Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole"

Transkript

1 Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

2 Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling på alle arenaer. På lang sikt: Bidra til et samfunn som er mindre preget av vold og utrygghet enn det er i dag. Antimobbearbeid skal også bidra til større sosial trygghet og styrke den psykiske helsen. Viktige momenter: Felles forståelse om hva mobbing er (fysisk, psykisk, via internett og mobiltelefon). Felles forståelse om konsekvensene av mobbing (offer, mobber, familier og sosiale konsekvenser for de involverte). Felles handling. Lærere handler likt når mulige mobbesaker oppstår, og på lag med foresatte. Dialog med foresatte til både mobbeoffer og mobbere. Erkjennelse av at mobbeoffer kan være et farlig- og stigmatiserende begrep som i seg selv kan oppleves som en ekstra belastning spesielt for foresatte. Bruk begrepet forsiktig, og erstatt det gjerne med andre formuleringer (som utsatt for vold, utsatt for negativt kroppsspråk ). Antimobbearbeidet må skje i henhold til den kommunale anti mobbeplanens rammer. En todelt plan: Generell del (del 1): - som danner fundament for det generelle anti-mobbearbeidet - som sier noe om hva som kan forårsake mobbing Handlingsplan (del 2): - som er enkel og forholde seg til når mobbing avdekkes - som er tydelig med tanke på ansvar hos skolen, lærere, elever og foresatte

3 Formål:... 2 Del 1:... 4 Hva er mobbing?... 4 Hva som kan bidra til mobbing... Feil! Bokmerke er ikke definert. Forebyggende arbeid... 5 Del 2: Handlingsplan... 6 Oppdage... 6 Tiltak når mobbing avdekkes... 6 Oppfølging... 7 Oppfølging av mobbeoffer... 7 Oppfølging av mobber... 7 Oppfølging av klasse og skole... 7 Avslutning... 8

4 Del 1: Hva er mobbing? Ved å definere mobbing står man i fare for å utelate noe. Men det er viktig at lærere bruker fornuft, tar tak i saker hvor det er mistanke om at enkeltelever er utsatt for systematisk og uønsket adferd fra andre elever. Det er også forskjell på erting og mobbing. Erting er en del av sosialiseringen, og er derfor en naturlig del av samhandling mellom venner. Mobbing derimot må forstås som en vedvarende uønsket tilstand som er utenfor en elevs (mobbeoffer) kontroll. Vi på Neskollen skole kan vurdere det som mobbing i følgende situasjoner: Når en eller flere elever har en systematisk og kritisk holdning til en annen elev Ved alle former for isolering og utestenging Når en elev utsettes for negativt kroppsspråk som stygge grimaser, blir ignorert (oversett), vendt ryggen til eller medelever vegrer seg for å etterkomme en annen persons ønsker, når dette skjer for å irritere eller såre Når elever utsettes for negative kommentarer eller trusler (f.eks. true, håne eller si stygge ting som sårer, truer eller fremstiller enkeltelever i et dårlig lys) Når elever utsettes for fysisk plaging eller vold som slag, spark, dytting, klyp, holder noen fast mot ens vilje Når elever utsettes for at det tas-, flyttes på- eller skades eiendeler Elever opplever at det settes ut rykter eller ryktespredning om seg Ved bruk av internett eller mobiltelefon for å trakassere medelever I henhold til den kommunale mobbeplanen Mobbing kan skje over alt, og alle skoler og klasser kan få et mobbeproblem. Men det er også slik at mobbing lettere oppstår i enkelte miljøer. Neskollen skole forplikter seg til å følge den kommunale mobbeplanen hvor Manifest mot mobbing er sitert. Våre mål (sitat fra Manifest mot mobbing ) Barn og unge skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Barn og unge skal få oppfylt sine rettigheter til medvirkning og medbestemmelse i barnehage, skole og fritid Alle skal bidra til godt samarbeid til barnas og de unges beste, og foreldre og foresatte må sikres medvirkning og medbestemmelse Voksne skal vite at de har et ansvar for at barn og unge blir inkludert i gode oppvekst- og læringsmiljøer Voksne skal opptre som tydelige voksne og være gode rollemodeller overfor barn og unge

5 Alle som har ansvar for barn og unge skal ha gode kunnskaper om å forebygge og håndtere mobbing Alle som arbeider med barn og unge skal ha gode kunnskaper om verdi- og holdningsskapende arbeid blant barn, unge og voksne Forebyggende arbeid Det skal gjennomføres forebyggende tiltak på skole- og klassenivå etter den kommunale planen Bygge godt skolemiljø - Gode inspeksjonsrutiner - Trivselsledere - Legge vekt på elevrådsarbeid Bygge godt klassemiljø: - Ha gode rutiner for undervisningen og klasseledelse. - Ha elevsamtaler, klassens time, skole- og klasseundersøkelser og andre tiltak som inkluderer elevene. Skole/hjem-samarbeid: - Ha skolevegen, mobbing, trivsel og holdninger som tema/sak på elevsamtaler og foreldremøter. - Informere om hvordan skolen jobber med forebygging og håndtering av mobbesaker. - Forvente anerkjennelse og lojalitet fra foresatte når det gjelder hvordan vi håndterer konkrete mobbesaker. - Skolen er åpen for konstruktive innspill fra foresatte som er ment å styrke antimobbearbeidet. - NB! Elevene skal oppleve at skolen og hjemmet signaliserer samme holdninger når det gjelder mobbing IKT og mobiltelefoner (rutiner for internett- og mobiltelefonbruk). - Ha nettvett og bruk av PC som tema/sak på elevsamtaler og foreldremøter.

6 Del 2: Handlingsplan Når mobbing avdekkes kan vi dele handlingsforløpet i ulike faser. 1. Første fase: avdekke omfang og involverte elever. 2. Andre fase: informere andre lærere og foresatte til involverte elever. 3. Tredje fase: følge opp de involverte elevene, ivareta mobbeoffer, ansvarliggjøre mobbere for å sette en stopper for mobbingen. 4. Avsluttende fase: sette sluttstrek som alle involverte elever og foresatte bekrefter. NB! Det må handles raskt, og hovedmålet må være å sette en stopper for mobbingen så raskt det lar seg gjøre. Det er imidlertid viktig å skaffe seg best mulig oversikt over situasjonen før tiltak iverksettes. Overser man viktige sider ved saken, kan feil gjøres. Oppdage Vi vet at mobbing kan pågå over lang tid før det avdekkes. Det må derfor være rutiner for å avdekke- og forebygge mobbing i alle klasser på tidligst mulig stadium. Elevsamtaler: det skal gjennomføres en elevsamtale hvert år med tanke på trivsel og klassemiljø. Samarbeid skole-hjem: viktig med åpenhet, felles forståelse for hva som er mobbing slik at vi raskt kan informere hverandre når mobbing oppstår. Foresatte må raskt informere om mobbesaker barna forteller om hjemme. Tiltak når mobbing avdekkes Når en lærer avdekker mobbing forplikter vedkommende seg til å ta tak i saken umiddelbart. Nedenfor er det noen punkter som straks skal iverksettes. HUSK! Det er den som mobbes som skal beskyttes. 1. Læreren har først en samtale med mobbeofferet. Samtalen skal inneholde støtte, informasjon om hva man kan gjøre, avtaler om oppfølging. Rektor informeres. 2. Rektor og sosiallærer har møte for å avklare situasjonen. Avgjør videre tiltak og møteplan. 3. Ved alvorlige mobbesaker skal det holdes infomøte i plenum. Rektor eller sosiallærer innkaller til møtet og informerer. 4. Sosiallærer, kontaktlærerne til mobber og mobbeoffer har samtale med mobberen/mobberne en og en. 5. Foresatte informeres, skriftlig og pr. telefon. Rektor/sosiallærer/kontaktlærer fastsetter møte med foresatte til mobber og mobbeoffer.

7 6. Kontaktlærer og sosiallærer gjennomfører samtaler med mobbeoffer m/foresatte. Kontaktlærer og sosiallærer gjennomfører samtaler med mobber (e) m/foresatte. Det inngås forpliktende avtale om at mobbingen opphører fra d.d. (Gjelder mobberen). 7. Mobbeofferet har jevnlige samtaler med en voksen på skolen han/hun føler seg trygg på. 8. Hvis mobbingen ikke opphører, kan flg. reaksjoner være: 1. Rektor/sosiallærer, mobber og foresatte har fast møte hver uke til mobbingen opphører. 2. Mobberen fjernes fra mobbearenaer. (Gymtimer, pauser, klasserom) 9. Familiens Hus eller andre, kobles inn etter behov, for veiledning eller videre henvisning. 10. Forebyggende arbeid fortsetter hele tiden. NB! Saken skal håndteres etterrettelig. Alt som gjøres, sies eller vedtas skal derfor loggføres med referat. Oppfølging Alle involverte elever må følges opp til saken er bekreftet avsluttet. Alle elever må oppleve det som trygt å melde fra om mobbing. De må føle seg helt trygge på at de ikke utsettes for hevnaksjoner. Kontrakt mellom involverte elever Det skal skrives en kontrakt som skal undertegnes av involverte elever med foresatte. Her skal saken kort beskrives, samt løfte om at trakassering, vold eller mobbing skal opphøre. Oppfølging av mobbeoffer Den som er utsatt for mobbing må sammen med foresatte oppleve skolen som handlekraftige. Mobbeoffer må derfor følges opp til mobbingen bekreftes over. Viktig å følge opp over tid. Oppfølging av mobber Rektor/sosiallærer følger opp mobber etter behov. Oppfølging av klasse og skole Mobbing kan prege en klasse eller en skole. Det er derfor viktig å følge med på hvordan elevene preges av alvorlige mobbesaker. Når mobbesaker håndteres profesjonelt kan det virke samlende på klasser.

8 Avslutning Skriftlig avslutningsdokument lages mellom rektor/sosiallærer-mobber og rektor/sosiallærer-mobbeoffer når partene er enige om at saken er løst. Avtalen underskrives av foresatte og elever. Arkiveres i elevmappene.

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer