nr 49/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/11-2011.12.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Resultat i sak om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, INGOLSTADT, Tyskland (DE) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:7 Klasse:9 Strykemaskiner; damprensere; boksåpnere (elektriske); kjøttkverner; oppvaskmaskiner; drikkemaskiner; yoghurtmaskiner; kaffekverner (andre enn manuelt drevne); kjøkkenmaskiner (elektriske); kniver (elektriske); miksere (elektriske) for husholdningsformål inkludert håndmikser, stavmiksere og blandemaskiner; symaskiner; fruktpresser; instrumenter for bladsliping; støvsugere; støvsugerposer; tørkemaskiner; vaskemaskiner; knusemaskiner (elektriske) for husholdningsformål. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, konvertering, lagring, regulering/justering og kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner og -materiell, databehandlingsutstyr og datamaskiner; akkumulatorer; alarmer; telefonsvarere; antenner, inkludert innendørsantenner; antennekabler; audiokabler; audio- /videomottakere; baby-overvåkere; batterier; bluerayspillere; bluerayopptakere; bluerayplater innspilte eller ikke-innspilte; CDer og DVD-er; blits for fotografiske formål; blitspærer for fotografiske formål; bluetooth; CD-spillere; CD-opptakere; personlige datamaskiner; lysbilderammer; digitale fotorammer; taleopptakere; dimmere; skrivere inkludert fotoskrivere, sveiseapparater for plastemballering; lydkort; minnekort; minnemoduler; kamerastativer; veggkontakter; kraftstøpsler og stikk-kontakter; stereoer; digitaliseringsbord; kalkulatorer; telefonsystemer; telefoner; telefaksmaskiner; bordkalkulatorer; beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser; UMTS-kort og UMTSpinner; USB-linjesammenkoplinger; USBkabler; blekkstråleskrivere og USB-pinner; forsterkere; videobånd; videokabler; videokameraer; videoopptakere; videoredigeringskort; videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor; vekter, inkludert kjøkkenvekter og personlige vekter; webkameraer; meteorologiske stasjoner; oppladbare batterier, laserskrivere; DVB-C mottakere; DVB-T mottakere; DVD-spillere; DVDopptakere; DV-kassetter; enkle og multiple tilkoplinger; inngangsutstyr, inkludert spillkontroller, styrestikker, styreratt, mus og tastaturer; elektrisk kraft, forbindelse- og forlengelseskabler; elektroniske databaser; elektriske jern (electric irons); elektroniske oversettelsesmaskiner; utgangsforsterkere; utjevningsmaskiner; fjernstyringer; kikkerter; fjernsynsapparater; fjernsynskort; harddisker; harddiskopptakere; filtere for fotografiske formål; kameraer inkludert digitale kameraer og engangskameraer; elektriske krølltenger; walkie talkier; lagrede og nedlastede datamaskinprogrammer og datasoftware for personlige computere og videospillapparater; lagrede og nedlastede elektroniske bøker, audiobøker og musikk- og videofiler; grafikkkort; elektriske hårglattere; hodetelefoner med mikrofon, inkludert for bruk med mobiltelefon; hjemmekinosystemer; HI-FI-mottakere; kortlesere; hodetelefoner inkludert bilhøyttalere; ladere for akkumulatorer og batterier; bærbare datamaskiner; høyttalere, inkludert bilhøyttalere, bassrør, datamaskinhøyttalere; HI-Fl høyttalere, høyttalere for MP3-spillere of MP4-spillere, subwoofere og høyttalere for surroundlyd; skjermer for videoprosjektører, lesemaskiner for elektroniske bøker; elektriske hårkrøllere; mikrofoner; mobiltelefoner; modemer; monitorer; MP3 spillere; MP4 spillere; musikkinstrumenter; navigasjonsinstrumenter; nettbøker; kraftforsyninger; nettverkskabler; notebook-computere; ekstra deksler og beskyttende cover for mobiltelefoner; objektivlinser; lokaliseringsapparater; fremviserapparater, særskilt bakgrunnsprojeksjons TV-er og videoprosjektører/strålekastere; radioer inkludert bilradioer, internett-radioer og klokkeradioer; satellittmottakersystemer; satellittmottakere særskilt DVB-S mottakere og analoge satellittmottakere; skannere, inkludert fotoskannere; plater; koplingsbokser; sveiseutstyr; elektriske sveiseapparater for plastemballering; lydkort; minnekort; minnemoduler; kamerastativer; veggkontakter; kraftstøpsier og stikk-kontakter; stereoer; digitaliseringsbord; kalkulatorer; telefonsystemer; telefoner; telefaksmaskiner; bordkalkulatorer; beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser; UMTS-kort og UMTSpinner; USB-linjesammenkoplinger; USBkabler;USB-pinner; forsterkere; videobånd; videokabler; videokameraer; videoopptakere; videoredigeringskort; videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor; vekter, inkludert kjøkkenvekter og 3

4 registrerte varemerker /11 Klasse:35 personlige vekter; webkameraer; meteorologiske stasjoner; oppladbare batterier. Arrangering av varebytte; kostpris-analyse; konsultasjon innen kostnadsreduksjon, inkludert kostnader vedrørende mobiltelefontakster; tjenester vedrørende anskaffelse (anskaffelse av varer og tjenester for andre bedrifter); auksjonering; grossist-, mellomledd- og detaljhandelstjenester vedrørende filmer (ueksponerte), papir for fotografiske formål, blekk og blekkpatroner, inkludert bruk i printere og fotokopieringsmaskiner, tonere og tonerpatroner inkludert bruk i printere og fotokopieringsmaskiner, hylleknekter innbefattende veggmonteringer for TV-sett, strykemaskiner, damprensere, boksåpnere (elektriske), kjøttkverner, oppvaskmaskiner, drikkemaskiner, yoghurtmaskiner, kaffekverner (andre enn manuelt drevne), kjøkkenmaskiner (elektriske), kniver (elektriske), miksere (elektriske) for husholdningsformål inkludert håndmikser, stavmiksere og blandemaskiner, symaskiner, fruktpresser, instrumenter for bladsliping, støvsugere, støvsugerposer, tørkemaskiner, vaskemaskiner, knusemaskiner (elektriske) for husholdningsformål, innretning for å skjære skiver, skjeggklippere, strykejern (ikke elektrisk), boksåpnere (ikke elektrisk), saftpresser, hårfjerningsinnretninger, innretning for å glatte ut hår (ikke elektrisk), hårklippere, innretninger for riving av ost, krøllspenner (ikke elektrisk), kniver (ikke elektrisk), barbermaskiner, barberblad, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, konvertering, lagring, regulering/justering og kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og -materiell, databehandlingsutstyr og datamaskiner, akkumulatorer, alarmer, telefonsvarere, antenner, inkludert, innendørsantenner, antennekabler, audiokabler, audio- /videomottakere, baby-overvåkere, batterier, bluerayspillere, bluerayopptakere, bluerayplater innspilte eller ikke-innspilte, CDer og DVD-er, blits for fotografiske formål, blitspærer for fotografiske formål, bluetooth, CD-spillere, CD-opptakere, personlige datamaskiner, lysbilderammer, digitale fotorammer, taleopptakere, dimmere, skrivere inkludert fotoskrivere, blekkstråleskrivere og laserskrivere, DVB-C mottakere, DVB-T mottakere, DVD-spillere, DVD-opptakere, DVkassetter, enkle og multiple tilkoplinger, inngangsutstyr, inkludert spillkontroller, styrestikker, styreratt, mus og tastaturer, elektrisk kraft, forbindelse- og forlengelseskabler, elektroniske databaser, elektriske jern (electric irons), elektroniske oversettelsesmaskiner, utgangsforsterkere, utjevningsmaskiner, fjernstyringer, kikkerter, fjernsynsapparater, fjernsynskort, harddisker, harddiskopptakere, filtere for fotografiske formål, kameraer inkludert digitale kameraer og engangskameraer, elektriske krølltenger, walkie talkier, lagrede og nedlastede datamaskinprogrammer og datasoftware for personlige computere og videospillapparater, lagrede og nedlastede elektroniske bøker, audiobøker og musikk- og videofiler, grafikkkort, elektriske hårglattere, hodetelefoner med mikrofon, inkludert for bruk med mobiltelefon, hjemmekinosystemer, HI-FI-mottakere, kortlesere, hodetelefoner inkludert bilhøyttalere, ladere for akkumulatorer og batterier, bærbare datamaskiner, høyttalere, inkludert bilhøyttalere, bassrør, datamaskinhøyttalere, HI-Fl høyttalere, høyttalere for MP3-spillere of MP4-spillere, subwoofere og høyttalere for surroundlyd, skjermer for videoprosjektører, lesemaskiner for elektroniske bøker elektriske hårkrøllere, mikrofoner, mobiltelefoner, modemer, monitorer, MP3 spillere, MP4 spillere, musikkinstrumenter, navigasjonsinstrumenter, nettbøker, kraftforsyninger, nettverkskabler, notebook-computere, ekstra deksler og beskyttende cover for mobiltelefoner, objektivlinser, lokaliseringsapparater, fremviserapparater, særskilt bakgrunnsprojeksjons TV-er og videoprosjektører/strålekastere (beamer), radioer inkludert bilradioer, internett-radioer og klokkeradioer, satellittmottakersystemer, satellittmottakere særskilt DVB-S mottakere og analoge satallittmottakere, skannere, inkludert fotoskannere, plater, koplingsbokser, sveiseutstyr, elektriske sveiseapparater for plastemballering, lydkort, minnekort, minnemoduler, kamerastativer, veggkontakter, kraftstøpsler og stikk-kontakter, stereoer, digitaliseringsbord, kalkulatorer, telefonsystemer, telefoner, telefaksmaskiner, bordkalkulatorer, beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser, UMTS-kort og UMTSpinner, USB-linjesammenkoplinger, USBkabler, USB-pinner, forsterkere, videobånd, videokabler, videokameraer, videoopptakere, videoredigeringskort, videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor, vekter, inkludert kjøkkenvekter og personlige vekter, webkameraer, meteorologiske stasjoner, oppladbare batterier, sfigmotensiometere, apparatur for måling av hjertefrekvens, massasjeapparatur, termometere for medisinsk formål, kjøkkenvask, avtrekksvifter for kjøkken, ovner, belysningsapparatur, særlig lys og lamper, solbruningsapparatur (solsenger), brødbakemaskiner, plater for crépe, dampkokeinnretninger, desinfeksjonsinnretninger, forgreningsbokser, eggkokere, innkokningsapparatur, enkle og doble kokeplater, varmer for tåteflasker (elektrisk), sengevarmere, ismaskiner, fondueinnretninger, dypfrysere, fotvarmere, kokeinnretninger, frysere, grillinnretninger innbefattende bordgrill, elektrisk grill og hagegrill, hårtørkere, elektriske tepper og puter, ikke for medisinske formål, varmluftsovner, strålevarmere, ovner innbefattende elektrisk-, gass-, kull- og oljeoppvarmede ovner, kaffemaskiner, luftkondisjonertere, varmeplater, kjølebokser, kjøleskap, luftfuktere, avfuktere, luftfiltre, mikrobølgeovner, ovner, raclette-innretninger, radiatorer, riskokere, sandwich-innretning, kabinetter for lagring og temperering av vin, apparatur for fotbad med bobling, lommelykter, temaskiner, brødristere, tørkehetter, ventilatorer, vaffeljern (elektrisk), vannkokere, klestørkere (elektrisk), klokker og innretninger for måling av tid, digitalklokker, musikkinstrumenter, trykksaker, bøker, fotoalbum, kopieringspapir, papiretiketter, papir for printere innbefattende bruk i 4

5 registrerte varemerker /11 Klasse:36 Klasse:37 blekkstråle- og laserskrivere, papir for fotografiske formål, plakater, magasiner, aviser, poser for oppbevaring av magnetiske, optiske og elektroniske lydlagringsinnretninger, bilder eller databilder, poser for notisbøker, poser for kameraer, poser for mobiltelefoner, poser for MP3-spillere og poser for MP4- spillere, bilderammer, knekter innbefattende veggmontering av Tv-apparater, datamaskinmøbler, TV- og HIFI-møbler, varmere for tåteflasker (ikke elektrisk), ristere, kaffekverner (håndopererte), kjeler innbefattende trykk-kokere, kjølebokser, vannapparatur for rensing av tenner og gummer, nuddelmaskiner, panner, rengjøringsmateriell, vaffeljern (ikke elektrisk), wok, tannbørster (elektrisk), kaffe, samt tilbehør for varene nevnt over; avertering; TVreklame; publisering av tekster for offentliggjøring; kommersiell administrasjon av lisensiering vedrørende varer og tjenester; layout-tjenester for reklameformål; onlinereklame på et datanettverk; regningsutsendelse; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier for detaljsalg; tjenester vedrørende prissammenligning, særlig sammenligning av tjenester vedrørende mobiltelefontakster og strømpriser; radioreklame; ordning av utstillingsvinduer; systematisering av informasjon i databaser; spredning av avertissementer; salgskampanjer; leie av reklamestoff vedrørende kontormaskiner og -utstyr; leie av fotokopieringsmaskiner; leie av salgsautomatmaskiner; leie av reklameplass; leie av publikasjonsmaterial; leie av reklametid hos kommunikasjonsmedier; postordrereklame; distribusjon av prøver; adressert reklame (flyveblad, brosjyrer, trykt materiale, prøver; reproduksjon av dokumenter; administrativ behandling av kjøpsordrer; demonstrasjon av varer; informasjonsinnhenting i databaser; fremskaffelse av de forannevnte tjenester og slutte kontrakter angående disse tjenester; arrangere subskripsjon på telekommunikasjonstjenester, særlig arrangere kontrakter vedrørende telefon- og datatilgang samt vedrørende kringkastingstjenester, særlig betalings-tv; formidlingstjenester vedrørende kontrakter for strømlevering; arrangere avisabonnementer; sluttføring av kontrakter vedrørende tjenester som naturlig hører inn under klassene 37, 38, 39 og 40. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; behandlingsgjennomføring av monetær virksomhet med kredittkort; utstedelse av betalingskort; utstedelse av kredittkort; utstedelse av kvitteringer/verdikuponger; finansieringstjenester; bevilgning av avdragskreditt; finansiering av kjøp på avbetaling; taksering/vurdering av vedlikeholdskostnader; forsikringsrådgivning; tilveiebringelse av leveranse av de forannevnte tjenester og sluttføring av kontrakter vedrørende disse tjenester; låneformidling; forsikringsmegling. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjonsvirksomhet av datamaskinvarer; reparasjonsinformasjon; støydemping i elektriske apparater; installasjon og reparasjon av innbruddsalarmer; installasjon og reparasjon av elektriske husholdningsapparater, spesielt installasjon av bilradio, navigeringsanordninger, CD skiftere/byttere og handsfree bilutstyr for mobiltelefoner, samt installasjon av satelittmottakingsanordning; installasjon og reparasjon av brannalarmanordninger; installasjon og reparasjon av luftkondisjoneringssystemer; installasjon og reparasjon av kokeapparater og installasjoner; installasjon og reparasjon av telefoner; installasjon av kjøkkenutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner oppfylling av fargepulverkassetter; reparasjon og vedlikehold av filmfremvisere; reparasjon av fotoapparater; reparasjon av armbåndsur/ur; vedlikehold av brukte og delvis ødelagte maskiner; leie/utleie av pussemaskiner. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting av fjernsynsprogrammer; kringkasting av lydsendinger; kringkasting av radioprogrammer; fremskaffelse av tilgang til globalt datanettverk; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; fremskaffelse av internett chatterom; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for teleshoppingtjenester; elektronisk post; fremskaffelse av kommunikasjonstjenester via dataterminaler; fremskaffelse av kommunikasjonstjenester via telefon; fremskaffelse av telekommunikasjonsruting og sambandstjenester; mobiltelefonkommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder; paginering/personsøking (radio, telefon eller andre anordninger av elektronisk kommunikasjon); satelittoverførsel; taleposttjenester; telefakstjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; overføring av nyheter; leie/utleie av telefaksapparater; leie/utleie av apparater for sending av meldinger; utleie av modemer; leie/utleie av telefoner; leie/utleie av telekommunikasjonsutstyr; leie/utleie av tilgangstid til globale datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakking og lagring av varer; mottak av varer for resirkulering/gjenbruk og avhending; mottak av varer for utskiftning; transportinformasjon; pakkelevering; varelevering; setebestilling for reiser; spedisjon; lagring av varer; innpakning av varer; lagring av informasjon; budbilservice (melding/ærend eller varer); lagring av varer; leie/utleie av lagerhus; flytransport; møbeltransport; reisebestillinger; transportbestillinger; jernbanetransport; biltransport; leie/utleie av takgrinder for kjøretøy; leie/utleie av kjøleskap; leie/utleie av lagringscontainere; leie/utleie av lagerhus; leie/utleie av parkeringsplasser; pakking av varer; arkivering av lysbilder og fotografier. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; redigering av lysbilder og fotografier; bokbinding, inkludert tilvirkning/produksjon av fotobøker; digitalisering av lysbilder og fotografier; trykking/kopiering, spesielt utskrift av digitale fotografier; fremkalling av fotografiske filmer; fremstilling/behandling av kinematografiske filmer; tilvirking/produksjon av plakater; innramming av lysbilder og fotografier; resirkulering/gjenbruk og avhending av gjenstander/varer; leie/utleie av luftkondisjoneringsapparater; leie/utleie av romoppvarmingsapparater; leie/utleie av strikkemaskiner. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, INGOLSTADT, Tyskland (DE) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:7 Strykemaskiner; damprensere; boksåpnere (elektriske); kjøttkverner; oppvaskmaskiner; drikkemaskiner; yoghurtmaskiner; kaffekverner (andre enn manuelt drevne); kjøkkenmaskiner (elektriske); kniver (elektriske); miksere (elektriske) for husholdningsformål inkludert håndmikser, stavmiksere og blandemaskiner; symaskiner; fruktpresser; instrumenter for bladsliping; støvsugere; støvsugerposer; tørkemaskiner; vaskemaskiner; knusemaskiner (elektriske) for husholdningsformål. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, konvertering, lagring, regulering/justering og kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; regnemaskiner og -materiell, databehandlingsutstyr og datamaskiner; akkumulatorer; alarmer; telefonsvarere; antenner, inkludert innendørsantenner; antennekabler; audiokabler; audio- /videomottakere; baby-overvåkere; batterier; bluerayspillere; bluerayopptakere; bluerayplater innspilte eller ikke-innspilte; CDer og DVD-er; blits for fotografiske formål; blitspærer for fotografiske formål; bluetooth; CD-spillere; CD-opptakere; personlige datamaskiner; lysbilderammer; digitale fotorammer; taleopptakere; dimmere; skrivere inkludert fotoskrivere, sveiseapparater for plastemballering; lydkort; minnekort; minnemoduler; kamerastativer; veggkontakter; kraftstøpsler og stikk-kontakter; stereoer; digitaliseringsbord; kalkulatorer; telefonsystemer; telefoner; telefaksmaskiner; bordkalkulatorer; beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser; UMTS-kort og UMTSpinner; USB-linjesammenkoplinger; USBkabler; blekkstråleskrivere og USB-pinner; forsterkere; videobånd; videokabler; videokameraer; videoopptakere; videoredigeringskort; videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor; vekter, inkludert kjøkkenvekter og personlige vekter; webkameraer; meteorologiske stasjoner; oppladbare batterier, laserskrivere; DVB-C mottakere; DVB-T mottakere; DVD-spillere; DVDopptakere; DV-kassetter; enkle og multiple tilkoplinger; inngangsutstyr, inkludert spillkontroller, styrestikker, styreratt, mus og tastaturer; elektrisk kraft, forbindelse- og forlengelseskabler; elektroniske databaser; elektriske jern (electric irons); elektroniske oversettelsesmaskiner; utgangsforsterkere; utjevningsmaskiner; fjernstyringer; kikkerter; fjernsynsapparater; fjernsynskort; harddisker; harddiskopptakere; filtere for fotografiske formål; kameraer inkludert digitale kameraer og engangskameraer; elektriske krølltenger; walkie talkier; lagrede og nedlastede datamaskinprogrammer og datasoftware for personlige computere og videospillapparater; lagrede og nedlastede elektroniske bøker, audiobøker og musikk- og videofiler; grafikkkort; elektriske hårglattere; hodetelefoner med mikrofon, inkludert for bruk med mobiltelefon; hjemmekinosystemer; HI-FI-mottakere; kortlesere; hodetelefoner inkludert bilhøyttalere; ladere for akkumulatorer og batterier; bærbare datamaskiner; høyttalere, inkludert bilhøyttalere, bassrør, datamaskinhøyttalere; HI-Fl høyttalere, høyttalere for MP3-spillere of MP4-spillere, subwoofere og høyttalere for surroundlyd; skjermer for videoprosjektører, lesemaskiner for elektroniske bøker; elektriske hårkrøllere; mikrofoner; mobiltelefoner; modemer; monitorer; MP3 spillere; MP4 spillere; musikkinstrumenter; navigasjonsinstrumenter; nettbøker; kraftforsyninger; nettverkskabler; notebook-computere; ekstra deksler og beskyttende cover for mobiltelefoner; objektivlinser; lokaliseringsapparater; fremviserapparater, særskilt bakgrunnsprojeksjons TV-er og videoprosjektører/strålekastere; radioer inkludert bilradioer, internett-radioer og klokkeradioer; satellittmottakersystemer; satellittmottakere særskilt DVB-S mottakere og analoge satellittmottakere; skannere, inkludert fotoskannere; plater; koplingsbokser; sveiseutstyr; elektriske sveiseapparater for plastemballering; lydkort; minnekort; minnemoduler; kamerastativer; veggkontakter; kraftstøpsier og stikk-kontakter; stereoer; digitaliseringsbord; kalkulatorer; telefonsystemer; telefoner; telefaksmaskiner; bordkalkulatorer; beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser; UMTS-kort og UMTSpinner; USB-linjesammenkoplinger; USBkabler; USB-pinner; forsterkere; videobånd; videokabler; videokameraer; videoopptakere; videoredigeringskort; videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor; vekter, inkludert kjøkkenvekter og personlige vekter; webkameraer; meteorologiske stasjoner; oppladbare batterier. 6

7 registrerte varemerker /11 Klasse:35 Arrangering av varebytte; kostpris-analyse; konsultasjon innen kostnadsreduksjon, inkludert kostnader vedrørende mobiltelefontakster; tjenester vedrørende anskaffelse (anskaffelse av varer og tjenester for andre bedrifter); auksjonering; grossist-, mellomledd- og detaljhandelstjenester vedrørende filmer (ueksponerte), papir for fotografiske formål, blekk og blekkpatroner, inkludert bruk i printere og fotokopieringsmaskiner, tonere og tonerpatroner inkludert bruk i printere og fotokopieringsmaskiner, hylleknekter innbefattende veggmonteringer for TV-sett, strykemaskiner, damprensere, boksåpnere (elektriske), kjøttkverner, oppvaskmaskiner, drikkemaskiner, yoghurtmaskiner, kaffekverner (andre enn manuelt drevne), kjøkkenmaskiner (elektriske), kniver (elektriske), miksere (elektriske) for husholdningsformål inkludert håndmikser, stavmiksere og blandemaskiner, symaskiner, fruktpresser, instrumenter for bladsliping, støvsugere, støvsugerposer, tørkemaskiner, vaskemaskiner, knusemaskiner (elektriske) for husholdningsformål, innretning for å skjære skiver, skjeggklippere, strykejern (ikke elektrisk), boksåpnere (ikke elektrisk), saftpresser, hårfjerningsinnretninger, innretning for å glatte ut hår (ikke elektrisk), hårklippere, innretninger for riving av ost, krøllspenner (ikke elektrisk), kniver (ikke elektrisk), barbermaskiner, barberblad, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, konvertering, lagring, regulering/justering og kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og -materiell, databehandlingsutstyr og datamaskiner, akkumulatorer, alarmer, telefonsvarere, antenner, inkludert, innendørsantenner, antennekabler, audiokabler, audio- /videomottakere, baby-overvåkere, batterier, bluerayspillere, bluerayopptakere, bluerayplater innspilte eller ikke-innspilte, CDer og DVD-er, blits for fotografiske formål, blitspærer for fotografiske formål, bluetooth, CD-spillere, CD-opptakere, personlige datamaskiner, lysbilderammer, digitale fotorammer, taleopptakere, dimmere, skrivere inkludert fotoskrivere, blekkstråleskrivere og laserskrivere, DVB-C mottakere, DVB-T mottakere, DVD-spillere, DVD-opptakere, DVkassetter, enkle og multiple tilkoplinger, inngangsutstyr, inkludert spillkontroller, styrestikker, styreratt, mus og tastaturer, elektrisk kraft, forbindelse- og forlengelseskabler, elektroniske databaser, elektriske jern (electric irons), elektroniske oversettelsesmaskiner, utgangsforsterkere, utjevningsmaskiner, fjernstyringer, kikkerter, fjernsynsapparater, fjernsynskort, harddisker, harddiskopptakere, filtere for fotografiske formål, kameraer inkludert digitale kameraer og engangskameraer, elektriske krølltenger, walkie talkier, lagrede og nedlastede datamaskinprogrammer og datasoftware for personlige computere og videospillapparater, lagrede og nedlastede elektroniske bøker, audiobøker og musikk- og videofiler, grafikkkort, elektriske hårglattere, hodetelefoner med mikrofon, inkludert for bruk med mobiltelefon, hjemmekinosystemer, HI-FI-mottakere, kortlesere, hodetelefoner inkludert bilhøyttalere, ladere for akkumulatorer og batterier, bærbare datamaskiner, høyttalere, inkludert bilhøyttalere, bassrør, datamaskinhøyttalere, HI-Fl høyttalere, høyttalere for MP3-spillere of MP4-spillere, subwoofere og høyttalere for surroundlyd, skjermer for videoprosjektører, lesemaskiner for elektroniske bøker elektriske hårkrøllere, mikrofoner, mobiltelefoner, modemer, monitorer, MP3 spillere, MP4 spillere, musikkinstrumenter, navigasjonsinstrumenter, nettbøker, kraftforsyninger, nettverkskabler, notebook-computere, ekstra deksler og beskyttende cover for mobiltelefoner, objektivlinser, lokaliseringsapparater, fremviserapparater, særskilt bakgrunnsprojeksjons TV-er og videoprosjektører/strålekastere (beamer), radioer inkludert bilradioer, internett-radioer og klokkeradioer, satellittmottakersystemer, satellittmottakere særskilt DVB-S mottakere og analoge satallittmottakere, skannere, inkludert fotoskannere, plater, koplingsbokser, sveiseutstyr, elektriske sveiseapparater for plastemballering, lydkort, minnekort, minnemoduler, kamerastativer, veggkontakter, kraftstøpsler og stikk-kontakter, stereoer, digitaliseringsbord, kalkulatorer, telefonsystemer, telefoner, telefaksmaskiner, bordkalkulatorer, beskyttelsesutstyr mot spenningsimpulser, UMTS-kort og UMTSpinner, USB-linjesammenkoplinger, USBkabler, USB-pinner, forsterkere, videobånd, videokabler, videokameraer, videoopptakere, videoredigeringskort, videospillkonsoller brukt som tilleggsutstyr for en ekstern skjerm eller monitor, vekter, inkludert kjøkkenvekter og personlige vekter, webkameraer, meteorologiske stasjoner, oppladbare batterier, sfigmotensiometere, apparatur for måling av hjertefrekvens, massasjeapparatur, termometere for medisinsk formål, kjøkkenvask, avtrekksvifter for kjøkken, ovner, belysningsapparatur, særlig lys og lamper, solbruningsapparatur (solsenger), brødbakemaskiner, plater for crépe, dampkokeinnretninger, desinfeksjonsinnretninger, forgreningsbokser, eggkokere, innkokningsapparatur, enkle og doble kokeplater, varmer for tåteflasker (elektrisk), sengevarmere, ismaskiner, fondueinnretninger, dypfrysere, fotvarmere, kokeinnretninger, frysere, grillinnretninger innbefattende bordgrill, elektrisk grill og hagegrill, hårtørkere, elektriske tepper og puter, ikke for medisinske formål, varmluftsovner, strålevarmere, ovner innbefattende elektrisk-, gass-, kull- og oljeoppvarmede ovner, kaffemaskiner, luftkondisjonertere, varmeplater, kjølebokser, kjøleskap, luftfuktere, avfuktere, luftfiltre, mikrobølgeovner, ovner, raclette-innretninger, radiatorer, riskokere, sandwich-innretning, kabinetter for lagring og temperering av vin, apparatur for fotbad med bobling, lommelykter, temaskiner, brødristere, tørkehetter, ventilatorer, vaffeljern (elektrisk), vannkokere, klestørkere (elektrisk), klokker og innretninger for måling av tid, digitalklokker, musikkinstrumenter, trykksaker, bøker, fotoalbum, kopieringspapir, papiretiketter, papir for printere innbefattende bruk i blekkstråle- og laserskrivere, papir for fotografiske formål, plakater, magasiner, aviser, poser for oppbevaring av magnetiske, 7

8 registrerte varemerker /11 Klasse:36 Klasse:37 optiske og elektroniske lydlagringsinnretninger, bilder eller databilder, poser for notisbøker, poser for kameraer, poser for mobiltelefoner, poser for M P3 spillere og poser for MP4- spillere, bilderammer, knekter innbefattende veggmontering av Tv-apparater, datamaskinmøbler, TV- og HIFI-møbler, varmere for tåteflasker (ikke elektrisk), ristere, kaffekverner (håndopererte), kjeler innbefattende trykk-kokere, kjølebokser, vannapparatur for rensing av tenner og gummer, nuddelmaskiner, panner, rengjøringsmateriell, vaffeljern (ikke elektrisk), wok, tannbørster (elektrisk), kaffe, samt tilbehør for varene nevnt over; avertering; TVreklame; publisering av tekster for offentliggjøring; kommersiell administrasjon av lisensiering vedrørende varer og tjenester; layout-tjenester for reklameformål; onlinereklame på et datanettverk; regningsutsendelse; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier for detaljsalg; tjenester vedrørende prissammenligning, særlig sammenligning av tjenester vedrørende mobiltelefontakster og strømpriser; radioreklame; ordning av utstillingsvinduer; systematisering av informasjon i databaser; spredning av avertissementer; salgskampanjer; leie av reklamestoff vedrørende kontormaskiner og -utstyr; leie av fotokopieringsmaskiner; leie av salgsautomatmaskiner; leie av reklameplass; leie av publikasjonsmaterial; leie av reklametid hos kommunikasjonsmedier; postordrereklame; distribusjon av prøver; adressert reklame (flyveblad, brosjyrer, trykt materiale, prøver; reproduksjon av dokumenter; administrativ behandling av kjøpsordrer; demonstrasjon av varer; informasjonsinnhenting i databaser; fremskaffelse av de forannevnte tjenester og slutte kontrakter angående disse tjenester; arrangere subskripsjon på telekommunikasjonstjenester, særlig arrangere kontrakter vedrørende telefon- og datatilgang samt vedrørende kringkastingstjenester, særlig betalings-tv; formidlingstjenester vedrørende kontrakter for strømlevering; arrangere avisabonnementer; sluttføring av kontrakter vedrørende tjenester som naturlig hører inn under klassene 37, 38, 39 og 40. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; behandlingsgjennomføring av monetær virksomhet med kredittkort; utstedelse av betalingskort; utstedelse av kredittkort; utstedelse av kvitteringer/verdikuponger; finansieringstjenester; bevilgning av avdragskreditt; finansiering av kjøp på avbetaling; taksering/vurdering av vedlikeholdskostnader; forsikringsrådgivning; tilveiebringelse av leveranse av de forannevnte tjenester og sluttføring av kontrakter vedrørende disse tjenester; låneformidling; forsikringsmegling. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjonsvirksomhet av datamaskinvarer; reparasjonsinformasjon; støydemping i elektriske apparater; installasjon og reparasjon av innbruddsalarmer; installasjon og reparasjon av elektriske husholdningsapparater, spesielt installasjon av bilradio, navigeringsanordninger, CD skiftere/byttere og handsfree bilutstyr for mobiltelefoner, samt installasjon av satelittmottakingsanordning; installasjon og reparasjon av brannalarmanordninger; Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 installasjon og reparasjon av luftkondisjoneringssystemer; installasjon og reparasjon av kokeapparater og installasjoner; installasjon og reparasjon av telefoner; installasjon av kjøkkenutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner oppfylling av fargepulverkassetter; reparasjon og vedlikehold av filmfremvisere; reparasjon av fotoapparater; reparasjon av armbåndsur/ur; vedlikehold av brukte og delvis ødelagte maskiner; leie/utleie av pussemaskiner. Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting av fjernsynsprogrammer; kringkasting av lydsendinger; kringkasting av radioprogrammer; fremskaffelse av tilgang til globalt datanettverk; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; fremskaffelse av internett chatterom; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for teleshoppingtjenester; elektronisk post; fremskaffelse av kommunikasjonstjenester via dataterminaler; fremskaffelse av kommunikasjonstjenester via telefon; fremskaffelse av telekommunikasjonsruting og sambandstjenester; mobiltelefonkommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder; paginering/personsøking (radio, telefon eller andre anordninger av elektronisk kommunikasjon); satelittoverførsel; taleposttjenester; telefakstjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; overføring av nyheter; leie/utleie av telefaksapparater; leie/utleie av apparater for sending av meldinger; utleie av modemer; leie/utleie av telefoner; leie/utleie av telekommunikasjonsutstyr; leie/utleie av tilgangstid til globale datanettverk; fremskaffelse av tilgang til databaser. Transportvirksomhet; innpakking og lagring av varer; mottak av varer for resirkulering/gjenbruk og avhending; mottak av varer for utskiftning; transportinformasjon; pakkelevering; varelevering; setebestilling for reiser; spedisjon; lagring av varer; innpakning av varer; lagring av informasjon; budbilservice (melding/ærend eller varer); lagring av varer; leie/utleie av lagerhus; flytransport; møbeltransport; reisebestillinger; transportbestillinger; jernbanetransport; biltransport; leie/utleie av takgrinder for kjøretøy; leie/utleie av kjøleskap; leie/utleie av lagringscontainere; leie/utleie av lagerhus; leie/utleie av parkeringsplasser; pakking av varer; arkivering av lysbilder og fotografier. Bearbeiding av materialer; redigering av lysbilder og fotografier; bokbinding, inkludert tilvirkning/produksjon av fotobøker; digitalisering av lysbilder og fotografier; trykking/kopiering, spesielt utskrift av digitale fotografier; fremkalling av fotografiske filmer; fremstilling/behandling av kinematografiske filmer; tilvirking/produksjon av plakater; innramming av lysbilder og fotografier; resirkulering/gjenbruk og avhending av gjenstander/varer; leie/utleie av luftkondisjoneringsapparater; leie/utleie av romoppvarmingsapparater; leie/utleie av strikkemaskiner. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Euroflorist AB, Eddagatan 4, MALMÖ, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Poser til festbruk; gaveinnpakningspapir; gavebånd; innpakningssløyfer av papir til gaver; kort til jubiléer, bekjentgjøringer, fødselsdager, jul, lykkønskninger, forlovelser, gaver, hilsener, innbydelser, bryllup; samt takkekort. Klasse:31 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:43 Klasse:44 Klasse:45 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, blomsterløk, kranser av naturlige blomster og tørrede blomster til dekorasjon; næringsmidler til dyr, malt. Annonse- og reklamevirksomhet, også vedrørende blomster; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bedriftsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; videresalg av blomster; oppstilling for andre av et utvalg av varer av gave- og forbruksartikler i forbindelse med gavekort, lotterikuponger, blomster, skjønnhet og hygienie, bekledningsgjenstander, konfektyrevarer, drikker, smykker, krystaller, briller og tøydyr for å muliggjøre for kunder å se og kjøpe nevnte varer online; tilveiebringelse av gave- og forbruksartikler i forbindelse med gavekort, lotterikuponger, blomster, skjønnhet og hygienie, bekledningsgjenstander, konfektyrevarer, drikke, smykker, krystaller, briller og tøydyr til onlinehandel fra en webside på internett eller via postordre; onlinebestilling av gavekort; informasjon vedrørende forannevnte tjenesteytelser. Transportvirksomhet, samt transport og budtjenester i forbindelse med blomster; utsending av meddelelser; varelevering; emballering og oppbevaring av varer, forannevnte tjenester også i forbindelse med blomster; organisering av reiser; organisering vedrørende levering av varer og/eller gaveartikler; tjenesteytelser innen levering eller emballering av gaver; informasjon vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. Restaurantvirksomhet og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Legevirksomhet, sunnhets- og skjønnhetspleie; bistand ved landbruksvirksomhet og veterinærvirksomhet; planteskoler, hagearbeid; blomsterarrangementer, inklusive binding av kranser. Personlige tjenester utført for andre med hensyn til å forme og tilby ideér og forslag til gaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAVLIFONDET (541) Ordmerke i standard font O Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond, Postboks 7360, 5020 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Klasse:36 Tjenester, markedsføring i forhold til promotering av allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Promotering av offentlige og generelle holdinger til samfunnsmessige formål. Finansiell sponsorvirksomhet, bidrag til forskningsinstitusjoner, undervisningsinstitusjoner og organisasjoner til fremme av verdiskaping, allmennyttig virksomhet, kultur og humanitær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECI (541) Ordmerke i standard font Ec.I AS, Gullverket, 2080 EIDSVOLL Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:8 Klasse:10 Verkøty for forenkling av feste av slange til nippel. Medisinsk instrument for forenkling av feste av slange til nippel for bruk på laboratorium og innen helsevesenet. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke AGRIMARIN NUTRITION AS, Postboks 208, 4001 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:1 Biologiske preparater andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; fiber, proteiner og stivelse for industriell bruk; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i boreslam; fiber, proteiner og stivelse for fremstilling av papir og papp. Klasse:5 Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Fiber, proteiner og stivelse for medisinsk eller veterinært bruk; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i dietetiske drikker og næringsmidler, for medisinsk eller veterinært bruk. Fiber og stivelse som bestanddel av papir, papp og varer laget av disse materialer. Proteiner som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. Fiber og stivelse som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke AGRIMARIN NUTRITION AS, Postboks 208, 4001 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:1 Biologiske preparater andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; fiber, proteiner og stivelse for industriell bruk; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i boreslam; fiber, proteiner og stivelse for fremstilling av papir og papp. Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Fiber og stivelse som bestanddel av papir, papp og varer laget av disse materialer. Proteiner som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. Fiber og stivelse som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. Næringsmidler til dyr; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i dyrefôr. Klasse:31 Næringsmidler til dyr; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i dyrefôr. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke AGRIMARIN NUTRITION AS, Postboks 208, 4001 STAVANGER Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:1 Biologiske preparater andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; fiber, proteiner og stivelse for industriell bruk; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i boreslam; fiber, proteiner og stivelse for fremstilling av papir og papp. Klasse:5 Klasse:16 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Fiber, proteiner og stivelse for medisinsk eller veterinært bruk; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i dietetiske drikker og næringsmidler, for medisinsk eller veterinært bruk. Fiber og stivelse som bestanddel av papir, papp og varer laget av disse materialer. Proteiner som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. Fiber og stivelse som tilsetningsstoffer i næringsmidler for mennesker. Næringsmidler til dyr; fiber, proteiner og stivelse som tilsetningsstoffer i dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Combiotik (541) Ordmerke i standard font Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 SACHSELN, Sveits (CH) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Klasse:29 Proteinpreparater utvunnet av vegetabilske og animalske produkter til medisinske formål som menneskeføde; farmasøytiske preparater og produkter; dietetiske stoffer for barn og syke for medisinske formål; babymat; lotions, kremer og badepreparater til medisinske formål hovedsakelig for spedbarn og barn; ammeinnlegg; produkter for dietetiske og medisinske formål (herunder dypfryste), nemlig proteinpreparater som menneskeføde utvunnet fra vegetabilske og animalske produkter, kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter, kjøttekstrakter, kjøtt-, fiskefrukt og grønnsaksgeléer, syltetøy, kompotter, egg, melk, meieriprodukter, nemlig smør, ost, fløte, yoghurt, kvarg, tørrmelk og melkeprotein for ernæringsformål, fruktstenger, hovedsakelig bestående av frukt og korn, müsli, korn, nøtter og/eller sukker, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av melk, og/eller frukt, desserter hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, desserter hovedsakelig bestående av frukt, ferdigretter og halvferdige retter laget hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt grønnsaker, egg, melk, melkeprodukter, belgfrukt og/eller poteter, supper, kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-, grønnsak-, frukt- og melkekonserver og - hermetikk, spiselige oljer og fett, te, tebaserte drikker, kakao, sukker, dekstrose, ris, tapioka, sago, mel, semule, kornprodukter, frokostblandinger og næringsi-nidler av korn (unntatt dyrefôr), brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, konserverte konfektyrer, snacks, konfektyrer, pasta, sjokolade, dekstroseprodukter, honningprodukter, barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse, desserter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art, ferdigretter og halvferdige retter hovedsakelig laget av kornpreparater, ris og/eller pasta, krydder, müsli, hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker, kornstenger, hovedsakelig bestående av korn, müsli, nøtter, frukt og/eller sukker, serveringsklare kornproduktnæringsmidler, ferdige og halvferdige retter av kli, herunder bakverk, ikke-alkoholholdige drikker, spesielt fruktjuicer, styrkedrikker fremstilt av frukt, fruktsaft og andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av ikke-alkoholholdige drikker. Proteinpreparater og -produkter til menneskeføde, utvunnet fra vegetabilske og animalske produkter; kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og kjøttprodukter; kjøttekstrakter; kjøtt-, fiske-, frukt- og grønnsaksgeléer; syltetøy; kompotter; egg, melk og meieriprodukter, nemlig smør, 11

12 registrerte varemerker /11 ost, fløte, yoghurt, cottage cheese, tørrmelk og melkeproteiner for næringsformål; fruktstenger hovedsakelig bestående av frukt og korn, müsli, nøtter og/eller sukker; barnedesserter, spesielt desserter hovedsakelig bestående av melk og/eller frukt; desserter og søtretter hovedsakelig bestående av melk, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; desserter hovedsakelig bestående av frukt; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, egg, melkeprodukter, belgfrukt og/eller poteter; supper; kjøtt-, fiske-, fjærkre-, vilt-, grønnsaks-, frukt- og melkekonserver og -hermetikk; spiselige oljer og fett; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer ogsa for dietetiske formål; dietetiske næringsmidler eller næringstilsetninger for ikke-medisinsk bruk, basert på proteiner, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; alle de forannevnte varer også for ikke-medisinske dietetiske formål; dietetiske næringsmidler og kosttilskuddpreparater for ikke-medisinske formål basert på fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikke-medisinske formål, basert på karbohydrater, fiberstoffer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon. Klasse:30 Te, tedrikker, kakao, sukker, dekstrose, ris, tapioka, sago, mel, semule, kornprodukter og næringsmidler av korn (utatt dyrefôr), brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, langtidskonservert levetidsbakverk, konditorvarer; snackprodukter, konfektyrer, deigvarer, sjokolade; dekstroseprodukter, honningprodukter; barnedesserter, herunder søtretter hovedsakelig bestående av sukker, kakao, sjokolade og/eller stivelse; desserter og søtretter hovedsakelig bestående av sukker og sjokolade, herunder med anvendelse av bindemidler av hvilken som helst art; ferdige og halvferdige retter hovedsakelig fremstilt av kornprodukter, ris og/eller pasta; krydder; müsli hovedsakelig bestående av korn, frukt, nøtter og/eller sukker; kornstenger hovedsakelig bestående av korn, müsli, nøtter og fukt og/eller sukker; serveringsklare kornretter, ferdige og halvferdige næringsmidler bestående av kli, herunder bakverk; alle de forannevnte varer også i dypfryst tilstand; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål; alle de forannevnte varer også for ikke-medisinske dietetiske formål; dietetiske næringsmidler og kosttilskuddpreparater for ikke-medisinske formål, basert på fett, fettsyrer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon; dietetiske næringsmidler eller næringstilskudd for ikkemedisinske formål, basert på karbohydrater, fiberstoffer, tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon. Klasse:32 Alkoholfrie drikker, spesielt fruktjuicer, fruktjtiicedrikker; fruktsaft og andre alkoholfrie fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker; alle de forannevnte varer også for dietetiske formål; alle de forannevnte varer også for ikke-medisinske dietetiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUTNORTH (541) Ordmerke i standard font Naturbolaget i Sydost AB, Fiskaregatan 19, KALMAR, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandeltjenester vedrørende klær, fottøy og hodeplagg; detaljhandel av gymnastikk- og sportsartikler; detaljhandeltjenester vedrørende tau, hyssing, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker og poser og bagger; detaljhandeltjenester vedrørende håndverktøy og utstyr/redskaper (hånddrevne); kundeservice med hensyn til apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampprodukssjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; detaljhandeltjenester vedrørende husholdnings-og kjøkkenredskaper/-utstyr og beholdere (ikke av edelt metall eller belagt dermed). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BergCo (541) Ordmerke i standard font Odd M Berg & Co AS, Bøkelunden 7B, 4018 STAVANGER Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 28/14-2014.07.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer