Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan feb. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan. 2013 8. feb. 2013"

Transkript

1 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved Horten videregående skole Antall skolebygg: 2 Antall elever som ble invitert til å delta: 997 Svarprosent: 83 Skolens kontaktperson: Kirsti Hagen Røed Undersøkelsen ble gjennomført: 29. jan feb Utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med HMSvisjon AS. Faglig ansvarlig: Britt Ann K. Høiskar, Dato: - Praktiske tiltak og fakta om inneklima og helse.

2 er utviklet av Astma- og Allergiforbundet med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 2

3 Innhold Sammendrag Innledning Om undersøkelsen/metoden Om analysen og tolking av resultatene Resultater Rapporterte helseplager Opplevd inneklima Konklusjoner og anbefalinger Referanser Vedlegg 1 Spørreskjema

4 4

5 Sammendrag Gjennom denne spørreundersøkelsen har elevene fått mulighet til å svare på spørsmål om hvordan de opplever inneklimaet på skolen. I alt 827 elever har deltatt i undersøkelsen av totalt 997. Tabellene nedenfor gir en oversikt over hovedfunnene i undersøkelsen med hensyn til rapporterte helseplager og rapporterte inneklimafaktorer som elevene plages av. Verdier som er markert med rødt er høyere i denne undersøkelsen enn det som observeres i skolebygg uten kjente inneklimaproblemer. Tabellen viser hovedfunn med hensyn til rapporterte helseplager. Verdiene angir andel elever (i %) som har opplevd helseplager hver uke de siste 3 måneder Parametre som viser forhøyet verdi Hele skolen (%) Skippergt (%) Bekkegt (%) 2.1 Trøtthet 60% 50% 64% 2.2 Hodepine 33% 28% 35% 2.3 Tung i hodet 43% 33% 47% 2.4 Svimmelhet/ørhet 22% 20% 22% 2.5 Konsentrasjonsproblemer 34% 30% 36% 2.6 Kløe, svie, irritasjon i øynene 15% 17% 14% 2.7 Irritert, tett eller rennende nese 15% 15% 15% 2.8 Heshet/tørrhet i hals 12% 12% 11% 2.9 Hoste 12% 10% 13% 2.11 Flassing/kløe i hodebunnen 9% 9% 9% 2.12 Tørr, kløende hud i hendene 12% 15% 11% Tabellen viser hovedfunn med hensyn til inneklimafaktorer som inneklimafaktorer som elevene opplever å plages av hver uke. Verdiene angir andel elever som plages av de ulike inneklimafaktorene hver uke. Parametre som viser forhøyet verdi Hele skolen (%) Skippergt (%) Bekkegt (%) 1.1 Trekk av kald luft 22% 13% 26% 1.2 For høy romtemperatur 19% 18% 19% 1.3 Varierende romtemperatur 22% 19% 24% 1.4 For lav romtemperatur 22% 12% 26% 1.5 Innestengt (dårlig) luft 59% 45% 64% 1.6 Tørr luft 34% 29% 35% 1.7 Ubehag/vond lukt 19% 14% 21% 1.8 Statisk elektrisitet som gjør at du får støt 10% 17% 8% 5

6 Det rapporteres om betydelige bygningsrelaterte helseplager i begge skolebygg, både generelle plager som «hodepine» og «tung i hode», irritasjonsplager og hudplager. Mange elever plages av for høy eller for lav temperatur, samt innestengt luft, vond lukt og tørr luft. Spesielt høyt ligger andelen som plages av innestengt dårlig luft. Anbefalinger Basert på resultatene av denne undersøkelsen er det NAAFs vurdering at Horten videregående skole ikke har et tilfredsstillende inneklima. NAAF anbefaler derfor at det iverksettes tiltak for å bedre situasjonen. Skolen bør undersøke alle skolebygg, og bør spesielt ha fokus på ventilasjonsforhold, temperaturforhold, lysforhold, solavskjerming og renhold. Det er svært viktig at de tekniske installasjonene undersøkes og funksjonstestes slik at eventuelle feil kan rettes opp. I vedlegg 2 er det informasjon om praktiske sjekklister som skolens tekniske personell kan bruke for å kartlegge driftstilstanden for skolens ventilasjons- og varmeanlegg. Renholdsrutinene og kvaliteten på renholdet bør gjennomgås for å se om det er behov for å foreta endringer for å bedre renholdet. I tillegg bør man vurdere behov for solavskjerming i alle bygg. Hvordan bruke funn og observasjoner fra kartleggingen: 1. Etter gjennomført kartlegging av de tekniske installasjonene, behov for solavskjerming og gjennomgang av renholdsrutiner bør rektor, verneombud og teknisk personell gjennomgå funn og observasjoner. 2. Resultatene fra elevundersøkelsen og skolens egen kartlegging bør tas opp i skolens driftsstyre og AMU som eventuelt suppleres med: a. Elevrepresentant (Opplæringsloven 9a) b. Teknisk personell/vaktmester/renholdsleder c. Kommunens byggansvarlig (eiendomsavdelingen) d. Bedriftshelsetjenesten e. Kommunelegen (miljørettet helsevern) f. Ressurspersoner fra NAAF Aktivitetene ovenfor er en del av skolens systematiske arbeid med elever og ansattes lærings-/ arbeidsmiljø, og skal innarbeides i skolens internkontroll. Det bør etableres rutiner som sikrer regelmessig ettersyn, funksjonstesting og dokumentasjon av de tekniske installasjonene. 6

7 1. Innledning Opplæringsloven 9a sier at alle elever har krav på et godt inneklima. Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læringsmiljø og trivsel i skolen/barnehagen. Et dårlig inneklima på skolen kan bidra til sykdom og helseplager hos mange elever. Typiske helseplager som er assosiert med dårlig inneklima er for eksempel luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne, nese og hals. Inneklima påvirker også elevenes prestasjoner på skolen. Det er godt dokumentert at et godt inneklima gir bedre skoleprestasjoner sammenlignet med et dårlig inneklima. Alle skoler er i henhold til Opplæringsloven pålagt å gjennomføre årlig internkontroll med skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til praktisk handling på byggnivå. Det er viktig at arbeid med internkontroll gjøres konkret slik at alle yrkesgrupper og elever "kjenner seg igjen" og kan delta i det systematiske arbeidet med å bedre skolemiljøet. Gjennom denne undersøkelsen får elevene mulighet til å svare på spørsmål om hvordan de opplever inneklima på skolen. Resultater fra undersøkelsen vil gi rektor og skolen viktig dokumentasjon som kan inngå i skolens internkontroll og i arbeidet med miljørettet helsevern på skolen. 2. Om undersøkelsen/metoden Undersøkelsen kartlegger elevenes subjektive opplevelser av inneklima i rom de bruker på skolen, og om de opplever helseplager ved opphold på skolen. Metoden som brukes er kjent som Ørebro-metoden (Andersson og medarbeidere, 1993) og er benyttet i mange studier både nasjonalt og internasjonalt (Stenberg og medarbeidere, 1993; Skyberg og medarbeider, 2003; Skulberg og medarbeider, 2009). Spørreskjemaet som brukes her (se vedlegg 1) inneholder spørsmål om kjønn og klassetrinn der eleven går, samt hvilket skolebygg eleven oppholder seg mest i. Videre er det spørsmål om 16 ulike innemiljøfaktorer som spørsmål om luftkvalitet, støy og støv og smuss. De ulike helseplagene ble avdekket med spørsmål om de hadde allergiske plager/sykdommer, og deretter 12 spørsmål om generelle, irritasjons og hudsymptomer. Dette er en anonym spørreundersøkelse, og det oppgis ikke navn eller andre personkjennetegn på spørreskjema. Spørreskjemaet som er brukt i undersøkelsen er vist i vedlegg Om analysen og tolking av resultatene Dataene er analysert og tolket av ansatte i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Ved analysen er det regnet ut hvor mange som angir plager i prosent. Dette svaret er deretter sammenlignet med et referansemateriale. Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Resultatene (prosentene) presenteres i en type figur som heter Rosemodell. I figuren vises det to heltrukne linjer. Den røde linjen angir referanseverdien, mens den blå linjen viser resultatene fra denne undersøkelsen. Et eksempel på en slik figur er vist på neste side. 7

8 Figur. Eksempel på Rosediagram som brukes til å presentere resultatene I eksempelet som er vist i figuren ovenfor er vel 10 % plaget med trøtthet. Hvis den blå linjen ligger utenfor den røde linjen (referanseverdiene) vil det være rapportert mer plager på din skole enn i referanseskolene. Det er alltid en usikkerhet i svarene ved alle undersøkelser, og det er derfor viktig at en legger til en beregnet usikkerhet i referanseverdien. I resultatdelen vil dette komme fram i tabellene rett under rosediagrammet. Resultatene vil deretter tolkes, dvs. NAAF vurderer svarene og gir råd med hensyn til områder som skolen eventuelt bør jobbe videre med for å forbedre inneklima. 3. Resultater Resultatene som presenteres her angir bygningsrelaterte helseplager elevene ved Horten videregående skole har opplevd de siste 3 måneder, samt hvilke inneklimafaktorer elevene har oppgitt å være plaget av. Deretter analyseres hvilke faktorer som kan ha betydning for eventuelle helseplager. 3.1 Rapporterte helseplager I dette avsnittet presenteres resultatene fra kartleggingen av elevenes helseplager. Resultatene viser andel elever (i %) som rapporterer at de har opplevd helseplager hver uke de siste 3 måneder (dvs. andel elever som har svart "Ja, ofte", se spørreskjema vedlegg 1). Figur 1, 3 og 5 viser prosentandel av elevene som rapporterer symptomer hver uke for henholdsvis hele skolen samlet og hvert enkelt skolebygg. Resultatene fra denne studien er vist i blått, mens referanseverdiene er vist i rødt. Resultatene er også presentert i tabellform under figurene. Der andel elever som har oppgitt at de har helseplager ligger signifikant 1 over referanseverdien er verdiene i tabellen merket med rødt. Resultatene viser at det rapporteres om betydelige bygningsrelaterte helseplager i begge skolebygg, både generelle plager som «hodepine» og «tung i hode», irritasjonsplager og hudplager. 3.2 Opplevd inneklima I dette avsnittet vises resultatene fra kartleggingen av hvordan elevene opplever luften, støyen, 1 Verdien er signifikant over referanseverdien når den ligger over referanseverdien pluss usikkerheten i referanseverdien. 8

9 temperaturen og lyset på sin skole de siste 3 måneder. Figur 2, 4 og 6 viser rapporterte inneklimafaktorer som har medført plager for elevene for henholdsvis hele skolen samlet og hvert enkelt skolebygg. Resultatene viser andel (i %)av elevene som oppgir at de hver uke de siste 3 måneder er plaget av forhold ved skolens inneklima (dvs andel elever som har svart Ja, ofte, se spørreskjema vedlegg 1). Resultatene fra denne studien er vist i blått, mens referansemateriale for en skole som har godt inneklima er vist i rødt. Tabellene under figurene viser andel av elevene (i %)som rapporterer om at de hver uke er plaget av forhold ved skolens inneklima. Der andel elever som har oppgitt at de har helseplager ligger signifikant over referanseverdien er verdiene merket med rødt. Resultatene viser at mange elever plages av for høy eller for lav temperatur, samt innestengt luft, vond lukt og tørr luft. Spesielt høyt ligger andelen som plages av innestengt dårlig luft. Resultatene er relativt like for de to byggene. 9

10 Rapporterte helseplager - hele skolen (Antall respondenter: 827) Figur 1. Total prosent av elevene (både jenter og gutter) som har symptomer hver uke (blå strek), sammenlignet med referanseverdier for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer (rød strek). Tabell 1 viser andel (%) elever som oppgir at de har opplevd helseplager hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og markert med rødt ligger signifikant over referanseverdien. Hovedgruppe Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* Generelle plager 2.1 Trøtthet 60% 28%+/-6% 2.2 Hodepine 33% 14%+/-5% 2.3 Tung i hodet 43% 9%+/-5% 2.4 Svimmelhet/ørhet 22% 3%+/-3% 2.5 Konsentrasjonsproblemer 34% 13%+/-5% Irritasjonsplager 2.6 Kløe, svie, irritasjon i øynene 15% 5%+/-4% 2.7 Irritert, tett eller rennende nese 15% 7%+/-4% 2.8 Heshet/tørrhet i hals 12% 5%+/-4% 2.9 Hoste 12% 3%+/-3% Hudplager 2.10 Tørr, rød eller irritert hud i ansiktet 9% 5%+/-4% 2.11 Flassing/kløe i hodebunnen 9% 1%+/-3% 2.12 Tørr, kløende hud i hendene 12% 2%+/-3% *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. 10

11 Opplevd inneklima hele skolen (Antall respondenter: 827) Figur 2 Rapporterte inneklimafaktorer (angitt i prosent) som har gitt elevene ukentlige plager (blå strek), sammenlignet med referanseverdier (rød strek) for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Tabell 2 viser andel (%) elever som oppgir at de er plaget av forhold ved skolens inneklima hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og i rødt ligger signifikant over referanseverdien. Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* 1.1 Trekk av kald luft 22% 10%+/-5% 1.2 For høy romtemperatur 19% 3%+/-3% 1.3 Varierende romtemperatur 22% 21%+/-6% 1.4 For lav romtemperatur 22% 15%+/-5% 1.5 Innestengt (dårlig) luft 59% 21%+/-6% 1.6 Tørr luft 34% 15%+/-5% 1.7 Ubehag/vond lukt 19% 8%+/-4% 1.8 Statisk elektrisitet som gjør at du får støt 10% 6%+/-4% 1.9 Støy 16% 17%+/-6% 1.10 Støv og skitt 13% 10%+/-5% 1.11 For svak belysning fra taklampene 3% 8%+/-5% 1.12 For skarp belysning fra taklampene 7% 8%+/-5% 1.13 Skarpt lys fra solen 7% 8%+/-5% 1.14 Plagsom varme fra solskinn gjennom vinduene 5% Plagsom varme fra ovner i nærheten 12% Kaldt på gulvet 10% --- *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. For spørsmål har vi per i dag ikke referanseverdier og disse er ikke tatt med i plottet. 11

12 Rapporterte helseplager - Bekkegt. (Antall respondenter: 594) Figur 3. Total prosent av elevene (både jenter og gutter) som har symptomer hver uke (blå strek), sammenlignet med referanseverdier for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer (rød strek). Tabell 3 viser andel (%) elever som oppgir at de har opplevd helseplager hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og markert med rødt ligger signifikant over referanseverdien. Hovedgruppe Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* Generelle plager 2.1 Trøtthet 64% 28%+/-6% 2.2 Hodepine 35% 14%+/-5% 2.3 Tung i hodet 47% 9%+/-5% 2.4 Svimmelhet/ørhet 22% 3%+/-3% 2.5 Konsentrasjonsproblemer 36% 13%+/-5% Irritasjonsplager 2.6 Kløe, svie, irritasjon i øynene 14% 5%+/-4% 2.7 Irritert, tett eller rennende nese 15% 7%+/-4% 2.8 Heshet/tørrhet i hals 11% 5%+/-4% 2.9 Hoste 13% 3%+/-3% Hudplager 2.10 Tørr, rød eller irritert hud i ansiktet 8% 5%+/-4% 2.11 Flassing/kløe i hodebunnen 9% 1%+/-3% 2.12 Tørr, kløende hud i hendene 11% 2%+/-3% *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. 12

13 Opplevd inneklima - Bekkegt. (Antall respondenter: 594) Figur 4 Rapporterte inneklimafaktorer (angitt i prosent) som har gitt elevene ukentlige plager (blå strek), sammenlignet med referanseverdier (rød strek) for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Tabell 4 viser andel (%) elever som oppgir at de er plaget av forhold ved skolens inneklima hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og i rødt ligger signifikant over referanseverdien. Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* 1.1 Trekk av kald luft 26% 10%+/-5% 1.2 For høy romtemperatur 19% 3%+/-3% 1.3 Varierende romtemperatur 24% 21%+/-6% 1.4 For lav romtemperatur 26% 15%+/-5% 1.5 Innestengt (dårlig) luft 64% 21%+/-6% 1.6 Tørr luft 35% 15%+/-5% 1.7 Ubehag/vond lukt 21% 8%+/-4% 1.8 Statisk elektrisitet som gjør at du får støt 8% 6%+/-4% 1.9 Støy 18% 17%+/-6% 1.10 Støv og skitt 14% 10%+/-5% 1.11 For svak belysning fra taklampene 3% 8%+/-5% 1.12 For skarp belysning fra taklampene 7% 8%+/-5% 1.13 Skarpt lys fra solen 5% 8%+/-5% 1.14 Plagsom varme fra solskinn gjennom vinduene 4% Plagsom varme fra ovner i nærheten 8% Kaldt på gulvet 11% --- *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. For spørsmål har vi per i dag ikke referanseverdier og disse er ikke tatt med i plottet. 13

14 Rapporterte helseplager - Skippergt. (Antall respondenter: 233) Figur 5. Total prosent av elevene (både jenter og gutter) som har symptomer hver uke (blå strek), sammenlignet med referanseverdier for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer (rød strek). Tabell 5 viser andel (%) elever som oppgir at de har opplevd helseplager hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og markert med rødt ligger signifikant over referanseverdien. Hovedgruppe Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* Generelle plager 2.1 Trøtthet 50% 28%+/-8% 2.2 Hodepine 28% 14%+/-6% 2.3 Tung i hodet 33% 9%+/-6% 2.4 Svimmelhet/ørhet 20% 3%+/-4% 2.5 Konsentrasjonsproblemer 30% 13%+/-6% Irritasjonsplager 2.6 Kløe, svie, irritasjon i øynene 17% 5%+/-5% 2.7 Irritert, tett eller rennende nese 15% 7%+/-5% 2.8 Heshet/tørrhet i hals 12% 5%+/-5% 2.9 Hoste 10% 3%+/-4% Hudplager 2.10 Tørr, rød eller irritert hud i ansiktet 10% 5%+/ Flassing/kløe i hodebunnen 9% 1%+/-4% 2.12 Tørr, kløende hud i hendene 15% 2%+/-4% *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. 14

15 Opplevd inneklima - Skippergt. (Antall respondenter: 233) Figur 6 Rapporterte inneklimafaktorer (angitt i prosent) som har gitt elevene ukentlige plager (blå strek), sammenlignet med referanseverdier (rød strek) for skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Tabell 6 viser andel (%) elever som oppgir at de er plaget av forhold ved skolens inneklima hver uke de siste 3 måneder når de er på skolen. Faktorer som er uthevet og i rødt ligger signifikant over referanseverdien. Faktor Resultat Referanse m/usikkerhet* 1.1 Trekk av kald luft 13% 10%+/-6% 1.2 For høy romtemperatur 18% 3%+/-4% 1.3 Varierende romtemperatur 19% 21%+/-8% 1.4 For lav romtemperatur 12% 15%+/-6% 1.5 Innestengt (dårlig) luft 45% 21%+/-8% 1.6 Tørr luft 29% 15%+/-6% 1.7 Ubehag/vond lukt 14% 8%+/-5% 1.8 Statisk elektrisitet som gjør at du får støt 17% 6%+/-5% 1.9 Støy 12% 17%+/-8% 1.10 Støv og skitt 10% 10%+/-6% 1.11 For svak belysning fra taklampene 3% 8%+/-6% 1.12 For skarp belysning fra taklampene 8% 8%+/-6% 1.13 Skarpt lys fra solen 12% 8%+/-6% 1.14 Plagsom varme fra solskinn gjennom vinduene 8% Plagsom varme fra ovner i nærheten 21% Kaldt på gulvet 6% --- *Referansematerialet er basert på resultater fra tilsvarende undersøkelser på skoler som ikke har noen kjente inneklimaproblemer. Usikkerheten i referanseverdien vil avhenge av antall elever. For spørsmål har vi per i dag ikke referanseverdier og disse er ikke tatt med i plottet. 15

16 3. Konklusjoner og anbefalinger Spørreundersøkelsen viser at det er behov for å iverksette tiltak for å bedre inneklima på Horten Videregående skole. NAAF anbefaler at skolen foretar en grundig kartlegging av hele skolen. NAAF har et pågående prosjektsamarbeid med Sintef Byggforsk og Mycoteam der vi skal utarbeide en veileder for skolene som skal angi en god metode for å kartlegge inneklima med målinger og spørreundersøkelser. I den forbindelse kan vi tilby gratis målinger i tre klasserom i hvert av skolebyggene. I tillegg vil fagpersoner fra Mycoteam AS og Sintef gjøre en fysisk befaring på skolen. Sammen med skolens vaktmester. Skolen vil få en rapport som oppsummerer resultatene fra målingene og den fysiske befaringen. NAAF anbefaler at skolen å delta i prosjektet og at målingene som gjøres av Mycoteam og Sintef Byggforsk suppleres med målinger som elevene foretar selv i utvalgte klasserom. Dette vil samlet sett gi skolen en meget god kartlegging av den fysiske tilstanden til byggene. Basert på resultatene av undersøkelsen bør skolen se spesielt på forhold knyttet til: Temperaturregulering og solavskjerming i byggene. Det er viktig å se på oppvarmingsmåter, om det er mulig å få regulert ned varmen i systemene eller om det er varme som kommer inn fra sollyset som fører til for høy temperatur. Det må også vurderes hva som kan gjøres for å redusere trekk av kald luft Ventilasjon. Leverer ventilasjonsanleggene riktige luftmengder og ren luft uten forurensninger? Lufterutiner og det å være ute i friminuttet vil være en førstehjelp men vil ikke kunne løse et ventilasjonsproblem Belysning. Er det sjekket at det er tilstrekkelig lys på elevarbeidsplassene og at tavlebelysningen er tilfredsstillende? Renhold. Vurdere om renholdet er tilfredsstillende i alle deler av skolen der elever/ansatte oppholder seg NAAF har utarbeidet ulike praktiske sjekklister som skolens tekniske personell kan bruke i samarbeid med verneombudet og lærer. Det er også utarbeidet en egen webside med tips til hvordan lærere og elever i samhandling kan kartlegge eget klasserom og få praktiske tips til å iverksette små justeringer for å bedre inneklima. Flere av tiltakene som foreslås, kan også iverksettes uten kostnader for skolen. Lærere og elever kan hente praktiske ideer til å bedre inneklima på nettsidene, (se praktiske tiltak i toppmeny), som omhandler de ulike temaene i spørreundersøkelsen: - Trekk fra kald luft - Støv og skitt - Ubehagelig lukt - For lav temperatur - For høy romtemperatur - Svak belysning - Statisk elektrisitet - Innestengt luft - Varierende temperatur - Skarp belysning - Støy - Tørr luft - Varme fra varmekilder - Skarpt lys fra solen For hvert av temaene ovenfor er det på websidene innarbeidet forslag til spørsmål som elever og lærere kan stille rektor og driftstekniker. Dialog og samhandling mellom disse aktørene kan bidra til at de ulike spørsmålene i spørreundersøkelsen omsettes til handling og synlige resultater på klasseromsnivå. Nettløsningen inneholder også flere praktiske sjekklister som teknisk personell og vaktmester kan bruke i det systematiske vedlikeholds- og inneklimaarbeidet. Sjekklistene kan lastes ned fra 16

17 nettstedet og viser aktuelle punkter som skal sjekkes. For hvert punkt har vi gitt en beskrivelse av ønsket tilstand/funksjon. Siste kolonne inneholder tips og råd til funksjonsprøving og feilretting. Sjekklisten er tenkt å stimulere til lokal handling/aktivitet. Ferdig utfylt, vil sjekklistene være verdifull dokumentasjon som kan inngå i skolens internkontroll. Skoler som tar denne metoden i bruk kan også oppnå bedre inneklima med riktig bruk av energi. Sjekklister som teknisk personell og vaktmester kan bruke: 1. Løsningsbasert Kartlegging av Inneklima - LKI metoden verktøy for verneombud og vaktmester 2. Funksjonsprøving balansert mekanisk ventilasjon 3. Funksjonsprøving av elektriske oppvarmingskilder 4. Funksjonsprøving av vannbåren varme 5. Listene kan lastes ned fra under praktiske tiltak. 17

18 Referanser Andersson, K., Fagerlund, I., Stridh, G. og Larsson, B MM-enkäterna manual skolor og förskolor. Skyberg K, Skulberg KR, Eduard W, Skåret E, Levy F, Kjuus H, Symptoms prevalence among office employees and associations to building characteristics. Indoor Air, 13, Stenberg B, Hansson Mild K, Sandström M et al. (1993). A prevalence study of the sick building syndrome (SBS) and facial skin symptoms in office workers. Indoor Air, 3, Skulberg K. et al (2009) Inneklima i skoler og barnehager- en kartlegging av ansattes vurdering av inneklima på arbeidsplassen, 18

19 Vedlegg 1 Spørreskjema 19

20 20

21 21

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011

Undersøkelsen ble gjennomført: 1. des. 2011-5. des. 2011 Mitt inneklima - en kartlegging av elevenes opplevelse av inneklima ved NAAF skolen Antall skolebygg: 1 Antall elever som ble invitert til å delta: 200 Svarprosent: 80 Skolens kontaktperson: Ola Normann

Detaljer

Undersøkelse av inneklima

Undersøkelse av inneklima Undersøkelse av inneklima n Brukerundersøkelse (Örebroskjema) n Intervju n Eksisterende rapporter (Intervjuer og spørreundersøkelser av Fjell Barnehage og Marienlyst skole) 1 Hva er forresten innemiljø?

Detaljer

Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn

Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn SAMMENDRAG: knut r. skulberg og britt ann k. høiskar, NAAF, lasse kolstad, knut-arne rønning, line gjersø og jarin elizabeth torp, Utdanningsforbundet

Detaljer

Inneklima i skoler og barnehager

Inneklima i skoler og barnehager Inneklima i skoler og barnehager - en kartlegging av ansattes vurdering av inneklima på arbeidsplassen Utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med Utdanningsforbundet 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det?

Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det? Har skolen vår godt inneklima? Og hvordan vet vi det? Sverre Holøs 1 Svaret er muligens nei! KS (2008): 148 milliarder i vedlikeholdsetterslep. Ca halvparten i skolebygg Arbeidstilsynet (2010): Tilsyn

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Narvik 25. september 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund SLUTTRAPPORTERING Prosjektnavn: E-verktøy for inneklimakartlegging Prosjektnummer 2009/1/0370 Område: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund FORORD Prosjektet E-verktøy for inneklimakartlegging

Detaljer

Har skolen vår et godt inneklima?

Har skolen vår et godt inneklima? Sluttrapport Har skolen vår et godt inneklima? Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Prosjektleder: Søkerorganisasjon: Forebygging 2012/FBM9150 Har skolen vår et godt inneklima? Kai Gustavsen

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Tromsø 13. mai 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima viktig?

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima

Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima Kari Thunshelle partnerseminar ZEB og reduceventilation 14.03.2012 Marienlyst skole intervju med brukere og spørreundersøkelser inneklima 1 Norges første passivhusskole Sentralt i Drammen eid av Drammen

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 296 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer

Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Post Occupancy Evaluation -Evaluering av bygninger i bruk -Evaluering av bruken av bygninger Trondheim 20. november 2003 Inneklima og teknisk tilstand - metoder og erfaringer Hans Martin Mathisen Energiprosesser

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet ID 303 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Lisbeth Sandvik Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem

www.aktivhms.no Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Slik opplever vi nye krav, og slik møter vi dem Miljøorientert kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en sertifisering.

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 300 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg

Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Videokonferanse Praktisk bruk av IK-bygg Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron- og Bærum kommune 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet

Detaljer

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler»

«Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» «Etter fire direktorats krafttak for bedre fysisk arbeidsmiljø i barnehager og skoler» Jakob Linhave, avd. dir. Miljø og Helse, Helsedirektoratet NFBIBS jubileumskonferanse 2016 10.06.2016 1 10.06.2016

Detaljer

Kartlegging av Inneklima

Kartlegging av Inneklima Kommunehuset i Leirfjord Kommune v/ Asle Skog Leland 8890 Leirfjord kopi: Britt Jonassen Stamina Helse AS, avd. Helgeland Postboks 156 8801 Sandnessjøen Tlf: 02442 / 977 37 352 www.stamina.no Kartlegging

Detaljer

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet

Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet ID 302 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken Prosjektleder Kai Gustavsen Seniorrådgiver/yrkeshygieniker 13.03.2014

Detaljer

Praktisk bruk av IK-bygg

Praktisk bruk av IK-bygg Praktisk bruk av IK-bygg Stavanger Folkets hus, Løkkeveien Dato: 25. november 2014 Eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune. Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Detaljer

Rapport. Ikke i form på jobben. Løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer. Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen Frode Frydenlund

Rapport. Ikke i form på jobben. Løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer. Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen Frode Frydenlund Åpen Rapport Ikke i form på jobben Løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen Frode Frydenlund Foto: Colourbox/NAAF SINTEF Energi AS Effektiv energibruk

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav?

FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? FYSISK MILJØ I SKOLEN Hva kan vi gjøre for å oppfylle dagens krav? Stavanger 14. og 15. oktober 2015 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) v/tore Andersen, leder BAKGRUNN - NASJONALT Det er

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011

Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011 Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011 Landsmøtet om arbeidsmiljø Frå verdiar og prinsipp Utdanningsforbundet vil gi medlemmene styrke og tryggleik til å ta opp moglege

Detaljer

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen

Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune. Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Helse i det vi gjør! Inneklimapiloter i Vestfold fylkeskommune Øyvind Trygstad - Eiendomsseksjonen Utgangspunkt Fylkeskommunen får tilsyn og avvik fra Miljørettet helsevern med krav om tilfredsstillende

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010 Max Jenssen personalsjef Bakgrunn Deltakere 11 mars 2010 Arbeids- og miljømed.avd UNN (AMA) Fra Harstad kommune: Jan Vilis Haanes, avd.leder/avd.overlege

Detaljer

Fysisk miljø- Bygningstatus

Fysisk miljø- Bygningstatus MILJØENHETEN sept 2014 Rolf Erik Hoaas Fysisk miljø- Bygningstatus Foto: Geir Hageskal Rolf Erik Hoaas Privat prosjektering og planlegging av vvs anlegg Trondheim Kommune drift og vedlikehold, nybygg,

Detaljer

«Inneklima reddet arbeidsplassen" - modell for praktisk inneklima- og HMS- arbeid på skolen

«Inneklima reddet arbeidsplassen - modell for praktisk inneklima- og HMS- arbeid på skolen «Inneklima reddet arbeidsplassen" - modell for praktisk inneklima- og HMS- arbeid på skolen Samhandling og kommunikasjon med brukere og ansatte når inneklima skal bedres - Inneklima heldigvis mer enn ventilasjon

Detaljer

RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER

RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER RAPPORT ETTER ARBEIDSHELSESAMTALER Bedrift: Sykehusapoteket Dato: 9.-19. juni Kopi: Verneombud UTFØRT AV: ANNE KRISTINE MACDOUGALL TIDSROM FOR SAMTALER: 9-19.januar AVDELING: Alle TOTALT ANT. SAMTALER:

Detaljer

Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS

Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS Løsningsbasert inneklima- og arbeidsmiljøarbeid på skolen - en del av skolens systematiske arbeid med HMS Inneklimaprosjekt på Skåningsrud skole i Sørum kommune Mandag 22. april 2013 Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Detaljer

Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene?

Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene? [SPISS 2013 PÅVIRKER CO2- NIVÅET OG TEMPERATUREN YTELSENE I TIMENE?] 1 Påvirker CO2- nivået og temperaturen ytelsene i timene? Endre Snørteland og Sindre Langaker Vardafjell VGS Januar 2013 Vi målte CO

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 297 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Steinar Hoftaniska Høgsve Tiltak besluttet 07.04.2016 Avsluttet Risikovurdering

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena Prosjekt: Aktiv HMSarbeidsplassen som læringsarena Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Kvalitets- og HMS-arbeid i Larvik kommune: ISO 9001 ISO 14001 Systemstandard

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Inneklimakonferansen Tønsberg

Inneklimakonferansen Tønsberg Inneklimakonferansen Tønsberg 24/11 Bare halvparten av skolene har et tilfredstillende till d inneklima Minst 500 000 barn går på skolen hver dag. Vi vet dessverre lite om kvaliteten på luften de puster

Detaljer

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Inneklima i norske skoler s satsing 2011-2012 Conny Bruun Prosjekteder Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø

Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Still riktige krav og oppnå bedre inneklima/arbeidsmiljø Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg et verktøy for å stille de riktige kravene og oppfylle egne behov. Kravene kan inngå i en miljøsertifisering.

Detaljer

MASTEROPPGAVER I ET INNEKLIMAPROSJEKT

MASTEROPPGAVER I ET INNEKLIMAPROSJEKT MASTEROPPGAVER I ET INNEKLIMAPROSJEKT Kristian Fredrik Nikolaisen, Merethe Lind og Nora Holand, HiOA Sverre Holøs, SINTEF Byggforsk Studenter og elever som forskere "Forskningsmetodikk" del av didaktikken

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Hvordan få det til

Hvordan få det til Hvordan få det til 12.11.2014 1 Hvem og hvordan får de det til? Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Nina Nordgård Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Hvordan få det til 12.11.2014 2

Detaljer

Risikovurdering av HMS-forhold

Risikovurdering av HMS-forhold Risikovurdering av HMS-forhold Avdeling: Kulturavdelinga Dato: 15.10.2014 Aktivitet / prosess Arbeidsplassvurdering gjennomført av Stamina Helse Mogeleg uønska hending Muskel og skjelettplage Mogelege

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Hovedfunn 2011-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim Inneklima i norske skoler Innhold Hvorfor satsing på

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 Kvinesdal kommune Nesgt.11 4480 KVINESDAL Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG SYSTEM FOR IVARETAKELSE

Detaljer

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune

Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune Idédugnad og løsningsbasert kartlegging gir gjennomførbare tiltak! Norsk innemiljøorganisasjon, torsdag 14.02.2013 Øyvind Trygstad Eiendomssjef Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Conny Bruun 16.05.2013 1

Conny Bruun 16.05.2013 1 Conny Bruun 16.05.2013 1 Hva finner? Hva har vi fått gjort? Hva gjenstår? Conny Bruun 16.05.2013 2 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X

Detaljer

Prosjekt Støy i barnehagen

Prosjekt Støy i barnehagen Prosjekt Støy i barnehagen Utvalg for arbeidsmiljø Innledning/bakgrunn for prosjektet støy i barnehagen: I 2007 gjennomførte Utdanningsforbundet en undersøkelse om førskolelærernes arbeidsmiljø, rapporten

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? -viktig for jobb og bolig

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? -viktig for jobb og bolig Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? -viktig for jobb og bolig Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Forekomsttallene øker

Detaljer

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Bodø kommune v/frid Lie Strømseth og BK Eiendommer KF v/odd Erik Svensen

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Luft og fornuft i barnehagen avdelingsleder Randi Helland Stråtveit Organisasjonskart Avdeling for miljørettet helsevern og skjenkekontroll Avdelingsleder Miljørettet helsevern 10

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012

Hårberg skole Inneklima. 26. april 2012 Ørland kommune Hårberg skole Dato: 30.04.2012 7130 BREKSTAD Sak: 12/017 Arkiv: 3006 Hårberg skole Inneklima 26. april 2012 Folkehelse Fosen eli.maelan@folkehelsefosen.no 7113 Husbysjøen post@folkehelsefosen.no

Detaljer