Friskere liv med forebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskere liv med forebygging"

Transkript

1 Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014

2 1. Bakgrunn Målsetning Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar Svar fra de som hadde hatt besøk Tabell 2. Hva opplevdes som mest nyttig? Tabell 3. Hvordan tenker du oppfølgingen kan foregå? Svar fra de som takket nei Tabell 4. Hva var årsaken til at du takket nei? Tabell 5. Kunne du tenke deg å ta imot besøk senere? Tabell 6. Ville du heller ha andre muligheter for kontakt? Avslutning Vedlegg

3 1. Bakgrunn Høsten 2011 søkte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- Agder Helsedirektoratet om midler til prosjekt Friskere liv med forebygging ; forebyggende hjemmebesøk til friske eldre. Prosjektet skulle foregå i samarbeid med Utviklingssentrene i Vest-Agder og kommunene Grimstad, Lillesand, Arendal, Songdalen og Kristiansand var deltagere. Søknaden ble innvilget og i april 2012 ble det ansatt prosjektleder i hvert fylke. Prosjektlederne utarbeidet materiell til bruk ved hjemmebesøkene og besøkene startet høsten Besøkene skulle i hovedsak legges opp som en helsefremmende samtale. Målene med besøkene var å få aktive eldre med kunnskap om egen helse og mulighet til å mestre helsesvikt, utsette behov for tjenester i 1. og 2. linjetjenesten og sikre økt kunnskap om rett tilbud til rett tid. Målgruppen var personer som fylte 78 år. Besøkene skulle følges opp med nytt besøk eller en telefonsamtale; valgt av besøker etter faglig vurdering. Våren 2014 hadde Grimstad, Songdalen og Kristiansand tilbudt besøk til tre ulike årskull; 1934, 1935 og Til sammen har ca 440 personer fått tilbud om besøk i disse tre kommunene og 309 takket ja til tilbudet. Arendal og Lillesand hadde av ulike årsaker kun tilbudt besøk til ett årskull hver; Arendal besøkte 85 personer født 1935 og Lillesand besøkte 16 personer født Målsetning for spørreundersøkelse Vi ønsket å vite mer om hva de eldre selv mente om våre besøk, hva de opplevde som mest nyttig. Vi ville også vite mer om de som takket nei, hva var årsaken til det valget? Det ble laget to ulike spørreskjema som ble sendt ut til alle som hadde hatt besøk og til de som takket nei. Siden Arendal og Lillesand kun hadde besøkt ett årskull hver valgte vi å utelate dem fra spørreundersøkelsen. Vi valgte å lage et spørreskjema med få spørsmål, vi hadde et ønske om at så mange som mulig skulle ta seg tid til å svare. Skjemaene ble forelagt både universitetslektor Bjørg Dale på UiA og seniorforsker Mikkel Vass ved Københavns Universitet og ble endret etter deres kommentarer. Se vedlegg. 3

4 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar. Kommune Utsendt til de Besvart; Utsendt til Besvart; Svar fra alle som har hatt antall og % de som antall og besøk takket nei % Grimstad /77 % 78 58/74% 192 / 76 % Kristiansand 91 68/75 % 42 23/55% 91/68 % Songdalen 43 35/81 % 13 9/69% 44/79 % Til sammen /77 % /68% 327/74 % Som tabellen viser er vi veldig fornøyde med svarprosenten, både fra alle tre kommuner og fra de to ulike grupperingene. 3. Svar fra de som hadde hatt besøk De ble først bedt om å kommentere opplevelse av besøket og mange av de som hadde hatt besøk benyttet anledningen til det. De fleste sa det hadde vært hyggelig, koselig, nyttig, et positivt tiltak og informativt. Andre hadde lengre kommentarer: Var i utgangspunktet negativ, men ble positivt overrasket. Veldig hyggelig og nyttig besøk. Veldig imponert over materiell som ble utlevert, spesielt nyttig er heftet: Øvelser som holder deg i form. Meget positivt besøk. Jeg fikk gode råd om forbedringer. Syns det var bra med et føre-var-besøk. Nyttig samtale. Og at du hadde tid til å lytte. Et lyspunkt i en ellers grå hverdag. Det er fint at noen bryr seg og å få en kontakt som kan kontaktes ved behov. Besøket var overraskende og positivt. Og resulterte i mer systematisk trening. Positivt å få innblikk i alt som er tilrettelagt for eldre. 4

5 3.1. Tabell 2. Hva opplevdes som mest nyttig? Hva opplevde du som mest nyttig med besøket? Antall og %, flere svaralternativer mulige. Kommune Samtalen Informasjon Brosjyrer Telefonliste Annet Grimstad (n=134) 103 (77 %) 83 (62 %) 40 (30 %) 17 (13 %) 1 (1%) Kristiansand (n=68) 46 (68%) 53 (78%) 23 (34%) 10 (15%) 0 Songdalen (n=35) 24 (69%) 23 (66%) 8 (23%) 5 (14%) 0 Til sammen (n=237) 173 (73%) 159 (67%) 71 (30%) 32 (14%) 1 (0,5%) Tabellen viser at 73 % av de som har hatt besøk opplevde selve samtalen som det mest nyttige. Det er liten variasjon mellom kommunene. I Kristiansand var det litt flere som syntes informasjonen var det mest nyttige. De fikk også spørsmål om det var noe de savnet ved besøkene. Det var kun syv personer som svarte ja til dette og det handlet for det meste om personlige ønsker Tabell 3. Hvordan tenker du oppfølgingen kan foregå? Hvordan tenker du at oppfølgingen kan foregå? Antall og %, flere svaralternativer mulige. Kommune Oppfølging Ønsker Ønsker Vil ta Ønsker Annet ikke nødvendig årlig besøk årlig tlf kontakt selv info pr post Grimstad (n=134) 14 (11 %) 50 (38 %) 24 (18 %) 63 (47 %) 47(35%) 4 (3 %) Kristiansand 8 (12%) 17 (25%) 11 (16%) 35 (51%) 35 (51%) 2 (3%) (n=68) Songdalen 6 (17%) 6 (17%) 3 (9%) 23 (66%) 10 (29%) 1 (3%) (n=35) Til sammen 28 (12%) 73 (31%) 38 (16%) 121 (51%) 92 (39%) 7 (3%) (n=237) Tabellen viser at ca 1/3 av de som mottok besøk gjerne ville ha årlige besøk. Ca halvparten ville heller ta kontakt selv. Det er små forskjeller mellom kommunene. 5

6 Tilslutt på skjema ble de oppfordret til å komme med andre kommentarer. Her var mange opptatt av at de ønsket tiltaket skulle fortsette, at de følte seg sett og tatt vare på, at de var glade for å ha en kontaktperson. Noen få mente at kommunen heller burde bruke pengene på de som virkelig trengte det og ikke legge ned avdelinger. Alt i alt ser det ut til at vi har nådd vår målsetning om å få til en god helsefremmende samtale og at det materiell vi har samlet i informasjonsmappene oppfattes som nyttig og informativt av de eldre. 4. Svar fra de som takket nei Vi var først og fremst opptatt av hvorfor de hadde takket nei, men de ble også spurt om de kunne tenke seg besøk seinere eller om de ønsket seg andre kontaktmuligheter Tabell 4. Hva var årsaken til at du takket nei? Hva var årsaken til at du takket nei? Antall og %, flere svaralternativer mulige. Kommune For frisk For syk Ikke interessert Andre årsaker Ubesvart Grimstad (n=58) 37 (64%) 3 (5%) 8 (14%) 11 (19%) 1 (2%) Kristiansand (n=23) 15 (65%) 0 3 (13%) 5 (22%) 0 Songdalen (n=9) 6 (67%) 0 1 (11%) 1 (11%) 1 (11%) Til sammen (n=90) 58(66%) 3 (3%) 12 (14%) 17 (19%) 2 (2%) Tabellen viser at 2/3 av de som svarte mente de var for friske til å ta imot tilbudet. Det er ingen ulikheter mellom kommunene. Kun tre personer mente de var for syke. Resten fordelte seg på ikke å være interessert eller hadde andre årsaker; ute på reise, på jobb, på flyttefot osv. 6

7 4.2. Tabell 5. Kunne du tenke deg å ta imot besøk senere? Kunne du tenke deg å ta imot et forebyggende hjemmebesøk senere? Antall og %. Kun ett svar. Kommune Ja Nei Vet ikke Ubesvart Grimstad (n=58) 24 (41 %) 10 (17 %) 19 (33 %) 5 (9 %) Kristiansand (n=23) 8 (35 %) 7 (30 %) 8 (35 %) 0 Songdalen (n=9) 5 (56 %) 1 (11 %) 2 (22 %) 1 (11 %) Til sammen (n=90) 37 (42%) 18 (20 %) 29 (32 %) 6 (7 %) Som vi ser er det bare 1/5 som svarer nei på dette. Litt under halvparten vil takke ja til et besøk seinere og 1/3 vet ikke. I Songdalen er det over halvparten som ville takke ja, kan det henge sammen med at det er en liten kommune og at de kjenner besøkeren? 4.3. Tabell 6. Ville du heller ha andre muligheter for kontakt? Ville du heller ha andre muligheter for kontakt med kommunen? Antall og %, flere svaralternativer mulige. Kommune Ønsker Årlig Tar Informasjon Annet Ubesvart ikke slik kontakt telefonkontakt kontakt selv pr post Grimstad (n=58) 2 (4%) 6 (11%) 43 (74%) 11 (19%) 0 6 (11%) Kristiansand 0 4 (17%) 16 (70%) 4 (17%) 1 (4%) 0 (n=23) Songdalen (n=9) 0 1 (11%) 5 (56%) 2 (22%) 0 1 (11%) Til sammen 2 (2%) 11 (12%) 634(71%) 17 (19%) 1 (1%) 7 (8%) (n=90) Tabellen viser at flertallet ønsker å ta kontakt selv. Da er det interessant å vite om de vet hvor de skal henvende seg. Hadde de visst det hvis de ikke hadde fått tilbud om Forebyggende hjemmebesøk? Noen ønsker en telefonsamtale en gang i året og noen vil ha oppdatert informasjon i posten. 7

8 5. Avslutning Vi er veldig fornøyde med at så mange av de eldre tok seg tid til å svare på spørreskjemaene. Så langt vi kan se har vi klart å få til en god balanse mellom den viktige helsefremmende samtalen og informasjonen som deles ut. Det er interessant at de eldre sier de føler seg sett og som viktige innbyggere i kommunen ved å få et slikt besøk. De fleste eldre er aktive og spreke, de trener jevnlig og har et godt sosialt nettverk. For noen av disse er det viktig å få en bekreftelse på at det de gjør er riktig. En del andre trenger kanskje et puff i riktig retning, både når det gjelder fysisk aktivitet og sosial stimulering. Det er ikke lett å skaffe seg nye venner når du nærmer deg 80 år og de vennene du hadde før er syke eller døde. Kommunene har et rikt kulturtilbud og mange aktiviteter på både dag- og kveldstid. I Songdalen er Songdalstunet et naturlig samlingspunkt og mange eldre har flyttet i leiligheter i sentrum. Kristiansand kommune har flere eldresentre med stor aktivitet. I Grimstad er det stor aktivitet i de ulike menighetene og Kulturboden/9te9 blir nå et spennende kommunalt bidrag til nye aktiviteter. Mange av de som har svart sier de helst vil ta kontakt med kommunen selv. Det hadde vært interessant å vite om det at de via forebyggende hjemmebesøk nå har en kontaktperson påvirker ønsket om selv å ta kontakt. Har det en betydning at de har et kjent ansikt og et telefonnummer å forholde seg til? Noen kommuner som har drevet med Forebyggende hjemmebesøk i flere år har opprettet ulike kontor for eldre; Infosenter for seniorer (Trondheim), Friskliv Senior (Hamar), Rådgivningstjeneste for eldre (Gjøvik), Helsestasjon for seniorer (Lier) m.fl. Dette er steder de eldre selv kan kontakte og eventuelt ha en samtale hvis de ikke ønsker besøk hjemme. På Infosenteret i Trondheim har de også innredet et rom med Velferdsteknologi slik at de som kommer dit kan få en smakebit av hva det omfatter. Både Songdalen, Kristiansand og Grimstad satser videre på Forebyggende hjemmebesøk. Det blir interessant å se om besøkene på lang sikt kan utsette behovene for tjenester ved at de eldre holder seg spreke og mestrer hverdagen lenger enn tidligere. Det er selvsagt vanskelig å vite om det er akkurat besøkene som gir en slik forbedring, men de kan forhåpentlig være med å påvirke i riktig retning. 8

9 6. Vedlegg Spørreskjema til de som har hatt besøk Spørreskjema til de som takket nei Grimstad 4.september 2014 Berit Westbye Prosjektleder 9

10 10

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre 30. mai 2013 Skei hotell. Berit Westbye

Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre 30. mai 2013 Skei hotell. Berit Westbye Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre 30. mai 2013 Skei hotell Berit Westbye STARTEN FOR OSS Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder søkte midler fra Helsedirektoratet

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer