HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER"

Transkript

1 Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

2 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse av HMS-systemet 7 Organisering av elevenes vernetjeneste og ansvarsforhold i HMS- systemet 9 Om prosedyrer i et HMS- systemet 10 Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer 11 Prosedyre for behandling av elevers HMS-saker Prosedyre for elevers HMS-opplæring 12 Samarbeidsmodell ved problem mellom elev og lærer/ elever og lærer eller klasse/ gruppe og lærer 14 Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever 15 Prosedyre for melding av ulykker og nestenulykker 16 Prosedyre ved uakseptabel elevatferd 18 Prosedyre for når eleven kjøper/selger rusmidler på skolen 19 Skjema for melding avvik fra elever 2

3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet(*) i Norge : Den første vernelov for arbeidere i Norge : Arbeidervernloven : Arbeidsmiljøloven med en rekke forskrifter. Loven gjelder for alle typer bedrifter med sine ansatte. En rekke forskrifter gjelder også for elever som har risikofylt arbeid : Interkontrollforskriften med krav om systematisk HMSarbeid ved alle norske virksomheter : Forskrift for miljørettet helsevern på skoler og barnehager med krav om bl annet systematisk HMS-arbeid(internkontroll) for elever 2003: Nytt kapittel 9a i opplæringsloven. Dette er meget omfattende og kalles for elevenes arbeidsmiljølov. Gjennom dette kapitlet fikk elevene en rekke nye rettigheter. I forbindelse med innføring av opplæringslovens 9a ble det også bestemt at alle skoler skal opprette et eget Skolemiljøutvalg(*). Her er elever og ansatte representert, og det spesielle er at elevene er i flertall i utvalget. På vår skole er leder av SMU elevrepresentant. 2008: Skolemiljøutvalget opprettes ved vår skole (*)SMU= skolemiljøutvalget 3

4 OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET HELSE Det offisielle norske helsebegrepet er identisk med Verdens helseorganisasjons (WHO) sin definisjon: «Med helse må forståes at et menneske ikke bare er fri for sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» En nylig publisert undersøkelse der et utvalg norske kvinner og menn i fem lokalsamfunn ble intervjuet om hva de legger i begrepet god helse. Resultatet kan sammenfattes slik : Helse er trivsel Helse er funksjon Helse er natur Helse er humør Helse er mestring Helse er overskudd og gir energi MILJØ Med fysisk miljø menes natur og omgivelser; det fysiske innemiljøet, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMS-synsvinkel. Med psykososialt miljø på skolen snakker vi om samvær og samhandling mellom enkeltelever, lærere, ansatte og grupper eller klasser av elever Fysisk miljø som natur, omgivelser og inneklima kan virke inn på det psykososiale miljøet SIKKERHET Når vi har kontroll over: Utilsiktede hendelser (ulykker, uhell, nestenulykker) eller kriminelle handlinger Skade på eller tap av menneskeliv Skade på materiell eller lokaler Skade på ytre miljø BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER HMS-håndboken skal bidra til at avvik fra lov- og regelverk behandles etter lov- og regelverk og lokale retningslinjer HMS-håndboken er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse,miljø og sikkerhet på skolen Håndboken gjelder for alle elever og andre ansvarlige på skolen Det enkelte utdanningsprogram eller den enkelte avdeling som har risikofylte forhold, supplerer denne håndboken med sine lokale prosedyrer Håndboken skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte ved skolen samt revisjons- og tilsynsmyndigheter. 4

5 5 DOKUMENTASJON skjemaer og dokumenter som er i håndboken, skal brukes som beskrevet i prosedyrer og deretter lagres for dokumentasjon av det lokale HMS-arbeidet. -arbeidet skal dokumenteres i henhold til opplæringslovens 9a, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og andre gjeldende lover og forskrifter. ORGANISERING OG ANSVAR Nesbru videregående skole skal ha tilgang til en oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. de har en HMS-sak Rektors ansvar i HMS-systemet Rektor har overordnet ansvar for HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med annen drift skal definere HMS-mål for skolen med utgangspunkt i overordnede mål skal være pådriver i forhold til elevers lærings- og arbeidsmiljø skal sørge for at elevenes hovedverneombud blir innkalt til møter i skolens Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i aktuelle saker Avdelingslederes ansvar i HMS-systemet Avdelingsleder er ansvarlig for den enkelte elevs sikkerhet, de materielle verdier avdelingsleder forvalter, og for å sikre et best mulig psykososialt og fysisk miljø etter lov, forskrifter og HMS- systemet i egen avdeling skal bidra i arbeidet med skolens handlingsplan for HMS skal søke råd og hjelp fra elevverneombud der det er nødvendig skal innkalle elevverneombudet til HMS-runder og aktuelle møter Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Kontaktlærer skal sørge for at det blir valgt tillitselever med vararepresentant i klassen skal gi elevene i klassen innføring i bruk av HMS-håndboken for elever skal gi elevene opplæring og drive forebyggende arbeid i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing, trakassering, rasisme, diskriminering og vold skal gjennomføre minimum to elevsamtaler med enkeltelever i klassen i løpet av skoleåret skal følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold til helse, miljø og sikkerhet Faglæreres og andre ansattes ansvar i HMS-systemet Faglærer skal delta i kartlegging av aktuelle problemområder og i planlegging av den daglige drift og med å finne gode løsninger for elevers læringsmiljø skal arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldig miljøpåvirkning skal gjennomføre en risikovurdering av elevenes arbeidsoppgaver og utarbeide

6 HMS-prosedyrer hvis nødvendig skal bidra til at elevene opplever et godt og trygt læringsmiljø på skolen skal gi eleven egen HMS-opplæring dersom de skal utføre farlig arbeid skal følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering, trakassering, rasisme eller voldsutøvelse blant elever Elevens ansvar i HMS-systemet Eleven - skal overholde og rette seg etter bestemmelser og plikter gitt i lov- og planverk og lokale reglementer og retningslinjer - skal være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt og trygt læringsmiljø - skal rette seg etter de rutiner eller prosedyrer som er laget for spesielle arbeidsoperasjoner eller bruk av lokaler - skal delta aktivt og støtte opp om skolens HMS-arbeid og medvirke i tiltak som igangsettes - skal bidra til fellesskap, positiv kommunikasjon, trivsel og omsorg i klassen og på skolen - skal ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse selv med kontaktlærer eller elevverneombud - skal varsle kontaktlærer, leder, faglærer eller andre ansatte dersom man ser at elev(-er) blir trakassert, mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme eller vold ORGANISERING AV ELEVENES VERNETJENESTE Valg av representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) og av elevhovedverneombud (EHVO) og verneombud for elever (EVO) PROSEDYRE FOR SMU S ARBEID Mål at alle møter blir avviklet på en forsvarlig måte, og at saker som tas opp i utvalget, blir forsvarlig behandlet Omfang har ikke vedtaksrett. Målgruppe flertall. r av representanter for elever og ansatte. Elevene skal være i Ansvar Fremgangsmåte Valg og konstituering - i alle klasser på skolen. Etter at valg av tillitselever er gjennomført i klassene, skal det i elevrådet velges fire representanter med personlige vararepresentanter til SMU Valg av leder, nestleder og sekretær i SMU skjer på det første møtet som utvalget 6

7 har i høstterminen, og gjelder for ett skoleår. verneleder representerer skolen skrive under taushetserklæring Forberedelse av møter i skolemiljøutvalget skal være minimum fire møter pr skoleår sekretær innstilling til uttalelse. - og årsplan ersoner og skal rneombud og AMU Ved behov, skriver leder og møtet finner sted kjent ved møteinnkalling, infromasjon på ITL og skolens infosystem Gjennomføring av møtet behandling holder sitt saksnummer til neste gangs elevverneombud, skolens ekspedisjon og AMU Saker til skolemiljøutvalget kan sende saker til skolemiljøutvalget., skal saken ha vært innom EHVO, EVO og eller tillitsvalgt Arkivering dokumenter skal arkiveres i egen protokoll for SMU Dokumentreferanser -1a, 11-5a EHVOs oppgaver HVO skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet på hele skolen HVO kan delta på møter i skolens Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og skoleutvalget. EVOs oppgaver EVO skal være elevenes representant i saker som omhandler elevens læringsmiljø og kan være kontaktpersoner for tillitselevene i saker som angår skolemiljøet. Her er eksempler på hva som menes med elevenes læringsmiljø: 7

8 Fysisk miljø Elevverneombudet skal særlig påse at det fysiske miljøet som aktuelle lokaler, utstyr og materiell ikke utsetter elever for: klasserom eller på arbeidsplassen helseskadelig arbeidsplassen arbeidsplassen ergonomi ved forsøk eller under praktisk arbeid, ved laboratorieøvelser eller i kroppsøving Psykososialt miljø Elevverneombudet skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet i avdelingen eller på skolen: andre ansatte på skolen diskriminering og rasisme Elevverneombudet skal også: at elevene får den nødvendige opplæring og instruksjon for å kunne utføre risikofylte lærings- og arbeidsoperasjoner skolen gjennomfører forebyggende arbeid og opplæring om psykososialt arbeid i klassen seg om det fysiske eller det psykososiale læringsmiljøet i klassen, jf skolens retningslinjer for behandling av slike saker psykososiale forhold som kan være heleskadelig for elever 8 HMS-opplæring og veiledning Skolen v/ verneleder er ansvarlig for at elevverneombudene får opplæring for å kunne ivareta vervene sine på best mulig måte. Skolens administrasjonsleder er veileder for elevverneombudene i deres HMS-arbeid. Elevombud på skolens utdanningsprogram/ i avdelinger I yrkesfaglige utdanningsprogram kan det velges ett verneombud med vararepresentant. Oppgaver for dette ombudet er: lærings- og arbeidsmiljøet på avdelingen eller på skolen ta i årlige HMS-runder på den avdelingen de hører under lles inn til avdelingens lærermøter i aktuelle saker.

9 Om prosedyrer i et HMS-system man skal løse en eller flere risikofylt(e) oppgave(r) skolen som betegnes som helseskadelige forhold for elever eller ansatte. oppskriften i Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer når man lager nye eller endre eksisterende prosedyrer( s 11). Eksempler på forhold som kan være aktuelle å lage lokale prosedyrer for: Sikkerhetsforhold - farlige arbeidsforhold - farlige hendelser og handlinger - farlig utstyr - verneutstyr, bruk av verneutstyr - førstehjelp, førstehjelpsutstyr - stoffkartotek, merking av helseskadelige stoffer - brannsikkerhet, brannøvelser etc. - avhending av spesialavfall Ergonomiske forhold - utforming av arbeidsplassen - arbeidsbelastning og tempo Lokaler/elever/personal - orden, renhold - vedlikehold - kantine, - sanitærforhold Registrering/statistikker - ulykker og skader - yrkessykdommer og yrkesbetingede sykdommer - fravær Psykososiale forhold -trivsel -mobbing, rasisme og diskriminering -rusmiddelbruk -voldsbruk eller trusler om vold 9

10 PROSEDYRE FOR HVORDAN MAN LAGER OG ENDRER LOKALE PROSEDYRER Mål Å sikre at HMS-håndboka til enhver tid inneholder korrekte prosedyrer og å angi riktig fremgangsmåte når det oppstår en HMS-sak Anvendelsesområde Denne prosedyren anvendes når en utarbeider og endrer prosedyrer i HMS-systemet i elevenes HMS-håndbok. Prosedyren skal også brukes når det lages lokale HMS-prosedyrer (eks. programområders egne prosedyrer). Faglærer skal sørge for at alle elevene får et eksemplar av de lokale prosedyrene som er laget. Prosedyrene skal oppbevares i den lokale del av elevenes HMShåndbok Omfang Prosedyren gjelder for utarbeidelse og endring av prosedyrer, fra den skrives til den er signert og distribuert til alle aktuelle håndbøker. Målgruppe Elever, ledere, faglærere og andre ansatte ved skolen Ansvar det blir utarbeidet og iverksatt prosedyrer for den undervisningen som faglæreren gir 10 enkeltelever om utarbeidelse av prosedyrer FREMGANGSMÅTE FOR LAGING AV NYE PROSEDYRER ELLER ENDRING AV EKSISTERENDE PROSEDYRER Prosedyre skal lages når en vurderer at en aktivitet eller flere vil kunne medføre risiko for elever, ansatte eller andre, eller vil kunne medføre skade på lokaler, utstyr eller det ytre miljø (forurensning). 1. Skrive prosedyren/endre prosedyren Hvert utdanningsprogram lager egne tilpassede prosedyrer i tillegg til de prosedyrene som fins i denne felles elevhåndboken. Prosedyrer laget av rektor endres av rektor og sendes til SMU for behandling. Prosedyrer eller endring av prosedyrer for andre nivåer skal godkjennes i SMU. 2. Formell innpassing Ansvarlig leder sørger for den formelle innpassingen i avdelingens HMS-håndbok for elever. Rektor sørger for den formelle innpassingen i skolens HMS-håndbok for elever. Revisjonsnummer og dato endres. 3. Godkjenning av prosedyrer Kun SMU kan godkjenne lokale prosedyrer. 4. Distribuering Ved endring i HMS-håndbok, sender rektor eksemplarer til de lokale

11 håndbøkene. Avdelingsleder har ansvaret for å erstatte gammel prosedyre med ny, og sørge for korrekt behandling av den gamle (arkivere, makulere m.m.). Kopi av alle lokale prosedyrer som omfatter skolens elever, skal sendes til verneleder gjeldende lover, forskrifter, veiledning fra Arbeidstilsynet og interne krav godkjent og godkjenningsdato. og hvorfor prosedyren er utarbeidet iv omfanget og begrensningene for hva prosedyren skal omfatte rdan en skal behandle avvik fra prosedyren/hva som må gjøres for rette opp feil. PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV ELEVERS HMS-SAKER Fremgangsmåte forts Rådgiver, skolehelsetjenesten eller elevenes verneombud kan kontaktes på ethvert stadium i problemløsningen. Generelle prinsipper: det nivået saken gjelder. ansvarlig for at saker løses. elev, lærere, skoleledere og elevverneombud er ansvarlige for dette. orientert om framdrift og beslutninger rådgiver, tilsynsmyndigheter eller andre instanser Retningslinjer for å forebygge og løse samarbeidsproblemer mellom lærer og elev/ elever og klasse/ gruppe 11

12 12 SAMARBEIDSMODELL VED PROBLEM MELLOM ELEV OG LÆRER/ ELEVER OG LÆRER ELLER KLASSE/ GRUPPE OG LÆRER Samarbeidsproblemet søkes løst på lavest og tidligst mulig nivå Mål: Å skape et læringsmiljø mellom lærer(- e) og elev(-er) som - er trygt og inkluderende og som stimulerer til god kommunikasjon - motiverer til godt samarbeid - gir best mulig læringsutbytte Definisjon Samarbeidsproblemet kan beskrives som et misforhold festnet over tid der partene har ulik oppfatning eller opplevelse av årsaker til problemet/ problemene og reaksjoner, holdninger, dårlig eller manglende kommunikasjon og/ eller følelser forstyrrer læringsmiljøet for eleven/ elever eller elevgruppen og årsakssammenhengen forstås/ oppleves ulikt av partene SAKSBEHANDLING Saksbehandling forutsetter åpenhet, ryddighet og at partene har taushetsplikt. Partene blir enige om hva slags informasjon som skal ut til andre enn de som deltar i behandling av aktuelle saker. Elev(-er) som har dokumenterbare samarbeidsproblem, skal ha tilbakemelding om saksbehandling innen syv dager etter at det er meldt, uavhengig av nivå 1, 2 eller 3. Partene avgjør om og når de vil ha med seg bisittere i prosessen. Nivå 1 Be aktuell lærer om en samtale der du snakker åpent om samarbeidsproblemet eller din opplevelse av læringsmiljøet Bruk Elevsamtalen med kontaktlærer til å formidle dine opplevelser/ erfaringer hvis samtalen nevnt over ikke fører frem. Bli enig med kontaktlærer om videre saksbehandling.(hvem gjør hva?) Ta kontakt med skolens Elevkontakt eller aktuell avdelingsleder. Nivå 2 Ved behov for ytterligere tiltak når saksbehandling på nivå 1 ikke har ført frem:skriftliggjøring av samarbeidsproblemet anbefales, for eksempel i form av et notat eller referat fra et møte med involverte parter der samarbeidsproblemet har blitt diskutert Informer aktuell (-e) part(- er) så tidlig som mulig i prosessen Gjelder problemet - en enkelt elev, kan tillitselevene være en samarbeidspartner - for flere elever/ flertallet i gruppen, legger tillitselevene(*) / representanter for gruppen problemet frem for lærer. (*)Husk at tillitsleven skal informeres dersom andre elever enn tillitseleven er talspersoner.er det for vanskelig å ta opp problemet direkte med aktuell lærer, søk råd hos kontaktlærer, rådgiver eller skolens elevkontakt. Det er også mulig å gå direkte til aktuell avdelingsleder. Når partene møtes, føres det referat fra dette/ disse. Referatene skal stemples

13 13 unntatt offentlighet. Partene skal underskrive referatet/ referater I referatet skal det fremkomme hvem som har vært til stede, hva slags tiltak som skal iverksettes, hvem som har ansvar for oppfølging og plan for oppfølging med sikte på å løse samarbeidsproblemet. Nivå 3 Hvis saksbehandlingen i nivå 2 ikke fører til en løsning på samarbeidsproblemet, skal saken legges frem for rektor. Denne eller den i skolens ledergruppe som han bemyndiger, avgjør videre saksbehandling. Aktuell saksbehandling er: * Rektor snakker med eleven / representanter for elevene/ tillitselever og klarlegger deres forståelse/ opplevelse av samarebidsproblemet. Eleven(-e) dokumenterer årsaker og tidligere saksbehandling. Se over. Rektor innkaller lærer og informerer om elevens/ elevens forståelse/ oppfatning av samarbeidsproblemet og om videre saksbehandling. Lærer skal ha anledning til å se sakens dokumenter før samtalen med rektor finner sted. Hvis rektor finner det nødvendig, kan en mer inngående kartlegging av læringsmiljøet gjennomføres. Rektor ansvarlig for videre saksbehandling og for at aktuelle avtaler følges opp. Samarbeidsproblemet skal ha fått en løsning før saken anses som fullført Partene plikter å følge rektors bestemmelser.

14 PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER Mål Prosedyren skal sikre at avviksbehandling og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele skolen slik at: onsekvensene av avvik begrenses vert avvik behandles systematisk slik at vi kan lære av feil og forbedre oss Prosedyren har som formål å sørge for at ulykker eller nestenulykker blir meldt i henhold til myndighetskrav. Omfang Prosedyren gjelder for alle ulykker og nestenulykker som skjer på skolen Målgruppe Alle elever ved Nesbru videregående skole som er utsatt for ulykke eller nestenulykke. Ansvar Faglærer som har time ved eventuell ulykke/nestenulykke har ansvaret for å melde fra og sørge for at de nødvendige skjemaene blir utfylt på vegne av skolen. Den skadede eleven har ansvaret for å fylle ut avviksmelding samt RTV-blankett A punkt 1-7 og Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Omfang Enhver elev som oppdager en uregelmessighet/feil og mangler i forhold til rutiner, prosedyrer, krav til aktiviteter, maskiner, tekniske innretninger og utstyr, skal registrere det ved bruk av Skjema for elevers avviksbehandling og korrigerende tiltak. Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren. Målgruppe Elever ved Nesbru videregående skole Ansvar ontaktlærer om avvik 14 Fremgangsmåte 1. Uønsket hendelse oppdages 2. Den eleven som oppdager avviket skal umiddelbart iverksette tiltak for å begrense skaden og omfanget av avviket 3. Dersom avviket ikke kan rettes opp umiddelbart, skal vedkommende elev fylle ut skjema for melding av avvik og korrigerende tiltak, og levere skjemaet til kontaktlærer. Skjemaet følger saken til den er løst. 4. Kontaktlærer skal i samarbeid med elevverneombudet vurdere om avviket og risikoen av dette er av en slik karakter at det må iverksette umiddelbare korrigerende tiltak. Årsaken til avviket må avklares, og det må iverksettes korrigerende og forebyggende tiltak.

15 5. Bistand til vurdering av tiltak kan, og i enkelte tilfeller bør, hentes fra avdelingsleder, rådgiver, skolehelsetjenesten, verneleder eller vaktmester/driftsleder 6. Dersom avviket representerer helsefare, skal tiltak settes i verk umiddelbart. 7. Kontaktlærer skal umiddelbart levere ferdig utfylt skjema tilbake til de(n) elev(er) som har meldt avviket når avviksbehandlingen er avsluttet. Rubrikkene for korrigerende risikovurdering, tiltak, ansvarlig og frist skal være utfylt 8. Kopi av ferdigbehandlet avvik skal sendes verneleder Arkivering Ferdigbehandlet avviksrapportering skal arkiveres i HMS-avdelingshåndboken. Dersom man har brukt eksterne krefter til å utbedre avviket (for eksempel elektroinstallatør), skal man ha kopi av faktura eller rapporter som vedlegg. Kopi av meldt- og ferdigbehandlet avvik skal sendes verneleder Unntak: Avviksrapporter med taushetsbelagte elevopplysninger skal oppbevares i den enkeltes elevmappe Dokumentreferanser Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Opplæringsloven 9a Definisjoner utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon. medført skade på personer, utstyr, lokaler eller ytre miljø helsepersonell -blankett A: Rikstrygdeverkets skjema for melding av yrkesskader eller yrkessykdommer som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium. Fremgangsmåte Det rapporteres på to nivåer: Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak -blankett A) fylles ut ved ulykker 15

16 PROSEDYRE FOR MELDING AV ULYKKER OG NESTENULYKKER Ved ulykker som har medført medisinsk behandling RTV-blankett A skal fylles ut, samt Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall Her skal faglærer varsle rektor straks. Rektor skal deretter varsle Arbeidstilsynet, eventuelt andre berørte tilsynsmyndigheter og politiet. Dersom rektor ikke er tilgjengelig umiddelbart, skal faglærer varsle nærmeste leder som skal kontakte ovennevnte instanser. Varselet skal være skriftlig, og verneleder, verneombud og elevverneombud skal ha kopi av varselet. RTV-blankett A fylles ut, samt Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Fylkesdirektøren for opplæring og tjenester i Akershus fylkeskommune skal også varsles ved ulykker som har medført dødsfall eller alvorlig personskade. Ved nestenulykke Dette skal meldes som et avvik på skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Ved personskade som ikke har medført medisinsk behandling Dette skal også meldes som et avvik på skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Meldeplikt til AMU Alle ulykker og nestenulykker skal meldes til AMU for videre behandling Arkivering Ferdigbehandlede dokumenter skal oppbevares i den enkeltes elevmappe Dokumentreferanser -Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak -Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak - RTV-blankett A Nærmere opplysninger Trygdekontor Andre tilsynsmyndigheter 16

17 17 PROSEDYRE VED UAKSEPTABEL ATFERD (TRAKASSERING, MOBBING, VOLD, RASISME ELLER ANNET) Mål trakassering, mobbing, diskriminering eller rasisme til en opplevelse av et trygt skolemiljø ver blir mobbet, trakassert, diskriminert eller utsatt for rasisme på skolen Målgruppe Alle elever og ansatte ved Nesbru videregående skole Ansvar Alle elever og ansatte ved skolen skal følge denne prosedyre i saker som gjelder mobbing, diskriminering, rasisme,voldsutøvelse eller ved trusler om vold Begrepsavklaring Mobbing: utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. essiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utstengning fra klassen eller gruppen. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av: kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av "rase", hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav Vold er overveide eller impulsive handlinger som forårsaker eller har til hensikt å forårsake skade(-r) på mennesker Fremgangsmåte Overordnet: Når en sak oppstår, skal det øyeblikkelig gripes inn eller varsles til rektor. 1. Dersom elev(er) oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme skal de(n) som oppdager dette, kontakte sin fag- eller kontaktlærer straks 2. Dersom en ansatt oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal de(n) som oppdager dette, kontakte rektor/ ass rektor og elevens kontaktlærer så snart som mulig. 3. Rektor har ansvar for å ivareta den som offeret, sørge for å få oversikt over hva som har skjedd og kontakte elevenes foresatte. 4. Rektor informerer kontaktlærer, avdelingsleder, skolehelsetjenesten og rådgiver som

18 går gjennom det man vet om saken og forbereder møter med involverte parter. Møtene struktureres i denne rekkefølge: trakassert, mobbet, diskriminert, utsatt for rasisme eller vold Plagerne hver for seg Når disse er under 18 år, skal en søke å få foresatte til å delta i møtene. Eventuelt samtale med vitner/ tilskuere, enkeltvis eller i gruppe Etter samtalene opprettes forholdet som en sak. Rektor foreslår snarest tiltak som forelegges partene. Det skrives referat som skal underskrives av de involverte. Rektor har ansvar for å utarbeide en oppfølingsplan. 6. I alvorlige tilfeller skal saken tas opp med instanser som PPT, barnevernet m.fl. Politiet kan om nødvendig koples inn i saken. 7. Den som er blitt utsatt for trakassering, mobbing, diskriminering, rasisme eller vold skal få: med rektor, kontaktlærer eller rådgiver hvis ønskelig., så kan det være aktuelt å informere andre aktuelle elever/ Elevgrupper. Rektor avgjør. 8. Reaksjoner overfor plager(-e):, rasisme eller vold. ldning for å mobbe, plage eller utøve vold mot andre., jf oppfølgingsplanen. individrettet, selv om det er en gruppe som står bak mobbingen. Det kan bli aktuelt med reaksjoner i henhold til skolereglementet Generelle prinsipper: det nivået saken gjelder. ansvarlig for at saker løses. nder seg til hvem, og hvem som er Dokumentreferanser Opplæringslovens 9a Nærmere opplysninger Rådgiver 18

19 19 PROSEDYRE NÅR ELEV(-ER) KJØPER ELLER SELGER RUSMIDLER PÅ SKOLEN Mål Beskytte skolens øvrige elever mot press til å kjøpe rusmidler. Omfang Elever ved skolen og evt. andre som kjøper/selger rusmidler på skolens område og i umiddelbar nærhet. Ansvar Alle ansatte ved skolen som oppdager slike situasjoner. Fremgangsmåte 1. Dersom skolens ansatte får opplysninger eller oppdager at en/noen er i ferd med å kjøpe eller selge rusmidler, meldes dette umiddelbart til skoleledelsen, som melder saken til politiet og innkaller involvert(e) elev(er) til samtale. 2. Ved mistanke om kjøp og salg av rusmidler, skal skolens ledelse sende bekymringsmelding. 3. Dersom det kommer fram opplysninger om at elev(er) ved skolen er selger(e), må en kontakte skolens ledelse. Rektor eller den han bemyndiger, innkaller eleven til samtale. Dersom faktiske forhold erkjennes, skal det meldes fra til politiet. Dersom eleven nekter, mens skolen fortsatt mener han/hun har gjort seg skyldig i langing, kan ledelsen allikevel sende bekymringsmelding til politiet. Ved slike samtaler skal det alltid være minst to personer til stede i tillegg til eleven. Det føres protokoll fra samtalen. Er eleven under 18 år, skal foresatte kontaktes, enten gjennom skolen eller politiet. Er det umulig å fa tak i foresatte, gis beskjed til politiet om dette. 4. Dersom det oppdages at utenforstående kommer til skolen for å selge rusmidler, skal det umiddelbart meldes fra til skolens ledelse, som har

20 ansvaret for å kontakte politiet med en gang. Arkivering Referat fra elevsamtale skal arkiveres Dokumentreferanser Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager Opplæringsloven 9a, Skolereglementet SKJEMA FOR MELDING AV AVVIK AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER 1. MELDING AV AVVIK (Fylles ut av den eller de som oppdager avviket) (Personskader skal i tillegg rapporteres på Rikstrygdeverkets RTV-blankett A) 1. Melding til kontaktlærer 2. Sted/lokale for avviket 3. Dato for avvik 4. Navn på elev(er) som melder avviket 5. Beskrivelse av avviket 6. Forslag til korrigerende tiltak/løsning 2. RISIKOVURDERING (OBS!! Skal fylles ut av kontaktlærer/avviksbehandler) Sannsynlighet for hendelse: Svært ofte- Ofte- Sannsynlig- Lite sannsynlig- Usannsynlig Konsekvens av hendelsen: Katastrofal- Meget kritisk- Kritisk -Farlig Ufarlig 3. AVVIKSBEHANDLING (OBS!! Skal fylles ut av kontaktlærer eller annen avviksbehandler) 7. Følgende korrigerende tiltak blir gjennomført 8. Frist 9. Ansvarlig 10. Kontaktlærer/avviksbehandler navn 11. Følgende tiltak er gjort for å korrigerende avviket (fylles ut og verifiseres av verneleder) Dato Signatur verneleder Kopi av utfylt skjema sendes: Melder av avviket og verneleder OVERSIKT OVER MELDTE AVVIK FRA ELEVER (Skal fylles ut av administrasjonsleder) Dato for melding Type avvik Dato for kontroll og valuering av gjennomførte tiltak Dato for eventuelle endringer i HMS- systemet 20

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer