Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold"

Transkript

1 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold. Kritikk og uenighet skal håndteres på en saklig og ryddig måte. Åpenhet på arbeidsplassen viser en sunn bedriftskultur som både virksomheten og ansatte er tjent med. Det er viktig at du bruker retten til å si fra eller varsle om kritikkverdige forhold, slik at uønskete og ulovlige forhold kan bli avdekket og rettet opp. Varsling gir mulighet for å rydde opp i problemene og unngå at disse blir større. 2. Ytringsfrihet Ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg både om kommunens virksomhet og om andre forhold. Lojalitetsplikten i arbeidsforholdet og taushetsplikt kan imidlertid begrense ytringsfriheten. Det er likevel begrensninger i ansattes ytringsfrihet som må begrunnes, ikke ytringsfriheten. 3. Hva er varsling? Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover, interne regler, etisk standard eller allment aksepterte etiske normer. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: Forhold som kan medføre fare for liv eller helse (plikt til å si fra) Mobbing, trakassering og diskriminering (plikt til å si fra) (lenke) Korrupsjon, underslag, tyveri og økonomiske misligheter Brudd på taushetsplikt Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljøloven Uforsvarlig saksbehandling Manglende eller uforsvarlig tjenestetilbud Forhold som du mener er kritikkverdig ut fra din personlige etiske overbevisning er ikke varsling. Kritikkverdige forhold som gjelder deg selv vil bli behandlet som klage (jf. Retningslinjer for mobbing m.m.). Skille mellom varsling og avviksrapportering kan noen ganger være uklart. Avvik er nærmere beskrevet i HMS-håndboken og gjelder utilfredsstillende forhold, skade eller tilløp til skade, samt brudd på informasjonssikkerhet. Det viktigste er at du varsler om kritikkverdige forhold eller melder fra om avvik, ikke om dette gjøres formelt riktig. 4. Hvordan varsle? Varsling skal skje på en forsvarlig måte. Varsling i samsvar med disse retningslinjene er alltid forsvarlig.

2 Internt Du varsler ved å si fra til nærmeste leder. Dersom du ikke tror at dette er tilstrekkelig, eller du ikke ønsker dette av andre grunner, kan du varsle til overordnet leder, verneombud, tillitsvalgt eller HMSavdeling. Varslingssekretariatet består av en representant fra arbeidsgiver, en fra arbeidstakerorganisasjonene og en ekstern representant (lenke til medlemsoversikt). Sekretariatet er opprettet for å motta varsler når varsling gjennom andre kanaler ikke fører fram, eller du ikke ønsker å varsle gjennom de ordinære varslingskanalene. Varslingssekretariatet håndterer også web-varslingskanalen (lenke), som du finner på intranettet. Her kan du velge å være anonym. Det er ingen formkrav til varslingen, den kan skje ved telefon, brev, e-post, personlig fremmøte eller gjennom varslingskanal. Det er allikevel ønskelig at du fyller ut skjemaet Varsling i Stavanger kommune (lenke), slik at varselet blir dokumentert på en god måte. Dette gjelder ikke dersom du varsler gjennom web-varslingskanalen. Eksternt Før du varsler eksternt bør du ha forsøkt intern varsling. Du kan varsle til tilsynsmyndigheter som eks. Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Datatilsynet mv. Du kan også varsle til media, men du bør først ha forsøkt alle andre kanaler. Muligheten for å påføre virksomheten og/eller ansatte skade er vanligvis mye større ved varsling til media. Varsler du til media skal du foreta en avveining mellom din ytringsfrihet og arbeidsgivers interesser. Hovedgrunner som åpner for forsvarlig varsling eksternt: Kriminelle eller andre alvorlige forhold Intern varsling kan medføre gjengjeldelse Behov for å handle raskt (bevisforspillelse eller det står om liv og helse) Saken (eller lignende saker) er tatt opp internt uten at det har skjedd noe 5. Forbud mot gjengjeldelse Dersom du varsler forsvarlig om kritikkverdige forhold, skal du ikke utsettes for gjengjeldelse. Enhver ugunstig behandling som er reaksjon på en forsvarlig varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Dette kan gjelde tilrettevisning, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, oppsigelse og avskjed. Legger du fram opplysninger som gir grunn til å tro at det foreligger en gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at gjengjeldelse ikke har funnet sted. Viser det seg at det ikke forelå kritikkverdige forhold, er du vernet mot gjengjeldelse så lenge du har vært i god tro. Arbeidsgiver kan komme med motargumenter, men disse skal ikke ha karakter av gjengjeldelse. 6. Fortrolighet - anonymitet

3 Du som varsler har rett på fortrolig behandling. Dette innebærer at varsleren er kjent kun for en avgrenset gruppe. Ønsker du å stå åpent fram med navn, skal dette være avtalt mellom deg og den du har varslet til. Du kan også varsle anonymt gjennom web-varslingskanalen (lenke). Her får du et passord og kan ved bruk av dette kommunisere med varslingssekretariatet. Det vil ikke fremkomme hvem som varsler. Dersom du velger å være anonym, kan den du varsler til bli forhindret i å få tak i flere opplysninger om forholdet, slik at saksbehandlingen må avsluttes på grunn av mangel på tilstrekkelig bevis. 7. Hensynet til den det varsles om Den det varsles om skal i utgangspunktet gjøres kjent med forholdet og få anledning til å komme med sin versjon før det trekkes en konklusjon. Det kan gjøres unntak av hensyn til videre undersøkelser eller bevisforspillelse. Når saken er ferdigbehandlet, skal den det varsles om straks ha beskjed, uansett utfallet av behandlingen. 8. Videre saksbehandling Når du har varslet, skal du ha informasjon om at varselet er mottatt og forventet framdrift, senest innen 14 dager. Dersom du varsler gjennom web-varslingskanalen, får du en kvittering om at varselet er mottatt. Selve behandlingen av varselet kan ta lengre tid. Du skal alltid ha tilbakemelding om utfallet av saken. Hensynet til taushetsplikten kan være til hinder for full tilbakemelding.

4 Varsling av kritikkverdige forhold oppfølging Veiledning til ledere og saksbehandlere. 1. Saksbehandling generelt Leder vurderer hvordan varselet skal følges opp. Når nærmeste leder er inhabil, må overordnet leder eller andre overta saken. Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes. De forhold det varsles om må sannsynliggjøres eller dokumenteres. Dersom det foreligger et kritikkverdig forhold, må dette opphøre snarest mulig og eventuelle tiltak må iverksettes. 2. Arkivering av varselet Varsel om alvorlige kritikkverdige forhold skal arkiveres. Leder bør be varsler fylle ut skjemaet Varsling i Stavanger kommune (lenke). Alternativt kan leder notere varselet og be varsler om å undertegne. Varsles det gjennom web-varslingskanalen, blir sakene automatisk registrert og deretter arkivert. 3. Oppfølging av varselet Ved oppfølging av varselet gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandling, herunder: Vedtak skal treffes etter at saken er best mulig opplyst Alle berørte parter skal få anledning til å uttale seg og har rett til bistand av tillitsvalgt eller verneombud. Partene har innsyn i sakens dokumenter, dersom ikke særskilte forhold tilsier noe annet. Den som varsler er ikke part i saken, med mindre varselet gjelder seg selv. Saksbehandling og beslutninger skal dokumenteres Åpenbart grunnløse påstander om personer skal også følges opp, for å avkrefte påstandene Undersøkelse Leder har ansvar for å undersøke varselet. Dette kan gjøres ved individuelle samtaler med partene, samt eventuelle vitner, for å få kartlagt hvilke faktiske hendelser som har forekommet. Undersøkelser av mer teknisk art kan også være aktuelt, eks. gjennomgang av dokumenter ved mistanke om mislighold. Den som har fått et varsel mot seg skal ha mulighet til å forsvare seg. Det gjelder selvsagt også for den som har varslet, dersom det kommer motanklager i løpet av undersøkelsesprosessen. Konklusjon Når saken er ferdig undersøkt, skal leder vurdere om det foreligger kritikkverdig forhold, og om varselet dermed gir grunnlag for oppfølging og iverksetting av tiltak. Dersom varsler sier fra om forhold som gjelder seg selv, behandles dette som en klage. Det skal foretas en vurdering av om hendelsen det varsles om er påregnelig (som en må forvente) eller er uakseptabel, som krever oppfølging.

5 Eventuelle tiltak Dersom det foreligger kritikkverdige forhold, må forholdet opphøre og eventuelle tiltak iverksettes. Dette kan være oppfølging av arbeidsplassen, rutineendringer eller personaloppfølging. Effekten av tiltakene må kontrolleres, for å sikre varig forbedring. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at saken legges til observasjon, eks. ved manglende dokumentasjon, når lignende varsel er undersøkt tidligere eller det er behov for å avvente andre prosesser. Skjemaet Intern oppfølging kan benyttes. (lenke) Saker som gjelder mobbing, trakassering og diskriminering følges opp i henhold til HMS-håndboken pkt (lenke) Figuren viser hvordan varsel skal følges opp:

6 4. Tilbakemelding til varsler og eventuelt den det varsles om Varsler skal ha tilbakemelding om at varselet er mottatt, senest innen 14 dager. Så langt det er mulig eller forsvarlig skal det samtidig også gis beskjed om videre oppfølging av saken. Når saken er avsluttet, skal varsler og eventuelt den det varsles om få skriftlig tilbakemelding. Eksempel på innhold kan være: Varselet inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til at undersøkelse kan foretas Varselet gir/gir ikke grunnlag for oppfølging i form av endrede rutiner Varselet gir/gir ikke grunnlag for (annen) videre oppfølging i virksomheten De forhold varselet gjelder er ivaretatt gjennom igangsatte tiltak Varselet gjelder HMS-avvik og skal registreres i avviks- og forbedringssystemet Synergi. 5. Oppfølging av varsleren Den det er varslet til bør følge opp varsleren i etterkant for å sikre at situasjonen er forbedret. 6. Rapportering Som en del av rådmannens oppfølging av internkontroll skal antall varsler rapporteres i HMS- rapport pr. tertial. Vedlegg: Etisk standard for ansatte og folkevalgte (lenke) Arbeidsmiljøloven (lenke)

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Godkjent ledermøte 29.5.08 Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Det er etablert en HOTLINE for effektiv og enkel varsling av forhold som er uetisk,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Arbeidsmiljø nr. 2-11 Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Denne brosjyren gir en kort oversikt

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer