YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810"

Transkript

1 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/ ARBEDSFO RS KNN G Sl NSTTUTTENE B B L10TEKET Gydas ve; 8 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo o

2 NNHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatnng og konklusjon L Bakgrunn for undersøkelsen LL Produksjon v Befarng V Problemformulerng V Yrkesmedsnsk vurderng av problemene l. Ureaformaldehydlm 2. Epok sy /herder (Am n) 3. Glassfber 4. Løsemdler 5. socyanater 6. Varmt arbed Sde L V Under søkel se sopplegg V Re sul tater l. Teknsk/hygensk undersøkelse 2. Medsnsk undersøkelse A R BEl DSFO RSKNNGSNSTTUTTEN BBLOTEKET Gydas veî 8 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo,-'"'

3 Sammenfatnnq oq konklusjon. Arbed s.og hel seforhold ved A/S Kong sberg El te ble undersøkt høsten 1976/våren 77. Foranlednngen tl undersøkelsen var et ønske fra bedrften om å utvde produksjonskapasteten med to herdeovner, noe v fant å måtte fraråde under de rådende forhold. Flere av arbederne var bltt omplassert på grunn av hudsykdom fremkalt av epo.xý/herder. Dette problemet ønsket v å se nærmere på. Det ble også foretatt målnger av løsemddeldamp og støv. -1- ' De vktg ste negatve mljøfaktorene bedrften var høy temperatur og påvrknng av epok sy/herder (amn), løsemdler og socyanater. De tekn sk/hygen ske målngene v ste bra forhold med hensyn tl løsemdler og støv herdeavdelng~n. slketrykkavdelngen var det en vss ekspossjon for løsemdler. lakkerngsavdelngen dermot var forholdene langt fra tlfredsstllende. tllegg tlløsemdler er arbederne der utsatt for socyanater. V vl karaktersere arbedsplassene lakkerngsavdelngen som helsefarlge. Den medsnske undersøkelsen omfattet 14 personer som var eksponert for epoksy nå. ngen av dsse hadde tdlgere vært omplassert på grunn av hudproblemer. Den klnske undersøkelse vste at 4 personer hadde eksem på under søkel sestdspunk tet. Al lerg testng (lappeprøve på huden på ryggen) vste at 3 personer hadde utvklet allerg overfor epoksy. Dsse 3 var blant de 4 med klnsk eksem. Den 4. med eksem hadde al tså eksem av annen årsak. Dsse 4 hadde mer enn 2 1/2 års ansettelse bedrften..'.' De andre undersøkte som møtte tl kontroll av allerg-testngen hadde kortere ansettelsestd - over 1/2-parten fra L - 4 måneder. ngen av de undersøkte med utslett hadde for høy ge. Spørreskjemaene om famlære anlegg for allerg eller tdlgere egen sykehstore gav ngen opplysnnger som kunne peke ut de som var dsponert for epoksy-eksem.

4 2 Som konklusjon vl v hevde at den måten epoksy og herder håndteres på ved bedrften er hel t uforsvarlg. En betydelg del av de ansatte har allerede fått allergsk eksem på grunn av epoksy. Dersom det kke skjer en drastsk omleggng av håndterngen, slk at enhver form for hudkontakt unngås, vl det bare være et tdsspørsmål før flere blr allergske. Undersøkelsen er for l ten og for usystematsk tl at v kan s noe skkert om nytten av å måle ge med hensyn tl å foruts hvem som vl utvkle epoksy-allerg. Skal noen konklusjon trekkes, så må det være at den neppe har noen verd. V har kke funnet noen nytte av å spørre om tegn tl atop eller allerg hos arbederne eller deres nærmeste slektnnger. l Bakgrunn for undersøkelsen. Undersøkelsen kom stand etter henvendelse fra bedrften. Den ønsket å utvde produksjonsutstyret med to herdeovner. D sse ovnene produserer mye varme og en ønsket å vurdere om en slk utvdelse var forsvarlg fra et yrkeshygensk synspunkt. Vdere var flere av arbederne plaget med hudsj ukdom som kunne skyldes stoffer brukt produksjonen, og bedrften ønsket råd med hensyn tl dette. Produksjon. Bedrften produserer langrenns-sk etter en metode som grove trekk går ut på at en kjerne av tre og polyurethanplast blr emballert en glassfberduk. Manue!t, med kost, blr det så påstr~ket et lag med epoksyamn, slk at dette dekker hele sken. Deretter blr sken pålagt et plastlag på over- og undersde før den legges en presse og varmes opp tl ca. 80~C herdeovnen. Etter herdngen skrapes og slpes overflødg plast vekk, sken dekoreres slketrykkavdelngen før den tl slutt blr lakkert. All trebearbedng og framstllng av tre/ polyurethankjernen foregår første etasje. Her blr også sken pakket nn glassfberduk. annen etasje er det et stort rom hvor herdeovnene står. dette rommet blr også skene slpt. S lketrykket foregår et eget l te rom ved sden av lakkerngsrommet.

5 3 v Befarnq. Bedrften ble nspsert høsten 76 sammen med dsponent og tlltsmann. l. Snekkeravdelngen : Forholdene var t lfredss t L lende. 2. Herdeavdelngen: Dette rommet var trangt. Mange ak t v teter samlet på et rea t vt l te areal. Herdeovnene sto nokså tett, slk at det var lten plass tl å bevege seg mellom dem. Temperaturen på b~farngstdspunktet ble oppg tt tl å lgge mellom 30 og 400C. Håndterngen av epoksy og herder foregkk temmelg røft. Både ved blandng av epoksy og herder, og spesel t under påførngen av blandngen, var det mye søl. Det dryppet stadg epoksy på golvet og på klærne. Rskoen for hudkontakt var stor. Arbederne ved ovnene klaget over varme og generende lukt. samme rom sto et avfettngsbad med metylenklord og perkloretylen uten avsug. Slpng og pussng av skene etter herdng foregkk også samme rom. Dette ga opphav t L en del støv. 3. Avdelngen for slketrykk: ngen vrksomhet under vår befarng. Det synes l te rmelg å anta at det skal forelgge yrkeshygenske problemer av betydnng her. 4. Lakkerngsavdelng : Betydelg løsemddel-l ukt. Vent las j onsanlegget denné avdelngen var hel t ut lfredsst lende. V Problemformulerng. De vktgste yrkeshygenske problemene denne bedrften skrv~r seg fra arbed under høy temperatur og håndterng av helsefarlge stoffer, først og fremst ureaformaldehydlm, epoksy/herder, flassfber,løsemdler og socyanater. For nærmere omtale av dsse faktorene se neste avsn tt. Av de nevnte problemene syntes varme, epoksy /herder, løsemdler og socyanater å være de vktgste.

6 4 A Varme. Herdeovnene produserer betydelge mengder varme slk at temperaturen arbedslokalet blr høy. Lokalet er kke utstyrt med ventlasjon som kan få temperaturen ned. Dette fører tl at arbederne går lettkledd, noe som øker faren for hudkontakt med epoksy/herder. Dette, tllegg tl at rommet var trangt og at håndterngen av epoksy/her~ der var uforsvarlg, gjorde at v måtte fraråde å sette nn flere ovner lokalet. B Epoksy/herder. Det kom under befarngen fram at det først og fremst var arbederne ved herdeovnene som hadde fått hudproblemer og at dsse sannsynlgvs skyltes epoksy/herder. V valgte å konsentrere den medsnske undersøkelsen omkrng dette problemet. C Løsemdler. Det var hel t klart at løsemddelkonsentrasjonene lakkerngsavdelngen var al t for høy. Avfettngsbadet herdeavdelngen kunne også tenkes å g opphav tl kke ubetyd~lge løsemddelkonsentras joner. Den teknske/hygenske undersøkelsen belyste dette forholdet nærmere. D socyana ter. Hovedvekten av lakken som ble benyttet var socyanatholdg lakk. V vlle gjerne sett nærmere på dette problemet, men mangler målemetoder. V ble dessuten fortalt at denne lakken skulle gå ut av produksjon. V Yrkesmedsnsk vurdernq av problemene. l. Ureaformaldehydlm T L lmngen snekkeravdelngen brukes ureaformaldehydlm. Under produksjonen frgs formaldehyd som ved hudkontakt kan g tokssk og allergsk eksem. De aller

7 fleste v L kunne få tokssk eksem bare påvrknngen er stor nok, man unngår det derfor ved å holde påvrknngen på et lavt nvå. Et allergsk eksem er mer alvorlg da dette vl kunne fremkalles senere av ytterst små mengder- En slk allerg vl vare hele lvet. Vanlgvs får en slkt eksem på hender og underarmer. ' Ved fordampnng av formaldehyd vl en kunne få rr tasjon luftveene, eventuel t også allergsk astma Epoksy/herder. Før bruken blandes epoksy med et fargestoff og en herder, dette tlfelle et amn. Ved hudkontakt kan både epoksy og amn g toksske og allergske eksemer. Ved oppvarmnng v L herderen avspal te småmolekylære amner som har en ubehagelg lukt og kan g rr tasjon øyne og luftveer. Både epoksy og amner regnes som noen av de sterkest allergfremkallende stoffer som brukes ndustren dag. Enkel te epoksyprodukter v L fremkal le allerg hos 3/4-deler av dem som kommer kontakt med stoffet. Slk dsse stoffene blr håndtert ved AlS Kongsberg El te, må en regne med at svært mange, speselt blant dem som jobber ved herdeovnene, vl utvkle allergske eksemer. 3. Glassfber. Helsefare forbndelse med håndterng av den glassfberduk som brukes bedrften, anser v som l te sannsynlg. Hud og eventuell slmhnnerrtasjon den første tden man arbeder med glassfber er vanlg,/ men dsse plagene pleer å forsvnne etter noen uker. En sjelden gang kan plagene bl så alvorlge at folk må slutte. 4. Løsemdler. Av organske løsemdler bruker bedrften metylenklord, perkloretylen, butanol, sopropanol, betylaeetat og xylen. Løsemdler brukes slpe-mdlet tl formene herdeovnene, avfettngsbad, slketrykkavdelngen og lakkerngsavdelngen. Damp fra de forskjellge løsemdler gr hovedsak de samme vrknngene på organsmen.

8 Den akutte vrknng av løsemddelnhalasjon skyldes påvrknng av centralnervesystemet. Det oppstår en slags rusfølelse, kvalme og hodepne. Ko~sentrasjonsevnen nedsettes og koordnerng av bevegelser blr vanskelggjort. Dersom påvrknngen kke har vært for stor, er symptomene borte neste dag. Det er også påvst varge effekter på sentralnervesystemet. Det dreer seg om hjerneskade som kan opptre etter lanvarg eksponerng for kke spesel t høye verder, men også etter kortere eksponerng når konsentrasjonene er store. Dsse skadene arter seg som svekket hukommelse, nedsatt konsentrasjons- og koordnerngsevne, øket tretthet og hodepne. Ved langvarg eksponerng eller også ved akutt eksponerng forbndelse med ulykker, kan lever og nyrer også bl skadet. Løsemdler avfetter huden slk at det ofte oppstår hudproblemer ved skj ødesløs omgang med løsemdler socyanater. socyanater brukes såkalt to-komponent L akk og polymerseres under blandngen. Det frgs alltd noe socyanatdamp. socyanat regnes dag som en farlg lungegft. Ved nhalasjon kan det oppstå en tokssk eller også en allergsk vrknng på luftveene. Den toksske effekten vl være tåre- og neseflod, mens den allergske arter seg som astmatsk anfall eller som en gradvs nedsettelse av lungefunksjonen. Det kan også oppstå hudplager av allergsk eller tokssk natur ved håndterng av socyanater. 6. Varmt arbed. Høy temperatur arbedslokalet fører tl økt kroppstemperatur med økt kalor-, salt- og væskebehov. Speselt vktg er væskebehovet, da tørsten er en dårlg ndkator på væsketap. Ved sterk varme arbedslokalet må det derfor sørges for regelmessg væskenntak, gjerne et par ganger tmen. Ved arbed høy temperatur vl strålevarme, luftstrømnng og luftas fuktghet ha betydnng ved sden av selve lufttemperaturen. V Undersøkelsesoppleqq. Som nevnt punkt 5 fant v ut at den medsnske undersøkelsen

9 'W.,, burde konsentrere seg om hudproblemene bedrften og at den teknsk/hygenske undersøkelsen burde kartlegge forholdene med løsemddeldamp. Den yrkeshygenske undersøkelsen er beskrevet detalj under punkt 8, l. Henskten med den medsnske undersøkelsen var først og fremst å kartlegge forekomstene av hudsykdom bedrften. V anser epoksy som et betydelg problem og ønsket derfor å vurdere enkelte metoder for å få et nntrykk av om de kunne egne seg tl å peke ut hvem av de eksponerte som vlle få eksem og hvem som kke vlle få det. For å samle opplysnnger brukte v et spørreskjema. Arbederne avdelngen ble undersøkt med eksem-lappeprøver og det ble også tatt blodprøver tl undersøkelse på ge. Dette er en blodprøve som kan g opplysnnger om en spesell type allerg. 7 Tl undersøkelsene ble det valgt ut l4 mann som ble ansett for å være mest eksponert for epoksy. Dsse var valgt ut av klubben ved bedrften.

10 8 V RESULTATER l. Teknsklhygensk undersøkelse. For å vurdere løsemddeleksponerngen ved produksjon av plastsk ble løsemddelmålnger utført med bærbare pumper og kullrør. Løsemddeldampene adsorberes på kullet ved gjennomsugng av luften, og kullrørene analyseres senere ved Yrkeshygensk nst tutt ved hjelp av gaskroma tograf. Målngene med kullrør utfør~s arbedernes nnåndhgssone, og man får et mål for arbedernes gjennomsn ttlge løsemddeleksponerng over måleperoden. Noen få korttdsprøver med Dräger-pumpe og kullrør ble foretatt lakkerngs- og slketrykkavdelngen. Måleperoden strakte seg over L arbedsuke, og man forutsetter at dette gr et representatvt blde av forholdene. Herdeavdelnqen. Ved befarngen syntes det kke å være stor løsemddeleksp~nerng herdeavdelngen, og bar,e 2 av de 6 herdeovasoperatørene ble utstyrt med pumper for kullrørsmålnger. Resul tatene fra herdeavdelngen er gjeng tt tabell på neste sde.,

11 9 TABELL L Løsemddelmålnger herdeavdelngen. -- ppm ppm spro ppm! C Dato P røve Arbedsbeskr velse Ace- Tol u- Butyl': Xylen L- nr ton en åceta t., l"' 1 HerdeOvn 2, operatør F.N 22 spor spor spor , " " 23. " " " fl " 37 fl " fl ' " " 31 " " " ,.: " " 37 " Herdeovn 3, opera tør N. 27 " spor " " s " " - O. Ol " " 22 " " fl " 24 " " " " 30 " " T, Måleresul tatene bekrefter a t konsentras j onen av løsemdler er lav herdeavdelngen. Aceton er det eneste løsemddel som ble funnet målbare mengder. Konsentrasjonen av aceton varerer fra 15 tl 37 ppm, og tllegg ble det funnet spor av toluen, butylacetat og xylen. samme lokale som herd~ovnene, utførte man såkal t sklng av sk, og dessuten hadde man et avfettngskar med perkloretylen og metylenklord her. Karet var bar.e perodevs bruk og ellers forsynt med lokk. Målnger utført under sklngsprosessen v ser L 7-40 ppm aceton og små mengder andre løsemdler (se tabell 2).

12 TABELL 2 Løsemddelmålnger ved sklng. L,, Dato P r øv e ppm ' ppm ppm ppm ppm! ppm ppm ppm nr. Arbedsbeskr velse Ace- Tolu- Butyl- Xy- Cello- ' Sol- Etane C ton en acetat len sol ve-- vesso...t. aceta t t.sklng A.D. 17 spor spor spor spor spor spor l A; D, l spor l T. S. 21 L spor spor spor , l T. S. 40 L l l \ S tas j onær pumpe ved avfettngsbad 9 spor l l O. Ol '. ~ -,.. En stasjonær pumpe ved avfettngsbadet en dag vser også bare små mengder aceton (9 ppm), men badetuar kke bruk. Resultatene fra tabell L 09 tabell 2 stemmer godt overens og vser at det kke skulle være grunn tl. speselle yrkeshygenske bemerknnger pga løsemddeldamp herdeavdelngen. ō

13 11 Lakkerngsavdelnqen. Lakkerngsavdelngen var utstyrt med L lakkerngsmaskn som ble betjent av 2 mann. Den ene pl~sserte skene på lakkerngsbåndet mens den andre tok mot de ferdglakkerte skene og samlet dem på en tral le. Arbedsatmosfæren lakkerngsrommet tydet på betydelg løsemddelkonsentrasj on,og arbederne fortalte at speselt mottaker av lakkerte sk føl te seg "beruset" ved dagens sl utt. Lokalet var utstyrt med en avsugstrakt hod~høye på mottakersden, men effekten av denne syntes relatvt beskjeden. Dessuten har den den ulempen at løsemddeldampene trekkes forb mottakerens nnåndnssone. Lokalet har ngen form for frsk uftnnblåsng. Arbedet denne avdelngen foregkk perodevs ved at man samlet opp passende mengder sk tl lakkerng. peroder med l te lakkerng arbedet de med sklng av skene og ved avfettngsbadet. Dette foregkk herdeavdelngen hvor løsemddelkonsentras j onen var l ten, slk at de utførte målngene gr en gjennomsnttsverd for de forskjellge typer arbed. (Resultater se tabell 3 og 4 neste sde)

14 TABELL 3 Langtdsmålnger lakkerngs~delngen Dato P røve ppm nr. Arbedsbeskr velse AceJ ton ppm Etylacetat ppm, Tol uen +metylsobutylketon ppm Butylacetat ppm Xylen ppm Cellosol ve- 'acetat Påleggng av sk A.D. 4 lakkerng ~213 t.lakkerng L t. avfettng 2 t. sklng 8.9~ 761,204-3 St. lakkerng", L t. avfettng L t. sklng l S s Mottaker av sk lakkerng t. t. 2 t. lakkerng avf et t ng sklng t. lakkerng L t. avfettng L t. sk1ng T. S. S 12 S l 8 l ; í ppm' l vesso Sol- oa t 33 L 15 ppm Etanol 16 4 L 2,5 0,7 0,7. 3, o l, o 1,2 - \

15 13 TABELL 4 Korttdsmålnger lakkerngsavdelngen, Dato Prøver Arbedsbeskr velse ppm ppm ppm ppm ppm ppm..\ E t Y l~ To- Metyl Butyl- Xy'" eello- ace;- luen so- ace- len s o lv e, tat butyl tat aceketon tat - L 6,~ 9-7E L nnåndngssonen for pålegger av sk o L 7 3,4 " 6~ " " l, l L Av tabell 3 ser man at lakkerng bare ble utført 3 dager måleperoden, delvs sammen med annet arbed som foregkk herdeavde~ngen, hvor kpnsentrasjonen er lav. Målngene gr derfor uttrykk for den gjennomsnttlge eksponerng ved de forskjellge typer arbed. Av tabell 3 og 4 ser man at den add tve faktor for løsemddelblandngen overstger L ved de fleste målngene dvs. den yrkeshygenske grenseverden for blandngen anses som overskredet. Ved nærvær av flere forskjellge komponenter skal vrknngen oppfattes som add tv, og den add tve faktor for blandngen defneres som: Ç T + Ç2 T C -n T n flvor e' e2 osv. angr de målte konsentrasjoner luften og T' T2 osv. de tlhørende yrkeshygenske grenseverder., Dersom denne faktoren er større enn l, anses den yrkeshygenske grenseverd for blandngen som 'overskredet.

16 14 S lketrykkavdelngen denne avdelngen foregår pyntng av sk ved at overflatemønster påføres med slketrykk. Lokalet er, kke utstyrt med speselt ventlasj onssystemog er plassett' ved sden av lakkerngsrommet. Forholdene tyder, på en vss løsemdde~eksponerng. (Resultater se tabell 5 og 6). TABELL 5 Langtdsmålnger ' slketrykkavdelngen Dato Prøve Arbedsbeskr vel se ppm ppm ppm ppm ppm ppm,- nr. Ace- Tol u- Xy- Bu-,eello- Sol- e sol ve-! '\ - ton en + len t yl vessö L T metyl- ace-,acetat L OO tyl- s-ob\l.. keton L,, ! t. slketrykk +, sklng J. s. 8 5 L -2 2, 6 0.3! t. slketrykk +, sklng J.S. 2 5 L t. s lketrykk, J. S L 2 spor spor t. slketrykk J.S spot L spor spor, L \, tat, TABELL 6 Korttdsmålnger slketrykkavdelngen ì Dato Prøve Prøvested ppm ppm ppm ppm ppm ppm nr Etyl To- Metyl- Butyl- Xy- eelloace- luen so- aceta t len sol vetat butyl- acetat '- çt keton nnåndng ssone for slke- " - trykker nnåndngssone for slketrykker L 0.08

17 15 Av tabell 5 og 6 ser man at arbedsatmosfæren slketrykkavdelngen nneholder forskjellge løsemdler, men den yrkeshygenske grenseverden for blandngen er kke overskredet. Dette tl tross, man bør bedre ventlasjonen denne avdelngen for ytterlgere å bedre forholdene. S tøvmålnqer herdeavdelnqen Støvmålngene ble tatt med flter og easella-pumpe slpemasknopera tørens nnåndngssone, og man får et mål for den gjennomsn ttlge støvkonsentrasjon over måleperoden. Arbedet foregår delvs som tørrslpng. Resultater se tabell 7. TABELL 7 Dato P røve A.rbedsstad Arbe dsbeskr vel se Støvnr. konse~trasjb mg/m S lpemaskn J.S.,.3t... tørrslp, f 4t, våts lp 2.6 l'! 3. e " " t tørrslp! 4t. våtslp " " 17t. tørrslp " " 7t. våtslp " ", 3L tørrslp,!, 4t. 1.2, Målngene vser en støvkonsentrasj on området 0,5-2, 6 mg/m3 med en gj ennomsn ttsverd på l, 5 mg/m3. Dette lgger under den grenseverd som er" satt for eksponerng for nert støv. Men det kan være en mulghet for at støvet fra de herdede plastskene kke er nert. Det kan f. eks. nneholde noe uherdet epoksy, og kontakt med dette støvet kan da medføre tlsvarende hudproblemer som epoksyblandngen.

18 16 V RESULTATER 2 Medsnsk undersøkelse 2. L Spørreskjema. Spørreskjemaet ble besvart av 14 personer. 12 av dsse anga å være betydelg tl moderat plaget av epoksy/herder, løsemdler og støv. 6 av de spurte var sterkt plaget av varmen herdeavdelngen. 8 personer sa de hadde eller hadde hatt hudproblemer form av eksem eller annet utslett. 5 personer hadde famlemedlemmer med slk hudsykdom. 5 personer oppga å ha utslett på det tdspunkt de besvarte spørreskj emaet. 4 personer anga å ha hatt kløe på grunn av flassfber Klnske funn. forbndelse med lappe-testngen fant v utslett hos 4 personer. Alle hadde utslett på hendene og 2 av dem dessuten noe ansktet og på 'brystet. 2. 3, Blodprøver. Det ble tatt blodprøver for bestemmelse av mmunglobuln E (ge). Dette er en prøve som kan avsløre om en person er en såkalt atopker dvs. at han har anlegg for allergske ldelser som astma, høysnue og lknende. En av de undersøkte prøvene hadde et høyt nnhold- av ge. Denne personen møtte dessverre kke opp tl avlesnng av lappeprøven Lappetestnq. Det ble lagt prøver med epoksy, formaldehydurealm, amnherder og katalysator. AVlesnngen ble foretatt av bedrftslege Håvadsen. Det ble lagt prøver på 13 personer, o møtte opp tl avlesnngen. Av dsse o hadde 3 postvt utslag for epoksy, de øvrge prøvene var negatve. De 3 med postvt

19 17 utslag var blant de 4 som klnsk hadde utslett. V De som vste postvt utslag, hadde alle vært ansatt flere år bedrften. Av de øyrge 7 hadde 4 vært ansatt mndre enn et halvt år. Av de resterende 3 var det en som hadde utslett. For å fremkalle allerg må et stoff som har evnen tl dette vrke e vss td. Lengden av denne tda kan varere svært og er blant annet avhengg av den aktuelle mengden. Det er derfor mulg at de med kort ansettelsestd vl kunne utvkle allerg på et senere tdspunkt, dersom kke forholdene bedres radkalt. Denne undersøkelsen tyder på at det trengs et par år på å utvkle et allergsk epoksy-eksem. Egen og famlens sykehstore har denne undersøkelsen kke vært tl noen hjelp når det gjelder å peke ut dem som kan få slkt eksem. Målnger av ge synes heller kke å ha noe for seg.

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst.

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst. 1976. HO - 674 ARBEDS- OG HELSEFORHOLD BLANT KVNNELGE RENSERANSATTE. Veronca Peréz - Arbedspsykologsk nst. Kar,Marelelle -, Arbedspsykologsk nst. Ebba ~geland - Yrkeshygensk nst. Teknsk assstanse: Trond

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

GYdas Vei 8. PO:'~.)cks 8149 Osl o Dep, Oslo 1. a-kvarts pa NUCLEPORE FILTERE MED R0NTGEN-

GYdas Vei 8. PO:'~.)cks 8149 Osl o Dep, Oslo 1. a-kvarts pa NUCLEPORE FILTERE MED R0NTGEN- . KVANTTATV MKROANALYSE AV a-kvarts pa NUCLEPORE FLTERE MED R0NTGEN- :\~ D FFRAKTOMETR. Grete Edholm og Davd G. Ncholson Yrkeshygensk nsttutt, Gydas ve 8, Oslo 3.HD 7 8 3 o. november 1978 /" ARBEJOSFORSKN

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund

Oppgave 3, SØK400 våren 2002, v/d. Lund Oppgave 3, SØK400 våren 00, v/d. Lnd En bonde bonde dyrker poteter. Hvs det blr mldvær, blr avlngen 0. Hvs det blr frost, blr avlngen. Naboen bonde, som vl være tsatt for samme vær, dyrker også poteter,

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 18. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 18. mars 2002 Samfunnsøkonom andre avdelng, mkroøkonom, Dderk Lund, 8. mars 00 Markeder under uskkerhet Uskkerhet vktg mange (de fleste? markeder Uskkerhet omkrng framtdge prser og leverngsskkerhet (f.eks. om leverandør

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen.

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave a) De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Medan og kvartler for

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

STK1100 våren 2015 P A B P B A. Betinget sannsynlighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksemplet motiverer definisjonen:

STK1100 våren 2015 P A B P B A. Betinget sannsynlighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksemplet motiverer definisjonen: STK00 våren 05 etnget sannsynlghet Svarer tl avsntt.4 læreboa Esempel V vl først ved help av et esempel se ntutvt på hva betnget sannsynlghet betyr V legger fre røde ort og to svarte ort en bune Ørnulf

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

;~- l.;';~'r:,";~.,o. L/ J :'! -;-'~'K~~SKNINGSINSTlTUrrENE G\,c;cs vei 8 ' Poetboks 8149 Oslo '" O NOTAT OM HELSEFARE HD 811/79

;~- l.;';~'r:,;~.,o. L/ J :'! -;-'~'K~~SKNINGSINSTlTUrrENE G\,c;cs vei 8 ' Poetboks 8149 Oslo ' O NOTAT OM HELSEFARE HD 811/79 Tt) (rce. Lt INJEKSJONSMIDLER I FJELL - NOTAT OM HELSEFARE AV ER I K BYE ;~- HD 811/79 l.;';~'r:";~.o. L/ J :'! -;-'~'K~~SKNINGSINSTlTUrrENE G\c;cs vei 8 ' Poetboks 8149 Oslo '" O uep. slo ti' OSLO 15.

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken.

Viser til min søknad om konsesjon i brev av og senere møte med Petter Bjartnes samt senere samtaler pr. tlf. vedr. denne saken. Fra: Odd Wandsvk [malto:oddwand@onlne.no] Sendt: 7. aprl 017 0:07 Tl: Hovn Marann Kop: aslaugwandsvk@gal.com Emne: Re: Ang. konsesjon He Marann! Vser tl mn søknad om

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april)

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april) HG Aprl 01 Løsnngsksse for oppgaver tl uke 15 (10.-13. aprl) Innledende merknad. Flere oppgaver denne uka er øvelser bruk av den vktge regel 5.0, som er sentral dette kurset, og som det forventes at studentene

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ -

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ - FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall Prognoser HVALER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KAKE OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående r.^ - Prognoser"

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ynask prograerng Metoden ble foralsert av Rchard Bellann (RAN Corporaton på -tallet. Prograerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe ed kode eller å skrve kode å gøre. ynask for å ndkere

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer