Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011"

Transkript

1 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til inneklimaforhold ved bergenskolene. Derfor er det sendt ut et spørreskjema for å kartlegge eventuelle helseplager hos ansatte ved Møhlenpris skole. Bedriftshelsetjenesten hadde et møte med rektor og verneombud på skolen den 7. desember. På dette møtet gikk vi igjennom formålet med kartleggingen og rektor og verneombud la frem de utfordringene skolen hadde innenfor inneklimasituasjonen. Rektor skulle informere om undersøkelsen og deretter distribuere den til alle ansatte, inklusivt de sykmeldte, og svarfrist ble satt til 16. desember. De ansatte leverte sine besvarelser i lukket konvolutt til skolens administrasjon innen svarfristen og deretter ble de oversendt til Bedriftshelsetjenesten for vurdering. Metode Spørreskjemaet er utviklet av Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune basert på tidligere erfaringer med inneklimaforhold. De utfylte spørreskjemaene inneholder personopplysninger og vil derfor bli behandlet konfidensielt tilsvarende helseopplysninger. Da kartleggingen hadde som mål å se mulige sammenhenger mellom plager og inneklimaforholdene på skolen, ble det presisert at kun evt. symptomer som den ansatte tror har sammenheng med inneklimaforholdene på skolen, skulle angis. Spørreskjemaet rettet seg i hovedsak mot luftveisplager og symptomer. I tillegg ble de ansatte også spurt om forekomst av mer generelle symptomer som svimmelhet, hodepine og unormal trøtthet. Sistnevnte symptomer kan man også finne som stressrelaterte plager, eller med andre årsaksforhold. Videre er det spurt om røykevaner og forekomst av astma og allergi fordi det er viktig å kjenne til når noen har plager fra luftveiene siden det kan gjøre en mer disponert for slike symptomer. Rapporten er en samlerapport med anonymiserte resultater fra undersøkelsen. Funn Det er opplyst om at det er 35 ansatte ved skolen. 28 av de ansatte ved skolen har besvart spørreskjemaet. Det utgjør en svarprosent på 80 %. Av disse har 18 personer krysset av på alle kategoriene i tabellen under, mens 10 personer bare har krysset på en eller noen av kategoriene. De ansatte ble bedt om å angi på en skala fra 1 til 6 hvilke helseplager / symptomer vedkommende har som en mener har sammenheng med inneklimaforholdene på skolen. 1

2 Verdien 1 angir ingen symptomer og 6 angir svært sterke symptomer på de følgende helseplagene: Symptom Svimmelhet Hodepine Tetthet i luftveiene/ tung pust Heshet Piping i brystet Smerter i muskler/ ledd, frysning, feber Unormal trøtthet Irritasjonsfølelse i luftveiene Daglig hoste Hyppige luftveisinfeksjoner Denne oversikten viser at det er unormal trøtthet som er det symptomet som peker seg ut og som flest ansatte har gitt verdien 6. 2

3 Ved å dele svaralternativene inn i to grupper, 1-3 med ingen eller mindre grad av symptomer, og 4-6 moderate til svært sterke symptomer er det følgende funn: Symptom Svimmelhet 21 2 Hodepine Tetthet i luftveiene / tung pust 16 9 Heshet 17 5 Piping i brystet 19 2 Smerter i muskler / ledd, frysning, feber 18 3 Unormal trøtthet Irritasjonsfølelse i luftveiene 14 9 Daglig hoste 18 6 Hyppige luftveisinfeksjoner 16 5 Ved denne inndelingen er det unormal trøtthet og hodepine som peker seg ut, etterfulgt av tetthet i luftveiene/tung pust og irritasjonsfølelse i luftveiene som de hyppigste symptomene. Forekomst av symptomer De ansatte ble spurt om når forekommer symptomene (på jobb, hjemme eller begge deler), hvor lenge varer symptomene, og forsvinner symptomene når du ikke er på samme sted som der de oppstår? Ikke alle har besvart disse spørsmålene, men under følger et sammendrag av det de har svart. Når forekommer symptomene? Her kom det mange nyanser av svar, men inndelt i på jobb, hjemme eller begge deler fremkom følgende: 14 personer oppgir at de forekommer på jobb. 13 personer oppgir at de forekommer både på jobb og hjemme, men for mange starter de på jobb og reduseres etter noen timer hjemme. 1 person beskriver også at symptomene blir bedre i helger, på fridager og i ferier. Ingen oppgir at de bare har symptomer hjemme. 3

4 I kartleggingen ble det spurt om hvilken del av skolen den ansatte har som sin daglige arbeidsplass. Ut i fra svarene fremkommer det ikke at enkelte deler av skolen har fler symptomer enn andre deler av skolen. Fordelingen av symptomer er jevnt fordelt over hele skolen. Hvor lenge varer symptomene? 9 personer oppgir at de har symptomer konstant og vedvarende. 13 personer oppgir at de har symptomer på dagtid i jobben og at de forsvinner i løpet av ettermiddag og kveld. 5 personer oppgir at de har symptomer i arbeidsuken og blir bedre i helg, ferie og fridager. Forsvinner symptomene når du ikke er på samme sted som der de oppstår? 15 personer svarer ja. 6 personer svarer nei. 2 personer svarer vet ikke. Røykevaner Det ble spurt om den ansatte røyker (ja/nei), hvis ja, hvor lenge vedkommende har røykt, og hvor mange sigaretter som røykes pr dag. Av de som har besvart spørsmålet er det 5 som oppgir at de røyker. Påvist astma og allergi Det ble spurt om de ansatte har fått påvist astma eller allergi, hvilken type allergi som var påvist og når astma eller allergi var påvist. En person har fått påvist astma av de 28 som har besvart undersøkelsen. I dette tilfellet er astma påvist før ansettelse ved skolen. Til sammen 10 personer har allergi i en eller annen form. Hos dem som har oppgitt ansettelsesdato, og når allergi ble påvist er det i alle tilfeller påvist allergi før ansettelsesforholdet startet. Mange har ikke oppgitt når de startet, eller når allergiene ble påvist. Andre kommentarer eller opplysninger De ansatte ble tilslutt spurt om de hadde andre kommentarer eller opplysninger som de ønsket å komme med i forbindelse med denne kartleggingen. I det videre følger en oppsummering av disse kommentarene. Av hensyn til personvernet er opplysninger av helserelatert art kategorisert og telt opp slik at detaljer i beskrivelsene ikke fremkommer. Tilslutt er kommentarer av arbeidsmiljømessig karakter tatt med slik de er skrevet i skjemaene. 4

5 Mange av de ansatte har beskrevet og utdypet ulike symptomer som de plages av og som de relaterer til jobbsituasjonen ved Møhlenpris skole. Det understrekes av flere at de er bedre i ferier, at symptomene har oppstått etter at de har startet ved skolen, og at de har sammenheng med arbeidsdagen. Flere ansatte som har beskrevet symptomer har beskrevet mer enn et symptom: 2 personer har beskrevet plager med tørrhet og irritasjon i øynene. 2 personer har beskrevet plager fra luftveiene slik som tetthetsfølelse i luftveiene og økning i infeksjoner. 3 personer har beskrevet hodepine og følelse av å være tung i hodet. 2 personer angir at de har plager knyttet til atopisk eksem. Videre følger kommentarer fra de ansatte av arbeidsmiljømessig karakter: - Jeg har jobbet her i 14 år, og symptomene har kommet over tid. De har forverret seg de siste 2 årene. - Personalrommet kan kun luftes med vinduene åpne. Da er det umulig å høre hva som blir sagt pga. støyen ute. Arbeidsrommet får også fort tung luft. - Hadde klasserom i 1 etasje sør før. Var da veldig plaget med hodepine, kom også røyklukt via ventilasjonsanlegget (fra fyrrom, sigaretter). - "Tung" luft i klasserommet. Må lufte svært ofte. Ofte for varmt. - Vanskelig å regulere frisk luft/temperatur ved lufting. - Mer migrene anfall nå enn på tidligere arbeidsplasser. - Veldig dårlig luft på alle rommene - Mange vinduer vi ikke kan åpne, så vi får ikke skikkelig lufting. - Trøtt, slapp, ukonsentrert av å sitte på kontoret. Hjelper lite å lufte. Luften som kommer inn kan til tider være verre. Vurdering I alt 28 av 35 ansatte har besvart skjemaet. Dette utgjør en svarprosent på 80 %. Dette vurderes til å være en meget høy svarprosent. 18 av de ansatte har krysset av på alle kategorier helseplager, mens 10 ansatte har bare krysset på en eller noen av kategoriene. Samlet sett gir dette et godt bilde av de ansattes helseplager. Det er kategoriene helseplager som unormal trøtthet og hodepine som peker seg mest ut, etterfulgt av irritasjonsfølelse i luftveiene og tetthet i luftveiene/tung pust. Av de ansatte angir 14 at symptomene forekommer på jobb, mens 13 ansatte angir at symptomene forekommer både på jobb og hjemme. 9 personer beskriver at de har symptomer konstant og vedvarende på spørsmålet om hvor lenge symptomene varer. 6 personer svarer at symptomene ikke forsvinner når de ikke er på samme sted som der symptomene oppstår. Ut i fra svarene fremkommer det ikke at enkelte deler av skolen har fler symptomer enn andre deler av skolen. Fordelingen av symptomer er jevnt fordelt over hele skolen. 5

6 Det er 5 av skolens ansatte som røyker. Kategoriene av helseplager er høyest for unormal trøtthet og tetthet i luftveiene/tung pust. Således samsvarer denne gruppens helseplager godt med gruppen totalansatte. Det er 10 av de ansatte som har en eller annen form for påvist allergi. Av disse oppgir alle at allergien ble påvist før de ble ansatt ved Møhlenpris skole. For gruppen med allergi er kategorien av helseplager høyest for tetthet i luftveiene/tung pust. Andelen som oppgir å ha økt forekomst av irritasjonsfølelse i luftveiene og tetthet i luftveiene/tung pust, bør være spesielt oppmerksom på en eventuell forverring av symptomene. I tillegg er det en ganske stor andel av de ansatte som har oppgitt moderate til sterke symptomer på andre faktorer enn luftveisplager. Spesielt gjelder dette unormal trøtthet og forekomst av hodepine. Videre oppfølging Dersom de ansatte opplever forverrelse av allergisk luftveissykdom, økt hyppighet av luftveisinfeksjoner og irritasjonsplager i luftveiene, bør terskelen for å melde fra om dette, være lav. Meldingen om helseplager bør følges opp med tilretteleggende tiltak. Foruten sykmelding kan dette f. eks være midlertidig omplassering slik at en eksponering avbrytes. Dette bør i tilfellet vurderes individuelt fra person til person. Bedriftshelsetjenesten bistår gjerne i vurderingen av den ansattes helseplager. 6