HMS-håndbok for elever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-håndbok for elever"

Transkript

1 Vadsø videregående skole Juli 2016 Rektor Vedlegg

2 Innholdsfortegnelse Om helse, miljø og sikkerhet (HMS)... 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever... 4 Organisering og ansvar... 5 Rektors ansvar i HMS-systemet... 5 Avdelingslederes ansvar i HMS-systemet... 5 Kontaktlæreres ansvar i HMS-systemet... 6 Faglærere og andre ansattes ansvar i HMS-systemet... 6 Elevens ansvar i HMS-systemet... 7 Skolemiljøutvalg... 7 Elevråd... 7 Om prosedyrer i et HMS-system... 9 Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer Prosedyre for behandling av elevers HMS-saker Prosedyre for elevers HMS-opplæring Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak Prosedyre for melding av ulykker og nestenulykker Prosedyre når en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme Prosedyre for brannalarm Skjema 1 Avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever Skjema 2 Oversikt over meldte avvik for elever Vedlegg: Branninstruks

3 Om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse Skolen skal fremme helse som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Miljø Med fysisk miljø menes natur og omgivelser. Både innemiljø, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMS-vinkel. Med psykososialt miljø menes en skole hvor alle elever kan trives, og som bidrar til at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være. Et skolemiljø som fremmer læring. Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser. Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller kriminelle handlinger. Litt forenklet kan vi si at sikkerhet er kontroll over mulige akutte hendelser som kan føre til skade på, eller tap av, mennesker, ytre miljø eller materiell. 3

4 Beskrivelse av HMS-systemet for elever HMS-håndboka Hensikten med HMS-håndboka er at den skal være et verktøy for skolens elever, slik at de hele tiden har mulighet til å påvirke sitt eget læringsmiljø til det bedre, slik at det foregår i trygge og sikre omgivelser. HMS-håndboka er an samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse, miljø og sikkerhet ved skolen. HMS-håndboka gjelder for alle elever og andre ansvarlige ved skolen. Utdanningsprogram eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens HMS-håndbok med sine lokale prosedyrer. HMS-håndboka skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte på skolen, samt foreldre/foresatte og tilsynsmyndigheter. HMS-håndboka skal være tilgjengelig på skolens nettside Dokumentasjon Alle skjemaer og dokumenter som er i håndboka skal brukes slik det er beskrevet i prosedyrer og deretter lagres for dokumentasjon av det lokale HMS-arbeidet. HMS-arbeides skal dokumenteres i henhold til Opplæringsloven 9 a Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler og Andre gjeldende lover og forskrifter. 4

5 Organisering og ansvar Alle elevene ved Vadsø videregående skole skal ha oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Elevene skal vite hvem de skal henvende seg til når de har en HMS-sak. Rektors ansvar i HMS-systemet Iverksette, tilrettelegge, motivere og involvere sine medarbeidere. Lede HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med driften for øvrig. Definere HMS-mål for skolen, med utgangspunkt i overordnede mål. Sørge for at mål for HMS blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver. Være pådriver i forhold til elevenes læringsmiljø. Representere fylkeskommunen i skolemiljøutvalget. Avdelingslederes ansvar i HMS-systemet Iverksette tiltak, tilrettelegge, motivere og involvere sine medarbeidere. Ivareta den enkelte medarbeiders arbeidsmiljø. Ivareta materielle verdier som avdelingen forvalter. Søke råd og hjelp fra verneombud og bedriftshelsetjenesten når det er nødvendig. Sette lokale mål, handlingsplaner og tiltak for egen avdeling. 5

6 Kontaktlæreres ansvar i HMS-systemet Sørge for at elevene blir gjort kjent med, og får opplæring i bruk av, HMS-håndbok for elever. Gi elevene opplæring, og drive forebyggende arbeid, i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing, rasisme og diskriminering. Følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Faglærere og andre ansattes ansvar i HMS-systemet Delta i planleggingen, i den daglige drift og i kartlegging for å finne gode løsninger for arbeidsmiljøet og elevenes læringsmiljø. Vise ansvar for egen og andres sikkerhet. Arbeide aktivt for å redusere faren for, og effekten av, uheldige miljøpåvirkninger. Rette seg etter de rutiner, instrukser og prosedyrer som er fastsatt for aktuelle arbeidsoperasjoner. Være oppmerksomme overfor hverandre og bidra til fellesskap, trivsel og omsorg på arbeidsplassen. Bidra til at elevene skal ha et godt læringsmiljø på skolen. Følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering eller rasisme blant elevene. Skal gjøre en risikovurdering av elevenes arbeidsoppgaver og utarbeide HMSprosedyrer dersom dette er nødvendig. Skal gi elevene egen HMS-opplæring dersom de skal utføre farlig arbeid. 6

7 Elevens ansvar i HMS-systemet Være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt læringsmiljø. Rette seg etter de rutiner eller prosedyrer som er laget for spesielle arbeidsoperasjoner eller bruk av lokaler. Delta aktivt og støtte opp om skolens HMS-arbeid, og medvirke ved de tiltak som igangsettes. Bidra til fellesskap, trivsel og omsorg på skolen. Ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse selv, med faglærer, kontaktlærer eller med tillitselev. Varsle faglærer, kontaktlærer, avdelingsleder eller andre ansatte dersom man ser at elev(er) blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme. Skolemiljøutvalg: opplæringslovens 11-5a «Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen. Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. Fylkeskommunen kan nemne opp skoleutvalet som styre for skolen etter 11 og 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom fylkeskommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn skoleutvalet, skal minst to representantar for elevrådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar eller tilsette kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg» Elevråd: opplæringslovens 11-6 «Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar». 7

8 Skoleåret 2013/14 består elevrådet av : Leder: Nestleder: Alexander Døvle Daniel Andreassen Styremedlemmer: Hanna Sofie Aagesen Kristoffer Hansen Bendik Nyheim Representanter til samarbeidsmøtet : Torbjørn Lerøy Henrik A. Bakkene Representanter til skolemiljøutvalget: Rashad El Gharid Kristian Jyde Pedersen Kim Erling Bjerk Jonas Jacobsen 8

9 Om prosedyrer i et HMS-system En prosedyre er en skriftlig oversikt over hvordan man skal løse en eller flere risikofylte oppgaver. En prosedyre blir til når man har funnet forhold på skolen som betegnes som helseskadelige forhold for elever og ansatte. Prosedyrer som lages lokalt på skolen skal følge oppskriften i «Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer» når man lager nye eller endrer eksisterende prosedyrer. Eksempler på forhold hvor det kan være aktuelt å lage prosedyrer: Sikkerhetsforhold: - Farlige arbeidsforhold - Farlige hendelser og handlinger - Farlig utstyr - Verneutstyr, bruk av verneutstyr - Førstehjelp, førstehjelpsutstyr - Stoffkartotek, merking av helseskadelige stoffer - Brannsikkerhet, brannøvelser etc. - Avhending av spesialavfall Ergonomiske forhold: - Utforming av arbeidsplassen - Arbeidsbelastning og tempo Lokaler/elever/personale - Orden, renhold - Vedlikehold - Kantine, sanitærforhold 9

10 Psykososiale forhold - Trivsel - Mobbing, rasisme og diskriminering - Rusmiddelbruk Registrering/statistikker - Ulykker og skader - Fravær 10

11 PROSEDYRE NR.: 1 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 1 av 3 PROSEDYRE FOR HVORDAN MAN LAGER OG ENDRER EGNE PROSEDYRER Formål Å sikre at elevenes HMS-håndbok til enhver tid inneholder korrekte prosedyrer. Anvendelsesområde Denne prosedyren anvendes når en utarbeider og endrer prosedyrer i HMS-systemet i elevenes HMS-håndbok. Prosedyren skal også brukes når det lages lokale prosedyrer (eks. egne prosedyrer innenfor utdanningsprogrammene). Faglærer skal sørge for at alle elevene får et eksemplar av de lokale prosedyrene som er laget. Prosedyrene skal oppbevares i elevenes HMS-håndbok. Omfang Prosedyren gjelder for utarbeidelse og endring av prosedyrer, fra den skrives til den er signert og distribuert til alle aktuelle håndbøker. Målgruppe Elever, avdelingsledere, faglærere og andre ansatte på skolen. Ansvar Den enkelte faglærer skal sørge for at det blir utarbeidet og iverksatt prosedyrer for den undervisningen som faglæreren gir. Avdelingsleder skal sørge for at det blir utarbeidet prosedyrer der flere er involvert og må gå sammen om å lage disse. Avdelingsleder og faglærer kan samarbeide med representanter fra skolemiljøutvalget, eventuelt med enkeltelever om utarbeidelse av prosedyrer. 11

12 PROSEDYRE NR.: 1 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 2 av 3 Godkjenning evt. endring av prosedyrer innenfor utdanningsprogram skal behandles i skolemiljøutvalget. Ansvarlig avdelingsleder godkjenner prosedyrer, evt endring av prosedyrer, innenfor utdanningsprogram. Distribusjon foretas av avdelingsleder. Fremgangsmåte for å lage nye prosedyrer eller endring av eksisterende Prosedyre skal lages når en vurderer at en aktivitet eller flere vil kunne medføre risiko for elever, ansatte eller andre, eller vil kunne medføre skader på lokaler, utstyr eller det ytre miljø (forurensing). 1. Skrive prosedyren/endre prosedyren Hvert utdanningsprogram lager egne tilpassede prosedyrer i tillegg til de prosedyrene som finnes i den felles elevhåndboken. Prosedyrer på avdelingsnivå (utdanningsprogram) endres når det har vært endringer i organisasjonen, eller andre elementer som gjør det nødvendig med endrede prosedyrer. Prosedyrer laget på rektornivå endres av rektor. Prosedyrer på avdelingsnivå endres av avdelingsleder eller faglærer. 2. Formell innpassing Administrasjonsleder sørger for den formelle innpassingen i skolens HMS-håndbok for elever. Revisjonsnummer og dato endres 3. Godkjenning av prosedyrer Avdelingsleder godkjenner og signerer. 4. Distribuering Ved endring i elevenes HMS-håndbok, sender avdelingsleder et eksemplar til administrasjonsleder, som har ansvar for å erstatte gammel prosedyre med ny, og sørge for korrekt behandling av den gamle (arkivere, makulere mv.) Kopi av alle prosedyrer som omfattet skolens elever skal sendes til leder for skolemiljøutvalget. 12

13 PROSEDYRE NR.: 1 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 3 av 3 Ved utarbeidelse av prosedyrer må en kontrollere at disse oppfyller kravene i gjeldende lover, forskrifter, veiledninger fra Arbeidstilsynet og interne krav. Toppteksten skal fylles ut med hvem den er utarbeidet av, hvem som har godkjent og godkjenningsdato. Beskriv formålet med prosedyren. Her beskrives kort hvorfor prosedyren er utarbeidet. Beskriv omfanget og begrensningene for hva prosedyren skal omfatte. Beskriv hvilke tilsatte/elever som prosedyren gjelder for (målgruppe). Beskriv hvem som har ansvar for å lage og endre prosedyren. Beskriv fremgangsmåten for å løse oppgaven. Beskriv hvordan en skal behandle avvik fra prosedyren/hva som må gjøres for å rette opp feil. 13

14 PROSEDYRE NR.: 2 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV ELEVERS HMS-SAKER Formål Å angi riktig fremgangsmåte når det oppstår en HMS-sak Side 1 av 2 Omfang Gjelder fra problemet blir oppdaget til det blir løst. Målgruppe Alle elever ved Vadsø videregående skole som blir berørt av arbeidsmiljøproblemer. Ansvar Eleven selv, faglærer og kontaktlærer (avhengig av hvor langt saken er kommet). Fremgangsmåte Elev(er) løser saken selv Elev(er) løser saken i samarbeid med faglærer. Elev(er) tar saken opp med tillitselev, som tar saken opp med kontaktlærer og overleverer avviksskjema. Elev(er) og tillitselev tar opp saken med avdelingsleder og skolens hovedverneombud. Elev(er) og tillitselev, i samarbeid med hovedverneombud, tar opp saken med rektor. Tillitselev tar opp saken med fylkesopplæringssjefen Løses ikke Løses ikke Løses ikke Løses ikke Løses ikke Løses ikke Saken kan ankes til tilsynsmyndighetene, se opplæringslovens 9a. 14

15 PROSEDYRE NR.: 2 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Fremgangsmåte forts Side 2 av 2 Rådgiver, skolehelsetjeneste eller vernetjenesten kan kontaktes på ethvert stadium i problemløsningen. Generelle prinsipper: Det er viktig at saken/problemet løses på et lavest mulig nivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder. Det skal være tydelig hvem som henvender seg til hvem, og hvem som er ansvarlig for at saken løses. Det skal være bred medvirkning fra de berørte parter under hele saksgangen. Både elev, lærere og skoleledere er ansvarlig for dette. Når direkte medvirkning ikke kan imøtekommes, skal de berørte parter holdes orientert om framdrift og beslutninger. Som hovedregel fremmes saken tjenestevei. Faglig bistand søkes etter behov hos vernetjenesten, skolehelsetjenesten, rådgiver, tilsynsmyndigheter eller andre instanser. De lokale «aktører» skal være med i hele saksgangen. Saker som krever økonomiske ressurser, tas opp med den som har budsjettansvar. Disse sakene skal inn i budsjettprosessen. Dokumentreferanser Prosedyre for elevers avviksbehandling og korrigerende tiltak. Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Skjema over meldte avvik fra elever. Forskrift for miljørettet helsevern for skoler og barnehager. 15

16 PROSEDYRE NR.: 3 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 1 av 2 PROSEDYRE FOR ELEVERS HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING Formål Lærer og elever skal være i stand til å utøve sin funksjon innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Alle elever skal ha kunnskap om hvordan de skal opptre i kritiske situasjoner og være kjent med ulykkes- og helsefarer i forbindelse med skolearbeidet. Formålet med opplæring innenfor HMS er å følge opp at elevene gis den nødvendige opplæring tilpasset den enkeltes funksjon/oppgaver. Omfang Elevene ved skolen skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør at de er i stand til å utføre skolearbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Skolens vernetjeneste skal ha lovpålagt opplæring i HMS. Lærere skal ha tilstrekkelig kunnskap om arbeidsmiljø, slik at de er i stand til å ivareta arbeidsmiljøet for klassen på en forsvarlig måte. Alle elever ved Vadsø videregående skole skal være kjent med HMS-håndboken for elever. Målgruppe Elever Verneombud Lærere 16

17 PROSEDYRE NR.: 3 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Ansvar Side 2 av 2 Kontaktlærer har ansvar for at elevene i klassene har fått grunnleggende opplæring om elevenes HMS-system, og skal sørge for å kartlegge områder der elevene trenger opplæring i HMS. Faglærer skal, ved risikofylte arbeidsoppgaver, gi elevene spesiell opplæring i forhold til dette. Fremgangsmåte Klassens elever skal, som en del av de ordinære introduksjonsrutiner ved skolestart, gis informasjon om elevenes HMS-håndbok. Ansvarlig er kontaktlærer Når det forekommer risikofylte arbeidsoppgaver skal det gis spesiell opplæring i forhold til dette. Eksempler på dette kan være opplæring i bruk av farlig utstyr. Ansvarlig er faglærer. Kontaktlærer skal, sammen med klassen, i fellesskap hvert år vurdere om den HMSopplæring som blir gitt er tilstrekkelig for å unngå farer, skader, ulykker eller nestenulykker. Dokumentreferanser Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Opplæringsloven 9a. om elevenes skolemiljø Opplæringsloven 11-5a Skolemiljøutvalg ved videregående skoler. 17

18 PROSEDYRE NR.: 4 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 1 av 2 PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER Formål Denne prosedyren skal sikre at avviksbehandling og korrigerende tiltak følger de samme prinsipper på hele skolen, slik at: Konsekvensene av avvik begrenses. Hvert avvik behandles systematisk slik at vi kan lære av feil og forbedre oss. Omfang Enhver elev som oppdager en uregelmessighet/feil eller mangler i forhold til rutiner, prosedyrer, krav til aktiviteter, maskiner, tekniske innretninger og utstyr, skal registrere det ved bruk av «Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever». Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren. Målgruppe Elever ved Vadsø videregående skole. Ansvar Elever skal melde fra til faglærer om avvik. Faglærere er ansvarlig for å korrigere avvik. 18

19 PROSEDYRE NR.: 4 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Fremgangsmåte Uønsket hendelse oppdages. Side 2 av 2 Den eleven som oppdager avviket skal umiddelbart iverksette tiltak for å begrense skaden og omfanget av hendelsen. Dersom avviket ikke kan rettes opp umiddelbart etter kontakt med faglærer, skal vedkommende elev fylle ut skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever, levere skjemaet til faglærer som overleverer dette til avdelingsleder. Skjemaet følger saken til den er løst. Avdelingsleder skal, i samarbeid med faglærer og/eller kontaktlærer og eventuelt tillitselev, vurdere om avviket og risikoen av dette er av en slik karakter at det må iverksettes umiddelbare korrigerende tiltak. Årsaken til avviket må avklares, og det må iverksettes korrigerende og forebyggende tiltak. Når det gjelder saksgangen og ansvarfordeling i avviksbehandlingen se prosedyre nr 2. PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV ELEVERS HMS-SAKER. Bistand til vurdering av tiltak kan, og i enkelte tilfeller bør, hentes fra skoleledelsen, rådgiver, skolehelsetjenesten og verneombud. Dersom avviket representerer helsefare, skal tiltak settes i verk umiddelbart. Arkivering Ferdigbehandlet avviksrapportering skal arkiveres i mappe/perm i resepsjonen. Dersom man har brukt eksterne krefter til å utbedre avviket (for eksempel el. installatør), skal man ha samsvarserklæring som bevis på at oppdraget er utført i henhold til gjeldende forskrifter og regler. Kopi av meldt- og ferdigbehandlet avvik skal sendes verneombud. Unntak: Avviksrapporter med taushetsbelagte elevopplysninger skal oppbevares i den enkeltes elevmappe. Dokumentreferanser Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Opplæringsloven 9a. 19

20 PROSEDYRE NR.: 5 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 1 av 3 PROSEDYRE FOR MELDING AV ULYKKER OG NESTENULYKKER Formål Prosedyren har som formål å sørge for at ulykker eller nestenulykker blir meldt i henhold til myndighetskrav. Omfang Prosedyrer gjelder for alle ulykker og nestenulykker som skjer på skolen. Målgruppe Alle elever ved Vadsø videregående skole som er utsatt for ulykke eller nestenulykke. Ansvar Faglærer som har time ved eventuell ulykke/nestenulykke har ansvaret for å melde fra, og sørge for at de nødvendige skjemaer blir utfylt på vegne av skolen. Den skadede eleven har ansvaret for å fylle ut avviksmelding samt Folketrygdens blankett og skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Definisjoner Ulykke: En plutselig og uventet ytre påkjenning eller belastning som ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon. Nestenulykke: En uønsket hendelse som under noen endrede vilkår kunne medført skade på personer, utstyr, lokaler eller ytre miljø. Medisinsk behandling: Behandling av lege, sykepleier eller annet helsepersonell. Blankett : Folketrygdens (NAV) skjema for melding av yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium 20

21 PROSEDYRE NR.: 5 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 2 av 3 Fremgangsmåte Det rapporteres på to nivåer: Internt: Ulykker og nestenulykker føres på skjema nr. 1 skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Eksternt: Folketrygdens blankett fylles ut ved ulykker. Ved ulykker som har medført medisinsk behandling: Folketrygdens blankett skal fylles ut, samt skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall Her skal faglærer varsle rektor og hovedverneombudet straks. Rektor skal deretter varsle Arbeidstilsynet, eventuelle andre berørte tilsynsmyndigheter og politiet. Dersom rektor ikke umiddelbart er tilgjengelig, skal faglærer varsle nærmeste leder, som skal kontakte ovennevnte instanser. Varselet skal være skriftlig og verneombud skal ha kopi av varselet. Folketrygdens blankett skal fylles ut, samt skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Fylkesopplæringssjefen skal også varsles ved ulykker som har medført dødsfall eller alvorlig personskade. Ved nestenulykke Dette skal meldes som et avvik på skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. Meldeplikt til AMU Alle ulykker og nestenulykker skal meldes til AMU for videre behandling. 21

22 PROSEDYRE NR.: 5 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 3 av 3 Arkivering Ferdigbehandlede dokumenter skal oppbevares i den enkeltes elevmappe. Dokumentreferanser - Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak. - Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever. - Folketrygdens blankett Nærmere opplysninger Skolens verneombud Nav Andre tilsynsmyndigheter. 22

23 PROSEDYRE NR.: 6 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 1 av 4 PROSEDYRE NÅR EN ELEV BLIR MOBBET, DISKRIMINERT ELLER UTSATT FOR RASISME Formål Å hjelpe elev(er) som blir utsatt for mobbing, diskriminering eller rasisme. Å forhindre at elever blir mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme på skolen. Omfang Gjelder fra dette blir oppdaget og i den videre saksbehandling. Målgruppe Alle elever og ansatte ved Vadsø videregående skole. Begrepsavklaring Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved bruk av ord, eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. 23

24 PROSEDYRE NR.: 6 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 2 av 4 Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2. Gjentar seg og varer ved over en viss tid. 3. I en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Omfatter både direkte mobbing, åpent angrep på offeret, og indirekte mobbing med sosial isolering og utestenging fra gruppa. Diskriminering Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av: kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. 24

25 PROSEDYRE NR.: 6 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Fremgangsmåte Når en sak oppstår, må det øyeblikkelig gripes inn: Side 3 av 4 1. Dersom elev(er) oppdager mobbing, diskriminering eller rasisme skal de(n) som oppdager dette kontakte sin faglærer eller kontaktlærer så snart som mulig. 1. Dersom en ansatt oppdager mobbing, diskriminering eller rasisme skal han/hun kontakte elevens kontaktlærer så snart som mulig. 2. Kontaktlærer skal i først omgang ta seg av offeret og deretter sørge for å få oversikt over hva som har skjedd. 3. Kontaktlærer innkaller avdelingsleder og rådgiver som går gjennom det man vet om saken og forbereder møte med de involverte. Samtalene struktureres i denne rekkefølge: - Den som er blitt mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme. - Plagerne hver for seg. - Evt. samtale med tilskuere, enkeltvis eller i gruppe. - Man blir enige om tiltak. - Det skrives referat som skal underskrives av de involverte. 4. Foreldrene blir informert dersom eleven(e) er under 18 år. 5. I alvorlige tilfeller kan saken tas opp med instanser som PPT, barnevernet m.fl. 6. Den som blir utsatt for mobbing, diskriminering eller rasisme skal få - Forsikring om at skolen skal sørge for at dette opphører. - Samtale med kontaktlærer eller rådgiver hvis det er ønskelig. - Hvis eleven ønsker det, kan det være aktuelt å informere andre elever om saken. 25

26 PROSEDYRE NR.: 6 Godkjent av: Rektor Oktober 2013 Side 4 av 4 7. Reaksjoner ovenfor plager(e): - På Vadsø videregående skole aksepteres ikke mobbing, diskriminering eller rasisme, og det må øyeblikkelig bli slutt på det. - Det finnes ingen unnskyldning for å mobbe/plage andre. - Vi vil følge med, og ha et nytt møte om en uke. - Hvis samarbeidsmodellen slår feil, må sanksjoner vurderes. Disse må være individrettet, selv om det er en gruppe som står bak mobbingen. - Det kan bli aktuelt med reaksjoner i henhold til skolereglementet. 8. Hvis saken ikke løses på dette nivået, må den løftes opp på et høyere nivå. Generelle prinsipper Det er viktig at saken/problemet løses på et lavest mulig nivå, fortrinnsvis på det nivået saken gjelder. Det skal være tydelig hvem som henvender seg til hvem, og hvem som er ansvarlig for at saken løses. Faglig bistand søkes etter behov hos andre instanser og rådgiver ved skolen. Dokumentreferanser Opplæringsloven 9a. Skolens handlingsplan mot mobbing. 26

27 PROSEDYRE NR.: 7 Godkjent av: Rektor Dato: PROSEDYRE FOR BRANNALARM Se vedlegg, prosedyre nr Branninstruks for Vadsø videregående skole. 27

28 SKJEMA NR 1 AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER 1. MELDING AV AVVIK (fylles ut av den som oppdager avviket (personskader skal i tillegg rapporteres på Nav-skjema ) 1.1 Melding til kontaktlærer 1.2. Sted/lokale for avviket: Kopi av utfylt skjema: Melder 1.3 Navn på elev 1.4 Dato for avvik: 1.5 Avvik varslet til: 1.6 Beskrivelse av avviket: 1.8 Forslag til korrigerende tiltak/løsning: 2. RISIKOVURDERING (Fylles ut av kontaktlærer/avviksbehandler)) Sannsynlighet for hendelse Svært ofte Ofte Sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Konsekvens av hendelsen Katastrofal Meget kritisk Kritisk Farlig Ufarlig 3. AVVIKSBEHANDLING (OBS! Skal fylles ut av kontaktlærere eller annen avviksbehandler) 7. Følgende korrigerende tiltak blir gjennomført 8. Frist 9. Ansvarlig 10. Kontaktlærers/avvikbehandlers navn 11. Følgende tiltak er gjort for å korrigerende avviket (fylles ut og verifiseres av avdelingsleder og/eller verneombud) Dato Signatur systemansvarlig 28

29 SKJEMA NR 2 Dato for melding OVERSIKT OVER MELDTE AVVIK FOR ELEVER Type avvik (skal fylles ut av kontaktlærer/avviksbehandler) Dato for kontroll og evaluering av gjennomførte tiltak Dato for evt. endringer i HMS-systemet 29

30 LOKAL DEL/HMS KAPITTEL 2 Prosedyrer for arbeid med HMS PROSEDYRE NR.: Godkjent av: Forevist: AMU Utarbeidet av: Systemansvarlig HMS Dato: Dato: Sist revidert dato: Revidert av: Avd. Leder drift og ledende vaktmester BRANNALARM: Side 1 av 4 SAMLINGSPLASS VED BRANNALARM: Hovedskolen og nybygg: Samtlige møter opp på øst for biblioteket A GENERELL BRANNINSTRUKS Ved brann må du handle raskt, riktig og rolig i denne rekkefølgen: Varsle Redde - Slukke 1. Alle må snarest gjøre seg kjent med korteste vei ut av bygningen fra de rom som de normalt bruker. 2. Hvis melding om brann blir gitt skal alle ut av bygningen. Klassen går korteste vei ut og ledes av læreren. Enkeltpersoner finner veien ut selv, og møter på samlingsplass. 3. Ta ikke med vesker, tøy og lignende som kan hindre rømningen. 4. Lukk, ikke lås, dører og vinduer. 5. Straks klassen er ute foretar læreren telling som kontrolleres med klasseliste. 6. Bygningene skal ikke tas i bruk igjen før rektor/avdelingsleder, brannvesen eller brannvernleder gir beskjed om det, eller når brannklokker er avslått. Vær oppmerksom på at ved brann kan giftig røyk eller gass bli spredt via ventilasjonsanlegget. Det er derfor viktig at alle kommer seg raskt ut. Det er ikke tillatt å ta opphold i gang eller andre områder under tak. Korteste rømningsvei er angitt med grønne markeringslys ved utgangene. Brann må varsles straks Via manuelle brannmeldere og Brannvesenet på telefon 110. Samlingsplass ved brannalarm er øst for biblioteket. Leder på samlingsplass er Rektor som tar i mot brannvesen og melder fra om situasjonen og evakueringen av bygget. Vedlegg

31 LOKAL DEL/HMS KAPITTEL 2 Prosedyrer for arbeid med HMS PROSEDYRE NR.: Godkjent av: Forevist: AMU Utarbeidet av: Systemansvarlig HMS Dato: Dato: Sist revidert dato: Revidert av: Avd. Leder drift og ledende vaktmester B Branninstruks for vaktmester Side 2 av 4 Ved normal driftstilstand: Utbedre feil på markeringslys/ledelys i rømningsveier. Utbedre feil på skilting i rømningsveier. Sørge for at rømningsveier holdes åpne og ryddige. Utbedre feil på selvlukkende pumper, koordinert magnet-utløser og brannskyveporter. Vite hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert, samt påse at disse er i forskriftsmessig stand Vite hvor brannmeldere er plassert, samt påse at disse er i forskriftmessig stand. Vite telefonnummeret til alarmsentralen og kjenne til instruksen ved varsling av utløst brannalarm. Kjenne rømningsveier og nødutganger i hele bygget. Kjenne til alle de forskjellige branninstrukser for de forskjellige faggruppene ved skolen, og kunne instruere og rettlede ved øvelse og brann. Opplæring av branninstruks nyansatte. Påse at branninstrukser og orienteringsplan er satt opp i rom på skolen, og at disse er lett synlig. Om oppbevaring av brannfarlig gasser/varer. Vite hvor adkomstveier for brannvesenet er. Vite hvor samlingsplass på sikkert sted er. Ved brannalarm: Snarlig befinne seg ved skolen. Lokalisere hvor alarmen er utløst via betjeningspanelet til brannalarmanlegget. Sjekke om alarmen er reell, eller ikke. Besvar oppringning fra alarmsentralen. Lukke døren inn til adm. korridor, sjekke at branndørene til klasserom korridorene er lukket. Avblås/avstille alarmen. Alarmklokkene skal ikke avstilles før man er forsikret om at alarmen ikke er reell. Vedlegg

32 LOKAL DEL/HMS KAPITTEL 2 Prosedyrer for arbeid med HMS PROSEDYRE NR.: Godkjent av: Forevist: AMU Utarbeidet av: Systemansvarlig HMS Dato: Dato: Sist revidert dato: Revidert av: Avd. Leder drift og ledende vaktmester C Branninstruks for øvrige ansatte og elever Ved normal driftstilstand: Varsle feil på markeringslys/ledelys i rømningsveier. Varsle feil på skilting i rømningsveier. Sørge for at rømningsveier holdes åpne og ryddige. Varsle feil på dører eller selvlukkende dørpumper. Vite hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert. Vite hvor brannmeldere er plassert. Vite telefonnummeret til alarmsentralen (110) Kjenne rømningsveier og nødutganger i hele bygget. Side 3 av 4 Påse at branninstrukser og orienteringsplan er satt opp i deres del av skolen, og at disse er lett synlig. Om oppbevaring av brannfarlig gasser/varer. Hvor adkomstveier for brannvesenet er. Hvor samlingsplass på sikkert sted er. For kontaktlærere og faglærere se tilleggs instruks D Ved brannalarm: Lukke dører og vinduer. Dører skal lukkes, men ikke låses. Kantinepersonalet låser opp dør til atriet. Bringe brannfarlig gasser/varer i brann skap eller sikker plass. Ta elevene, gjennom nærmeste rømningsvei ut i det fri, til samlingsplass øst for biblioteket. Melde fra til ledelsen på samlingsplass dersom det er elever, eller andre, man har mistanke om at fortsatt befinner seg inne i bygget. Det er faglærernes ansvar å bestemme de enkelte klassers/gruppers oppstilling på samlingsplassen. Oppstilling må skje slik at det ikke hindrer brannbilene å komme fram. Ingen forlater samlingsplassen før ved ordre fra ledelsen. Vedlegg

33 LOKAL DEL/HMS KAPITTEL 2 Prosedyrer for arbeid med HMS PROSEDYRE NR.: Godkjent av: Forevist: AMU Utarbeidet av: Systemansvarlig HMS Dato: Dato: Sist revidert dato: Revidert av: Avd. Leder drift og ledende vaktmester D Tilleggs instruks for kontaktlærere Side 4 av 4 Ved skolestart skal kontaktlærere gå gjennom for elevene: Branninstruks, brannsikring Vise hvor det er slukkemidler Vise rømningsveiene Vise hvor det er manuelle brannmeldere Ta med elevene til samlingssted Vedlegg

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5 1 INNHOLD Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4 Organisering og ansvar side 5 Rektors ansvar i HMS-systemet side 5 Avdelingsleders ansvar i HMS-systemet

Detaljer

Sist revidert: oktober

Sist revidert: oktober Sist revidert: oktober 2010 1 INNHOLD Om helse miljø og sikkerhet side 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4 Organisering og ansvar side 5 Rektors ansvar i HMS-systemet side 5 Avdelingsleders

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER

ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER Oppdatert: 1. mai 2016 Innhold DEL 1... 2 OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 2 BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER... 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 4

Detaljer

SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Skoleledelsens ansvar

Detaljer

ELEVHÅNDBOK 8. desember

ELEVHÅNDBOK 8. desember Fræna vidaregåande skole ELEVHÅNDBOK 8. desember 2011 HMS HELSE- MILJØ- SIKKERHET Innhold HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 BESKRIVELSE AV HMS- SYSTEMET FOR ELEVER... 4 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 Skoleledelsens

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter Sunndal vidaregåande skole Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg 400 menneske 5 utdanningsprogram Ulike tilsynsmyndigheiter Arbeidstilsynet Fylkesmannen Miljøretta helsevern Faktorar å ta omsyn til

Detaljer

Programområder eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens håndbok med lokale prosedyrer.

Programområder eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens håndbok med lokale prosedyrer. HMS-håndbok for elever Innledning HMS-håndboka er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse, miljø og sikkerhet på skolen. Håndboka gjelder alle elever

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Gyldig fra: 01.08. 2017 ut skoleåret 2018/2019. Evalueres før skoleåret 2019/2020. Godkjent av: Opplæringssjef Margunn Blix Innhold 1 Innledning...

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Foto Jarle Brynhildsen HALDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Del 1: Innledning elevens rett og skolens plikt Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø (opplæringslova 9A-2).

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING August 2014 Stockshots.no INNHOLD Innledning 3 Definisjon av mobbing Meld fra 4 Dersom du har mistanke om mobbing Ved tilfelle av mobbing Alle har et

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vedtatt i HOK 27.11.2018 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 LÆRINGSMILJØ...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra august 2016. Innholdsfortegnelse 1 Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Stor-Elvdal kommune Innhold 1 Formål... 3 2 Innledning... 3 Definisjoner på krenkende ord og handlinger... 4 3 Forebyggende og holdningsskapende arbeid...

Detaljer

Mobbeplanen MÅL HVA ER MOBBING: MOBBING:

Mobbeplanen MÅL HVA ER MOBBING: MOBBING: Mobbeplanen MÅL Bankgata Ungdomsskole skal drive et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Jf. opplæringslova

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan Lokal BEREDSKAPSPLAN Det samfunnsvitenskapelige fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg For å bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og etter krav

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2014-15 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering.

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Versjon: 22018 Laget av: Linda BergHeggelund Godkjent av Amu Dato: 03.11.16 1. Hensikt Denne rutinen kommer til anvendelse ved mistanke

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Lokal. Det humanistiske fakultet. Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Alarmtelefon

BEREDSKAPSPLAN. Lokal. Det humanistiske fakultet. Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Alarmtelefon Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan Lokal BEREDSKAPSPLAN Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon UTARBEIDET AV EIER DOKUMENTANSVAR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN. for UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJOSTEKNOLOGI- USIT (offentlig versjon) Alarmtelefon

LOKAL BEREDSKAPSPLAN. for UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJOSTEKNOLOGI- USIT (offentlig versjon) Alarmtelefon Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN for UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJOSTEKNOLOGI- USIT (offentlig versjon) Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø og rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø og rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø Handlingsplan for trygt godt skolemiljø rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø Handlingsplanen rutinen gjelder for alle skolens elever ansatte, samt andre som arbeider ved skolen selv om ansettelsesforholdet

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND VEILEDER FOR ELEVDEMOKRATIET I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND Denne veilederen for elevdemokrati kan skolene bruke fritt i sitt arbeid. Veilederen gir ulike tips og råd til hvordan arbeidet med elevdemokrati

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer