nr 22/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og INID-koder /14 Innholdsfortegnelse: Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /14 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse I sak om administrativ overprøving av varemerkeregistrering ( ) har brev til kravstiller kommet i retur til Patentstyret. Brevet kan fås ved henvendelse til Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 22/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VALENTINA LUCIA D'ADAMO RINDAL, Christian Krohgs gate 30, 0186 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 9 tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. MINIBUSS24-7 AS, Postboks 403, 1703 SARPSBORG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIK & WALSØE AS, Laboratoriet 3. etasje, Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 4

5 registrerte varemerker nr 22/14 Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; netthandel og detaljsalg av varer i ovennevnte klasse 21 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper; forhåndsimpregnerte servietter med personlige rengjørings- og/eller kosmetiske preparater. Klasse 5 Engangsbleier fremstilt av papir og/eller cellulose. Klasse 16 Papirprodukter for personlig bruk og for bruk i husholdningen, herunder tørkeruller, papirservietter, toalettpapir, ansiktsservietter og andre mykpapirprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIGL ADVOKATER AS, Marius Skademsvei 30, 4316 SANDNES, Klasse 45 Juridiske tjenester; konfliktløsning; rådgivning om immaterielle rettigheter. WIK & WALSØE AS, Laboratoriet 3. etasje, Øraveien 2, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; netthandel og detaljsalg av varer i ovennevnte klasse 21. 5

6 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BYGGENHEIM AS, Postboks 29, 6099 FOSNAVÅG, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOBBE Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av fiske- og skalldyrsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MADDE Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av fiske- og skalldyrsprodukter. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIME SHARTHAN SIMOONS, Uelands gate 63 A, 0462 OSLO, Klasse 35 Veiledning og rådgivning i forbindelse med utforming av skjema for gjennomføring av samværsavtale; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 6

7 registrerte varemerker nr 22/14 og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NTT DoCoMo Inc, 11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyodaku, JP TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilt innhold; databaser (elektroniske); nedlastbart mobiltelefoninnhold; nedlastbart medieinnhold; nedlastbare animerte tegneserier; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; nedlastbare publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare forbrukerkuponger; dataprogrammer (software); dataspillprogrammer (software); administrasjonssoftware for kjøretøysparker; datasoftware for e-handel; stemmegjenkjenningssoftware; datasoftware for identifisering og autentisering; operativsystemer for datamaskiner; informasjonsteknologi- og audiovisuelt utstyr; kommunikasjonsutstyr; datanettverks- og datakommunikasjonsutstyr; radiofrekvensbasert identifiserings og autentiseringsinnretninger (transpondere); utstyr for kommunikasjon punkt-tilpunkt; mobiltelefoner; smarttelefoner; internettelefoner; automatiske telefonsentralapparater; mobiltelefonstropper; holdere og etuier tilpasset for mobiltelefoner; kringkastingsutstyr; antenner og luftledninger for kommunikasjonsapparater; datalagringsinnretninger; kodede magnetiske kort; kredittkort (kodede); identitetskort (kodede); magnetiske betalingskort; databehandlingsutstyr og tilbehør (elektriske og mekaniske); betalingsterminaler, innretninger for utlevering og sortering av penger; kredittkortterminaler; periferiutstyr tilpasset for bruk med datamaskiner; datamaskiner og datahardware; datamaskinkomponenter og -deler; tabletdatamaskiner; lyd/visuelle- og fotografiske innretninger; lydinnretninger og radiomottakere; fremvisningsinnretninger, fjernsynsmottakere samt film og videoinnretninger; set-top-bokser; innretninger for å fange og fremkalle bilder; digitale kameraer; signalkabler for IT, AV og telekommunikasjon; apparater, instrumenter, kabler og ledninger for elektrisitet; apparater og instrumenter for akkumulering og lagring av elektrisitet; batterier; batteriladere (for bruk med telefoner); apparater og instrumenter for kontroll av elektrisitet; elektriske og elektroniske komponenter; kabler og ledninger; smartkort (integrerte kretskort ); chip-kort; antenner og luftledninger som komponenter; optiske innretninger, -forsterkere og utjevnere; briller og solbriller; sikkerhets- beskyttelses og signaleringsinnretninger; radiofrekvenskontrollerte låser; elektroniske etiketter/tagger; innretninger for tilgangskontroll; tilgangskontrollsystemer (elektroniske); kortopererte elektroniske låser; apparater til kontroll; innretninger for navigasjon, guiding, sporing, målregistrering og merking av kart; navigasjonsapparater for biler; globale posisjoneringssystemapparater; instrumenter, indikatorer og kontrollinnretninger for måling, påvisning/oppdaging og overvåkning; overvåkningsapparater; sensorer og detektorer; instrumenter for måling, telling, justering og kalibrering; dataloggere og -opptakere; tidsmålingsinstrumenter (ikke inkludert klokker og armbåndsur); vektmålingsinstrumenter; avstands- og dimensjonsmålingsinstrumenter; fartsmålingsinstrumenter; temperaturmålingsinstrumenter; elektrisitetsmåleinstrumenter; kontroller (regulatorer); opplærings- og utdannelsesapparater og -simulatorer; samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer, inkludert i klassen. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; PR-tjenester; produktdemonstrasjoner og produktfremvisningstjenester; varemesse- og utstillingstjenester; lojalitets-, incentiv- og bonusprogramtjenester; fremme varer og tjenester for andre ved å distribuere kuponger; organisering og drift av medlemskapstjenester; tilveiebringelse av annonseplass, -tid og -media; distribusjon av annonse-, markedsførings- og salgsfremmende materiale; annonsering, markedsføring og salgsfremmende konsultasjoner, rådgivning og assistansetjenester; tjenester vedrørende kommersiell handels- og forbrukerinformasjon, nemlig detalj- og en grossalgstjenester i relasjon til telekommunikasjonsutstyr og nettverk, online en grossalg og detaljhandelstjenester omfattende nedlastbare tekst-, lyd-, musikk-, bilde-, video- og spillfiler, online en grossalg og detaljhandelstjenester omfattende nedlastbare tegneseriebøker og grafiske romaner, auksjonstjenester, meglingstjenester, tilveiebringe for forbrukere et nettbasert system og online portaler innen området handel mellom forbruker og foretak (consumer-to-business), datastyrt online bestillingstjenester; forretningsassistanse, -ledelse og - administrasjonstjenester; forretningsledelse av transportflåter; regnskapsføring, bokføring og revisjon; administrativ databehandling; tjenester vedrørende forvaltning av menneskelige ressurser og rekruttering; kontorfunksjonærtjenester; telefonsvarertjenester; forretningskonsultasjons- og rådgivningstjenester; nyhetsklippingstjenester; utleie av kontormaskiner; forretningsanalyse-, forretningsundersøkelses- og forretningsinformasjonstjenester; markedsundersøkelser; innsamling og systematisering av forretningsdata; datastyrt databasebehandling; kontortjenester; utleie, leie og leasing i forbindelse med det ovennevnte, inkludert i klassen, samt rådgivning, konsultasjoner og informasjon for det forannevnte, inkludert i klassen. Klasse 36 Forsikringstjenester; forsikringstegningsagentur og - taksering, samt evaluering for forsikringsformål; garantitjenester; garantiforsikringstjenester; tjenester vedrørende fast eiendom; innkreving av husleie; pantelånervirksomhet; tilveiebringelse av forhåndsbetalte kort og beviser; utstedelse av beviser, kuponger og verdisedler; bankbokstjenester; finansielle og monetære tjenester, og bankvirksomhet; finansielle nødtjenester for reisende; inkassobyråer; valutahandel og -vekslingstjenester; verdipapir- og varehandelstjenester; lån og kreditt, og leasingfinansieringstjenester; gjeldsinnkreving og - factoringtjenester; investeringstjenester; fondsinvesteringer; finansiell assurandørvirksomhet og utstedelse av verdipapirer (investeringsbankvirksomhet); finansielle overføringer og transaksjoner, og betalingstjenester; kontant-, sjekkog pengebestillingstjenester; korttjenester; bankkort-, kredittkort-, debetkort- og elektroniske betalingskorttjenester; skatte- og avgiftsbetalingstjenester; finansiell informasjons-, data-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester; rapporter vedrørende finansiell verdiberegning og kreditt; finansielle takseringstjenester; pengeinnsamling og sponsorvirksomhet; veldedig pengeinnsamling; verdifastsettelsestjenester; samt utleie, leie og leasing i forbindelse med det forannevnte, inkludert i klassen; 7

8 registrerte varemerker nr 22/14 rådgivning, konsultasjoner og informasjon for det forannevnte, inkludert i klassen. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; telefon- og mobiltelefontjenester; trådløs telefontjenester; lokale og langdistanse telefontjenester; tilveiebringelse av videokonferansetjenester; personsøkertjenester; PBXtelefoneringstjenester; datakommunikasjon og internettilgang; elektronisk overføring av meldinger, data og dokumenter; elektroniske posttjenester for data og stemmer; tilgang til innhold, nettsider og portaler; oppslagstavletjenester for datamaskiner; chatteromtjenester for sosial nettverking; internettportaltjenester; lokalområdenettverk (drift av -); porttjenester (gateway) for telekommunikasjon; streaming av lyd- og videomateriale på internett; interaktiv kringkastings- og kommunikasjonstjenester; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til telekommunikasjon; tilveiebringelse og utleie av telekommunikasjonsfasiliteter og -utstyr; tilveiebringe fasiliteter og utstyr for videokonferanser; overføring av informasjon om nyheter og aktuelt; og utleie, leie og leasing i forbindelse med det ovennevnte, inkludert i klassen; rådgivning, konsultasjoner og informasjon for det forannevnte, inkludert i klassen. Klasse 41 Forlagsvirksomhet, publisering og rapportering; tilveiebringe online, ikke-nedlastbare tegneseriehefter og grafiske romaner; online elektronisk publisering av bøker og tidsskrifter; utdanning, underholdning og sport; tilveiebringe en nettside med informasjon og underholdning innen området underholdning, kultur og sport; fornøyelsessentre; konferanser, utstillinger og konkurranse; organisering av seminarer, utstillinger, konkurranser og konferanser for kulturelle og utdanningsformål; gambling; lyd- og videoproduksjon, og fotografering; digital musikk (ikke-nedlastbar) tilveiebrakt fra internett; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk; digital video (ikke-nedlastbar) tilveiebrakt fra internett på forespørsel (on demand); sport og trening (fitness); bibliotekstjenester; utdanning og instruksjoner; billettreservasjons- og bookingtjenester for underholdnings-, sports- og kulturelle begivenheter; oversettelse og tolking; og utleie, leie og leasing i forbindelse med det forannevnte, inkludert i klassen; rådgivning, konsultasjoner og informasjon for det forannevnte, inkludert i klassen. Klasse 42 IT-tjenester, nemlig design av kommunikasjonssystemer, forskning og utvikling av telekommunikasjonsteknikker, softwareutvikling, - programmering og -implementering, opprettelse og vedlikehold av nettsider, datahardwareutvikling, vertstjenester og software som en tjeneste samt utleie av software, tjenester i forbindelse med applikasjonstjenestetilbydere, tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart datasoftware for sporing av pakker via datanettverk, intranett og internett, tilveiebringe dataprogrammer og fasiliteter for sikkerhetskopiering, utleie av nettservere, utleie av datasoftware, utleie av datahardware og datafasiliteter, utleie av en databaseserver, utleie av kodeapparater, utleie av smartkortlesere, IT-konsultasjoner, -rådgivning og -informasjonstjenester, teknisk rådgivning i relasjon til telekommunikasjon, IT-sikkerhet, beskyttelse og gjenopprettelse, tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for datanettverk, datatilgang og datastyrte transaksjoner, datagjenopprettingstjenester, datadupliserings- og konverteringstjenester, datakrypterings- og kodetjenester, datautvinningstjenester, kryssplattformkonvertering av digitalt innhold til andre former for digitalt innhold, digital vannmerking, datatjenester, datasystemadministrasjon, teknologiske tjenester relatert til datamaskiner, datanettverkstjenester, oppdatering av minnebanker for datasystemer, datautflyttingstjenester, oppdatering av nettsider for andre, overvåkning av datasystemer ved fjerntilgang; vitenskaps- og teknologitjenester; værinformasjonstjenester; medisinske og farmakologiske forskningstjenester; ingeniørtjenester; oppmåling og utforskning; arkitektoniske og urbane planleggingstjenester; naturvitenskapstjenester; geovitenskapstjenester; testing, autentisering og kvalitetskontroll; tilveiebringe elektronisk verifisering av online bestillinger med digitalt innhold og generering av elektroniske tillatelseskoder hvilken tillater brukere tilgang til nevnte digitale innhold; forbrukerproduktsikkerhetstesting og -konsultasjoner; utvikling av kvalitetskontrollstandarder for informasjon og kommunikasjonsteknikk; designtjenester; design av mekaniske, elektromekaniske og optoelektroniske apparater og instrumenter; og utleie, leie og leasing i forbindelse med det forannevnte, inkludert i klassen; rådgivning, konsultasjoner og informasjon for det forannevnte, inkludert i klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hansa Borg Bryggerier AS, Postboks 24 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; varene har Sarpsborg som opprinnelsessted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREQIFIN Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for menneskelig bruk. 8

9 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OCTANE Polaris Industries Inc, 2100 Highway 55, US-MN MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Motorsykler og strukturelle deler derfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ABCUR Amdipharm Mercury International Ltd, Aztec Group House, Seaton Place, JE-JE40QH ST HELIER, Jersey Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; demonstrasjon av varer for annonsering og salgsfremmende formål; innsamling av kommersiell informasjon; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tjenester relatert til eksport-import virksomhet; rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Forskning relatert til bedrifter; rådgivning relatert til forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SINGLEPLAN Nordic Waterproofing AB, Box 22, SE HÖGANÄS, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 17 Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer; plast i halvfabrikat; tettning-, pakknings- og isoleringsmateriell; fleksible ledninger og rør, ikke av metall; isoleringsmateriell for bruk på og i tak, tettningsmateriell for bruk på og i tak. Klasse 19 Bygningsmateriell (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, tjære og bitumen; flyttbare bygninger (bygningsformål) ikke av metall; monumenter, ikke av metall; takbelegningsmateriell, ikke av metall; takbelegg, ikke av metall; ikke-metallisk bygningsmateriell for takbelegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYPERFORM RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA, Carlos Grimaldi Avenue no. 1701, Floor: 5ºFazenda São Quirino, BR CAMPINAS, SAO PAULO, Brasil Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 16 Kasser av kartong eller papir, emballasjepapir, kartong (artikler-); kartong, papir eller plastemballasje, emballasje av regenerert cellulose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERSCHEL Herschel Supply Co Ltd, Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, 9

10 registrerte varemerker nr 22/14 høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferte og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURE BLISS The Gillette Co, One Gillette Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Herschel Supply Co Ltd, Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, 10

11 registrerte varemerker nr 22/14 forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferte og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Herschel Supply Co Ltd, Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); 11

12 registrerte varemerker nr 22/14 midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferte og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JSM Kongsberg Defence & Aerospace AS, Postboks 1003, 3601 KONGSBERG, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare til måling, signalering, kommunikasjon, kontroll og overvåking; databehandlingsutstyr, instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare til kontrollsystemer, målesystemer, overvåkingssystemer, styringssystemer, navigeringssystemer, kommunikasjonssystemer og signaleringssystemer; instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare for elektronisk kommunikasjon og infrastruktur; instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogramvare; kontrollenhet i form av en datamaskin med programvare og skjerm som sender, mottar og behandler informasjon; sensorer; elektroniske delsystemer til bruk ved måling, kontroll, navigering, kommunikasjon, overvåking, signalering; instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare til bruk ved måling, navigering, kommunikasjon, signalering, kontroll, navigering, overvåkning av kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften, eller i vannet, væpnede styrker, pansrede kjøretøyer, væpnede personellkjøretøyer, skytevåpen, ammunisjon, prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, våpensystemer, fjernstyrte våpensystemer og stridsvogner; instrumenter, apparater, datamaskiner og dataprogramvare, infrastruktur for å integrere, interaktivere, kommunisere, kontrollere, styre og presentere delsystemer på befordringsmiddler, missiler og droner; instrumenter, apparater, datamaskiner, dataprogramvare databehandlingsutstyr for styring av missiler; gps systemer for styring av missiler, droner og fjernstyrte gjenstander; instrumenter, apparater, datamaskiner, dataprogramvare og databehandlingsutstyr for klargjøring og utskytning av missiler og droner. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fjernstyrte flyvende gjenstander; fjernstyrte befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; droner og ubemannede luftkjøretøyer. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker; missiler innfestningssystemer for våpen; våpensystemer, herunder fjernstyrte våpensystemer; innfestningssystemer for missiler og utløsningssystemer for missiler. Klasse 28 Spill og leketøy; dataspill; modellfly. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 12

13 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEKKMANN PARTNER Dekkmann AS, Postboks 135 Bryn, 0611 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Klasse 9 Kjemiske produkter til industrielle formål, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; bindemidler til industrielle formål; midler for reparasjon av dekk, kitt for pneumatiske dekk. Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare; automatiske alarmer som varsler tap av trykk i pneumatiske dekk. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til disse varer; dekk og slanger for kjøretøyer; gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; pigger for dekk; sklisikre dekk for kjøretøyer, slitebånd for dekk, alarmer for kjøretøyer. Klasse 17 Gummi; gummimaterialer for regummiering av dekk. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i de ovenfor nevnte klasser 1,9,12 og 17. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer og dekk; vask av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; understellsbehandling av kjøretøyer; vulkanisering av dekk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dekkmann AS, Postboks 135 Bryn, 0611 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; bindemidler til industrielle formål; midler for reparasjon av dekk, kitt for pneumatiske dekk. Klasse 9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare; automatiske alarmer som varsler tap av trykk i pneumatiske dekk. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til disse varer; dekk og slanger for kjøretøyer; gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; pigger for dekk; sklisikre dekk for kjøretøyer, slitebånd for dekk, alarmer for kjøretøyer. Klasse 17 Gummi; gummimaterialer for regummiering av dekk Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i de ovenfor nevnte klasser 1,9,12 og 17. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer og dekk; vask av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; understellsbehandling av kjøretøyer; vulkanisering av dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dekkmann AS, Postboks 135 Bryn, 0611 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; bindemidler til industrielle formål; midler for reparasjon Klasse 9 av dekk, kitt for pneumatiske dekk. Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare; automatiske alarmer som varsler tap av trykk i pneumatiske dekk. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til disse varer; dekk og slanger for kjøretøyer; gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; kordstamme for dekk; luftslanger for dekk; pigger for dekk; sklisikre dekk for kjøretøyer, slitebånd for dekk, alarmer for kjøretøyer. Klasse 17 Gummi; gummimaterialer for regummiering av dekk. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i de ovenfor nevnte klasser 1,9,12 og 17. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer og dekk; vask av kjøretøyer; polering av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; understellsbehandling av kjøretøyer; vulkanisering av dekk. 13

14 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUGNANTO Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for menneskelig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOLTENBERG-HANSSON INTELMAT STOLTENBERG-HANSSON INTELMAT, Granatveien 42, 3931 PORSGRUNN, Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (Teknisk ekspertise), nemlig rådgivnings- og konsulenttjenester vedr. sement, restprodukter og produksjonsteknikk for sement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIXIMA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Vaksinepreparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, NZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THERMOCOOL Invista Technologies SàrL, Kreuzackerstrasse 9, CH ST. GALLEN, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale og erstatningsvarer for disse materialene. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til de forannenvnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANKERSTIM Medtronic Inc, 710 Medtronic Parkway, US-MN MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter; implanterbare pulsgeneratorledere og -elektroder til bruk med nervestimuleringsapparater til behandling av nevrologiske lidelser og smertebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INCENTIVE HØGSET HOLDING AS, Vettaliveien 10 A, 0781 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Bedriftstjenester; bistand ved forretningsledelse; bedriftsledelse; bedriftsundersøkelser; tilveiebringelse av informasjon angående forretninger og bedrifter; innsamling og formidling av bedriftsinformasjon og materiale; ledelsestjenester; revisjonsarbeid; regnskapsføring; revisjonstjenester; økonomiske konsultasjoner; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester vedrørende alt det forannevnte. Klasse 36 Finansielle tjenester; finansiell ledelse; finansielle analyser; administrasjon av finansielle virksomheter; finansielle vurderinger; finansrådgivning; monetære tjenester; bankvirksomhet; inkassovirksomhet; investeringstjenester; fondsinvestering; fondsopprettelse; fondsforvaltning; kapitalinvesteringer; forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; oppbygging av kapitalfond; elektroniske 14

15 registrerte varemerker nr 22/14 betalingstjenester; meglervirksomhet; børsmeglervirksomhet; fakturabetalingstjenester; kredittopplysningstjenester; vurdering av bedrifters og privatpersoners kredittverdighet; garantitjenester; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester vedrørende alt det forannevnte. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker, herunder brukerverifiseringstjenester ved e- handelstransaksjoner; granskningstjenester av privatpersoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VILLA PAPRIKA VILLA PAPRIKA AS, Postboks 246, 1620 GRESSVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av klær, tekstilvarer, møbler, belysning, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Country Rocks Radio DB Media AB, Bragevägen 4, SE STAFFANSTORP, Sverige XMC Sverige AB, Box 5235, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 35 Radioreklame og -annonsering; reklamebyråer; reklamevirksomhet; salg av digitale informasipnsprodukter. Klasse 38 Kabelfjernsynssendinger; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; radiokringkasting; sending av fjernsynsprogram; trådløs kringkasting. Klasse 41 Artistopptredener, dj-tjenester; fjernsynsunderholdning; innspillingsstudioer; karaoketjenester; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; pengespillvirksomhet; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; sceneoppførelser; showoppsetninger; underholdningsvirksomhet; utleie av radioer og fjernsynsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/037,636 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOYAPAK PaxVax Inc, 1100 Alma Street, Suite 109, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter; vaksiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ProffPartner Ahlsell AS, Postboks 184, 4065 STAVANGER, Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); Klasse 8 landbruksredskaper; rugemaskiner. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebindlng; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 15

16 registrerte varemerker nr 22/14 Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser); senge- og bordtepper. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MILKYFRY Zeracryl AS, Osloveien 1, 1430 ÅS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; bakteriepreparater, ikke for medisinsk og veterinær bruk; melkesyrebakterier; melkesyre; syrer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites; potetchips; snackprodukter framstilt av poteter, mais og nøtter. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; fjerning av sukker fra poteter, nøtter og grønnsaker; fjerning av akrylamid og andre giftstoffer fra poteter, nøtter og grønnsaker. hudrensingskremer; hudrensingslotioner; dusjgeleer; boblebadeskum; badeoljer; badeperler; ikkemedisinske badesalt; kroppslotioner; barberbalsamer; barberkremer; barbersåper; etterbarberingslotioner; hårsjampoer; munnpleiemidler og munnvann, ikke for medisinske formål; tannpasta; stivelse for vaskeformål, stivelsesappretur; såper for vaskeformål; flekkfjerningsmidler; vaskemidler; rustfjerningsmidler; teppesjampo; impregnerte kluter for polering; smergel; pimpesteiner; poleringspudder; skopussemidler; skovoks; kremer for lær; blekemidler for lær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lade AS, Gange Rolvs gate 7, 6005 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer til bruk på skip for måling av tilgjengelig vindenergi. Klasse 12 Skip, nemlig skipsskrog. Klasse 42 Konsulentbistand knyttet til bærekraftig sjøtransport; Industridesign, nemlig design av skrog på skip, design av handelsfartøy. Klasse 45 Lisensiering av immaterielle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONCLER Moncler SpA, Via Stendhal, 47, IT MILANO, Italia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Parfymer, parfymevarer; toalettvann; deodoranter for personlig bruk; røkelse; luftforfriskningsmidler; parfymeprodukter for lintøy; eteriske oljer for personlig bruk; henna (kosmetisk fargestoff); øyeskygger; kosmetiske pensler; underlagskremer, underlagsmakeup; ansiktspudder; talkumpudder; rouge; leppestifter; mascara; solbeskyttende preparater; neglelakk; skjønnhetsmasker; ansiktsskrubber; ansiktskremer; kroppskremer; kosmetiske kremer; kosmetiske slankepreparater; kremer for reduksjon av cellulitter (for kosmetisk bruk); hårsprayer; hårlotioner; håravfargingspreparater, preparater for fjerning av hårfarge; hårfarger; hårfargestoffer; rensemidler for hår; blekemidler for hår, lysnende midler for hår; hårbalsam; fuktighetspreparater for hår; preparater for hårkrølling og permanent; hårformingsskum og geleer; hårfjerningsmidler; håndsåper; såper; ansiktssåper; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordisk Film A/S, Mosedalvej 14, DK-2500 VALBY, Danmark Klasse 16 Adresseklisjeer; aviser; billetter; blyanter; bokmerker; brosjyrer; emballasjepapir; flygeblad; innpakningspapir; kalendere; karbonpapir; kartonasjevarer; kartong ; kasser av kartong eller papir; kataloger; klebeband for papirvarer og husholdningsbruk; klebestifter [papirhandel]; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; limstifter [papirhandel];notatblokker; notisbøker; omslagspapir; pamflett; papir; papirblokker; papirband; papirrosetter [pakkedekorasjoner]; papp ; pastellfargestifter; penner 16

17 registrerte varemerker nr 22/14 [kontorrekvisita]; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; poser for emballasje [av papir eller plast]; postkort; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skrivepenner; skriveredskaper; tegnepenner; tegninger; trykte publikasjoner; trykte tidstabeller. Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrativ ordreutførelse/ ordregjennomføring; bistand til andre ved kjøp av varer og tjenesteytelser; demonstrasjoner av varer; fakturering; formidling av avisabonnementer [for tredjemann]; forretnings- og forbruksinformasjonog rådgivning; forretningsinformasjoner; innsamling av informasjon for bruk i databaser; on-line annonsering på datanettverk; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; reklameoppslag; reklamevirksomhet; salg av dagligvarer; salg av husholdningsartikler; salg av matvarer; salg av motevarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); utsendelse av vareprøver; varemerkebygging (markedsføringstjeneste); sammenbringning av ett utvalg av varer (ikke transport) for andre, så de får en mulighet for på en enkel måte å overskue og kjøpe disse varer; promovering og reklamemessig bistand i form av formidling av kontakt mellom utbyder av varer og tjenesteytelser og sluttforbruker via internettet. Klasse 36 Utstedelse av verdianvisninger. Klasse 39 Emballering av varer; frakt [varetransport]; innpakking av gaver; utbringelse av pakker; utbringelse av varer; utsendelse av varer via postordre; vareinnpakking; vareombringelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen GUSTAV VIGELAND Oslo Kommune Kulturetaten, Postboks 1454 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 6 Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 9 Magnetiske databærere. Klasse 14 Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 16 Varer laget av materialene papir, papp, trykksaker, fotografier og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); klisjeer. Klasse 20 Varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 28 Spill. Klasse 35 Detaljhandel og internett salg av monumenter av metall, små gjenstander av metall, varer av uedelt metall, magnetiske databærere, varer av edle metaller eller overtrukne hermed, varer laget av materialene papir og papp, trykksaker, fotografier, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), klisjeer, glassvarer, porselen, keramikk, spill. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EYEFILE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 44 Informasjon på området oftalmologi fremskaffet online via et globalt kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av medisinsk informasjon på området oftalmologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAINMAN Nesco Oy, Teollisuustie 18, FI ORIMATTILA, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; alle forannevnte tjenester relatert til drenering av regnvann og taksikkerhetssystemer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer for produksjon og lagerkontroll og ledelse og også for drenering av regnvann og taksikkerhetssystemer; forannevnte varer ikke relatert til videospill, spill og underholdning. 17

18 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUELMLK Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; meieriprodukter; yoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk; spiselige oljer og fett; ferdigretter, mellommåltider, snacks og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade og kaffeerstatning, samt ferdiglagte drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller spiseis; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; søtsaker, godterier; ferdigretter, mellommåltider, snacks og desserter laget hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, drikkevann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; leskedrikker; sportsdrikker; energidrikker; smoothies; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUREKA Eureka Pumps AS, Magnus Poulssons vei 7, 1366 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvlkling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUREKA Eureka Pumps AS, Magnus Poulssons vei 7, 1366 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Pumper, herunder sentrifugalpumper, sjøvannsløftepumper, prosesspumper og Klasse 9 pumpeinstallasjoner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Pumper, herunder brannvannspumper. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av pumper, herunder sentrifugalpumper, sjøvannsløftepumper, prosesspumper og brannvannspumper, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Eksport- og importagentur. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Produksjon, vedlikehold, oppgradering og service av pumper. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Ingeniørtjenester og testing av pumper. 18

19 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MANIFESTSENTERET PSYKISK LIDELSE OG RUS, Hyggenveien 25, 3440 RØYKEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 44 Helsetjenester; spesialisthelsetjenester innen rus og psykisk lidelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Follo Futura AS, Postboks 112, 1431 ÅS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater; fysioterapiapparater; apparater og instrumenter for rehabilitering. Klasse 28 Treningsapparater og utstyr. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet herunder opplæring vedrørende yrkesrettet attføring. Klasse 45 Rådgivning for enkeltmennesker i forbindelse med attføring og omskolering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Follo Futura AS, Postboks 112, 1431 ÅS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Byggform AS, Postboks 90, 3471 SLEMMESTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmateriell herunder byggeplater. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av bygningsmateriell og byggeplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/047,042 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAXVAX PaxVax Inc, 1100 Alma Street, Suite 109, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter; vaksiner. 19

20 registrerte varemerker nr 22/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Munnvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RPD AS, Deichmansgate 24, 3924 PORSGRUNN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Fotografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; telefonapparater, trådløse telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner; etuier, -futteraler og - omslag til de forannevnte varer; deler, komponenter, utstyr, tilbehør, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. Klasse 35 Annonsering, markedsføring og salg av fotografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, telefonapparater, trådløse telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner, etuier, -futteraler og -omslag, deler, komponenter, utstyr, tilbehør, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/639,239 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARGUS SUBSEA Galathea Group Inc, 2800 Post Oak Blvd, Suite 2000, US-TX77056 HOUSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; erstatningsdeler for oljebrønnpumpemaskiner, nemlig ventiler, røroppheng, foringsrørshengere, foringsrørshoder, produksjonsrørhoder, produksjonsrørhengere, kveilerørkonnektorer, reduksjonsventiler, strupeventiler og flensbeskyttere; fjernopererte undervannsoljebrønnpumpemaskinkompletteringssystemer innbefattende brønnhoder, fjernopererte strømningsrørkveilerørkonnektorer, fjernopererte kveilerørkonnektrorer og oljefeltsutstyr i form av ventiltrær innbefattende trykkmålere og sikkerhetsventiler for strømningsavstengning i oljebrønnkonstruksjon; for både overflate- og undervannsapplikasjoner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; oljefeltutstyr, nemlig reguleringsventiler og strømningsregulatorer for regulering av strømmen av flytende petroleum; oljefeltutstyr i form av ventiltrær innbefattende trykkmålere og sikkerhetsventiler for strømningsavstengning i oljebrønnkonstruksjon; pumper, manifolder, konnektorer, styresystemer for produksjon- og boreutstyr; for både overflate- og undervannsapplikasjoner. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsultasjons-, rådgivnings- og installasjonstjenester innen området undervannsoljefeltutstyrsløsninger under boring, produksjon og overhalingintervensjonsaktiviteter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 50/06-2006.12.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer