HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER"

Transkript

1 Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

2 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse av HMS-systemet 7 Organisering av elevenes vernetjeneste og ansvarsforhold i HMS- systemet 9 Om prosedyrer i et HMS- systemet 10 Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer 11 Prosedyre for behandling av elevers HMS-saker Prosedyre for elevers HMS-opplæring 12 Samarbeidsmodell ved problem mellom elev og lærer/ elever og lærer eller klasse/ gruppe og lærer 14 Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak for elever 15 Prosedyre for melding av ulykker og nestenulykker 16 Prosedyre ved uakseptabel elevatferd 18 Prosedyre for når eleven kjøper/selger rusmidler på skolen 19 Skjema for melding avvik fra elever 2

3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet(*) i Norge : Den første vernelov for arbeidere i Norge : Arbeidervernloven : Arbeidsmiljøloven med en rekke forskrifter. Loven gjelder for alle typer bedrifter med sine ansatte. En rekke forskrifter gjelder også for elever som har risikofylt arbeid : Interkontrollforskriften med krav om systematisk HMSarbeid ved alle norske virksomheter : Forskrift for miljørettet helsevern på skoler og barnehager med krav om bl annet systematisk HMS-arbeid(internkontroll) for elever 2003: Nytt kapittel 9a i opplæringsloven. Dette er meget omfattende og kalles for elevenes arbeidsmiljølov. Gjennom dette kapitlet fikk elevene en rekke nye rettigheter. I forbindelse med innføring av opplæringslovens 9a ble det også bestemt at alle skoler skal opprette et eget Skolemiljøutvalg(*). Her er elever og ansatte representert, og det spesielle er at elevene er i flertall i utvalget. På vår skole er leder av SMU elevrepresentant. 2008: Skolemiljøutvalget opprettes ved vår skole (*)SMU= skolemiljøutvalget 3

4 OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET HELSE Det offisielle norske helsebegrepet er identisk med Verdens helseorganisasjons (WHO) sin definisjon: «Med helse må forståes at et menneske ikke bare er fri for sykdom og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» En nylig publisert undersøkelse der et utvalg norske kvinner og menn i fem lokalsamfunn ble intervjuet om hva de legger i begrepet god helse. Resultatet kan sammenfattes slik : Helse er trivsel Helse er funksjon Helse er natur Helse er humør Helse er mestring Helse er overskudd og gir energi MILJØ Med fysisk miljø menes natur og omgivelser; det fysiske innemiljøet, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut fra en HMS-synsvinkel. Med psykososialt miljø på skolen snakker vi om samvær og samhandling mellom enkeltelever, lærere, ansatte og grupper eller klasser av elever Fysisk miljø som natur, omgivelser og inneklima kan virke inn på det psykososiale miljøet SIKKERHET Når vi har kontroll over: Utilsiktede hendelser (ulykker, uhell, nestenulykker) eller kriminelle handlinger Skade på eller tap av menneskeliv Skade på materiell eller lokaler Skade på ytre miljø BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER HMS-håndboken skal bidra til at avvik fra lov- og regelverk behandles etter lov- og regelverk og lokale retningslinjer HMS-håndboken er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse,miljø og sikkerhet på skolen Håndboken gjelder for alle elever og andre ansvarlige på skolen Det enkelte utdanningsprogram eller den enkelte avdeling som har risikofylte forhold, supplerer denne håndboken med sine lokale prosedyrer Håndboken skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte ved skolen samt revisjons- og tilsynsmyndigheter. 4

5 5 DOKUMENTASJON skjemaer og dokumenter som er i håndboken, skal brukes som beskrevet i prosedyrer og deretter lagres for dokumentasjon av det lokale HMS-arbeidet. -arbeidet skal dokumenteres i henhold til opplæringslovens 9a, forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager og andre gjeldende lover og forskrifter. ORGANISERING OG ANSVAR Nesbru videregående skole skal ha tilgang til en oversikt over skolens organisering, og hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. de har en HMS-sak Rektors ansvar i HMS-systemet Rektor har overordnet ansvar for HMS-arbeidet ved skolen på lik linje med annen drift skal definere HMS-mål for skolen med utgangspunkt i overordnede mål skal være pådriver i forhold til elevers lærings- og arbeidsmiljø skal sørge for at elevenes hovedverneombud blir innkalt til møter i skolens Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i aktuelle saker Avdelingslederes ansvar i HMS-systemet Avdelingsleder er ansvarlig for den enkelte elevs sikkerhet, de materielle verdier avdelingsleder forvalter, og for å sikre et best mulig psykososialt og fysisk miljø etter lov, forskrifter og HMS- systemet i egen avdeling skal bidra i arbeidet med skolens handlingsplan for HMS skal søke råd og hjelp fra elevverneombud der det er nødvendig skal innkalle elevverneombudet til HMS-runder og aktuelle møter Kontaktlærers ansvar i HMS-systemet Kontaktlærer skal sørge for at det blir valgt tillitselever med vararepresentant i klassen skal gi elevene i klassen innføring i bruk av HMS-håndboken for elever skal gi elevene opplæring og drive forebyggende arbeid i forhold til psykososialt læringsmiljø, mobbing, trakassering, rasisme, diskriminering og vold skal gjennomføre minimum to elevsamtaler med enkeltelever i klassen i løpet av skoleåret skal følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold til helse, miljø og sikkerhet Faglæreres og andre ansattes ansvar i HMS-systemet Faglærer skal delta i kartlegging av aktuelle problemområder og i planlegging av den daglige drift og med å finne gode løsninger for elevers læringsmiljø skal arbeide aktivt for å redusere faren for og effekten av uheldig miljøpåvirkning skal gjennomføre en risikovurdering av elevenes arbeidsoppgaver og utarbeide

6 HMS-prosedyrer hvis nødvendig skal bidra til at elevene opplever et godt og trygt læringsmiljø på skolen skal gi eleven egen HMS-opplæring dersom de skal utføre farlig arbeid skal følge opp eventuelle klager på mobbing, diskriminering, trakassering, rasisme eller voldsutøvelse blant elever Elevens ansvar i HMS-systemet Eleven - skal overholde og rette seg etter bestemmelser og plikter gitt i lov- og planverk og lokale reglementer og retningslinjer - skal være med på å finne gode løsninger for å utvikle et godt og trygt læringsmiljø - skal rette seg etter de rutiner eller prosedyrer som er laget for spesielle arbeidsoperasjoner eller bruk av lokaler - skal delta aktivt og støtte opp om skolens HMS-arbeid og medvirke i tiltak som igangsettes - skal bidra til fellesskap, positiv kommunikasjon, trivsel og omsorg i klassen og på skolen - skal ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse selv med kontaktlærer eller elevverneombud - skal varsle kontaktlærer, leder, faglærer eller andre ansatte dersom man ser at elev(-er) blir trakassert, mobbet, diskriminert eller utsatt for rasisme eller vold ORGANISERING AV ELEVENES VERNETJENESTE Valg av representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) og av elevhovedverneombud (EHVO) og verneombud for elever (EVO) PROSEDYRE FOR SMU S ARBEID Mål at alle møter blir avviklet på en forsvarlig måte, og at saker som tas opp i utvalget, blir forsvarlig behandlet Omfang har ikke vedtaksrett. Målgruppe flertall. r av representanter for elever og ansatte. Elevene skal være i Ansvar Fremgangsmåte Valg og konstituering - i alle klasser på skolen. Etter at valg av tillitselever er gjennomført i klassene, skal det i elevrådet velges fire representanter med personlige vararepresentanter til SMU Valg av leder, nestleder og sekretær i SMU skjer på det første møtet som utvalget 6

7 har i høstterminen, og gjelder for ett skoleår. verneleder representerer skolen skrive under taushetserklæring Forberedelse av møter i skolemiljøutvalget skal være minimum fire møter pr skoleår sekretær innstilling til uttalelse. - og årsplan ersoner og skal rneombud og AMU Ved behov, skriver leder og møtet finner sted kjent ved møteinnkalling, infromasjon på ITL og skolens infosystem Gjennomføring av møtet behandling holder sitt saksnummer til neste gangs elevverneombud, skolens ekspedisjon og AMU Saker til skolemiljøutvalget kan sende saker til skolemiljøutvalget., skal saken ha vært innom EHVO, EVO og eller tillitsvalgt Arkivering dokumenter skal arkiveres i egen protokoll for SMU Dokumentreferanser -1a, 11-5a EHVOs oppgaver HVO skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet på hele skolen HVO kan delta på møter i skolens Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og skoleutvalget. EVOs oppgaver EVO skal være elevenes representant i saker som omhandler elevens læringsmiljø og kan være kontaktpersoner for tillitselevene i saker som angår skolemiljøet. Her er eksempler på hva som menes med elevenes læringsmiljø: 7

8 Fysisk miljø Elevverneombudet skal særlig påse at det fysiske miljøet som aktuelle lokaler, utstyr og materiell ikke utsetter elever for: klasserom eller på arbeidsplassen helseskadelig arbeidsplassen arbeidsplassen ergonomi ved forsøk eller under praktisk arbeid, ved laboratorieøvelser eller i kroppsøving Psykososialt miljø Elevverneombudet skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet i avdelingen eller på skolen: andre ansatte på skolen diskriminering og rasisme Elevverneombudet skal også: at elevene får den nødvendige opplæring og instruksjon for å kunne utføre risikofylte lærings- og arbeidsoperasjoner skolen gjennomfører forebyggende arbeid og opplæring om psykososialt arbeid i klassen seg om det fysiske eller det psykososiale læringsmiljøet i klassen, jf skolens retningslinjer for behandling av slike saker psykososiale forhold som kan være heleskadelig for elever 8 HMS-opplæring og veiledning Skolen v/ verneleder er ansvarlig for at elevverneombudene får opplæring for å kunne ivareta vervene sine på best mulig måte. Skolens administrasjonsleder er veileder for elevverneombudene i deres HMS-arbeid. Elevombud på skolens utdanningsprogram/ i avdelinger I yrkesfaglige utdanningsprogram kan det velges ett verneombud med vararepresentant. Oppgaver for dette ombudet er: lærings- og arbeidsmiljøet på avdelingen eller på skolen ta i årlige HMS-runder på den avdelingen de hører under lles inn til avdelingens lærermøter i aktuelle saker.

9 Om prosedyrer i et HMS-system man skal løse en eller flere risikofylt(e) oppgave(r) skolen som betegnes som helseskadelige forhold for elever eller ansatte. oppskriften i Prosedyre for hvordan man lager og endrer egne prosedyrer når man lager nye eller endre eksisterende prosedyrer( s 11). Eksempler på forhold som kan være aktuelle å lage lokale prosedyrer for: Sikkerhetsforhold - farlige arbeidsforhold - farlige hendelser og handlinger - farlig utstyr - verneutstyr, bruk av verneutstyr - førstehjelp, førstehjelpsutstyr - stoffkartotek, merking av helseskadelige stoffer - brannsikkerhet, brannøvelser etc. - avhending av spesialavfall Ergonomiske forhold - utforming av arbeidsplassen - arbeidsbelastning og tempo Lokaler/elever/personal - orden, renhold - vedlikehold - kantine, - sanitærforhold Registrering/statistikker - ulykker og skader - yrkessykdommer og yrkesbetingede sykdommer - fravær Psykososiale forhold -trivsel -mobbing, rasisme og diskriminering -rusmiddelbruk -voldsbruk eller trusler om vold 9

10 PROSEDYRE FOR HVORDAN MAN LAGER OG ENDRER LOKALE PROSEDYRER Mål Å sikre at HMS-håndboka til enhver tid inneholder korrekte prosedyrer og å angi riktig fremgangsmåte når det oppstår en HMS-sak Anvendelsesområde Denne prosedyren anvendes når en utarbeider og endrer prosedyrer i HMS-systemet i elevenes HMS-håndbok. Prosedyren skal også brukes når det lages lokale HMS-prosedyrer (eks. programområders egne prosedyrer). Faglærer skal sørge for at alle elevene får et eksemplar av de lokale prosedyrene som er laget. Prosedyrene skal oppbevares i den lokale del av elevenes HMShåndbok Omfang Prosedyren gjelder for utarbeidelse og endring av prosedyrer, fra den skrives til den er signert og distribuert til alle aktuelle håndbøker. Målgruppe Elever, ledere, faglærere og andre ansatte ved skolen Ansvar det blir utarbeidet og iverksatt prosedyrer for den undervisningen som faglæreren gir 10 enkeltelever om utarbeidelse av prosedyrer FREMGANGSMÅTE FOR LAGING AV NYE PROSEDYRER ELLER ENDRING AV EKSISTERENDE PROSEDYRER Prosedyre skal lages når en vurderer at en aktivitet eller flere vil kunne medføre risiko for elever, ansatte eller andre, eller vil kunne medføre skade på lokaler, utstyr eller det ytre miljø (forurensning). 1. Skrive prosedyren/endre prosedyren Hvert utdanningsprogram lager egne tilpassede prosedyrer i tillegg til de prosedyrene som fins i denne felles elevhåndboken. Prosedyrer laget av rektor endres av rektor og sendes til SMU for behandling. Prosedyrer eller endring av prosedyrer for andre nivåer skal godkjennes i SMU. 2. Formell innpassing Ansvarlig leder sørger for den formelle innpassingen i avdelingens HMS-håndbok for elever. Rektor sørger for den formelle innpassingen i skolens HMS-håndbok for elever. Revisjonsnummer og dato endres. 3. Godkjenning av prosedyrer Kun SMU kan godkjenne lokale prosedyrer. 4. Distribuering Ved endring i HMS-håndbok, sender rektor eksemplarer til de lokale

11 håndbøkene. Avdelingsleder har ansvaret for å erstatte gammel prosedyre med ny, og sørge for korrekt behandling av den gamle (arkivere, makulere m.m.). Kopi av alle lokale prosedyrer som omfatter skolens elever, skal sendes til verneleder gjeldende lover, forskrifter, veiledning fra Arbeidstilsynet og interne krav godkjent og godkjenningsdato. og hvorfor prosedyren er utarbeidet iv omfanget og begrensningene for hva prosedyren skal omfatte rdan en skal behandle avvik fra prosedyren/hva som må gjøres for rette opp feil. PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV ELEVERS HMS-SAKER Fremgangsmåte forts Rådgiver, skolehelsetjenesten eller elevenes verneombud kan kontaktes på ethvert stadium i problemløsningen. Generelle prinsipper: det nivået saken gjelder. ansvarlig for at saker løses. elev, lærere, skoleledere og elevverneombud er ansvarlige for dette. orientert om framdrift og beslutninger rådgiver, tilsynsmyndigheter eller andre instanser Retningslinjer for å forebygge og løse samarbeidsproblemer mellom lærer og elev/ elever og klasse/ gruppe 11

12 12 SAMARBEIDSMODELL VED PROBLEM MELLOM ELEV OG LÆRER/ ELEVER OG LÆRER ELLER KLASSE/ GRUPPE OG LÆRER Samarbeidsproblemet søkes løst på lavest og tidligst mulig nivå Mål: Å skape et læringsmiljø mellom lærer(- e) og elev(-er) som - er trygt og inkluderende og som stimulerer til god kommunikasjon - motiverer til godt samarbeid - gir best mulig læringsutbytte Definisjon Samarbeidsproblemet kan beskrives som et misforhold festnet over tid der partene har ulik oppfatning eller opplevelse av årsaker til problemet/ problemene og reaksjoner, holdninger, dårlig eller manglende kommunikasjon og/ eller følelser forstyrrer læringsmiljøet for eleven/ elever eller elevgruppen og årsakssammenhengen forstås/ oppleves ulikt av partene SAKSBEHANDLING Saksbehandling forutsetter åpenhet, ryddighet og at partene har taushetsplikt. Partene blir enige om hva slags informasjon som skal ut til andre enn de som deltar i behandling av aktuelle saker. Elev(-er) som har dokumenterbare samarbeidsproblem, skal ha tilbakemelding om saksbehandling innen syv dager etter at det er meldt, uavhengig av nivå 1, 2 eller 3. Partene avgjør om og når de vil ha med seg bisittere i prosessen. Nivå 1 Be aktuell lærer om en samtale der du snakker åpent om samarbeidsproblemet eller din opplevelse av læringsmiljøet Bruk Elevsamtalen med kontaktlærer til å formidle dine opplevelser/ erfaringer hvis samtalen nevnt over ikke fører frem. Bli enig med kontaktlærer om videre saksbehandling.(hvem gjør hva?) Ta kontakt med skolens Elevkontakt eller aktuell avdelingsleder. Nivå 2 Ved behov for ytterligere tiltak når saksbehandling på nivå 1 ikke har ført frem:skriftliggjøring av samarbeidsproblemet anbefales, for eksempel i form av et notat eller referat fra et møte med involverte parter der samarbeidsproblemet har blitt diskutert Informer aktuell (-e) part(- er) så tidlig som mulig i prosessen Gjelder problemet - en enkelt elev, kan tillitselevene være en samarbeidspartner - for flere elever/ flertallet i gruppen, legger tillitselevene(*) / representanter for gruppen problemet frem for lærer. (*)Husk at tillitsleven skal informeres dersom andre elever enn tillitseleven er talspersoner.er det for vanskelig å ta opp problemet direkte med aktuell lærer, søk råd hos kontaktlærer, rådgiver eller skolens elevkontakt. Det er også mulig å gå direkte til aktuell avdelingsleder. Når partene møtes, føres det referat fra dette/ disse. Referatene skal stemples

13 13 unntatt offentlighet. Partene skal underskrive referatet/ referater I referatet skal det fremkomme hvem som har vært til stede, hva slags tiltak som skal iverksettes, hvem som har ansvar for oppfølging og plan for oppfølging med sikte på å løse samarbeidsproblemet. Nivå 3 Hvis saksbehandlingen i nivå 2 ikke fører til en løsning på samarbeidsproblemet, skal saken legges frem for rektor. Denne eller den i skolens ledergruppe som han bemyndiger, avgjør videre saksbehandling. Aktuell saksbehandling er: * Rektor snakker med eleven / representanter for elevene/ tillitselever og klarlegger deres forståelse/ opplevelse av samarebidsproblemet. Eleven(-e) dokumenterer årsaker og tidligere saksbehandling. Se over. Rektor innkaller lærer og informerer om elevens/ elevens forståelse/ oppfatning av samarbeidsproblemet og om videre saksbehandling. Lærer skal ha anledning til å se sakens dokumenter før samtalen med rektor finner sted. Hvis rektor finner det nødvendig, kan en mer inngående kartlegging av læringsmiljøet gjennomføres. Rektor ansvarlig for videre saksbehandling og for at aktuelle avtaler følges opp. Samarbeidsproblemet skal ha fått en løsning før saken anses som fullført Partene plikter å følge rektors bestemmelser.

14 PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER Mål Prosedyren skal sikre at avviksbehandling og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele skolen slik at: onsekvensene av avvik begrenses vert avvik behandles systematisk slik at vi kan lære av feil og forbedre oss Prosedyren har som formål å sørge for at ulykker eller nestenulykker blir meldt i henhold til myndighetskrav. Omfang Prosedyren gjelder for alle ulykker og nestenulykker som skjer på skolen Målgruppe Alle elever ved Nesbru videregående skole som er utsatt for ulykke eller nestenulykke. Ansvar Faglærer som har time ved eventuell ulykke/nestenulykke har ansvaret for å melde fra og sørge for at de nødvendige skjemaene blir utfylt på vegne av skolen. Den skadede eleven har ansvaret for å fylle ut avviksmelding samt RTV-blankett A punkt 1-7 og Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Omfang Enhver elev som oppdager en uregelmessighet/feil og mangler i forhold til rutiner, prosedyrer, krav til aktiviteter, maskiner, tekniske innretninger og utstyr, skal registrere det ved bruk av Skjema for elevers avviksbehandling og korrigerende tiltak. Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren. Målgruppe Elever ved Nesbru videregående skole Ansvar ontaktlærer om avvik 14 Fremgangsmåte 1. Uønsket hendelse oppdages 2. Den eleven som oppdager avviket skal umiddelbart iverksette tiltak for å begrense skaden og omfanget av avviket 3. Dersom avviket ikke kan rettes opp umiddelbart, skal vedkommende elev fylle ut skjema for melding av avvik og korrigerende tiltak, og levere skjemaet til kontaktlærer. Skjemaet følger saken til den er løst. 4. Kontaktlærer skal i samarbeid med elevverneombudet vurdere om avviket og risikoen av dette er av en slik karakter at det må iverksette umiddelbare korrigerende tiltak. Årsaken til avviket må avklares, og det må iverksettes korrigerende og forebyggende tiltak.

15 5. Bistand til vurdering av tiltak kan, og i enkelte tilfeller bør, hentes fra avdelingsleder, rådgiver, skolehelsetjenesten, verneleder eller vaktmester/driftsleder 6. Dersom avviket representerer helsefare, skal tiltak settes i verk umiddelbart. 7. Kontaktlærer skal umiddelbart levere ferdig utfylt skjema tilbake til de(n) elev(er) som har meldt avviket når avviksbehandlingen er avsluttet. Rubrikkene for korrigerende risikovurdering, tiltak, ansvarlig og frist skal være utfylt 8. Kopi av ferdigbehandlet avvik skal sendes verneleder Arkivering Ferdigbehandlet avviksrapportering skal arkiveres i HMS-avdelingshåndboken. Dersom man har brukt eksterne krefter til å utbedre avviket (for eksempel elektroinstallatør), skal man ha kopi av faktura eller rapporter som vedlegg. Kopi av meldt- og ferdigbehandlet avvik skal sendes verneleder Unntak: Avviksrapporter med taushetsbelagte elevopplysninger skal oppbevares i den enkeltes elevmappe Dokumentreferanser Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Opplæringsloven 9a Definisjoner utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon. medført skade på personer, utstyr, lokaler eller ytre miljø helsepersonell -blankett A: Rikstrygdeverkets skjema for melding av yrkesskader eller yrkessykdommer som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium. Fremgangsmåte Det rapporteres på to nivåer: Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak -blankett A) fylles ut ved ulykker 15

16 PROSEDYRE FOR MELDING AV ULYKKER OG NESTENULYKKER Ved ulykker som har medført medisinsk behandling RTV-blankett A skal fylles ut, samt Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall Her skal faglærer varsle rektor straks. Rektor skal deretter varsle Arbeidstilsynet, eventuelt andre berørte tilsynsmyndigheter og politiet. Dersom rektor ikke er tilgjengelig umiddelbart, skal faglærer varsle nærmeste leder som skal kontakte ovennevnte instanser. Varselet skal være skriftlig, og verneleder, verneombud og elevverneombud skal ha kopi av varselet. RTV-blankett A fylles ut, samt Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak. Fylkesdirektøren for opplæring og tjenester i Akershus fylkeskommune skal også varsles ved ulykker som har medført dødsfall eller alvorlig personskade. Ved nestenulykke Dette skal meldes som et avvik på skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Ved personskade som ikke har medført medisinsk behandling Dette skal også meldes som et avvik på skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak Meldeplikt til AMU Alle ulykker og nestenulykker skal meldes til AMU for videre behandling Arkivering Ferdigbehandlede dokumenter skal oppbevares i den enkeltes elevmappe Dokumentreferanser -Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak -Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak - RTV-blankett A Nærmere opplysninger Trygdekontor Andre tilsynsmyndigheter 16

17 17 PROSEDYRE VED UAKSEPTABEL ATFERD (TRAKASSERING, MOBBING, VOLD, RASISME ELLER ANNET) Mål trakassering, mobbing, diskriminering eller rasisme til en opplevelse av et trygt skolemiljø ver blir mobbet, trakassert, diskriminert eller utsatt for rasisme på skolen Målgruppe Alle elever og ansatte ved Nesbru videregående skole Ansvar Alle elever og ansatte ved skolen skal følge denne prosedyre i saker som gjelder mobbing, diskriminering, rasisme,voldsutøvelse eller ved trusler om vold Begrepsavklaring Mobbing: utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. essiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offerets side. Omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utstengning fra klassen eller gruppen. Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av: kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av "rase", hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav Vold er overveide eller impulsive handlinger som forårsaker eller har til hensikt å forårsake skade(-r) på mennesker Fremgangsmåte Overordnet: Når en sak oppstår, skal det øyeblikkelig gripes inn eller varsles til rektor. 1. Dersom elev(er) oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme skal de(n) som oppdager dette, kontakte sin fag- eller kontaktlærer straks 2. Dersom en ansatt oppdager mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme, skal de(n) som oppdager dette, kontakte rektor/ ass rektor og elevens kontaktlærer så snart som mulig. 3. Rektor har ansvar for å ivareta den som offeret, sørge for å få oversikt over hva som har skjedd og kontakte elevenes foresatte. 4. Rektor informerer kontaktlærer, avdelingsleder, skolehelsetjenesten og rådgiver som

18 går gjennom det man vet om saken og forbereder møter med involverte parter. Møtene struktureres i denne rekkefølge: trakassert, mobbet, diskriminert, utsatt for rasisme eller vold Plagerne hver for seg Når disse er under 18 år, skal en søke å få foresatte til å delta i møtene. Eventuelt samtale med vitner/ tilskuere, enkeltvis eller i gruppe Etter samtalene opprettes forholdet som en sak. Rektor foreslår snarest tiltak som forelegges partene. Det skrives referat som skal underskrives av de involverte. Rektor har ansvar for å utarbeide en oppfølingsplan. 6. I alvorlige tilfeller skal saken tas opp med instanser som PPT, barnevernet m.fl. Politiet kan om nødvendig koples inn i saken. 7. Den som er blitt utsatt for trakassering, mobbing, diskriminering, rasisme eller vold skal få: med rektor, kontaktlærer eller rådgiver hvis ønskelig., så kan det være aktuelt å informere andre aktuelle elever/ Elevgrupper. Rektor avgjør. 8. Reaksjoner overfor plager(-e):, rasisme eller vold. ldning for å mobbe, plage eller utøve vold mot andre., jf oppfølgingsplanen. individrettet, selv om det er en gruppe som står bak mobbingen. Det kan bli aktuelt med reaksjoner i henhold til skolereglementet Generelle prinsipper: det nivået saken gjelder. ansvarlig for at saker løses. nder seg til hvem, og hvem som er Dokumentreferanser Opplæringslovens 9a Nærmere opplysninger Rådgiver 18

19 19 PROSEDYRE NÅR ELEV(-ER) KJØPER ELLER SELGER RUSMIDLER PÅ SKOLEN Mål Beskytte skolens øvrige elever mot press til å kjøpe rusmidler. Omfang Elever ved skolen og evt. andre som kjøper/selger rusmidler på skolens område og i umiddelbar nærhet. Ansvar Alle ansatte ved skolen som oppdager slike situasjoner. Fremgangsmåte 1. Dersom skolens ansatte får opplysninger eller oppdager at en/noen er i ferd med å kjøpe eller selge rusmidler, meldes dette umiddelbart til skoleledelsen, som melder saken til politiet og innkaller involvert(e) elev(er) til samtale. 2. Ved mistanke om kjøp og salg av rusmidler, skal skolens ledelse sende bekymringsmelding. 3. Dersom det kommer fram opplysninger om at elev(er) ved skolen er selger(e), må en kontakte skolens ledelse. Rektor eller den han bemyndiger, innkaller eleven til samtale. Dersom faktiske forhold erkjennes, skal det meldes fra til politiet. Dersom eleven nekter, mens skolen fortsatt mener han/hun har gjort seg skyldig i langing, kan ledelsen allikevel sende bekymringsmelding til politiet. Ved slike samtaler skal det alltid være minst to personer til stede i tillegg til eleven. Det føres protokoll fra samtalen. Er eleven under 18 år, skal foresatte kontaktes, enten gjennom skolen eller politiet. Er det umulig å fa tak i foresatte, gis beskjed til politiet om dette. 4. Dersom det oppdages at utenforstående kommer til skolen for å selge rusmidler, skal det umiddelbart meldes fra til skolens ledelse, som har

20 ansvaret for å kontakte politiet med en gang. Arkivering Referat fra elevsamtale skal arkiveres Dokumentreferanser Forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager Opplæringsloven 9a, Skolereglementet SKJEMA FOR MELDING AV AVVIK AVVIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK FOR ELEVER 1. MELDING AV AVVIK (Fylles ut av den eller de som oppdager avviket) (Personskader skal i tillegg rapporteres på Rikstrygdeverkets RTV-blankett A) 1. Melding til kontaktlærer 2. Sted/lokale for avviket 3. Dato for avvik 4. Navn på elev(er) som melder avviket 5. Beskrivelse av avviket 6. Forslag til korrigerende tiltak/løsning 2. RISIKOVURDERING (OBS!! Skal fylles ut av kontaktlærer/avviksbehandler) Sannsynlighet for hendelse: Svært ofte- Ofte- Sannsynlig- Lite sannsynlig- Usannsynlig Konsekvens av hendelsen: Katastrofal- Meget kritisk- Kritisk -Farlig Ufarlig 3. AVVIKSBEHANDLING (OBS!! Skal fylles ut av kontaktlærer eller annen avviksbehandler) 7. Følgende korrigerende tiltak blir gjennomført 8. Frist 9. Ansvarlig 10. Kontaktlærer/avviksbehandler navn 11. Følgende tiltak er gjort for å korrigerende avviket (fylles ut og verifiseres av verneleder) Dato Signatur verneleder Kopi av utfylt skjema sendes: Melder av avviket og verneleder OVERSIKT OVER MELDTE AVVIK FRA ELEVER (Skal fylles ut av administrasjonsleder) Dato for melding Type avvik Dato for kontroll og valuering av gjennomførte tiltak Dato for eventuelle endringer i HMS- systemet 20

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5

Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3. Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4. Organisering og ansvar side 5 1 INNHOLD Del 1. Om helse miljø og sikkerhet side 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4 Organisering og ansvar side 5 Rektors ansvar i HMS-systemet side 5 Avdelingsleders ansvar i HMS-systemet

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Sist revidert: oktober

Sist revidert: oktober Sist revidert: oktober 2010 1 INNHOLD Om helse miljø og sikkerhet side 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever side 4 Organisering og ansvar side 5 Rektors ansvar i HMS-systemet side 5 Avdelingsleders

Detaljer

SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE

SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Skoleledelsens ansvar

Detaljer

ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER

ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER ELEVHÅNDBOK HMS HMS HELSE MILJØ - SIKKERHET FOR ELEVER Oppdatert: 1. mai 2016 Innhold DEL 1... 2 OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 2 BESKRIVELSE AV HMS-SYSTEMET FOR ELEVER... 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 4

Detaljer

Programområder eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens håndbok med lokale prosedyrer.

Programområder eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens håndbok med lokale prosedyrer. HMS-håndbok for elever Innledning HMS-håndboka er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter og plikter i forhold til helse, miljø og sikkerhet på skolen. Håndboka gjelder alle elever

Detaljer

ELEVHÅNDBOK 8. desember

ELEVHÅNDBOK 8. desember Fræna vidaregåande skole ELEVHÅNDBOK 8. desember 2011 HMS HELSE- MILJØ- SIKKERHET Innhold HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 BESKRIVELSE AV HMS- SYSTEMET FOR ELEVER... 4 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 Skoleledelsens

Detaljer

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter Sunndal vidaregåande skole Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg 400 menneske 5 utdanningsprogram Ulike tilsynsmyndigheiter Arbeidstilsynet Fylkesmannen Miljøretta helsevern Faktorar å ta omsyn til

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2014-15 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø

Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Prosedyrer Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes skolemiljø Gyldig fra: 01.08. 2017 ut skoleåret 2018/2019. Evalueres før skoleåret 2019/2020. Godkjent av: Opplæringssjef Margunn Blix Innhold 1 Innledning...

Detaljer

HMS-håndbok for elever

HMS-håndbok for elever Vadsø videregående skole Juli 2016 Rektor Vedlegg Innholdsfortegnelse Om helse, miljø og sikkerhet (HMS)... 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever... 4 Organisering og ansvar... 5 Rektors ansvar i HMS-systemet...

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING August 2014 Stockshots.no INNHOLD Innledning 3 Definisjon av mobbing Meld fra 4 Dersom du har mistanke om mobbing Ved tilfelle av mobbing Alle har et

Detaljer

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Stasjonsfjellet skole Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 2017/2018 Revidert 08.2017 Innhold 1. Mål for skolemiljøet... 2 2. Felles forståelse av krenkende adferd... 2 3. Skolens forebyggende

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt

Detaljer

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Foto Jarle Brynhildsen HALDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Del 1: Innledning elevens rett og skolens plikt Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø (opplæringslova 9A-2).

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø og rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø og rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø Handlingsplan for trygt godt skolemiljø rutine for arbeid med elevenes psykososiale miljø Handlingsplanen rutinen gjelder for alle skolens elever ansatte, samt andre som arbeider ved skolen selv om ansettelsesforholdet

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Moelv ungdomsskole 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse MÅL:... 2 Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, kapittel 9 og veilederen til denne:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vedtatt i HOK 27.11.2018 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 LÆRINGSMILJØ...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

HMS-HÅNDBOK. for elever. Revidert

HMS-HÅNDBOK. for elever. Revidert HMS-HÅNDBOK for elever Revidert 26.09.16 HMS-rådgiver, opprinnelig dokumentdato 01.06.2012 Innhold ALTA VIDEREGÅENDE SKOLES HMS-VISJON... 3 LITT HMS-HISTORIKK... 3 OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 4 Helse...

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg og HMS-arbeid OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 vår 2020 Arbeidsmiljøutvalg For å bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og etter krav

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø for elever i Eidsbergskolen og SFO

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø for elever i Eidsbergskolen og SFO Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø for elever i Eidsbergskolen og SFO «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.» Fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering.

Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Rutine: Rutine for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering. Versjon: 22018 Laget av: Linda BergHeggelund Godkjent av Amu Dato: 03.11.16 1. Hensikt Denne rutinen kommer til anvendelse ved mistanke

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Plan for trygt og godt skolemiljø

Plan for trygt og godt skolemiljø Plan for trygt og godt skolemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9A-2) Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a

Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Handlingsplan mot mobbing på Møllehagen skolesenter Opplæringsloven 9a Versjon 2.2 Forord fra rektor Velkommen til Møllehagen skolesenter! Møllehagen sin ledestjerne er å være en «Kilde til mestring».

Detaljer

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing Manifest mot mobbing Ved Ringebu skole Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære. Hva er mobbing: Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Røyken vgs Innledning Her på Røyken videregående skole er vi opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Trivselsplan Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Toppåsen skole sin visjon: Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste

Detaljer

PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES SKOLEMILJØ

PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES SKOLEMILJØ PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES SKOLEMILJØ Samarbeid * Omsorg * Ambisjoner RUTINER OG RETNINGSLINJER Ullern 01.11.2017 INNHOLD 1 Formål med planen 3 2 Lovverk 3 3 Skjema 6 Steg 1 Varsling om mistanke eller

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.7.17 Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger

Detaljer

SKJERPET AKTIVITETSPLIKT

SKJERPET AKTIVITETSPLIKT Handlingsveileder i saker som angår elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø Opplæringsloven kapittel 9a Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle elever har et trygt

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø

SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø SKOLENS HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ. Opplæringsloven kapittel 9A Elevene sitt skolemiljø Grunnskolen Skoleåret 2019/2020 1 INNHOLD SIDE Forord 3 Olweusprogrammet 4-5 Opplæringsloven kapittel

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING Revidert Juli 2013

TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING Revidert Juli 2013 TILTAKSPLAN FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV MOBBING Revidert Juli 2013 INNHOLD s.4 Innledning med definisjon av mobbing s.5 Mål og delmål s.6 Primær s.7 Sekundærforebyggende tiltak s.7 Risikokartlegging

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer