HMS-HÅNDBOK for elever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-HÅNDBOK for elever"

Transkript

1 HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1

2 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE... 4 HMS- håndboka... 4 Dokumentasjon... 4 ORGANISERING OG ANSVAR HMS... 5 Rektor... 5 Avdelingsleder... 5 KONTAKTLÆRER OG FAGLÆRERS HMS- ANSVAR... 6 ELEVENS PLIKTER, HAN/HUN SKAL:... 7 Organisering av elevenes vernetjeneste... 7 Elevverneombudets oppgaver... 7 Psykososialt arbeidsmiljø... 8 Elevverneombudet skal også:... 8 Elevhovedverneombudets oppgaver... 8 PRINSIPPENE I HMS- SAKER... 9 AVVIKSREGISTRERING OG HÅNDTERING Hva er et avvik og hva skal registreres? Fremgangsmåte Dokumentreferanser

3 OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET Helse Elevene skal ha ett arbeidsmiljø ved skolen, som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Miljø Med fysisk miljø mener vi natur og omgivelser. Både innemiljø, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMS- perspektiv. Med et godt psykososialt miljø mener vi en skole hvor alle elever kan trives. Skolen skal oppleves som et meningsfullt sted å være. Hvis elever føler seg krenket, skal dette straks meldes til skolen slik at vi får tatt tak i situasjonen. Vi skal jobbe aktivt for at krenkende adferd ikke oppstår. Fysisk miljø som natur, omgivelser og inneklima kan også virke inn på det psykososiale miljøet. Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå personskade eller tap av menneskeliv, ytre miljø og materielle verdier på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller kriminelle handlinger. Sikkerhet er å tenke forebyggende bl.a. gjennom å analysere, planlegge og dokumentere før arbeidet igangsettes. 3

4 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Lærere og elever skal være i stand til å utøve sin funksjon innenfor helse-, miljø- sikkerhetsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Alle elever skal også ha kunnskap om hvordan de skal opptre i kritiske situasjoner og være kjent med ulykkes- og helsefarer i forbindelse med skolearbeidet. Formålet med en opplæring innenfor HMS, er å følge opp at elevene gis den nødvendige opplæring tilpasset den enkeltes funksjon/oppgaver. Elevene ved skolen skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør at de er i stand til å utføre skolearbeidet på en sikker, helse- og miljømessig forsvarlig måte. Skolen skal gi alle elevverneombud spesiell opplæring for å ivareta verneombudsfunksjonen. Dette gjøres i en samling på høsten eller etter avdelingsvise avtaler. Rektor skal vurdere om opplæringstiltakene i forbindelse med elevvernetjeneste og elevens HMS-system er tilfredsstillende, samt hvordan disse skal gjennomføres i praksis. HMS- håndboka HMS-håndboka er en veileder i forhold til elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse, miljø- og sikkerhet på skolen. Dokumentasjon HMS-arbeidet skal dokumenteres i henhold til opplæringsloven 9a, forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og andre gjeldende lover og forskrifter. Det skal lages en oversikt over elever som har gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring. Denne opplæringen er personlig og skal signeres av elev og lærer, med dato for gjennomført opplæring. Papirversjonen av dokumentert sikkerhetsopplæring skal oppbevares i verkstedet. 4

5 ORGANISERING OG ANSVAR HMS Alle elevene ved Færder videregående skole skal ha oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Elevene skal vite hvem de skal henvende seg til når de har en HMS-sak. Rektor Rektor har HMS- ansvaret for skolen skal lede HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med driften forøvrig skal definere HMS-mål for skolen med utgangspunkt i overordnede mål skal sørge for at mål for HMS blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver skal være pådriver i forhold til elevens læringsmiljø skal lede skolemiljøutvalget skal lede elevrådet skal sørge for elevenes hovedverneombud blir innkalt til møter i AMU i relevante saker. Avdelingsleder Oppfølging av skolens rutiner og prosedyrer innen egen avdeling, i h.h.t. lover, forskrifter og HMS-systemet. søker råd og hjelp fra elevverneombud der det er nødvendig 5

6 KONTAKTLÆRER OG FAGLÆRERS HMS- ANSVAR kontaktlærer skal sørge for at det blir valgt elevverneombud for klassen gjennomgå HMS-håndbok for elever i klassen gi elevene opplæring og drive forebyggende arbeid i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing, rasisme og diskriminering delta i planleggingen, i den daglige drift og i kartlegging med å finne gode løsninger for arbeidsmiljøet og elevens læringsmiljø rette seg etter de rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatt for aktuelle arbeidsoperasjoner følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering eller rasisme blant elever faglærer skal gi eleven egen HMSopplæring hvis de skal utføre farlig arbeid og fylle ut et skjema som dokumenterer den sikkerhetsopplæringen eleven(e) har fått. Eksempel på dette kan være opplæring i bruk av farlig maskiner og utstyr, dokumentert sikkerhetsopplæring. 6

7 ELEVENS PLIKTER, HAN/HUN SKAL: være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt læringsmiljø Følge pålagte rutiner eller prosedyrer som er utarbeidet for spesielle arbeidsoperasjoner, maskiner, utstyr eller lokaler delta aktivt og støtte opp om skolens HMS-arbeid, og medvirke ved de tiltak som igangsettes bidra til fellesskap, trivsel og omsorg i klassen, på avdelingen og på skolen varsle kontaktlærer, avdelingsleder, faglærer eller andre ansatte dersom man ser at elev(er) blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme. Vi har nulltoleranse for mobbing ved Færder vgs, dette gjelder også mobbing digitalt/ sosiale medier. Mobbing defineres som all oppførsel som oppleves krenkende av den som rammes Organisering av elevenes vernetjeneste Valg av elevverneombud (EVO) Det skal så snart som mulig etter skolestart om høsten (2.uka) velges tillitsvalgt og elevverneombud i alle klasser på skolen. Valg av elevhovedverneombud (EHVO) Etter at valg av elevverneombud i klassene er foretatt, skal det også velges et eget elevhovedverneombud for hele skolen. Elevverneombudets oppgaver Verneombudet skal være elevenes representant i saker som omhandler elevens læringsmiljø: Elevverneombudet skal særlig påse at det fysiske miljøet som lokaler, utstyr og materiell ikke utsetter elever for helsefare Inneklima, dvs. luftkvalitet med mer i klasserom eller på arbeidsplassen Støy som sjenerer undervisning eller er skadelig Lys i klasserom eller på arbeidsplassen Temperatur i klasserom eller på arbeidsplassen Sikkerhet og ergonomi ved forsøk eller under praktisk arbeid 7

8 Psykososialt arbeidsmiljø Elevverneombudet skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet i klassen eller på skolen: Samarbeid mellom elever Samarbeid mellom elever, lærere, ledere og andre ansatte på skolen Trivsel eller eventuell mistrivsel Mobbing, diskriminering og rasisme Rusmiddelbruk Andre psykososiale forhold Elevverneombudet skal også: passe på at elevene får den nødvendige opplæring og instruksjon for å kunne utføre risikofylte lærings- og arbeidsoperasjoner, samt dokumentert sikkerhetsopplæring. bistå medelever, kontaktlærer, faglærer, ledere og andre arbeidstakere på skolen i deres arbeid for å sikre et godt og trygt læringsmiljø. Elevhovedverneombudets oppgaver Etter at det er valgt verneombud i alle klasser skal det også velges et elevhovedverneombud for avd. Teie og et for avd. Korten. Elevhovedverneombud skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet på hele skolen. Elevhovedverneombudet kan delta på møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU) når elevsaker tas opp. 8

9 PRINSIPPENE I HMS- SAKER Det er et hovedprinsipp at alle HMS- saker søkes løst på lavest mulig nivå. Med det mener vi at saken skal løses mellom de partene som opprinnelig er involvert i saken. I de aller fleste tilfeller vil saken løses der. Hvis saken ikke lar seg løse der, rykker saken opp et nivå i organisasjonen. Rådgiver, og/ eller skolehelsetjenesten kan kontaktes på alle stadier i problemløsningen. Elevhovedverneombudet (EHVO) tar opp saken i skolemiljøutvalget Eleven og elevverneombudet (EVO) tar opp saken med elevhovedverneombudet (EHVO) som tar saken med avdelingsleder Eleven tar saken opp med elevverneombudet i klassen som tar saken med kontaktlærer Eleven løser saken i samarbeid med kontaktlærer (eventuelt avdelingsleder hvis saken gjelder forhold direkte knyttet til Eleven løser saken selv 9

10 AVVIKSREGISTRERING OG HÅNDTERING Hva er et avvik og hva skal registreres? Avvik er en uønsket hendelse som er i strid med; - Praktisering av lover - Forskrifter - Rutiner /prosedyrer - Retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø Hvis noe må gjøres for å rette opp det vi kaller avvik eller uønsket hendelse, må de som skal gjøre noe med det få beskjed. Til elever har vi bestilt en egen personlig håndbok, som heter HMS- veileder som dere ser bilde av under. Du får utdelt veilederen når du får opplæring som verneombud. Alle elever som oppdager en uregelmessighet/feil eller mangler i forhold til rutiner, prosedyrer, krav til aktiviteter, maskiner, tekniske innretninger og utstyr, skal registrere det ved bruk av denne boken, min personlige HMS- veileder. Fremgangsmåte - Uønsket hendelse oppdages - Eleven som oppdager avviket skal umiddelbart iverksette tiltak for å begrense skaden og omfanget av avviket - Dersom avviket ikke kan rettes opp umiddelbart, skal eleven fylle ut skjema bak i HMS- veilederen avviksskjema/ forbedringsrapport, og levere skjemaet til faglærer (evt verneombud). Dere vurderer sammen om dette er et avvik som skal registreres eller ei. - Skjemaet følger saken til den er løst. Dokumentreferanser Min personlige HMS- VEILEDER Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Opplæringslova 9a Arbeidsmiljøloven (AML) Internkontrollforskriften 10

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer