Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale"

Transkript

1 Plan for arbeidet med Elevenes psykososiale miljø Rutiner og retningslinjer Ørnes skole

2 Forord Dette dokumentet er styrende for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole. Planen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk samt skolens virksomhetsplan, og er følgelig forpliktende for den enkelte tilsatte. Skolens plan har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i opplæringslovens kapittel 9a. Lærere, assistenter o.a. skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder. En systematisering av vedlegg til planen skal også gi en samlet oversikt over hvilke dokumenter som er relevante for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Nelly Undersåker Enga rektor 1

3 Innhold 1.0 Målsetninger for arbeidet Formelt grunnlag Skolens visjon Konkrete mål Definisjoner Psykososialt miljø Krenkende adferd Varsling av rektor Plikt til å gripe inn Tiltak Forebyggende arbeid Kartlegging av skolemiljøet Varslingsplikt og tiltak ved tilfeller av mobbing, krenkende adferd el.l Varslingsplikt og tiltak ved henstilling om tiltak vedr. mobbing el.l Implementering av planen i virksomheten Dokumentasjon og tilgjengelighet Møter Medarbeidersamtale Brukerinnflytelse Skolens foreldreutvalg Elevrådet Skolemiljøutvalget Evaluering og revisjon Evaluering av arbeidet Revisjon av planen. 7 Vedlegg: 1 Ordensreglement for Ørnes skole 2 Retningslinjer for fastsetting av karakterer i orden og oppførsel 3 Handlingsplan mot mobbing 4 Handlingsplan ved vold/trakassering 5 Mal for enkeltvedtak ved henstillinger om tiltak 2

4 1.0 Målsetninger for arbeidet 1.1 Formelt grunnlag Elevenes rett til et godt psykososialt miljø fremgår av opplæringslovens bestemmelser: "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring." Opplæringsloven, 9a-1 "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." Opplæringsloven, 9a-3, første ledd 1.2 Skolens visjon Ørnes skole skal gjennom faglig dyktighet, tydelige mål, samarbeid og fokus på egen praksis, bidra til et godt læringsutbytte for elevene. Skolen skal være et godt sted for læring, mestring og utvikling. 1.3 Konkrete mål Arbeidet med elevenes psykososiale miljø ved Ørnes skole har som formål at: a) hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen b) hver enkelt elev opplever et skolemiljø fritt for mobbing og krenkende adferd c) hver enkelt elev føler tilhørighet til og inkludering i egen klasse og skole. d) brudd på retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte 2.0 Definisjoner 2.1 Psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. 2.2 Krenkende adferd I det følgende defineres krenkende adferd som: a) Mobbing. En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. b) Diskriminering. Innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. c) Rasisme. Omfatter diskriminering på grunnlag av "rase", hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. d) Enkeltstående, nedsettende ytringer om utseende eller funksjonshemninger e) Ord (kommentarer, tilrop etc.) eller handlinger som kan virke sårende eller ydmykende. Herunder hører også handlinger som er ment for å isolere/ekskludere en annen person fra eksempelvis gruppearbeid m.v. f) Enkeltstående fysiske handlinger som påfører en annen person skade eller smerte. 3

5 2.3 Varsling av rektor Med varsling menes i det følgende at rektor kontaktes muntlig og/eller skriftlig, snarest mulig. Den som varsler plikter å påse at informasjonen når rektor. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å legge en lapp i posthylla. Varsling skjer i henhold til retningslinjer gitt i avsnitt 3.3 og Plikt til å gripe inn Med personalets plikt til å gripe inn menes: a) Fysisk inngrep i situasjoner hvor én eller flere elever er i fare for å komme fysisk til skade. Skjer i henhold til skolens handlingsplan mot vold. b) Påtale av og irettesettelser ved tilfeller av krenkende adferd slik det er beskrevet under avsnitt 2.2 c) Handling i tråd med de retningslinjer som er gitt i avsnitt 3.3 og Tiltak 3.1 Forebyggende arbeid Gjennom skolens forebyggende arbeid skal en bedre sikre at uønsket adferd ikke bidrar til å svekke elevenes mulighet til å nå målene i avsnitt 1.3, pkt. a) - c). Hvert skoleår gjennomføres følgende forebyggende tiltak: a) Felles aktiviteter for hele skolen. "Bli kjent-tur", fotballdag, halldag, friidrettsdag, kulturuke og juleball skal bl.a. bidra til at elevene føler tilhørighet og til sosial samhandling på tvers av klasser og klassetrinn. b) Klasseturer eller turer for enkelte klassetrinn. Skal hovedsakelig bidra til at hver elev føler tilhørighet til egen klasse og trinn. Det er et underliggende mål at samtlige elever skal oppleve klassemiljøet som inkluderende. c) Utarbeidelse av klasseregler. Skjer med basis i skolens ordensreglement og har til hensikt å oppnå en felles forståelse av hva som er akseptabel og god adferd. d) Sosiale sammenkomster for de enkelte klassene. Disse foregår både i klassen på dagtid, etter initiativ fra kontaktlærer eller elevene selv, og på ettermiddagstid, i regi av klassekontaktene. e) Informasjon i kollegiet og klassene om enkeltelevers spesielle problemer, sykdom etc. Behovet for å gi slik informasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle og avklares med foresatte og eleven selv. Informasjonen gis av kontaktlærer, eleven selv, foresatte, helsesøster og/eller annet fagpersonell. f) Revisjon og gjennomgang av felles ordensreglement. Reglementet skal være i samsvar med opplæringslovens bestemmelser. g) Oppfølging av og informasjon om enkelthendelser, mobbing etc. gjennom klassens time. h) Inspeksjon. Gjennomføres av lærere og assistenter i friminuttene og i forbindelse med skoleskyss iht. oppsatt plan. Voksnes tilstedeværelse blant elevene har til hensikt å forebygge krenkende adferd. Inspiserende lærer/assistent skal også gripe inn i situasjoner hvor dette er nødvendig, samt varsle rektor ved mistanke eller kunnskap om krenkende adferd. 3.2 Kartlegging av skolemiljøet Gjennom systematisk og kontinuerlig kartlegging av skolemiljøet skal eventuell mistrivsel, mobbing eller andre brudd på retten til et godt skolemiljø avdekkes. Ørnes skole kartlegger hvert skoleår elevenes psykososiale skolemiljø gjennom: a) Sentralt gitt elevundersøkelse. Gjennomføres elektronisk og iht. sentralt gitt mal. Resultater kunngjøres i kollegiet, for elevene og offentlig gjennom skolens nettside. b) Egen trivselsundersøkelse. Gjennomføres skriftlig og med basis i gjennomdrøftet mal etter avsnitt 5.0. Rektor og/eller kontaktlærere oppsummerer resultatene som igjen kunngjøres i kollegiet, for elevene og offentlig gjennom skolens nettside. c) Elevsamtaler. Gjennomføres av kontaktlærer i forkant av kontaktmøter, ved behov eller i sammenheng med kontaktmøtene. Trivsel skal være et av temaene for samtalen. 4

6 d) Kontaktmøter. Gjennomføres av kontaktlærer én gang pr. semester. Innholdet på møtene reguleres av retningslinjer gitt i virksomhetsplanens avsnitt 2.0. Elev og foresatt gis anledning til å ta opp saker både skriftlig, via egenvurderingsskjema, og muntlig på møtet. Det føres referat fra møtet iht. fastsatt mal. 3.3 Varslingsplikt og tiltak ved tilfeller av mobbing, krenkende adferd el.l. Alle ansatte ved skolen, også personer uten pedagogisk ansvar, har plikt til å varsle rektor ved mistanke eller kunnskap om krenkende adferd slik den er beskrevet i avsnitt 2.2. Følgende handlingsrekke forutsettes fulgt: a) Direkte inngrep ved adferd som innebærer fare for én eller flere elever. b) Undersøkelse av mistanke med hensikt å avdekke hva som faktisk har skjedd. c) Varsling av rektor. Gjøres når nærmere undersøkelse avdekker at én eller flere elever utsettes for krenkende adferd. Skjer normalt muntlig. d) Rektor vurderer om saken må undersøkes ytterligere. Det innkalles eventuelt til møte hvor elev(er), lærer(e), kontaktlærer(e) og foresatte er aktuelle deltakere. Gjennom møtet blir man enig om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. e) Rektor fatter enkeltvedtak i tilfeller hvor tiltak krever dette. f) Eventuelle tiltak iverksettes. Tiltakenes art og omfang vurderes i møte som nevnt i pkt. d). Tiltakene skal være i samsvar med skolens ordensreglement. g) Skolens rådsorganer varsles i mer omfattende tilfeller hvor den uønskede adferden gjelder en større gruppe av elever. Rektor vurderer dessuten, ved forespørsel, om det kan gis en generell orientering om enkeltsaker. h) Elevenes kontaktlærere er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført frem. Dette gjøres hovedsakelig gjennom observasjon og elevsamtale. 3.4 Varslingsplikt og tiltak ved henstillinger om tiltak vedr. mobbing, krenkende adferd etc. Alle henstillinger om tiltak vedr. elevers psykososiale miljø skal meldes videre til rektor (varsling). Følgende handlingsrekke forutsettes fulgt: a) Henstillinger om tiltak fra elever eller foreldre skal normalt rettes til rektor. Om dette vanskelig kan skje, skal likevel den ansatte motta henstillingen. Rektor varsles i alle tilfeller. b) Rektor vurderer om saken må undersøkes ytterligere. Det innkalles eventuelt til møte hvor elev(er), lærer(e), kontaktlærer(e) og foresatte er aktuelle deltakere. Gjennom møtet blir man enig om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes. c) Rektor fatter enkeltvedtak. Vedtak fattes også i tilfeller hvor videre tiltak vurderes som unødvendig. d) Eventuelle tiltak iverksettes. Tiltakenes art og omfang vurderes i møte som nevnt i pkt. b). Tiltakene skal være i samsvar med skolens ordensreglement. e) Elevenes kontaktlærere er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført frem. Dette gjøres hovedsakelig gjennom observasjon og elevsamtale. 4.0 Implementering av planen i virksomheten 4.1 Dokumentasjon og tilgjengelighet Tidfesting av tiltak listet under avsnitt 3.1, 3.2, 5.0 og 6.1 i denne planen gjøres i skolens virksomhetsplan og årshjul. Forpliktende henvisning til plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø gis i virksomhetsplanen og arbeidsinstrukser. Dette dokumentet gjøres også allment tilgjengelig via skolens hjemmeside. Informasjon om rett til vedtak ved henstilling om tiltak vedr. elevenes psykososiale miljø, samt klageadgang gis muntlig ved mottak av henstilling. Det henvises samtidig til informasjon på skolens hjemmeside under "Skolemiljø". 5

7 Enkeltvedtak som fattes ved skolen skriftliggjøres gjennom Meløy kommunes saksbehandlingssystem etter fastsatt mal. 4.2 Møter Evaluering av arbeidet med elevenes psykososiale miljø skjer på fellesmøte hvor lærere og assistenter deltar. Gjennomgang av vedtatt plan for arbeidet skjer i personalmøte hvor alle tilsatte ved skolen deltar. 4.3 Medarbeidersamtale Ved å ta opp arbeidet med det psykososiale miljøet som en del av medarbeidersamtalen, skal ledelsen ved skolen sikre at hver enkelt ansatt utfører lovbestemte plikter og kjenner til de mål som fremgår av avsnitt 1.3. Denne delen av samtalen har også til hensikt å avdekke eventuelle behov for nærmere avklaringer og/eller kompetanseheving. 5.0 Brukerinnflytelse Ved å inkludere elever og foreldre i arbeidet vil skolen sikre at planen for arbeidet med det psykososiale miljøet til enhver tid er oppdatert og i tråd med utfordringene ved skolen. Denne prosessen har også til hensikt å rette kontinuerlig fokus på de underliggende dokumentene som følger av planen (ordensreglement, plan for å forebygge mobbing m.v.). 5.1 Skolens foreldreutvalg Etter konstituering av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), forelegges utvalget skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Rektor gjennomgår planen og foreldrene inviteres til å komme med innspill til endringer. Det skrives referat fra møtet. 5.2 Elevrådet Etter konstituering av elevrådet ved skolestart, forelegges rådet skolens plan for arbeidet med elevens psykososiale miljø. Ansvarlig lærer sørger for gjennomgang av planens ulike avsnitt og eventuelle avklaringer rundt innhold. Elevene inviteres til å komme med innspill til endringer. Lærer med ansvar for elevrådet skriver referat fra møtet og viderebringer dette til rektor. I de kommende elevrådsmøter behandles utvalgte dokumenter som er avledet av denne planen. Elevrådet involveres særlig i arbeidet med: - ordensreglementet - innholdet i egen trivselsundersøkelse - tiltak rettet mot mobbing ved skolen Elevene skal kunne komme med innspill til endringer også vedr. disse dokumentene. 5.3 Skolemiljøutvalget Etter behandling i FAU, internt på skolen og i elevrådet, fremlegges planen i skolemiljøutvalget (SMU). Utvalget vedtar planen. 6.0 Evaluering og revisjon 6.1 Evaluering av arbeidet Arbeidet med elevenes psykososiale miljø evalueres hvert skoleår. Resultatene fra elevundersøkelsene, elevsamtalene, kontaktmøtene og øvrig erfaring fra skoleårets aktiviteter danner grunnlaget for evalueringen. Evaluering av innholdet i skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø sees i direkte sammenheng med resultatene av arbeidet. 6

8 Evalueringen blant lærerne og øvrig personale skjer på planleggingsdag i august måned, mens resultatene behandles i elevråd og foreldreutvalg ved skolestart. Vurderingen av de ulike aktivitetens verdi i skolens forebyggende arbeid danner grunnlag for utarbeidelsen av kommende skoleårs aktivitetskalender. 6.2 Revisjon av planen Eventuell revisjon av planen skjer i etterkant av evalueringen i de ulike fora. Rektor innhenter de ulike aktørenes innspill og reviderer planen med utgangspunkt i disse. 7

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole

Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Stavanger kommune Skeie skole Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Stavanger kommune Skeie skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3 2.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtested:

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

Evaluering/revidering 2013 (juni/des.) Personalet/ledelsen

Evaluering/revidering 2013 (juni/des.) Personalet/ledelsen Øren skole Opplæringsloven 9a-1: «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Handlingsplan for trygghet og

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer