nr 19/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...21 Ansvarsmerker...87 Innsigelser...88 Merkeendringer...89 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer...90 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer...92 Slettelser, begjært av innehaver...93 Slettelse, Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter...95 Lisenser...97 Endringer i fullmaktsforhold...98 Fornyelser...99 Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Yoghurt. 30 Kornblanding, mysli. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen RCONSIFY Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og vererinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EYTURO Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/890,543 FRAC-SAL II Texas United Chemical Co LLC, 4800 San Felipe Street, TX77056 HOUSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter, nemlig en tverrbinding i en basis hydrokarbon diesel fluid til bruk for oppsprekning av fluider og materiale for bruk innenfor olje-og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/890,512 FRAC-SAL I Texas United Chemical Co LLC, 4800 San Felipe Street, TX77056 HOUSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter, nemlig en tverrbinding i en basis hydrokarbon diesel fluid til bruk for oppsprekning av fluider og materiale for bruk innenfor olje-og gassbrønner. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PAA-S-LINER Per Aarsleff A/S, Lokesvej 15, DK-8230 Abyhoj, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 11 Foringer til rør til vannforsyningsinstallasjoner samt sanitets-, oppvarmings- og ventilasjonsinstallasjoner; deler til de forannevnte varer. 17 Rørformede poser eller foringer av herdbart kunststoff til tetting av passasjeflater og innvendige flater i rørledninger, materialer for tetting, pakking og isolering; rørforbindelser og slanger (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk, foringer til stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk. 37 Legging av rørledninger under vann; installering av vannrensings- og kloakkrensingsanlegg; kloakkarbeide, herunder kloakkinspeksjon og kloakkrensing i forbindelse med reparasjon av kloakksystemer; legging av rørledninger; legging av rørledninger for fjernvarmeanlegg; montering av rørformede poser eller foringer ved pålegging av passasjeflater samt innvendige flateri rørledninger til bekledning av disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PAA-P-LINER Per Aarsleff A/S, Lokesvej 15, DK-8230 Abyhoj, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 17 Rørformede poser eller foringer av herdbart kunststoff til tetting av passasjeflater og innvendige flater i rørledninger, materialer for tetting, pakking og isolering; rørforbindelser og slanger (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk, foringer til stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk. 37 Legging av rørledninger under vann; installering av vannrensings- og kloakkrensingsanlegg; kloakkarbeide, herunder kloakkinspeksjon og kloakkrensing i forbindelse med reparasjon av kloakksystemer; legging av rørledninger; legging av rørledninger for fjernvarmeanlegg; montering av rørformede poser eller foringer ved pålegging av passasjeflater samt innvendige flater i rørledninger til bekledning av disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PAA-E-LINER Per Aarsleff A/S, Lokesvej 15, DK-8230 Abyhoj, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 17 Rørformede poser eller foringer av herdbart kunststoff til tetting av passasjeflater og innvendige flater i rørledninger, materialer for tetting, pakking og isolering; rørforbindelser og slanger (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk, foringer til stive rør (ikke av metall) til bygningsbruk. 37 Legging av rørledninger under vann; installering av vannrensings- og kloakkrensingsanlegg; kloakkarbeide, herunder kloakkinspeksjon og kloakkrensing i forbindelse med reparasjon av kloakksystemer; legging av rørledninger; legging av rørledninger for fjernvarmeanlegg; montering av rørformede poser eller foringer ved pålegging av passasjeflater samt innvendige flateri rørledninger til bekledning av disse. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nikita Gruppen AS, Storgaten 1, 0155 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; hudpleie og hårpleieprodukter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, bøker, trykksaker, fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje, klisjeer. 21 Hårpleieredskaper, kammer og svamper, børster; gjenstander for rengjøringsformål. 26 Hårprodukter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; demonstrasjon av varer; eksport og importagentur; modelltjenester for reklame og salg; salgsfremmende tjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke New Balance Athletic Shoe Inc, 20 Guest Street, MA02135 BOSTON, US Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 25 Sko. 44 Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLAKS FOR LIVET Rubicon TV AS, Postboks 4414, Nydalen, 0403 OSLO, NO Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 38 Telekommunikasjonsvirksomhet 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter (541) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke New Balance Athletic Shoe Inc, 20 Guest Street, MA02135 BOSTON, US Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 25 Sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/923,687 RESITUNE Agouron Pharmaceuticals Inc, Science Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til behandling av hjerte/karsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale nervesystemet, nevrologiske sykdommer, urologiske sykdommer, urogenitale sykdommer, mage/tarmsykdommer, muskel- og skjelettsykdommer, allergier, diabetes, høyt blodtrykk, erektile funksjonsforstyrrelser, seksuelle funksjonsforstyrrelser, for tidlig sædavgang, hjerneslag, kreft, migrene, smerter, fedme, betennelse og betennelsessykdommer, sykdommer i åndedrettssystem og infeksjonssykdommer, immunologiske sykdommer, viruspreparater, preparater mot søvnløshet, preparater til bruk ved røykeslutt, dermatologiske preparater, gynologiske preparater, preparater mot osteoporosis og oftalmologiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hemsedal Skisenter AS, 3560 HEMSEDAL, NO ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 35 Salg av ski, snowboard, staver, skistøvler, fottøy, skibriller, solbriller, skiklær, klær, skiutstyr, sikkerhetsutstyr (for skikjøring). 37 Skiservice, vedlikeholdstjenester av ski og skiutstyr, preparering av ski, voksing av ski, sliping av ski, reparasjonstjenester for ski og skiutstyr. 41 Utleie av ski, snowboard, staver, skistøvler, akebrett, kjelker, hjelmer og annet skiutstyr. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ST. SUNNIVA SKOLE Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke apparater). 41 Skoledrift; utdannelsesvirksomhet; opplærings- og undervisningsvirksomhet, religionsundervisning; sportslige- og kulturelle aktiviteter; utgivelse av trykksaker, tidsskrift og bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MALERMESTER ANDERS STRAND Malermester Anders Strand AS, Konowsgate 67B, 0192 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MENCODE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 3 Toalettpreparater og produkter og kosmetikk for pleie og rensing av hud og hår; barberingspreparater. 5 Topiske medisinske preparater for behandling av tilstander i hud og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GIGOLO&EVE Gigolo & Eve AS, c/o Aval AS, Postboks 174, Rådal, 5857 BERGEN, NO 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA, 6067 ULSTEINVIK, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Antenner, computer periferiutstyr, databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner, elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler, forsterkere, rør-eller radioforsterkere, høyfrekvensapparater, koplingsenheter (databehandlingsutstyr), lesere (databehandlingsutstyr), radiomaster, modemer, monitor som datamaskinvare, audio- og videomottakerapparater, elektriske måleapparater, måleinstrumenter, nautiske apparater og instrumenter, herunder navigasjonsutstyr, operative programmer, innregistrerte for datamaskiner, optisk fiber (ledetråder for lysstråler), optiske apparater og instrumenter, overvåkningsprogrammer for datamaskiner, printere, programvarer (innregistrerte EDB programmer), prosessorer, radarer, radioapparater, radioapparater for skip, radiotelefonapparater, sendeapparater (telekommunikasjon), sendeapparater for elektroniske signaler, fotoceller, tekstbehandlingsmaskiner, telefonapparater, elektriske kabler, telefonsendeapparater, transmitter (telekommunikasjon), trykte kretser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; brannslukningsapparater. skipsradarer og audiovisuelt utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LUMIVIS Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til behandling av glaukom (grønn stær). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LUMOPTA Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til behandling av glaukom (grønn stær). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LUMIFOR Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til behandling av glaukom (grønn stær). 12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog. 37 Skipsbygging og skipsverft; installasjon og reparasjon av elektriske apparater, datautstyr, audio og video utstyr, telefoni og radiokommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, skipsradarer, datanettverk og dataperiferiutstyr. 42 Design av skip og båter, rådgivning vedrørende bygging av skip, ingeniørtjenester og kvalitetskontroll vedrørende bygging av skip; ingeniørtjenester i form av rådgivning angående tekniske installasjoner, kommunikasjonsutstyr, datautstyr og datanettverk, navigasjonsutstyr og 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LUMIPRO Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til behandling av glaukom (grønn stær). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Volkswagen AG, WOLFSBURG, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Kjøretøyer til bruk på land, i luften eller i vannet samt deres deler, ikke opptatt i andre klasser, omfattende biler og deres deler; motorer for landkjøretøyer, dekk for kjøretøyer, hjulfelger for kjøretøyer; komplette kjøretøyhjul og deres deler 28 Spill og leketøy omfattende miniatyrkjøretøyer, særlig miniatyrmodellbiler og lekebiler; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spillkort; baller; tøyleker; spilleapparater unntatt apparater tilpasset for bruk med eksterne skjermer eller monitorer; automatiske underholdningsmaskiner; juletrepynt (unntatt belysningsartikler og konfekt; kaleidoskoper (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lagerstedt & Krantz AB, Box 66, BROMMA, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 11 Materiell, apparater og rørledninger for vannledning, sanitære installasjoner, oppvarming og kjøling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GEKKO MOBO Sportsholding AS, Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 12 Kjøretøy, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, sykler og dertilhørende deler og utstyr. 37 Gjenoppbygging, reparasjon, ettersyn, demontering, rengjøring, vedlikehold og lakkering av kjøretøyer og deres deler samt motorer og deres deler omfattende reparasjon av kjøretøyer ved kjøretøyhavari; bearbeiding og justering av biler. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 35 Salg av og oppstilling for andre av de foran nevnte varer i klasse 8, 9, 14,16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 og 33 (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester tilbudt i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, herunder internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brødrene Breien AS, Stein Gård, 3512 HØNEFOSS, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Magnetiske databærere; CD-plater (audiovideo), videobånd, DVD-plater (audio-video); dataprogrammer, dataspillprogrammer. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk(ikke opptatt i andre klasser) 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 35 Salg av og oppstilling for andre av de foran nevnte varer i klasse 8, 9, 14,16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 og 33 (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester tilbudt i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, herunder internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brødrene Breien AS, Stein Gård, 3512 HØNEFOSS, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Magnetiske databærere; CD-plater (audiovideo), videobånd, DVD-plater (audio-video); dataprogrammer, dataspillprogrammer. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ifpi Sekretariat Oslo AS, Sandakerveien 52, 0477 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, juridiske tjenester. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk(ikke opptatt i andre klasser) 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aqva Nordic AS, Brobekkveien 38, 0598 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for dampproduksjon, koking, vanntilførsel og sanitære formål; badekar, klosetter, dusjinstallasjoner, dusjkabinetter og dusjhoder. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; toalettbord. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lekang Filtersystem AS, Skoleveien 28, 1555 SON, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; filtre (deler av installasjoner i hus eller industrien). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/850,093 VARIAX Line 6 Inc, Agoura Road, CA CALABASAS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd; computer software; computer hardware og periferiutstyr; computer software for laging av spesielt tilpassede, virtuelle gitarer; computer software for laging og lagring av gitarmodeller; computer software for laging av spesielt tilpasset stemming for gitarer; computer hardware, nemlig digitale grensesnitt til bruk med musikkinstrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 41 Underholdningstjenester; tilveiebringelse/forsyning online av informasjon på musikkområdet; tilveiebringelse/forsyning online av kommentarer, reportasjer og artikler om musikk og musikkartister via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av online-bibliotek av musikk, toner og lyd. 42 Tilveiebringelse / forsyning av webområder som presenterer / omhandler musikk, toner og lyd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FAST-SPORTS Kai Schlüter, Im Steinheimer Grund 5, HANAU, DE 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill, leketøy, sportsartikler. 35 Salg av spill, leketøy og sportsartikler. 40 Produksjon av spill, leketøy og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FAST-BIKES.NO Kai Schlüter, Im Steinheimer Grund 5, HANAU, DE 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill, leketøy, sportsartikler. 35 Salg av spill, leketøy og sportsartikler. 40 Produksjon av spill, leketøy og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FAST-SPORTS.NO Kai Schlüter, Im Steinheimer Grund 5, HANAU, DE 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill, leketøy, sportsartikler. 35 Salg av spill, leketøy og sportsartikler. 40 Produksjon av spill, leketøy og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen XOXO Global Brands Holdings LLC, 1407 Broadway, NY10018 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 18 Bagasjeprodukter i form av harde og myke håndkofferter og vesker for bruk om bord, sportsreisebagger, skipssekker, idrettsbagger, kofferter, vandresekker, ryggsekker, reisebagger, og antrekksbagger for reiser; håndbagger og -vesker, vadsekker, små vesker, lommebøker, seddelbøker, håndvesker og punger, portemoneer, alle laget av lær, lærimitasjoner eller lær, vinyl, polyester, bomull, lerret, plast eller strå. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LØITEN BRÆNDERIS DESTILLATION Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 42 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ilabs (546) Merket er et ordmerke Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 38 Tele-, data- og mobilkommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av beskjeder, lyd, data og bilder, elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjeneste); informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; mobiltelefontjenester, telefonsentraltjenester, telefontjenester, telefonkonferansetjenester, tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av telefoner, mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. 41 Utdannelse- og opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskap og forskning; industriell analysevirksomhet; forskning og utvikling av nye produkter og tjenester for tredjemann, samt tilrettelegging av dette; design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; webhotell. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Naturkost S Rui AS, Skredderveien 144, 1537 MOSS, NO 5 Farmasøytisk preparat i form av kosttilskudd, -gunstig mot åreforkalkning og leddplager. 29 Oljeprodukt basert på blant annet sel, - beregnet for kosumering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ALFATAL Sunde Snekkeri AS, Bogsnes Næringspark, 5460 HUSNES, NO 20 Varer av tre 28 Spill og leketøy 40 Bearbeiding av materialer 41 Opplæringsvirksomhet 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/923,682 XENTRIOR Agouron Pharmaceuticals Inc, Science Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ELEMENT WMS Element Storage Systems AS, Dyrskueveien 26, 2040 KLØFTA, NO 9 Software for lagerstyring. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB), Krambugata 1, 7005 TRONDHEIM, NO Bjørn Kvello, Postboks 973, 7410 TRONDHEIM, NO 35 Forretningsførsel for fast eiendom. 36 Forvaltning av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vario Sport AS, Høgliveien 30, 1850 MYSEN, NO 18 Ryggsekk. 20 Sovepose. 22 Telt. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MAGIC SHINE Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Vaskemidler; preparater og produkter for klesvask; tøymykningsmidler; blekemidler; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; preparater til oppvask; såper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ivax Corp, 4400 Biscayne Boulevard, FL33137 MIAMI, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, herunder farmasøytiske preparater og substanser for bruk ved forebygging av og behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsbesvær, herunder astma: hygieniske og sanitære preparater for medisinske bruk; diagnostiske preparater og substanser; preparater og substanser for helsepleie og personlig pleie; dietetiske substanser for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; ingen av foregående produkter i form av kosttilskudd i tablett-, kapsel eller pulverform basert på pulver fra befruktede egg. 9 Apparater og instrumenter for vitenskapelig bruk og laboratoriebruk og for testing; forhåndsinnspilte video- og audiokassetter, CD'er, dataplater og CDromplater; programvare relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diatnostiske, helsemessige og personlig pleieanliggender; computer software og publikasjoner i elektronisk form tilveiebrakt on-line, alle relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleieanliggender. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære og dianostiske appparater, utstyr og instrumenter, innåndingsutstyr, inhalatorer, målbare doseinhalatorer, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 16 Trykksaker; periodeiske publikasjoner; magasiner; tidsskrifter; skrivesaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); alle relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleieanliggender. 35 Promosjonsvirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet, informasjonsvirksomhet og detaljhandelsvirksomhet, alt relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleieanliggender. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av informasjon og bilder; telekommunikasjon av informasjon (inkludert web-sider), dataprogrammer og alle andre data; alt relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleieanliggender. 16

17 registrerte varemerker /07 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker, tekster og brosjyrer; produksjon, distribusjon og utleie av video og CD'er; alt relatert til medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleie-anliggender. 44 Medisinske, veterinære, hyginiske, sanitære, diatnostiske, helsemessige og personlig pleie-tjenester; medisinske og personlig pleie-tjenester; medisinske og veterinære helsevurderingstjenester; tilveiebringelse av informasjon tilknyttet medisinske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleie-anliggender; forskning vedrørende medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleie-anliggender; konsulenttjenester vedrørende medisinske, farmasøytiske, veterinære, hygieniske, sanitære, diagnostiske, helsemessige og personlig pleie-anliggender; risikoanalyseoversikter vedrørende helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LITTLE RED TRACTOR The Little Entertainment Company Ltd, Filton House, Clifton, St. Peter Port, GIY3HH GUERNSEY, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Ikke-medisinske toalettprodukter; parfymevarer; kosmetikk; toalettartikler; såper; sjampo; badeskum; bade- og dusjpreparater; talkum pudder; dusjgeleer; tannpussemidler, tannkrem; rengjøringsmidler; bomull for kosmetisk bruk; eteriske oljer, hårpleiepreparater; toalettartikler og kosmetikkartikler; skokrem; kosmetikksett; duftposer for lintøy; parfymerte skuffepapir, pot pourri, parfymerte trefigurer; sjampo for kjæledyr; dekorative overføringsbilder til kosmetikk formål. 9 Elektroniske publikasjoner; trykte publikasjoner i elektronisk, magnetisk eller optisk innspilt og lesbar form; audiokassetter; innspilte magnetisk og ikke-magnetisk materiell; audioinnspillinger; videoinnspillinger; audiovideoinnspillinger; audioinnspillinger, videoinnspillinger og audio-videoinnspillinger, alle i elektronisk format og/eller tilgjengelig for nedlasting fra et datanettverk og eller et globalt datanettverk; kassetter, disketter, CDs, DVDs, CD-ROMs; filminnspillinger for fjernsynskringkasting; kinematografiske film og animerte tegneserier; CDs, dataprogramvare, innspilte dataminnedisketter og -kort; apparater for overføring, opptak og reproduksjon av data og bilder; spillemaskiner; automatisk og myntopererte spilleapparater til bruk med fjernsynsapparater; regnemaskiner; briller, solbriller, solbrilleetuier; kompasser; mobiltelefoner; kameraer; radio-, kassettog CD-spillere, videospillmagnetbåndkassetter, videobånd. 16 Trykksaker; trykte publikasjoner; blader; tidsskrifter, bøker, tegneserier, barnebøker, fargebøker for barn, nyhetsbrev; fotografier; papirplakater; papirvarer; notatblokker, dagbøker, klistremerker, lykkeønskningskort; penner, blyanter, pennaler, viskelær, fargestifter, markeringspenner, fargeblyanter, malingssett, kritt og tavler; ex libris og bokmerker; artikler og materialer til bruk for kunstnere; instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater); brikker; skrive- og tegnemateriell og instrumenter; linjaler; blyantspissere; modelleirmaterialer; høydekart, bleier; bordduker, bordbrikker og servietter laget av papir; papirlommetørkler; konfetti, brevvekter og papier mache; papirposer; gaveposer; emballasjemateriell; gavepapir og gaveetiketter; kalendere; stilsiler, overføringsbilder, foldere og mapper for papirer, kart; postkort; bokstøtter, brevvekter, limbånd for papirvarer og til husholdningsbruk; klebemidler for papirvarer og til husholdningsbruk; bilder og trykk; trykte stempler for blekkputer; notistavler; strikke-, broderi- og klesmønstre; (unntatt bæreposer). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bager, kofferter, vesker, stresskofferter, håndvesker, skuldervesker, ryggsekker, strandbager, bokbager, handlevesker, reisevesker; portemonéer, lommebøker og punger; tømmer; ransler, sportsbager; sykkelvesker; ryggsekker; skolevesker; seler til å bære barn i; reisekister; parasoller, paraplyer; skittentøyposer av 17

18 registrerte varemerker /07 tekstil; toalettvesker og bager; kosmetikkpunger; nøkkelhanker med etui; kofferter av lær; lærreimer; kosmetikkpunger; toalettvesker og/eller bager. 21 Småfigurer, ornamenterte dekorgjenstander og modeller; statuetter; kosmetiske, toalett- og kjøkkenredskaper og containere; rengjøringsartikler og materialer; børster, kammer og svamper; keramiske artikler; dekketøy, tallerkner, kopper og tefat, mugger, panner, kurvertartikler og skåler; drikkeskåler, glassartikler, drikkeglass; artikler laget av glass, porselen og steintøy: dispensere for kosmetikk-, toalettog kjøkkenpreparater i flytende form; holdere og dispensere for kosmetikk-, toalett- og kjøkkenpapir; serveringsbrett; servietteringer og brikker; søppelspann; dørknotter og -håndtak; kaffekanner og tekanner; sparegriser; flasker; baljer; babybadekar; esker for søtsaker; kakeformer; containere for husholdnings- eller kjøkkenbruk; steintøy, blomsterpotter; lunsjbokser; engangstallerkner og - kopper; duftebrennere; frittstående tannbørsteholdere; frittstående tannbørste og tannglassholdere, tannbørsteholdere, tannbørster; vaser (ikke av edle metaller); kunst; kunst laget av porselen, terrakotta eller glass. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; støvler, sko og tøfler, hansker og votter, forklær, bleier, badekåper, badedrakter, strandklær, kåper, frakker, morgenkåper, kjoler, hodeplagg, gensere, jakker, strikkede klær, leggings, slips, arbeidsklær, overaller, pyjamas og nattkjoler, skjerf, sokker; t-skjorter, strømper, undertøy, vester, belter (som bekledning), solskjermer. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt og juletreornamenter; leker og sportsartikler, inklusiv spill og leketøy; lekefigurer og tilbehør dertil; plysjdyr; lodne dyrefigurer; ballonger; bobleblåsere (leker) og såpebobler; badeleketøy; leker til å sitte og ri på; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; lekekjøretøy; lekemodeller; dukker og dukkehus; marionetter; bønneposeleker; tilbehør for plysj leketøy; elektroniske håndholdte spillenheter og bordenheter for spill av elektroniske spill; spilleutstyr solgt som en enhet for spill av brettspill, kortspill, og/eller rollespill; brettspill; diskettspill; ferdighetsspill; reisespill; actionspill; puslespill (som spill); frittstående videospillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; lekepistoler; baller; vannleker; mekanisk, elektrisk eller batteridrevet lys, lyd- eller actionleker inklusiv kjøretøyer og modellkjøretøyer, biler, motorsykler, tog, lokomotiver, fly, helikoptere og båter, musikalske leker; elektroniske actionleker; lekefigurer for barn og lekesett dertil; lekesett for barns rollespill; radiostyrte og fjernstyrte biler; svømmeføtter og ringer for svømming; klinkekuler; lekeeffekter for selskap og fester; badebassenger; spillkort; papirhatter; ingen av forannevnte varer som leketraktorer. 41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet; film- og/eller videoproduksjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av forestillinger; informasjon relatert til utdannelse og underholdning, formidlet online fra en database eller en global datanettverk; formidling av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjon av elektroniske bøker og journaler online; planlegging og gjennomføring av seminarer, konferanser og orienteringskurs; opplæringsvirksomhet; messer; omreisende forestillinger, spørrekonkurranser og konkurranser som underholdning og utdannelsesvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen THE GATHERING Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom, Postboks 4268, Nydalen, 0401 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/889,868 FLOWPACK Alstom Power Inc, 2000 Day Hill Road, CT06095 WINDSOR, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Apparater og innretninger for overvåkning, kontroll, regulering og reduksjon av røkgassutslipp, forbrenningsgassutslipp og avgassutslipp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen N'OVEN Cryovac Inc, 200 Riverfront Boulevard, NJ07407 ELMWOOD PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 16 Plastmaterialer for innpakning og koking av næringsmidler. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Breimslia Breimslia AS, 6826 BYRKJELO, NO 36 Salg av tomter, salg/utleie av hytter. 37 Oppføring av hytter i egne hyttefelt; bygging/vedlikehold av tekniske anlegg; snørydding. 41 Kulturelle aktiviteter utviklet av innehaver av varemerket. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ET PAR TRINN OPP Hagen Treindustri AS, Postboks 43, 6781 STRYN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ABOOKING John Wintherbo, Øvre Torggate 9, 3256 LARVIK, NO Ernst & Young Tax Advokatfirma AS, Oslo Atrium, Postboks 20, 0051 OSLO, NO 35 Annonse og reklamevirksomhet (annonsering på internett, formidling av leieobjekter). 36 Forretningsførsel og meglertjenester ved fast eiendom. 43 Reservasjon av midlertidig losji (reservasjon av feriehus annonnsert på egen internettportal). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Commidt AS, Postboks 198, 7601 LEVANGER, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 9 Adaptere til å koble telefoner til høreapparat; telefonapparat til bruk av personer med hørselsproblem; teleslyngeanlegg; hodesett; batterier; deler og komponenter til forannevnte varer; ørevern og ørepropper. 10 Høreapparater; apparater og hjelpemidler i forbindelse med hørselsproblemer for døve; øreadaptere for høreapparater; øreavstøpninger som del av et høreapparat; apparater til bruk ved testing og behandling av hørselslidelser; medisinske hørselsinstrumenter. 44 Hørselshjelpemiddelservice; hørselstesting; tilpasning av høreapparater; identifikasjon og analyse av hørselsproblemer; foreskrivelse av hørselshjelpemidler og instrumenter; konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til hørsel, hørselshjelpemidler og høreapparater og instrumenter. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/901,026 LTSPICE Linear Technology Corp, 1630 McCarthy Blvd., CA95035 MILPITAS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Computer software for kretskonstruksjon; computer software for kretssimulering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen WE ARE ANCHOR-CHAIN Sotra Marine Produkter AS, Vindenes, 5363 ÅGOTNES, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 6 Bygningsmaterialer av metall, ankere og kjettinger av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CN MPH C6.2 Hexagon Solutions Ltd, Suite 2104, Sun Life Tower, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui KOWLOON, HONG KONG, CN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemikalier til industriell bruk; kjemiske oppløsninger benyttet til reduksjon av visse typer krom; kjemiske impregneringsstoffer for lær; kjemiske preparater til bruk som appretur på og for dressing av lær; kjemiske preparater til bruk for beskyttelse av lær; kjemiske preparater til bruk ved istandsetting og restaurering av lær, kjemiske produkter i form av garvestoffer til bruk i tekstil- og lærindustrien; kjemikalier for bruk til behandling av lær; sammensetninger til bruk for garving av lær; garvesyrer; kromfrie garvestoffer; kjemikalier til bruk i behandling av materialer laget av lær; kjemiske oppløsninger til bruk for å redusere visse typer formaldehyder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CN MPH C6.4 Hexagon Solutions Ltd, Suite 2104, Sun Life Tower, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui KOWLOON, HONG KONG, CN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemikalier til industriell bruk; kjemiske oppløsninger benyttet til reduksjon av visse typer krom; kjemiske impregneringsstoffer for lær; kjemiske preparater til bruk som appretur på og for dressing av lær; kjemiske preparater til bruk for beskyttelse av lær; kjemiske preparater til bruk ved istandsetting og restaurering av lær, kjemiske produkter i form av garvestoffer til bruk i tekstil- og lærindustrien; kjemikalier for bruk til behandling av lær; sammensetninger til bruk for garving av lær; garvesyrer; kromfrie garvestoffer; kjemikalier til bruk i behandling av materialer laget av lær; kjemiske oppløsninger til bruk for å redusere visse typer formaldehyder. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 07/10-2010.02.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer