3 l ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1"

Transkript

1 ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1

2 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste ndig fre se 18 Utgitt avstifte se n D e t gam e og de t nye k orse t 22 H adassa frøk e n Pe rsia 26 Gide on Israe s tapre h e t 28 LYS 30. årgang PÅ VEGEN B ade t k om m e r ut 4 6 gange r pr. år. Abonne m e nt k r 200/år (ut and k r 260) Utgive re Troe n e r gratis 30 Ottar Bre k k å Pe r Langåk e r Konk urranse 31 Sve in Tore M anne s Tove O se n Øyste in Pe rsson Jan R osbe rg D avid A. Sjøe n (re dak tør) M argitta Sjøe n Adre sse Postbok s Åk re h am n Te e fon: E-post: ys.cx Bank :

3 Ti e se rne Øyne ne som se r D e t e r d e m d e t k om m e r an på. «Je g h åpe r d e t m e d Gud s h je p sk avise se g tror d e t ik k e før je g se r d e t,» sie r vi. å væ re e t god t va g. «Saige er d e som ik k e ser, m en ik eve tr or,»sa H e rre n titom as. D e t e r d e t sam m e forh o d e t tigud s ord som gjør at vi ønsk e r å ove rta d e tte D u oppford re s i d ag tiå «se H er r en s arb e id e t, og vi vifortse tte d e n k urse n fr ese». D e tte e r vårt største ønsk e m e d som i sin tid b e stak e t ut. b ad e t: At e se rne får se noe av Je sus K ristus. «D e b e gad e d a d e så H er - Sam tid ig tror vi at vi ve d Gud s nåd e r en,»står d e t om d isip e ne. Vi h ar a d ri h ar noe å ti føre, m e d d e gave ne og d e n se tt h am m e d d e natur ige øyne ne våre, e rfaringe n h an h ar gitt ak k urat oss. D e t m e n h je rte ts øyne se r h am. D e tte syne t vid e rfor m e rk e s at vi h ar ove rtatt, noe fik k M ose s tiå ve ge b ort d e nne ve r- b ad e t d u nå h o d e r i h e nd e ne e r e t d e ns k ortvarige g e d e r, og h o d e ut uttryk k for. Vi h ar h att god e stund e r «som om h an så d en u syn ige.» når vi h ar væ rt sam e t, m e d m ange id e e r. Noe n av d e m vivi først k unne få Syne t av h am k an forand re oss for a t- re a ise rt i se ne re utgave r avb ad e t. id : «M en vi som m ed u tid ek k et an sik t ser H er r en s h er igh et som i et spei, vi Nå e r vi avh e ngige av d e re som e se r b ir ae for van d et tid et sam m e b id e, b ad e t for at d e t sk ab i ve yk k e t. Vi fr a h er igh et tih er igh et, som av H er - tre nge r stoff tib ad e t, og vi r en s Ån d.»(2kor 3:18) fo k som k an h je pe oss å sk affe nye tre nge r ab onne nte r. «M en H er r en er Ån d en, og d er H er r en s Ån d er, d er er fr ih et.» (2Kor 3:17). M e n e nd a vik tige re e r d e tte : «O gså D e rfor vivi at LYS PÅ VEGEN sk avæ re d er e m å k om m e oss tih jep m ed b øn n,» e tb ad for a t Gud s fo k, fritt og uavh e n- for d e t e r Gud vi e r avh e ngige av. Te nk gig av m e nne sk e r, m e n avh e ngig og om d e t «fr a m an ges m u n n k an yd e b und e t avh e rre n Je sus og O rd e t h ans. r ik eig tak k for oss, for d en n åd e som er oss gitt.» (2Kor 1:11) LYS PÅ VEGEN h ar snart væ rt d re ve t i tre d ve år. H e rre n ve t h va d e tte h ar b e ty- ford i noe n fik k e t b ik k av H am, og b e fy t av g ede. d d for h ans rik e, og sk a ønne d e t på sin d ag. Når vi nå ove rtar, vivi tak k e U tgiver n e d e t gam e styre t for ti ite n vi fik k, og 3

4 Øyste in Pe rsson Se H e rre ns 4 fre se!

5 Te m a D ISSE ord e ne e r h e nte t fra 2. M ose b ok H vord an k unne d e t væ re m u ig, e nd ati 14:13. Israe sfo k e t h ar ne ttopp b itt b e - i e n s ik situasjon?jo, nå sk u e d e få stå frid d ut av fange nsk ape t i Egypt ve d og se på når H e rre n b e rge t sitt fo k. am m e ts b od og Gud s m e k tige h ånd. H an tok ik k e b are ansvar for å for øse D e h ar s ått e ir ve d Pi-H ak irot, og d e m fra tre e ive t, h an tok også ans- Faraos m e k tige h æ r næ rm e r se g. vare t m e d å b e vare sin k jøpte e ie nd om fram ti øfte s and e t. Nå står d e inne ste ngt m e om R ød e h ave t, Faraos h æ r og fje ve gge n. Så «H er r en sk a str id e for d er e, og d er e står d e t at fo k e t rope r tih e rre n og ank - sk avæ r e stie.» age r M ose s: «Fante s d e t ik k e grave r i Egypt sid e n d u h ar ført oss h it for at vi Te nk å få stå sti e og se at H e rre n k je m - sk ad ø i ørk e ne n?» pe r, for å ve rne om m e g at H an se r tih vord an je g h ar d e t, og vigjøre noe D e t d e ik k e ve t e r at H e rre n sk a æ re m e d m in h åp øsh e t. Te nk å få h a d isse d e m h va ord e t n åd e ord e ne ove r sitt iv: m ak te Gud «H e rre n sk astrid e for «H e rre n sk a strid e b e tyr. Når d e ik k e se r d e re, og d e re sk avæ re for d e re.» Så sie r noe n m u igh e t ti å sti e.» å b e rge se g ve d e gne anstre nge se r, så e r d e t e n som k jæ r ige form aning: «våk e r ove r d em, og som e r m e k tig tiå sti e!» ti oss d e nne d e re sk avæ re fre se d e m. Var d e t ik k e for H ans e sk e nd e h je rte, var d e t ik k e noe h åp for Je g vi e så gje rne få si d e t tid e g som d e m. Fo k e t h ad d e ik k e e ngang tank e e se r d isse inje ne : Se H er r en s fr ese! for at Gud k unne b e rge d e m. D e tte e r jo Bib e e ns h ove d an igge nd e : At fortapte m e nne sk e r m å få se d e n D e ønsk e t se g h e e r ti b ak e ti fan- fre se som Gud gir uforsk y d t. ge nsk ape t i Egypt, e nn å d ø h e r i ørk e ne n. D e t e r i d e nne situasjone n M ose s D u ve rd e n h vor m ye stre v Gud h ar sie r: Fryk t ik k e! Stå fast! Se H e rre ns m e d å få oss m e nne sk e r tiå væ re sti e. fre se, som h an vise nd e d e re i d ag! Vi h ar k un d e n e ne tank e n for oss: H va sk ajeg gjør e for å b i fre st?h va k re ve s Kan d u te nk e d e g s ik e ord? «Fryk t av m e g?bare si h va je g sk agjøre, så ik k e!» sk ad e t nok b i ord e n på sak e ne. D e t når d u m e nne sk e ig se tt se r d ød e n som e ne ste m u igh e t. «Stå fast!» var d e n første tank e n Ad am te nk te e tte r når b e ina d ine sk je ve r i fryk t og h je pe øsh e t. fa e t i Ed e ns h age. D a h an så at h an var nak e n, m åtte h an gjøre noe m e d 5

6 Te m a situasjone n. D e tte er re igiøsite te ns k are ste k je nne te gn: H va vi sk agjøre! usk y d ige s re ttfe rd igh e t. Ette rpå får Ad am, Eva og s ange n h øre om K risti se ie r på k orse t. Tis ange n sie r Gud : Å, h vor m ange sje e r d e t e r som sitte r «H an (k vinne ns æ tt) sk a k nuse d itt fastb und ne av a t d e t d e m å gjøre for å h od e.» b i fre st. D e pynte r se g opp så god t d e m ak te r m e d sine e gne gje rninge r og re i- D e t k om e n d ag d a h an, som b e fød t giøse iv, og h åpe r på at Gud også k an fra e vigh e t av e n Far ute n e n m or, og i væ re fornøyd m e d d e t. M e n h va e rfarte tid e ns fy de b e fød t av e n m or ute n e n Ad am d a Gud k om h am innpå ive t? far, h ang spik re t tie t k ors. Se v var h an ute n synd. Pau us vitne r om H am og si- Jo, h an b e re d d. Te nk re d d! H va h ad d e e r: «h an som ik k e visste av synd.» Jo- h an å fryk te?var h an ik k e fin?h an h anne s sie r: «synd e r ik k e i h am.» h ad d e jo re pare rt sk ad e n så god t h an k unne, og se g ti m e d b ad e r. ve dek k et fik e n- D e t m åtte Gud væ re fornøyd m e d? M e n End ati Ved at e n usk y d ig d ør i d e n sk y d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den usk y d ige s re ttfe rd igh e t fortape se ns sønn, Jud as Isk ariot, sie r d e tte om Je sus: «je g h ar forråd t u sk y d ig b od.» D e t var ik k e b are i sitt d a h an h ørte H e rre ns fottrinn, b e h an iv, m e d sine gje rninge r h an b e funne t re d d. D a var d e t ik k e m ye trøst i h ans å væ re usk y d ig, m e n h an var re n i sin e gne gje rninge r. Når Gud k a e r h am natur. H an var sann Gud. Nå h e nge r inn for sitt ansik t, sie r Ad am : «H an spik re t tie t k ors, på forb anne - da b e je g re d d, ford i je g var nak e n, og je g se ns tre. Pau us sk rive r noe n av d e ste r- gje m te m e g.» k e ste ord e ne je g ve t om i Bib e e n når h an sk rive r: «H an b e en for b an n ese Nå, når Ad am se r sin e ge n sk røpe igh e t for oss.»(ga3:13) i H e rre ns ys, og får stå avk e d d for a t h va h an k unne h a rost se g av, d a vise r Te nk at h an b e e n forb anne se! D e nne Gud h am h va H ans nåd e e r grunne t re ne pe rson som a d ri h ad d e gjort an- på: Et usk y d ig offe r. H vor und e r ig ne t e nn god t d e t m åtte væ re for d e m å stå og se på at ne se. H vord an k unne H e rre n ofre r e t av d yre ne i h age n og a- grufu innfor Gud?Jo, ford i H an b e ge r nye k æ r av sk inn som H an k er s ik som vi e r i oss se v. Joh anne s h ad d e d e m i. Ve d at e n usk y d ig d ør i d e n sk y- pe k t på H am noe n år tid ige re og sagt: d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den «Se d e r Gud s am, som b æ re r ve rd e ns 6 H an b e e n forb anh an b i så

7 Te m a synd.»h an sto nå i d ine og m ine sk o in- d e ns synd. D ine synd e r e r b orte for a t- nfor d e n tre gange r h e ige Gud. Når id. D e t e r fu b rak t! H an d e r sone r vår synd, og re pre se nte rer h e e m e nne sk e s e k te ns synd, e r H an H va vid u som e se r d isse ord svare så m otb yd e ig for Gud at Fad e re n Gud e n d ag, om d u fork aste r e n s ik ve nd e r ansik te t «Sa ige e r d e øyne ne som se r d e t d e re se r!» e r d a vi h øre r d isse fre se? b ort fra H am. D e t Gud s ord m inne r oss i d ag om d e tte : Se H er - h je rte sk jæ re nd e ord e ne : «M in Gud, m in Gud, h vorfor r en s fr ese! Lyk k e ig e r d u som h ar fått h ar d u for att m e g?» se Je sus som d in e ne ste fre se sve i. D u får d e t yk k e igste ive t når d u b ygge r H vorfor?ford i H an viat a e m e n- på d e n grunn, og d u k an d ø sa ig på ne sk e r sk ab i fre st. Ford i H an fra e v- d e nne grunn. Tid isip e ne sa Je sus så igh e t h ad d e e ngte t e tte r å gi oss K risti fint: «Sa ige e r d e øyne som se r d e t re ttfe rd igh e t. D a m åtte først d e n usk y- d e re se r!» d ige d ø i d e sk y d ige s ste d. H yrd e n går i d ød e n for fåre ne. H an tar b ort a ve r- 7

8 Opp e vd En s ang på je rnbane s tas jone n avw ihe m Bus ch D e t var tid ig form id d ag, k ok k a gik k s igare tts e ge r s om bød fram vare ne s ine, m ot ni. Je g gik k gje nnom d e n store je rn- e er e n s piem ann s om s pite de nye s te b ane h a e n. I h øyre h ånd h o d t je g gut- s age rne da vie naturigvis inge n bry- tunge n fast, og tid e n ve nstre k am re t dd s e g. M e n e n k ris te ig s ang! I e n s tor m in i e d atte r se g. je rnbane h a! Sk je ve nde s unge t av to barne s te m m e r de t vak te i h ve rtfa D e n s tore je rnbane h aen gjorde e t s te rk t oppm e rk s om h e t. Enk e te re age rte m e d at- inntryk k på de s m å barna. Sum m inge n av te r, andre s tirre t forege nt, m e ns andre ig- de s tore foke m e ngde ne gav k raftig gje nk - je n bare ris te tpåh ode t. ang i h aen. Be gge m e nte at de m åtte Stør r e en n d in h jeper prøve ut om s te m m e ne de re s ogs å brøt ig- n ød en ad r i b ir je nnom i de ts tore rom m e t. Snart s k re k guttunge n ut, og ras k t e tte rpå Ak k urat da k om e n gruve arbe ide r forbi. fugte m in ie datte r opp. D e fryde t s e g H an vie bare ta e n s narve i gje nnom je rn- ove r at de øns k e de føge ne s o ti. M e n e t bane h aen. H ans nøende gange, de t e nk e t s k rik var e n k ortvarig gede. D e s e nk e de fant ut at de t var e n god ide å prøve m e d s k udre ne, at vitne t om at h an bar på e n s ang. D e n ie je nta s te m te da i, og gut- m ange us ynige s orge r. M e n nå nådde te n fugte opp m e d s in h øye, ys e s te m m e : s ange n øre t h ans. H an s toppe t opp, og s å h ode t, og de h e nge nde enge på barna. D e t var s om om h an Ven t, m in sje,på H er r en, ven t på h am! Si h am at som tyn ger, gjer n e h jeper drak k s ange n tis e g, s om e n tørr bom s t tre k k e r vanne ttis e g: h an b er g d a d u m in sje, D e t var naturigvis e n uvant m e odi i e n je rnbane h a k ok k a ni om m orge ne n. H adde de t væ rt e t ok om otiv s om ute, e n 8 d u tr ofaste Gu d! D a h an e tte r e n stund gik k vid e re, så

9 Opp e vd h an h e t anne r e d e s ut e nn d a h an k om. ta te tim e g m id t på d e n store je rn- D e t var som h an h ad d e d ruk k e t av e n b ane stasjone n! D e t var im id e rtid noe n k i d e! Je g visste d a at m ine b arn i a sin b arn som sang e t e e r anne t ste d, m e n b e k ym rings øsh e t ute n e n ane se h ad d e je g k unne ik k e nå fram utre tte t noe stort. tre ngse e n. M e n je g fik k uanse tt k aste ti d e m i a e m in b e k ym ringe r på H e rre n, og Se ne re på e tte rm iddage n fik k je g uve nte t k unne g ad gå vid e re.» be s øk. Ette r å h a h ørt de tte gik k je g s trak s ti «D u,» s a h an, «je g m å forte e de g e n barna m ine og ga de m e tk raftig k ys s! s pe s ie h is torie. I dag m orge s var je g på je rnbane s tas jone n. Je g var s k ik k e ig ne d- W i h e m Busch ( ) for. D e t var itt av h ve rt s om tynge t m e g. var tysk u n gd om spr est og evan ge ist. H an M e ns je g gik k gje nnom h aen, ne dtryk t sk r ev b.a. bøk en e «Tr o på Gu d, jeg?» og og de prim e rt, k ang de t puts e ig i øre ne «Gu d, ja!, m en Jesu s?» m ine : O ver satt fr a tysk av Joh n Sjøen I ae stor m er, i h ver en n ød b ir d u av h am sk jer m et, d en tr ofaste Gu d! Foto: ph otocase D e t var som e n ste m m e fra h im m e en 9

10 V i e r noe n ve nne r sam e t. D e t e r som a tid : En h e t van ig d ag. H ve rd ag. Tank e ne d re ie r se g om arb e id, b arn, væ re t, h us og h age. M e n også om b e k ym ringe r for b åd e d age n i d ag og m orge nd age n. Stre ss, og så m ye som e r ugjort, m e n også fe e ssk ap. P utse ig fa e r e n spe sie ste m ning ove r rom m e t. Som om a tb ir stad ig yse re. D e t b ir sti e. Usik k e rh e t. Fryk t? A t forand re r se g. Så fy e s h je rte t m itt av e n d yp fre d. I øpe t av b røk d e e n av e t ko se k und forstår je g h va som sk je r: H e rre n k om m e r ti b ak e! Lynrask t se r je g d e n sam m e e rk je nne se n i ansik te ne tive nne ne m ine. En uim otståe ig g e d e spre r se g. Spe nt forve ntning. Lyk k e ig h åp. Som b ruse nd e tone r k inge r d e t ove r h e e jord k od e n: H e rre n k om m e r, H e rre n k om m e r! D e t b ir yse re og yse re. A t jord isk fa e r b ort. Inge nting h o d e r ti b ak e. Fu ste nd ig frih e t. Je g e r så g ad. D yp vissh e t: O m b are e t øye b ik k, gansk e snart se r je g h am m e d m ine e gne øyne : H e rre n m in, fre se re n m in, re d ningsm anne n m in god t og a t b ir å, d a b ir a t god t! I d e n sti a aftonsk ym ninge n m e d rose nfärgad sk y m e d an so e n sjunk it, d age n h ar d ött ut, h ar jag k änt m in Je su närh e t, och jag und rat m ång e n gång: Kom m e r h an e j snart, som h an h ar sagt förut? O, jag än gtar, o jag vän tar, var je d ag och var je stu n d, och jag u n d r ar, var för d r öjer h an än n u? M en i tid ig m or gon gr yn in g, och i sti a sk ym n in gsstu n d än h an visk ar: Ja, jag k om m er, k om m er sn ar t. 10

11 Je g våk ne r. Forstår inge nting. Je g fø e r m ad rasse n und e r m e g, se nga. Å H e rre, je g trod d e je g var h os d e g! K je m pe sk uffe se. Ennå k an je g ik k e h e t fatte d e t. D e t var så virk e ig. D e nne fre d e n, d e nne vissh e te n: Bare e t m i ise k und, så b ir a t god t. om! D e nne fø e se n av å e gge jord e n m e d a t d e ns k aos b ak se g. Sik k e rh e te n: Je g sk a se H AM, som h an e r! Inge n k am p, inge n tåre r m e r: A t er god t! M e n je g igge r i se nga m i. M anne n m in i sin b åstripe te pyjam as ve d sid e n avm e g virk e r te m m e ig jord isk H va vid u si m e g, H e rre?m å d u tiog m e d ta e tim e g i d røm m e r, ford i je g e se r så ite i Bib e e n?å, tak k H e rre, for d e nne d røm m e n. Tak k for k jæ r igh e te n d in og for at d u tar d e g avm e g. Tak k for d e tte i e innb ik k e t i h va je g k an g e d e m e g ti(og så e r d e t h e t sik k e rt tuse n gange r b e d re e nn d e nne d røm m e n, som gik k sk ik k e ig und e r h ud e n på m e g!) Å, H e rre, a m e g ik k e g e m m e d e t. O g H e rre, k om snart! Je g h ar så yst å væ re h os d e g! Tr avem or Ut i so jus m orgontim m a, e e r und e r re gntung d ag h ar e n ob e sk riv ig ängtan fy t m itt b röst: Sk u a sk yarna snart b rista, sk ah an k om m a snart m in vän, för att h äm ta d e m som h an från jord e n k öpt? Inge n suck an, inge n k agan, inge n nöd och inge n d öd, ty för d e m som ve ntat h onom a tb ir nytt O ch i natte ns sti h e t h öre s än h ans ste m m a m anand e : O, var re d o, snart d e n sista d age n f ytt! Eth ev. Kin g 11

12 Innvie se og ove rgive se av Pe te r Nunn M ange av oss h ar h att g e d e n av å vok se opp i e t k riste nt h je m. Vi går på d e re tte k ristne m øte ne, vi e se r i Bib e e n og synge r sange ne. Vi fø e r vi e r på re tt p ass og gjør d e re tte tinge ne m en ik e ve e r d e t noe som m ang e r. Foto: istock ph oto.com /pare ntx Live t 12

13 Live t Av og ti, i stund e r m e d se vransak e se, b e k a t «k ristne» (Apg 11:26). D e tte b ir vi uro ige ove r d e n avstum pe d e ord e t e r k un b ruk t tre gange r i d e t nye fø e se n som k je nne te gne r vår k ristne te stam e nte. Vi m å tid e t and re årh un- ivssti. D e n e r så u ik b e ge istringe n og d re for finne at «k riste n» b e ak se pte rt ti fre d sh e te n som fy e r oss når vi gjør av av d e troe nd e som h e d e rstitte. Når fram sk ritti stud ie ne e er k atre r på k arri- Pau us sk rive r, b ruk e r h an a d ri ord e ne e re stige n. D e n sk i e r se g så tyd e ig fra d isippe e e r k riste n. g e d e n og forve ntninge n vi får når vi b e sti e r d e n ne ste e k sotisk e fe rie n, e er Le ge n Luk as forte e r h istorie n h vor Je - k om m e r h je m m e d e n ny e e k tronisk sus fork are r h va h an forve nte r av sine d ings. d isip e r (Luk ). D e n d age n h ad d e m ange m e nne sk e r satt ti sid e Er vår k ristne s øvh e t norm a?er vår arb e id og p ik te r for å s utte opp om ve rsjon av k riste nd om m e n e k te?snak - og æ re av H e rre n Je su und e rvisning. k e r vi sant når vi om ta e r oss se v som Var d e virk e ig d isip e r?i h vi k e n grad «Je su K risti d isip e r»? var d e h e ngitt tije sus?je sus ve nd e r se g tim e ngd e n av ti h øre re og sjok k e r- H va e r e n Je su disippe? e r d e m. H an e gge r fre m for d e m tre Å væ re e n d isippe e r å væ re e n e e v, e n grunn e gge nd e b e tinge se r. som fø ge r e n æ re r og und e rord ne r se g h ans æ re. 1. Je sus de n je g e sk e r h øye st «O m n oen k om m er ti m eg, og ik k e I d e t nye te stam e nte e r ord e t «d isippe» h ater sin far og m or og h u str u og sin e b ruk t rund t 270 gange r. O rd e t d isippe b ar n og b r ød r e og søstr e, ja, også sitt m å ik k e ik e sti e s m e d «fre st», «h e ig» eget iv, d a k an h an ik k e væ r e m in d isipe e r «fød t på ny». I b re d forstand e r pe.»(luk 14:26) d e t b ruk t om m e nne sk e r som fu gte e tte r Je sus e e r var positivt innsti t ti Sk rifte n fre m h e ve r ve rd ie n av e n fam h am (Joh 6:66 og 19 :38). Noe n gang- i ie. Vi e r se vsagt ik k e k a t tiå h ate er b ir d e t b ruk t ute uk k e nd e om d e våre to v apost e ne (Luk 22:11). D e t e r og- «h ate» e r b ruk t i e n re ativ b e tyd ning så b ruk t om d e m e d større h e ngive se (M att 10:37). B ant d e forsk je ige m e n- tije sus. Vi finne r b åd e m ann ige og ne sk e ne vi k je nne r e r d e t natur ig at vi k vinne ige d isip e r (Apg 9 :10+ 36). e r m e r g ad i noe n e nn i and re. D e t Je - fam i ie m e d e m m e r. Utryk k e t sus sie r e r at om vi ik k e e sk e r H am D e t var sannsyn igvis i forak t at d isi- h øye re og ste rk e re e nn a e and re, k an p e ne rund t år 44 e. K r. for første gang vi ik k e væ re H ans d isip e r. H e rre n Je sus 13

14 Live t vih a d e n suve re ne p asse n i våre h je rt- H vi k e n d røm e e r k raft e r d e t som e r og våre fø e se r. d rive r d e g? H vi k e n p ass h ar h an i d itt h je rte? 3. Je sus dom 2. Je sus «Sik k an in gen av d er e væ r e m in d isip- m in øve rste priorite t m in m e st ve rdifue e ie n- «D en som ik k e b æ r er sittk or s og føger et- pe u ten at h an oppgir at h an eier.» ter m eg, k an ik k e væ r e m in d isippe.» (Luk 14:38). (Luk 14:27) Ford øm m e r d e tte utsagne t privat e ie nd e n gang, und e r d e n rom e rsk e ok k upas- d om?ne i. D e t d re ie r se g om h o d nin- jone n, h ad d e d e som b ar sitt k ors b are ge n vår tid e t vi e ie r. Vi e r m id e rtid ige noe n få tim e r igje n å e ve. H vi ke forva te re av Gud s ve signe se r, a d ri tank e r gik k gje nnom h od e t tie n m ann e ie re. Vi e r fød t nak ne, og vi får inge nt- m e ns h an b ar k orse t sitt? ing m e d oss når vi d rar h e rfra. H an e rfarte e n d yp forand ring i sine pri- Lik e ve e r d e t rart h vor ste rk t vi k nytte r orite ringe r. Fam i ie k onf ik te n om for- oss tim ate rie e ting d e få tiåre ne vi de inge n av e n arv virk e r ub e tyd e ig nå. e ve r. For noe n e r d e t e n b i, e t h us Utd anne se n h ans, b ank k ontoe ne h ans e e r e n ak sje porte fø je. For and re k an og d e n sosia e statuse n h ans b e så ve r- d e t væ re e n b æ rb ar PC, noe n k æ r, e er d i øse. Innh østninge n, forre tningspros- e n m usik k sam ing. je k te ne h ans og p ane ne for pe nsjonistti væ re se n e r irre e vante nå. H vi k e e ie nd e e r gir d e g stor ti fre d ssti e se?je sus sie r at om vi ik k e ve rd se tte r Å b æ re sitt k ors e r å e ve i nåtid e n og h am ove r a e våre e ie nd e e r, k an vi ik k e væ re k ar ove r d ød e n og e vigh e te n. Å væ re H ans d isip e r. b æ re sitt k ors frivi ig e r å gi avk a på d e re ttigh e te r m an m e ne r å h a. Sath odigh e t Vi ve t at fre se n vår e r e n gave fra Gud. Korse t forand re r våre ve rd ie r og priori- Vi k an ik k e gjøre oss fortje nt tid e n. Vi te ringe r. D e t e r ik k e ga t å p an e gge, tar im ot d e n i yd m yk h e t og tak k ne m - d røm m e og stre k k e se g e tte r noe. D e t igh e t. Je sus sie r e r at ute n at h an e r vår første priorite t i ive t, ove r våre d røm m e r og H e rre n Je sus se tte r ik k e opp b e tin- forh åpninge r, k an vi ik k e væ re H ans ge se ne for å b i fre st h e r. H an påpe k e r d isip e r. d e rim ot k art og tyd e ig h o d ninge n 14

15 Live t som k re ve s for å e ve e t norm a t k riste n- H vorfor se tte r d a H e rre n e n så h øy iv. D e t at h an gje ntar utsagne t «h an stand ard for innvie se? k an ik k e væ re m in d isippe»tre gange r gir stor tyngd e tistand ard e n h an se tte r. Å b ygge e t tårn og åutk je m pe e n k rig I d e t Je sus fre m se tte r sine tre b e tin- M od e rne k riste nd om ti ate r m ye m e r ge se r for e k te e tte rfø ge se av h am, f e k sib i ite t. D e t virk e r som om m ange m a e r h an to b i d e r i sinne t ti sine e r fornøyd ford i d e fø ge r k irk e ige ti h øre re. Først om b yggm e ste re n som trad isjone r, e r d øpt e e r går på m øte r sk u e b ygge e t tårn (v ), sid e n m e d d e t d e anse r for å væ re te o ogisk om k onge n som vurd e re r å gå tik rig k orre k t fork ynne se. m ot e n anne n k onge (v ). Sk i e r vår ivsstise g ne vne ve rd ig fra Byggm e ste re n og k onge n m åtte te nk e ivssti e n tim ate ria iste ne, h um aniste ne ove r h va d e vi e oppnå, og d e re tte r h va og ivsnyte rne som om gir oss?d e t e r d e tre ngte for nå m å e t. Vi k unne se på se vsagt ik k e noe ga t i å sk affe se g rik - d isse b i d e ne som e n oppford ring tiå d om, h je pe and re m e nne sk e r e er h a vurd e re h va d e t vik oste å væ re e n Je su det itt gøy. M e n stand ard e n Je sus se t- d isippe. Fre se n e r e n gratis gave fra te r føre r tie t h e t anne r e d e s syn på iv- Gud, m e n d e n føre r m e d se g at vår e t. sto th e t og sta e ge nvi je m å b ryte s. Er vi vi ig tiå b e ta e e n s ik pris?se r vi e t- O ppford ringe n e r ik k e tiå se ut som te r e n e nk e re ve rsjon avk riste n ive t? sa t, m e n tiå væ re sa t, m e d and re ord å h a sm ak, påvirk e, b ringe forvand ing, Kansk je k an vi også se på b i d e ne Je sus å væ re sa th o d ig (v.34). D e nne forp ik - gir oss fra e t anne t pe rspe k tiv. Vi ve t at te se n i forh o d ti H e rre n Je sus m å H e rre n h ar e t m å, ne m ig å b ygge sin uttryk k e se g i d e ta je ne i m åte n vi e ve r m e nigh e t. D u og je g e r e ve nd e ste ine r. på. I d e t h an sti e r d isse b e tinge se ne, pe k e r H e rre n på h vi k e n k va ite t h an O g h va h vis vi fe i e r?d e t gjør vi d e ss- ønsk e r at ste inb ok k e ne sk ah a. ve rre! Vi m å a d ri g e m m e Gud s n åd e. Som gje nfød te k ristne e r vi nå Gud s Som troe nd e ve t vi at vi d e tar i e n b arn. Vi e r god tatt og h øyt e sk e t av ånd e ig k rig. D isse tre b e tinge se r gje n- H e rre n, b e tinge se s øst. Våre se ire e er spe i e r grad e n av forp ik te se Je sus k re - våre ne d e r ag forand re r ik k e h ans k jæ r- ve r avsine so d ate r. igh e t tioss. K jæ r igh e te n h ans tioss e r uforand e r ig og fre se n vår e r sik k e r. D e rsom Je sus ik k e e r d e n vi e sk e r h øy- 15

16 Live t e st, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk Je sus se tte r? M ange var ti truk k e t av punk t forne k te h am tiford e for e n Je su varm e og pe rson igh e t. M ange fu - anne n. gte H am for å få m ate rie e ford e er e e r i b e h ov av e t m irak e. M e n d a Je - D e rsom Je sus ik k e e r vår første prior- sus b a om ite t, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk «trak k punk t avs å h ans ede se og fø ge vår ti b ak e og gik k ik k e e nge r om k ring e ge n d røm. m e d h am.»(v. 66) D e rsom Je sus ik k e e r vår m e st ve rd i- H va te nk e r e n e d e r når h ans e tte r- fu e e ie nd om, vivi ve d e t e e r anne t fø ge re b e gynne r å tre k k e se g b ort?h ar k ritisk punk t fork aste h ans sak for å b e - Je sus også e n e nk e re og m ind re k re - sk ytte våre e gne inve ste ringe r. ve nd e ve rsjon av k riste n ive t å ti b y?er m ange e t d ype re e ngasje m e nt, av h ans d isip e r se g Je sus nå vi ig tiå forh and e fre m e n Tak e it or eave it! spe sia avta e m e d sine næ rm e ste ve nne r Vår H e rre Je sus e r ik k e h va vi i d ag så d e ik k e for ate r H am? k a e r «po itisk k orre k t». H an e r fak tisk ti tid e r gansk e rad ik a, provose re nd e I d e t Je sus se r rygge ne tid e m som fors- og k onfronte re nd e. vinne r i d e t fje rne, snur h an se g m ot d e to v og spør: «Viogså d e re gå b ort?» H an b ytte t ik k e ut d e m e nne sk e ne h an (v. 67). spiste sam m e n m e d e e r ve nte t m e d å utføre e t m irak e for å unngå å D e var også frie tiå gå. Se v om d e var fornæ rm e d e re igiøse. H an snak k e t h ans næ rm e ste ve nne r vi e ik k e Je sus åpe nt om fie nd e r, h or, sk i sm isse og re i- se nk e stand ard e n for å b e h o de dem. giøst h yk e ri. H an vi e ik k e vanne ut La d e t ik k e væ re noe n tvi : D e n h øye ord e ne sine for å ti fre d sti e sitt pub - stand ard e n for h e ngive nh e t tije sus e r ik um, e e r for å øk e anta ti h e nge re fortsatt nød ve nd ig i d ag. I Joh anne se vange ie t k ap 6 vivi finne H va e r ate rnative t? at Je sus oppm untre r tiå b e ve ge se g fra H ve r og e n avoss h ar e n innve nd ig m o- ove rf ad isk h e t tie t d ype re forh o d og tor. D e t e r noe som d rive r oss, noe større h e ngive nh e t. D a d e h ørte d e tte, som får oss tiå stå opp om m orge ne n, sa m ange : «D e tte e r h ård e ord! H ve m noe som får oss tiå stud e re og job b e k an h øre d e m?»(v. 6) h ard t. D e tte noe inspire re r oss ti k re ativite t og gjøre oss vi ige tiå ofre. H va syne s d u om d e n h øye stand ard e n 16

17 Live t M otore n k an væ re søk e n e tte r k om fort, sunt og b a anse rt iv. sik k e rh e t, ane rk je nne se e e r suk se ss. D e t k an væ re e n f uk t fra fryk t, Konk usjon b e tyd nings øsh e t e e r tom h e t. H va e r Je sus K ristus gav ive t sitt for å k jøpe d rivk rafte n i d itt iv?h va får d e g tiå oss fri s ik at vi k unne væ re e t fo k som stå på? ti h øre r h am. Fre se n b ir nå ti b ud t fritt tie nh ve r som viom ve nd e se g, Aposte e n Pe te r fund e rte ove r va ge t tro og gi ive t sitt tije sus. Fre se n e r som å foran h am. For angte Je sus for e n gave, d e t k ristne ive t e n utford ring. m ye?sk u e h an også for ate Je sus og fø ge m e ngd e n b ort?h an så på Je su og H vis vi sk a væ re nyttige for vår svarte : «H er r e, h vem sk avi gå ti?d u M e ste r, h vis vi sk avæ re sanne d isip er h ar d et evige ivs or d, og vi tr or og vet av H e rre n Je sus, m å vi b ryte noe inni at d u er Gu d s H eige!»(v ). oss. Noe m å k nuse s. D a Ab rah am viste at h an var m e r h e ngive n ove rfor Gud H va e e r h ve m e e rs e r ve rd ig tiå h a e nn ove rfor sin e ge n sønn, fik k h an d e n se ntra e p asse n i våre h je rte r og iv sønne n i d ag? d e nne prose sse n k nuste H e rre n noe i sin ti b ak e. M e n gje nnom Ab rah am. H e rre n Je sus k a e r ik k e k ristne ti å sk i e se g fra norm a t sosia t sam k ve m H ar d u k om m e t k nust fre m for Gud? og gje m m e se g i e t k oste r. M e n h an k re - H o d e r d u fre m d e e s noe ti b ak e? Vi ve r e n rad ik aind re forand ring. D u sk a m å m e d fu h e nsik t ove rgi våre e gne ik k e e nge r se på d e g se v som e n m or, p ane r og d røm m e r vi m å ta opp inge niør e e r syk e p e ie r som ti fe d igvis k orse t vårt, og a Je sus væ re se ntrum i e r e n k riste n. D u sk ase på d e g se v h je rte ne våre. som e n k riste n som ti fe d igvis e r e n m or, inge niør e e r syk e p e ie r. H vord an gre id e aposte e n Pau us å h o d e d e t gåe nd e, og d e t m e d g ede, En s ik innvie se tije sus gjør ik k e at und e r s ik e vansk e ige om ste nd igh e te r fo k b ir sæ re og m iste r k ontak te n m e d som h an opp e vd e?h an var innvie t og om ve rd e ne n. Når Je sus e r d e n som b e - ove rgitt tie n pe rson: «For m eg er ivet tyr m e st for oss, vi ive t vårt k om m e i K r istu s.»(fi1:21) re tt pe rspe k tiv. Vi e r b e d re stud e nte r, b e d re arb e id e re, b e d re nab oe r, b e d re H e rre n Je sus e r ve fre m d e e s ve rd b arn, b e d re fore d re og b e d re k ristne. d e tte? Bare når Je sus e r i se ntrum får vi e t 17

18 Te m a Fustendig fr ese Ve td u h va m e om rom m e te r?fotb a in- m en som fy es m ed te re sse rte ve t d e t. H va m e d sutak sp ate r e tte rh ve rt som vi æ re r m e r. b e tyd ning e e r se ptim ak k ord e r?sne k k e re n arb e id e r ofte m e d førstne vnte, og m usik e re n O fte g e m m e r vi h e t å fork are d isse ve t god t h va sistne vnte e r. O ve ra t tre f- ord e ne, ford i vi tar d e t for gitt at a e fe r e n på s ik e faguttryk k som b are d e ve t h va d e b e tyr. D e rm e d e r fare n stor «innvid d e»forstår b e tyd ninge n av. for at d isse ord e ne b ir ve b ruk te, m e n innh o d stom m e frase r. «H vor d an sk a S ik e r d e t også på d e t k ristne om råd e t. jeg k u n n e for stå,» sa h offm anne n tifi- Vi h ar e n h e d e ord og uttryk k som vi ip, «n år in gen for k ar er d et for m eg?» k un b ruk e r når vi snak k e r om d e t vi (Apg 8:31) tror på. E e r h vor ofte b ruk e r d u ord e ne for son in g, r ettfer d iggjør e se, syn d Fr ese e r e t s ik t ord. D e t finne s rund t e e r k jød i d ag ig ive t? fe m h und re gange r i Bib e e n, og d e t e r ik k e ak k urat d e t vi b ruk e r sje d ne st. Noe n av d isse ord e ne k unne vi sik k e rt M e n h va b e tyr d e t e ge nt ig? m e d ford e b ytte t ut m e d noe m e r e ttfatte ig, m e n tisyve nd e og sist vi e vi i- D e t norsk e ord e t fre se stam m e r fra k e ve stått igje n m e d e n d e ord som ord e ne fr i og h a s. I vik inge tid e n h ad d e virk e r h e t fre m m e d e i b e gynne se n, s ave ne e n ring rund t h a se n som e t 18 Foto: istock ph oto.com /LPETTET D avid A. Sjøe n

19 Te m a te gn på at d e var ufrie. Å fre se noe n b e - Usk y d ige tok vår p ass. Fortid e n e r tyd d e d a å gi h am e n fri h a s, å b e fri ord ne t og fram tid e n e r ys: Vi ve nte r h am e e r h e nne fra s ave rie t. S ave n på e n arv, e t iv som a e re d e e r b e gynt, tre ngte e n fre se r. Vi e r også fød t i s ave - m e n som e n d ag sk ae rfare s og nyte s ri, m e n Gud tok se g av oss: «H an er fu t og h e t. «O g d ette er d et evige iv, d en som fr id d e oss u t av m ør k ets m ak t at d e k jen n er d eg, d en en este san n e og satte oss over i sin esk ed e Søn n s Gu d, og h am d u u tsen d te, Jesu s K r is- r ik e.»(ko1:13) tu s.»(joh 17:3) M e n Bib e e n e r se vsagt ik k e sk re ve t på Vi e r b e rge t fra e n e vig fortape se (Joh norsk, m e n på gam e språk som gre sk 3:16), b e frid d fra synd e n (R om 6), fri- og h e b raisk, språk som få av oss forstår k je nt avgud fra a e ank age r (R om 3). noe som h e st av. O rd e ne som e r b itt ove rsatt m e d fre se h ar b e tyd ninge r Som ofte st e r d e t d e tte vi te nk e r på når som b e fri, gjøre h e, gi iv, føre i sik - vi snak k e r om fre se. M e n vi er ik k e k e rh e t og h e b re d e. Kansk je sk u e vi h e - b are fre st: e r b ruk e ord e ne b e rge e e r re d d e. Vi b ir fre st ak k urat nå Vi e r aere de fre st «Jeg k u n n gjør d er e, b r ød r e, d et evan ge- «M en d a Gu d s, vår fr eser s god h et og iu m som jeg for k yn te for d er e, d et som k jæ r igh et tim en n esk en e b e åpen b ar et, d er e også tok im ot, som d er e også står fr este h an oss, ik k e på gr u n n av r ett- fast i. Ved d et b ir d er e også fr est d er - fer d ige gjer n in ger som vi h ad d e gjor t, som d er e h od er fast ved d et or d jeg m en etter sin m isk u n n, ved b ad et ti for k yn te d er e om d er e d a ik k e for gjegjen fød ese og for n yese ved D en H eige ves er k om m et titr oen.»(1kor 15:1 2) Ån d, som h an r ik eig h ar u tøst over oss ved Jesu s K r istu s, vår fr eser, for at vi, Evange ie t (d e god e nyh e te ne, se ie rs- r ettfer d iggjor t ved h an s n åd e, sk u e b i b ud sk ape t) sk apte troe n i oss og gjør at ar vin ger tid et evige iv, som vi h åper vi m e d sik k e rh e t k an vite at vi e r fre st. på.»(tit 3:4 7) M e n h e r står d e t at d e t sam m e e vange ie t ak k urat nå gjør at vi b ir fre st. H va D e tte e r sant om a e som tror (e er b ir vi b e rge t fra? sto e r) på H e rre n Je sus og h ar h am som H e rre. Vi e r fre st d e t e r a e re - Som fre ste m e nne sk e r e r vi i stor fare. d e sk je d d. Vi h ar væ rt h os d om m e re n, Vi h ar b ytte t sid e i e n k rig m e om og b e frik je nt på a e punk te r, ik k e m ørk e ts m ak t og Gud s rik e. Vi k je nne r ford i vi var usk y d ige, m e n ford i d e n fre m d e e s synd e ns forføre risk e, m e n 19

20 Te m a ød e e gge nd e k re fte r i oss. Lik e ve h øre r ne t m e nne sk e. D e nne sam m e nåd e n vi ti«d em som b ir fr est», ik k e «d em h ar Gud gitt oss. Fre se n e r gratis for som går for tapt» (1Kor 1:18). Ak k urat oss, m e n for Gud k oste t d e n a t. Vi m å nå fre se r h an oss. H ad d e d e t ik k e væ rt ik k e k aste d e n b ort! Tank e ne våre, s ik, h ad d e d e t for e ngst væ rt ute m e d k re fte ne våre, tid e n vår, pe nge ne våre, oss. (Sa124). k jæ r igh e te n vår, a t d e tte går e nte n tapt for a tid, e e r om form e s ti e n e vig Vi går oss vi. Vi e r u yd ige. Vi sk att d e rsom h and e r d um t. Vi «går i fare h vor vi spi e rom. går» Gud s nåd e får fritt m e n h an fre se r oss! «Gi ak t på d eg sev og på ær en! Bi ved M e n h e r snak k e r Pau us om noe anne t m ed d ette. For n år d u d et gjør, sk ad u vi b ir b e rge t fra, ne m ig d e t å forgje ve s fr ese b åd e d eg sev og d em som h ør er h a k om m e t titroe n. Går d e t an? d eg.»(1tim 4:16) Pau us sie r itt e nge r ne d e i sam m e Ik k e nok m e d d e t, m e n: k apit e t: «M en av Gu d s n åd e er jeg d et jeg er, og h an s n åd e m ot m eg h ar ik k e Vi sk ab ifre st væ r t for gjeves, m en jeg h ar ar b eid et m er «O g ik esom d et er m en n esk en es od d én en n d e ae gan g å d ø, og d er etter d om, så sk aog d et visi: ik k e jeg, m en Gu d s n åd e som er m ed m eg.»(v. 10). K r istu s, etter å væ r e ofr et én gan g for å b or tta m an ges syn d er, an n en gan g b i Gud h ar store p ane r m e d oss. H an vi åpen b ar et, ik k e for syn d en s sk yd, m en at ive t vårt sk a igne på d e t ive t tifr ese for d em som ven ter på h am.» H e rre n Je sus e vd e, og at tank e ne våre (H e b 9 :27 28) og fø e se ne våre sk a igne h ans tank e r og fø e se r. H an vib e rge oss fra å e ve D e n ve rd e n vi e ve r i e r fu av e t tom t og m e nings øst iv. D e rfor k jøp- sk jønnh e t. Vi k an nyte ve nnsk ap, k jæ r- te h an oss fri fra å e ve s ik, ik k e m e d m a- igh e t, natur, m at, m usik k, og m ange te rie e ve rd ie r, m e n: «D er e vet at d et and re god e ting Gud h ar gitt oss. M e n ik k e var m ed for gjen geige tin g som søv vi sk aik k e se så ve d ig nøye e tte r før vi eer gu d er e b e k jøpt fr i fr a d et se r d e m ørk e sk ygge ne. Synd e ns ød e e g- tom m e ivet d er e over tok fr a fed r en e, d et ge nd e virk ninge r e r syn ige ove ra t. Syk - var m ed K r isti d yr eb ar e b od, b od et av d om og d ød innh e nte r a e ti s utt. et am u ten feiog yte.»(1pe t 1:18 19 ) K rige r utk je m pe s, b åd e på d e t pe rson ige p an og på ve rd e nsare nae n, og ti - Gud s nåd e h ad d e gjort Pau us tie t an- 20 b ak e på s agm ark e n igge r ofre ne.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR Torstein AagaardNilsen Ars vivendi or kor, viraon og strykeorkester (dikt av Georg ohannesen) KOR 01, rev 01 Tekst: Ars vivendi (eller de syv levemåter), dikt av Georg ohannesen Bestilt av Collegium Musicum

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

Dronning Eufemias gate 16

Dronning Eufemias gate 16 Gårdeier: Foto: Tommy Normann Dronning Eufemias gate 16 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.740 kvm 675 kvm Nå Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen 915 35 567 ra@akershuseiendom.no

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Re g je rin g s p a rt ie n e o g Ve n s t re e r e n ig e o m e n d rin g e r i kommune ne s innt e kt s s ys t e m s om s ikre r g ode

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, dagleg leiar, Ingrid Stuhaug tillitsvald, Marit Vestrum under sakene 64-66

Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, dagleg leiar, Ingrid Stuhaug tillitsvald, Marit Vestrum under sakene 64-66 Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Til stades: Gro Marie Svidal 1.vara, Frå administrasjonen:

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor MÅLRI O PÅL LENNRT HORNE 16 sang for barnegospel, solist, familie- ungdomskor Sangene hentet fra en H komm vi! med pen Barnegospel Trygve Wikstøl amiliekompaniet K 2000 amiliekompaniet Postboks 419 Sentrum

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer