrekk for seter i kjøretøyer; ryggevarslere for kjøretøyer; veivkasser for bestanddeler av 12

13 registrerte varemerker /10 landkjøretøyer, andre enn for motorer; ventiler for hjulringer for kjøretøyer; vesker for sykler; vindusviskere; vippekjerrer; retningsvisere for kjøretøyer; vogner; barnevogner; frysevogner; golfvogner; kalesjer for barnevogner; kjølevogner; lastevogner; restaurantvogner; sovevogner; tippeanordninger for vogner [deler av vogner]; varetrekk for barnevogner; vogner for støpearbeid; vogner; vognunderstell; vrikkeårer; yachter; årer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RØRFORNYING NORGE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLORPRO COLORPRO Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:16 Papir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EliRamp (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kristian Olimb AS, Furuholt, 1640 RÅDE, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og rehabilitering av vann- og avløpsrør. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Bergen Medikal AS, Gyldenprisveien 16, 5056 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:7 Klasse:17 Ramper. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; terskeleliminator produsert av gummi. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SpermVital (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen N. nordnet (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Spermvital AS, Holsetgaten 22, 2317 HAMAR, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; sæd for kunstig inseminasjon og embryo av husdyr; kjemiske produkter for medisinske og veterinære vitenskaper; implanterbare innkapslinger inneholdende sæd. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utvikling, rådgivning og konsultasjonstjenester i relasjon til menneske- og dyrebefruktningsteknologi, behandling av sæd, stamceller og embryo, laboratorieutstyr og arbeidsstasjoner for laboratorier; kontraktsforskningstjenester. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling for mennesker og dyr; medisinske og veterinære tjenester for forplantingsteknologi. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nordnet Bank AB, Box 14077, BROMMA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:16 Brosjyrer; verdipapirer; kort; aviser; tidsskrifter; konvolutter (papirvarer); indeksregistre; postkort; håndbøker (manualer); plakater; kalendere; magasiner (tidsskrifter); løsbladpermer; trykte publikasjoner; løsbladpublikasjoner; løsinformasjonsbrosjyrer; permer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; elektronisk bankvirksomhet; hjemmebanktjenester (banktjenester tilbudt via datamaskin, internett eller telefon); handel med verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner, valuta og derivater; verdipapirmegling; eiendomsmeglere; kapitalinvesteringer; clearing (finansiell); clearingsentraler (finansielle); penge- og kapitaloverføring (elektronisk); elektronisk valutaoverføring; organisering av innkreving; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; inkassobyråer; eiendomsforvaltning; penge- og valutaveksling; factoring; forvalterskap; finansielle vurderinger (forsikring, bank, eiendom); finansiell forvaltning; analyser (finansielle); finansiell rådgivning; brannforsikringsgarantitjenester; fonds- og kapitalinvesteringer; kausjonsvirksomhet; garantitjenester; garantisttjenester; helseforsikringsgarantitjenester; informasjon vedrørende forsikring; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av leiekjøp; leasing av fast eiendom; utlån mot sikkerhet; livsforsikringsgarantitjenester; utlån og kredittgivning (finansiering); hypotekbankvirksomhet; aksjefond; taksering av fast eiendom; bankbokstjenester; sparebanker; børsnoteringer; forvaltertjenester; deponering av verdisaker; skatteberegninger. Klasse:45 Juridiske tjenester. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DERMATONE DERMATONE Dermatone Laboratories Inc, 334 Ella Grasso Tpk # 121, CT WINDSOR LOCKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Hudbeskyttelsesstifter som inkluderer leppebalsam med og uten solbeskyttelse, kremer, salver og lotion for hudpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sheraton International Inc, 1111 Westchester Avenue, NY10604 WHITE PLAINS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:43 Hotelltjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon via internet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Aston Martin Lagonda Ltd, Banbury Road, CV350DB GAYDON, WARWICK, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfyme; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetikk; skjønnhetsprodukter; aftershave; kosmetiske preparater for hudpleie; adstringentia for kosmetiske formål; preparater for bad og dusj; preparater for hår; sjampo og balsam; toalettartikler; body lotion; rensemidler; fuktighetsbevarere; fuktighetsbevarere til kroppen; fuktighetskremer; massasjeoljer; øyegeléer; øyebalsam; sminkefjernere; ansiktsvann; ansiktsmasker og skrubber; masker; gytjemasker; kroppsinnpakninger; hårfjerningspreparater; dufstener; røkelsespinner; duftoljer for brenning; potpurrier; tannpastaer; kroppssprayer; saltskrubber; antipersipranter; deodoranter; fotbad; fotkremer; fotskrubber; fotpudder; fotsprayer; pimpsteiner; preparater for neglpleie; ikke-medisinske impregnerte håndklær for bruk på personer; rensemidler til kjøretøy. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; skilt laget av metall; nøkkelringer laget av metall; kasser; slepekabler av metall; deler og tilbehør til de forannevnte varene; safer; trykkstøpninger av metall; metallskilt (ikke til å ha på seg); bøyler; skruer (metall); deler og tilbehør for de ovennevnte varer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; motorer; eksosanlegg og selvstartere; kraftredskap for skjæring, forming, drilling, pussing eller sliping med sandpapir, maling, kverning og/eller polering; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner; kuttere; åpnere; deler og tilbehør til de forannevnte varene; kniver; slipeapparater; 15

16 registrerte varemerker /10 Klasse:9 deler og tilbehør til de forannevnte varer. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; tenningslåser; instrumenter for testing av materiale; bensinmålere, navigasjonsapparater for kjøretøy; computerspill; leke-datamaskiner (som virker), leke-telefoner (funksjonelle), leke-walkie-talkier (funksjonelle) og leketøy i form av kameraer i stand til å ta bilder; briller, solbriller, kontaktlinser; beskyttende okular; beskyttelseshjelmer; fotografiske apparater, dykkerapparater; CD spillere; fjernkontroller; kameraer; computer hardware og firmware (fastvare); computer software; CD'er; digital musikk (nedlastbar fra Internett); telekommunikasjonsapparater; computerspill utstyr tilpasset for bruk med TV mottakere; musematter; telefoner; mobiltelefoner; futteral til mobiltelefoner; hylster til mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; klær, hodeplagg og fottøy til bruk som beskyttelse mot ulykker, stråling eller brann; elektriske ledere; elektriske transformatorer; elektriske lightere til bruk i biler; signallamper/-lys og varselstrekanter; komponenter til telefonantenneinstallasjoner; intern telefoner ("intercorn"); speedometer, målerinstrumenter, varselapparater og -instrumenter; informasjonsapparater og instrumenter for biler, inkludert måleinstrumenter, instrumentpaneldisplay, instrumentpanel og instrumenthus, speedometre og kilometertellere; automatiske stabilitetskontrollapparater, elektroniske hydraulikk kontrollapparater, elektroniske fuktkontrollapparater, digitale motor elektronikkapparater, elektroniske cruise control apparater, alt til bruk med motordrevne landkjøretøy eller befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet; tyverialarmer; distansemålere; computere til bruk i kjøretøy eller apparater for befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet; radioer, kassetter; høyttalere; antenner; radioklokker; video og audio kassetter; kameraer; kalkulatorer; sikringer for motordrevne landkjøretøy eller redskap for befordring i luften eller i vannet; deler og tilbehør til de forannevnte varene; optisk, fotografisk og kinematografisk utstyr og instrumenter; stillbildekameraer, videokameraer, linser; vesker og etuier for de forannevnte varer; paraplyer for fotografisk bruk; fotografiske apparater og instrumenter til fremkalling, forstørring og printing; mørkerom, mørkeromsutstyr; mørkeromstelt; projektor og projektorskjermer; lysmålere; filtre og holdere for disse; lysbilderammer og -innfatninger; magasiner, kartotek og bokser for lysbilder og for fotografiske negativer; ruller for kinematografiske filmer; lysbokser; apparater for kutting og/eller skjøting av film, magnetiske bånd eller videobånd; kassetter inneholdende magnetisk- eller videobånd; kassettbeholdere; skjøtebånd; mikrofoner, hodetelefoner; batterier; batteriladere; tidtakere; termometer; bager og etuier tilpasset alle fotografiske Klasse:12 Klasse:14 Klasse:16 apparater; fotografiske blitslysapparater; refraktorer; fotografiske filmer og lysbilder klare for fremvisning; fotografiske transparenter; hologram; utstyr for fotografiske formål; monopod og tripod (stativer med hhv to og tre ben); spredeskjermer og reflektorer; tastaturer, monitorskjermer, mus for datamaskiner; printere, platestasjoner, magnetiske plater, modem; faksmaskiner; fotokopieringsmaskiner; televisjons- og radioinstrumenter; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; kikkerter, briller for fugletitting, teleskopiske sikter og kikkertsikter for pistoler og geværer; lommelykter; kompasser; kort for finansielle tjenester (inkludert kodede, magnetiske kort eller maskinlesbare) og assosierte innretninger (lesere, terminaler etc) for å muliggjøre bruk av slike kort; briller og vernebriller for skyting, ski og annen sport; interaktive spill; lydspillere og - opptakere; videospillere og -opptakere; musikkopptak; videoopptak; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); automatiske styringssystemer for land-, luft-, skinne- og vannkjøretøy; interaktiv lyd- og/eller visuelle opptak; lyd- og/eller visuellopptaksmedia; videospill; interaktivt datasoftware; publikasjoner (nedlastbare) tilveiebrakt online fra databaser, fra internett eller andre kommunikasjonsnettverk inkludert trådløst, kabel eller satellitt; CD-er; overlyds-cd-er; DVD-er; CD ROM; virtuell virkelighetssystemer; digital musikk; MP3- spillere; PDA-er og andre håndholdte innretninger; digital musikk tilveiebrakt fra MP3-internettwebsider; elektroniske spill; CD ROM-spill; ringetoner for telefoner; våtdrakter; sportshodeplagg; hjelmer; navigasjonsapparater for land-, skinne-, vannog luftkjøretøy (inkludert kartfremvisningsapparater og omborddatamaskiner); bager, esker og skrin for fotografiske varer; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Kjøretøy for befordring på land, i vann eller i luften; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; motorer; båter; yachter; deler og tilbehør til de forannevnte varene; skip; fjernstyrte land-, skinne-, vann- og luftkjøretøy; tepper tilpasset (formet) for land-, skinne-, vann-og luftkjøretøy; apparater for sleping av kjøretøy; trailere for sleping av sjøgående fartøy; ABS-bremser; deler og tilbehør til forannevnte varer. Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; deler og tilbehør til de forannevnte varene; pyntenåler; slipsnåler; varer av edelt metall eller overtrukne hermed; ur, klokker; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; album; bøker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; skriveinstrumenter, penner, blyanter; trykk; deler og tilbehør til de forannevnte varene; papirlommetørklær; papirlommetørklær for rengjøring av linser; trykksaker, fotografier, trykk; transparenter, album, foldere, permer, mapper, omslag; rammer, holdere og innfatninger for fotografier; papirmakuleringsmaskiner; skrivemaskiner; 16

17 registrerte varemerker /10 Klasse:18 Klasse:20 kontorrekvisita; bånd for skrivemaskiner og printere; spoler og ruller for bånd, skriveinstrumenter; merkepenner; papirkniver og papirskjæremaskiner; stanser hulljern; lim; etiketter; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; modellkjøretøy laget av papir/pappmaché; skilt laget av papp/papir; tegnestifter; kartstifter; håndklær av papir/cellulose; brosjyrer; bokstøtter; bokmerker; bokpermer av papir, plast eller stoff; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; håndvesker; vesker; stresskofferter; lommebøker; ryggsekker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; deler og tilbehør til de forannevnte varene; sportsbager; lommebokholdere; esker og skrin for tripod (trebente stativer); tøyler; bissel; martingal; brystplater; stigbøyler; semsket skinn andre enn for rengjøring; dokumentvesker (porteføljekofférter); deler og tilbehør til de forannevnte varer. Møbler, speil, billedrammer, skilt, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; deler og tilbehør til de forannevnte varene; møbler; skruer (ikke metall); deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; flaskeåpnere; pillebokser; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); deler og tilbehør til de forannevnte varene; skilt laget av glass; hansker til husholdningsbruk (inkludert støvtørking, polering og hagearbeid); ikke-elektriske husholdningsapparater; semsket skinn for rengjøring; filler og kluter; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; håndklær; lintøy; stoff/tekstil som kan klebes sammen; boligtekstiler/møbelstoffer; deler og tilbehør til de forannevnte varene; skilt (ikke til å ha på seg); gardiner og flanell; eksfolierende votter; votter for vasking av kroppen; kluter; kluter for vasking av kroppen; kluter for fjerning av sminke; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til de forannevnte varene; oppvarmingsdrakter, bluser, slacks, cap-er, trikotasje, skjerf, slips, hansker, gensere, jakker, parkas, smekker og overstykker, bukser, sko, golfsko, støvler, skjorter, vester, frakker og kåper samt klær til spesialbruk ikke dekket av andre klasser; sportsklær, inkludert snowboard-klær; ørevarmere; golfluer; beskyttelsesklær (ikke inkludert i andre klasser); solskjermer og lueskygger; våtdrakter for overflatevannsport, for bruk mens man står vannski, vindsurfer, står på wakeboard; badedrakter; silkeskaut; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; emblem; jakkeslagsnåler; kunstige blomster; pyntenåler til å ha på seg; skilt til å ha på seg; strikkepinner; metallnåler; nåler (jernvare); nåler, ikke dekket av andre klasser; Klasse:27 Klasse:28 Klasse:34 deler og tilbehør til de forannevnte varer. Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale); tepper til bruk på piknik; treningsmatter; yogamatter; matter; deler og tilbehør til de forannevnte varene. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; leker, lekekjøretøy til bruk på land, i luften og på vannet; voksdukker; surfebrett; ski bagger; elektroniske spill; fjernstyrte kjøretøy; juletrepynt; deler og tilbehør til de forannevnte varene; sportsutstyr ikke dekket av andre klasser (inkludert hansker brukt til spill og sport; hoppetau, gymnastikkballer, medisinballer, sveitsiske baller (treningsballer), power ball (gyro-treningsball), armhevingsstativ, armhevingshåndtak, sit upstenger og -ribber, treningsstenger, vektstenger, innretninger for trening av lår, bukkomprimator, buktrenere, stepinnretninger, slankende belter, saunadrakter; boksehansker, boksevotter, bokseputer; punchbag, punchballer; reflekstrenere; munnbeskyttere; vekter, manualer, vekter for bruk med stenger, stenger; vektløfterbenker; stativ/holdere til vekter og vektstenger, vekttreningshansker, belter, gulvbeskyttere, løftestropper, hansker; gymnastikktreningsapparater; pilates aerobie-bånd; hjerte-kar-apparater; trampoliner, trampetter; treningsbenker; romaskiner; sykler, treningssykler; ellipsetrenere; rockeringer; tredemøller; golfutstyr; golfkøller, golfballer, golfbager og golfpegger; overtrekk for golfkøller; golfhansker; fiskeutstyr; fiskestenger, -sneller, -snøre, -fortommer, - kroker, -fluer, -streamer, garn, -sjakler, - skjesluk, -sluk, fiskeredskaper; ski, snowboard, surfbrett, wakeboard, skikjelker, toboggan (kjelke uten meier) og skistaver; bindinger til ski, snowboard og wakeboard; tåbindinger, skiver til bindinger, såle/underlag til bindinger, plater til bindinger; monteringsutstyr, tåstøtteforlengelser, spenner, bremser, bremseplater, forbindelsesledd for bremseplater, gradeindikator, lissebeskyttere, kantinger, remmer, stropper, trekkskinner, skismurning og voks, låser, stativ og lagringsstativ til ski, snowboard og wakeboard, samt deler derfor; finner til wakeboard; håndtak og rep til wakeboard og vannski; kabler og låser for sikring av snowboard, bærerammer for snowboard, bager til snowboardkjemer, trekk og beholdere til ski, snowboard, wakeboard, surfbrett, skikjelker, toboggan (kjelke uten meier) og skistaver; skismurning; albue-, håndledd-, kne- og ankelbeskyttere og - støtter; bueskytingsutstyr; buer, piler, buefutteral, buestativ, pilholdere, remmer og seler til buer; polokøller; håndholdte dataspill; modellkjøretøy laget av edelt og uedelt metall; bager, overtrekk og beholdere til ski, snowboard, wakeboard, surfbrett, skikjelker, toboggan (kjelke uten meier) og skistaver; bager og ryggsekker for jakt, fiske og skyting; buefutteraler, buestativ, buestropper; modellkjøretøy laget av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; modellkjøretøy laget av porselen / terracotta / keramikk / glass; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Tobakk; artikler for røkere; piper; esker til sigaretter og piper; lightere; fyrstikker; askebeger; deler og tilbehør til de forannevnte varene. 17

18 registrerte varemerker /10 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av sportsvarer, kjøkkenredskaper og -utstyr, husholdningslintøy, kunstige planter og trær, glasstøy, porselen og keramikk, papirprodukter til husholdningsbruk, preparater til klesvask, såper og rensemidler, kosmetikk, produkter til personlig pleie, farmasøytiske preparater, vitaminer, kosttilskudd, hageprodukter og - utstyr, mat og produkter til kjæledyr, elektroverktøy og håndverktøy, varer og bensin til biler, møbler til hjemmet og for utebruk, kontormøbler og -utstyr, datamaskiner og datamaskinperiferiutstyr, software og hardware til datamaskiner, små og store apparater og maskiner, CD-er og DVD-er, forbrukerelektronikk, batterier, bagasje, smykker, ur, klokker, underholdningsbilletter, ferieornamenter og -dekorasjoner; detaljhandel i forbindelse med salg av kjøretøyer til bruk på land, i vannet og i luften, befordringsmidler til bruk på land, i vannet og i luften, motorer, båter, yachter, skjønnhetsprodukter, toalettsaker, maskiner for husholdningsbruk, håndredskaper, optiske varer, kameraer, elektriske og elektroniske utstyr til husholdningsbruk, inkludert hvitevarer, juvelvarer, klokker, ur, skrivesaker, publikasjoner, lærvarer, bagger, møbler, husholdningsutstyr, inventar, tekstiler, klær, fottøy, sysaker, leker og spill, sportsutstyr, mat, drikke, tobakkprodukter og deler og tilbehør til de forannevnte varene; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. Finansielle tjenester; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; leasingtjenester; tjenester forbundet med kjøpsavtaler; leasingtjenester og tjenester forbundet med kjøpsavtaler i forbindelse med kjøretøy til bruk på land, i luften og i vannet og deler og tilbehør til slike varer, utleie av kjøretøy til bruk på land, i luften og vannet og deler og tilbehør til slike varer, finansiering av vedlikehold av kjøretøy til bruk på land, i luften og i vannet og deler og tilbehør til slike varer, finansiering av nøds tjenester for kjøretøy til bruk på land, i luften og i vannet og deler og tilbehør til slike varer; bank-, kontant-, kredittog betalingskorttjenester; tilveiebringelse av garantier; tjenester relatert til leasing; kredittog betalingskorttransaksjoner; tjenester i forbindelse med avbetalingskjøp; arrangering av avbetalingskjøp; finansiering av avbetalingskjøp; tilveiebringelse av kapital for avbetalingskjøp; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjonstjenester; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy til bruk på land, i luften og i vannet, motorer og deler og tilbehør til slike varer; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reiseformidling; shipping inkludert arrangering av frakt, utenlandstransport, transport informasjon, utleie av kjøretøy og befordringsmidler til bruk på land, i luften og i vannet; leietjenester for kjøretøy; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsestjenester, helsetjenestefasiliteter, instruksjonstjenester, klubber, tilveiebringelse av kasino fasiliteter (spill), organisering av konkurranser, tilveiebringelse av spill/leker, trenings- og utgivelsestjenester relatert til bilklubber og bilutstillinger; tilveiebringelse og drift av fritidssentre, treningsstudio, helseklubber, spa og idrettshallsfasiliteter og -tjenester; helse- og etterbehandlingstjenester i sammenheng med fritidssentre, treningsstudio, helseklubber, spa og idrettshallsfasiliteter; produksjons- og distribusjonstjenester innen området lyd og/eller visuelle opptak og underholdning; musikkpubliseringstjenester; artistadministrasjon; opptaksstudiotjenester; informasjonstjenester relatert til musikk, underholdning, spill og arrangementer tilveiebrakt online fra en computer-database, fra internett eller andre kommunikasjonsnettverk inkludert trådløst, kabel eller satellitt; tilveiebringelse av digital musikk fra intemett; tilveiebringelse av digital musikk fra MP3-websider; produksjon, fremstilling, presentasjon, distribusjon og utleie av TV- og radioprogrammer og filmer, animerte filmer og lyd- og/eller visuelle opptak; produksjon av live underholdningsinnslag; organisering, produksjon og presentasjon av quiz, fremvisninger, sportsbegivenheter, show, omreisende underholdningsprogram, scenebegivenheter, teaterforestillinger, konserter, liveforestillinger og begivenheter med publikumsdeltakelse; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse og drift av elektronisk konferansevirksomhet; diskusjonsgrupper og chatte-rom; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt fra en computerdatabase, intemett eller andre kommunikasjonsnettverk inkludert trådløst, kabel, satellitt; publiseringstjenester; bokpublisering; elektronisk desktoppublisering; publisering av tekst ved elektroniske hjelpemidler; publisering av trykksaker; publisering ved elektroniske hjelpemidler; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranttjenester; hotelltjenester; innkvarteringstjenester (inkludert fremfinnings- og bookingtjenester for reisende); café-tjenester; konsultasjon og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Unbank Yourself Unbank Yourself Nordnet Bank AB, Box 14077, BROMMA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:16 Klasse:36 Brosjyrer; verdipapirer; kort; aviser; tidsskrifter; konvolutter (papirvarer); indeksregistre; postkort; håndbøker (manualer); plakater; kalendere; magasiner (tidsskrifter); løsbladpermer; trykte publikasjoner; løsbladpublikasjoner; løsinformasjonsbrosjyrer; permer. Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; elektronisk bankvirksomhet; hjemmebanktjenester (banktjenester tilbudt via datamaskin, internett eller telefon); handel med verdipapirer, herunder aksjer, obligasjoner, valuta og derivater; verdipapirmegling; eiendomsmeglere; kapitalinvesteringer; clearing (finansiell); clearingsentraler (finansielle); penge- og kapitaloverføring (elektronisk); elektronisk valutaoverføring; organisering av innkreving; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; inkassobyråer; eiendomsforvaltning; penge- og valutaveksling; factoring; forvalterskap; finansielle vurderinger (forsikring, bank, eiendom); finansiell forvaltning; analyser (finansielle); finansiell rådgivning; brannforsikringsgarantitjenester; fonds- og kapitalinvesteringer; kausjonsvirksomhet; garantitjenester; garantisttjenester; helseforsikringsgarantitjenester; informasjon vedrørende forsikring; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av leiekjøp; leasing av fast eiendom; utlån mot sikkerhet; livsforsikringsgarantitjenester; utlån og kredittgivning (finansiering); hypotekbankvirksomhet; aksjefond; taksering av fast eiendom; bankbokstjenester; sparebanker; børsnoteringer; forvaltertjenester; deponering av verdisaker; skatteberegninger. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLUENZ FLUENZ Medlmmune LLC, One Medlmmune Way, MD20878 GAITHERSBURG, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Influensavaksiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mikroidé (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Mikro-Ide AS, Humlestien 2, 1440 DRØBAK, NO Klasse:35 Konsulentbistand i forretningssaker; outsourcing. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENABLE by roxar (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K&F EYEWEAR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Energy Scitech Ltd, Stirling House, Surrey Research Park, GU27RF GUILDFORD, SURREY, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare for reservoarsimulering; dataprogramvare for bruk ved olje- og gassboring. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; planlegging og implementering av prosjekter innen området for informasjonsbehandling; utleie av dataprogrammer og programvare; konsulenttjenester, design, testing, forskning og rådgivningstjenester, samtlige relatert til data og dataprogrammering; forskning og utvikling av dataprogramvare; teknologiske tjenester relatert til datamaskiner; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester relatert til alt det foregående. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei KLÆR & FRITID Heidi Engebretsen, Slåbråtveien 29A, 1415 OPPEGÅRD, NO Karl-Einar Engebretsen, c/o Klær & Fritid Heidi Engebretsen, Slåbråtveien 29A, 1415 OPPEGÅRD, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/08-2008.10.06 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 41/08-2008.10.06 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 41/08-2008.10.06 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer