YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810"

Transkript

1 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/ ARBEDSFO RS KNN G Sl NSTTUTTENE B B L10TEKET Gydas ve; 8 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo o

2 NNHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatnng og konklusjon L Bakgrunn for undersøkelsen LL Produksjon v Befarng V Problemformulerng V Yrkesmedsnsk vurderng av problemene l. Ureaformaldehydlm 2. Epok sy /herder (Am n) 3. Glassfber 4. Løsemdler 5. socyanater 6. Varmt arbed Sde L V Under søkel se sopplegg V Re sul tater l. Teknsk/hygensk undersøkelse 2. Medsnsk undersøkelse A R BEl DSFO RSKNNGSNSTTUTTEN BBLOTEKET Gydas veî 8 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo,-'"'

3 Sammenfatnnq oq konklusjon. Arbed s.og hel seforhold ved A/S Kong sberg El te ble undersøkt høsten 1976/våren 77. Foranlednngen tl undersøkelsen var et ønske fra bedrften om å utvde produksjonskapasteten med to herdeovner, noe v fant å måtte fraråde under de rådende forhold. Flere av arbederne var bltt omplassert på grunn av hudsykdom fremkalt av epo.xý/herder. Dette problemet ønsket v å se nærmere på. Det ble også foretatt målnger av løsemddeldamp og støv. -1- ' De vktg ste negatve mljøfaktorene bedrften var høy temperatur og påvrknng av epok sy/herder (amn), løsemdler og socyanater. De tekn sk/hygen ske målngene v ste bra forhold med hensyn tl løsemdler og støv herdeavdelng~n. slketrykkavdelngen var det en vss ekspossjon for løsemdler. lakkerngsavdelngen dermot var forholdene langt fra tlfredsstllende. tllegg tlløsemdler er arbederne der utsatt for socyanater. V vl karaktersere arbedsplassene lakkerngsavdelngen som helsefarlge. Den medsnske undersøkelsen omfattet 14 personer som var eksponert for epoksy nå. ngen av dsse hadde tdlgere vært omplassert på grunn av hudproblemer. Den klnske undersøkelse vste at 4 personer hadde eksem på under søkel sestdspunk tet. Al lerg testng (lappeprøve på huden på ryggen) vste at 3 personer hadde utvklet allerg overfor epoksy. Dsse 3 var blant de 4 med klnsk eksem. Den 4. med eksem hadde al tså eksem av annen årsak. Dsse 4 hadde mer enn 2 1/2 års ansettelse bedrften..'.' De andre undersøkte som møtte tl kontroll av allerg-testngen hadde kortere ansettelsestd - over 1/2-parten fra L - 4 måneder. ngen av de undersøkte med utslett hadde for høy ge. Spørreskjemaene om famlære anlegg for allerg eller tdlgere egen sykehstore gav ngen opplysnnger som kunne peke ut de som var dsponert for epoksy-eksem.

4 2 Som konklusjon vl v hevde at den måten epoksy og herder håndteres på ved bedrften er hel t uforsvarlg. En betydelg del av de ansatte har allerede fått allergsk eksem på grunn av epoksy. Dersom det kke skjer en drastsk omleggng av håndterngen, slk at enhver form for hudkontakt unngås, vl det bare være et tdsspørsmål før flere blr allergske. Undersøkelsen er for l ten og for usystematsk tl at v kan s noe skkert om nytten av å måle ge med hensyn tl å foruts hvem som vl utvkle epoksy-allerg. Skal noen konklusjon trekkes, så må det være at den neppe har noen verd. V har kke funnet noen nytte av å spørre om tegn tl atop eller allerg hos arbederne eller deres nærmeste slektnnger. l Bakgrunn for undersøkelsen. Undersøkelsen kom stand etter henvendelse fra bedrften. Den ønsket å utvde produksjonsutstyret med to herdeovner. D sse ovnene produserer mye varme og en ønsket å vurdere om en slk utvdelse var forsvarlg fra et yrkeshygensk synspunkt. Vdere var flere av arbederne plaget med hudsj ukdom som kunne skyldes stoffer brukt produksjonen, og bedrften ønsket råd med hensyn tl dette. Produksjon. Bedrften produserer langrenns-sk etter en metode som grove trekk går ut på at en kjerne av tre og polyurethanplast blr emballert en glassfberduk. Manue!t, med kost, blr det så påstr~ket et lag med epoksyamn, slk at dette dekker hele sken. Deretter blr sken pålagt et plastlag på over- og undersde før den legges en presse og varmes opp tl ca. 80~C herdeovnen. Etter herdngen skrapes og slpes overflødg plast vekk, sken dekoreres slketrykkavdelngen før den tl slutt blr lakkert. All trebearbedng og framstllng av tre/ polyurethankjernen foregår første etasje. Her blr også sken pakket nn glassfberduk. annen etasje er det et stort rom hvor herdeovnene står. dette rommet blr også skene slpt. S lketrykket foregår et eget l te rom ved sden av lakkerngsrommet.

5 3 v Befarnq. Bedrften ble nspsert høsten 76 sammen med dsponent og tlltsmann. l. Snekkeravdelngen : Forholdene var t lfredss t L lende. 2. Herdeavdelngen: Dette rommet var trangt. Mange ak t v teter samlet på et rea t vt l te areal. Herdeovnene sto nokså tett, slk at det var lten plass tl å bevege seg mellom dem. Temperaturen på b~farngstdspunktet ble oppg tt tl å lgge mellom 30 og 400C. Håndterngen av epoksy og herder foregkk temmelg røft. Både ved blandng av epoksy og herder, og spesel t under påførngen av blandngen, var det mye søl. Det dryppet stadg epoksy på golvet og på klærne. Rskoen for hudkontakt var stor. Arbederne ved ovnene klaget over varme og generende lukt. samme rom sto et avfettngsbad med metylenklord og perkloretylen uten avsug. Slpng og pussng av skene etter herdng foregkk også samme rom. Dette ga opphav t L en del støv. 3. Avdelngen for slketrykk: ngen vrksomhet under vår befarng. Det synes l te rmelg å anta at det skal forelgge yrkeshygenske problemer av betydnng her. 4. Lakkerngsavdelng : Betydelg løsemddel-l ukt. Vent las j onsanlegget denné avdelngen var hel t ut lfredsst lende. V Problemformulerng. De vktgste yrkeshygenske problemene denne bedrften skrv~r seg fra arbed under høy temperatur og håndterng av helsefarlge stoffer, først og fremst ureaformaldehydlm, epoksy/herder, flassfber,løsemdler og socyanater. For nærmere omtale av dsse faktorene se neste avsn tt. Av de nevnte problemene syntes varme, epoksy /herder, løsemdler og socyanater å være de vktgste.

6 4 A Varme. Herdeovnene produserer betydelge mengder varme slk at temperaturen arbedslokalet blr høy. Lokalet er kke utstyrt med ventlasjon som kan få temperaturen ned. Dette fører tl at arbederne går lettkledd, noe som øker faren for hudkontakt med epoksy/herder. Dette, tllegg tl at rommet var trangt og at håndterngen av epoksy/her~ der var uforsvarlg, gjorde at v måtte fraråde å sette nn flere ovner lokalet. B Epoksy/herder. Det kom under befarngen fram at det først og fremst var arbederne ved herdeovnene som hadde fått hudproblemer og at dsse sannsynlgvs skyltes epoksy/herder. V valgte å konsentrere den medsnske undersøkelsen omkrng dette problemet. C Løsemdler. Det var hel t klart at løsemddelkonsentrasjonene lakkerngsavdelngen var al t for høy. Avfettngsbadet herdeavdelngen kunne også tenkes å g opphav tl kke ubetyd~lge løsemddelkonsentras joner. Den teknske/hygenske undersøkelsen belyste dette forholdet nærmere. D socyana ter. Hovedvekten av lakken som ble benyttet var socyanatholdg lakk. V vlle gjerne sett nærmere på dette problemet, men mangler målemetoder. V ble dessuten fortalt at denne lakken skulle gå ut av produksjon. V Yrkesmedsnsk vurdernq av problemene. l. Ureaformaldehydlm T L lmngen snekkeravdelngen brukes ureaformaldehydlm. Under produksjonen frgs formaldehyd som ved hudkontakt kan g tokssk og allergsk eksem. De aller

7 fleste v L kunne få tokssk eksem bare påvrknngen er stor nok, man unngår det derfor ved å holde påvrknngen på et lavt nvå. Et allergsk eksem er mer alvorlg da dette vl kunne fremkalles senere av ytterst små mengder- En slk allerg vl vare hele lvet. Vanlgvs får en slkt eksem på hender og underarmer. ' Ved fordampnng av formaldehyd vl en kunne få rr tasjon luftveene, eventuel t også allergsk astma Epoksy/herder. Før bruken blandes epoksy med et fargestoff og en herder, dette tlfelle et amn. Ved hudkontakt kan både epoksy og amn g toksske og allergske eksemer. Ved oppvarmnng v L herderen avspal te småmolekylære amner som har en ubehagelg lukt og kan g rr tasjon øyne og luftveer. Både epoksy og amner regnes som noen av de sterkest allergfremkallende stoffer som brukes ndustren dag. Enkel te epoksyprodukter v L fremkal le allerg hos 3/4-deler av dem som kommer kontakt med stoffet. Slk dsse stoffene blr håndtert ved AlS Kongsberg El te, må en regne med at svært mange, speselt blant dem som jobber ved herdeovnene, vl utvkle allergske eksemer. 3. Glassfber. Helsefare forbndelse med håndterng av den glassfberduk som brukes bedrften, anser v som l te sannsynlg. Hud og eventuell slmhnnerrtasjon den første tden man arbeder med glassfber er vanlg,/ men dsse plagene pleer å forsvnne etter noen uker. En sjelden gang kan plagene bl så alvorlge at folk må slutte. 4. Løsemdler. Av organske løsemdler bruker bedrften metylenklord, perkloretylen, butanol, sopropanol, betylaeetat og xylen. Løsemdler brukes slpe-mdlet tl formene herdeovnene, avfettngsbad, slketrykkavdelngen og lakkerngsavdelngen. Damp fra de forskjellge løsemdler gr hovedsak de samme vrknngene på organsmen.

8 Den akutte vrknng av løsemddelnhalasjon skyldes påvrknng av centralnervesystemet. Det oppstår en slags rusfølelse, kvalme og hodepne. Ko~sentrasjonsevnen nedsettes og koordnerng av bevegelser blr vanskelggjort. Dersom påvrknngen kke har vært for stor, er symptomene borte neste dag. Det er også påvst varge effekter på sentralnervesystemet. Det dreer seg om hjerneskade som kan opptre etter lanvarg eksponerng for kke spesel t høye verder, men også etter kortere eksponerng når konsentrasjonene er store. Dsse skadene arter seg som svekket hukommelse, nedsatt konsentrasjons- og koordnerngsevne, øket tretthet og hodepne. Ved langvarg eksponerng eller også ved akutt eksponerng forbndelse med ulykker, kan lever og nyrer også bl skadet. Løsemdler avfetter huden slk at det ofte oppstår hudproblemer ved skj ødesløs omgang med løsemdler socyanater. socyanater brukes såkalt to-komponent L akk og polymerseres under blandngen. Det frgs alltd noe socyanatdamp. socyanat regnes dag som en farlg lungegft. Ved nhalasjon kan det oppstå en tokssk eller også en allergsk vrknng på luftveene. Den toksske effekten vl være tåre- og neseflod, mens den allergske arter seg som astmatsk anfall eller som en gradvs nedsettelse av lungefunksjonen. Det kan også oppstå hudplager av allergsk eller tokssk natur ved håndterng av socyanater. 6. Varmt arbed. Høy temperatur arbedslokalet fører tl økt kroppstemperatur med økt kalor-, salt- og væskebehov. Speselt vktg er væskebehovet, da tørsten er en dårlg ndkator på væsketap. Ved sterk varme arbedslokalet må det derfor sørges for regelmessg væskenntak, gjerne et par ganger tmen. Ved arbed høy temperatur vl strålevarme, luftstrømnng og luftas fuktghet ha betydnng ved sden av selve lufttemperaturen. V Undersøkelsesoppleqq. Som nevnt punkt 5 fant v ut at den medsnske undersøkelsen

9 'W.,, burde konsentrere seg om hudproblemene bedrften og at den teknsk/hygenske undersøkelsen burde kartlegge forholdene med løsemddeldamp. Den yrkeshygenske undersøkelsen er beskrevet detalj under punkt 8, l. Henskten med den medsnske undersøkelsen var først og fremst å kartlegge forekomstene av hudsykdom bedrften. V anser epoksy som et betydelg problem og ønsket derfor å vurdere enkelte metoder for å få et nntrykk av om de kunne egne seg tl å peke ut hvem av de eksponerte som vlle få eksem og hvem som kke vlle få det. For å samle opplysnnger brukte v et spørreskjema. Arbederne avdelngen ble undersøkt med eksem-lappeprøver og det ble også tatt blodprøver tl undersøkelse på ge. Dette er en blodprøve som kan g opplysnnger om en spesell type allerg. 7 Tl undersøkelsene ble det valgt ut l4 mann som ble ansett for å være mest eksponert for epoksy. Dsse var valgt ut av klubben ved bedrften.

10 8 V RESULTATER l. Teknsklhygensk undersøkelse. For å vurdere løsemddeleksponerngen ved produksjon av plastsk ble løsemddelmålnger utført med bærbare pumper og kullrør. Løsemddeldampene adsorberes på kullet ved gjennomsugng av luften, og kullrørene analyseres senere ved Yrkeshygensk nst tutt ved hjelp av gaskroma tograf. Målngene med kullrør utfør~s arbedernes nnåndhgssone, og man får et mål for arbedernes gjennomsn ttlge løsemddeleksponerng over måleperoden. Noen få korttdsprøver med Dräger-pumpe og kullrør ble foretatt lakkerngs- og slketrykkavdelngen. Måleperoden strakte seg over L arbedsuke, og man forutsetter at dette gr et representatvt blde av forholdene. Herdeavdelnqen. Ved befarngen syntes det kke å være stor løsemddeleksp~nerng herdeavdelngen, og bar,e 2 av de 6 herdeovasoperatørene ble utstyrt med pumper for kullrørsmålnger. Resul tatene fra herdeavdelngen er gjeng tt tabell på neste sde.,

11 9 TABELL L Løsemddelmålnger herdeavdelngen. -- ppm ppm spro ppm! C Dato P røve Arbedsbeskr velse Ace- Tol u- Butyl': Xylen L- nr ton en åceta t., l"' 1 HerdeOvn 2, operatør F.N 22 spor spor spor , " " 23. " " " fl " 37 fl " fl ' " " 31 " " " ,.: " " 37 " Herdeovn 3, opera tør N. 27 " spor " " s " " - O. Ol " " 22 " " fl " 24 " " " " 30 " " T, Måleresul tatene bekrefter a t konsentras j onen av løsemdler er lav herdeavdelngen. Aceton er det eneste løsemddel som ble funnet målbare mengder. Konsentrasjonen av aceton varerer fra 15 tl 37 ppm, og tllegg ble det funnet spor av toluen, butylacetat og xylen. samme lokale som herd~ovnene, utførte man såkal t sklng av sk, og dessuten hadde man et avfettngskar med perkloretylen og metylenklord her. Karet var bar.e perodevs bruk og ellers forsynt med lokk. Målnger utført under sklngsprosessen v ser L 7-40 ppm aceton og små mengder andre løsemdler (se tabell 2).

12 TABELL 2 Løsemddelmålnger ved sklng. L,, Dato P r øv e ppm ' ppm ppm ppm ppm! ppm ppm ppm nr. Arbedsbeskr velse Ace- Tolu- Butyl- Xy- Cello- ' Sol- Etane C ton en acetat len sol ve-- vesso...t. aceta t t.sklng A.D. 17 spor spor spor spor spor spor l A; D, l spor l T. S. 21 L spor spor spor , l T. S. 40 L l l \ S tas j onær pumpe ved avfettngsbad 9 spor l l O. Ol '. ~ -,.. En stasjonær pumpe ved avfettngsbadet en dag vser også bare små mengder aceton (9 ppm), men badetuar kke bruk. Resultatene fra tabell L 09 tabell 2 stemmer godt overens og vser at det kke skulle være grunn tl. speselle yrkeshygenske bemerknnger pga løsemddeldamp herdeavdelngen. ō

13 11 Lakkerngsavdelnqen. Lakkerngsavdelngen var utstyrt med L lakkerngsmaskn som ble betjent av 2 mann. Den ene pl~sserte skene på lakkerngsbåndet mens den andre tok mot de ferdglakkerte skene og samlet dem på en tral le. Arbedsatmosfæren lakkerngsrommet tydet på betydelg løsemddelkonsentrasj on,og arbederne fortalte at speselt mottaker av lakkerte sk føl te seg "beruset" ved dagens sl utt. Lokalet var utstyrt med en avsugstrakt hod~høye på mottakersden, men effekten av denne syntes relatvt beskjeden. Dessuten har den den ulempen at løsemddeldampene trekkes forb mottakerens nnåndnssone. Lokalet har ngen form for frsk uftnnblåsng. Arbedet denne avdelngen foregkk perodevs ved at man samlet opp passende mengder sk tl lakkerng. peroder med l te lakkerng arbedet de med sklng av skene og ved avfettngsbadet. Dette foregkk herdeavdelngen hvor løsemddelkonsentras j onen var l ten, slk at de utførte målngene gr en gjennomsnttsverd for de forskjellge typer arbed. (Resultater se tabell 3 og 4 neste sde)

14 TABELL 3 Langtdsmålnger lakkerngs~delngen Dato P røve ppm nr. Arbedsbeskr velse AceJ ton ppm Etylacetat ppm, Tol uen +metylsobutylketon ppm Butylacetat ppm Xylen ppm Cellosol ve- 'acetat Påleggng av sk A.D. 4 lakkerng ~213 t.lakkerng L t. avfettng 2 t. sklng 8.9~ 761,204-3 St. lakkerng", L t. avfettng L t. sklng l S s Mottaker av sk lakkerng t. t. 2 t. lakkerng avf et t ng sklng t. lakkerng L t. avfettng L t. sk1ng T. S. S 12 S l 8 l ; í ppm' l vesso Sol- oa t 33 L 15 ppm Etanol 16 4 L 2,5 0,7 0,7. 3, o l, o 1,2 - \

15 13 TABELL 4 Korttdsmålnger lakkerngsavdelngen, Dato Prøver Arbedsbeskr velse ppm ppm ppm ppm ppm ppm..\ E t Y l~ To- Metyl Butyl- Xy'" eello- ace;- luen so- ace- len s o lv e, tat butyl tat aceketon tat - L 6,~ 9-7E L nnåndngssonen for pålegger av sk o L 7 3,4 " 6~ " " l, l L Av tabell 3 ser man at lakkerng bare ble utført 3 dager måleperoden, delvs sammen med annet arbed som foregkk herdeavde~ngen, hvor kpnsentrasjonen er lav. Målngene gr derfor uttrykk for den gjennomsnttlge eksponerng ved de forskjellge typer arbed. Av tabell 3 og 4 ser man at den add tve faktor for løsemddelblandngen overstger L ved de fleste målngene dvs. den yrkeshygenske grenseverden for blandngen anses som overskredet. Ved nærvær av flere forskjellge komponenter skal vrknngen oppfattes som add tv, og den add tve faktor for blandngen defneres som: Ç T + Ç2 T C -n T n flvor e' e2 osv. angr de målte konsentrasjoner luften og T' T2 osv. de tlhørende yrkeshygenske grenseverder., Dersom denne faktoren er større enn l, anses den yrkeshygenske grenseverd for blandngen som 'overskredet.

16 14 S lketrykkavdelngen denne avdelngen foregår pyntng av sk ved at overflatemønster påføres med slketrykk. Lokalet er, kke utstyrt med speselt ventlasj onssystemog er plassett' ved sden av lakkerngsrommet. Forholdene tyder, på en vss løsemdde~eksponerng. (Resultater se tabell 5 og 6). TABELL 5 Langtdsmålnger ' slketrykkavdelngen Dato Prøve Arbedsbeskr vel se ppm ppm ppm ppm ppm ppm,- nr. Ace- Tol u- Xy- Bu-,eello- Sol- e sol ve-! '\ - ton en + len t yl vessö L T metyl- ace-,acetat L OO tyl- s-ob\l.. keton L,, ! t. slketrykk +, sklng J. s. 8 5 L -2 2, 6 0.3! t. slketrykk +, sklng J.S. 2 5 L t. s lketrykk, J. S L 2 spor spor t. slketrykk J.S spot L spor spor, L \, tat, TABELL 6 Korttdsmålnger slketrykkavdelngen ì Dato Prøve Prøvested ppm ppm ppm ppm ppm ppm nr Etyl To- Metyl- Butyl- Xy- eelloace- luen so- aceta t len sol vetat butyl- acetat '- çt keton nnåndng ssone for slke- " - trykker nnåndngssone for slketrykker L 0.08

17 15 Av tabell 5 og 6 ser man at arbedsatmosfæren slketrykkavdelngen nneholder forskjellge løsemdler, men den yrkeshygenske grenseverden for blandngen er kke overskredet. Dette tl tross, man bør bedre ventlasjonen denne avdelngen for ytterlgere å bedre forholdene. S tøvmålnqer herdeavdelnqen Støvmålngene ble tatt med flter og easella-pumpe slpemasknopera tørens nnåndngssone, og man får et mål for den gjennomsn ttlge støvkonsentrasjon over måleperoden. Arbedet foregår delvs som tørrslpng. Resultater se tabell 7. TABELL 7 Dato P røve A.rbedsstad Arbe dsbeskr vel se Støvnr. konse~trasjb mg/m S lpemaskn J.S.,.3t... tørrslp, f 4t, våts lp 2.6 l'! 3. e " " t tørrslp! 4t. våtslp " " 17t. tørrslp " " 7t. våtslp " ", 3L tørrslp,!, 4t. 1.2, Målngene vser en støvkonsentrasj on området 0,5-2, 6 mg/m3 med en gj ennomsn ttsverd på l, 5 mg/m3. Dette lgger under den grenseverd som er" satt for eksponerng for nert støv. Men det kan være en mulghet for at støvet fra de herdede plastskene kke er nert. Det kan f. eks. nneholde noe uherdet epoksy, og kontakt med dette støvet kan da medføre tlsvarende hudproblemer som epoksyblandngen.

18 16 V RESULTATER 2 Medsnsk undersøkelse 2. L Spørreskjema. Spørreskjemaet ble besvart av 14 personer. 12 av dsse anga å være betydelg tl moderat plaget av epoksy/herder, løsemdler og støv. 6 av de spurte var sterkt plaget av varmen herdeavdelngen. 8 personer sa de hadde eller hadde hatt hudproblemer form av eksem eller annet utslett. 5 personer hadde famlemedlemmer med slk hudsykdom. 5 personer oppga å ha utslett på det tdspunkt de besvarte spørreskj emaet. 4 personer anga å ha hatt kløe på grunn av flassfber Klnske funn. forbndelse med lappe-testngen fant v utslett hos 4 personer. Alle hadde utslett på hendene og 2 av dem dessuten noe ansktet og på 'brystet. 2. 3, Blodprøver. Det ble tatt blodprøver for bestemmelse av mmunglobuln E (ge). Dette er en prøve som kan avsløre om en person er en såkalt atopker dvs. at han har anlegg for allergske ldelser som astma, høysnue og lknende. En av de undersøkte prøvene hadde et høyt nnhold- av ge. Denne personen møtte dessverre kke opp tl avlesnng av lappeprøven Lappetestnq. Det ble lagt prøver med epoksy, formaldehydurealm, amnherder og katalysator. AVlesnngen ble foretatt av bedrftslege Håvadsen. Det ble lagt prøver på 13 personer, o møtte opp tl avlesnngen. Av dsse o hadde 3 postvt utslag for epoksy, de øvrge prøvene var negatve. De 3 med postvt

19 17 utslag var blant de 4 som klnsk hadde utslett. V De som vste postvt utslag, hadde alle vært ansatt flere år bedrften. Av de øyrge 7 hadde 4 vært ansatt mndre enn et halvt år. Av de resterende 3 var det en som hadde utslett. For å fremkalle allerg må et stoff som har evnen tl dette vrke e vss td. Lengden av denne tda kan varere svært og er blant annet avhengg av den aktuelle mengden. Det er derfor mulg at de med kort ansettelsestd vl kunne utvkle allerg på et senere tdspunkt, dersom kke forholdene bedres radkalt. Denne undersøkelsen tyder på at det trengs et par år på å utvkle et allergsk epoksy-eksem. Egen og famlens sykehstore har denne undersøkelsen kke vært tl noen hjelp når det gjelder å peke ut dem som kan få slkt eksem. Målnger av ge synes heller kke å ha noe for seg.

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst.

Veronica Peréz - Arbeidspsykologisk inst. 1976. HO - 674 ARBEDS- OG HELSEFORHOLD BLANT KVNNELGE RENSERANSATTE. Veronca Peréz - Arbedspsykologsk nst. Kar,Marelelle -, Arbedspsykologsk nst. Ebba ~geland - Yrkeshygensk nst. Teknsk assstanse: Trond

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel

av teknetiun\-99m er stabilisert med en forbindelse med den generelle formel NORGE (') [NO] [B] a» UTLEGNINGSSKRIFT M. 159342 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) lm. Cl.' A 61 K 19/02 (21) Patentsøknad nr, 823G09 (22) Inngvelsesdag 29.10.82 (24) lopedag 29.10.82 (62)

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet.

Tema for forelesningen var Carnot-sykel (Carnot-maskin) og entropibegrepet. FORELESNING I ERMOYNMIKK ONSG 29.03.00 ema for forelesnngen var arnot-sykel (arnot-maskn) og entropbegrepet. En arnot-maskn produserer arbed ved at varme overføres fra et sted med en øy temperatur ( )

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater*

Omsettelige grønne sertifikater under autarki og handel: Noen analytiske resultater* Norsk Økonomsk Tdsskrft 119 (2005) s. 1-15 Omsettelge grønne sertfkater under autark og handel: Noen analytske resultater* Erk S. Amundsen A og Gjermund Nese B Sammendrag: En rekke land har planer om å

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1

Eksempel på poengbergegning fra grunnskolen til Vg1 Eksempel på poengbergegnng fra grunnskolen tl Vg1 Etter skrv: "Førng av vtnemål og kompetansebevs for grunnskolen Kunnskapsløftet" av 09.01.2015. Sde 5 Elever som kke får standpunktkarakter på grunn av

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer

- 39 - Herr Statsråd Herr formann, mine darner og herrer - 39 - Herr Statsråd Herr formann, mne darner og herrer Hstorkk Det er 25 år sden Insttutt for atomenerg begyntc sn vrksomhet. Det er et prvlegum for meg å få rette en takk og hyldest tl de toregangsmenn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1

SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 PURE CYCLING SYKKELHÅNDBOK TERRENGSYKKEL 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Sykkelen og denne bruksvelednngen tlsvarer skkerhetskravene den europeske

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 127038

Utlegningsskrift nr. 127038 Utlegnngsskrft nr. 127038 Int. Cl. B Ol cl 1/22 Kl. 12a-2 Patentsøknad nr. 4319/68 Inngtt 31.10.1968 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tlgjengelg fra 3.5.1969 Søknaden utlagt

Detaljer

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse

Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrivelse Kommuneplan Gjesdal 2009 Planbeskrvelse 2021 nn: > Vedtatt kommunestyret 20. jun 2011 Planbeskrvelse kommuneplan Gjesdal 2009-2021 6 UTBYGGNGSMØNSTER - LANGSKTGE PERSPEKTVER 1.3 Bolgbehov langsktg perspektv

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Subsidiering av Forskning og Utvikling

Subsidiering av Forskning og Utvikling Subsderng av Forsknng og Utvklng Av Lala Berg Nlsen Mastergradsoppgave samfunnsøkonom 30 studepoeng Insttutt for økonom Norges fskerhøgskole Unverstetet Tromsø Ma 008 Forord I Forord Valget av tema for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Prosjektering av Ferskvannsgenerator

Prosjektering av Ferskvannsgenerator Prosjekterng av Ferskvannsgenerator Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Stude for ngenørfag Maskn, Energ- og Prosessteknkk Av: Kalla Kleppe Kanddat nr. 45 Haugesund Våren 007 - I - FOROR

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer