Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014"

Transkript

1 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo

2 Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse av kvaliteten på servicen de mottar i publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo. Undersøkelsen er utført på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Arbeids- og velferdsetaten i Oslo (heretter kalt NAV Oslo). Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom NAV Oslo og Oslo kommune ved Helseetaten og Velferdsetaten. Resultatene presenteres på nettsidene til Helseetaten ( Velferdsetaten ( og NAV Oslo ( Spørreskjemaet som er benyttet ble utarbeidet i 2011 etter innspill fra flere brukerorganisasjoner. Vi takker alle som har bidratt i gjennomføringen av undersøkelsen. Spesielt takker vi alle brukerne som har svart på undersøkelsen og som har delt sine opplevelser med oss. NAV Oslo og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil benytte resultatene fra undersøkelsen i vårt felles arbeid med å videreutvikle NAV-kontorene i Oslo. 2

3 Innhold FORORD... 2 OPPSUMMERING OG HOVEDFUNN GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN Spørreskjema Oversettelse av spørreskjema Populasjon og utvalg Metode Svarprosent og usikkerhet Forklaring til figurene SAMLEDE RESULTATER FOR ALLE NAV-KONTOR Årsak til besøk Tilfredshet ved publikumsmottakene Drivere bak helhetlig vurdering av publikumsmottaket Sammenheng mellom årsak til besøk og helhetlig vurdering RESULTATER FOR BYDELER Sammenligning av helhetlig vurdering for alle NAV-kontorene Resultater for NAV Frogner Resultater for NAV St. Hanshaugen Resultater for NAV Sagene Resultater for NAV Grünerløkka Resultater for NAV Gamle Oslo Resultater for NAV Nordstrand Resultater for NAV Søndre Nordstrand Resultater for NAV Østensjø Resultater for NAV Alna Resultater for NAV Stovner Resultater for NAV Grorud

4 3.13 Resultater for NAV Bjerke Resultater for NAV Nordre Aker Resultater for NAV Vestre Aker Resultater for NAV Ullern VEDLEGG A INVITASJONSBREV TIL BRUKERNE VEDLEGG B SPØRRESKJEMA Tabelloversikt Tabell 1.2 Språkvalg... 7 Tabell 1.5 Utvalg og svarprosent... 8 Tabell 2.3 Drivere bak helhetlig vurdering av publikumsmottaket Figuroversikt Figur 2.1 Årsak til besøk ved publikumsmottakene i Oslo Figur 2.2 Tilfredshet ved publikumsmottakene i Oslo Figur 2.4 Helhetlig vurdering av servicen i publikumsmottakene i Oslo Figur 3.1 Andel fornøyde med servicen i publikumsmottakene helhetlig sett Figur Årsak til besøk ved NAV Frogner Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Frogner Figur Årsak til besøk ved NAV St. Hanshaugen Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV St. Hanshaugen Figur Årsak til besøk ved NAV Sagene Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Sagene Figur Årsak til besøk ved NAV Grünerløkka... Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Grünerløkka Figur Årsak til besøk ved NAV Gamle Oslo Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Gamle Oslo Figur Årsak til besøk ved NAV Nordstrand Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Nordstrand Figur Årsak til besøk ved NAV Søndre Nordstrand... Figur Årsak til besøk ved NAV Østensjø Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Østensjø Figur Årsak til besøk ved NAV Alna Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Alna Figur Årsak til besøk ved NAV Stovner Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Stovner Figur Årsak til besøk ved NAV Grorud Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Grorud Figur Årsak til besøk ved NAV Bjerke Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Bjerke Figur Årsak til besøk ved NAV Nordre Aker Figur Årsak til besøk ved NAV Vestre Aker Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Vestre Aker Figur Årsak til besøk ved NAV Ullern Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Ullern

5 Oppsummering og hovedfunn Undersøkelsen ble gjennomført blant besøkende i publikumsmottakene som benyttet seg av tjenester ved NAV-kontorene i Oslo i perioden oktober Til sammen har besøkende svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 48. Analysen av resultatene har gitt følgende hovedfunn: 77 prosent av brukerne er fornøyde eller svært fornøyde med servicen helhetlig sett. Mest fornøyde er brukerne som besøkte publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV og de som kom for å levere noe. Av disse var henholdsvis 86 og 85 prosent fornøyd. Minst fornøyd er brukere som besøkte publikumsmottaket fordi de ikke kom fram på telefon. Av disse var 42 prosent fornøyd. Det er høyest ja-andel på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (87 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (83 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (61 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (67 prosent). Enkeltforholdene som har størst betydning for helhetsinntrykket av publikumsmottaket på NAV-kontorene er om brukerne blir møtt med respekt av de ansatte, om de er fornøyd med informasjonen de har fått, og om de fikk den hjelpen de hadde behov for. Brukertilfredsheten varierer mellom NAV-kontorene. Differansen på NAV-kontorene med høyest og lavest andel brukere som er fornøyd eller svært fornøyd helhetlig sett, er 24 prosentpoeng. 5

6 1 Gjennomføring av undersøkelsen På oppdrag fra Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og NAV Oslo, ble det høsten 2014 gjennomført en felles brukerundersøkelse blant besøkende ved NAVs publikumsmottak i Oslo. Hensikten var å måle brukertilfredsheten på områder som brukervennlighet, service og tilgang på informasjon. Undersøkelsen ble gjennomført på tilnærmet lik måte og med samme spørreskjema som i og Skjemaet ble den gang utviklet i samarbeid med representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Alle brukerutvalg ved NAV-kontorene i Oslo fikk dessuten mulighet til å komme med innspill. Årets undersøkelse ble gjennomført en uke senere enn undersøkelsen i. Utbetaling av stønader følger faste datoer og kan påvirke hvilke brukergrupper som er innom kontoret til ulike tidsrom i måneden. Dette er forhold som må tas hensyn til ved sammenligning av resultatene fra forrige undersøkelse. 1.1 Spørreskjema Følgende spørsmål ble stilt i undersøkelsen. Spørsmålene er gruppert i fire hovedområder: brukervennlighet, respektfull behandling, informasjon og helhetlig vurdering. Se vedlegg B for fullstendig presentasjon av spørreskjemaet. 1. Hvorfor har du oppsøkt publikumsmottaket i dag? (Kan sette flere kryss) Timeavtale Kopiere dokumenter Jobbsøking Levere noe Informasjon/veiledning fra NAV Bruke PC/internett Kom ikke fram på telefon Ærend annet sted enn hos NAV Annet Brukervennlighet 2. Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? 3. Var ventetiden akseptabel? 4. Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Respektfull behandling 5. Ble du møtt med respekt av de ansatte? 6. Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Informasjon 7. Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? 8. Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Helhetlig vurdering 9. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett? 6

7 1.1.1 Firedelt skala Spørsmålene kunnes besvares på en firedelt skala. Svarkategoriene ble valgt for å gjøre besvarelsen så brukervennlig som mulig, og samtidig få frem nyanser i respondentens vurderinger. På spørsmål 2 til 8 var svarkategoriene ja, absolutt, ja, delvis, nei, ikke helt og nei, ikke i det hele tatt. Svarkategoriene på spørsmål 9 var svært fornøyd, fornøyd, misfornøyd og svært misfornøyd. Respondenten kunne også svare vet ikke/ikke aktuelt på alle spørsmål utenom spørsmål 1. Til slutt hadde respondenten mulighet til å komme med forslag til hvordan publikumsmottaket kan bli bedre. Om lag 33 prosent av respondentene hadde forbedringsforslag. Disse oversendes de respektive NAV-kontorene. 1.2 Oversettelse av spørreskjema For å øke deltakelsen har spørreskjemaet blitt oversatt til flere språk. Dette vil kunne forhindre underrepresentasjon av besøkende med svake norskkunnskaper. Spørreskjemaet er oversatt til seks språk: engelsk, spansk, polsk, somali, arabisk og urdu. Tabellen under viser hvor mange som har besvart undersøkelsen på hvert språk. 18 prosent av skjemaene ble besvart på et annet språk enn norsk. Tabell 1.2 Språkvalg Antall svar samlet for bydelene Andel svar samlet for bydelene Norsk ,0 % Arabisk 52 2,3 % Engelsk 177 7,7 % Polsk 48 2,1 % Somali 77 3,4 % Spansk 29 1,3 % Urdu 30 1,3 % Samlet utenlandsk/andre språk % Svar i alt % 1.3 Populasjon og utvalg Populasjonen i denne undersøkelsen er besøkende i publikumsmottakene som har benyttet tjenester ved NAV-kontorene i perioden oktober Personer som følger med en besøkende, for eksempel en tolk eller en ektefelle, men som ikke selv har benyttet tjenester, er ekskludert fra undersøkelsen. Det samme gjelder personer som ikke behersker norsk eller et av de andre seks språkene. På de minste kontorene ble alle besøkende inkludert i utvalget. På de større kontorene ble hver andre eller hver tredje valgt ut. Utvalget ble trukket ut på vei ut av publikumsmottaket. Besøkende omtales også som brukere og respondenter i rapporten. 1.4 Metode I forkant av undersøkelsesperioden ble det gjennomført en opplæring av intervjuere fra hvert NAV-kontor. Intervjuerne var ansvarlig for uttrekk av respondenter, og for å registrere hvor mange som deltok på undersøkelsen. Av hensyn til habilitet rekrutterte intervjuerne respondenter på et annet kontor enn der de arbeider til daglig. Respondentene ble informert om at undersøkelsen var frivillig og anonym. For å øke deltakelsen, var det mulig å vinne et gavekort til en verdi av kroner 1000,- ved hvert kontor. 7

8 1.5 Svarprosent og usikkerhet Tabell 1.5 viser bruttoutvalget i undersøkelsen. Antallet personer som ble ekskludert fra undersøkelsen er ikke inkludert i oversikten. I tillegg til antallet som besvarte undersøkelsen og antallet som ikke ønsket å delta, viser oversikten også hvor mange besøkende som intervjueren ikke oppnådde kontakt med. Dette er personer som intervjuerne ikke rakk å henvende seg til før de forlot publikumsmottaket. Tabell 1.5 Utvalg og svarprosent Antall som har Antall som ikke Antall ikke svart har svart kontakt Totalt utvalg Svarprosent NAV Frogner % NAV St. Hanshaugen % NAV Sagene % NAV Grünerløkka % NAV Gamle Oslo % NAV Nordstrand % NAV Søndre Nordstrand % NAV Østensjø % NAV Alna % NAV Stovner % NAV Grorud % NAV Bjerke % NAV Nordre Aker % NAV Vestre Aker % NAV Ullern % Samlet for bydelene % Av totalt personer i bruttoutvalget besvarte personer undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 48. Lavest deltakelse var det på NAV Alna med 29 prosent, og høyest deltakelse på NAV Vestre Aker med 63 prosent. Fordi dette er en utvalgsundersøkelse vil resultatene være beheftet med feilmarginer. For de samlede resultatene for Oslo kan vi med 95 prosent sannsynlighet si at de riktige resultatene ligger innenfor ± 2,0 prosentpoeng ved et resultat på for eksempel 50 prosent. Per bydel øker feilmarginene ytterligere, og vil ved samme resultat ligge mellom ± 6,6 og ± 10,4 prosentpoeng, avhengig av størrelsen på utvalget. Feilmarginene reduseres jo mer prosentresultatet avviker fra en andel på 50 prosent. 1.6 Forklaring til figurene I rapporten presenteres samlede resultater for NAV-kontorene i Oslo, og resultater for hvert NAV-kontor. I figurene vises også resultatene fra undersøkelsen i gjengitt som søyler nedenfor årets resultat. Fordi alle besøkende ble inkludert i utvalget på de små kontorene, og hver andre eller hver tredje ble inkludert på de større kontorene, er respondenter fra små kontor overrepresentert i utvalget. I de samlede resultatene vektes utvalget etter størrelse på populasjonen ved de enkelte NAV-kontorene. Vektingen har liten betydning for resultatene. På spørsmål om hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket, hadde respondentene mulighet til å velge flere svaralternativer. I presentasjon av resultatene for årsak til besøk (figur 2.1 for 8

9 Oslo samlet og tilsvarende figur for bydelene) vises fordelingen av antall avkryssede alternativer. Resultatene fra er gjengitt i smalere søyler under årets resultat. I analyse av sammenheng mellom årsak til besøk og helhetlig vurdering av servicen i publikumsmottaket (figur 2.4), sorteres respondentene etter om de har krysset av for ett eller flere alternativer. De med kun ett alternativ sorteres etter oppgitt årsak for besøk. De som har krysset av for flere alternativer sorteres i gruppen for flervalg. I presentasjonen av resultatene på de fire områdene: brukervennlighet, respektfull behandling, informasjon og helhetlig vurdering, vises hele svarfordelingen (figur 2.2 for Oslo samlet og tilsvarende figur for bydelene). I diskusjonen av resultatene slås kategoriene ja, absolutt og ja, delvis sammen til en ja-andel og svært fornøyd og fornøyd slås sammen til andelen fornøyde brukere. Sistnevnte kategorisering benyttes også i presentasjon og diskusjon av sammenligningen av helhetlig vurdering for alle NAV-kontorene (figur 3.1). Det presenteres også en enkel statistisk analyse for å avklare hvilken samvariasjon det er mellom svarene på enkeltspørsmålene, og vurdering av den helhetlige servicen ved NAVkontorene (tabell 2.3). Analysen er gjennomført ved bruk av Pearsons korrelasjonstest (Pearsons r). Korrelasjon på ± sier noe om styrken på samvariasjonen. En korrelasjon på -1 er maksimal negativ samvariasjon, 0 gir uttrykk for ingen samvariasjon, mens 1 angir at det er maksimal positiv samvariasjon mellom verdiene på de aktuelle variablene. I den sammenheng presenteres også en gjennomsnittscore på spørsmålet om helhetlig vurdering, der svært misfornøyd er gitt verdien 1, misfornøyd verdien 2, fornøyd verdien 3 og svært fornøyd verdien 4. Respondenter som svarte vet ikke/ikke aktuelt er utelatt fra denne analysen. Prosentfordelingene i figurene er avrundet. Det betyr at prosentfordelingene i figurene som viser tilfredshet ved publikumsmottakene vil kunne avvike fra 100 prosent. Når det gjelder årsak til besøk har respondenten hatt anledning til å avgi flere svar. Derfor vil summen av prosentfordelingen på disse resultatene overstige 100 prosent. 9

10 2 Samlede resultater for alle NAV-kontor I dette kapitlet presenteres de samlede resultatene for de 15 NAV-kontorene. Først vises en svarfordeling på hvorfor respondentene oppsøkte NAVs publikumsmottak. Videre presenteres svarfordelingen på de fire områdene. For å gi et helhetlig bilde, er andelen som har svart vet ikke/ikke aktuelt inkludert i fordelingen. Se kapittel 1.1 for fullstendig spørsmålsformulering og nærmere beskrivelse av svarkategoriene. Deretter presenteres en enkel statistisk analyse for å belyse korrelasjonen mellom svarene på enkeltspørsmålene og helhetlig vurdering av servicen. Avslutningsvis presenteres en oversikt for sammenheng mellom årsak til besøk og helhetlig vurdering av servicen i publikumsmottaket. 2.1 Årsak til besøk Figur 2.1 presenterer svarfordelingen på hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk ved publikumsmottakene i Oslo, er for å få levere noe (35 prosent) og for informasjon/veiledning fra NAV (26 prosent). Deretter oppgir 19 prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for jobbsøking. Det er små endringer i årsak til besøk ved publikumsmottakene fra resultatene i. Figur 2.1 Årsak til besøk ved publikumsmottakene i Oslo Svarfordeling % 19 % 19 % % 26 % 27 % 6 % 5 % 9 % 11 % 35 % 30 % 10 % 11 % 2 % 2 % 14 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 10

11 2.2 Tilfredshet ved publikumsmottakene Figur 2.2 viser at det er høyest ja-andel på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (87 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (83 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (61 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (67 prosent). Figur 2.2 Tilfredshet ved publikumsmottakene i Oslo Svarfordeling N=92 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart Den lave ja-andelen på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett, og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det, må sees i sammenheng med en større andel vet ikke/ikke aktuelt. En mulig årsak til en høyere andel vet ikke/ikke aktuelt på disse spørsmålene, kan være at respondenten ikke har søkt etter NAVs tjenester på internett, eller ikke hatt behov for å legge frem saken sin ved sitt besøk i publikumsmottaket. På alle andre spørsmål er andelen vet ikke/ikke aktuelt lavere. Det er ingen store endringer i resultatene fra til Størst endring er det på spørsmålet om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (ned 4 prosentpoeng). 77 prosent av brukerne i Oslo oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottakene helhetlig sett. Det er samme resultat som i. 11

12 2.3 Drivere bak helhetlig vurdering av publikumsmottaket Tabell 2.3 viser en rangering av enkeltspørsmålene i undersøkelsen etter hvilken betydning de har for helhetsinntrykket. Verdier mellom 0,2 og 0,5 tilsier moderat korrelasjon, og verdier over 0,5 sterk korrelasjon. I tabellen ser vi at spørsmålet om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte er av størst betydning for brukernes vurdering av den helhetlige servicen i publikumsmottakene. Deretter følger spørsmålene om de er fornøyde med den informasjonen de har fått, og om en fikk den hjelpen en hadde behov for. Av mindre betydning for vurdering av helhetlig service, er om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det. Tabell 2.3 Drivere bak helhetlig vurdering av publikumsmottaket Korrelasjon Gjennomsnitt Ble du møtt med respekt av de ansatte? 0,580 3,6 Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? 0,580 3,3 Fikk du den hjelpen du hadde behov for? 0,561 3,3 Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? 0,479 3,4 Var ventetiden akseptabel? 0,431 3,2 Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? 0,338 2,9 Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? 0,309 3,2 I oversikten er det også av interesse å sammenligne rangeringen av enkeltspørsmålene, med tanke på hvor fornøyde eller misfornøyde brukerne er på det enkelte området. Områder med høy korrelasjon og høy gjennomsnittsscore representerer styrker ved tjenesten. Områder med høy korrelasjon og lav gjennomsnittsscore bør vurderes som prioriterte forbedringsområder. 2.4 Sammenheng mellom årsak til besøk og helhetlig vurdering Figur 2.4 viser at det er høyest andel fornøyde brukere med servicen helhetlig sett blant de som kom for å få informasjon/veiledning fra NAV (85 prosent) og personer som kom for å levere noe (83 prosent). Brukere som har oppsøkt publikumsmottaket fordi de ikke kom fram på telefon er minst fornøyde (41 prosent). Det er imidlertid svært få brukere som har oppgitt dette som årsak til besøk. Nest lavest andel fornøyde brukere er det blant de som har besøkt publikumsmottaket for å bruke PC/internett eller som har ærend annet sted enn NAV (begge 64 prosent). 12

13 Figur 2.4 Helhetlig vurdering av servicen i publikumsmottakene i Oslo Svarfordeling N=78 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Timeavtale. N= Jobbsøking. N=205 Informasjon/veiledning fra NAV. N= Kom ikke fram på telefon. N= Kopiere dokumenter. N= Levere noe. N= Bruke PC/internett. N= Ærend annet sted enn NAV. N= Annet (spesifiser). N=218 Oppsøkt publikumsmottakene for flervalg. N= Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 13

14 3 Resultater for bydeler Dette kapitlet presenterer resultatene for hvert NAV-kontor. Det gis innledningsvis en sammenligning av respondentenes helhetlige vurdering på hvert enkelt NAV-kontor. Deretter vises svarfordelingen for årsaker til at respondentene har oppsøkt publikumsmottaket for hvert NAV-kontor. Videre presenteres svarfordelingen på de fire områdene. For å gi et helhetlig bilde, er andelen som har svart vet ikke/ikke aktuelt inkludert i fordelingen. For hvert NAVkontor gis det en beskrivelse av de viktigste funnene som fremkommer i resultatene fra undersøkelsen. Deretter omtales resultatene som skiller seg mest fra Oslo samlet sett. 3.1 Sammenligning av helhetlig vurdering for alle NAV-kontorene Resultatene i undersøkelsen kan brytes ned på det enkelte NAV-kontor. Figuren under viser en rangering av NAV-kontorene etter helhetlig vurdering av servicen i publikumsmottaket. Undersøkelsen viser at differansen mellom NAV-kontorene med den høyeste og laveste andelen fornøyde brukere er 24 prosentpoeng. Som nevnt i kapittel 1.5 vil resultatene i en utvalgsundersøkelse alltid være beheftet med feilmarginer. På bydelsnivå øker feilmarginene ytterligere fordi utvalgene er mindre. Dette medfører at det ikke er mulig å si at det er signifikante forskjeller mellom NAV-kontorene med forholdsvis like resultater. Fargekodene i figuren under illustrerer hvilke bydelers resultater som er signifikant forskjellige, og hvilke som ikke er signifikant forskjellige fra hverandre 1. Kontorer med like farger på søylen er ikke signifikant forskjellig fra hverandre, men er signifikant forskjellig fra kontorer med andre fargekoder. Dette betyr at NAV Nordre Aker, som har blå fargekode, ikke er signifikant forskjellig fra de andre 10 kontorene med samme farge. NAV Nordre Aker er imidlertid signifikant forskjellig fra de 4 kontorene som ikke har blå fargekode. Ser vi på søylen til NAV Alna, som har rød fargekode, er dette kontoret ikke signifikant forskjellig fra andre kontor med samme rød stripe. NAV Alna vil imidlertid være signifikant forskjellig fra NAV Nordre Aker, Vestre Aker, Østensjø og Nordstrand som ikke har rød fargekode. I tillegg til lokale forhold ved NAV-kontorene, kan det også være andre årsaker til forskjellene mellom kontorene i denne undersøkelsen. Det er for eksempel store forskjeller blant brukere av NAV-kontorene i bydelene. Andre brukerundersøkelser har vist at ulike grupper i varierende grad er fornøyde med servicen hos NAV helhetlig sett. 1 En statistisk signifikanttest sier noe om den forskjellen man ser (her mellom NAV-kontor) er reell, eller om den er så liten at den kan være tilfeldig. 14

15 Figur 3.1 Andel fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett Svarfordeling 2014* 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % NAV Nordre Aker NAV Vestre Aker NAV Østensjø NAV Nordstrand NAV Ulllern NAV Sagene NAV St. Hanshaugen NAV Frogner NAV Grünerløkka NAV Gamle Oslo NAV Bjerke NAV Stovner NAV Grorud NAV Søndre Nordstrand NAV Alna 90% 87% 86% 84% 83% 82% 79% 79% 78% 77% 77% 73% 68% 67% 66% *Hver farge viser grupper av kontorer som ikke er signifikant forskjellig fra hverandre på 0,05-nivå korrigert for multiple sammenligninger 15

16 3.2 Resultater for NAV Frogner I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Frogner. I alt deltok 161 av et utvalg på 344 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk, var engelsk og polsk Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Frogner er for å levere noe (43 prosent). Det er en økning på 14 prosentpoeng fra. Deretter oppgir prosent at de har oppsøkt publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV. Den største endringen fra er en nedgang på 16 prosentpoeng i andel som besøkte publikumsmottaket for jobbsøking. Figur Årsak til besøk ved NAV Frogner Svarfordeling % 18 % 12 % % % % 4 % 4 % 5 % 10 % % 12 % 16 % 1 % 1 % 13 % 16 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 43 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Frogner på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (90 prosent) og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (87 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (54 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (64 prosent). 16

17 Ja-andelen er noe høyere på de fleste spørsmålene på NAV Frogner enn ja-andelen for Oslo samlet sett. På spørsmål om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett er imidlertid ja-andelen 7 prosentpoeng lavere enn for Oslo samlet sett. Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (ned 11 prosentpoeng), og om en fikk den hjelpen en hadde behov for (opp 8 prosentpoeng). 79 prosent av brukerne på NAV Frogner oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. Det er en økning på 7 prosentpoeng fra, da 72 prosent av brukerne ved NAV Frogner var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Frogner Svarfordeling N=161 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 17

18 3.3 Resultater for NAV St. Hanshaugen I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV St. Hanshaugen. I alt deltok 150 av et utvalg på 304 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk, polsk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV St. Hanshaugen er for å levere noe (31 prosent). Deretter oppgir 25 prosent at de har besøkt publikumsmottaket for informasjon/veiledning fra NAV, som er en nedgang på 9 prosentpoeng fra. Figur Årsak til besøk ved NAV St. Hanshaugen Svarfordeling % 14 % 19 % 24 % 25 % 33 % 7 % 4 % 10 % 12 % 31 % 26 % 12 % 8 % 1 % 3 % 16 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV St. Hanshaugen på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (89 prosent) og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (87 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (59 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (68 prosent). 18

19 Ja-andelen er noe høyere på de fleste spørsmålene på NAV St. Hanshaugen enn ja-andelen for Oslo samlet sett. Størst forskjell er det på spørsmålet om ventetiden er akseptabel (7 prosentpoeng høyere). Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålet om ventetiden var akseptabel (opp 10 prosentpoeng). Spørsmålene om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det, og om en er fornøyd med informasjonen en har fått, har begge en nedgang på 6 prosentpoeng. 79 prosent av brukerne på NAV St. Hanshaugen oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. Det er en endring på 3 prosentpoeng fra, da 82 prosent av brukerne ved NAV St. Hanshaugen var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV St. Hanshaugen Svarfordeling N=150 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 19

20 3.4 Resultater for NAV Sagene I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Sagene. I alt deltok 152 av et utvalg på 319 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket i dag. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Sagene er for å levere noe (29 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (26 prosent). Den største endringen fra er en nedgang på 8 prosentpoeng for andel brukere som besøkte publikumsmottaket for å bruke PC/internett. Figur Årsak til besøk ved NAV Sagene Svarfordeling % 17 % 20 % % 26 % 31 % 5 % 2 % 7 % 8 % 29 % 26 % 4 % 12 % 5 % 4 % 13 % 19 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Sagene på spørsmålet om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (93 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (89 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (55 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (66 prosent). 20

21 Ja-andelen er noe høyere på de fleste spørsmålene på NAV Sagene enn ja-andelen samlet i Oslo. På spørsmålet om ventetiden var akseptabel var ja-andelen 9 prosentpoeng høyere på NAV Sagene enn for Oslo samlet sett. Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon på NAVs tjenester på internett (ned 8 prosentpoeng), og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (ned 7 prosentpoeng). 82 prosent av brukerne på NAV Sagene oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 5 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. Det er en endring på 6 prosentpoeng fra, da 76 prosent av brukerne ved NAV Sagene var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Sagene Svarfordeling N=152 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 21

22 3.5 Resultater for NAV Grünerløkka I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Grünerløkka. I alt deltok 218 av et utvalg på 427 personer. Dette gir en svarprosent på 51. prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Grünerløkka, er for å levere noe (39 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV ( prosent). Den største endringen fra er en nedgang på 5 prosentpoeng i andel som besøkte publikumsmottaket for jobbsøking. Figur Årsak til besøk ved NAV Grünerløkka Svarfordeling % 15 % 17 % 23 % % 23 % 6 % 4 % 7 % 11 % 39 % 37 % 10 % 14 % 2 % 2 % 17 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Grünerløkka på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (88 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (79 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (65 prosent), og om det er mulig å legge frem saken sin ute at andre hører det (67 prosent).

23 Ja-andelen er tilnærmet den samme på de fleste spørsmålene på NAV Grünerløkka som jaandel for Oslo samlet sett. På spørsmålet om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket er ja-andelen imidlertid 4 prosentpoeng lavere, og 4 prosentpoeng høyere på spørsmålet om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett, enn samlet for Oslo. Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålene om en er fornøyd med den informasjon en har fått (opp 6 prosentpoeng), og om en fikk den hjelpen en hadde behov for (opp 5 prosentpoeng). 78 prosent av brukerne på NAV Grünerløkka oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er tilsvarende som andelen samlet i Oslo og en økning på 4 prosentpoeng fra, da 74 prosent av brukerne ved NAV Grünerløkka var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Grünerløkka Svarfordeling N=218 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 23

24 3.6 Resultater for NAV Gamle Oslo I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Gamle Oslo. I alt deltok 88 av et utvalg på 211 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Gamle Oslo, er for å levere noe (31 prosent). Deretter oppgir 25 prosent at de har besøkte publikumsmottaket for timeavtale. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra. Figur Årsak til besøk ved NAV Gamle Oslo Svarfordeling % 15 % 23 % 21 % 20 % 23 % 5 % 12 % 10 % 14 % 31 % 30 % 15 % 15 % 2 % 3 % 8 % 18 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Gamle Oslo på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (86 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (84 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (63 prosent), og om ventetiden var akseptabel (70 prosent). Ja-andelen er tilnærmet den samme på de fleste spørsmålene på NAV Gamle Oslo som jaandelen for Oslo samlet sett. På spørsmål om ventetiden er akseptabel er imidlertid ja-andelen 24

25 6 prosentpoeng lavere på NAV Gamle Oslo, enn i Oslo samlet sett. Spørsmålet om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det er 4 prosentpoeng høyere ved NAV Gamle Oslo enn ja-andelen i Oslo samlet sett. Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålene om en er fornøyd med den informasjonen en har fått (opp 10 prosentpoeng), og om det er enkelt å finne informasjon om NAVs tjenester på internett (ned 7 prosentpoeng). 77 prosent av brukerne på NAV Gamle Oslo oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Det er likt som for Oslo samlet sett. Det er en økning på 5 prosentpoeng fra, da 72 prosent av brukerne ved NAV Gamle Oslo var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Gamle Oslo Svarfordeling N=88 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 25

26 3.7 Resultater for NAV Nordstrand I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Nordstrand. I alt deltok 219 av et utvalg på 407 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Nordstrand, er for å levere noe (30 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (25 prosent). Den største endringen fra er en nedgang på 6 prosentpoeng i andel som besøkte publikumsmottaket for jobbsøking. Figur Årsak til besøk ved NAV Nordstrand Svarfordeling % % 17 % 23 % 25 % 29 % 4 % 3 % 9 % 13 % 30 % 35 % 11 % 12 % 2 % 3 % 13 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Nordstrand på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (93 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (88 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (57 prosent) og om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (67 prosent). Ja-andelen er noe høyere på de fleste spørsmålene på NAV Nordstrand enn ja-andelen samlet i Oslo. Spørsmålet om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på 26

27 internett er imidlertid 4 prosentpoeng lavere på NAV Nordstrand sammenlignet med Oslo samlet sett. Sammenlignet med resultatene i er det størst endring på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (ned 6 prosentpoeng). 84 prosent av brukerne på NAV Nordstrand oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 7 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. Det er en økning på 5 prosentpoeng fra, da 79 prosent av brukerne ved NAV Nordstrand var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Nordstrand Svarfordeling N=219 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 27

28 3.8 Resultater for NAV Søndre Nordstrand I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Søndre Nordstrand. I alt deltok 167 av et utvalg på 294 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk, arabisk og somali Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Søndre Nordstrand, er for å levere noe (43 prosent). Det er en økning på 9 prosentpoeng fra. Deretter oppgir prosent at de har besøkte publikumsmottaket for timeavtale og informasjon/veiledning fra NAV. Figur Årsak til besøk ved NAV Søndre Nordstrand Svarfordeling 2014 % 19 % 16 % 23 % % 27 % 11 % 5 % 13 % 7 % 33 % 12 % 5 % 2 % 2 % 14 % 15 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 43 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Søndre Nordstrand på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (81 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (78 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett (58 prosent), og om ventetiden var akseptabel (60 prosent).

29 Ja-andelen er lavere på alle spørsmålene på NAV Søndre Nordstrand enn ja-andelen samlet i Oslo. På spørsmål om ventetiden var akseptabel er ja-andelen 16 prosentpoeng lavere på NAV Søndre Nordstrand enn for Oslo samlet sett. Sammenlignet med resultatene i er det en nedgang på alle spørsmålene. Størst endring er det på spørsmålene om ventetiden var akseptabel (ned 18 prosentpoeng). 66 prosent av brukerne på NAV Søndre Nordstrand oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 11 prosentpoeng lavere enn andelen samlet i Oslo. Det er en endring på 12 prosentpoeng fra, da 78 prosent av brukerne ved NAV Søndre Nordstrand var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Søndre Nordstrand Svarfordeling N=167 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 29

30 3.9 Resultater for NAV Østensjø I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Østensjø. I alt deltok 176 av et utvalg på 434 personer. Dette gir en svarprosent på prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk og arabisk Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Østensjø, er for å levere noe (40 prosent) og informasjon/veiledning fra NAV (34 prosent). Den største endringen fra er en nedgang på 6 prosentpoeng i andel som besøkte publikumsmottaket for timeavtale og for å bruke PC/internett. Figur Årsak til besøk ved NAV Østensjø Svarfordeling % 23 % 19 % % 34 % 30 % 3 % 5 % 12 % 15 % 40 % 35 % 9 % 15 % 3 % 6 % 11 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Østensjø på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (91 prosent), om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket, og om en fikk den hjelpen en hadde behov for (begge 87 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (71 prosent), og om det er enkelt å finne informasjon om NAVs tjenester på internett (72 prosent). 30

31 Ja-andelen er høyere på alle spørsmålene på NAV Østensjø enn for Oslo samlet sett. På spørsmålet om hvor enkelt det er å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett er ja-andelen 11 prosentpoeng høyere på NAV Østensjø sammenlignet med Oslo samlet sett. 86 prosent av brukerne på NAV Østensjø oppgir at de er fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Dette er 9 prosentpoeng høyere enn andelen samlet i Oslo. Det er en økning på 11 prosentpoeng fra, da 75 prosent av brukerne ved NAV Østensjø var fornøyde med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett. Figur Tilfredshet ved publikumsmottaket på NAV Østensjø Svarfordeling N=176 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er det lett å orientere seg i publikumsmottaket? Var ventetiden akseptabel? Fikk du den hjelpen du hadde behov for? Ble du møtt med respekt av de ansatte? Er det, ved behov, mulig å legge frem saken din uten at andre hører det? Er du fornøyd med den informasjonen du har fått? Er det enkelt å finne ønsket informasjon om NAVs tjenester på internett? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med servicen i publikumsmottaket helhetlig sett?* Ja, absolutt/svært fornøyd* Ja, delvis/fornøyd* Nei, ikke helt/misfornøyd* Nei, ikke i det hele tatt/svært misfornøyd* Vet ikke/ikke aktuelt/ubesvart 31

32 3.10 Resultater for NAV Alna I dette kapitlet presenteres resultatene for brukere av publikumsmottaket ved NAV Alna. I alt deltok 103 av et utvalg på 352 personer. Dette gir en svarprosent på 29, som er lavest blant alle kontorene. 10 prosent av brukerne besvarte undersøkelsen på andre språk enn norsk. De mest benyttede språkene etter norsk var engelsk, somali og urdu Årsak til besøk Figur presenterer resultatene for hvorfor en har oppsøkt publikumsmottaket. Årsaken som flest oppgir for sitt besøk i publikumsmottaket ved NAV Alna, er for å levere noe (37 prosent) og for informasjon/veiledning fra NAV (31 prosent). Den største endringen fra er en nedgang på 14 prosentpoeng i andel som besøkte publikumsmottaket for timeavtale. Figur Årsak til besøk ved NAV Alna Svarfordeling % 30 % 23 % 16 % 31 % 20 % 8 % 3 % 6 % 8 % 37 % 25 % 8 % 3 % 1 % 1 % 15 % 19 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Tilfredshet ved publikumsmottaket Fra figur ser vi at det er høyest ja-andel ved NAV Alna på spørsmålene om brukerne ble møtt med respekt av de ansatte (81 prosent), og om det er lett å orientere seg i publikumsmottaket (79 prosent). Lavest ja-andel er det på spørsmålene om det er mulig å legge frem saken sin uten at andre hører det (64 prosent), og om ventetiden var akseptabel (66 prosent). 32

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 011 Mars 01 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 011 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Brukerundersøkelse blant NAV-brukere i Oslo 2017

Brukerundersøkelse blant NAV-brukere i Oslo 2017 Brukerundersøkelse blant NAV-brukere i Oslo 01 Juni 01 Oslo kommune Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Vinteren 01 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere som har

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Helse- og sosialkomitéen Møtested: Stovnerskogen Sykehjem Møtetid: Mandag 07. april 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Publisert fra 03.09.2012 til 28.12.2012 49 respondenter (1 unike) Sammenligning: : NAV Møre og Filter: NAV Sula "Kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: Høst 2012

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 78 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Rapporten beskiver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten

Orientering fra etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 07/14 Det innkalles til møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 03. desember 2014 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsav,e tjenester

Oslo kommune Byrådsav,e tjenester Oslo kommune Byrådsav,e tjenester BYSTYRETS S2KRETARIAT 28 JAN, 2011 SAKSNR 3 Til: Helse- og sos. iteen Dato: 27.01.2011 Fra: Byråd for helse og eldreomsorg Vår ref (saksnr): 201100272-1 Notat nr.: /2011

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo

Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo Analyse av data fra RVU 2013/14 Einar Bowitz og Linda Stokke 1 Bakgrunn Det satses kraftig på sykkel Oslos sykkelstrategi: fra 8% i 2014 til minst 16 % innen 2025 Mer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo januar 2013 Tabell 1: Arbeidssøkere i Oslo* fordelt på hovedgrupper og kjønn ved utgangen av januar 2013 I alt I % av arbeidsstyrken Helt ledige 11 956 3,5 % 693 6 % Delvis ledige 2 840 0,8 % -104-4 % Arbeidssøkere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Finanskomiteens område

Finanskomiteens område TALLBUDSJETT Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer: Finanskomiteens område DEL 9 FINANS OG NÆRING 130 Kemnerkontoret Sum utgifter forhøyet med 2.000.000

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse ved Lillehammer bibliotek 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 1. september 30. september

Detaljer

Rapport. Personbrukerundersøkelsen 2014

Rapport. Personbrukerundersøkelsen 2014 Rapport Personbrukerundersøkelsen 2014 Innhold Oppsummering... 3 1 Innledning... 4 1.1 Brukerundersøkelser i offentlig tjenesteyting... 4 1.2 Utfordringer med måling av tjenestekvalitet... 4 1.3 Personbrukerundersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 Bydelsstatistikk for 2016 (omfatter obligatoriske måltall for bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år

Detaljer

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014 Oslo kommune Helseetaten Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 01 Høsten 01 ble det gjennomført en pårørendeundersøkelse på alle sykehjem tilknyttet Oslo kommune. Denne rapporten presenterer resultatene fra

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Oslo. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER 2004 Arkivsaksnr.: 04/29663 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar resultater fra brukerundersøkelse i kommunale barnehager 2004 til orientering.

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 20% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 2 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2016 Skolerapporten foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Bilde der hodet til lærer vises! Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 016 INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer