HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx"

Transkript

1 HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

2 Innholdsfortegnelse Forord Mål og prinsipper for HMS-arbeidet Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet Revisjon... 8

3 Forord Overordnet HMS-instruks med tilhørende HMS-veiledning er vedtatt i Byrådet xx.xx.xxxx (sak xxxx). HMS-instruksen er forankret i internkontrollforskriften. Miljø- og sikkerhetsdelen av HMS-begrepet er styrket og ytre miljø og miljøledelse er tatt inn. HMS-instruksen skal bidra til å nå de mål Byrådet har satt for klima og miljøtiltak i egen virksomhet. «Byrådet ønsker at Bergen kommune går foran som et godt eksempel og vil derfor satse på klima- og miljøtiltak i egen virksomhet. I tillegg skal miljøledelse implementeres i Bergen kommune, herunder tiltak for å redusere klimagasser, redusere lokal forurensing og miljøskadelige effekter av egen virksomhet. Byrådet vil spesielt se på miljøvennlig transport og oppfølging av kommunens bilpolitikk. Det gode arbeidet med energiledelse i kommunale bygg skal fortsette.» (Politisk plattform ) Etter vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalget (sak 27-11) ble det igangsatt et arbeid med revisjon og utvikling av overordnet HMS-håndbok for Bergen kommune. Revisjonen skal medvirke til at alle HMS-planer som utarbeides på virksomhets-/ resultatenhetsnivå skal være forankret i HMS-instruksen. Arbeidet med Helse-miljø og sikkerhet, HMS, er først og fremst et lederansvar. Det daglige arbeidet med HMS skal foregå på den enkelte resultatenhet/virksomhet. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjert i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen kommunes oppgaver. HMS-arbeidet skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Bergen Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Ove Foldnes kommunaldirektør

4 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet 1.1 Overordnede mål Bergen kommune skal være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et trygt og sikkert arbeids- og læringsmiljø. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til kommunens oppgaver. Bergen kommune skal øke arbeidsnærværet, øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel og verne mot arbeidsrelatert sykdom, diskriminering og arbeidsulykker. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt for ulikhet og mangfold. Miljøbevissthet skal prege alle deler av kommunens virksomhet. Bergen kommune skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift. 1.2 Målstyring I tråd med kommunens målstyringssystem, skal det også utarbeides mål på HMS-området. Kommunens virksomheter skal ha HMS-system som sikrer at kravene i lovgivningen på HMS-området og Byrådets HMS-instruks blir etterlevet. 1.3 Virksomhetsmål Den enkelte virksomhet skal fastsette egne mål på HMS-området. Utarbeidelse av HMS-mål skal følge den øvrige målprosessen i virksomheten. Målene skal være realistiske, konkrete, målbare og tidfestede. Det skal foretas en evaluering av resultatene før nye mål fastsettes. Med utgangspunkt i målformuleringene, skal det for HMS-området lages tiltaksplaner/handlingsplaner som innpasses i de årlige budsjetter og økonomiplan.

5 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet 2.1 Organisasjon Det vises til Bergen kommunes nettsider: Det politiske systemet i Bergen kommune 2.2 Ansvarslinje Byrådet er som kommunens øverste ledelse ansvarlig for HMS-arbeidet i Bergen kommune. Byråd for finans, eiendom og eierskap er tillagt arbeidsgiveransvaret innenfor HMS - arbeidet med kommunaldirektøren som det utøvende ledd. De resterende byråder er ansvarlige for HMS-arbeidet i sine byrådsavdelinger. Kommunaldirektørene har det utøvende arbeidsgiveransvar for HMS-arbeidet i sine respektive byrådsavdelinger. Direktør/leder for kommunal bedrift/foretak er ansvarlig for HMS-arbeidet i sine respektive enheter. Resultatenhetsleder har ansvar for at HMS-arbeidet blir forsvarlig ivaretatt i det daglige arbeidet innenfor resultatenheten. 2.3 Verneombudsordningen Verneombud skal velges av og blant de ansatte innenfor verneombudets område. Verneombud velges for 2 år om gangen. Verneombudet skal gis nødvendig tid til å utføre sine oppgaver innenfor normal arbeidstid. Ingen verneombud skal ha et større område enn de kan ha oversikt over. Der det er flere verneombud innenfor en resultatenhet, velger verneombudene et resultatenhetsverneombud (REVO) Lovdata: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

6 Ledende hovedverneombud (LHVO)og Hovedverneombud (HVO) LHVO og HVO velges/utpekes av organisasjonene. Perioden er fire år, men kan skifte representant etter to år jfr. AML. De regler som gjelder for verneombudene gjelder tilsvarende for hovedverneombudet. HVO skal være medlem av arbeidsmiljøutvalget. LHVO samordner hovedverneombudene, som igjen skal samordne resultatenhetsverneombudene. LHVO er representant i HAMU. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Hovedarbeidsmiljøutvalget skal fungere som et overordnet, koordinerende arbeidsmiljøutvalg, og behandle arbeidsmiljøsaker som omhandler hele Bergen kommune. Arbeidsmiljøsaker som angår den enkelte virksomhet/avdeling behandles i de respektive arbeidsmiljøutvalgene. Arbeidsmiljøutvalgene (AMU)og Arbeidsmiljøgruppen (AMG) Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. Hovedverneombudet representerer således alle ansatte. Bedriftshelsetjenesten skal sitte som representant i utvalget, har uttalerett, men har ikke stemmerett (jfr. AML 7-1) Bergen kommune har vedtatt at det skal opprettes arbeidsmiljøgrupper (AMG) på hver resultatenhet. I Arbeidsmiljøgruppen skal som utgangspunkt ansvarlig leder, verneombud og tillitsvalgte for resultatenheten delta. HR-nett: Hovedverneombud Tjenestevei i HMS-saker Oversikt over vernetjenesten i Bergen kommune Veileder for arbeidsmiljøgruppene Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det systematiske verne- og arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. De skal rette seg etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, og HMS-håndbokens instrukser og prosedyrer, kjenne lover og forskrifter som gjelder for deres arbeid. jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelse 2-3. arbeidstakers medvirkningsplikt. 2.4 Bedriftshelsetjenesten Ifølge Arbeidsmiljølovens bestemmelser kapittel 3, 3-3 plikter arbeidsgiver å opprette eller knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Bestemmelsen presiserer at arbeidsgivere med en slik plikt må knytte til seg en ordning som er godkjent av Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling. Bedriftshelsetjenesten har som sin hovedoppgave å drive forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid for alle ansatte i Bergen kommune. HR-nett: Bedriftshelsetjenester

7 2.5 Kompetanse i HMS-arbeidet I medhold av Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det er innført en plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jfr. 3-5 Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. I Bergen kommune skal alle ledere med personalansvar gjennomgå den obligatoriske grunnopplæringen. Det samme gjelder nyoppnevnte verneombud. For nærmere informasjon om kurstilbud og påmelding, se Kursbørsen

8 3. Revisjon 3.1 Internt tilsyn Den enkelte virksomhet skal foreta internt tilsyn i egen virksomhet for å sikre at HMSsystemet fungerer som forutsatt. 3.1 Former for internt tilsyn Internt tilsyn vil være systemrevisjon, verifikasjoner og intern rapportering om HMS-forhold på lik linje med annen rapportering i virksomheten. 3.2 Bistand ved internt tilsyn Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap skal bistå byrådet med å ivareta overordnet tilsynsansvar på HMS-området. HR-seksjonen bistår byrådsavdelingene i arbeidet med internt tilsyn. Det er likevel et ledelsesansvar å sørge for at internkontroll innføres og utøves. 3.3 Byrådsavdelingene Hver byrådsavdeling har ansvar for internt tilsyn på HMS-området innen egen virksomhet. Virksomhetsleder/styret for mindre virksomheter må vurdere hva slags tilsyn som er hensiktsmessig for å sikre at HMS fungerer som forutsatt. 3.4 Skriftlig rapportering om HMS-arbeid Den enkelte virksomhet skal rapportere om HMS-forhold i tilknytning til årsberetningen/årsmeldingen.

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer