Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand, 06.05.2011"

Transkript

1 Er skolen en arbeidsplass med arbeidsmiljøproblemer? Solstrand,

2 Landsmøtet om arbeidsmiljø Frå verdiar og prinsipp Utdanningsforbundet vil gi medlemmene styrke og tryggleik til å ta opp moglege brot på lover, forskrifter og avtalar. Eit godt arbeidsmiljø er ein føresetnad for å utføre arbeidet på ein god måte og ein føresetnad for utvikling og læring. Utdanningsforbundet vil arbeide for eit inkluderande arbeidsliv fri for diskriminering på grunn av kjønn, sosial og etnisk bakgrunn, funksjonsevne, religion og seksuell orientering.

3 Disposisjon Fysisk arbeidsmiljø Kartlegging av ansattes vurdering av inneklima på arbeidsplassen (Utdanningsforbundet/Norges Astma- og Allergiforbund 2009) Psykososialt arbeidsmiljø Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i VGO (Utdanningsforbundet 2007) Arbeidstilsynets nasjonale tilsynsprosjekt i skolesektoren Med skolen som arbeidsplass (2009/2010)

4

5 Bakteppe Kun 50% av skolene er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern Vedlikeholdsbehov på 30 milliarder i skole- og barnehagebygg 1,4 mill. mennesker i Norge har astma, allergi eller eksem eller en kombinasjon av dette Nyere forskning viser at økningen har sammenheng med ulike miljøfaktorer, hvorav inneklima er ett av det viktigste

6 s6

7 Om undersøkelsen - inneklima Undersøkelsen ble foretatt våren personer besvarte spørreskjemaet. Fordelingen av respondenter i forhold til arbeidstype var 32 % barnehageansatte, 32 % barne- og ungdomskoleansatte og 32 % videregående skoleansatte. 90 % av respondentene hadde undervisningsstilling/pedagogisk stilling. På direkte spørsmål om en trivdes på arbeidsplassen svarer 80 % ja, ofte, mens 19 % svarer at de trives ja, iblant. s7

8 Denne rapporten gir for første gang i Norge, en kartlegging basert på internasjonalt anerkjente metoder av hvordan ansatte i skoler og barnehager opplever inneklimaet og arbeidsmiljøet. Disse resultatene kan blant annet benyttes til å: Definere nødvendige tiltak for å forbedre situasjonen Evaluere effekt av tiltak over tid Sammenligne utviklingen i Norge med andre land s8

9 Inneklima i skoler og barnehager s9

10 Inneklima i skoler og barnehager s1 0

11 Det er rapportert mer plager fra arbeidsmiljøet i eldre bygg enn i bygg mellom 0-10 år. Kartlegginger må følges opp med målrettede tiltak som bidrar til forbedringer Bygningsalder angitt i prosent Alder på bygget Barnehage Barne- og ungdomsskole Videregående skole 0-5 år 26,4 8,7 9, år 5,9 7,5 4, år 24,6 12,8 13,4 21 år eller mer 43,0 71,0 72,3 s1 1

12 Tiltak nasjonalt nivå Forslag til tiltak på nasjonalt nivå Definere tydelige og målbare kriterier for godt inneklima i skoler/barnehager. Utvikle et brukervennlig internett verktøy som skoler/barnehager kan bruke til kartlegging av bygningsrelaterte symptomer og innemiljøfaktorer ved sin skole/barnehage. s1 2

13 Forslag til nytt kriteriesett for godt inneklima - definerte krav til åtte ulike parametre: Fukt Støv CO2 Temperatur Lysforhold Støy Avgassinger Radon s1 3

14 Kriteriene skal: Brukes i det løpende internkontrollarbeidet Brukes som formelle krav i forbindelse med godkjenning av skoler/barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern Brukes til ønsket, jevnlig, uavhengig kontroll Kravene vil kunne hjelpe foreldre og elever til å få frem nødvendige tilstandsfakta om sine bygg. Kravene vil kunne brukes i statusoversikter slik at kommunene lettere kan prioritere utbedringer. s1 4

15 Tiltak skoler Mangelfullt vedlikehold i skoler kan føre til at skoleansatte plages med trøtthet og hodepine. Det er meget viktig at skolene har et godt årlig vedlikehold. Høy forekomst av generelle symptomer i eldre skolebygg tyder på at ventilasjonen er for dårlig i forhold til elevmassen. Ventilasjonen må forbedres i mange skolebygg. s1 5

16 Tiltak skoler forts. Det er viktig å ha utvendig solavskjerming og god ventilasjon for å bedre temperaturreguleringen. Samme tiltak som foreslås for barnehagene for å redusere støv/smuss bør gjennomføres for skolene. Overfylte klasserom vil kunne føre til at ventilasjonssystemet blir for dårlig, Lange undervisningsøkter som dobbeltimer, ikke systematiske friminutt og ikke sammenfallende friminutt hvor det kan luftes i hele bygget, vil også bidra til dårligere inneluft. s1 6

17 s1 7

18 Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i VGO Oppdrag sommeren 2007 Referansegruppe med politiske representasjon Spørreskjema sendt 3460 lærermedlemmer i seksjon vgo Svar fra 2190 = svarprosent på 63% Alle fylker representert (proporsjonalt) Fått ekstern hjelp til skanning av data Alt annet arbeid utført av Utdanningsforbundet s1 8

19 Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i VGO Kvantitativ versus kvalitativ metode Fordelen med en bred kartlegging er muligheten for å generalisere, bryte ned på fylke, få kunnskap om omfang. Ulempen er at det ikke blir mulig å gå i dybden, se kompleksiteten, at man baserer seg på å måle og sammenligne (vha. statistisk analyse) faktorer som ikke nødvendigvis er målbare (som følelser, meninger, opplevelser etc). s1 9

20 Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i VGO Problemstillinger: 1. Er det riktig at de ansatte i VGO opplever et relativt høyt konfliktnivå mellom ansatte og ledelse? 2. Og hvis det er riktig, hva kan årsakene til dette være? s2 0

21 Er det høyt konfliktnivå mellom ansatte og ledelse? 61 % av lærerne i vgo opplever ofte eller av og til dårlige forhold mellom ledelse og ansatte Snittet for alle lærergrupper er 47 % (SSB) Snittet for alle yrkesgrupper er 37% (SSB) s2 1

22 Er det høyt konfliktnivå mellom ansatte og ledelse? I hvilken grad opplever du at konflikter mellom ansatte og ledelse er et arbeidsmiljøproblem? 40 % 35 % 30 % 25 % 39 % 39 % 20 % 15 % 22 % 10 % 5 % 0 % I stor grad I noen grad I liten grad/ikke i det hele tatt s2 2

23 Kjennetegn ved samarbeidsforholdene 57 prosent oppgir at de har hatt medarbeidersamtale det siste året 43 prosent har ikke hatt medarbeidersamtale 48 prosent av de som underviser innenfor yrkesfag har ikke hatt medarbeidersamtale 60 prosent av lærerne i Hordaland har ikke hatt medarbeidersamtale, mot 35 prosent i Oslo s2 3

24 Kjennetegn ved samarbeidsforholdene Medarbeidersamtalene blir fulgt opp på en god måte av nærmeste leder. (N = lærer som har hatt medarbeidersamtale) 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 35 % 44 % 10 % 5 % 21 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig s2 4

25 Kjennetegn ved samarbeidsforholdene Medbestemmelsesmøtene er en viktig kanal for konflikt- og problemløsning 50 % 45 % 40 % 35 % 50 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 26 % 12 % 13 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s2 5

26 Faktorer som kan forklare - økonomiske ressurser Skolen har nok ressurser til at jeg til enhver tid kan gi undervisning i tråd med lærerplanen 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 30 % 38 % 31 % 10 % 5 % 1 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s2 6

27 Faktorer som kan forklare - økonomiske ressurser Undervisningsgruppene er gjennomgående blitt større enn de var for fem år siden 45 % 40 % 35 % 44 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 19 % 28 % 10 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s2 7

28 Faktorer som kan forklare - økonomiske ressurser Jeg opplever ofte at planlagt undervisning ikke kan gjennomføres fordi skolen mangler ressurser. 60 % 50 % 40 % 30 % 51 % 20 % 10 % 18 % 29 % 2 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s2 8

29 Faktorer som kan forklare - tidsressurser Det er tid til å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Passer svært godt 4 % Prosent Passer godt 41 % Passer mindre godt 43 % Passer svært dårlig 13 % Total 100% s2 9

30 Faktorer som kan forklare - rektorrollen Jeg opplever at rektors lojalitet i hovedsak ligger hos lærerne på skolen Jeg opplever at rektors lojalitet i hovedsak ligger hos fylkesrådmannen 35 % 35 % 30 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 25 % 34 % 35 % 25 % 20 % 15 % 33 % 26 % 22 % 19 % 5 % 8 % 10 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke 5 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s3 0

31 Faktorer som kan forklare - rektorrollen Ledelsen på min skole ser meg og har respekt for det arbeidet jeg gjør Jeg blir involvert i avgjørelser av betydning for min yrkesutøvelse 50 % 40 % 45 % 35 % 40 % 35 % 30 % 25 % 47 % 30 % 25 % 20 % 31 % 38 % 20 % 33 % 15 % 29 % 15 % 10 % 10 % 5 % 0 % Enig Verken enig eller uenig 18 % 3 % Uenig Vet ikke 5 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig 1 % Vet ikke s3 1

32 Faktorer som kan forklare - kunnskapsløftet Kunnskapsløftet har medført store endringer i min arbeidssituasjon Jeg synes skolen er blitt en mer spennende arbeidsplass etter innføringen av Kunnskapsløftet 45 % 40 % 35 % 30 % 42 % 60 % 50 % 40 % 25 % 20 % 36 % 30 % 52 % 15 % 20 % 10 % 5 % 0 % Enig Verken enig eller uenig 18 % Uenig 5 % Vet ikke 10 % 0 % 11 % Enig 27 % Verken enig eller uenig Uenig 9 % Vet ikke s3 2

33 Faktorer som kan forklare - skoleutvikling Kollegaer forventer stadig at jeg skal bruke arbeidsformer jeg ikke selv har noen tro på Jeg opplever at skoleledelsen og lærerne på min skole har et felles syn på skoleutvikling 70 % 50 % 60 % 50 % 69 % 45 % 40 % 35 % 47 % 40 % 30 % 30 % 25 % 20 % 10 % 0 % 9 % Enig 20 % Verken enig eller uenig Uenig 4 % Vet ikke 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 20 % Enig Verken enig eller uenig 30 % Uenig 4 % Vet ikke s3 3

34 Faktorer som kan forklare - arbeidstidsavtalen Endringer i arbeidstidsavtalen har medført store endringer i min arbeidssituasjon Den nye arbeidstidsavtalen har gitt meg et mer aktivt forhold til yrkesutøvelsen min 50 % 60 % 45 % 40 % 35 % 30 % 48 % 50 % 40 % 25 % 20 % 30 % 53 % 15 % 10 % 5 % 26 % 18 % 8 % 20 % 10 % 26 % 15 % 0 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke 0 % 6 % Enig Verken enig eller uenig Uenig Vet ikke s3 4

35 Faktorer som kan forklare Vi finner sammenhenger mellom Knapphet på ressurser og høyt konfliktnivå Mangel på tid og høyt konfliktnivå Mangel på rektors lojalitet og høyt konfliktnivå Mangel på felles syn på skoleutvikling og høyt konfliktnivå Mangel på positiv erfaring med arbeidstidsavtalen og høyt konfliktnivå s3 5

36 Faktorer som kan forklare Vi finner sammenhenger mellom Oppfølging av mas og fravær av konflikt Opplevelse av å bli involvert og fravær av konflikt Oppleve at rektors lojalitet ligger hos lærerne og fravær av konflikt Ikke mangel på ressurser og fravær av konflikt Ikke mangel på tid og fravær av konflikt s3 6

37 Lærernes rangering av trivselsfaktorer Faktorer som bidrar til at jeg er fornøyd med arbeidssituasjonen Godt sosialt arbeid 83 % Inspirerende elever 61 % Anseelse og respekt for jobben jeg gjør 36 % Skoledelsen 15 % s3 7

38 Lærernes rangering av trivselsfaktorer Faktorer som bidrar til at jeg er misfornøyd med arbeidssituasjonen For stort arbeidspress 54 % Manglende muligheter for faglig utvikling 37 % Elevatferd 33 % Skoleledelsen 33 % s3 8

39 Lærernes framtidsplaner Fortsatt i skolen Annen sektor/bransje Uførepensjon eller AFP Alderspensjon Andel lærere 71 % 10 % 14 % 3 % Blant lærerne i aldersgruppen år, oppgir hele 20 prosent at de ser for seg at de jobber i en annen bransje/sektor om tre år. Blant de lærerne som er 59 år eller eldre, oppgir 56 prosent at de har gått av med uførepensjon eller AFP om tre år. s3 9

40 Utfordringer Ca lærere opplever dårlige forhold/konflikt i forholdet til ledelsen Ca lærere oppgir at de ikke er i vgo om tre år Det blir ikke godt arbeidsmiljø eller læringsmiljø av dette Arbeidsgiver og myndigheter må se sammenhengene mellom de ressursmessige rammebetingelsene og muligheten for å være gode profesjonsutøvere Reformer og endringer oppleves å komme ovenfra Utdanningsforbundet har en viktig posisjon og et stort ansvar s4 0

41 Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt 2009/2010 Med skolen som arbeidsplass Målsetting for prosjektet: At alle besøkte skoler og skoleeiere skal være satt bedre stand til å jobbe systematisk for å - forebygge/håndtere sykefravær, - forebygge/håndtere helseskadelige psykososiale arbeidsbelastninger, - forebygge inneklimarelaterte arbeidsbelastninger. Dvs. at etter tilsynsperioden skal de besøkte skolene og skoleeierne ha utarbeidet etterspurte skriftlige rutiner, kunne godtgjøre at rutinene er kjent blant de ansatte og at de brukes i praksis. Rutinene skal være en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. s4 1

42 Tilsyn 2010 Ulike typer tilsyn gjennomført i skoleprosjektet 2010 Np1131 E tilsyn på skolenivå Np1131 F- inneklimatilsyn på skoleeiernivå/teknisk drift Np1131 G tilsyn på skoleeiernivå/oppsummeringsmøte Sum totalt Antall pålegg reaksjoner (129 tilsyn m/reaksjoner) reaksjoner (34 tilsyn m/reaksjoner) reaksjoner (25 tilsyn m/reaksjoner) Np1131 O- oppfølgingstilsyn (fra 2009) reaksjoner (19 tilsyn m/reaksjoner) SUM TOTALT ANTALL TILSYN GJENNOMFØRT I reaksjoner (207 tilsyn m/reaksjoner) 42

43 Tilsynsgjennomføringen i 2009/2010 Region Antall gjennomførte tilsyn 2009 (tall registrert i VYR) ATØA ATOS ATIØ ATNN ATMN ATVE ATSN Antall gjennomførte tilsyn 2010 (tall registrert i VYR/EXIE per ) TOTALT TOTALT 538 tilsyn 2411 reaksjoner (424 tilsyn m/ reaksjoner: 79%) 292 tilsyn 811 reaksjoner (207 tilsyn m/ reaksjoner: 71%) 43

44 Hovedtematikken i tilsynene 2009/2010 Fokus på sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som forebygger arbeids - relatert sykdom Levende systematisk HMS-arbeid: - Organisering av vernetjenesten/sikring av HMS - kunnskap i virksomheten - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av reelle arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Sykefraværsoppfølging - Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (kun i 2010) Fokus på forebygging av (bransjerelaterte) risikofaktorer spesielt knyttet til: - konflikter/konflikthåndtering - omstillinger/endringer - vold/trusler Sikring av et fullt forsvarlig inneklima ved hovedfokus på systemer for vedlikehold og rehabilitering av skolebygg 44

45 Fokus i tilsynsprosjektet PRIMÆRFOREBYGGENDE Tilsyn med at - virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) -det systematiske arbeidet omfatter både helsefremmende tiltak og forebygging av sykdom og skade -HMS-arbeidet omfatter rutiner for oppfølging av sykmeldte SEKUNDÆRFOREBYGGENDE Tilsyn med at - Oppfølgingsplan utarbeides, har hensiktsmessig innhold og følges opp -Dialogmøte gjennomføres og har tilfredsstillende oppfølging -Virksomheten vurderer sider ved arbeidsmiljøet som kan ha bidratt til sykefraværet og iverksetter tiltak for å redusere faren for gjentakelse (avviksbehandling) løpende 6 uker 12 uker løpende Sykmelding utover arbeidsgiverperioden Veiledning i regelverket og god praksis At virksomheten gjennomfører nødvendige tiltak for at den sykmeldte skal kunne gjenoppta sitt arbeid Veiledning i regelverket og god praksis 45

46 Fokus på sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljøarbeid som forebygger arbeids - relatert sykdom Levende systematisk HMS-arbeid: - Vernetjeneste - Sikring av HMS - kunnskap i virksomheten - Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av reelle arbeidsmiljøutfordringer - Kommunikasjon og medvirkning - Rapportering av avvik (uheldige forhold) - Sykefraværsoppfølging - Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (kun i 2010) Arbeidstilsynets hovedinntrykk etter tilsyn i 2009/2010 Fokus på forebygging av (bransjerelaterte) risikofaktorer spesielt knyttet til: - konflikter/konflikthåndtering - omstillinger/endringer - vold/trusler Sikring av et fullt forsvarlig inneklima ved hovedfokus på systemer for vedlikehold og rehabilitering av skolebygg 46

47 Reaksjonene fra Arbeidstilsynet i 2009/2010 knytter seg hovedsakelig til; å etablere skriftelige HMS-systemer/rutiner og/eller å bekjentgjøre allerede etablerte systemer/rutiner og/eller å gjennomgå egne systemer/rutiner for å sikre at de er hensiktsmessige og fungere i praksis (sikrer at lovkravene på området ivaretas) å knytte seg til og/eller bruke godkjent bedriftshelsetjeneste (lovkrav fra 2010) 47

48 Utfordringen Arbeidstilsynets målsetning; At alle besøkte skoler og skoleeiere skal være satt bedre stand til å jobbe systematisk for å forebygge/håndtere sykefravær, helseskadelige psykososiale og inneklimarelaterte arbeidsbelastninger. Dvs. at de besøkte skolene og skoleeierne etter tilsynsperioden skal ha utarbeidet etterspurte skriftlige rutiner, kunne godtgjøre at rutinene er kjent blant de ansatte og at de brukes i praksis. Rutinene skal være en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å skape et aktivt arbeidsmiljøarbeid og et godt arbeidsmiljø i skolene og blant skoleeierne - er dette noe virksomheten selv må sikre gjennom å etterleve bl.a. egne systemer/rutiner. 48

49 Arbeidstilsynets samlede funn fra tilsyn i deler av skolesektoren 2009/2010 Skoler/skoleeiere som arbeider systematisk forebyggende ser vi bl.a. at følgende momenter er viktige forutsetninger for at dette skal fungere: En aktiv ledelse og aktiv vernetjeneste er viktig for et velfungerende HMS-arbeid på arbeidsplassen Eget arbeidsmiljø systematisk satt på dagsorden for å sikre informasjon, kunnskap og medvirkning fra ansatte i dette arbeidet Medvirkning er en forutsetning for et levende forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og en viktig forutsetning for at nødvendige og hensiktsmessige tiltak og rutiner iverksettes og benyttes 49

50 Trekk fremkommet under tilsyn Eks. på utfordringer deltakerne i tilsyn uttrykker at de står overfor og som påvirker arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet Beskrivelser av økende arbeidsbelastning, eksempelvis; økte dokumentasjonskrav, økte forventninger, stramme rammebetingelser, utvidede og flere arbeidsoppgaver uegnede bygningsmasser tidvis krevende elevatferd (opplevd mangel på kompetanse til å håndtere situasjoner/mangel på ressurser til å tilby alternativ undervisning ved behov) tidvise samarbeidsutfordringer - for eksempel knyttet til elever, foreldre, kollegaer/yrkesgrupper, ledelseslinjen etc. vikarbruk og/eller mangel på kvalifiserte vikarer (varierte noe) 50

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

Medlemsgruppe grunnskule. Oppfølgingskurs erfarne tillitsvalde hausten 2011.

Medlemsgruppe grunnskule. Oppfølgingskurs erfarne tillitsvalde hausten 2011. Medlemsgruppe grunnskule Oppfølgingskurs erfarne tillitsvalde hausten 2011. Veiledning av nytilsatte nyutdannede Intensjonsavtale mellom KS og KD, 5.2.2009 Mål - I fellesskap arbeide målrettet for at alle

Detaljer

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass 1 Ekstern rapport STATUSRAPPORT 2009 Arbeidstilsynet prosjekt i skolesektoren Med skolen som arbeidsplass La stå Utarbeidet 25.01.10 Arbeidstilsynet VÅR REFERANSE 2 Sammendrag Med skolen som arbeidsplass

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

ET ARBEIDSMILJØ FOR DEN GODE SKOLE. Kurs Utdanningsforbundet Vest Agder, november 2011 v/ Elisabet Dahle

ET ARBEIDSMILJØ FOR DEN GODE SKOLE. Kurs Utdanningsforbundet Vest Agder, november 2011 v/ Elisabet Dahle ET ARBEIDSMILJØ FOR DEN GODE SKOLE Kurs Utdanningsforbundet Vest Agder, november 2011 v/ Elisabet Dahle s2 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter

Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus. May-Britt Heimsæter Arbeidsmiljø Utdanningsforbundet Akershus May-Britt Heimsæter I denne økta: Kva seier Arbeidsmiljølova? Kva må til for å få til eit godt samarbeid rundt arbeidsmiljø Praktiske og lærerike verktøy Aktuelle

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008

Elevenes skolemiljø. Ergonomidagen 2008 Elevenes skolemiljø Ergonomidagen 2008 Ergonomi Tilrettelegge arbeidsmiljøet ut fra menneskets biologiske forutsetninger slik at mennesket kan gis muligheter til å nytte sine evner og kapasitet best mulig,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

21. -22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer

Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer Samarbeidskonferanse Hordaland 15.januar 2014 29.01.2014 Inneklima i norske skoler Funn og erfaringer Prosjektleder Conny Bruun Samarbeidskonferanse Hordaland 15.januar 2014 29.01.2014 Frisk inn frisk

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi

Detaljer

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut

30.10.2015. Skoler skal ha bra luft, og ikke sopp eller hull i veggene. Gjengangeren 12.04.2008. Frisk inn frisk ut Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» s satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012 Hva fant vi i skolene? Regional

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012

Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse. 22. mars 2012 19.03.2012 1 Norges bygg- og eiendomsforenings årsmøtekonferanse 22. mars 2012 v/ Conny Tove Bruun, nasjonal prosjektleder for «Inneklima i offentlige bygg», 19.03.2012 2 Bakgrunn «Med skolen som arbeidsplass»

Detaljer

Hvordan få det til

Hvordan få det til Hvordan få det til 12.11.2014 1 Hvem og hvordan får de det til? Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Nina Nordgård Senioringeniør Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Hvordan få det til 12.11.2014 2

Detaljer

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler

Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynet Inneklima i norske skoler Hovedfunn 2011-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim Inneklima i norske skoler Innhold Hvorfor satsing på

Detaljer

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012

Inneklima i norske skoler Arbeidstilsynets satsing 2011-2012 Inneklima i norske skoler s satsing 2011-2012 Conny Bruun Prosjekteder Frisk inn frisk ut Alle arbeidstakere har krav på et godt og trygt arbeidsmiljø og de skal være like friske når de drar fra jobb som

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Conny Bruun 16.05.2013 1

Conny Bruun 16.05.2013 1 Conny Bruun 16.05.2013 1 Hva finner? Hva har vi fått gjort? Hva gjenstår? Conny Bruun 16.05.2013 2 Tilsynsprosessen Formøte fysisk møte Informasjons utveksling på skoleeiernivå HMS/FDV Skole A Skole X

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

For dårlig inneklima i norske skoler

For dårlig inneklima i norske skoler For dårlig inneklima i norske skoler sammendrag Arbeidstilsynet er inne i sitt fjerde år med tilsyn rettet mot inneklima i norske skoler. I 2011 var vi på tilsyn i 132 skoler i 53 kommuner. Nesten ni av

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene?

Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene 2011-2012. Hva fant vi i skolene? Vestfold 4.juni 2015 Nasjonale samarbeidskonferanser : Krafttak for et bedre miljø ved landets skoler Prosjektet «Inneklima i offentlige bygg» Arbeidstilsynets satsning for et bedre inneklima i skolene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I DRAMMEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.11.2010 2010/12561 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Drammen kommune, rådmann Osmund Kaldheim Engene 1 3008 DRAMMEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.01.2011 2010/19930 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen Hva jeg skal si noe om! Litt om bakgrunnen for God vakt Første tilsynsrunde 2005/2006 Andre tilsynsrunde 2008 Noen utfordringer Bakgrunnen for God Vakt Prosjektet startet i 2004 Tidligere tilsyn viste

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn

Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn Kartlegging av ansattes vurd av inneklima i skoler og barn SAMMENDRAG: knut r. skulberg og britt ann k. høiskar, NAAF, lasse kolstad, knut-arne rønning, line gjersø og jarin elizabeth torp, Utdanningsforbundet

Detaljer

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.12.2010 2010/14137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Modum kommune, Rådmann Postboks 38 3370 VIKERSUND TILSYNSRAPPORT - INNEKLIMA

Detaljer

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalget Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalgets mandat: Nedsatt av Kunnskapsdepartementet desember 2008. Vurdere tidsbruken i grunnskole (1.-10.klasse) Leder: Kirsti Kolle Grøndahl Hensikten

Detaljer

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.

Arbeidstilsynets tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte. Steinar Høiback Arbeidstilsynet Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil. s tilsynsarbeid oppfølging av sykemeldte Tlf: 91174848 Mail: steinar.hoiback@atil.no s prioritering - 2008-2011 Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging

Detaljer

Rapport 2008/01. Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i videregående opplæring.

Rapport 2008/01. Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i videregående opplæring. Rapport 2008/01 Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i videregående opplæring www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2008 Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

SLUTTRAPPORTERING. E-verktøy for inneklimakartlegging. Prosjektnummer 2009/1/0370. Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund SLUTTRAPPORTERING Prosjektnavn: E-verktøy for inneklimakartlegging Prosjektnummer 2009/1/0370 Område: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund FORORD Prosjektet E-verktøy for inneklimakartlegging

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer