nr 37/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger. CANAL+BLÅ Groupe Canal+ SA, 85/89 Quai Andre Citröen, PARIS, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige (ikke for medisinske formål), nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning; apparater og instrumenter for styring av distribusjon, konvertering, lagring, regulering eller kontroll av strøm, elektroniske dekodere; elektroniske databehandlingsapparater, elektroniske målings- og kontrollapparater, elektroniske forsterkere, sendere av elektroniske signaler for redigering av kinematografisk film; undervisningsapparater og - instrumenter-, apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon, lagring, koding, dekoding, konvertering og behandling av lyd eller bilder; audiovisulle TV- og dataoverføringsapparater og instrumenter, TV, fjernkontrollinnretninger, båndopptakere, videoopptakere, radioer, fremvisere, bilradioer, antenner, parabolantenner, høyttalere, forsterkere, "hi-fis", datamaskiner, datatastatur, datamaskinens perifere innretninger, modemer, innspilt dataprogramvare, dekodere, kodere, tilgang og kontrollinnretninger for tilgang til databehandlingsapparater, pålitelighetskontrollinnretninger for telekommunikasjonsnettverk; apparater for sammenpakking og reetablering av signaler og ny overføring, digitale terminaler, gjentakere, satellitter; mikrofoner, filmer (fremstilte), videoopptakere og lydopptakere, magnetiske bånd, videobånd, CDer (lydvideo), optiske disker, magnetiske disker, digitale videodisker, båndkassetter for video, kabinett for medialeker, telefoner; magnetiske databærere, magnetiske kodete kort, smartkort, elektroniske kort, elektroniske lommebøker; integrert sambandssløyfe og mikrokretsløp, kortlesere,elektroniske komponenter, lydopptaksdisker; datamottakermonitorer på verdensomspennende datanettverk, servere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; satellitter for vitenskapelig og telekommunikasjonsformål; brannslukningsapparater; innretninger for simultanprogrammering og seleksjon av TV-kanaler; radio- og TV-programguide; apparater og instrumenter for programmering og seleksjon av TV-programmer; interaktive TV-apparater og instrumenter; TV-skjerm. 35 TV- reklame med salgstilbud. 38 Telekommunikasjon; presse- og informasjonsbyråer; radiokringkasting, kommunikasjon via telegram, telefon eller via videofon, TV og TVkringkasting; kommunikasjon ved dataoverføringstjenester; sending av beskjeder, overføring av telegrammer, overføring av bilder ved hjelp av data; TV-kringkasting, kringkasting av programmer, især via radio, TV, videoopptak, lydopptak, datanettverk, kabler, Hertz-bølge eller over satellitt; leie av meldingssenderapparater, leie av tilgangstid til telekommunikasjonsnettverk; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon på den frie og begrensede verdensomspennende web, fremskaffelse av forbindelse til et datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; TVog radiounderholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; publikasjon av bøker og magasiner, biblioteker for utlån; dyretrening; produksjon av show, filmer og TV-filmer, av TV-kringkasting, av dokumentarer, av debatter, av videoopptak og lydopptak; teaterbyråer; leie av videoopptak og lydopptak, av filmer, av fotografiske opptak, av videobånd, av kinoprojeksjonsapparater, av dekodere, av kodere, av teatersett og deres tilbehør; organisering av konkurranser og leker for undervisning eller underholdning; redigering av programmer, kringkastingsendinger, debatter og dokumentarer; arrangering og styring av kollokvier, konferanser og kongresser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering av seminarer, av praktisk opplæring (demonstrasjoner); bestilling av plasser for show. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger. auto motor & sport (526) Unntaksannmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket Vereinigte Motor-Verlage GmbH & Co KG, 1, Leuschnerstrasse, D Stuttgart, DE AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Maskinvare og programvare; optiske magnetiske og/eller digitalt lesbare og/eller skrivbare datamedia; CD-plater, disketter, CD-ROM, DVD, bånd og andre lagringsmedia. 16 Trykksaker. 38 Telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: melk.no melk.no Opplysningskontoret for Meieriprodukter AS, Postboks 1011, Sentrum, 0104 OSLO, NO Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. melk.no Opplysningskontoret for Meieriprodukter AS, Postboks 1011, Sentrum, 0104 OSLO, NO Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMARTKOM SMARTKOM MedieKanal 1 AS, Chr. Kroghsgate 32, 0186 OSLO, NO 16 Trykksaker (avis/magasin). 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMARTBIZ SMARTBIZ MedieKanal 1 AS, Chr. Kroghsgate 32, 0186 OSLO, NO 16 Trykksaker (avis/magasin). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIGHT TO PLAY RIGHT TO PLAY Right to Play, 65 Queen Street West, Thomson Building, Suite 1900, Box 64, ONM5H2M5 TORONTO, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 16 Plakater og brosjyrer. 25 Klær. 28 Sportsapparater og utstyr. 36 Veldedighetsinnsamlinger. 41 Utdannelsesvirksomhet og organisering av sportsbegivenheter og aktiviteter; organisering og fremskaffelse av lekeaktiviteter for barn, opplæring og undervisningstjenester, organisering av sosiale begivenheter, konsulentvirksomhet og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenestene. BFA Tom Henrik Johansson, 1359 EIKSMARKA, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Briller, brilleinnfatninger, brilleglass; solbriller, solbrilleinnfatninger, solbrilleglass; kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hjerteblanding Hjerteblanding Morten og Leif Thore Bjertnæs ANS, Smidsrød gård, 3120 TØNSBERG, NO 31 Friske grønnsaker. NFB NFB Transport Systems AB, Botvid Center, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 39 Transport; emballering og oppbevaring av gods; arrangering av reiser. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HENRIK IBSEN J&B Justerini & Brooks Ltd, 61 St James's Street, SW1A1LZ LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HENRIK IBSEN Sven Hauge, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); brennevin, cognac, brandy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALESTA ALESTA E I du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 2 Belegningsmidler i pulverform. assistor O NSB AS, Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, NO 35 Administrative tjenester og konsulenttjenester innenfor regnskap, lønn, personal, rekruttering, og service (dokumentbehandling og arkivering m.m.) 41 Opplæring innenfor regnskap, lønn, personal, rekruttering og service (dokumentbehandling og arkivering m.m.) 42 Juridiske tjenester/rådgivning innenfor regnskap, lønn, personal, rekruttering og service, (dokumentbehandling og arkivering m.m.) 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRENOFAKTURAPAKKEN CRENOFAKTURAPAKKEN Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRENOINNFORDRINGSPAKKEN CRENOINNFORDRINGSPAKKEN Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRENOKREDITTPAKKEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRENOKREDITTPAKKEN Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. S Strøm AS, Hoffsveien 70 C, 0377 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE CLS-CLASS CLS-CLASS DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 28 Modellkjøretøyer Merket er et rent figurmerke Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi, Fossveien 20, 0551 OSLO, NO 14 Smykker, ekte og uekte, mansjettknapper, slips, nåler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GILBEY`S (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE CLS CLS DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 28 Modellkjøretøyer GILBEY`S Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINONA FINONA Karianne Mikalsen, JA Lippestadvei 15, 1336 SANDVIKA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35 Bedriftsrådgivning; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om organisasjonsog forretningsledelse; rådgivning om personalspørsmål; personellrekruttering, public relation (PR-virksomhet); bedriftsrådgivning, bistand ved ledelse av bedrifter, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, rådgivning om personalspørsmål, personellrekruttering, public relation (PR-virksomhet) relatert til helseinstitusjoner, helseorganisasjoner og helsebedrifter. 41 Trenings-, instruksjons- og veiledningsvirksomhet (opplæring og utdannelse); trenings-, instruksjons- og veiledervirksomhet (opplæring og utdannelse) relatert til helseinstitusjoner, helseorganisasjoner og helsebedrifter. 44 Helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QWATEE QWATEE Sportssplint AS, Gidsken Jakobsensvei 32, 8008 BODØ, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 25 Klær og fottøy for gymnastikk og sport. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær), beskyttelse (benskinne-) (sportsartikler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US TRANSFLASH TRANSFLASH SanDisk Corp, 140 Caspian Court, CA94089 SUNNYVALE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Miniatyr faststoff minnelagermoduler. REDPOWER Comercial Araucaria Trading Chile Ltda, Santa Elena 1761, SANTIAGO, CL Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Batterier av sink klorid; alkaliske batterier; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, brannslukningsapparater. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNOFON (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNOFON FixTelecom Group Ltd, 33 St Jame`s Square, SW1Y4JS LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 38 Telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonsnettverkstjenester; telekommunikasjonsaksesstjenester; oppkoblingstjenester og viderekoblingstjenester for telekommunikasjon; telekonferansetjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; telefon, faksimile, telex, beskjed mottak og utsendelse, radiopersonsøking og tjenester; kommunikasjon ved hjelp av telefon; telekommunikasjonsutsendelse, distribuering og mottagelse av audiovisuelle bilder; telekommunikasjons utsendelse, distribuering og mottagelse av data og/eller av informasjon; tilveiebringelse av online kommunikasjonstjenester; kommunikasjon via et globalt datanettverk eller internet; kringkastingstjenester tilveiebringelse av web-sider; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og linker til computerdatabaser og til internet; kommunikasjon ved hjelp av dataterminaler; tilveiebringe brukertilgang til internet; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til internet og til databaser; tilveiebringe tilgang til digitale musikk web-sider på internet; tilveiebringelse av digital musikk via telekommunikasjon; leasingutleie og/eller utleie av telekommunikasjonsapparater, -utstyr, - instrumenter, -installasjoner og -komponenter; leasingutleie og/eller utleie av apparater, -utstyr, - instrumenter, -installasjoner og -komponenter for tilveiebringelse av disse tjenester; rådgivning, informasjon og konsultasjoner i forbindelse med de forannevnte tjenester. COREGA DUAL CLEAN Stafford-Miller Ltd, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Tannpastaprodukter for tenner og tannproteser. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/227,476 TOTALSTORAGE SOLUTIONS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOTALSTORAGE SOLUTIONS International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Skrivere, regnemaskiner, lommekalkulatorer, kassaapparater, telefaksapparater og videoskjermer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; blader; tidsskrifter; aviser; trykksaker. 41 Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; konferanser; seminarer; utstillinger; produksjon av radioeller fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle aktiviteter; redigering av bøker, journaler; show- og filmproduksjon; organisering og ledelse av konferanser, symposier, kongresser; ledelse av kulturelle eller pedagogiske utstillinger; bestilling av plasser for kulturelle arrangementer; reportasjetjenester; videoopptakstjenester. 42 Utleie av tilgangstid til databaseservere for computere; computersystemanalyser; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. NATURA PURA THE PURELY ECOLOGICAL BRAND Naturapura Ibérica - Producão E Comércio de Produtos Naturais SA, Lugar do Pinheiro, Lote 1, Sequeira, BRAGA, PT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; lakener, putevar for hodeputer, dynetrekk, sengetepper, sengelinnet, sengeutstyr (sengetepper og lintøy), tepper. 25 Klær for menn, kvinner, babyer; pyjamaser, morgenkåper og slåbroker. 28 Leker, myke leker og filledukker og figurer av stoff og andre materialer. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEFORE CRISIS BEFORE CRISIS Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; serier med bøker inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; byttekort; samlekort med videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier. 28 Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. 41 Tilveiebringe datamaskinspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning innen området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe på direkte datalinje ikke-nedlastbare tegneserier og magasiner innen området datamaskinspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMEGA PRO OMEGA PRO VitaeLab AS, Agronomveien 4 B, 1187 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NMB-MAT NMB-MAT Minebea-Matsushita Motor Corp, Shimo-Meguro, Meguro-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 7 Viftemotorer; viftemotorer til industrielle maskiner (unntatt til kjøling av kontrollapparater); viftemotorer til kopimaskiner; viftemotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); viftemotorer til fremvisere med flytende krystall; viftemotorer til plasmaskjermer; viftemotorer til CT-skannere for bruk i laboratorier; viftemotorer til personlige datamaskiner; viftemotorer til kontorautomasjonsapparater; viftemotorer til digitale husholdningsapparater; viftemotorer til industrielle maskiner (kjøling for kontrollapparater); viftemotorer til klimaanlegg; viftemotorer til kjøleskap; viftemotorer til ventilasjonsvifter; viftemotorer til husholdningsapparater; stegmotorer; stegmotorer til industrielle automasjonsmaskiner; stegmotorer til vevstoler; stegmotorer til symaskiner; stegmotorer til laserstråleprintere; stegmotorer til digitale videokassetter; stegmotorer til telefaksmaskiner; stegmotorer til optiske diskdrivere til DVDer; stegmotorer til digitale kameraer; stegmotorer til digitale videokameraer; stegmotorer til bilmålere, aksejusteringer til billykter, sensorer; stegmotorer til skrivere; stegmotorer til kopimaskiner; stegmotorer til digitale kopimaskiner; stegmotorer til automatiske tellemaskiner; stegmotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); stegmotorer til salgsautomater; stegmotorer til magnetiske diskdrivere; stegmotorer til gasskomfyrer; stegmotorer til klimaanlegg for kjøretøyer; stegmotorer til toaletter; stegmotorer til husholdningsapparater; likestrømsbørstemotorer; likestrømsbørstemotorer til DVD-spillere; likestrømsbørstemotorer til videospillere og -opptakere; likestrømsbørstemotorer til CD-spillere; likestrømsbørstemotorer til bilnavigering; likestrømsbørstemotorer til billydanlegg; vibrasjonsmotorer; vibrasjonsmotorer til mobiltelefoner; vibrasjonsmotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); alle typer motorer unntatt motorer for landkjøretøyer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 9 Kopimaskiner; spillemaskiner (beslutningsspillmaksiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskin, myntspillmaskiner); fremvisere med flytende krystall; plasmadisplayer; CTskannere for bruk i laboratorier; personlige datamaskiner; kontorautomasjonsapparater; digitale husholdningsapparater; laserstråleprintere; digitale videokassetter; telefaksmaskiner; optiske diskdrivere for DVDer, digitale kameraer; digitale videokameraer; bilmålere, aksejusteringer for billykter, sensorer; skrivere; digitale kopimaskiner; automatiske tellemaskiner; salgsautomater; magnetiske diskdrivere; DVD-spillere; videospillere og -opptakere; CD-spillere; utstyr i denne klassen for bilnavigering; billydanlegg; mobiltelefoner; husholdningsapparater og -maskiner omfattet av denne klassen; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 11 Industrielle maskiner (kjøling for kontrollapparater); klimaanlegg; kjøleskap; ventilasjonsvifter; gasskomfyrer; klimaanlegg til kjøretøyer; toaletter; husholdningsapparater og -maskiner omfattet av denne klassen; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NMB-MAT Minebea-Matsushita Motor Corp, Shimo-Meguro, Meguro-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 7 Viftemotorer; viftemotorer til industrielle maskiner (unntatt til kjøling av kontrollapparater); viftemotorer til kopimaskiner; viftemotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); viftemotorer til fremvisere med flytende krystall; viftemotorer til plasmaskjermer; viftemotorer til CT-skannere for bruk i laboratorier; viftemotorer til personlige datamaskiner; viftemotorer til kontorautomasjonsapparater; viftemotorer til digitale husholdningsapparater; viftemotorer til industrielle maskiner (kjøling for kontrollapparater); viftemotorer til klimaanlegg; viftemotorer til kjøleskap; viftemotorer til ventilasjonsvifter; viftemotorer til husholdningsapparater; stegmotorer; stegmotorer til industrielle automasjonsmaskiner; stegmotorer til vevstoler; stegmotorer til symaskiner; stegmotorer til laserstråleprintere; stegmotorer til digitale videokassetter; stegmotorer til telefaksmaskiner; stegmotorer til optiske diskdrivere til DVDer; stegmotorer til digitale kameraer; stegmotorer til digitale videokameraer; stegmotorer til bilmålere, aksejusteringer til billykter, sensorer; stegmotorer til skrivere; stegmotorer til kopimaskiner; stegmotorer til digitale kopimaskiner; stegmotorer til automatiske tellemaskiner; stegmotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); stegmotorer til salgsautomater; stegmotorer til magnetiske diskdrivere; stegmotorer til gasskomfyrer; stegmotorer til klimaanlegg for kjøretøyer; stegmotorer til toaletter; stegmotorer til husholdningsapparater; likestrømsbørstemotorer; likestrømsbørstemotorer til DVD-spillere; likestrømsbørstemotorer til videospillere og -opptakere; likestrømsbørstemotorer til CD-spillere; likestrømsbørstemotorer til bilnavigering; likestrømsbørstemotorer til billydanlegg; vibrasjonsmotorer; vibrasjonsmotorer til mobiltelefoner; vibrasjonsmotorer til spillemaskiner (beslutningsspillmaskiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskiner, myntspillemaskiner); alle typer motorer unntatt motorer for landkjøretøyer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 9 Kopimaskiner; spillemaskiner (beslutningsspillmaksiner, flippermaskiner, spillemaskiner tilpasset fjernsyn eller datamaskin, myntspillmaskiner); fremvisere med flytende krystall; plasmadisplayer; CTskannere for bruk i laboratorier; personlige datamaskiner; kontorautomasjonsapparater; digitale husholdningsapparater; laserstråleprintere; digitale videokassetter; telefaksmaskiner; optiske diskdrivere for DVDer, digitale kameraer; digitale videokameraer; bilmålere, aksejusteringer for billykter, sensorer; skrivere; digitale kopimaskiner; automatiske tellemaskiner; salgsautomater; magnetiske diskdrivere; DVD-spillere; videospillere og -opptakere; CD-spillere; utstyr i denne klassen for bilnavigering; billydanlegg; mobiltelefoner; husholdningsapparater og -maskiner omfattet av denne klassen; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 11 Industrielle maskiner (kjøling for kontrollapparater); klimaanlegg; kjøleskap; ventilasjonsvifter; gasskomfyrer; klimaanlegg til kjøretøyer; toaletter; husholdningsapparater og -maskiner omfattet av denne klassen; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BERGSET SKO BERGSET SKO Roger Bergset, Eidsgata 3 B, 6770 NORDFJORDEID, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRACKER TRACKER Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Kirurgiske instrumenter, suturmaterialer og suturankre til bruk ved kneimplantasjoner og knerekonstruksjonskirurgi. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOTHERMADE THINFLEX SmithKline Beckman Corp, 1 Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19103, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater til bruk innenfor området for å kontrollere røyking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ski Oslo ALPINE-X-COUNTRY- TOBOGGAN Ski Oslo ALPINE-X-COUNTRY-TOBOGGAN Ski Oslo DA, Industrigata 36, 0357 OSLO, NO 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering MOTHERMADE Mothermade AS, Stigåsveien 11, 3222 SANDEFJORD, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 10 Tåteflasker, holdere for tåteflasker, lukkeanordninger for tåteflasker, smokker for tåteflasker, deler og tilbehør til tåteflasker; apparater for amming, babykuvøser, biteringer (for å lette tannfrembrudd), brystpumper, melkepumper, narresmokker. 12 Barnevogner, kalesjer for barnevogner, kjelker (kjøretøy) for barn, sikkerhetsseler for barn (for kjøretøyer), sparkstøttinger, sykler, trehjulsykler; deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 20 Møbler, møbler for barn; barnegåstoler, barnestoler (høye), kasser for leketøy, lekegrinder for babyer, lesepulter, skolemøbler, uroer (dekorasjonsgjenstander), vugger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEAR BUCK$ BEAR BUCK$ Build-A-Bear Workshop Inc, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; forhåndsbetalte gavekort med magnetisk koding. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLADEMATIC GLADEMATIC SC Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, WI RACINE, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Luftfriskere; luftdeodoranter; preparater for luftrensing; luktfjerningsmidler for stoff og tekstiler; luktfjerningsmidler for tepper og rom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ GRIPPLES GRIPPLES Gripping Eyewear Inc, Emerald Drive, TX77074 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Brillerammer, brillerammekomponenter, lorgnetter, okularer, briller og solbriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE no more tears Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 3 Toalettpreparater og produkter for pleie og rensing av hud og hår. 5 Topiske medisinske preparater for behandling av tilstander i hud og hår. D t L M DON`T LABEL ME Kabri Fashion SA, 45 B Route des Acacias, 1211 GENEVE, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATURE & CHOCOLAT NORSKE VANDRERHJEM HOSTELLING INTERNATIONAL Norske Vandrerhjem, Torggata 1, 0181 OSLO, NO 43 Formidling av midlertidig losji. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATURE & CHOCOLAT Sonafi, 42, rue Rieussec, VIROFLAY, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kakao, sjokolade, kaker og konditorvarer, iskrem og spiseis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZYLEXIS ZYLEXIS Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route 206 North, NJ07977 PEAPACK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Veterinære preparater. HOSTELLING INTERNATIONAL NORWAY Norske Vandrerhjem, Torggata 1, 0181 OSLO, NO 43 Formidling av midlertidig losji. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US VONGLUVA VONGLUVA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US REPEPLAR REPEPLAR Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US ZARGLUVA ZARGLUVA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US ZARPOINT ZARPOINT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US INVIXIB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVIXIB Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US IMERZID NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway Norges geologiske undersøkelse, 7491 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; geologiske grunnundersøkelser, geologisk leting og geologisk forskning. IMERZID Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUBSTITOL LOVe ROSa Oasis Stores Ltd, Paul Street, EC2A 4PN LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykte publikasjoner og kataloger; plakater og fotografier, plast- og papiremballasje for bruk i detaljehandel; penner og holdere for tilbehør, blyanter, mapper, permer, notisbøker, kladdebøker, blyantposer, folieark, skrivesett, beholdere med glidelås, sylindriske beholdere, penne- og blyantsett, dagbøker, adressebøker, avtalebøker, trykksaker, postkort, papirog skrivevarer, alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. 18 Lær og lærimitasjoner; bager, kofferter og reisebager; reisevesker, ransler, mapper, bokser for reiseutstyr, toalettvesker, tasker, punger, skulderbager, ryggsekker, handlebager, strandbager, håndvesker, dokumentmapper, lommebøker, nøkkelholdere, kredittkortholdere, visittkortholdere, portemonneer for vekslepenger; paraplyer, parasoller; spaserstokker; alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. 25 Klær, fottøy og hodeplagg; alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. SUBSTITOL Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 4020 BASEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kmart Kmart Corp, 3100 West Big Beaver Road, MI48084 TROY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB LR4 LR4 Land Rover, Banbury Road, Lighthorne, CV350RG WARWICK, WARWICKSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landgående motorkjøretøy og deler og utstyr til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US BEPLITUDE BEPLITUDE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 New York,, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAND ROVER LR5 LAND ROVER LR5 Land Rover, Banbury Road, Lighthorne, CV350RG WARWICK, WARWICKSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landgående motokjøretøy og deler og utstyr til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB LR1 LR1 Land Rover, Banbury Road, Lighthorne, CV350RG WARWICK, WARWICKSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landgående motorkjøretøy og deler og utstyr til slike. 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLIANCEBERNSTEIN senseye Benq Corp, 157 Shan-Ying Road, Kweishan, TAOYUAN, TW Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Datamaskiner; personlige digitalassistenter (PDA); datamaskinmonitorer; monitorer; LCD-monitorer; hjemmedatamaskiner; bærbare datamaskiner; fjernsynsapparater; stereoanlegg; LCDfjernsynsapparater; elektroniske dagbøker; håndholdte datamaskiner; projeksjonsfjernsyn; videoopptakere og videospillere; videoprojeksjonsapparater; LCDprojeksjonsapparater; alle varer inkludert i klasse 9. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRANSMEDICA TRANSMEDICA Transmedica A/S, Postboks 62, 1022 KJØBENHAVN K, DK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder bistand til lønnsregnskap, sykdomsbetaling, skatt, arbeidsgiveravgifter, feriepenger, pensjon og reiseomkostninger; konsulentbistand for helsevesenet; kontortjenester; arbeidsformidling; vikarformidling; personellrekruttering; konsultasjonstjenester relatert til personellrekruttering og vikartjenester; personelladministrasjonsvirksomhet. 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling; kirurgiske behandlinger, herunder ortopedkirurgi, bløtdelskirurgi, urinveiskirurgi, gynekologi, plastikkirurgi; fysio- og ergoterapitjenester; sykehus; sykepleiertjenester; sykehjem; hospitaler. ALLIANCEBERNSTEIN Alliance Capita Management LP, 1345 Avenue of the Americas New York, NY10105 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 36 Forvaltning av investeringer, konsultasjons- og konsulentvirksomhet vedrørende investeringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US INGLUZAR INGLUZAR Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 22

23 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LYPSYL EXTREM LYPSYL EXTREM Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Midler til beskyttelse av leppene; leppepomade. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US IXEMPRA IXEMPRA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLENDRONACH GLENDRONACH Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, BS138AR BRISTOL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Vin, brennevin(drikkevarer), likører; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: API API Audio Products International Corp, 3641 McNicoll Avenue, ONM1X1G5 SCARBOROUGH, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Lydutstyr, nemlig høyttalere. 35 Fremstilling og salg av lydutstyr, nemlig høyttalere. 23

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 45/06-2006.11.06 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7913 Søknad. nr. 2004 07755 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holding Co., Ltd.), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/06-2006.05.29 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 22/06-2006.05.29 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 22/06-2006.05.29 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/09-2009.06.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 23/09-2009.06.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 23/09-2009.06.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer