OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET"

Transkript

1 OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten

2 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på bakgrunn av krav i : - Opplæringslova 9A Elevane sitt skolemiljø - Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter og - Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. HMS-håndboka skal fungere som dokumentasjon av skolens HMS-arbeid både ovenfor elever og skolens organer og utvalg. Men dokumentasjon alene gir ikke resultater. Det viktigste er at HMS-systemet etterleves i praksis og at ledelse, ansatte og elever i sitt arbeid søker å bli bedre. Rektor INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Mål og organisering Ansvar og oppgavefordeling Om hms-hendelser Lover, regler og planer 2

3 KAPITTEL 1 MÅL OG ORGANISERING Det overordnede målet for HMS-arbeidet for elever ved Samisk videregående skole og reindriftskole er : Ingen ulykker eller nestenulykker blant ansatte eller elever Ingen branntilløp Intet miljørelatert sykefravær Skolen skal være en trygg arbeidsplass i forhold til det organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsmiljø Skolens delmål: Systematisk HMS-arbeid skal gjennomføres på en slik måte at alle elever skal ha muligheter til å komme med innspill i forhold til egen arbeidssituasjon. Årlig gjennomgang av eksisterende sikkerhetsrutiner som brukes på skolen. Opplæring for bruk av lokaler, maskiner, utstyr, materiell og førstehjelpsutstyr der det er nødvendig for å unngå evt. skader eller ulykker gis til alle ansatte og elever. Brannvernberedskapen skal være et prioritert område på skolen. Miljørelatert sykefravær skal registreres og følges opp. Elevene i skolens struktur Det deles ut et infohefte til elevene hver høst der skolen informerer om praktisk organisering av skolen. Der finnes en liste over ansatte, kontaktlærere, studietilbud som settes i gang, og hvilke elevgrupper som opprettes for skoleåret. Elevrådet sikrer elevenes medvirkning i skolen og skal velges ut så fort som mulig etter skolestart. Skolen ønsker at elevrådet bidrar til å utvikle elevdemokratiet ved skolen. Elevene velger tillitselev og vara i hver klasse. Tillitseleven er klassens representant i elevrådet. Tillitselevene skal ta opp saker tjenestevei. De har flere muligheter til det. Enten gjennom kontaktlærer som går videre med saken, eller gjennom elevrådet som kan ta det opp med elevrådets kontaktperson i ledelsen. Elever kan også ta opp saker i de forskjellige utvalg de er representert i, som skoleutvalget, skolens styre, Arbeidsmiljøutvalget (AMU), IKT-utvalget, Bibliotekutvalget og eventuelt i andre prosjekt som settes i gang på skolen. Skolen gjennomførerelevundersøkelser to ganger i året. Ved å delta på disse kan elevene bidra til å synliggjøre positive sider ved skolen og opplæringen, og også si fra om områder som må forbedres og som det bør settes inn tiltak på. Elevene kan også medvirke i basisgrupper der de har et samarbeid med lærere. Nærmere beskrivelse av regler for basisgrupper/team finnes som vedlegg i denne håndboka og elektronisk på intranett. Tjenestevei for elevene kan tegnes opp slik: 3

4 Rektor ELEVRÅD ET Elevrådets kontaktperson i ledelsen Tillitselev Kontaktlærere Tillitselev Klassen Klassen Saker som vedrører skolens planer, pengebruk, aktiviteter og utvikling blir tatt opp i skolens øvrige organer. Elevene har medbestemmelsesrett i alle utvalg som behandler saker som berører elever. Hvis vi skal skjematisere elevenes deltakelse i utvalg og styre, kan vi lage følgende kart: AMU Prosjekt Styret Skoleutvalg Elevrådet IKTutvalg Bibliotekutvalg 4

5 Elevrådet velger: - 2 skolemiljørepresentanter som er med i AMU, arbeidsmiljøutvalget, når det behandler saker som angår skolemiljøet for elevene. Skolemiljørepresentantene har da talerett og rett til å få sine meninger protokollert. - 2 representanter til skolens styre - 2 representanter til skoleutvalget - 1 representant til IKT-utvalget - 1 representant til bibliotekutvalget - Evt. representanter til skoleutviklingsprosjekter Elevrådet velger også representanter til skoleutvalget og Styret for de samiske videregående skolene. Skoleutvalget er høyeste organ i skolen og der sitter også representanter for ansatte og arbeidsgiver. Styret er overordnet organ for Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. STYRET 6 medlemmer m/personlige varamedlemmer OPPNEVNT AV DEPARTEMENTET SEKRETARIAT med 1 ansatt sekretær Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino SKOLEUTVALG: 2 medlemmer oppnevnt av styret 2 lærerrepresentanter 2 elevrepresentanter 1 representant for andre tilsatte Rektor, som er sekretær 5

6 KAPITTEL 2 ANSVAR OG OPPGAVEFORDELING Kapittel 9a i Opplæringslova omhandler elevenes skolemiljø. Skolen skal arbeide for at alle elever trives på skolen og har det bra på skolen. Skolen skal aktivt fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene, med andre ord drive systematisk HMS-arbeid for elevene. Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Rektor Har det overordnede ansvar for HMS-arbeid ved skolen Definerer mål for skolens HMS-arbeid Sørger for at virksomhetens mål for HMS blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver Signaliserer viktigheten av, og går foran som et godt eksempel i HMS-arbeidet Pålegger sine underordnede ledere ansvar og oppgaver for HMS Hver enkelt elev skal Engasjeres i planlegging og gjennomføring av skolens HMS-arbeid Vise ansvar for egen og andres sikkerhet Arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldige miljøpåvirkninger Medvirke aktivt i og støtte opp de mål, handlingsplaner og tiltak skolen har for HMS Følge og rette seg etter de rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatt for aktuelle arbeidsoperasjoner Være oppmerksom på, og eventuelt melde fra om forhold som har betydning for HMS på skolen aktivt være med på å analysere sitt lærings- og arbeidsmiljø, og eventuelt komme med forslag til forbedringer av helse, miljø og sikkerhetsforhold til faglærer eller klassestyrer. Ikke starte risikofylte elevarbeid/øvelser før de har satt seg inn i sikkerhetsregler/prosedyrer og fått den veiledning/opplæring som kreves. Følge de sikkerhetsregler/prosedyrer og den veiledning/opplæring som gis av faglærer når det utføres risikofylte elevarbeid/øvelser. bruke Skjema for avviksmelding ved melding av avvik, og følge Saksgang i elevsaker (eget skjema). Skolemiljørepresentanter Elevrådet skal velge to skolemiljørepresentanter Skolemiljørepresentantene ivaretar elevenes interesser i saker som angår deres lærings- og arbeidsmiljøet. De møter i AMU med talerett i saker som angår elever. Deltar i planlegging og gjennomføring av HMS- arbeidet for elevene på skolen for å skape sikre, trygge og trivelige læringsforhold på skolen. Skolemiljørepresentanter kan ta opp saker de ønsker enten i elevrådet, med rektor eller kontaktlærer eller i AMU. Skolemiljørepresentantene har rett til den opplæring som trengs for å ivareta oppgavene Elever og HMS-opplæring Elever skal som en del av de ordinære introduksjonsrutiner gis informasjon om skolens HMS-arbeid. Kontaktlærer/team er ansvarlig for slik informasjon blir gitt. 6

7 På verksteder/klasserom hvor man etter egen risikovurdering finner det nødvendig, skal det gis egen HMS-opplæring før aktuelle lokaler, utstyr eller materiell tas bruk. Elevene skal dokumentere at de har fått opplæring. Faglærer er ansvarlig for at aktuell HMS-opplæring blir gitt. KAPITTEL 3 OM HMS-HENDELSER Det er viktig at vår skole også innenfor HMS-området utarbeider gode informasjonsrutiner. Med god informasjon kan vi oppnå: Trygghet Trivsel Godt arbeidsmiljø for alle på skolen For at ledelse, ansatte og elever ved skolen skal etterleve de krav til HMS som lover og forskrifter pålegger, og for å nå de mål skolen har satt, må arbeidet med HMS foregå systematisk. Det fører til at det må være en kontinuerlig kartlegging, velfungerende prosedyrer og registreringer av HMS-aktiviteter. Dette skal være kjent blant ledere, ansatte og elever. Det er laget en plan for hvordan vi skal reagere når det oppstår mobbing på skolen, mobbeplan. Den finnes som vedlegg i denne håndboka og den finnes på intranet. Det samme gjelder for beredskapsplanen for skolen, der det er satt opp hva skolen skal gjøre ved ulykker, dødsfall og andre plutselige hendelser som skolen blir berørt av. Følgende aktiviteter er definert som HMS-hendelser: 1. Kartlegging av elevenes fysiske og psykososiale miljø; elevundersøkelsen 2. Miljørunder 3. Målinger; forhold som ikke avdekkes gjennom de normale miljørundene skal om mulig måles. Målinger skal gjennomføres av spesielt kvalifisert personell 4. Risikovurdering; skolemiljørepresentanter deltar ved vurdering av risiko og endring av risiko samt utarbeiding av prosedyrer Det skal utarbeides prosedyrer for risikofylte arbeidsoperasjoner/aktiviteter. Prosedyrer som skal brukes av elever skal utarbeides i et samarbeid mellom hovedlærer, faglærere og eventuelt elever. 5. Registreringer 6. Registrering av ulykker, nestenulykker og skader 7. Registrering av avvik 8. Definisjon av avvik 9. Avviksmelding 10. Avviksbehandling 11. Oppfølging av avviksbehandling Det er viktig at det lages prosedyrer for bl.a.. følgende: dødsfall, sorgarbeid, arbeid i ekstrem kulde, ekskursjoner/overnattinger, generell opplæring i førstehjelp for ansatte og elever. 7

8 KAPITTEL 4 LOVER, REGLER OG PLANER I dette kapittel finnes en oversikt over lover som spesielt berører HMS-arbeidet og generelle lover og forskrifter som gjelder for skolen. I tillegg skal vi så langt det er mulig ta med de reglementer/planer/vedtak som har betydning for hele skolen. Det er et lederansvar på alle nivå å vite hvilke lover, forskrifter og veiledninger som gjelder for den enkelte avdeling man leder. Lover som berører HMS- arbeidet HMS-arbeid Arbeidsmiljøloven Opplæringslova Forurensningsloven Lov om brannvern m.v. Lov om eksplosive varer Sivilforsvarsloven Produktkontrolloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Generelle lover Likestillingsloven Lov om personregistre Forvaltningsloven Arbeidstvistloven Offentlighetsloven Tjenestemannsloven Røykeloven Ferieloven Til den enkelte lov finnes forskrifter og publikasjoner. Disse kan fåes ved henvendelse til Arbeidstilsynet. Til forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter er det utarbeidet en veiledning. Denne gir utfyllende kommentarer til forskriften. Veiledningen er ikke juridisk bindende. Forskrift og veiledning skal sees i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser. Andre løsninger kan velges under forutsetning av at forskriftens krav blir overholdt. Skolens reglement og planer Skolen har laget interne regler og planer som er styrende for alle som er en del av skolehverdagen. Disse finnes som vedlegg til denne håndboka men også på intranet: Skolens reglement Tiltaksplan mot mobbing Beredskapsplan ved kriser, dødfall, ulykker Årsplan 8

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer