nr 36/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Delvis erstatning etter vml Krav om administrativ overprøving Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIA OPTIMA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Etabl.1983 industri senteret as (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kia Motors Corp, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL, KR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Passasjerbiler, lastebiler, busser, minibusser, varebiler, minivarebiler, omnibusser, firehjulsdrevne kjøretøyer, tohjuls kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RobinAir RobinAir Bedtime AS, Karoline Kristiansens vei 4, 0661 OSLO, Klasse:10 Spesialmøbler til medisinsk bruk; senger og madrasser (inklusive luftbasert madrass med elektrisk pumpe). Klasse:20 Sengeutstyr; madrasser, puter, regulerbare sengebunner, senger, elektrisk pumpe til madrass. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; salg av de ovennevnte varene i klassene 10 og 20. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Albert E Olsen Holding AS, Fossegrenda 17, 7038 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper. Klasse:9 Sveiseapparater og sveiseutstyr; personlig verneutstyr. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; salg av varer nevnt i denne varefortegnelse i klasse 7, 8 og 9. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og reklamevirksomhet; markedsanalyser; markedsundersøkelser; markedsstudier; kundeveiledning ved kjøp av telefonabonnement; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger; informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om fakturaer. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk; utvikling og drift av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon og mobile internettjenester; informasjonsvirksomhet; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOME OF THE INTERNET HOME OF THE INTERNET Equinix Inc, 301 Velocity Way, 5th Floor, CA FOSTER CITY, US Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:35 Ledelse og administrasjon av datasenter Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet Klasse:42 Analyse av dataoverføringer for de som betjener et globalt datanettverk og for de som bruker overføringstjenester via et globalt data nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIWI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Klasse:43 Salg av mat og drikke. Bevertning, tillaging og tilbringing av mat og drikke; catering. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Compeed (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Compeed ApS, Blokken 39, 3460 BIRKEROD, DK JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Kosmetiske preparater. Medisinske plastre til sårpleie og til forebygging av sår, medisinske plastre til hudpleie, medisinske preparater og substanser til hudpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHOLEMEGA WHOLEMEGA New Chapter Inc, 90 Technology Drive, VT05301 BATTLEBORO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Vitaminer; dietetiske kosttilskudd; ernærinsgtilskudd; kosttilskudd. Klasse:29 Diettmat og dietetiske matvarer og tilskudd (andre enn medisinske). Klasse:30 Diettmat og dietetiske matvarer og tilskudd (andre enn medisinske). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TM TROMSØ MASKINFORRETNING AS BEKLEDNING SIKKERHETSUTSTYR VERKTØY MASKINER REKVISITA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Albert E Olsen Holding AS, Fossegrenda 17, 7038 TRONDHEIM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper. Klasse:9 Sveiseapparater og sveiseutstyr; personlig verneutstyr. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; salg av varer nevnt i denne varefortegnelse i klasse 7, 8 og 9. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUINTESSENTIALLY QUINTESSENTIALLY Quintessentially (UK) Ltd, 10 Carlisle Street, W1D3BR LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; reklame og PR-tjenester; markedsføringstjenester i form av varemerkerådgivning og tjenester innen skapelse av varemerker; varemerkeevalueringstjenester; varemerkeposisjonering; varemerketesting; varemerkestrategi; franchising; markedsføring av arrangementer; tjenester relatert til tilveiebringelse av sponsing; annonse- og reklamevirskomhet innen mediaanalyse; annonse- og reklamevirksomhet innen adminstrasjon av media; rådgivningstjenester innen annonse- og reklamevirksomhet for media; mediaplanlegging i form av annonseog reklamestrategi; tjenester innen kjøp av mediavirksomheter; forretningsrepresentasjon av idrettsutøvere, artister og celebriteter; markedsundersøkelser; bedriftsledelse, administrasjons- og rådgivningstjenester; rekrutteringstjenester; meningsmålinger; introduksjonstjenester for forretninger; forretningsadministrasjon i relasjon til vertstjenester for arrangementer, konferanser og seminarer; arrangering og forvaltning av kommersielle utstillinger og forestillinger; annonse- og reklamevirksomhet ved postordre; kompilering av direkte adresselister; kompilering av adresselister; direktereklame via post; utarbeidelse av adresselister for direkte postreklametjenester; direkte markedsføring; databasemarkedsføring, telefonmarkedsføring; forretnings- og forbruker statistikkanalyser- og reportasjer; markedsundersøkelser; databasedrift; informasjonstjenester (forretningsvirksomhet); grafiske tjenester og direktereklame via post; kommunikasjonsmedia for detaljformål; kommersiell administrasjon av lisensiering av varer og tjenester for andre; markedsføringstjenester; detaljhandel og engrossalg, postordre og elektroniske handelstjenester, alle forannevnte tjenester i relasjon til salg av drikkevarer, inklusive brus, mineral og kullsyreholdig vann, fruktdrikker og fruktjuicer, alkoholholdige drikker, vin, sterkvin og musserende vin, sprit, øl, inkludert salg av trykksaker i relasjon til vin og andre alkoholholdige og ikke alkoholholdige drikker; informasjon, undersøkelser, evaluering og rådgivningstjenster relatert til forannevnte varer; kjøp av kunst (for andre), salg av kunst; forretningsadministrativ prosessering av ordrer i tilknytning til tjenester relatert til bøker og kataloger vedrørende kunstverk, møbler og dekorativ kunst, antikviteter og samleobjekter samt andre verdifulle gjenstander; auksjonstjenester; rådgivning og Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 konsulentvirksomhet vedrørende auksjoner; organisering og gjennomføring av internettauksjoner; markedsføringstjenester for blomsterhandlere; modellbyråtjenester; tilveiebringelse av modeller og personell for markedsføring og salgspromotering; markedsføring av konserter; butikk-, postordre-, elektronisk - og telefonsalg i relasjon til salg av planter, blomster, blomsteroppsatser, gaveartikler, motorkjøretøy, båter, marine farkoster, private jetfly, fly, seilfly, helikoptere, motorsykler, sykler; promoteringstjenester; promoteringstjenester for konserter. Kunstvurdering- og verdifastsettelsestjenester; finansielle tjenester relatert til kjøp og leasing av luftfartøy; tilveiebringelse av finansiering for luftfartøy; forsikringstjenester, rådgivning relatert til forsikringstjenester, eiendomsutleieog leasing, tilveiebringelse av forsikring og finansielle tjenester relatert til utleie og leasing av eiendom og leasing av motorkjøretøyer; rådgivning relatert til finansiering av kjøretøyer; finansmegling for kjøretøyer; leasing og kjøp på avbetaling; takseringstjenester. Produksjonstjenester for musikk; tjenester relatert til musikkonserter; tilrettelegging og gjennomføring av moteoppvisninger; tilveiebringelse av modeller for kunstnere; modellopplæring, undervisning og trening for modeller; tilveiebringelse av modellstudioer; underholdningstjenester; produksjon og distribusjonstjenester innen lyd og/eller visuelle opptak og underholdning; musikkutgivelse; artistforvaltning; platestudiotjenester; informasjonstjenester relatert til musikk, underholdning, spill og arrangementer tilveiebrakt online fra en database, internett eller andre kommunikasjonsnettverk inklusive trådløst, via kabel eller satelitt; tilveiebringelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra internett; tilveiebringelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3 hjemmesider; produksjon, forberedelse, presentasjon, distribusjon og leie av TV- og radioprogrammer og filmer, animerte filmer og lyd og/eller visuelle opptak; produksjon av live underholdningsinnslag; organisasjon, produksjon og presentasjon av spørreleker, utstillinger, sportsarrangementer, forestillinger, omreisende underholdning, iscenesettelser, teaterforestillinger, konserter, liveopptredener samt publikumsarrangementer; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via en database, internett eller andre kommunikasjonsnettverk inklusive trådløst, via kabel eller satelitt; bookingbyråer for billettjenester, reservasjonstjenester for konsertbilletter; artistbooking; rådgivnings- og konsulenttjenester for alle forannevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; miljørådgivningstjenester; miljørisikovurdering; miljøkartlegging; miljøundersøkelser; forskning relatert til miljøvern. Vinklubbtjenester, nemlig konsulenttjenester i relasjon til kjøp og anskaffelse av vin og andre alkoholholdige drikkevarer samt spesialist- og konsulenttjenester og aktiviteter innen vurdering og klassifikasjon av viner, bruk av vin og konsumpsjon av vin; tilveiebringelse av mat og drikke; restaurantvirksomhet; barvirksomhet; cafe-, cafeteria-, kantine-, snackbar- og cateringvirksomhet; 6

7 registrerte varemerker /10 informasjons-, rådgivnings- og konsulentvirksomhet relatert til disse tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter; personlige tjenester relatert til assistanse for personer som får problemer under opphold utenfor hjemmet, i form av personlige tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester; informasjonsrådgivning og assistanse relatert til beskyttelse av personopplysninger; informasjonsrådgivning og assistanse relatert til forhindring, oppdagelse og gjenoppretting vedrørende identitetstyveri; identitetsverifikasjonstjenester; vedlikehold, beskyttelse og sikkerhet av personopplysninger i form av tjenester som autentifisering, verifikasjon og tilveiebringelse av sikkerhetstjenester i relasjon til personopplysninger; overvåking og rådgivningstjenester i relasjon til personer, valgopplysninger, medisinske opplysninger og tannlegejournaler, førerkort, utdannelsesvitnemål og kredittopplysninger, referanser og granskninger; tjenester relatert til dokumentregistrering; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt personer; hittegodstjeneste; tjenester relatert til løsøre; beskyttelse og vakthold av eiendom og dokumenter; informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester; tjenester relatert til gjenreisning av omdømme; personlig anstand for reisende på guidede turer; tilveiebringelse av informasjon relatert til pris, tilgang og spesifikasjon av varer og tjenester, de forannenvte tjenester i form av personlige shoppingtjenester; informasjon som leder til identifikasjon, gjenskaffelse eller retur av pass, førerkort, legitimasjon, bagasje og nøkler, de forannevnte tjenester i form av hittegodstjenester; tjenester relatert til gjenreisning av omdømme i form av sikkerhetstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REALIZE MYSUCCESS REALIZE MYSUCCESS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:44 Tilveiebringelse av informasjon vedrørende kirurgisk behandling av overvekt, støtteprogram for å gå ned i vekt, støtteprogram for pasienter og et oppfølgingssystem for pasienter etter kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GROUPON GROUPON Groupon Inc, 600 West Chicago Avenue, IL60654 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Markedsføring og promotering av andres varer og tjenester ved tilveiebringelse av et nettsted inneholdende kuponger, rabatter, prissammenligninger, produktvurderinger, lenker til andres nettsteder for detaljhandel, og informasjon om tilbud, rabatter og prisavslag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Idé Grand Prix Idé Grand Prix STIG OG STEIN IDE LAB AS, Postboks 6825 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOKSTAV-BØTTA Din første ABC (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RST Ronny Skålien Transport (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja BOKSTAVFABRIKKEN AS, Sjøgata 52, 8006 BODØ, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ronny Skålien, 3355 SOLUMSMOEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENG A-STOP ENG A-STOP Suzuki Motor Corp, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:7 Tenningsanordninger for integrerte forbrenningsmotorer. Klasse:9 Elektroniske og elektriske sensorer og kontrollenheter for tenningsanordninger til integrerte forbrenningsmotorer omfattende tomgangs-stoppanordninger. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; engros- og detaljhandel. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERWOOD INTERWOOD DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; engros- og detaljhandel. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ÅMØY HAVN ÅMØY HAVN Åmøy Næringspark AS, Båsen 38, 4152 VESTRE ÅMØY, AUTOGRAF AS, Gauselveien 90, 4032 STAVANGER, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. Klasse:39 Installasjonsvirksomhet; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser; drifting av havner og dokker. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rørdoktor'n (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APRIL APRIL Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. Klasse:20 Gate- og parkmøbler. Klasse:21 Avfallsbeholdere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Mikalsen Miljø AS, Laukhellaveien 31, 9303 SILSAND, Id Nyheim, Postboks 160, 9305 FINNSNES, Klasse:37 Rørleggervirksomhet (rørinspeksjon, rørspyling). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLOC BLOC Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. Klasse:20 Gate- og parkmøbler. Klasse:21 Avfallsbeholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VROOM VROOM Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Parkeringsstativ for sykler. Klasse:20 Gate- og parkmøbler. Klasse:21 Avfallsbeholdere. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klimapingvinene (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Car&care (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bente Roestad, Gml.Ringeriksvei 40, 1357 BEKKESTUA, Klasse:9 Film, fjernsyn, videokameraer, -apparater, - bånd, -kassetter, radio, lydkassetter, dataspill, grammofonplater (LP), CD, MC (musikkkassetter). Klasse:14 Pins, smykker, ur, klokker, mansjettknapper, slipsnåler. Klasse:16 Undervisningsmateriell, bøker, hefter, plakater, postkort, tegneblokker, brevpapir, notatblokker, bokbind, klistremerker, blader, aviser, tegneserier, permer, pennal. Klasse:18 Ryggsekker, reisevesker, bærenett, kofferter, paraplyer. Klasse:21 Kopper, krus, glass, porselen, kammer, børster, svamper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy, puslespill, julepynt, sportsartikler. Klasse:30 Klasse:41 Is, kjeks, kaker. Teaterforestilling, musikaloppsetning, ballett, revy, fornøyelsespark. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Vis A Vis AS, Torggata 13, 1707 SARPSBORG, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:37 Bilverksteder; stasjonservice for kjøretøyer (bensinfylling, bilvask og vedlikehold); assistanse ved kjøreuhell (reparasjon); bilberging; rustbehandling og understellsbehandling av kjøretøyer; rengjøring, polering, smøring, vedlikehold og reparasjon av biler. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/851,767 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUR WAY TO BEAUTIFUL YOUR WAY TO BEAUTIFUL Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:16 Kosmetikk; parfyme; ikke-medisinske hudpleieprodukter; ikke-medisinske toalettsaker. Brosjyrer om kosmetikk og skjønnhetspleie; kataloger innen området kosmetikk og skjønnhetspleie; magasiner som omhandler kosmetikk og skjønnhetspleie; nyhetsbrev om kosmetikk og skjønnhetspleie; postkort; trykket reklameplakater laget av papir eller papp; trykket informasjonskort om kosmetikk og skjønnhetspleie; trykket tidsskrift som omhandler kosmetikk og skjønnhetspleie; trykket materiale, nemlig produktguider om kosmetikk og skjønnhetspleie; trykket opplæringsmateriale i forbindelse med kosmetikk og skjønnhetspleie; trykket visuelle hjelpemidler i form av reklamemateriale; papirvarer og skrivesaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHASSIS57 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMPASS PRO COMPASS PRO Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Vaskemaskiner; industrivaskemaskiner; kombinerte vaskemaskiner og tørketromler. Klasse:9 Mikroprosessorer; innregistrerte datamaskinprogrammer for bruk i profesjonelt utviklingsarbeid og for undervisning. Klasse:11 Tørketromler (varmetørkere). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONLY OREO ONLY OREO Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, IL60093 RTHFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjeks, kjeksvarer, småkaker, smørbrødkjeks. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei CHASSIS57 Zielinski, Eplehagen 54 A, 4657 KJEVIK, Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SILTEX SILTEX Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister Avenue, CA93111 SANTA BARBARA, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Kirurgiske implantater bestående av kunstig materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chase your passion, not your pension Chase your passion, not your pension RaumaRock, Kongensgate 7, 6300 ÅNDALSNES, Klasse:41 Artistopptredener. Arrangering og ledelse av konserter. Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOTHE-TERMINALEN LOTHE-TERMINALEN Johs Lothe AS, Postboks 119, 5501 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; spedisjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ningbo Xianglong Metal Products Co Ltd, No. 1 Xianglong Road Jiangnan Industry Park Gaoqiao Town GAOQIAO TOWN, NINGBO, CN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Rørgater av metall; nagler og stifter av metall; beslag for møbler av metall; isenkramvarer; matskap av metall; metallenker for halsbånd; emballasjebeholdere av metall; kunstgjenstander av uedle metaller; badekabinetter av metall; festeklemmer for kabel eller rør av metall; bygningsmaterialer av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/555,211 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAGIC3 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Rochester Medical Corp, One Rochester Medical Drive, MN55976 STEWARTVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Enhetskatetere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Seapath 4D Seapath 4D Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse:7 Styreinnretninger for maskiner og motorer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere. Navigerings- og kommunikasjonsinstrumenter; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse:12 Klasse:16 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Styreanordninger for båter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier, papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Reparasjons- og vedlikeholdstjenester; reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til elektroniske apparater og instrumenter, datamaskiner. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til dataprogrammer, og internettbruk. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen norhus forvent det beste (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Rhus Norge AS, Postboks 139, 1300 SANDVIKA, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable hus (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; entreprenørvirksomhet; inspeksjon av byggeprosjekter. Klasse:42 Utvikling av boligprosjekter; design av boliger; arkitektvirksomhet; ingeniørvirksomhet, planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WATCH-SOL WATCH-SOL Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Dataprogramvare for bruk i forbindelse med invertere og serie-dataledningsutstyr, optisk, magnetisk og magnetisk-optisk datamedium, og halvledende datamedium. Klasse:35 Tjenester for kalkulert samling av data for optimalisering av planleggingsprosesser for fotoelektriske systemer herunder tjenester for funksjonalitet. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjon. Analysetjenester for en fotoelektrisk systemeier vedrørende overvåking/kontroll av systemet og kopiering (generering) av informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALC-SOL CALC-SOL Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Dataprogramvare for bruk med optisk, magnetisk og magnetisk-optisk datamedium eller halvledende datamedium for dimensjonering av invertere in fotoelektriske systemer. Klasse:35 Tjenester for kalkulert samling av data for optimalisering av planlegging av prosesser for fotoelektriske systemer som inkluderer inspeksjons-/kontroll-tjenester for funksjonalitet. Klasse:42 Ingeniørtjenester for fremkalling av fotoelektriske systemer og kalkulert seleksjon av passende dimensjoner for invertere, bygningsplanlegging og tekniske prosjektplanlegging. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYDER FRA GATA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LØKKA LØKKA Choco AS, Verftsgata 2E, 7014 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja LIVITY TRUST / SOUNDS FROM THE STREET Gabriela Murillo Barrios, Daas Gate 16 B, 0259 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cafe LØKKA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Choco AS, Verftsgata 2E, 7014 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINSEULL PRINSEULL Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINSESSEULL PRINSESSEULL Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (591) Merket er i farger: Ja Norsk Designråd, Hausmannsgt. 16, 0182 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klaser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulenttjenester; alle for bruk innen designvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og gjennomføring av konkurranser; organisering og gjennomføring av prisutdelinger. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GB System (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Zhejiang GBS Energy Co Ltd, No 6 Beihuan East Road YUYAO, ZHEJIANG, CN Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Elektriske akkumulatorer for kjøretøy; batterier, elektriske, for kjøretøy; akkumulatorkasser; akkumulatorbeholdere; høyspenningsbatterier; batteriladere; galvaniske batterier; elektriske batterier; elektriske akkumulatorer; solbatterier. (554) Merket er et tre-dimensjonalt 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FETISH Creekstone Classico FOR FOODIES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sticky Fingers Norge AS, Sandstuveien 12, 1178 OSLO, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; herunder: kyllingvinger; kjøttbiter; ristet og tørket kjøtt; grillmat, nemlig grillpølser og hot dogs; hamburger av okse eller kylling; kjøttkaker; kjøttboller; bacon; kjøttvarer (bearbeidet); syltede agurker; ansjos; benolje (spiselig); blodpølse; blodpudding; buljong; buljongkonsentrat; konserverte bønner; fruktchips; potetchips; dadler; eggeplomme; eggpulver; eggehvite; erter; kokosfett; fettholdige blandinger for smørbrød; fettholdige emner for fremstilling av matfett; fiskefileter; konservert fisk; næringsmidler fremstilt av fisk; flesk; frukt syltet i alkohol; dypfryst frukt; glasert frukt; kandisert frukt; fruktchips; fruktgelé; fruktkjøtt; fruktsalat; fruktskall; gelé (næringsmidler); gelatin for næringsmidler; vegetabilsk gelatinerstatning (næringsmidler); glasert frukt; fløte; pisket krem; grønnsaker; bearbeidede grønnsaker; grønnsakssafter; grønnsakssafter for matlaging; grønnsakssalater; grønnsaksuppepreparater; hummer (ikke levende), ingefærsmarmelade; smult; peanøttsmør; bearbeidede peanøtter; grønnsaksjuice for matlagning; kakaonøttsmør; kakaosmør; kandisert frukt; kasein som næringsmiddel; kaviar; kefir; kokosfett; tørkede kokosnøtter; kokosolje; kokossmør; kalkun for bruk i næringsmidler; buljongkonsentrat; kjøttbuljongkonsentrat; pølser; krokerter; kreps (ikke levende); kumyss Klasse:30 (melkedrikker); konserverte kjøkkenurter; fruktkjøtt; konservert kjøtt; kjøttbuljong; kjøttbuljongkonsentrat; kjøttgelé; kjøttsaft; languster (ikke levende); laks; lever; leverpostei; smørbar leverpostei; konserverte linser; næringsmidler av fisk; saltede næringsmidler; konservert løk; osteløpe; maisolje; malte mandler; margarin; marmelader; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; blåskjell og muslinger (ikke levende); marg som næringsmiddel; dyremarg som næringsmiddel; talg (spiselig); behandlede nøtter; ugressekstrakt for næringsmidler; konserverte oliven; olivenolje (næringsmidler); ost; østers (ikke levende); palmekjerneolje (næringsmiddel); palmeolje (næringsmiddel); leverpostei; pektin for næringsmidler; pikkels; pollen som næringsmiddel; pommes frites; potetchips; protein (næringsmiddel for mennesker); rapsolje (næringsmiddel); rosiner; reker (ikke levende); saltede sardiner; sesamolje; sild; skalldyr (ikke levende); skinke; kjøttsky; smør; kakaosmør; kakaonøttsmør; smørkrem; sneglegg (til konsum); soyabønner som konserverte næringsmidler; solsikkeolje; suppe; preparat for fremstilling av supper; vegetabilske suppepreparater; surkål; sopp; syltetøy; tofu; tomatjuice for matlaging; tomatpuré; tunfisk; trøffel; myse; pisket krem; yoghurt; sneglegg (spiselige). Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is (naturlig eller kunstig); herunder: anisfrø; aromatiske preparater for næringsmidler; smakstilsetninger for bakverk (ikke eteriske oljer); posteier; båndspaghetti; bidronninggele for menneskelig forbruk (ikke for medisinsk bruk); bindemidler for spiseis; bindemiddel for pølser; kuvertbrød; boller; mel av bønner; chow-chow; sikori (kaffesurrogater); cornflakes; couscous (mannagryn); curry (krydder); pastadeig (næringsmiddel); spiselige kakedekorasjoner; salatdressing; kaffebaserte drikker; kakaobaserte drikker; smakstilsetninger for drikker (ikke i flytende form); essenser for næringsmidler (ikke flytende essenser og etersike oljer); flarn; havregryn; maisgryn; frokostgryn; fylte sjokoladebiter (konfektyrer); fortykningsmiddel for matlaging; gluten som næringsmiddel; glykose som næringsmiddel; søtsaker; karameller; grovt mel; gryn (næringsmiddel); tyggegummi; gurkemeie; knust havre; renset havre; havrebaserte næringsmidler; havregryn; havremel; sjøvann til matlaging; honning; infusjoner (ikke medisinske); ingefær; ispinner; peanøttkonfekt; gjær; hevemidler for paideig; kaffe; ubrent kaffe; kaffebaserte drikker; kaffedrikker med melkeerstatning; vekstpreparat for bruk som kaffeerstatning; kaffesurrogat; kakerøre; kakao; kakaobaserte drikker; kakaodrikker med melk; kakaoprodukter; kakemikser; kaker; myke pepperkaker; myke kaker; kandisert sukker; kanel; kapers; karameller; ketchup; tomatketchup; kjeks; karameller (godterier); konfekt; julegranskonfekt; salt for konservering av næringsmidler; renset korn; knust korn; mel av korn; krydrede smakstilsetninger i form av sauser; krydrede sauser; krydderblandinger; kryddernelliker; krydderier; krydderpepper; mølleprodukter (mel); kjøttpaier; lakriskonfekt; lakrisstenger (søtsaker); næringsmiddel av mel; næringsmiddelessenser (ikke eteriske); 19

20 registrerte varemerker /10 essenser og eteriske oljer; majones; mais; malt; griljert mais; tørket mais; maismel; makaroni; malt mais; malt for ernæringsformål; maltekstrakt for næringsmiddel; maltkjeks; maltose (maltsukker); makroner; mandelkonfektyr; mandelmasse; mannagryn; marsipan; mandelmasse; melasse (søtningsmiddel); mel (næringsmiddel); melkebaserte matretter; melkeholdige deiger; muskat; mynte for konditorvarer; mørningsmiddel for kjøtt, for husholdningsformål; nudler; usyret brød; paier; kjøttpaier; pannekaker; paprika (krydder); pasta (deigvarer); posteier (bakverk); pastiller (konfektyrer); pastiller (søtsaker); pepper; myke pepperkaker; peppermyntekarameller; peppermyntesøtsaker; petits fours (bakverk); piroger; pizza; popcorn; potetmel (næringsmiddel); brente mandler; preparerte kornprodukter; propolis for menneskelig bruk; puddinger; pulver for fremstilling av spiseis; spiseispulver; kakepulver; ravioli; ris; griljert mais; safran (krydder); sagogryn; salatdressing; salt for konservering av næringsmidler; salt for matlaging; koksalt; sellerisalt; lys sennep; kavringer; smakstilsetninger for bakverk (ikke flyktige oljer); sjokolade; sjokoladebaserte drikker; sjokoladedrikker med melk; smakstilsetninger for drikker (ikke flyktige oljer); kaffesmakstilsetninger utenom flyktige oljer; kakerøre; småkaker; smørdeig; smørbrød; smørkjeks; sukker; soyamel; sorbet (spiseis); spaghetti; stabiliseringsmiddel for pisket krem (kremfløte); stjerneanis; propolis for menneskelig bruk; stivelse for næringsmidler; stivelsespreparater (næringsmidler); surdeig; sushi; sauser; søtningsmiddel; naturlige søtsaker; tapioka; tapiokamel; te; tomatketchup; tyggegummi; spiselige kakegarnityrer; kaker; myke kaker; bakverk; kaker; vanilje (smakstilsetning); vanillin (vaniljeerstatning); sjøvann (for matlaging); vegetabilskepreparater for bruk som kafferstatning; vermiceller; båndvermiceller; hvetemel; eddik; stabiliseringsmiddel for vafler; velling med melkebase; øleddik; urtekryddermikser for salatdressing; fondant og krydderier; asiatiske sauser; soyasaus. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; preservering og konservering av mat; preservering og konservering av næringsmidler og drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FETISH Jake's Steaks FOR FOODIES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sticky Fingers Norge AS, Sandstuveien 12, 1178 OSLO, Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; herunder: kyllingvinger; kjøttbiter; ristet og tørket kjøtt; grillmat, nemlig grillpølser og hot dogs; hamburger av okse eller kylling; kjøttkaker; kjøttboller; bacon; kjøttvarer (bearbeidet); syltede agurker; ansjos; benolje (spiselig); blodpølse; blodpudding; buljong; buljongkonsentrat; konserverte bønner; fruktchips; potetchips; dadler; eggeplomme; eggpulver; eggehvite; erter; kokosfett; fettholdige blandinger for smørbrød; fettholdige emner for fremstilling av matfett; fiskefileter; konservert fisk; næringsmidler fremstilt av fisk; fiskefileter; flesk; frukt syltet i alkohol; dypfryst frukt; glasert frukt; kandisert frukt; fruktchips; fruktgelé; fruktkjøtt; fruktsalat; fruktskall; gelé (næringsmidler); gelatin for næringsmidler; vegetabilsk gelatinerstatning (næringsmidler); glasert frukt; fløte; pisket krem; grønnsaker; bearbeidede grønnsaker; grønnsakssafter; grønnsakssafter for matlaging; grønnsakssalater; grønnsaksuppepreparater; hummer (ikke levende), ingefærsmarmelade; smult; peanøttsmør; bearbeidede peanøtter; grønnsaksjuice for matlagning; kakaonøttsmør; kakaosmør; kandisert frukt; kasein som næringsmiddel; kaviar; kefir; kokosfett; tørkede kokosnøtter; kokosolje; kokossmør; kalkun for bruk i næringsmidler; buljongkonsentrat; kjøttbuljongkonsentrat; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Eksempel på pasient behov/problem, tiltak og mål i fase 1 (dag -7 til +5) Eksempel på pasient behov/problem 1.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ingredienser i salat- og tapasbar

Ingredienser i salat- og tapasbar Marinert sopp Champignon, vann, salt, sitronsyre, olivenolje, eddik, sukker, persille Amandinepoteter med pesto Poteter, rapsolje, bladpersille, pepper, basilikum, hvitløk fryst, salt, løk Spansk omelett

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

for bedre helse FAKTAARK

for bedre helse FAKTAARK FAKTAARK 5 om dagen Hva er 5 om dagen? Tre porsjoner grønnsaker og to porsjoner frukt Anbefalt inntak er om lag 750 gram per dag En porsjon frukt og grønnsaker tilsvarer: 1 stor frukt, 2 plommer, 2 kiwi,

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog

Kosthold ved diabetes type 2. Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Kosthold ved diabetes type 2 Anne Sætre Klinisk ernæringsfysiolog Dagens agenda Kostråd ved diabetes type 2 Karbohydrater hva er det? Karbohydrater hvor finnes de? Hva påvirker blodsukkeret? Måltider og

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE...

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold OM TRADESOLUTION AS... 2 HORECA RAPPORTEN... 2 FORORD... 3 STRUKTURENDRINGER OG TILPASNING... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT...

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre

MAT Prat om MAT. Et informasjonshefte om mat for eldre Prat om MAT Prat om MAT Et informasjonshefte om mat for eldre prat om mat Prat om mat! Nok mat og drikke har stor betydning for god helse og trivsel. Behovet for energi varierer med alderen og mange opplever

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE...

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Endring i antall kioskenheter

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT ONSDAG: OKSE STROGANOFF MED SALAT OG RIS TORSDAG: LAKS I FOLIE MED GRØNNSAKER OG POTETER**

UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT ONSDAG: OKSE STROGANOFF MED SALAT OG RIS TORSDAG: LAKS I FOLIE MED GRØNNSAKER OG POTETER** UKE 45 TIRSDAG: FISKEGRATENG MED HVITFISK OG RÅKOSTSALAT Fiskegrateng (torsk, makaroni, purre, egg, fløte (melk), grillmel, hvetemel, hvitost, margarin, fiskefond, krydderblanding), råkostsalat (hodekål,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Veiledende pris 5.25. Veiledende pris 7.95

Veiledende pris 5.25. Veiledende pris 7.95 Pasta Carbonara Pasta Skinke/Ost Pastarett med skinke, purre, paprika og løk i en fløte/ostesaus. 142 g Veiledende pris 5.25 'oksygenfangeren'. 2. Tilsett varm vann til nivåmerket 9 (0.370 liter). 3. 285

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer