Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011"

Transkript

1 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling av Omsorgsplan 2018 sak 3/2009 at det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser og at tilfredsheten til brukerne skal ligge over den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i landet. Gjennomsnittlig tilfredshet er gjennomsnittsscore for summen av alle spørsmålene i undersøkelsen. Landsgjennomsnittet kan variere for de ulike tjenester, da det varierer innenfor hvilke tjenester den enkelte kommune gjennomfører brukerundersøkelser det enkelte år, og når undersøkelsene gjennomføres. Lier benytter standardiserte undersøkelser utviklet av KS De fleste av landets kommuner benytter samme type undersøkelse, noe som gir et viktig grunnlag, og mulighet for systematisk sammenlikning med andre kommuner, og med seg selv, over tid. 2 av kommunens 11 virksomheter, innenfor omsorgstjenestene har i perioden april - mai 2011 gjennomført brukerundersøkelse. De 9 øvrige gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2010 (Jfr. melding 1/2011 til Tjenesteutvalgets møte ) og skal gjennomføre en ny i løpet av høsten. I tillegg har Helsetjenesten gjennomført brukerundersøkelse for første gang. Tjenesteutvikling er en kontinuerlig prosess, der tilbakemeldingene fra bruker og pårørende er et viktig korrektiv i arbeidet for å videreutvikle tjenestene. Sammendrag Målet er at Lier kommunes tjenester skal ligge over den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i landet. 2 av virksomhetene, Psykisk helse og Helsetjenesten som nå har gjennomført brukerundersøkelser, ligger på landsgjennomsnittet, mens en, Rehabiliteringsvirksomheten ligger under Landsgj.snitt Skala Rehabiliteringsvirksomheten 4,8 5,1 1 til 6 Psykisk helse 3,2 3,2 1 til 4 Helsetjenesten 4,9 4,9 1 til 6

2 Rehabiliteringsvirksomheten 296 brukere ble invitert til å delta. 78 har svart, noe som gir en svarprosent på 26. Vel halvparten av svarene kommer fra brukere av tjenesten barnefysioterapi. Av de som har svart er 53 % kvinner og 47 % menn. 49 % har selv besvart undersøkelsen, 6 % i samarbeid med pårørende og 45 % er besvart av pårørende, foresatt eller verge/hjelpeverge. Aldersfordelingen er 49 % under 18 år og 51 % over 18 år. I gruppen over 18 år er hovedtyngden av de som har besvart i aldersgruppen 67 år eller mer (39 %). Ca 20 % av brukerne som har svart, har oppgitt at de var ferdigbehandlet på svartidspunktet, mens 80 % fortsatt var under behandling. Undersøkelsen er gjennomført både ved hjelp av spørreskjema utsendt pr brev og ved utdeling av spørreskjema i forbindelse med behandling, der muligheten har vært både å svare elektronisk og gjennom brev. Ca 9 % har besvart undersøkelsen elektronisk. Resultatene viser en relativt høy andel vet ikke (ca 25 %) på enkelte av spørsmålene: 1. om det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet, og delta i aktiviteter utenfor hjemmet 2. om personalet holder taushetsplikten sin 3. om ventetiden for å få ergo- og fysioterapitjenester er akseptabel 4. hvorvidt man får informasjon om andre tjenester, man kan ha nytte av På en skala fra 1 til 6 der 6 angir best tilfredshet har Rehabiliteringsvirksomheten som nevnt i sammendraget en brukertilfredshet som ligger 0,3 poeng under landsgjennomsnittet. Undersøkelsen for dette område er ny i 2011 og hittil er det kun 12 kommuner som har gjennomført undersøkelsen og sammenligningstallene bør derfor vurderes på den bakgrunn. På de øvrige hovedfaktorer ligger Lier mellom 0,2 og 0,3 i under landsgjennomsnittet. Lier Landsgj.snitt Resultat for brukerne 4,4 4,6 Brukermedvirkning 4,7 5,3 Respektfull behandling 5,6 5,8 Pålitelighet 5,4 5,6 Tilgjengelighet 4,8 5,1 Informasjon 4,3 4,6 Fysisk miljø 4,7 5,0 Personalets kompetanse 5,3 5,6 Samordning mot andre tjenester 5,1 5,3 Generelt 5,1 5,4 Gjennomsnitt 4,8 5,1 Av totalt 22 spørsmål scorer Lier lavere enn landsgjennomsnittet på 21 av spørsmålene. Lier har en høyere brukertilfredshet (4,6) i forhold til landsgjennomsnittet (4,3) på spørsmål om ventetid for å få ergo- og fysioterapitjenester. 6 av 10 oppgir at ventetiden er akseptabel. Brukerne i Lier oppgir at de er mest fornøyd med at de blir behandlet med respekt (5,6), at tjenesten holder det som er avtalt (5,4) og at de ansatte gjør en god jobb/personalets kompetanse (5,3). Brukerne er minst fornøyd med i hvilken grad tjenesten bidrar til resultat for bruker (4,4), i hvilken grad det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet og delta i

3 aktiviteter utenfor hjemmet, samt den informasjon de mottar, om hva tjenesten kan tilby eller hvilke andre tjenester man kan ha nytte av (4,3). På spørsmålet om det er utarbeidet en individuell plan for deg, oppgir ca 30 % ja, 26 % vet ikke og 44 % har svart nei. Av de som har svart ja, oppgir 78 % at terapeuten i svært stor eller stor grad hører på deres synspunkter, 5 av 10 opplever at de i stor eller svært stor grad får være med og lage målsetting for den hjelpen de får. 6 av 10 opplever at deres behov i stor eller svært stor grad, blir ivaretatt i den planen som utarbeides. På spørsmål om tjenesten samarbeider med andre tjenester for å hjelpe brukerne, svarer nesten 40 % ja, 25 % nei og ca 40 % vet ikke. Av de som har svart ja er 8 av 10 fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer. På spørsmålet alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar fra ergo- og fysioterapitjenesten, svarer 77 % at de er i stor eller svært stor grad er fornøyd med tjenesten de mottar, 65 % svarer at de i stor eller svært stor grad har fått det bedre med det de trengte hjelp til. Brukertilfredshet pr brukergruppe Lier Landsgj.snitt Forebyggende grupper 5,1 5,1 Fysioterapi voksne 5,0 5,1 Fysioterapi barn 4,6 5,1 Svarfordeling for de ulike brukergruppene er: Forebyggende grupper Fallforebyggende og rehabilitering Fysioterapi voksne Fysioterapi barn 21 % (16 svar) 13 % (10 svar) 15 % (12 svar) 51 % (40 svar) Det er innkommet for få svar (dvs. under 7) fra brukere av fallforebyggende og rehabiliterende tjenester til at resultatene fra tjenesten kan offentliggjøres enkeltvis, men resultatene inngår i totalresultatet. Resultat fra gruppen barnefysioterapi viser at det er de som er minst fornøyd. På de fleste av hovedfaktorene svarer de 0,6 0,7 poeng lavere i tilfredshet enn landsgjennomsnittet. Over halvparten av svarene gjelder brukere av denne tjenesten, og gruppen medvirker således i stor grad til at resultatet for rehabiliteringsvirksomheten ligger under landsgjennomsnittet. Særlige forbedringsområder innenfor barnefysioterapigruppen er brukermedvirkning, informasjon, tilgjengelighet og fysisk miljø. Brukere av voksenfysioterapi og forebyggende grupper har en brukertilfredshet på nivå med landsgjennomsnittet. Begge brukergrupper er vesentlig mer fornøyd enn landsgjennomsnittet når det gjelder akseptabel ventetid for tjenester. Forbedringsområder for både for voksenfysioterapi og forebyggende grupper i forhold til landsgjennomsnittet er tilgjengelighet, spesielt når det gjelder kvalitet på lokaler og brukermedvirkning. Brukerne innenfor voksenfysioterapi er spesielt godt fornøyd med samordning og hvordan samarbeidet fungerer med andre tjenester. Brukere i fallforebyggende grupper er særlig godt fornøyd med resultatet for bruker. Brukerne opplever å ha fått det bedre med det man trengte hjelp til, at det har blitt lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet og delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

4 Brukerundersøkelsen gir mulighet for å fylle inn egne kommentarer. Kommentarene omfatter i det vesentligste positive tilbakemeldinger på tilbud og personalets kompetanse. Spesielt fremheves trimtilbudet for eldre/seniorer (på sykehjem, hos fysioterapeut, Tranby klubbhus, eldres kafé på Sylling) som et fint tilbud. Kommentarer som omfatter barnefysioterapi gir uttrykk for tilfredshet når det gjelder personalets kompetanse, men det etterspørres mer kapasitet og etterspør ergoterapeut for barn. Psykisk helse Resultatene fra årets brukerundersøkelse viser at den gjennomsnittlige tilfredsheten ligger på landsgjennomsnittet. 214 brukere ble invitert til å delta i undersøkelsen. 51 svarte, noe som gir en svarprosent på 23. Av de som har svart er 64 % kvinner og 36 % menn. 88 % av brukerne har selv besvart undersøkelsen og 12 % har svart sammen med pårørende, foresatt eller verge/hjelpeverge. Alle som har svart er over 18 år. På spørsmål om hvilke andre tjenester som benyttes utover psykisk helse, har 23 % oppgitt at de benytter dagsenter, vel 13 % legetjenester, 13 % sosiale tjenester og rundt 5 % hjemmesykepleie. Andre tjenester er i liten grad benyttet av de som har svart. Resultatene fra undersøkelsen viser generelt sett lav andel vet ikke svar. Undersøkelsen er gjennomført både ved hjelp av spørreskjema utsendt pr brev og med mulighet til å svare både elektronisk og pr. brev. Kun et fåtall har besvart undersøkelsen elektronisk (ca 5 %). På en skala fra 1 til 4 der 4 er høyest, ligger gjennomsnittelig brukertilfredshet for Psykisk helse i Lier kommune på 3,2. Dette er samme resultat som landsgjennomsnittet. I forhold til forrige undersøkelse gjennomført i 2007, er gjennomsnittlig brukertilfredshet i Lier gått ned med 0,1 poeng. Lier Landsgj.snitt Resultat for brukeren 2,8 2,8 2,9 Brukermedvirkning 3,1 3,3 3,1 Respektfull behandling 3,7 3,7 3,6 Informasjon 3,1 3,0 3,0 Fysisk miljø 3,5 3,5 3,4 Personalets kompetanse 3,6 3,6 3,5 Samordning mot andre tjenester 2,8 3,2 2,9 Generelt/helhetsvurdering 3,4 3,5 3,4 Gjennomsnitt 3,2 3,3 3,2 I forhold til landsgjennomsnittet gir brukerne i Lier, 0,1 prosentpoeng høyere på 4 hovedfaktorer: respektfull behandling, informasjon, fysisk miljø og personalets kompetanse, faktorene: resultat for bruker og samordning mot andre tjenester, gir de 0,1 lavere enn landsgjennomsnittet. Av totalt 16 spørsmål skårer Lier 0,1-0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 7 av spørsmålene, likt på 5 spørsmål, og 0,1-0,2 lavere på 4 av spørsmålene. Brukerne i Lier oppgir at de er mest fornøyd med at de ansatte holder taushetsplikten (3,9) og det som er avtalt (3,7), at de blir behandlet med respekt (3,7) og at de ansatte gjør en god

5 jobb/personalets kompetanse (3,6). Brukerne er minst fornøyd med i hvilken grad tjenesten bidrar til at bruker får et bedre sosialt nettverk (2,4), i hvilken grad man selv kan påvirke den tjenesten man får (2,9) og i hvor stor grad tjenestene er godt samordnet mot andre tjenester (2,8). På spørsmål om hvor viktig det er at tjenesten er samordnet med andre tjenester oppgir 65 % at det er viktig, 6 % at det ikke er viktig, og rundt 30 % vet ikke. Av de som har svart viktig, svarer 3 av 10 at de opplever at tjenestene i liten eller svært liten grad er godt samordnet. På spørsmålet alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar, svarer 9 av 10 at de i stor eller i svært stor grad er fornøyd med tjenesten de mottar, noe som tilsvarer en gjennomsnittelig brukertilfredshet på 79 %. 7 av 10 oppgir at psykisk helse i stor eller svært stor grad bidrar til at man får et mer aktivt liv og økt trygghet i hverdagen. 9 av 10 opplever i stor eller svært stor grad at ansatte i tjenesten lytter til det man sier, at de blir behandlet med respekt og at de ansatte gjør en god jobb. Sammenlignet med forrige undersøkelse er brukerne nå noe mer fornøyd med informasjonen de får, særlig gjelder dette informasjon om rettighetene den enkelte har. Brukerne er mindre tilfreds med om de blir hørt hvis de har noe å klage på (-0,5) og i hvor stor grad tjenesten blir samordnet mot andre tjenester (- 0,4). Fortsatte forbedringsområder er samordning av tjenestene mot andre tjenester, om resultatet av tjenesten bidrar til at den enkelte opplever at man får et bedre sosialt nettverk, brukermedvirkning når det gjelder mulighet for å påvirke tjenesten man får, og kunnskap om man har en individuell plan (plan som viser behov og angir mål og omfang av tjenester til den enkelte). Virksomheten inkluderer brukerne i det videre arbeidet for å skape en bedre tjeneste. På spørsmålet om man har en individuell plan svarte rundt halvparten at de har en individuell plan, 20 % svarte vet ikke og 30 % svarte nei. Av de som svarte at de hadde en individuell plan, svarte 9 av 10 at de opplevde at sine behov var i fokus da planen ble utarbeidet. Brukerundersøkelsen gir mulighet for den enkelte til å fylle inn egne kommentarer. Kommentarene i undersøkelsen til Psykisk helse omfatter i det vesentlige ros til tilbudet og personalet og gir uttrykk for at tjenesten er et viktig tilbud og som oppleves som avgjørende for brukerne. Av ønsker som fremkommer, går det særlig på ønsker om også et tilbud på kveldstid (etter kl ) og i helgene. Helsetjenesten Resultatet fra årets undersøkelse i Helsetjenesten viser at brukertilfredsheten jevnt over er god med en gjennomsnittlig brukertilfredshet på landsgjennomsnittet. 169 foreldre, alle med nyfødte barn fra første halvår 2010, fordelt på alle tre helsestasjonen ble gjennom brev invitert til å delta i brukerundersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk, med to ukers svarfrist. Alle fikk tilbud om hjelp til utfylling av skjemaet. Alle brev ble sendt ut med norsk tekst, men det var tilbud om hjelp via telefon ved språkproblemer (fortsatt anonymt) Svarprosent samlet og pr helsestasjon:

6 Samlet Tranby Lierbyen Sylling Antall inviterte Antall svar Svarprosent 13 % 14 % 14 % 7 % Brukerundersøkelsen gir kommunen et bilde på hva foreldre mener om tjenesten. Imidlertid ønsker rådmannen, på grunn av den meget lave deltagelsen å gjennomgå hvordan invitasjonen til deltagelse kan forbedres før neste brukerundersøkelse, og sikre flere muligheter til å svare, ikke bare elektronisk. Lier Landsgj.snitt Resultat for brukeren 4,5 4,6 Brukermedvirkning 4,7 4,6 Respektfull behandling 5,4 5,2 Pålitelighet og kompetanse 5,1 5,0 Tilgjengelighet og fysisk miljø 4,9 5,0 Informasjon 4,6 4,8 Samordning 5,0 4,5 Helhetsvurdering 4,9 5,0 Gjennomsnitt 4,9 4,9 I forhold til landsgjennomsnittet gir brukerne i Lier, fra 0,1 til 0,5 prosentpoeng høyere på 4 hovedfaktorer og likt med landsgjennomsnittet eller lavere (0,1 til 0,2 lavere), enn landsgjennomsnittet på 5 områder. Spesielt gledelig er 0,5 prosentpoeng høyere samordning (dvs. at barnet også har et tilbud fra andre tjenester i kommunen og foreldre er fornøyd med helsestasjonens samarbeid med disse). Tverrfaglig samarbeid er et viktig satsningsområde for kommunen. Ved å sammenligne den enkelte helsestasjoner med hverandre, gir brukerne ved Sylling helsestasjon uttrykk for en noe høyere tilfredshet enn de to andre helsestasjonen. Det er imidlertid vanskelig å vektlegge dette da det bare var 2 svar av 27 utsendte brev.

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Brukerundersøkelse. Spørreskjema: 1) Spørreskjemaet er utfylt av. Spørreskjema: 1) Spørreskjemaet er utfylt av

Brukerundersøkelse. Spørreskjema: 1) Spørreskjemaet er utfylt av. Spørreskjema: 1) Spørreskjemaet er utfylt av Brukerundersøkelse Rapport laget: 03.sep.2015 Undersøkelsesperiode: 4. mai-2015 31. mai.2015 Grupper: Svarpersongruppe, Svar fra åpen undersøkelse, Svar fra åpen papirundersøkelse Responsrate: 324 Spørreskjema:

Detaljer

Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste

Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste Helsetenester Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta og Psykisk helseteneste 31.10 18.11 2011 Brukarundersøking ergo- og fysioterapitenesta 2011 Utvelging: Brukarar som er under behandling - 186

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Rapport Bruker- og pårørendeundersøkelser innen helse og velferd

Rapport Bruker- og pårørendeundersøkelser innen helse og velferd åpen - nyskapende - samhandlende Rapport Bruker- og pårørendeundersøkelser innen helse og velferd 2018 Forord «At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske til et bestemt sted, først og

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/6415 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Psykisk helsetjeneste 2010

Psykisk helsetjeneste 2010 Brukerundersøkelse Psykisk helsetjeneste 2010 Langesgate og Mathisensgate bofelleskap Villa Utsikten Boteam Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Rapport Gjemnes kommune 2018:

Rapport Gjemnes kommune 2018: Rapport Gjemnes kommune 2018: Brukertilfredshet blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Gjemnes kommune 2018 Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant brukere

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for ergo-/fysioterapitjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 7

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 12. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede Brukere

Tjenester til utviklingshemmede Brukere Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 - Brukere Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet?

Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? Hvordan opplever flyktninger å delta i introduksjonsprogrammet? 22.-23.9-2016 Nettverksamling Effektiviseringsnettverk for integrering av flyktninger Clarion Hotel & Congress Oslo Airport I denne presentasjonen

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for psykisk helsetjeneste

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for psykisk helsetjeneste Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for psykisk helsetjeneste Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Solgården og Nesbru bo- og % 4,8 4,9 5,2 5,2 5,1 5,1 omsorgssenter

Solgården og Nesbru bo- og % 4,8 4,9 5,2 5,2 5,1 5,1 omsorgssenter Kapittel 3 Helse og omsorg Totalt har 1 309 brukerundersøkelser innen helse og omsorg blitt besvart i 2018. Av disse er 97 % besvart på papir. Tjenesteområdets samlede svarprosent er 42. Dette er en nedgang

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE SYKEHJEMMENE I LØRENSKOG DESEMBER 2017

BRUKERUNDERSØKELSE SYKEHJEMMENE I LØRENSKOG DESEMBER 2017 BRUKERUNDERSØKELSE SYKEHJEMMENE I LØRENSKOG DESEMBER 2017 Skrevet av: Arnfinn Gisleberg Publisert: 14.3.2018 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Gjennomføring og metode... 3 Analyse og resultater... 4 Konklusjoner

Detaljer

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø

Hjemmesykepleie - 13 Østensjø Generelt - KS 3.38 3.40 Resultat for brukeren - KS 3.26 3.32 Brukermedvirkning - KS 2.82 2.92 Tilgjengelighet - KS 3.00 3.04 Trygghet/respektfull beh. - KS 3.33 3.34 Informasjon - KS 3.01 3.08 1 2 3 4

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater SOK, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater SOK, K Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret BRUKERUNDERSØKELSE BARNEHAGE 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Resultater 10.10.2014 SOK, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Skole, oppvekst

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 19/2037 BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE 2019

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Rørvik Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 19/2037 BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Rørvik Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 19/2037 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyre BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 Rådmannens innstilling Brukerundersøkelsen i barneverntjenesten

Detaljer

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00 Det er avtalt

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 20. Mars Ingvild Hjortdahl Becke

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 20. Mars Ingvild Hjortdahl Becke Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20. Mars 2019 Ingvild Hjortdahl Becke Prosess og metode > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Spørsmål i 6 kategorier: Kategori 1: Innhold og kvalitet

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Notat - Orientering til kommunestyret

Notat - Orientering til kommunestyret Til Ordfører Vår dato.: 11.08.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2016/7300- Lene Tekfeldt Hansen 25789/2016 Notat - Orientering til kommunestyret Brukerundersøkelse Familiesenteret

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune

Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne kommune Resultater brukerundersøkelser 2012 Søgne Brukerundersøkelser 2012 I perioden 13.03.12-01.05.12 ble det gjennomført brukerundersøkelser på følgende områder: Barnehage Biblioteket Byggesak Ergo-/fysioterapi

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolehelsetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolehelsetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Alle er opptatt av brukermedvirkning og brukerdialog Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS 12.-13. feb 2007 Statsminister Jens Stoltenberg Psykisk helse

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse ved familievernkontorene

Brukerundersøkelse ved familievernkontorene Brukerundersøkelse ved familievernkontorene Gjennomført av Sentio Research Norge 2017/2018 1 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Om rapporten... 3 Feilmarginer... 4 Hovedfunn... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Evalueringsrapport Etterbehandlingstilbudet ved, Kristiansund Oktober 2012 Det er benyttet en standard brukerundersøkelse for pleie og omsorg i institusjon. Undersøkelsen er

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Brukerundersøkelser 2017

Brukerundersøkelser 2017 Brukerundersøkelser 2017 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14. mars 2018 Ingvild Hjortdahl Becke Om brukerundersøkelsene > Gjennomføres i hovedsak om høsten > Skala 1-6 + vet ikke >

Detaljer

Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner juni 2018

Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner juni 2018 www.pwc.com Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner 5.-11. juni 018 Respondentene er fornøyd med den nye legevaktsordningen. Av de som har svart mener over 0% at den nye løsningen er bedre enn den

Detaljer

Bergen kommune Brukerundersøkelse i barnehagene 2019 HOVEDRAPPORT

Bergen kommune Brukerundersøkelse i barnehagene 2019 HOVEDRAPPORT Bergen kommune Brukerundersøkelse i barnehagene 2019 HOVEDRAPPORT INNHOLD SAMMENDRAG OM UNDERSØKELSEN DEL 1 SAMLEDE RESULTATER 01 02 03 DEL 2 RESULTATER PÅ TVERS DEL 3 - INSPIRASJON 04 05 06 SAMMENDRAG

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

Brukerundersøkelse i kulturskolen 2018

Brukerundersøkelse i kulturskolen 2018 Brukerundersøkelse i kulturskolen 2018 BAKGRUNN Brukerundersøkelser er et viktig element som inngår i Nome kommunes styringssystem Hensikten er å få et inntrykk av kvaliteten på kulturskolens tjenester

Detaljer

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00-18.00 Etter møtet var komiteen på befaring

Detaljer

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012

Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus 2012 Rapport fra brukerundersøkelse ved dagsenteret ved Lillehammer helsehus Rapporten er utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson:torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no

Detaljer