PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL."

Transkript

1 PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes arbeidsmiljø. Fokus på at de ansatte skal ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter og dermed også innflytelse på helse, miljø og sikkerhet. Ha de gjeldende lover og forskrifter tilgjengelig og dermed de gjeldende krav til skolen vår. Være bevisst skolens mål innenfor IA, og følge de retningslinjer denne krever. ANSVAR/ROLLER. De sentrale personer i HMS-arbeidet er rektor og verneombud. Rektor har ansvaret for og leder HMS-arbeidet ved skolen. Hun skal ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette og for oppfølgingen av arbeidet. Verneombudet er arbeidstakernes representant og skal ivareta de ansatte interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Han skal på vegne av arbeidstakerne medvirke til gjennomføringen av HMStiltak. Dersom arbeidstakerne blir oppmerksom på feil eller mangler de ikke selv kan rette opp, skal de straks melde fra til verneombud om dette. Arbeidet skal skje i samarbeid med rektor. Verneombudet velges for to år om gangen. Ved Løpsmark er det ca. 50 ansatte. I virksomheter med over 50 arbeidstakere skal det være et arbeidsmiljøutvalg, som ved Løpsmark skole heter HMS-utvalget. I dette utvalget sitter rektor, tillitsvalgt, verneombud og vaktmester/renhold. Rektor leder utvalget gjennom AMU-møter. Ved Løpsmark skole skal i følge vernekalenderen holdes minst 2 vernemøter hvert år. Det skrives referat som raskt skal gjøres kjent for de ansatte. GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER. Av lover og forskrifter som gjelder ved Løpsmark skole, nevnes:

2 Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Lov om vern mot brannvern Lov om tilsyn med elektriske anlegg Produktkontroll-loven Sivilforsvarsloven Forurensningsloven IA-avtalen (Opplæringsloven)? Lovene og forskriftene ligger i mappen HMS under lerere, Kvalitetslosen og står i egen perm på felles personalrom. A. Årshjulet DAGLIG HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE (dokumentasjon) Vernemøter/runder: Ukene 40, 4, 12, 23 Vernerunde uke 41 og/eller 3 Gjennomgang av prosedyrer Ansvar: Lærere Uke 35 Rektor Assistenter/kontor Uke 36 Rektor Brannøvelser: Varslet brannøvelse Uke 36 Vaktm/rektor Uvarslet brannøvelse Uke 38 Vaktm/rektor Arbeidsmiljøundersøkelse: Uke 42 AMU Risikofaktorer: Kartlegging Uke 11 AMU Risikoanalyse + handlingsplan Uke 13 AMU Vurdering av: Sykefravær Uke 40, 4, 11, 23 Rektor (etter de 4 statistikker) Brann/rutiner Uke 40 Vaktm/rektor Kontroll av: Utstyr/maskiner sløydsal/ kjøkken mai/juni Vaktm/lærer Utstyr/førstehjelp Kontinuerlig Inspektør/sekretær

3 Småskadeskjema Innsending: IA-møter, fraværsstatistikk 15. jan. 15. april 15. juli 15. okt. Høst og vår B. AMU-møter Prosedyrer ved Løpsmark skole: Tidspunkt for AMU møte og vernerunde bestemt på forrige møte. Uka før møtet/runden informeres de ansatte om tidspunktet, samtidig som det minnes om å melde saker. Avviksprotokoller skrives på innmeldte saker og leveres verneombud. AMU møte avvikles: Tidligere saker Nye innmeldte saker Protokoll skrives. Vernerunde tas event. etter møtet. Deltakere: Rektor, tillitsvalgt, verneombud, vaktmester. Ved behov saksmelderen. Ca. 2-3 AMU-møter pr. år. Referatet gjøres kjent for de ansatte umiddelbart. C. Vernerunder Minst en gang i året skal det gås vernerunde. Denne skal gjennomføres i løpet av januar. Ved Løpsmark skole er det HMS-utvalget (rektor, verneombud vaktmester) som går runden. Hvert skoleår gås runden gjennom alle skolebygningene, samtidig som alle ansatte skriftlig bes melde fra om risikofylte forhold som oppdages av hver enkelt arbeidstaker i forkant. Runden skal omfatte både fysiske og psykososiale forhold. Det utarbeides en sjekkliste som nyttes ved gjennomføringen. Når runden er gått, gjennomgås de kartlegginger som er gjort. Viser til pkt. D risikoanalyse/-vurdering. D. Risikoanalyse/-vurdering I veiledningen til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid heter det: Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel også om belastningslidelser, sykdom, fare for forurensning, samarbeidsproblemer etc I ovennevnte veiledning står flg. spørsmål en kan stille seg: 1) Hva kan gå galt? 2) Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

4 Men før analyse tas, må det foretas en kartlegging av farer og problemer. Handlingsplan settes opp etter at kartleggingen er gjort. Planen skal være skriftlig og vise hvordan skolen vil fremme helse, miljø og sikkerhet. Den må gjøres kjent for alle som blir berørt. Den skal inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Rektor har ansvaret for å følge opp handlingsplanen og sørge for at tidsfristene overholdes. Ved Løpsmark skole vil en slik handlingsplan bli satt opp etter vernerunden i jan, i løpet av februar. E. Avviksbehandling Avvik, feil og mangler skal rapporteres i Kvalitetslosen av de ansatte. Hvis det er ønskelig kan verneombudet være behjelpelig med dette. Årsaken til avviket skal da straks fjernes. Kan faren ikke avverges, kan verneombudet stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling i saken. Rektor skal sørge for at avviket vurderes og behandles på lavest mulig nivå. F. Oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø De ansatte skal sikres et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot psykiske og fysiske skadevirkninger. Målsetting: 1) Hvert år skal temaet psykososialt arbeidsmiljø tas opp på et personalmøte, ved gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen. 2) Det settes opp en konkret handlingsplan for eventuelle bedringer av arbeidsmiljøet med tiltak. G. Sykefravær behandling og oppfølging Etter hver sykefraværsstatistikk (hvert kvartal) skal sykefraværet blant de ansatte, i følge vernekalenderen, drøftes både i medbestemmelsesmøter og i (vernemøter). AMU. I enkelte tilfeller kan det også behandles i personalmøter, om det er forhold som tilsier det. Vi ser på årsakssammenhenger og svingninger i fraværsmengden. Ellers gjelder IA-avtalen for Bodø kommune. Rektor behandler sykemeldingene og kaller de sykemeldte inn til oppfølgings-samtaler for mulig tilrettelegging av arbeidet i perioder. Målet er å få de sykemeldte tilbake til skolen så raskt som mulig. H. Medarbeidersamtaler I løpet av et skoleår skal alle ansatte ha en medarbeidersamtale med rektor (og/eller inspektører). Det avtales tidspunkt i god tid i forveien, samt at samtalen går etter en på forhånd utdelt momentliste (vedlegg).

5 De tiltak som partene blir enige om, skal gjennomføres så raskt som mulig. I. Brannvern Ved Løpsmark skole er det vaktmester som er brannvern-leder. Det gjennomføres, i følge vernekalenderen (pkt. A), tre brannøvelser i året, to varslet i uke 36 og uke 11, en uvarslet i uke 38. Både voksne og elever deltar. Brannvernleder skriver rapport etter hver øvelse og påpeker de mangler/feil som oppsto. Rapporten baserer seg på evalueringsskjema fra ansatte. Etter brannøvelsene gjennomføres, i følge vernekalenderen, en vurdering av brannrutinene ved skolen. Vurderingen gjøres i vernemøte i uke 40. J. Førstehjelp Det skal være utplassert førstehjelpsutstyr (-skrin) på strategiske steder på skolen, nær steder der det kan skje skader/ulykker. På Løpsmark skole er det plassert førstehjelpsutstyr på flg. steder: 1) Skolekjøkken (i skap) 2) K&H, lager (på vegg) 3) Naturfagrom (på vegg) 4) Personalrom Tunet (i merkede skap) 5) Allrom Smia (for gymsal) (i merkede skap) 6) Berget, kjøkkenskap/allrom 7) Aspen, HC-toalett. I tillegg finnes førstehjelpsskrin til turer og lignende. Kontroll av utstyret gjennomføres av sekretær i løpet av aug. og feb. hvert år, i følge vernekalenderen. Hun bestiller. Det skal gjennomføres et 4 timers førstehjelpskurs for alle ansatte hvert 3. år (neste gang i 2014). Bedriftshelsetjenesten forespørres. Alle lærere og assistenter skal også ha gjennomført en test i livredning før de kan ha undervisning i svømming. Denne testen skal tas hver høst. Alle lærere og assistenter skal også ha gjennomført en test i livredning før de kan ha undervisning i svømming. Denne testen tas hver høst. HMS-planen evalueres hvert år, neste gang i 2014.

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer