nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOLLITRANS ARPAK (730) Innehaver: Luna AB, Alingsås, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Trucker, kjerrer, vogner og elektriske kjøretøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: JSP INTERNATIONAL, Malvern, PA, US KL. 1: Ekspanderte polypropylenperler anvendt ved fremstilling av støpte skumprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: ACICLOSAN (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Anti-virus farmasøytiske preparater. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Arnet Pharmaceutical Corp, Hialeah, FL, US KL. 5: Vitaminer og vitaminkomplekser, vitaminpreparater, mineralvann for medisinsk bruk, mineralvannsalter, medisinsk infusjon, kosttilskudd, druesukker for medisinsk bruk; kremer og salver for medisinsk bruk; farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn, babymat; dietetiske produkter og næringsmidler for medisinsk bruk. 1507

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CENTURA (730) Innehaver: Gupta Corp, Menlo Park, CA, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen (730) Innehaver: Items International Inc, Altoona, PA, US KL. 18: Bager, vesker og ryggsekker. KL. 25: Snowboardstøvler. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler; bager, vesker og ryggsekker spesielt tilpasset snowboards og snowboardstøvler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 37: Vedlikeholdstjenester i relasjon til datamaskin. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); ingeniør- (ekspertise), tekniske, utviklings-, støtte- og konsultasjonstjenester i relasjon til datamaskin og dataprogramvare, datasystemer og installasjoner og datanettverk samt deler og komponenter til slike; data programmeringstjenester; database-programmering og utviklingstjenester, teknisk granskning og systemanalysetjenester; lisensiering og utleie av dataprogramvare. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AIRWALK (730) Innehaver: Items International Inc, Altoona, PA, US KL. 18: Bager, vesker og ryggsekker. KL. 25: Snowboardstøvler. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler; bager, vesker og ryggsekker spesielt tilpasset snowboards og snowboardstøvler. (730) Innehaver: OCP Repartition, Saint Ouen, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 1508

5 KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk. KL. 35: Avisabonnementer. KL. 41: Undervisning og utdannelse, akademier (utdanning), utgivelse av bøker, tidsskrifter (magasiner), aviser, utlån av bøker, dressur av dyr, underholdningsvirksomhet, showoppsetninger, radio- og TV-underholdning, filmproduksjon, agenturer for kunstnere (impressariovirksomhet), utleie av filmer, av grammofonopptak, av apparater og utstyr for filmframvisning, av teaterdekorasjoner, organisering av konkurranser vedr. utdannelse eller underholdning. KL. 42: Hoteller, restauranter, hvilehjem og rekonvalesenshjem, daghjem for barn, eskortetjenester, ekteskapsbyråer, skjønnhetssalonger og frisørsalonger, bergravelsesbyråer, krematorier, reservering av hotellrom for reisende, ingeniørarbeid, faglige konsultasjoner og utarbeidelse av planer (ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ikke for bygging), prospektering, laboratorier, utleie av landbruksmateriell, klær, sengeklær, salgsautomater, trykking, programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: France Telecom SA, 6, Place d Alleray, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Minner for datamaskiner, modemer, grensesnitt, magnetiske bånd, informasjonsbehandlingsapparater, telefaksmaskiner, lagringsmedier for informasjon, optiske og magnetiske lagringsmedier for informasjon, elektriske kabler, satellitter for telekommunikasjon og for vitenskapelig bruk, magnetiske og/eller optiske videoplater, digitale optiske plater, laserutstyr, ikke for medisinsk bruk; tastbord for databehandlingsutstyr, apparater og instrumenter for opptak av lyd, bilder og data; kopieringsmaskiner; apparater, instrumenter og utstyr for sending, overføring og mottak av lyd, bilder og data; trykte kretser, overføringsapparater, -instrumenter og -utstyr for telekommunikasjon, høyfrekvensapparater, vitenskapelige apparater og instrumenter, kontrollapparater og -instrumenter, optiske apparater og instrumenter, datamaskinprogrammer innregistrert på databærere, elektroniske apparater og instrumenter, telefonapparater og -utstyr, visuelle fremvisningsapparater, overføringsapparater for lyd og/ eller bilder, audiovisuelle apparater, telekommunikasjons- og videokommunikasjonsutstyr; apparater, instrumenter og utstyr for innmating og lagring av data og informasjon, data- og informasjonsbehandlingsutstyr, utstyr for opptak og gjengivelse av lyd, bilder og signaler; sammenknyttingsutstyr for datamaskiner (modemer); apparater, instrumenter og utstyr for overføring av meldinger; elektromagnetiske og elektroniske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for signalering, kontroll og informasjonsutveksling; optoelektroniske apparater, databehandlingsmaskiner og kalkulatorer, datamaskiner for data- og tekstbehandling, dataterminaler, skjermer for datamaskiner, skrivere for datamaskiner, elektroniske maskiner med tastbord og/ eller skjerm, apparater og instrumenter for innmating og utmating av data, programkretser og -komponenter; plater og bånd for opptak og lagring av lyd, bilder og data; dataprogramvare, mikrofilmlesere og kontrollenheter for slike, trykte kretskort, leselagere (ROM), elektroniske kretskort, elektroniske identifikasjonskort, integrerte kretsmoduler, apparater og instrumenter for 1509

6 telekommunikasjonskontroll; apparater, instrumenter og utstyr for oppfanging, telling, innsamling, lagring, omforming, behandling, registrering, sending og overføring av data, informasjon og signaler; datastyrte, elektroniske tavler; apparater og instrumenter for optisk lesning, apparater og instrumenter for behandling av kodet informasjon; apparater og instrumenter, samt deler til slike, for data- og signaloverføring ved bruk av telefon, telefaks, telegraf, fjernskriver, teleks, kabel eller andre telekommunikasjonsapparater; databanker, bildebanker. KL. 16: Trykte blanketter, aviser, tidsskrifter, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); papirbånd, lagringskort for datamaskinprogrammer, trykt dokumentasjon, instruksjonsmanualer (bøker), pappbånd, papirstrimler, hullkort og -ark, samt alle typer papir- og korttilbehør for databehandling og/eller opptak av datamaskinprogram og datasøking; publikasjoner vedrørende datamaskiner, databehandling og telekommunikasjon. KL. 35: Forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, - tilsyn og rådgivning om organisasjon og forretningsledelse som støtte for industrielle og kommersielle selskaper i deres forretningsdrift, i innsamling og anvendelse av forretningsinformasjon, ved forretningsundersøkelser; drift av databehandlingssystemer for andre, implementering av driftssystemer for forretningsdrift, rådgivning vedrørende telekommunikasjonsadministrasjon; formidling av avisabonnementer for tredjemann; reservekopieringstjenester ved databehandling, administrasjon av databehandling, datarådgivningstjenester, konsulenttjenester ved databehandlingsorganisasjon, konsulenttjenester på telekommunikasjonsområdet; rådgivningstjenester ved valg og ibruktagelse av kommunikasjonsnettverk og innenfor kommunikasjonstjenester; administrasjon av databehandlingstjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med overvåkning, behandling, overføring og mottak av data, signaler og informasjon behandlet og utformet av datamaskiner eller telekommunikasjonsapparater og - instrumenter, fjerndatabehandlingstjenester ved telekommunikasjon; kommunikasjons-, telekommunikasjons- og telematikktjenester; telematikktjenester tilgjengelige ved tilgangskoder eller - terminaler, telefontjenester, televisjonssendinger, radiosendinger, fjernskriverinformasjon, fjernskrivertjenester, overføring av meldinger og kodede bilder; rådgivning ved telekommunikasjonsdrift, tekniske støttetjenester for drift og overvåkning av telekommunikasjonsnettverk; digitale overføringssystemtjenester til bruk ved telekommunikasjon; dataoverføringstjenester ved telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester i form av mini- og mikrotjenertjenester; lokalfjernsyn- og - radiosendinger, kabelspredning av fjernsyn- og radiosendinger; telekommunikasjonstjenester i form av meldingstjenester, elektroniske meldingstjenester, kurérsending og -mottak, meldingsutveksling ved dataoverføring og utveksling av datoriserte dokumenter; datorisert telekommunikasjon, datatelekommunikasjon, datapakkeoverføringstjenester, tjenester ved dataoverføringskanaler, telekommunikasjonstjenester for elektroniske børser og informasjonsutveksling; telekstjenester, telefakstjenester, telekommunikasjonstjenester ved omforming av koder eller formater ved forskjellige typer av tekst; telefoninformasjonstjenester, kommunikasjons- eller telefonsamtaleoverføringstjenester, elektroniske posttjenester. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, utdannelses- og opplæringsvirksomhet med sikte på trening og forbedring av kunnskaper innenfor databehandlings- og telekommunikasjonsfeltet; organisasjon av sportskonkurranser og av tevlinger, seminarer, kongresser og kurser innenfor databehandlings- og telekommunikasjonsfeltet; trening, opplærings- og utdannelsesvirksomhet innenfor programmering, installasjon, drift, styring og opprettholdelse av databehandlings- og telekommunikasjonsutstyr og - apparater, og av datamaskiner og datamaskinprogrammer til bruk sammen med databehandlings- og telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; utleie av telekommunikasjonsapparter. KL. 42: Utleie av datamaskinprogramvare, utleie og iverksetting av datasystemer; utleie av elektroniske program, telekommunikasjonsinstallasjoner, elektroniske installasjoner og databehandlingsinstallasjoner; tjenester i form av tillempet ingeniørvirksomhet overfor store og mellomstore datasystemer, dataprogrammering, utarbeidelse av dataprogrammer for bruksombyttingstjenester, støttetjenester (ingeniørvirksomhet) for drift og overvåking av datanettverk; datamaskinprogrammering for å lette automasjon av driftssentere; tekniske støttetjenester på telekommunikasjonsområdet; utarbeidelse av datamaskinprogrammer, utleie av datamaskiner, utnyttelse av patentrettigheter i form av overføring og tilgang til know-how, lisensiering av materielle og immaterielle rettigheter; utarbeidelse av datamaskinprogrammer for tekst- og databehandling i bedrifter, duplisering av datamaskinprogrammer; teknisk konsulentvirksomhet og rådgivning på telekommunikasjonsområdet, ingeniørtjenester; teknisk organisering, rådgivning og bistand på telekommunikasjons- og databehandlingsområdet; utleie av elektroniske databehandlingsinstallasjoner og - programmer som datastøtte ved telekommunikasjonsvirksomhet; tekniske studier ved dataarbeid, utvikling av datamaskinprogrammer og telekommunikasjonssystemer; teknisk rådgivning og studier i form av analysering og programmering av dataoperasjoner; tekniske studier og forskning på drift og vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr; tekniske støttetjenester ved databehandling og telekommunikasjon; trykkerivirksomhet; tekstredigering. 1510

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE WORLD OF RESIDENSEA (730) Innehaver: ResidenSea Ltd, Nassau, New Providence, BS KL. 36: Forretninger med fast eiendom; boligformidling; eiendomsmekling; utleie av leiligheter og forretningslokaler og andre lokaler; utleie av permanent innkvartering; formidling av innkvartering, forretningslokaler og kontorlokaler, utleie av leiligheter, suiter og forretnings- og kontorlokaler samt lokaler ombord på skip; bestyrelse av fast eiendom og formidling av fast eiendom. KL. 42: Industriell formgiving; formgiving (design) av skips-konstruksjoner; tilveiebringelse og utleie av midlertidig innkvartering; reise- og turistbyråtjenester for bestilling av innkvartering på skip; tilveiebringelse og formidling av fasiliteter til møter, konferanser og utstillinger; tjenester vedrørende reservasjon av midlertidig innkvartering; bevertning og tilbringelse av mat og drikke; tilveiebringelse av medisinsk pleie, helseog skjønnhetspleie. (730) Innehaver: Elvia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Zürich, Zürich, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 38: Mottaging, sending og videresending av beskjeder via telekommunikasjon. KL. 39: Transportvirksomhet; ambulansetransport, rednings- og bergingsvirksomhet, redningstjenester for syke, skadde og forsvunne personer; tauing; assistanse ved kjøretøyuhell (sleping). KL. 42: Medisinsk, farmasøytisk, oftalmologisk behandling, tannlegebehandling; sykepleiertjenester; hospitaler; sanatorier; laboratorietjenester, konsultasjonsvirksomhet vedrørende medisin; ettersøking av forsvunne personer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCERT INTERNETPLUS (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTERNETPLUS. (730) Innehaver: British Telecommunications plc, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, England, GB KL. 37: Installasjons- og vedlikeholdstjenester for å tillate etablering av intranett og for å tillate adgang til globale datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester. KL. 42: Datanettverksdesign; konsultasjons-, vedlikeholds- og utviklingstjenester for å tillate etablering av intranett og for å tillate adgang til globale datanettverk. 1511

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OSTEOBOND (730) Innehaver: Zimmer Inc, 727 North Detroit Street, Warsaw, IN 46580, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Ortopedisk-kirurgiske preparater; bensementpreparater. KL. 10: Ortopediske-kirurgiske apparater; beholdere for tillaging og avlevering av bensement. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TETRA PAK (730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA, Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler. KL. 6: Tanker av metall for modning og lagring av næringsmidler. KL. 7: Matbearbeidingsmaskiner; maskiner for fremstilling av iskrem; bakemaskiner for kjeks til iskrem; pakkemaskiner for iskremkjeks; transportører; overtrekksmaskiner; ekstrusjonsmaskiner; mate- og påfyllingsmaskiner; fylle- og pakkemaskiner; frysemaskiner og deres deler og tilbehør (herde- og frysetunneler); miksere (blandeutrustning); iskremmaskiner; pumper og ventiler for bruk i næringsmiddelindustrien; emballeringsmaskiner; former (maskindeler); massefyllingsmaskiner; utrustning for membranfiltrering av flytende næringsmidler; filtreringsmaskiner; utrustning for homogenisering og pumping av flytende næringsmidler; utrustning for ekstraksjon av matvarer; utrustning for fordampning av matvarer; utrustning for konsentrasjon av flytende matvarer og farmasøytiske produkter; dekanteringsutrustning; utrustning for blanding eller dosering ved fylling av flytende varer; destillasjonsutrustning for gjenvinning av aromaemner i flytende matvarer; utrustning for regulering av fettinnholdet ved fylling av flytende vare; utrustning for regulering av fettinnholdet ved fylling av melk; rengjøringsutrustning; utrustning for sirkulering av vann og rengjøringsmidler for rengjøring av maskiner brukt ved produksjon av flytende næringsmidler. KL. 9: Datamaskinutrustning for overvåking av næringsmiddelproduksjon og pakkesystemer; utrustning for kontroll av innhold eller verdier med hensyn til fett og total substans i melk/fløte så vel som i tilsetninger; veie-, måle- og proposjoneringsapparater og -instrumenter. KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming, koking og kjøling; apparater for termisk behandling av næringsmidler; varmevekslere; homogeniseringsmaskiner; pasteuriseringsmaskiner; sterilisatorer. KL. 16: Papir og papp; emballasjebeholdere og emballasjemateriale av papir belagt med plastmateriale; poser og sekker for emballering og lagring av matvarer og flytende produkter; iskrembeholdere; iskjeksomslag. KL. 29: Melk og melkeprodukter; spiselige oljer. KL. 30: Iskrem; stabilisatorer for iskrem (tilsetningsmidler). KL. 32: Mineralvann; kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer. KL. 37: Installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og servicevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TETRA (730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA, Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler. KL. 6: Tanker av metall for modning og lagring av næringsmidler. KL. 7: Matbearbeidingsmaskiner; maskiner for fremstilling av iskrem; bakemaskiner for kjeks til iskrem; pakkemaskiner for iskremkjeks; transportører; overtrekksmaskiner; ekstrusjonsmaskiner; mate- og påfyllingsmaskiner; fylle- og pakkemaskiner; frysemaskiner og deres deler og tilbehør (herde- og frysetunneler); miksere (blandeutrustning); iskremmaskiner; pumper og ventiler for bruk i næringsmiddelindustrien; emballeringsmaskiner; former (maskindeler); massefyllingsmaskiner; utrustning for membranfiltrering av flytende næringsmidler; filtreringsmaskiner; utrustning for homogenisering og pumping av flytende næringsmidler; utrustning for ekstraksjon av matvarer; utrustning for fordampning av matvarer; utrustning for konsentrasjon av flytende matvarer og farmasøytiske produkter; dekanteringsutrustning; utrustning for blanding eller dosering ved fylling av flytende varer; 1512

9 destillasjonsutrustning for gjenvinning av aromaemner i flytende matvarer; utrustning for regulering av fettinnholdet ved fylling av flytende vare; utrustning for regulering av fettinnholdet ved fylling av melk; rengjøringsutrustning; utrustning for sirkulering av vann og rengjøringsmidler for rengjøring av maskiner brukt ved produksjon av flytende næringsmidler. KL. 9: Datamaskinutrustning for overvåking av næringsmiddelproduksjon og pakkesystemer; utrustning for kontroll av innhold eller verdier med hensyn til fett og total substans i melk/fløte så vel som i tilsetninger; veie-, måle- og proporsjoneringsapparater og -instrumenter. KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming, koking og kjøling; apparater for termisk behandling av næringsmidler; varmevekslere; homogeniseringsmaskiner; pasteuriseringsmaskiner; sterilisatorer. KL. 16: Papir og papp; emballasjebeholdere og emballasjemateriale av papir belagt med plastmateriale; poser og sekker for emballering og lagring av matvarer og flytende produkter; iskrembeholdere; iskjeksomslag. KL. 29: Melk og melkeprodukter; spiselige oljer. KL. 30: Iskrem; stabilisatorer for iskrem (tilsetningsmidler). KL. 32: Mineralvann; kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer. KL. 37: Installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og servicevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Empresa Cubana del Tabaco, Havana City, CU KL. 34: Sigarer, sigarillos, sigaretter, kuttet tobakk, artikler for røkere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DYNAT (730) Innehaver: Hyundai Electronics Industries Co, Ltd, San 136-1, Ami-Ri, Bubal-Eub, Ichon, Kyoungki- Do, KR (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; transformatorer, fordelingstavler, reléer, motstander, tørrbatterier, akkumulatorbatterier, amperemetere, voltmetere, wattmetere, frekvensmålere, elektriske bølgemåleinstrumenter, resistans-måleinstrumenter, detektorer, oscilloskoper, uisolerte ledninger, isolerte elektriske ledninger, optiske fiberkabler, elektriske strykejern, TVspillsett, telefoner, manuelle svitsje-paneler, automatiske svitsje-paneler, interntelefoner, skrivende telegrafiapparater, fax/telegrafi-apparater, fototelegrafi-apparater, relé-sentralbord, lydbølge-telegrafiapparater, radiosendere, radiomottagere, TV-mottagere, TVsatellittkringkastingsmottagere, klokkeradioer, videokameraer for kringkasting, simplekskommunikasjonsutstyr for fast stasjon, multiplekskommunikasjonsutstyr for fast stasjon, skipskommunikasjonsutstyr, antenne-kommunikasjonsutstyr, bærbart kommunikasjonsutstyr, utstyr for bestemmelse av satellitt-baneposisjon og jordposisjon, retningsbestemmelses-apparater, radarapparater, platespillere, båndopptagere, videobånd-opptagere (VTR), kompaktplate-spillere (CDP), videoplatespillere, tilbakespillingsmaskiner (playback mashines), antenner, kassettbånd for båndopptagere, videobånd, frekvenskonvertere, forsterkere, tomme kompaktplater, adaptere, industrielle røntgenapparater, jordskjelvsundersøkelses-apparater, datamaskiner, ultralyd-detektorer (supersonic applied detectors), elektromikroskoper, elektroniske kopimaskiner, lukkede krets-sløyfer (closed circuits), elektroniske dataspill med tilbehør, arbeidsstasjoner, monitorer, bånd, plater og disketter med innspilte dataprogrammer, elektroniske salgsautomater, elektroniske tyveri-alarminnretninger, vakuumrør, dioder, transistorer. 1513

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Offshore Norge AS, Postboks 1335 Vika, 0112 Oslo, NO KL. 16: Magasiner. KL. 41: Utgivelse av magasiner. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FLYMO TURBO LITE (730) Innehaver: Flymo SA, Zug, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Landbruks- og hagebruksmaskiner; landbruks- og hagebruksredskaper; gressklippermaskiner; gressklippere; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 1514

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROS (730) Innehaver: Scandinavian Airline Data Norway AS, Fornebuveien 40, 1330 Oslo Lufthavn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; programvarer (innregistrerte EDB-programmer). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRIMADEX (730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Freyssinet International (STUP), société en nom collectif, F Velizy-Villacoublay, FR KL. 7: Maskiner for fremstilling av hylser eller mansjetter. KL. 17: Plastmaterialer i form av ark/folier; ikkemetalliske udeformerbare heliske (skruelinjeformede) flerlags omhyllinger (bortsett fra omhyllinger for elektriske ledninger) på området konstruksjon. KL. 19: Forbelastede eller etterbelastede udeformerbare heliske (skruelinjeformede) flerlags omhyllinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WARMEX (730) Innehaver: Japan Pionics Co, Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Varmeelementer, varmeelementer i form av bærbare innlegg i lommestørrelse, bærbare varmeputer. 1515

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: A 2 PLUS (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O.Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Witchy Bitchy Beauty Spot & Orginal Import, Nikolaikirkealm 4, 5003 Bergen, NO KL. 3: Kosmetikk, eteriske oljer, røkelse, såper, parfymevarer, blekemiddel, hårfarger. KL. 9: Apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 14: Smykker, juvelérvarer, edle stener, bijouterivarer. KL. 15: Musikk instrumenter. KL. 16: Bøker, tarot kort, trykksaker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter. KL. 42: Piercing, skarifikasjon, tatovering, skjønnhetssalong, frisørsalong, medisinsk og hygienisk behandling, teater sminking. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie société en nom collectif, F Paris, FR KL. 3: Kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; sminkepreparater. DETOXILASE (730) Innehaver: Biotherm SA, Monaco, MC KL. 3: Ingredienser basert på planteekstrakter til bruk i kosmetikkindustrien, ingredienser basert på hveteekstrakter til bruk i kosmetiske produkter. 1516

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ODAIR REN LUFT UTEN DUFT (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til REN LUFT UTEN DUFT. (730) Innehaver: Erik Engen Bjarøy, Smalgangen 15, 0188 Oslo, NO KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler samt luktfjerningsmidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, samt luktfjernings- og luftforfriskningsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LAMBA (730) Innehaver: American Allsafe Co, Tonawanda, NY, US KL. 9: Sikkerhetsmarkeringer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEMUCAL (730) Innehaver: AS Norsk Medicinal Union, Ulsmågveien 28, 5050 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Olaf Bryner, Postboks 885, 5001 Bergen KL. 5: Veterinære preparater. KL. 31: Dyrefôr for diett-formål. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Alarm & Tele ApS, Kongevejen 3 A, DK-3000 Helsingør, DK (740,750) Fullmektig: Erik Wilberg, c/o Advokatfirmaet Føyen & Co ANS Postboks 6641, St. Olavsplass, 0129 Oslo KL. 9: Alarmer. (300) Prioritet: DK, , VA

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELIANT ADVANTOUCH (730) Innehaver: Exabyte Corp, Boulder, CO, US KL. 9: Uinnspilte magnetbåndkassetter; delsystemer for kassettbånd omfattende megnetbånddrev og styreenheter, for bruk med datamaskiner. (300) Prioritet: US, , 75/228,719 (730) Innehaver: Hu-Friedy Mfg Co Inc, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Bærbare periodontale, diagnostiserende, restituerende, endodontiske instrumenter, nemlig sonder, speil, undersøkelsesinstrumenter, operative instrumenter, tannrensingsinstrumenter, tannsteinsfjernere, pulstellere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ENTURA (730) Innehaver: Exabyte Corp, Boulder, CO, US KL. 9: Uinnspilte magnetbåndkassetter; delsystemer for kassettbånd omfattende megnetbånddrev og styreenheter, for bruk med datamaskiner. (300) Prioritet: US, , 75/228,

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stavangerposten AS, Lagerveien 23, 4033 Forus, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 16: Aviser; tidsskrifter; bøker; trykksaker; papir, papp og varer laget av disse materialer. KL. 41: Utgivelse av aviser, tidsskrifter, bøker og trykksaker; forlagsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Schwarz Pharma AG, D Monheim, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. FAZER MELKESJOKOLADE - NYTELSE HAR ÉN FARGE (730) Innehaver: OY Karl Fazer AB, Vantaa, FI KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, is. 1519

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DUOLIT (730) Innehaver: Mo och Domsjö AB, S Örnsköldsvik, SE KL. 19: Sagede trevarer. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BURGO DE ARIAS (730) Innehaver: Bongrain SA, Viroflay, FR KL. 29: Melk, oster, meieriprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, DK Karlsrunde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering og flekkfjerning, samt slipemidler, såpe, parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, samt hygieniske preparater, herunder naturmedisinske og urtemedisinske preparater samt kosttilskudd til sunnhetspleie og farmasøytiske formål, dietetiske preparater til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, soppog ugressdrepende midler. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VOIT (730) Innehaver: Voit Sports Inc, Kensington Centre Tower 1, 7130 South Lewis Avenue, Suite 850, Tulsa, OK , US (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 18: Lærvarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 1520

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kelsen The International Bakery A/S, Bredgade 25-35, DK-8766 Nørre-Snede, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyr, herunder småkaker, vafler, kjeks og kavringer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROHOLISTIC (730) Innehaver: Sopho Europa DA, Postboks 2599 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Datarekvisita AS, Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo, NO KL. 40: Gjenvinning av avfall og skrot. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AXUS (730) Innehaver: Hertz Leasing International Inc, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Nils P. Jacobsen, Advokatfirma Lyng & Co, Postboks 1494 Vika, 0116 OSLO KL. 36: Tjenesteydelser fra kredittinstitusjon som ikke er bank. KL. 39: Tjenester i forbindelse med utleie av transportmidler. 1521

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARTZ DC ARTZAL - D (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK, Tokyo, JP KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK, Tokyo, JP KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARTZ - D SORBO (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK, Tokyo, JP KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: SPI Polyols, New Castle, DE, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielt bruk; konserveringsmidler for næringsmidler; kunstige søtstoffer og smaksstoffer; antistatiske preparater. KL. 5: Kjemiske produkter til farmasøytisk bruk, dietetiske stoffer medisinsk bruk. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARTZAL DC (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK, Tokyo, JP KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. 1522

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Albertslund, DK KL. 9: Elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater til kontroll og undervisning, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cool Drinks International Ltd, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (730) Innehaver: Cusenier S.A.I.C., Buenos Aires, AR KL. 33: Alkoholholdige drikker, viner. 1523

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cool Drinks International Ltd, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cool Drinks International Ltd, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (300) Prioritet: FI, , T (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BILIA AS (730) Innehaver: Bilia AS, Postboks 3322, 9003 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 1524

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer