nr 40/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/14-2014.09.29 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /14 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Zacco AS, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av internasjonal registrering nr , det kombinerte merket ABC, Alliance for Plastic Beverage Containers Sustainability ASBL, Belgia, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker nr 40/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DODIE Laboratoires Polive, 16/18 rue Rivay, FR LEVALLOIS-PERRET, Frankrike Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Produkter for hudpleie, rensepreparater for hud- og hårpleie, kosmetikkprodukter. Klasse 10 Babytåteflasker, gripehåndtak for tåteflasker, smokker til tåteflasker, fysiologiske narresmokker; biteringer; brystpumper, melkebeholdere, brystknoppbeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENERGY Drainplug Kaefer Energy AS, Espehaugen 37, 5258 BLOMSTERDALEN, Klasse 17 Dreneringsplugg blir brukt til å drenere ut fuktighet på bunnen av en brannkasse. Kan også brukes som drenering på rørisolasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frityrstekte poteter, fruktskiver, preparerte nøtter, bearbeidede mandler, potetchips, potetskiver, peanøttsmør; snacks (frukt- og grønnsakbasert). Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker; ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; nudler, pizzaer, sjokolade, sjokoladedrikker, kornbasert snacks, risbasert snacks, soyasaus, sukkertøy, sushi (risrett med fisk), tomatsaus, tyggegummi, vårruller, yoghurtis (spiseis). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOCONSULT AS, Knud Brynsvei 5, 0581 OSLO, Klasse 11 Varmepumper for oppvarming, kjøling og ventilasjon. 4

5 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter. Klasse 45 Nødhjelp, utviklingshjelp, fred og forsoningsarbeid og fremme av menneskerettigheter; bistå menigheter i med å drive diakonalt arbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Vitaminer; næringstilskudd; næringsdrikker og næringsbarer; preparater for behandling av acne; medisinske ansiktsrensemidler; medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILLIAM HILL ESTATE WINERY E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130, US-CA95354 MODESTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130, US-CA95354 MODESTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUG LARSEN Bravida AS, Postboks 313 Økern, 0511 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rørleggervirksomhet. 5

6 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLAY REGENERIST DAILY LIFT The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING, Postboks 1021, 1705 SARPSBORG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av supporterutstyr slik som sportsartikler, klær, hodeplagg, pins, vimpler og krus. Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chili Forte LAB PHARMA AS, Trondheimsveien 184, 0570 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/143,204 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OCULUS Oculus VR Inc, MacArthur Boulevard, Suite 450, US-CA92612 IRVINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Design og utvikling av dataspillmaskinvare og - programvare og virtuell virkelighets (reality) maskinvare (hardware) og programvare (software). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLIMB ROPE Olimb Group AS, Sarpsborgveien 115, 1640 RÅDE, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 17 Tetnings- paknings- og isolasjonsmateriale; rørforinger laget av fleksible tekstil- og plastmaterialer for innvendig tetting av rør og med inkludert trekksnor. Klasse 22 Tau, reip; materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet i form av rehabilitering av rør og rørledninger. 6

7 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fokusreiser ESCAPE TRAVEL AS, Postboks 6288 Etterstad, 0603 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 39 Organisering av reiser; turoperatør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIKABE Kjell & Co Elektronik AB, Box 50435, SE MALMÖ, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; tilkoblinger for elektriske ledninger; tilkoblingsblokk for elektriske kabler; elektriske kabler; elektroniske kabler; fiberoptiske kabler; hannkontakter for elektriske ledninger; hylser for elektriske kabler; hylser for fiberoptiske kabler; isolerte elektriske kabler; kabelkoblinger for elektriske kabler; kabler for dataoverføring; kabler (koaxial-); kabler til datamaskiner; markeringshylser for elektriske ledninger; merkelapper for identifisering av elektriske kabler; merketråder for elektriske ledninger; optiske kabler; optiske sendere til bruk sammen med fiberoptiske kabler; USB-kabler. Klasse 17 Fleksible ledninger og rør, ikke av metall; fleksible strekkdeler (ikke av metall) for optiske kabler; gummiklammer for kabler, inkludert i denne klassen; isolatorer for elektriske kabler; isolatorer for kabler; koblinger av gummi for ledninger; tetninger og pakninger (ikke av metall) for kabler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIMBER EASYBRING AS, Postboks 196 Bogstadveien, 0323 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KABEL I BOTTE by Nexans Nexans, 8, rue du Général Foy, FR PARIS, Frankrike Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Kraftinstallasjonskabler; elektriske kabler. Klasse 20 Emballasjebeholdere av plast til forvaring og utmating av kraftinstallasjonskabler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINEMATTE by Nexans Nexans, 8, rue du Général Foy, FR PARIS, Frankrike Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Varmekabler; varmekabelmatter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Liin.no NINA CECILIE LINDELAND, Skaramarka 39, 4326 SANDNES, Klasse 35 Salg av interiørartikler 7

8 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Live Nation Norway AS, Sonja Henies Plass 2, 0185 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter, oppføring av forestillinger (live), organisering av kulturelle arrangementer (impressariotjenester), sceneoppførelser, showoppsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BonusID MAINCARD AS, Søndre Øyjorden 75, 5038 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Norsk rikskringkasting AS, Mediedivisjonen, RV31, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Folk i farta Norsk rikskringkasting AS, Mediedivisjonen, RV31, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier BC PRODUKTER AS, Jacob Kjødesvei 15, 5232 PARADIS, Klasse 19 Mørtel for bygging 8

9 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Urix Norsk rikskringkasting AS, Mediedivisjonen, RV31, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ytring Norsk rikskringkasting AS, Mediedivisjonen, RV31, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse 9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EASYPIECE BRITT DERÅS, Nordvegen 559, 7718 STEINKJER, Klasse 18 Bager for sport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIGNAL Innovasjon, Postboks 448 Sentrum, 0104 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; herunder organisering og ledelse av konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ntac NLOGIC AS, Frysjaveien 33 D, 0884 OSLO, Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, oppdatering og reparasjonstjenester innen områdene for computere, telekommunikasjon, nettoppbygging, kommunikasjon og nettverkssikkerhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Informasjon og rådgivning innen områdene for computere, nettoppbygging, kommunikasjon og nettverkssikkerhet; sikkerhetstjenester til datamaskinog telefonsystemer; computerstøttetjenester relatert til hardware og software for sammenkobling, styring, sikring, overvåkning, kontroll, drift og aksessering av lokale og regionale nettverk og telefonsystemer; design-, testing-, ingeniør-, forsknings- og rådgivningstjenester relatert til computere, 9

10 registrerte varemerker nr 40/14 telekommunikasjon, nettverk, computer software, dataprogrammering og nettverkssikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Atlanterhavsbryggeriet Harald Anders Kalvøy, 6530 AVERØY, Anders Kalvøy, Kårvåg, 6530 AVERØY, BEATE MARTINE KALVØY, STORVIKVEGEN 18, 6412 MOLDE, Klasse 32 Øl (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ncare NLOGIC AS, Frysjaveien 33 D, 0884 OSLO, Klasse 37 Installasjon, vedlikehold, oppdatering og reparasjonstjenester innen områdene for computere, telekommunikasjon, nettoppbygging, kommunikasjon og nettverkssikkerhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Informasjon og rådgivning innen områdene for computere, nettoppbygging, kommunikasjon og nettverkssikkerhet; sikkerhetstjenester til datamaskinog telefonsystemer; computerstøttetjenester relatert til hardware og software for sammenkobling, styring, sikring, overvåkning, kontroll, drift og aksessering av lokale og regionale nettverk og telefonsystemer; design-, testing-, ingeniør-, forsknings- og rådgivningstjenester relatert til computere, telekommunikasjon, nettverk, computer software, dataprogrammering og nettverkssikkerhet. Klasse 5 planter, for å fremme og opprettholde plantevekst, kjemiske preparater for bekjempelse av plantesykdommer; og kjemiske preparater for forbedring av immunsystemet til planter. Pesticider, herbicider, fungicider og insecticider; plantebeskyttelsespreparater, nemlig, pesticider, insecticider, fungicider for ødeleggelse, forhindring og avverge angrep av insekter, skadedyr og sopppatogener; landbrukssprayoljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOTUN EASYGLOSS Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; groehindrende maling for båter, skip og olje-rigger; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling og lakk for båter, skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller treprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIVITAS Suncor Energy Inc., P.O. Box 2844, CA-ABT2P3E3 CALGARY, Canada Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske preparater og substanser til forsterking av KVIST & KVAE VANJA STEINBRU, Hegermanns gate 5 A, 0478 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; smykker 10

11 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINFOS Tinfos AS, O H Holtasgate 32, 3678 NOTODDEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; handel og overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; pris og kostnadsanalyser. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft-, gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i forbindelse med demninger, reservoarer og kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon, reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske og hydroelektriske anlegg. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; tjenester relatert til produksjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPC-FLAKES AS-Faktor AB, Box 30192, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 5 Ernæringtilsetninger for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tinfos AS, O H Holtasgate 32, 3678 NOTODDEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; handel og overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; pris og kostnadsanalyser. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft-, gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i forbindelse med demninger, reservoarer og kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon, reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske og hydroelektriske anlegg. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; tjenester relatert til produksjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tinfos AS, O H Holtasgate 32, 3678 NOTODDEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; handel og overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft; pris og kostnadsanalyser. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft-, gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i forbindelse med demninger, reservoarer og kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon, 11

12 registrerte varemerker nr 40/14 reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske og hydroelektriske anlegg. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; tjenester relatert til produksjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Inwido Denmark A/S, Fabriksvej 4, DK-9640 FARSØ, Danmark Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; vinduer av metall; markiser av metall for utendørsbruk; persienner, rullgardiner og rullesjalusier av metall; vindushåndtak av metall; knotter [håndtak] av metall; vindushasper og kroker av metall; vindusskodder av metall; vindusrammer av metall; bolter til vindusrammer; vindusstoppere av metall; metallbeslag for vinduer; bolter av metall for skyvevinduer; vippe og ventilasjonsvinduer av metall. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningssnekkerarbeid; vinduer, ikke av metall; vindussnekkerarbeid; vindusglass (unntatt glass for vinduer for kjøretøy); vindusglass for bygningsformål; vindusskodder, ikke av metall; vindusrammer, ikke av metall; glassruter (fargete -); insektnett og insektsvinduer, ikke av metall; vippe og ventilasjonvinduer, ikke av metall; markiser for utendørsbruk, ikke av metall eller tekstil. Klasse 20 Møbler; speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; persienner for innendørs bruk (møbler); rullgardiner for innendørsbruk; ruller for rullgardiner; trinser av plast for persienner; vevede persienner av tre (møbler); vertikale lamellgardiner av tekstil; vindushåndtak, ikke av metall; vindusbeslag, ikke av metall; gardinringer; gardinstenger; gardinskinner; sporlister for gardiner; opphengsanordninger for gardiner. Klasse 22 Solbeskyttelse for utendørsbruk av tekstil. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser; sengetepper og bordduker; rullgardiner; gardiner av tekstil eller plast; gardinholdere av tekstilmateriale; trådgardiner; myggnett. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjons og vedlikeholdstjenester; installasjonstjenester; installasjon, reparasjon og vedlikehold av vindusrammer, gardiner, persienner og solbeskyttelse. MAMMA PIZZA AS, Droningens Gate 22, 0154 OSLO, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LERKEFUGL DESIGN KJERSTI JAKOBSEN, Schultz gt 2-4, 7013 TRONDHEIM, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 12

13 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAXSTAR POWER Mitsuboshi Belting Ltd, No. 1-21, Hamazoe-Dori 4- Chome,Nagata-Ku, JP- KOBE-SHI, HYOGO-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Kraftoverføringbelter for industrielle maskiner og jordbruksmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sazerac Co Inc, 3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695, US-LA70002 METAIRIE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Laterna Magica Laterna Magica Paul Rene Roestad, Postboks 2898 Solli, 0230 OSLO, Klasse 41 Distribusjon av film, filmproduksjon på videobånd; filmstudioer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Passion Blueprint Rafael Eliassen, Kolvik, 9710 INDRE BILLEFJORD, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Real cheez KiMs AS, Postboks 4274 Nydalen, 0401 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Potetchips, snacks. Klasse 30 Potetchips, snacks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen plexgear Kjell & Co Elektronik AB, Box 50435, SE MALMÖ, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Hardware til datamaskiner; databehandlingsutstyr; tastatur; dataskjermer; datamus; skannere; utstyr for lokale nettverk; rutere. Klasse 16 Papirvarer (skrive- og kontormateriell); datapapir; papir til skrivere. 13

14 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KURÉR Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Advokat Lars Trygve Jenssen AS, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; raoglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Navnet Vir Randhawa, Bilittkroken 47, 1279 OSLO, Klasse 25 Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DP Beverages Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, KY-KY GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Ajvar [konservert paprika]; albumin til matlagingformål; albuminholdig melk; algeekstrakter [matvarer]; alginater til matlagingsformål; aloe vera bearbeidet for menneskeføde; ansjos; bacon; bearbeidede mandler; bearbeidet fiskerogn ; bearbeidet hvitløk ; bearbeidete frø; benolje [spiselig]; beabeidete solsikkefrø ; blodpølser; blåskjell [bløtdyr], [ikke levende]; buljonger; dadler; desserter; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; dyremarg for bruk som næringsmiddel; egg til konsum; eggehvite; eggeplommer; eggpulver; eggtoddi; eplepure; erter, hermetiske; fettblandinger for brødskiver; fettholdige blandinger for brødskiver; fettstoffer [spiselige]; fettstoffer for fabrikasjon av spisefett; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskelim for næringsmidler; fiskemat; fiskemel som menneskeføde; fiskemousse; fiskeprodukter; fjærkre [kjøtt]; fløte [melkeprodukter]; frityrstekte poteter; frossen frukt; fruktbasert snacks; frukter konservert i alkohol; fruktgele; fruktkonserver; fruktmos; fruktsalater; fruktskall; fruktskiver; gelatin; geleer, spiselige; gjæret melk til matlagingsformål; gjæret vegetabilsk mat [kimchi]; griljerte pølser; grønnsaker, hermetiske; grønnsaker, kokte; grønnsaker, tørkede; grønnsaksaft for koking; grønnsaksalater; grønnsaksmousse; grønnsaksupper; hermetisk frukt; hermetisk kjøtt; hermetiske grønnsaker; hermetiske linser; hermetiske oliven; hummer, ikke levende; hummus [kikertpasta]; ingefærsyltetøy; kakaosmør; kallun [innmat]; kandiserte frukter; kasein for bruk i næringsmidler; kaviar; kefir; kjøtt; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; kjøtt, konservert; kjøttekstrakter; kjøttgeleer; kjøttvarer [bearbeidet]; kokosfett; kokosnøtter, tørkede; kokosoljer; kokossmør; kompotter; kondensert melk; konsentrater [buljong]; konserverte bønner; konserverte soyabønner for bruk i næringsmidler; kreps, ikke levende; krepsdyr, ikke levende; kroketter [næringsmidler]; kumys; laks [fersk og preparert]; languster [ikke levende]; lever; leverpostei; linseolje til matlagingsformål; løker, hermetiske; maisolje; margarin; marmelade; matskjell [ikke levende]; meieriprodukter; melk; milkshake; muslinger, spiselige [ikke levende]; myse [valle]; olivenolje [spiselig]; olje av palmenøtter [spiselige]; osteløype; ostemasse; oster; palmeolje [spiselig]; peanøttsmør; pektin til 14

15 registrerte varemerker nr 40/14 matlagingsformål; picallilli [pikkels]; pikkels; pisket krem; pollen preparert for ernæringsformål; potetchips; potetchips med lite fett; potetskiver; preparater for tilberedelse av buljonger; preparater for tilberedning av supper; preparerte nøtter ; preparerte peanøtter; prostokvasha [surmelk]; pulver for å lage potetmos; pølser; rapsolje [næringsmiddel]; rapsolje [spiselig]; reker [små] [ikke levende]; reker [store] [ikke levende]; ristet tang; rosiner; ryazhenka [gjæret melk]; saltet fisk; saltet kjøtt; sardiner; sesamolje; sild; silkeormpupper som menneskeføde; sjømat; sjøpølser, [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; skinke; smetana [rømme]; smult; smør; smørepålegg; smørkrem; snacks; snegleegg [til konsum]; solsikkeolje [spiselig]; sopp (konservert sopp; soyamelk [melkeerstatning]; spisefett; spiselige fuglereder ; spiselige oljer; supper; surkål; svinekjøtt; sylteagurker; syltet frukt; syltetøy; tahini [sesamfrøpasta]; talg [spiselig]; tofu; tomatpasta; tomatpure; tomatsaft for matlaging; tranebærsaus ; trøfler, hermetiske; tunfisk; tørkede frukter; tørrmelk; vilt; yoghurt; østers, ikke levende. Klasse 30 Alger [krydder]; anis [frø]; aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; aromatiske stoffer [unntatt eteriske oljer]; bakepulver; bakverk; bidronninggele ; bindemidler for pølser; bindemidler for spiseis; blomster eller blader til bruk som teerstatning; brente mandler; briocher [rund kake av kringledeig]; brød; butterdeig; byggmel; bønnemel; cheeseburger; chips [kornprodukt]; chow-chow [kryddersaus]; chutney (krydder); cornflakes; couscous [semuljegryn]; deig; deigvarer; desserter; dessertmousse; dipper; druesukker til matlagingsformål; eddik; essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; flak (mais-); flormel; frosset yoghurt [spiseis]; fruktsaus; fylte tacoskjell; geletopper [sukkertøy]; gjær; gjær for deiger; gluten til matlagingsformål; gluten, bearbeidet for mat; griljermel; griljert mais; grovmalt bygg; gurkemeie for matprodukter [krydder]; halvah; havreflak; havregryn; havregryn for menneskeføde; infusjon, ikke-medisinsk; ingefær [krydder]; is [naturlig eller kunstig]; is for avkjøling; iskrem; iste; jordnøtter [konditorvarer]; kaffe; kaffe med melk; kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kaffe, ubrent; kaffedrikker; kaffeerstatninger; kakao; kakao med melk; kakaodrikker; kakaoprodukter; kakedeiger; kakeglasur; kakepulver; kaker; kanel [krydder]; kapers; karameller [godterier]; karry; kavringer; ketchup; kjeks; kjeksvarer; kjøttkraft; kjøttpaier; knust havre; kokesalt; konditorimandler; konditorvarer; konfektyrer; konserverte kjøkkenurter [krydderblanding]; kornbasert snacks; kornpreparater; kornstenger [energibar]; krydder; krydderblandinger; krydderier; krydderier, sterke; lakris [søtsaker]; lakrisstenger [søtsaker]; linfrø for menneskeføde; maisflak; maisgryn; maisgrynpartikler; maismel; majoneser; makaroni; makroner [bakverk]; malt for ernæringsformål; malt mais; maltekstrakter for ernæringsformål; maltkjeks; maltose [maltsukker]; mandelmasse; marinader; marsipan; mel; melasse; melassesirup; melgrøt laget på melk; midler for stabilisering av fløteskum; muskatnøtter; mynte for konditorvarer; mysli; mølleprodukter; mørningspreparater for kjøtt, for husholdningsbruk; natron; nellikspiker [krydder]; nudelbaserte retter; nudler; næringsmidler basert på havre; næringsmidler på basis av mel; paier; palmesukker; pannekaker; paprika [krydder]; pastasauser; pastiller [sukkertøy]; peanøtter [konditorvarer]; pepper; peppermyntesukkertøy; pestosaus; pimiento [krydder]; pizzaer; popcorn; posteier [bakverk]; potetmel som næringsmiddel; propolis ; proteinbarer; puddinger; pulver for spiseis; quiche; ravioli; relish [kryddersaus]; renset bygg; renset havre; ris; risbasert snacks; riskaker; rundstykker; safran [krydder]; sago; salatdressinger; salt for konservering av næringsmidler; salt til husholdningsbruk; sauser; sellerisalt; semulje; sennep; sennepspulver; sikori [kaffesurrogater]; sjokolade; sjokolade med melk [drikker]; sjokoladedrikker; sjokolademousse; sjøvann [til matlaging]; skinkeglasur; smakstilsetning av kaffe; smakstilsetninger for drikker [unntatt eteriske oljer]; smakstilsetninger for kaker [unntatt eteriske oljer]; smeltesjokolade [konfekt]; smørbrød; smørbrødkjeks; smørepålegg; smørkjeks; småkaker; sorbet [spiseis]; soyabønnepasta [smakstilsetning]; soyamel; soyasaus; spaghetti; spiseis; stivelse for næringsmidler; stjerneanis; sukker; sukkertøy; surdeiger; sushi [risrett med fisk]; søtningsmidler, naturlige; søtsaker; søtsaker som dekorasjon for juletrær; tabbouleh; tapioka; tapiokamel for næringsmidler; te; te-baserte drikker; terter; tomatsaus; tortilla; tyggegummi; tykningsmidler for koking av mat; tykningsmidler for koking av næringsmidler; usyret brød [nadverdoblat]; vafler; vanilje; vaniljeerstatninger; vaniljesaus; vanillin; vegetabilske preparater til erstatning for kaffe; vermiceller; vinstein for tilbereding av mat; vinstein til matlagingsformål; vårruller; øleddik. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; alkoholfrie fruktekstrakter; aloe veradrikker (ikke alkoholholdige); aperitiffer (ikke alkoholholdig); bordvann [drikker]; cider (ikke alkoholholdig); drikker på basis av kjernemelk; drikkevann; drikkevann [drikker]; drinker (ikke alkoholholdig); essenser for tilberedelse av drikker; fruktdrikker, alkoholfrie; fruktekstrakter, alkoholfrie; fruktjus; fruktnektar (ikke alkoholholdig); fruktsaft; grønnsakjuice; honningbasert drikke [ikke alkoholholdige]; humleekstrakter for fremstilling av øl; ingefærøl; isotoniske drikker; kullsyreholdig vann; kvass [ikke alkoholholdig]; limonade; litiumholdig vann; maltmost; maltøl; mandelmelk [drikker]; mineralvann (preparater for fremstilling av mineralvann; mineralvann [drikker]; most; orgeat [mandelmelk]; peanøttmelk (ikke alkoholholdig); preparater for fremstilling av drikker; preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann ; preparater for fremstilling av likører; pulver for kullsyreholdige drikker; saft for fremstilling av drikker; sarsaparilla [alkoholfri drikk]; selters [mineralvann]; sirup for drikker; sirup for limonade; smoothies; sodavann; sorbet [drikker]; sportsdrikker; tabletter for kullsyreholdige drikker; tomatsaft [drikker]; ugjæret druesaft; vørter; øl; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ølbaserte cocktailer. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter; anis [likør]; anislikør; aperitiffer; arak [likør]; baiijiu [kinesisk destillert alkohol]; bitter [likør]; brennevin; brenneviner og likører for fordøyelsen; cider; cocktailer; curacao [likør]; destillerte drikker; eau de vie; enebærbrennevin; ettervin; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; fruktekstrakter, alkoholholdige; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; likører; mjød; myntelikører; nira [sukkerrørbasert drikke]; pæremost; risdrikker (akoholholdige); rom; sake [risbrennevin]; viner; vodka; whisky. 15

16 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUTRIMAR AS, Kverva, 7266 KVERVA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Fiskeolje; fiskemel, fiskeproteiner og andre fiskeprodukter for medisinske formål. Klasse 29 Fiskeolje, fiskemel, fiskeproteiner og andre fiskeprodukter som menneskeføde. Klasse 31 Fiskeolje, fiskemel, fiskeproteiner og andre fiskeprodukter som tilskudd i dyreføde. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen vertical sofa Artur Stanislaw Wozniak, Bergsliens gate 6, 0354 OSLO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Inwido Denmark A/S, Fabriksvej 4, DK-9640 FARSØ, Danmark Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; vinduer av metall; markiser av metall for utendørsbruk; persienner, rullgardiner og rullesjalusier av metall; vindushåndtak av metall; knotter [håndtak] av metall; vindushasper og kroker av metall; vindusskodder av metall; vindusrammer av metall; bolter til vindusrammer; vindusstoppere av metall; metallbeslag for vinduer; bolter av metall for skyvevinduer; vippe og ventilasjonsvinduer av metall. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningssnekkerarbeid; vinduer, ikke av metall; vindussnekkerarbeid; vindusglass (unntatt glass for vinduer for kjøretøy); vindusglass for bygningsformål; vindusskodder, ikke av metall; vindusrammer, ikke av metall; glassruter (fargete -); insektnett og insektsvinduer, ikke av metall; vippe og ventilasjonvinduer, ikke av metall; markiser for utendørsbruk, ikke av metall eller tekstil. Klasse 20 Møbler; speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; persienner for innendørs bruk (møbler); rullgardiner for innendørsbruk; ruller for rullgardiner; trinser av plast for persienner; vevede persienner av tre (møbler); vertikale lamellgardiner av tekstil; vindushåndtak, ikke av metall; vindusbeslag, ikke av metall; gardinringer; gardinstenger; gardinskinner; sporlister for gardiner; opphengsanordninger for gardiner. Klasse 22 Solbeskyttelse for utendørsbruk av tekstil. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke inkludert i andre klasser; sengetepper og bordduker; rullgardiner; gardiner av tekstil eller plast; gardinholdere av tekstilmateriale; trådgardiner; myggnett. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjons og vedlikeholdstjenester; installasjonstjenester; installasjon, reparasjon og vedlikehold av vindusrammer, gardiner, persienner og solbeskyttelse. 16

17 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STONEDINE WARIMEX Waren-Import Export Handels-GmbH, Auf der Schulmatt 7/1, DE NEURIED, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); kniver, gafler og skjeer; knivsmedvarer, hugg- og stikkvåpen. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; ( ikke av edle metaller og polerte), kasseroller og panner ( særlig av metall og legeringer av metall); bakeutstyr, porselen, kopper og tallerkener, glassvarer og keramikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALWAYS DAILIES The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Hygieniske produkter for kvinner i form av truseinnlegg, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, interlabiale produkter for feminin hygiene; bleier, bind og truseinnlegg for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter; melkebaserte drikker; meieriprodukter; yoghurt, inkludert men ikke begrenset til drikkeyoghurt. Klasse 30 Næringsmidler av korn; kornblandinger; mysli; iskrem; yoghurtis. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; salg og markedsføring av ovennevnte produkter i klassene 29 og

18 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Presentkakan i Göteborg AB, Bifrostgatan 42, SE MÖLNDAL, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eskortering av reisende; hesteutleie; sightseeing (turisme); taxitransport; turistkontor (ikke for hotellreservasjoner); transportreservasjoner; transportinformasjon; reisebyråtjenester; transportmegling; lasthåndteringstjenester; pakking og lagring av last; innpakking av gods; arrangere transport av gods og bagasje, levering av gods og bagasje og lagring av gods og bagasje; levering av informasjon, konsulenttjenester, og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 43 Reservasjonstjenester for bestilling av overnatting og måltider; servering og restauranttjenester; cateringtjenester; anskaffelse av midlertidig innkvartering; anskaffe innkvartering i form av hus, hoteller og rom; reservasjonstjenester for midlertidig innkvartering; byråer for hotellreservasjoner; byråer for reservasjoner av innkvartering; barnevakttjenester; barnehager og lekeparker; anskaffelse av konferansefasiliteter; anskaffelse av fasiliteter for å holde utstillinger; anskaffelse av utstillingsfasiliteter; tilberedelse av mat og drikke; anskaffelse av fasiliteter til utstillinger; anskaffe informasjon relatert til hotell, motell, restauranttjenester online fra en database eller via internett; rådgivning, og konsultenttjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C-HR Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP- TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. Emirates, P.O Box 686, AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 39 Flyselskaptjenester; lufttransporttjenester; anskaffelse av datastyrt og databehandlet reiseinformasjon; arrangering av reise- og transportreservasjonstjenester; luftfartøyutleietjenester; bestilling av seter for reise; arrangering av cruise; arrangering og gjennomføring av turer; båtutleie; båttransport; busstransport; bilparkering; bilutleie; biltransport; sjåfør- og limousinetjenester; bussutleie; budtjenester; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOFTLAN FRUITY SENSATIONS Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tøymyknere. 18

19 registrerte varemerker nr 40/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen medieproduksjoner og multimediainnhold. Klasse 41 Elektroniske bibliotekstjenester for levering av elektronisk informasjon i form av tekst-, lyd-, bilde-, og/eller videoinformasjon; publiseringstjenester (inkludert elektroniske publiseringstjenester ); søketjenester for media-bibliotek; underholdningstjenester. Klasse 42 Elektronisk lagring av data, tekst, bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av elektronisk data; lagringstjenester for arkivering av media-innhold; datasoftwareutvikling; software som en tjeneste (SaaS), nemlig softwarevertstjenester for bruk av andre for bruk i databaseadministrasjon og applikasjonsutvikling. MEDIA NETWERK AS, Postboks 6731 Etterstad, 0609 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; datasoftware for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og - applikasjoner; datasoftware som tilveiebringer nettbasert tilgang til applikasjoner og tjenester gjennom et nettoperativsystem eller portalgrensesnitt; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; computer software og software applikasjoner som muliggjør opplasting, gjennomgang, godkjenning, distribusjon og lagring av medieinnhold og -produksjoner. Klasse 35 Salgsfremmende tjenester for tredjemann; salg av medieproduksjoner og multimediainnhold gjennom en nettside; innsamling av informasjon og medieproduksjoner for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser og elektroniske filer; elektronisk utveksling av data som er lagret i databaser og som man får tilgang til via internett eller globale kommunikasjonsnettverk; overføring av databaseinformasjon gjennom telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, bilde og data mellom brukere; elektronisk og/eller digital meldingsformidling; elektronisk postoverføring; overføring av data, bilder dokumenter og meldinger via elektroniske og telefontilkoblete datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringe tilgang til online registre, elektroniske filer, indekser og søkbare databaser relatert til et utbud av informasjon og data tilgjengelig på et globalt datanettverk; digitale overføringstjenester og sendingstjenester via internett og andre globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til databaser der tredjeparter kan last opp og laste ned (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEDIA NETWERK AS, Postboks 6731 Etterstad, 0609 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; datasoftware for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og - applikasjoner; datasoftware som tilveiebringer nettbasert tilgang til applikasjoner og tjenester gjennom et nettoperativsystem eller portalgrensesnitt; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; computer software og software applikasjoner som muliggjør opplasting, gjennomgang, godkjenning, distribusjon og lagring av medieinnhold og -produksjoner. Klasse 35 Salgsfremmende tjenester for tredjemann; salg av medieproduksjoner og multimediainnhold gjennom en nettside; innsamling av informasjon og medieproduksjoner for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til computer databaser og elektroniske filer; elektronisk utveksling av data som er lagret i databaser 19

20 registrerte varemerker nr 40/14 og som man får tilgang til via internett eller globale kommunikasjonsnettverk; overføring av databaseinformasjon gjennom telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, bilde og data mellom brukere; elektronisk og/eller digital meldingsformidling; elektronisk postoverføring; overføring av data, bilder dokumenter og meldinger via elektroniske og telefontilkoblete datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringe tilgang til online registre, elektroniske filer, indekser og søkbare databaser relatert til et utbud av informasjon og data tilgjengelig på et globalt datanettverk; digitale overføringstjenester og sendingstjenester via internett og andre globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til databaser der tredjeparter kan last opp og laste ned medieproduksjoner og multimediainnhold. Klasse 41 Elektroniske bibliotekstjenester for levering av elektronisk informasjon i form av tekst-, lyd-, bilde-, og/eller videoinformasjon; publiseringstjenester (inkludert elektroniske publiseringstjenester ); søketjenester for media-bibliotek; underholdningstjenester. Klasse 42 Elektronisk lagring av data, tekst, bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av elektronisk data; lagringstjenester for arkivering av media-innhold; datasoftwareutvikling; software som en tjeneste (SaaS), nemlig softwarevertstjenester for bruk av andre for bruk i databaseadministrasjon og applikasjonsutvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dare it - wear it! Porto BR International AS, Svelvikveien 61, 3039 DRAMMEN, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 Bragernes, 3001 DRAMMEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEOS LEKELAND NORGE AS, Standgaten 49, 4370 EGERSUND, ADVOKATENE STOKKELAND SØRENSEN DA, Postboks 264, 4379 EGERSUND, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Safepay Malta Ltd, Level 4, Marina Business Ventre, Abate Rigord Street, MT-XBX1127 TA'XBIEX, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; registrert dataprogramvare; dataprogrammer (nedlastbar programvare); interaktive multimedia-dataprogrammer; dataprogrammer for nettverksstyring; dataprogrammer (nedlastbare programvare); dataprogramvare for grafikk; dataprogrammer for adgang til og anvendelse av Internett; dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; spillprogramvare; dataprogrammer for interaktivt fjernsyn og for interaktive spill og/eller quiz; interaktiv underholdningsprogramvare for datamaskiner; interaktiv underholdningsprogramvare for anvendelse med personlige datamaskiner. Klasse 41 Spilltjenester; arrangering av spill; organisering av spill; tilveiebringelse av spill; spilltjenester online; underholdningstjenester vedrørende spillautomater; utleie av spillautomater; kasino, spill og gamblingtjenester; informasjon til spillere av spill om rangeringen av deres spillresultater via nettsteder; tjenester vedrørende organisering av spill; arrangering av spill og tevlinger; spilltjenester online (via datanettverk); organisering av quiz, spill og tevlinger; organisering av tevlinger, quiz og spill; tilveiebringelse av spill via et datamaskinbasert system; tjenester via Internett vedrørende elektronisk spill og tevlinger; spilltjenester som leveres via direkte tilknytning til et datanettverk; elektroniske spilltjenester som leveres fra en datamaskinbasert database eller via Internett; tilveiebringelse av informasjon via nettet vedrørende 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 36/10-2010.09.06 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 34/11-2011.08.22 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer