nr 07/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 07/13-2013.02.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 07/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphør av fullmektigverv Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Just-Eat Host A/S, Klamsagervej 19B, 1, DK-8230 ÅBYHØJ, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; angi detaljangivelser over restauranter og gatekjøkkener og menyer på Internett; katalog- og søketjenester for restauranter og gatekjøkkener; meningsmålinger og vurderinger vedrørende restauranter og gatekjøkkener; utarbeidelse av statistikker over restaurant- og gatekjøkkenindustrien; annonse- og reklamevirksomhet på Internet for restauranter og gatekjøkkener; forbrukergenererte anmeldelser av restauranter og gatekjøkkener med formålet å gjennomføre forbrukerundersøkelser; bestillingstjenester for restauranter og gatekjøkkener; markedsundersøkelser for restauranter og gatekjøkkener. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utkjøring og levering av næringsmidler, herunder leveringstjenester for gatekjøkken- og restaurantmåltider bestilt via internett. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bevertnings- og tilbringingstjenester som muliggjør for forbrukerne å bestille mat og drikke online; bestillingstjenester av gatekjøkken- og restaurantmåltider via en webside; bestillings- og reserveringstjenester for restauranter og gatekjøkkener; restaurantog gatekjøkkentjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIGERSTATE ISSAM AFELAD, Gråsteinveien, 1157 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Film. Produsering av reklamefilmer; publisering av reklametekster; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet. Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; distribusjon av film; fotografering; fotografireportasjer; fremkalling av fotografier og film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMYLOYTECT DiaGenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter; diagnoseapparater og utstyr for medisinske formål. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 10. Klasse:44 Medisinske tjenester. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Daniel På Hjørnet AS, Kjøpmannsgt 34, 7011 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; pubvirksomhet. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211 Bolkan Center B Blok SISLI, TR ISTANBUL, Tyrkia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211 Bolkan Center B Blok SISLI, TR ISTANBUL, Tyrkia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hammer & Hanborg, Box 5446, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier, -undersøkelser og -analyser, via internett eller ikke; innsamling av informasjon vedrørende markedsanalyser; public relation (PR-virksomhet); personellrekruttering; konsultasjon vedrørende rekruttering; tilveiebringelse av informasjon vedrørende rekruttering; assistanse vedrørende rekruttering og plassering av personell; rekrutterings- og plasseringstjenester; utleie av arbeidskraft; konsultasjonstjenester vedrørende personaladministrasjon og bemanningsspørsmål. Klasse:41 Utdannelse og undervisning; konsulenttjeneste vedrørende veiledning og instruksjon; personalutdannelse; tjenester vedrørende mentorskap og coaching; informasjon vedrørende utdannelse. Appex AS, Longhammarvn 28, 5536 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; data- og it-tjenester. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, Takatsuji-cho Mizuho-ku, JP NAGOYA CITY, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Deler og komponenter for elektroniske apparater, herunder integrert krets pakninger, integrert krets substrater, silikon likeretter containere (silicon rectifier containers), vakum krets brytere, forseglede terminal plater, uttrekningsterminaler (pullout terminals), foto diodebærere, keramiske varmeinnretninger, keramiske ozonapparater; piezoelektriske keramiske innretninger, herunder keramiske filtere, summere (buzzers), diafragma, høyttalere, ultrasoniske sensorer, ultrasoniske omformere (ultrasonic transducers), ultrasoniske generatorer, ultrasoniske målere, gnistenheter, gassignitorer, utløsere, piezostakker, bimorfer (bimorphs), optiske skannere, komposittmateriale, nemlig piezoelektriske gummiflater og piezoelektrisk ledningsnett; mikrobølge dielektrikum (microwave dielectric materials); apparater for måling av konsentrasjon av drivstoffdamp, oksygen, nitrogen, oksid, hydrokarbon, metan, alkohol og hydrogen i luft eller gass; apparater for måling av konsentrasjon av drivstoffdamp, oksygen, nitrogenoksid, hydrokarbon, metan, alkohol og hydrogen, og kontrollering av luft/drivstoffforhold i eksosgassen fra forbrenningsmotorer, varmtvannsbeholdere, forbrenningsovner, gassturbiner, generatorer og brenselceller; støtsensorer; trykksensorer; temperatursensorer; utendørs luftsensorer for måling av luftkvalitet; belastningssensorer; hydrogenlekkasje deteksjon sensorer; urea sensorer; batterier og tilbehør herunder batteribokser, batteriladere og adaptere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontroll, veiing, måling, signalering, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIZZA RICETTA Pizzaria Ricetta AS, Darresgt 14, 0175 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; take away (bevertning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Penger.no, Postboks 747 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; markedsføring av finansielle tjenester Klasse:36 Finansiell virksomhet; meglervirksomhet for finansielle tjenester; finansrådgivning og finansinformasjon. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MCV SPAR Gaingrowth AS, Møllergt. 24, 0179 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; organisering, gjennomføring og analyse av markeds- og kundeundersøkelser. Klasse:42 Teknologiske tjenester og kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/597,894 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUDIOQUEST The Quest Group, 2621 White Road, US-CA62614 IRVINE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Rengjøringsprepaarater for lyd- og videoutstyr. Tilkoblingskabler, nemlig High Definition Multimedia Interface kabler, HD forbindelseskabler, Ethernet-kabler, høyhastighets USB kabler, IEEE-1394 kabler, USB-kabler, ESATA kabler, og kabler for å koble datamaskiner til datamaskin periferiutstyr; adaptere, nemlig adaptere for High Definition Multimedia Interface kabler, Ethernet kabler, høyhastighets USB kabler, IEEE-1394-kabler, USB kabler, ESATA kabler, og kabler for å koble datamaskiner til datamaskin periferiutstyr; kabler for videotilbehør, nemlig koaksialkabler, analoge videokabler, digitale videokabler og analoge og digitale videokoblingskabler; koblingsenheter, nemlig elektronisk kommunikasjonssammenkoblinger, fiberoptiske kommunikasjonssammenkoblinger, kabler, adaptere, High Definition Multimedia Interface kabler, Ethernet-kabler, høyhastighets USB kabler, IEEE-1394-kabler, USB-kabler, ESATA kabler, og kabler for å koble datamaskiner til datamaskin periferiutstyr, for sammenkobling av lyd, video og medieenheter, nemlig HD TV, koblingsenheter, gjenopprettere (restorers), gjentakere (repeaters), switchere, fordelingsbokser, fordelingsforsterkere (distribution amplifiers), sammenkoblinger, digitale koblingsenheter, datakabler, monitorkabler, displaykabler, koblingsenheter til digitale videospillere, koblingsenheter til HD digitale videospillere; elektriske kabler og ledninger, nemlig høyttalerkabler, mikrofonkabler, patchkabler, lydsammenkoblingskabler, elektriske skjøteledninger, datakabler, High Definition Multimedia Interface kabler, høyhastighets USB kabler, IEEE-1394-kabler, USB-kabler, ESATA kabler, og kabler for å koble datamaskiner til datamaskin periferiutstyr, lydkabler, kabelskjøtestykker; kabler, elektriske; koaksialkabler; komponentvideokabler; datakabler; forbindelseskabler; elektriske kabler; elektriske kabler og ledninger; elektriske kabler, ledninger, ledere og tilkoblingstilbehør for disse; elektrisk ledning og kabel; elektriske ledninger og kabler; elektriske og optiske kabler; elektriske kabler; elektriske sammenkoblingskabler; elektroniske kabler; Ethernet-kabler; skjøteledninger; fiberoptiske kabler; fiberoptiske kabler; high definition multimedia interface apparater og komponentkabler solgt som en enhet; High Definition Multimedia Interface kabler; optiske fiberkabler; optiske fibre solgt som en del av fiberoptiske kabler; strømkabler; skriverkabler; stereokabler; telekommunikasjonskabler; teleteknikkabler; USB-kabler; videokabler; hodetelefoner; kabler og koblingsenheter for bruk i forbindelse med hodetelefoner; øreplugger; hodetelefoner (in-ear); 7

8 registrerte varemerker /13 hodetelefoner (on-ear); monitorer (in-ear); øretelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADVOKAT VEDAL Ingvil Vedal, Hafsfjordgate 9, 0273 OSLO, Klasse:35 Forretningsmessig rådgivning Klasse:36 Rådgivning innenfor områdene finans, forsikring og eiendom Klasse:45 Advokattjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Black Yak CO LTD, 3FL., Star Valley, Gasandong, Geum cheon-gu, KR SEOUL, Sør- Korea Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Turryggsekker (hiking rucksacks); ryggsekker (backpacks); allbruks-bærebager; skolevesker; stokker og staver for alpint bruk; spaserstokker og gåstaver; håndtak til stokker og staver; vandrestaver (hiking sticks); hikingstaver (hiking poles). Klasse:25 Skosåler; sko; innersåler; treningssko; fottøy for fjellsport; hansker, vanter; skjorter, trøyer; undertrøyer; sokker; vindtette jakker; jakker for fjellsport; oppvarmingsdresser; treningsdrakter; bukser; bukser for fjellsport; benklær; vindvester; capser; capser for fjellsport; hatter og luer; hatter og luer for fjellsport; termosokker; sokker for fjellsport; undertøy. Rodamco Sverige AB, Box 7846, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder, forretningslokaler og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Klasse:41 Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rodamco Sverige AB, Box 7846, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder, forretningslokaler og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. MARIUS SIGVALD EFTESTØL, Postboks 19, 3119 TØNSBERG, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOCHLINS Accelerate Brands AS, Postboks 3035, Elisenberg, 0207 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, Pfingstweldstrasse 10-12, DE MANNHEIM, Tyskland Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:8 Bestikk, neglsakser, neglbåndsakser, barnesakser, negltang, neglbåndstang, pinsetter, neglfiler, neglklippere, hårsakser, barberhøvler, barberblader, barberkniver, neglpoleringsfiler, øyevipptang, manikyrskrin, pedikyrskrin, etuier for barberhøvler. Klasse:16 Babyservietter av papir eller cellulose, smekker for babyer av papir eller cellulose, papirservietter for kosmetiske formål, toalettpapir, papirhåndklær, papirlommetørkler, servietter for avsminking av papir eller cellulose, vesker, konvolutter og poser av papir eller plast for emballasje. Brandplanet AB, c/o Garetta AB, Argongatan 28, SE MÖLNDAL, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Frossen yoghurt (spiseis); frossen is; spiseis, iskrem; isdrikker; isdesserter; isgodterier; mikser for tilberedning av spiseis; smakssatt is. Klasse:32 Alkoholfrie drikker; drikker hovedsakelig bestående av fruktjuicer; drikker med fruktsmak; essenser for tilvirkning av drikker; ekstrakter for fremstilling av drikker; mineralvann og kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige drikker; safter og andre konsentrater og/eller preparater for fremstilling av drikker; sorbeter (drikker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/638,374 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Periferiutstyr for bruk med datamaskiner og databehandlingsutstyr, nemlig skrivere, telefaksmaskiner, kopimaskiner og flerfunksjonsmaskiner for formålet skriving, trykking, kopiering, sending og mottak av telefaksmeldinger; deler derfor; og brukermanualer levert dermed. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRYGVESTA GARANTI Tryg A/S, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 BALLERUP, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIFLUCAN FEMINA Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig soppdrepende midler og antibiotika. Summit Equipment APS, Søbrinken 22, DK-7700 THISTED, Danmark Klasse:12 Barnevogn. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/573,946 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE SENTENCE Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Audioopptak med musikk; videoopptak med musikk; nedlastbare audio- og videoopptak med musikk, musikkoppførelse og musikkvideoer; innspilt musikk, nemlig digitale nedlastinger; brukergrensesnitt for fjernsyn og video på bestilling kommunikasjonsutstyr; computer software for bruk i levering, distribusjon og overføring av digital musikk og underholdningsrelatert audio-, video-, tekst- og multimediainnhold; computer software for å muliggjøre overføring, lagring, deling, innsamling, redigering, organisering og modifisering av audio, video, meldinger, bilder og andre data for bruk i sosiale nettverk, online chats og interaktivt spill, for bruk til å skape sosiale nettverkdatabaser og for å bruke i sosial nettverkdatabaseledelse; computer software for å skape søkbare databaser med informasjon og data for peer-to-peer sosiale nettverkdatabaser. Gavekort, trykte gavesertifikater; ikkemagnetisk kodede forhåndsbetalte kjøpekort for å tillate brukere å overføre finansielle verdier online via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger; ikke-magnetisk kodede forhåndsbetalte kjøpekort for online kjøp av musikk-, video-, sport-, nyhets- og underholdningsinnhold via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger. Klasse:38 Audio- og audiovisuell kringkasting og - overføring av data og av informasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; streaming av audio og audiovisuelt innhold via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; webcastingtjenester; fremskaffelse av online chatterom og diskusjonsfora for overføring av meldinger, audio, video og digitale bilder blant brukere på områder av generell interesse; telekommunikasjon på internett, nemlig audioog videooverføring. Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig musikk-, film-, fjernsynsprogram-, nyhetshendelses-, underholdningsnyhets- og sportsprogrammer og -spill samt underholdningsrelaterte programmer og -spill til brukere online via et kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av en online database via et kommunikasjonsnettverk med musikk-, film-, fjernsynsprogram-, nyhetshendelses-, underholdningsnyhets- og sportsprogrammer og -spill samt underholdningsrelaterte programmer og -spill; musikkproduksjon; fremskaffelse av online computerspill; utleie av film, video og computerspill og -musikk via et kommunikasjonsnettverk. Klasse:42 Fremskaffelse av online nettverk via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger som gjør det mulig for brukere å programmere audio, video, film, tekst og annet multimediainnhold; fremskaffelse av et nettsted med ikkenedlastbar software som gjør det mulig for brukere å programmere audio, video, film, tekst og annet multimediainnhold på området musikk, video, online radio, underholdning og kulturelle hendelser; fremskaffelse av søkemotorer og søkeplattformer for å hente data og innhold via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger; internettjenester, nemlig ved å lage informasjonsindekser, nettsteder og andre ressurser som er tilgjengelig på elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger; søking (browsing) og gjennoppretting av informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale computernettverk og trådløse kommunikasjonsinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUTURE CERA Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 0411 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, Klasse:18 Sportsbager Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; ski smøring; beskyttelses- og reiseovertrekk for sportsutstyr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Royal Argali MORTEN MINDE, DYREFARET 25, 1362 HOSLE, Klasse:25 Klær. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GMT TITANIUM Titanium Industries Norway AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:6 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Uedle metaller og legeringer av disse, herunder titan og andre metaller for medisinsk bruk, for luft- og romfart, for olje og gass- og undervannsinstallasjoner; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), herunder skruer, skrubolter, armatur for rør av metall, armeringsmaterialer av metall for bygging; malmer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer, herunder titan og andre metaller for medisinsk bruk, for luft- og romfart, for olje og gass- og undervannsinstallasjoner. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Titanium Industries Norway AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse, herunder titan og andre metaller for medisinsk bruk, for luft- og romfart, for olje og gass- og undervannsinstallasjoner; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), herunder skruer, skrubolter, armatur for rør av metall, armeringsmaterialer av metall for bygging; malmer. Klasse:35 Klasse:37 Klasse:40 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer, herunder titan og andre metaller for medisinsk bruk, for luft- og romfart, for olje og gass- og undervannsinstallasjoner. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:16 Publikasjoner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Veilednings- og informasjonstjenester til forbruker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av publikasjoner; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Trollheimknekkis MARTINUS PEDER LIEN HAUGEN, Ytterlia, 6640 KVANNE, Klasse:30 Knekkebrød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CIVAKAM Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RYCOMIR Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIACLUST Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/650,418 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVISION 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:2 Klasse:17 Blekk til bruk ved produksjon av grafiske verker. Plastfilmmateriale til bruk ved produksjon av grafikk, skilt og utstillinger (displays); plastfilmmateriale til beskyttelse av grafikk. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUCANERO Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige cocktailmiksturer. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Perstuen JON-EINAR SØRLIEN, Odvar Solbergs Vei 216, 0973 OSLO, Klasse:36 Utleie av fast eiendom Klasse:37 Restaurering av møbler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hagen AS, Visnesvegen 5, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; trapper av metall; rekkverk av metall; trapperekkverk av metall; deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); skiverør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall); trapper (ikke av metall); rekkverk (ikke av metall); trapperekkverk (ikke av metall); deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KERING PPR, 10, avenue Hoche, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, avfetting samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; kunstarbeider av edle metaller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig dokumentmapper, lommebøker, portemonéer, håndvesker, ryggsekker, reisebager, strandvesker, sportsvesker, garderobeposer for klær (for reiseformål), nøkkelpunger (lærvarer); skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill, leker og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler unntatt for klær, fottøy og matter; skiutstyr, nemlig ski, surfebrett, skistaver, skiposer; alle slags baller for spill og sport; tennisracketer, bordtennisracketer, badmintonracketer og squashracketer; cricketkøller, golfkøller, hockeykøller; tennisballer og fjærballer; bord for bordtennis; rulleskøyter; nett for sportsbruk; sportshansker; knebeskyttere, albuebeskyttere, ankelbeskyttere og leggbeskyttere for sportsbruk; golfbager, bager og overtrekk for tennisracketer, bordtennisracketer, badmintonracketer, squashracketer, cricketkøller og hockeykøller. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kommersiell administrasjon; administrativ informasjon; industriell eller kommersiell forretningsledelsesassistanse; forretningsledelses- og organisasjonskonsultasjoner; annonse- og reklamevirksomhet; utarbeiding av skatteberegning; markedsstudier; rasjonaliseringsekspertise; økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; markedsundersøkelser; markedsstudier; markedsføringstjenester; auksjonssalg; administrasjon av data-arkiver; innsamling og fremskaffelse av statistiske data; publisering av reklametekster; gallupundersøkelser; detaljhandel og online detaljhandelstjenester med kosmetiske varer, parfymevarer, juvelervarer, ur og klokker, lærvarer, bekledningsgjenstander, fottøy og sports- og gymnastikkvarer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og organisasjonsrådgivning vedrørende sosial utdanning, kulturell, miljømessig beskyttelse, fornybar energi og bærekraftige områder. Forsikringsvirksomhet; bankvirksomhet, bankforretninger; forretninger med fast eiendom; fast eiendomsvirksomhet; eiendomsledelse; taksering av fast eiendom; finansiell analyse; forsikringsinformasjon; kapitalinvesteringer; kredittkorttjenester; valutaveksling; finansrådgivning; meglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, kredittkontorer; leasingfinansiering, sparing; finansiell vurdering (forsikringsvirksomhet, bankforretninger, bankvirksomhet, forretninger med fast eiendom); konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; bestyrelse av familiestiftelser; ordne med fremskaffelse av finanser; fremskaffelse av finansiell informasjon; etablering av fond; kapitalinvesteringer for å hjelpe oppstart av nye foretak; finansielle tjenester via internett; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet (sponsing); sikre betalingstjenester på området telekommunikasjon og datanettverk; utstedelse av kvitteringer, bilag, anvisninger, reisesjekker, sjekker og remburs. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester for fremskaffelse av tilgang til forretningstransaksjoner ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk; fjernsynsprogrammer; kabelfjernsynsprogrammer; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; telefonisk kommunikasjon; elektronisk overføring av data og dokumenter ved hjelp av computerterminaler; meldetjenester via elektronisk overføring; elektroniske posttjenester; tjenester i forbindelse med lagring og sending av elektroniske meldinger; telefaksoverføringstjenester, betaling pr. programkringkastingsfjernsynstjenester; videokonferanser; telegraftjenester; teksttvtjenester; fremskaffelse av tilgang til online portaler; elektroniske stemmemeldingstjenester; kommunikasjon via internett; satelittoverføring. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og produksjon av sportslige hendelser; fysisk utdannelsesvirksomhet; drift av treningsstudioer og fysiske treningssentre, nemlig arrangering og avholdelse av fysiske øvelses- og opplæringskurs; drift av innendørs stadioner, av gymnastikksaler og av sportshaller som bruker gymnastikk- og sportsapparater; sponsing og fadderskap til typer undervisning på området økologi, miljøbeskyttelse og -bærekraftighet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Funoko FUNOKO AS, Vollavegen 64, 2647 SØR-FRON, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Telekommunikasjonsvirksomhet. Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUOGRAO Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Melk, krem og fløte, smør, ost og andre melkebaserte matvarer; melkeerstatninger; melkebaserte drikker; melkebasert og fløte- og krembaserte desserter; youghurt; soyamelk (melkeerstatninger), soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; proteinpreparater for å spises av mennesker; fløte og krem som ikke inneholder melkeprodukter. Kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserte preparater og drikker; iskaffe; kaffeerstatning, ekstrakter av kaffeerstatning, preparater og drikker basert på kaffeerstatning; sikori (kaffesurrogater); te, teekstrakter, tebaserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater; kakao og kakaobaserte preparater og drikker; sjokolade, sjokoladevarer, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfektyrer, søtsaker, godteri; sukkerkonfektyrer; sukker; tyggegummi; naturlig søtningsmidler; bakerivarer, brød, gjær, bakverk og konditorvarer; kjeks, kaker, kjeksvarer, tynn, sprø kjeks, myk karamell; puddinger; iskrem, vannis, sorbet, frossen konfekt, frosne kaker, softis, frosne desserter; frossen yoghurt; bindemidler for å lage iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frossen konfekt og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; kornpreparater (frokostblandinger), mysli, cornflakes, stenger av kornpreparater, ferdig til å spise kornpreparater; kornpreparater. Vann uten kullsyre; brusende vann eller kullsyreholdig vann, bearbeidet vann, springvann, mineralvann, smakstilsatt vann; drikker smakstilsatt med frukt og fruktbaserte drikker, frukt- og grønnsaksjuicer, nektar, limonader, soda og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft, ekstrakter og essenser og andre preparater for å lage ikke-alkoholholdige drikker (unntatt eteriske oljer); melkesyregjærende drikker; soyabaserte drikker; maltbaserte drikker; kaffebaserte drikker; isotoniske drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 KØBENHAVN V, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Trykksaker; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; brosjyrer, herunder brosjyrer med veiledning og instruksjoner; plakater; reklamemateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Foreningen Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi, c/o Innovasjon v/ole Jørgen Marvik, Akersgata 13, 0401 OSLO, Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JLG JLG Industries Inc, 1 JLG Drive, US-PA17233 MCCONNELLSBURG, USA Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, Klasse:7 Klasse:12 Maskiner og verktøymaskiner; arbeidsplattformer; løfteutstyr; teleskoplastere; deler og utstyr til de forannevnte varer. Kjøretøy; tilhengere og utstyr dertil; deler og utstyr til de alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ART+COM ART + COM AG, Kleiststrasse 23-26, DE BERLIN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; databehandlingsprogrammer og dataprogrammer (software) lagret på databærere. Innkjøpstjenester for andre vedrørende kjøp og salg av data og dataprogramvare. Design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; utleie og prokura av programvare; design av grafikk; datastyrt grafisk design; design av dataanimasjonsgrafikk; tjenester knyttet til datagenererte bilder; design av augmentert virkelighet-applikasjoner (AR-applikasjoner); industridesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KODEBYRAAET AS, Sjøvegen 77, 6052 GISKE, Klasse:7 Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Salgsautomater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 18

19 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Verbal Design AS, Jegersbergveien 24, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Programvare i form av skrive-, analyse-, og redigeringsverktøy for sakprosa. Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; avskrift [transkripsjon];bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handels-eller industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; datasøk i datafiler, for andre; dokumentkopiering; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser);innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsføring, markedsundersøkelser; maskinskrivning ; oppdatering av reklamedokumentasjon; Public Relation [PR-virksomhet]; publisering av reklametekster; rasjonaliseringsekspertise; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sammenstilling av statisitkk; sekretærtjenester; skriving av reklametekster; systematisering av informasjon for bruk i databaser; tekstbehandlingstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; web-basert abonnementtjeneste til offentlige og private virksomheter samt til privatpersoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , UZ, MGU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: itaste British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sledesjef BERIT ANNE MARIT HÆTTA, Oppenåsen 7, 3518 HØNEFOSS, Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:38 Klasse:41 Kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; personsøkertjenester [Radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon];telefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av praterom på internett. Korrespondanseundervisning; oversettelsesvirksomhet; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet. Klasse:42 Kvalitetssikring av tekstproduksjon og omdømmebygging. 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HABO Habo Gruppen AB, Box 203, SE HABO, Sverige Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:6 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:35 Metallvarer i form av spiker, kroker, skruer, muttere, festeringer, spikerbeslag, stolpeholdere, kjeder, kjettinger, dør- og vindushåndtak, møbelhjul, matteskinner, gangjern, ventilgitter, ventilrør, bygge-, gardinog møbelbeslag, handdukshengere, konsoller, konsollskinner, fotskraper, skilt, navneskilt, husskilt, nøkkelskilt, postbokser, stormhasper, luftebeslag, lås, låsefjærer, låsekjeder, sikkerhetskjeder, nøkler. Apparater for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vannbefordring og sanitære formål. Gummi (rå eller delvis bearbeidet), guttaperka, kautsjuk (rå eller delvis bearbeidet), asbest, glimmer (rå eller delvis bearbeidet) samt artikler laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; plast i halvfabrikata, tetningspaknings- og isoleringsmateriale, fleksible rør, ikke av metall. Møbler, speil, tavlerammer, varer, ikke opptatt i andre klasser, av tre, kork, rør, rotting, kurvfletteverk, horn, ben, elfenben, hvalfiskben, snegleskall, rav, perlemor, sjøskum eller av erstatninger for disse materialer, eller av plast. Redskap og beholdere for huslige formål samt kjøkkenutstyr (ikke av edle metaller eller belagde dermed); kammer og vaskesvamper; børster (unntatt malerpensler); materialer for børstebinding; artikler for rengjøringsformål; stålull for rensgjøring; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (unntatt bygningsglass); varer av glass, poselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser. Sammenstilling av et varesortiment for andres regning (med unntak av transport derav) for å muliggjøre for kunder bekvemt å kunne se på og kjøpe metallvarer i form av spiker, kroker, skruer, muttere, festeringer, spikerbeslag, stolpeholdere, kjeder, kjettinger, dør- og vindushåndtak, møbelhjul, matteskinner, gangjern, ventilgitter, ventilrør, bygge-, gardinog i møbelbeslag, handdukshengere, konsoller, konsollskinner, fotskraper, skilt, navneskilt, husskilt, nøkkelskilt, postbokser, stormhasper,luftebeslag, lås, låsefjærer, låsekjeder, slkkerhetskjeder, nøkler, apparater for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vannbefordring og sanitære formål, gummi (rå eller delvis bearbeidet), guttaperka, kautsjuk (rå eller delvis bearbeidet), asbest, glimmer (rå eller delvis bearbeidet) samt artikler laget av disse materialer, plast i halvfabrikata, tetningspaknings- og isoleringsmateriale, fleksible rør, ikke av metall, møbler, speil, tavlerammer, i varer av tre, kork, rør, rotting, korg, horn, ben, elfenben, hvalfiskeben, snegleskall, rav, perlemor, sjøskum eller av erstatninger for disse materialer, eller av plast, redskap og beholdere for huslige formål samt kjøkkenutstyr (ikke av edle metaller eller belagde dermed), kammer og vaskesvamper, børster (unntatt malerpensler), materialer for børstebinding, artikler for rengjøringsformål, stålull for rensgjøring, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (unntatt bygningsglass), varer av glass, poselen og keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Elisabeth Norheim, Svebrotet 99, 5302 STRUSSHAMN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klasse:35 Klasse:45 Klær, fottøy, hodeplagg. Salg av klær, fottøy og hodeplagg til barnehager, skolefritidsordninger og skoler; distribusjon, salg og utgivelse av reklame- og profileringsmateriell; distribusjon, salg og utgivelse av digitale informasjonsprodukter; annonse- og reklamevirksomhet. Utleie av klær, fottøy og hodeplagg til barnehager, skolefritidsordninger og skoler. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer