3 l ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1"

Transkript

1 ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1

2 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste ndig fre se 18 Utgitt avstifte se n D e t gam e og de t nye k orse t 22 H adassa frøk e n Pe rsia 26 Gide on Israe s tapre h e t 28 LYS 30. årgang PÅ VEGEN B ade t k om m e r ut 4 6 gange r pr. år. Abonne m e nt k r 200/år (ut and k r 260) Utgive re Troe n e r gratis 30 Ottar Bre k k å Pe r Langåk e r Konk urranse 31 Sve in Tore M anne s Tove O se n Øyste in Pe rsson Jan R osbe rg D avid A. Sjøe n (re dak tør) M argitta Sjøe n Adre sse Postbok s Åk re h am n Te e fon: E-post: ys.cx Bank :

3 Ti e se rne Øyne ne som se r D e t e r d e m d e t k om m e r an på. «Je g h åpe r d e t m e d Gud s h je p sk avise se g tror d e t ik k e før je g se r d e t,» sie r vi. å væ re e t god t va g. «Saige er d e som ik k e ser, m en ik eve tr or,»sa H e rre n titom as. D e t e r d e t sam m e forh o d e t tigud s ord som gjør at vi ønsk e r å ove rta d e tte D u oppford re s i d ag tiå «se H er r en s arb e id e t, og vi vifortse tte d e n k urse n fr ese». D e tte e r vårt største ønsk e m e d som i sin tid b e stak e t ut. b ad e t: At e se rne får se noe av Je sus K ristus. «D e b e gad e d a d e så H er - Sam tid ig tror vi at vi ve d Gud s nåd e r en,»står d e t om d isip e ne. Vi h ar a d ri h ar noe å ti føre, m e d d e gave ne og d e n se tt h am m e d d e natur ige øyne ne våre, e rfaringe n h an h ar gitt ak k urat oss. D e t m e n h je rte ts øyne se r h am. D e tte syne t vid e rfor m e rk e s at vi h ar ove rtatt, noe fik k M ose s tiå ve ge b ort d e nne ve r- b ad e t d u nå h o d e r i h e nd e ne e r e t d e ns k ortvarige g e d e r, og h o d e ut uttryk k for. Vi h ar h att god e stund e r «som om h an så d en u syn ige.» når vi h ar væ rt sam e t, m e d m ange id e e r. Noe n av d e m vivi først k unne få Syne t av h am k an forand re oss for a t- re a ise rt i se ne re utgave r avb ad e t. id : «M en vi som m ed u tid ek k et an sik t ser H er r en s h er igh et som i et spei, vi Nå e r vi avh e ngige av d e re som e se r b ir ae for van d et tid et sam m e b id e, b ad e t for at d e t sk ab i ve yk k e t. Vi fr a h er igh et tih er igh et, som av H er - tre nge r stoff tib ad e t, og vi r en s Ån d.»(2kor 3:18) fo k som k an h je pe oss å sk affe nye tre nge r ab onne nte r. «M en H er r en er Ån d en, og d er H er r en s Ån d er, d er er fr ih et.» (2Kor 3:17). M e n e nd a vik tige re e r d e tte : «O gså D e rfor vivi at LYS PÅ VEGEN sk avæ re d er e m å k om m e oss tih jep m ed b øn n,» e tb ad for a t Gud s fo k, fritt og uavh e n- for d e t e r Gud vi e r avh e ngige av. Te nk gig av m e nne sk e r, m e n avh e ngig og om d e t «fr a m an ges m u n n k an yd e b und e t avh e rre n Je sus og O rd e t h ans. r ik eig tak k for oss, for d en n åd e som er oss gitt.» (2Kor 1:11) LYS PÅ VEGEN h ar snart væ rt d re ve t i tre d ve år. H e rre n ve t h va d e tte h ar b e ty- ford i noe n fik k e t b ik k av H am, og b e fy t av g ede. d d for h ans rik e, og sk a ønne d e t på sin d ag. Når vi nå ove rtar, vivi tak k e U tgiver n e d e t gam e styre t for ti ite n vi fik k, og 3

4 Øyste in Pe rsson Se H e rre ns 4 fre se!

5 Te m a D ISSE ord e ne e r h e nte t fra 2. M ose b ok H vord an k unne d e t væ re m u ig, e nd ati 14:13. Israe sfo k e t h ar ne ttopp b itt b e - i e n s ik situasjon?jo, nå sk u e d e få stå frid d ut av fange nsk ape t i Egypt ve d og se på når H e rre n b e rge t sitt fo k. am m e ts b od og Gud s m e k tige h ånd. H an tok ik k e b are ansvar for å for øse D e h ar s ått e ir ve d Pi-H ak irot, og d e m fra tre e ive t, h an tok også ans- Faraos m e k tige h æ r næ rm e r se g. vare t m e d å b e vare sin k jøpte e ie nd om fram ti øfte s and e t. Nå står d e inne ste ngt m e om R ød e h ave t, Faraos h æ r og fje ve gge n. Så «H er r en sk a str id e for d er e, og d er e står d e t at fo k e t rope r tih e rre n og ank - sk avæ r e stie.» age r M ose s: «Fante s d e t ik k e grave r i Egypt sid e n d u h ar ført oss h it for at vi Te nk å få stå sti e og se at H e rre n k je m - sk ad ø i ørk e ne n?» pe r, for å ve rne om m e g at H an se r tih vord an je g h ar d e t, og vigjøre noe D e t d e ik k e ve t e r at H e rre n sk a æ re m e d m in h åp øsh e t. Te nk å få h a d isse d e m h va ord e t n åd e ord e ne ove r sitt iv: m ak te Gud «H e rre n sk astrid e for «H e rre n sk a strid e b e tyr. Når d e ik k e se r d e re, og d e re sk avæ re for d e re.» Så sie r noe n m u igh e t ti å sti e.» å b e rge se g ve d e gne anstre nge se r, så e r d e t e n som k jæ r ige form aning: «våk e r ove r d em, og som e r m e k tig tiå sti e!» ti oss d e nne d e re sk avæ re fre se d e m. Var d e t ik k e for H ans e sk e nd e h je rte, var d e t ik k e noe h åp for Je g vi e så gje rne få si d e t tid e g som d e m. Fo k e t h ad d e ik k e e ngang tank e e se r d isse inje ne : Se H er r en s fr ese! for at Gud k unne b e rge d e m. D e tte e r jo Bib e e ns h ove d an igge nd e : At fortapte m e nne sk e r m å få se d e n D e ønsk e t se g h e e r ti b ak e ti fan- fre se som Gud gir uforsk y d t. ge nsk ape t i Egypt, e nn å d ø h e r i ørk e ne n. D e t e r i d e nne situasjone n M ose s D u ve rd e n h vor m ye stre v Gud h ar sie r: Fryk t ik k e! Stå fast! Se H e rre ns m e d å få oss m e nne sk e r tiå væ re sti e. fre se, som h an vise nd e d e re i d ag! Vi h ar k un d e n e ne tank e n for oss: H va sk ajeg gjør e for å b i fre st?h va k re ve s Kan d u te nk e d e g s ik e ord? «Fryk t av m e g?bare si h va je g sk agjøre, så ik k e!» sk ad e t nok b i ord e n på sak e ne. D e t når d u m e nne sk e ig se tt se r d ød e n som e ne ste m u igh e t. «Stå fast!» var d e n første tank e n Ad am te nk te e tte r når b e ina d ine sk je ve r i fryk t og h je pe øsh e t. fa e t i Ed e ns h age. D a h an så at h an var nak e n, m åtte h an gjøre noe m e d 5

6 Te m a situasjone n. D e tte er re igiøsite te ns k are ste k je nne te gn: H va vi sk agjøre! usk y d ige s re ttfe rd igh e t. Ette rpå får Ad am, Eva og s ange n h øre om K risti se ie r på k orse t. Tis ange n sie r Gud : Å, h vor m ange sje e r d e t e r som sitte r «H an (k vinne ns æ tt) sk a k nuse d itt fastb und ne av a t d e t d e m å gjøre for å h od e.» b i fre st. D e pynte r se g opp så god t d e m ak te r m e d sine e gne gje rninge r og re i- D e t k om e n d ag d a h an, som b e fød t giøse iv, og h åpe r på at Gud også k an fra e vigh e t av e n Far ute n e n m or, og i væ re fornøyd m e d d e t. M e n h va e rfarte tid e ns fy de b e fød t av e n m or ute n e n Ad am d a Gud k om h am innpå ive t? far, h ang spik re t tie t k ors. Se v var h an ute n synd. Pau us vitne r om H am og si- Jo, h an b e re d d. Te nk re d d! H va h ad d e e r: «h an som ik k e visste av synd.» Jo- h an å fryk te?var h an ik k e fin?h an h anne s sie r: «synd e r ik k e i h am.» h ad d e jo re pare rt sk ad e n så god t h an k unne, og se g ti m e d b ad e r. ve dek k et fik e n- D e t m åtte Gud væ re fornøyd m e d? M e n End ati Ved at e n usk y d ig d ør i d e n sk y d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den usk y d ige s re ttfe rd igh e t fortape se ns sønn, Jud as Isk ariot, sie r d e tte om Je sus: «je g h ar forråd t u sk y d ig b od.» D e t var ik k e b are i sitt d a h an h ørte H e rre ns fottrinn, b e h an iv, m e d sine gje rninge r h an b e funne t re d d. D a var d e t ik k e m ye trøst i h ans å væ re usk y d ig, m e n h an var re n i sin e gne gje rninge r. Når Gud k a e r h am natur. H an var sann Gud. Nå h e nge r inn for sitt ansik t, sie r Ad am : «H an spik re t tie t k ors, på forb anne - da b e je g re d d, ford i je g var nak e n, og je g se ns tre. Pau us sk rive r noe n av d e ste r- gje m te m e g.» k e ste ord e ne je g ve t om i Bib e e n når h an sk rive r: «H an b e en for b an n ese Nå, når Ad am se r sin e ge n sk røpe igh e t for oss.»(ga3:13) i H e rre ns ys, og får stå avk e d d for a t h va h an k unne h a rost se g av, d a vise r Te nk at h an b e e n forb anne se! D e nne Gud h am h va H ans nåd e e r grunne t re ne pe rson som a d ri h ad d e gjort an- på: Et usk y d ig offe r. H vor und e r ig ne t e nn god t d e t m åtte væ re for d e m å stå og se på at ne se. H vord an k unne H e rre n ofre r e t av d yre ne i h age n og a- grufu innfor Gud?Jo, ford i H an b e ge r nye k æ r av sk inn som H an k er s ik som vi e r i oss se v. Joh anne s h ad d e d e m i. Ve d at e n usk y d ig d ør i d e n sk y- pe k t på H am noe n år tid ige re og sagt: d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den «Se d e r Gud s am, som b æ re r ve rd e ns 6 H an b e e n forb anh an b i så

7 Te m a synd.»h an sto nå i d ine og m ine sk o in- d e ns synd. D ine synd e r e r b orte for a t- nfor d e n tre gange r h e ige Gud. Når id. D e t e r fu b rak t! H an d e r sone r vår synd, og re pre se nte rer h e e m e nne sk e s e k te ns synd, e r H an H va vid u som e se r d isse ord svare så m otb yd e ig for Gud at Fad e re n Gud e n d ag, om d u fork aste r e n s ik ve nd e r ansik te t «Sa ige e r d e øyne ne som se r d e t d e re se r!» e r d a vi h øre r d isse fre se? b ort fra H am. D e t Gud s ord m inne r oss i d ag om d e tte : Se H er - h je rte sk jæ re nd e ord e ne : «M in Gud, m in Gud, h vorfor r en s fr ese! Lyk k e ig e r d u som h ar fått h ar d u for att m e g?» se Je sus som d in e ne ste fre se sve i. D u får d e t yk k e igste ive t når d u b ygge r H vorfor?ford i H an viat a e m e n- på d e n grunn, og d u k an d ø sa ig på ne sk e r sk ab i fre st. Ford i H an fra e v- d e nne grunn. Tid isip e ne sa Je sus så igh e t h ad d e e ngte t e tte r å gi oss K risti fint: «Sa ige e r d e øyne som se r d e t re ttfe rd igh e t. D a m åtte først d e n usk y- d e re se r!» d ige d ø i d e sk y d ige s ste d. H yrd e n går i d ød e n for fåre ne. H an tar b ort a ve r- 7

8 Opp e vd En s ang på je rnbane s tas jone n avw ihe m Bus ch D e t var tid ig form id d ag, k ok k a gik k s igare tts e ge r s om bød fram vare ne s ine, m ot ni. Je g gik k gje nnom d e n store je rn- e er e n s piem ann s om s pite de nye s te b ane h a e n. I h øyre h ånd h o d t je g gut- s age rne da vie naturigvis inge n bry- tunge n fast, og tid e n ve nstre k am re t dd s e g. M e n e n k ris te ig s ang! I e n s tor m in i e d atte r se g. je rnbane h a! Sk je ve nde s unge t av to barne s te m m e r de t vak te i h ve rtfa D e n s tore je rnbane h aen gjorde e t s te rk t oppm e rk s om h e t. Enk e te re age rte m e d at- inntryk k på de s m å barna. Sum m inge n av te r, andre s tirre t forege nt, m e ns andre ig- de s tore foke m e ngde ne gav k raftig gje nk - je n bare ris te tpåh ode t. ang i h aen. Be gge m e nte at de m åtte Stør r e en n d in h jeper prøve ut om s te m m e ne de re s ogs å brøt ig- n ød en ad r i b ir je nnom i de ts tore rom m e t. Snart s k re k guttunge n ut, og ras k t e tte rpå Ak k urat da k om e n gruve arbe ide r forbi. fugte m in ie datte r opp. D e fryde t s e g H an vie bare ta e n s narve i gje nnom je rn- ove r at de øns k e de føge ne s o ti. M e n e t bane h aen. H ans nøende gange, de t e nk e t s k rik var e n k ortvarig gede. D e s e nk e de fant ut at de t var e n god ide å prøve m e d s k udre ne, at vitne t om at h an bar på e n s ang. D e n ie je nta s te m te da i, og gut- m ange us ynige s orge r. M e n nå nådde te n fugte opp m e d s in h øye, ys e s te m m e : s ange n øre t h ans. H an s toppe t opp, og s å h ode t, og de h e nge nde enge på barna. D e t var s om om h an Ven t, m in sje,på H er r en, ven t på h am! Si h am at som tyn ger, gjer n e h jeper drak k s ange n tis e g, s om e n tørr bom s t tre k k e r vanne ttis e g: h an b er g d a d u m in sje, D e t var naturigvis e n uvant m e odi i e n je rnbane h a k ok k a ni om m orge ne n. H adde de t væ rt e t ok om otiv s om ute, e n 8 d u tr ofaste Gu d! D a h an e tte r e n stund gik k vid e re, så

9 Opp e vd h an h e t anne r e d e s ut e nn d a h an k om. ta te tim e g m id t på d e n store je rn- D e t var som h an h ad d e d ruk k e t av e n b ane stasjone n! D e t var im id e rtid noe n k i d e! Je g visste d a at m ine b arn i a sin b arn som sang e t e e r anne t ste d, m e n b e k ym rings øsh e t ute n e n ane se h ad d e je g k unne ik k e nå fram utre tte t noe stort. tre ngse e n. M e n je g fik k uanse tt k aste ti d e m i a e m in b e k ym ringe r på H e rre n, og Se ne re på e tte rm iddage n fik k je g uve nte t k unne g ad gå vid e re.» be s øk. Ette r å h a h ørt de tte gik k je g s trak s ti «D u,» s a h an, «je g m å forte e de g e n barna m ine og ga de m e tk raftig k ys s! s pe s ie h is torie. I dag m orge s var je g på je rnbane s tas jone n. Je g var s k ik k e ig ne d- W i h e m Busch ( ) for. D e t var itt av h ve rt s om tynge t m e g. var tysk u n gd om spr est og evan ge ist. H an M e ns je g gik k gje nnom h aen, ne dtryk t sk r ev b.a. bøk en e «Tr o på Gu d, jeg?» og og de prim e rt, k ang de t puts e ig i øre ne «Gu d, ja!, m en Jesu s?» m ine : O ver satt fr a tysk av Joh n Sjøen I ae stor m er, i h ver en n ød b ir d u av h am sk jer m et, d en tr ofaste Gu d! Foto: ph otocase D e t var som e n ste m m e fra h im m e en 9

10 V i e r noe n ve nne r sam e t. D e t e r som a tid : En h e t van ig d ag. H ve rd ag. Tank e ne d re ie r se g om arb e id, b arn, væ re t, h us og h age. M e n også om b e k ym ringe r for b åd e d age n i d ag og m orge nd age n. Stre ss, og så m ye som e r ugjort, m e n også fe e ssk ap. P utse ig fa e r e n spe sie ste m ning ove r rom m e t. Som om a tb ir stad ig yse re. D e t b ir sti e. Usik k e rh e t. Fryk t? A t forand re r se g. Så fy e s h je rte t m itt av e n d yp fre d. I øpe t av b røk d e e n av e t ko se k und forstår je g h va som sk je r: H e rre n k om m e r ti b ak e! Lynrask t se r je g d e n sam m e e rk je nne se n i ansik te ne tive nne ne m ine. En uim otståe ig g e d e spre r se g. Spe nt forve ntning. Lyk k e ig h åp. Som b ruse nd e tone r k inge r d e t ove r h e e jord k od e n: H e rre n k om m e r, H e rre n k om m e r! D e t b ir yse re og yse re. A t jord isk fa e r b ort. Inge nting h o d e r ti b ak e. Fu ste nd ig frih e t. Je g e r så g ad. D yp vissh e t: O m b are e t øye b ik k, gansk e snart se r je g h am m e d m ine e gne øyne : H e rre n m in, fre se re n m in, re d ningsm anne n m in god t og a t b ir å, d a b ir a t god t! I d e n sti a aftonsk ym ninge n m e d rose nfärgad sk y m e d an so e n sjunk it, d age n h ar d ött ut, h ar jag k änt m in Je su närh e t, och jag und rat m ång e n gång: Kom m e r h an e j snart, som h an h ar sagt förut? O, jag än gtar, o jag vän tar, var je d ag och var je stu n d, och jag u n d r ar, var för d r öjer h an än n u? M en i tid ig m or gon gr yn in g, och i sti a sk ym n in gsstu n d än h an visk ar: Ja, jag k om m er, k om m er sn ar t. 10

11 Je g våk ne r. Forstår inge nting. Je g fø e r m ad rasse n und e r m e g, se nga. Å H e rre, je g trod d e je g var h os d e g! K je m pe sk uffe se. Ennå k an je g ik k e h e t fatte d e t. D e t var så virk e ig. D e nne fre d e n, d e nne vissh e te n: Bare e t m i ise k und, så b ir a t god t. om! D e nne fø e se n av å e gge jord e n m e d a t d e ns k aos b ak se g. Sik k e rh e te n: Je g sk a se H AM, som h an e r! Inge n k am p, inge n tåre r m e r: A t er god t! M e n je g igge r i se nga m i. M anne n m in i sin b åstripe te pyjam as ve d sid e n avm e g virk e r te m m e ig jord isk H va vid u si m e g, H e rre?m å d u tiog m e d ta e tim e g i d røm m e r, ford i je g e se r så ite i Bib e e n?å, tak k H e rre, for d e nne d røm m e n. Tak k for k jæ r igh e te n d in og for at d u tar d e g avm e g. Tak k for d e tte i e innb ik k e t i h va je g k an g e d e m e g ti(og så e r d e t h e t sik k e rt tuse n gange r b e d re e nn d e nne d røm m e n, som gik k sk ik k e ig und e r h ud e n på m e g!) Å, H e rre, a m e g ik k e g e m m e d e t. O g H e rre, k om snart! Je g h ar så yst å væ re h os d e g! Tr avem or Ut i so jus m orgontim m a, e e r und e r re gntung d ag h ar e n ob e sk riv ig ängtan fy t m itt b röst: Sk u a sk yarna snart b rista, sk ah an k om m a snart m in vän, för att h äm ta d e m som h an från jord e n k öpt? Inge n suck an, inge n k agan, inge n nöd och inge n d öd, ty för d e m som ve ntat h onom a tb ir nytt O ch i natte ns sti h e t h öre s än h ans ste m m a m anand e : O, var re d o, snart d e n sista d age n f ytt! Eth ev. Kin g 11

12 Innvie se og ove rgive se av Pe te r Nunn M ange av oss h ar h att g e d e n av å vok se opp i e t k riste nt h je m. Vi går på d e re tte k ristne m øte ne, vi e se r i Bib e e n og synge r sange ne. Vi fø e r vi e r på re tt p ass og gjør d e re tte tinge ne m en ik e ve e r d e t noe som m ang e r. Foto: istock ph oto.com /pare ntx Live t 12

13 Live t Av og ti, i stund e r m e d se vransak e se, b e k a t «k ristne» (Apg 11:26). D e tte b ir vi uro ige ove r d e n avstum pe d e ord e t e r k un b ruk t tre gange r i d e t nye fø e se n som k je nne te gne r vår k ristne te stam e nte. Vi m å tid e t and re årh un- ivssti. D e n e r så u ik b e ge istringe n og d re for finne at «k riste n» b e ak se pte rt ti fre d sh e te n som fy e r oss når vi gjør av av d e troe nd e som h e d e rstitte. Når fram sk ritti stud ie ne e er k atre r på k arri- Pau us sk rive r, b ruk e r h an a d ri ord e ne e re stige n. D e n sk i e r se g så tyd e ig fra d isippe e e r k riste n. g e d e n og forve ntninge n vi får når vi b e sti e r d e n ne ste e k sotisk e fe rie n, e er Le ge n Luk as forte e r h istorie n h vor Je - k om m e r h je m m e d e n ny e e k tronisk sus fork are r h va h an forve nte r av sine d ings. d isip e r (Luk ). D e n d age n h ad d e m ange m e nne sk e r satt ti sid e Er vår k ristne s øvh e t norm a?er vår arb e id og p ik te r for å s utte opp om ve rsjon av k riste nd om m e n e k te?snak - og æ re av H e rre n Je su und e rvisning. k e r vi sant når vi om ta e r oss se v som Var d e virk e ig d isip e r?i h vi k e n grad «Je su K risti d isip e r»? var d e h e ngitt tije sus?je sus ve nd e r se g tim e ngd e n av ti h øre re og sjok k e r- H va e r e n Je su disippe? e r d e m. H an e gge r fre m for d e m tre Å væ re e n d isippe e r å væ re e n e e v, e n grunn e gge nd e b e tinge se r. som fø ge r e n æ re r og und e rord ne r se g h ans æ re. 1. Je sus de n je g e sk e r h øye st «O m n oen k om m er ti m eg, og ik k e I d e t nye te stam e nte e r ord e t «d isippe» h ater sin far og m or og h u str u og sin e b ruk t rund t 270 gange r. O rd e t d isippe b ar n og b r ød r e og søstr e, ja, også sitt m å ik k e ik e sti e s m e d «fre st», «h e ig» eget iv, d a k an h an ik k e væ r e m in d isipe e r «fød t på ny». I b re d forstand e r pe.»(luk 14:26) d e t b ruk t om m e nne sk e r som fu gte e tte r Je sus e e r var positivt innsti t ti Sk rifte n fre m h e ve r ve rd ie n av e n fam h am (Joh 6:66 og 19 :38). Noe n gang- i ie. Vi e r se vsagt ik k e k a t tiå h ate er b ir d e t b ruk t ute uk k e nd e om d e våre to v apost e ne (Luk 22:11). D e t e r og- «h ate» e r b ruk t i e n re ativ b e tyd ning så b ruk t om d e m e d større h e ngive se (M att 10:37). B ant d e forsk je ige m e n- tije sus. Vi finne r b åd e m ann ige og ne sk e ne vi k je nne r e r d e t natur ig at vi k vinne ige d isip e r (Apg 9 :10+ 36). e r m e r g ad i noe n e nn i and re. D e t Je - fam i ie m e d e m m e r. Utryk k e t sus sie r e r at om vi ik k e e sk e r H am D e t var sannsyn igvis i forak t at d isi- h øye re og ste rk e re e nn a e and re, k an p e ne rund t år 44 e. K r. for første gang vi ik k e væ re H ans d isip e r. H e rre n Je sus 13

14 Live t vih a d e n suve re ne p asse n i våre h je rt- H vi k e n d røm e e r k raft e r d e t som e r og våre fø e se r. d rive r d e g? H vi k e n p ass h ar h an i d itt h je rte? 3. Je sus dom 2. Je sus «Sik k an in gen av d er e væ r e m in d isip- m in øve rste priorite t m in m e st ve rdifue e ie n- «D en som ik k e b æ r er sittk or s og føger et- pe u ten at h an oppgir at h an eier.» ter m eg, k an ik k e væ r e m in d isippe.» (Luk 14:38). (Luk 14:27) Ford øm m e r d e tte utsagne t privat e ie nd e n gang, und e r d e n rom e rsk e ok k upas- d om?ne i. D e t d re ie r se g om h o d nin- jone n, h ad d e d e som b ar sitt k ors b are ge n vår tid e t vi e ie r. Vi e r m id e rtid ige noe n få tim e r igje n å e ve. H vi ke forva te re av Gud s ve signe se r, a d ri tank e r gik k gje nnom h od e t tie n m ann e ie re. Vi e r fød t nak ne, og vi får inge nt- m e ns h an b ar k orse t sitt? ing m e d oss når vi d rar h e rfra. H an e rfarte e n d yp forand ring i sine pri- Lik e ve e r d e t rart h vor ste rk t vi k nytte r orite ringe r. Fam i ie k onf ik te n om for- oss tim ate rie e ting d e få tiåre ne vi de inge n av e n arv virk e r ub e tyd e ig nå. e ve r. For noe n e r d e t e n b i, e t h us Utd anne se n h ans, b ank k ontoe ne h ans e e r e n ak sje porte fø je. For and re k an og d e n sosia e statuse n h ans b e så ve r- d e t væ re e n b æ rb ar PC, noe n k æ r, e er d i øse. Innh østninge n, forre tningspros- e n m usik k sam ing. je k te ne h ans og p ane ne for pe nsjonistti væ re se n e r irre e vante nå. H vi k e e ie nd e e r gir d e g stor ti fre d ssti e se?je sus sie r at om vi ik k e ve rd se tte r Å b æ re sitt k ors e r å e ve i nåtid e n og h am ove r a e våre e ie nd e e r, k an vi ik k e væ re k ar ove r d ød e n og e vigh e te n. Å væ re H ans d isip e r. b æ re sitt k ors frivi ig e r å gi avk a på d e re ttigh e te r m an m e ne r å h a. Sath odigh e t Vi ve t at fre se n vår e r e n gave fra Gud. Korse t forand re r våre ve rd ie r og priori- Vi k an ik k e gjøre oss fortje nt tid e n. Vi te ringe r. D e t e r ik k e ga t å p an e gge, tar im ot d e n i yd m yk h e t og tak k ne m - d røm m e og stre k k e se g e tte r noe. D e t igh e t. Je sus sie r e r at ute n at h an e r vår første priorite t i ive t, ove r våre d røm m e r og H e rre n Je sus se tte r ik k e opp b e tin- forh åpninge r, k an vi ik k e væ re H ans ge se ne for å b i fre st h e r. H an påpe k e r d isip e r. d e rim ot k art og tyd e ig h o d ninge n 14

15 Live t som k re ve s for å e ve e t norm a t k riste n- H vorfor se tte r d a H e rre n e n så h øy iv. D e t at h an gje ntar utsagne t «h an stand ard for innvie se? k an ik k e væ re m in d isippe»tre gange r gir stor tyngd e tistand ard e n h an se tte r. Å b ygge e t tårn og åutk je m pe e n k rig I d e t Je sus fre m se tte r sine tre b e tin- M od e rne k riste nd om ti ate r m ye m e r ge se r for e k te e tte rfø ge se av h am, f e k sib i ite t. D e t virk e r som om m ange m a e r h an to b i d e r i sinne t ti sine e r fornøyd ford i d e fø ge r k irk e ige ti h øre re. Først om b yggm e ste re n som trad isjone r, e r d øpt e e r går på m øte r sk u e b ygge e t tårn (v ), sid e n m e d d e t d e anse r for å væ re te o ogisk om k onge n som vurd e re r å gå tik rig k orre k t fork ynne se. m ot e n anne n k onge (v ). Sk i e r vår ivsstise g ne vne ve rd ig fra Byggm e ste re n og k onge n m åtte te nk e ivssti e n tim ate ria iste ne, h um aniste ne ove r h va d e vi e oppnå, og d e re tte r h va og ivsnyte rne som om gir oss?d e t e r d e tre ngte for nå m å e t. Vi k unne se på se vsagt ik k e noe ga t i å sk affe se g rik - d isse b i d e ne som e n oppford ring tiå d om, h je pe and re m e nne sk e r e er h a vurd e re h va d e t vik oste å væ re e n Je su det itt gøy. M e n stand ard e n Je sus se t- d isippe. Fre se n e r e n gratis gave fra te r føre r tie t h e t anne r e d e s syn på iv- Gud, m e n d e n føre r m e d se g at vår e t. sto th e t og sta e ge nvi je m å b ryte s. Er vi vi ig tiå b e ta e e n s ik pris?se r vi e t- O ppford ringe n e r ik k e tiå se ut som te r e n e nk e re ve rsjon avk riste n ive t? sa t, m e n tiå væ re sa t, m e d and re ord å h a sm ak, påvirk e, b ringe forvand ing, Kansk je k an vi også se på b i d e ne Je sus å væ re sa th o d ig (v.34). D e nne forp ik - gir oss fra e t anne t pe rspe k tiv. Vi ve t at te se n i forh o d ti H e rre n Je sus m å H e rre n h ar e t m å, ne m ig å b ygge sin uttryk k e se g i d e ta je ne i m åte n vi e ve r m e nigh e t. D u og je g e r e ve nd e ste ine r. på. I d e t h an sti e r d isse b e tinge se ne, pe k e r H e rre n på h vi k e n k va ite t h an O g h va h vis vi fe i e r?d e t gjør vi d e ss- ønsk e r at ste inb ok k e ne sk ah a. ve rre! Vi m å a d ri g e m m e Gud s n åd e. Som gje nfød te k ristne e r vi nå Gud s Som troe nd e ve t vi at vi d e tar i e n b arn. Vi e r god tatt og h øyt e sk e t av ånd e ig k rig. D isse tre b e tinge se r gje n- H e rre n, b e tinge se s øst. Våre se ire e er spe i e r grad e n av forp ik te se Je sus k re - våre ne d e r ag forand re r ik k e h ans k jæ r- ve r avsine so d ate r. igh e t tioss. K jæ r igh e te n h ans tioss e r uforand e r ig og fre se n vår e r sik k e r. D e rsom Je sus ik k e e r d e n vi e sk e r h øy- 15

16 Live t e st, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk Je sus se tte r? M ange var ti truk k e t av punk t forne k te h am tiford e for e n Je su varm e og pe rson igh e t. M ange fu - anne n. gte H am for å få m ate rie e ford e er e e r i b e h ov av e t m irak e. M e n d a Je - D e rsom Je sus ik k e e r vår første prior- sus b a om ite t, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk «trak k punk t avs å h ans ede se og fø ge vår ti b ak e og gik k ik k e e nge r om k ring e ge n d røm. m e d h am.»(v. 66) D e rsom Je sus ik k e e r vår m e st ve rd i- H va te nk e r e n e d e r når h ans e tte r- fu e e ie nd om, vivi ve d e t e e r anne t fø ge re b e gynne r å tre k k e se g b ort?h ar k ritisk punk t fork aste h ans sak for å b e - Je sus også e n e nk e re og m ind re k re - sk ytte våre e gne inve ste ringe r. ve nd e ve rsjon av k riste n ive t å ti b y?er m ange e t d ype re e ngasje m e nt, av h ans d isip e r se g Je sus nå vi ig tiå forh and e fre m e n Tak e it or eave it! spe sia avta e m e d sine næ rm e ste ve nne r Vår H e rre Je sus e r ik k e h va vi i d ag så d e ik k e for ate r H am? k a e r «po itisk k orre k t». H an e r fak tisk ti tid e r gansk e rad ik a, provose re nd e I d e t Je sus se r rygge ne tid e m som fors- og k onfronte re nd e. vinne r i d e t fje rne, snur h an se g m ot d e to v og spør: «Viogså d e re gå b ort?» H an b ytte t ik k e ut d e m e nne sk e ne h an (v. 67). spiste sam m e n m e d e e r ve nte t m e d å utføre e t m irak e for å unngå å D e var også frie tiå gå. Se v om d e var fornæ rm e d e re igiøse. H an snak k e t h ans næ rm e ste ve nne r vi e ik k e Je sus åpe nt om fie nd e r, h or, sk i sm isse og re i- se nk e stand ard e n for å b e h o de dem. giøst h yk e ri. H an vi e ik k e vanne ut La d e t ik k e væ re noe n tvi : D e n h øye ord e ne sine for å ti fre d sti e sitt pub - stand ard e n for h e ngive nh e t tije sus e r ik um, e e r for å øk e anta ti h e nge re fortsatt nød ve nd ig i d ag. I Joh anne se vange ie t k ap 6 vivi finne H va e r ate rnative t? at Je sus oppm untre r tiå b e ve ge se g fra H ve r og e n avoss h ar e n innve nd ig m o- ove rf ad isk h e t tie t d ype re forh o d og tor. D e t e r noe som d rive r oss, noe større h e ngive nh e t. D a d e h ørte d e tte, som får oss tiå stå opp om m orge ne n, sa m ange : «D e tte e r h ård e ord! H ve m noe som får oss tiå stud e re og job b e k an h øre d e m?»(v. 6) h ard t. D e tte noe inspire re r oss ti k re ativite t og gjøre oss vi ige tiå ofre. H va syne s d u om d e n h øye stand ard e n 16

17 Live t M otore n k an væ re søk e n e tte r k om fort, sunt og b a anse rt iv. sik k e rh e t, ane rk je nne se e e r suk se ss. D e t k an væ re e n f uk t fra fryk t, Konk usjon b e tyd nings øsh e t e e r tom h e t. H va e r Je sus K ristus gav ive t sitt for å k jøpe d rivk rafte n i d itt iv?h va får d e g tiå oss fri s ik at vi k unne væ re e t fo k som stå på? ti h øre r h am. Fre se n b ir nå ti b ud t fritt tie nh ve r som viom ve nd e se g, Aposte e n Pe te r fund e rte ove r va ge t tro og gi ive t sitt tije sus. Fre se n e r som å foran h am. For angte Je sus for e n gave, d e t k ristne ive t e n utford ring. m ye?sk u e h an også for ate Je sus og fø ge m e ngd e n b ort?h an så på Je su og H vis vi sk a væ re nyttige for vår svarte : «H er r e, h vem sk avi gå ti?d u M e ste r, h vis vi sk avæ re sanne d isip er h ar d et evige ivs or d, og vi tr or og vet av H e rre n Je sus, m å vi b ryte noe inni at d u er Gu d s H eige!»(v ). oss. Noe m å k nuse s. D a Ab rah am viste at h an var m e r h e ngive n ove rfor Gud H va e e r h ve m e e rs e r ve rd ig tiå h a e nn ove rfor sin e ge n sønn, fik k h an d e n se ntra e p asse n i våre h je rte r og iv sønne n i d ag? d e nne prose sse n k nuste H e rre n noe i sin ti b ak e. M e n gje nnom Ab rah am. H e rre n Je sus k a e r ik k e k ristne ti å sk i e se g fra norm a t sosia t sam k ve m H ar d u k om m e t k nust fre m for Gud? og gje m m e se g i e t k oste r. M e n h an k re - H o d e r d u fre m d e e s noe ti b ak e? Vi ve r e n rad ik aind re forand ring. D u sk a m å m e d fu h e nsik t ove rgi våre e gne ik k e e nge r se på d e g se v som e n m or, p ane r og d røm m e r vi m å ta opp inge niør e e r syk e p e ie r som ti fe d igvis k orse t vårt, og a Je sus væ re se ntrum i e r e n k riste n. D u sk ase på d e g se v h je rte ne våre. som e n k riste n som ti fe d igvis e r e n m or, inge niør e e r syk e p e ie r. H vord an gre id e aposte e n Pau us å h o d e d e t gåe nd e, og d e t m e d g ede, En s ik innvie se tije sus gjør ik k e at und e r s ik e vansk e ige om ste nd igh e te r fo k b ir sæ re og m iste r k ontak te n m e d som h an opp e vd e?h an var innvie t og om ve rd e ne n. Når Je sus e r d e n som b e - ove rgitt tie n pe rson: «For m eg er ivet tyr m e st for oss, vi ive t vårt k om m e i K r istu s.»(fi1:21) re tt pe rspe k tiv. Vi e r b e d re stud e nte r, b e d re arb e id e re, b e d re nab oe r, b e d re H e rre n Je sus e r ve fre m d e e s ve rd b arn, b e d re fore d re og b e d re k ristne. d e tte? Bare når Je sus e r i se ntrum får vi e t 17

18 Te m a Fustendig fr ese Ve td u h va m e om rom m e te r?fotb a in- m en som fy es m ed te re sse rte ve t d e t. H va m e d sutak sp ate r e tte rh ve rt som vi æ re r m e r. b e tyd ning e e r se ptim ak k ord e r?sne k k e re n arb e id e r ofte m e d førstne vnte, og m usik e re n O fte g e m m e r vi h e t å fork are d isse ve t god t h va sistne vnte e r. O ve ra t tre f- ord e ne, ford i vi tar d e t for gitt at a e fe r e n på s ik e faguttryk k som b are d e ve t h va d e b e tyr. D e rm e d e r fare n stor «innvid d e»forstår b e tyd ninge n av. for at d isse ord e ne b ir ve b ruk te, m e n innh o d stom m e frase r. «H vor d an sk a S ik e r d e t også på d e t k ristne om råd e t. jeg k u n n e for stå,» sa h offm anne n tifi- Vi h ar e n h e d e ord og uttryk k som vi ip, «n år in gen for k ar er d et for m eg?» k un b ruk e r når vi snak k e r om d e t vi (Apg 8:31) tror på. E e r h vor ofte b ruk e r d u ord e ne for son in g, r ettfer d iggjør e se, syn d Fr ese e r e t s ik t ord. D e t finne s rund t e e r k jød i d ag ig ive t? fe m h und re gange r i Bib e e n, og d e t e r ik k e ak k urat d e t vi b ruk e r sje d ne st. Noe n av d isse ord e ne k unne vi sik k e rt M e n h va b e tyr d e t e ge nt ig? m e d ford e b ytte t ut m e d noe m e r e ttfatte ig, m e n tisyve nd e og sist vi e vi i- D e t norsk e ord e t fre se stam m e r fra k e ve stått igje n m e d e n d e ord som ord e ne fr i og h a s. I vik inge tid e n h ad d e virk e r h e t fre m m e d e i b e gynne se n, s ave ne e n ring rund t h a se n som e t 18 Foto: istock ph oto.com /LPETTET D avid A. Sjøe n

19 Te m a te gn på at d e var ufrie. Å fre se noe n b e - Usk y d ige tok vår p ass. Fortid e n e r tyd d e d a å gi h am e n fri h a s, å b e fri ord ne t og fram tid e n e r ys: Vi ve nte r h am e e r h e nne fra s ave rie t. S ave n på e n arv, e t iv som a e re d e e r b e gynt, tre ngte e n fre se r. Vi e r også fød t i s ave - m e n som e n d ag sk ae rfare s og nyte s ri, m e n Gud tok se g av oss: «H an er fu t og h e t. «O g d ette er d et evige iv, d en som fr id d e oss u t av m ør k ets m ak t at d e k jen n er d eg, d en en este san n e og satte oss over i sin esk ed e Søn n s Gu d, og h am d u u tsen d te, Jesu s K r is- r ik e.»(ko1:13) tu s.»(joh 17:3) M e n Bib e e n e r se vsagt ik k e sk re ve t på Vi e r b e rge t fra e n e vig fortape se (Joh norsk, m e n på gam e språk som gre sk 3:16), b e frid d fra synd e n (R om 6), fri- og h e b raisk, språk som få av oss forstår k je nt avgud fra a e ank age r (R om 3). noe som h e st av. O rd e ne som e r b itt ove rsatt m e d fre se h ar b e tyd ninge r Som ofte st e r d e t d e tte vi te nk e r på når som b e fri, gjøre h e, gi iv, føre i sik - vi snak k e r om fre se. M e n vi er ik k e k e rh e t og h e b re d e. Kansk je sk u e vi h e - b are fre st: e r b ruk e ord e ne b e rge e e r re d d e. Vi b ir fre st ak k urat nå Vi e r aere de fre st «Jeg k u n n gjør d er e, b r ød r e, d et evan ge- «M en d a Gu d s, vår fr eser s god h et og iu m som jeg for k yn te for d er e, d et som k jæ r igh et tim en n esk en e b e åpen b ar et, d er e også tok im ot, som d er e også står fr este h an oss, ik k e på gr u n n av r ett- fast i. Ved d et b ir d er e også fr est d er - fer d ige gjer n in ger som vi h ad d e gjor t, som d er e h od er fast ved d et or d jeg m en etter sin m isk u n n, ved b ad et ti for k yn te d er e om d er e d a ik k e for gjegjen fød ese og for n yese ved D en H eige ves er k om m et titr oen.»(1kor 15:1 2) Ån d, som h an r ik eig h ar u tøst over oss ved Jesu s K r istu s, vår fr eser, for at vi, Evange ie t (d e god e nyh e te ne, se ie rs- r ettfer d iggjor t ved h an s n åd e, sk u e b i b ud sk ape t) sk apte troe n i oss og gjør at ar vin ger tid et evige iv, som vi h åper vi m e d sik k e rh e t k an vite at vi e r fre st. på.»(tit 3:4 7) M e n h e r står d e t at d e t sam m e e vange ie t ak k urat nå gjør at vi b ir fre st. H va D e tte e r sant om a e som tror (e er b ir vi b e rge t fra? sto e r) på H e rre n Je sus og h ar h am som H e rre. Vi e r fre st d e t e r a e re - Som fre ste m e nne sk e r e r vi i stor fare. d e sk je d d. Vi h ar væ rt h os d om m e re n, Vi h ar b ytte t sid e i e n k rig m e om og b e frik je nt på a e punk te r, ik k e m ørk e ts m ak t og Gud s rik e. Vi k je nne r ford i vi var usk y d ige, m e n ford i d e n fre m d e e s synd e ns forføre risk e, m e n 19

20 Te m a ød e e gge nd e k re fte r i oss. Lik e ve h øre r ne t m e nne sk e. D e nne sam m e nåd e n vi ti«d em som b ir fr est», ik k e «d em h ar Gud gitt oss. Fre se n e r gratis for som går for tapt» (1Kor 1:18). Ak k urat oss, m e n for Gud k oste t d e n a t. Vi m å nå fre se r h an oss. H ad d e d e t ik k e væ rt ik k e k aste d e n b ort! Tank e ne våre, s ik, h ad d e d e t for e ngst væ rt ute m e d k re fte ne våre, tid e n vår, pe nge ne våre, oss. (Sa124). k jæ r igh e te n vår, a t d e tte går e nte n tapt for a tid, e e r om form e s ti e n e vig Vi går oss vi. Vi e r u yd ige. Vi sk att d e rsom h and e r d um t. Vi «går i fare h vor vi spi e rom. går» Gud s nåd e får fritt m e n h an fre se r oss! «Gi ak t på d eg sev og på ær en! Bi ved M e n h e r snak k e r Pau us om noe anne t m ed d ette. For n år d u d et gjør, sk ad u vi b ir b e rge t fra, ne m ig d e t å forgje ve s fr ese b åd e d eg sev og d em som h ør er h a k om m e t titroe n. Går d e t an? d eg.»(1tim 4:16) Pau us sie r itt e nge r ne d e i sam m e Ik k e nok m e d d e t, m e n: k apit e t: «M en av Gu d s n åd e er jeg d et jeg er, og h an s n åd e m ot m eg h ar ik k e Vi sk ab ifre st væ r t for gjeves, m en jeg h ar ar b eid et m er «O g ik esom d et er m en n esk en es od d én en n d e ae gan g å d ø, og d er etter d om, så sk aog d et visi: ik k e jeg, m en Gu d s n åd e som er m ed m eg.»(v. 10). K r istu s, etter å væ r e ofr et én gan g for å b or tta m an ges syn d er, an n en gan g b i Gud h ar store p ane r m e d oss. H an vi åpen b ar et, ik k e for syn d en s sk yd, m en at ive t vårt sk a igne på d e t ive t tifr ese for d em som ven ter på h am.» H e rre n Je sus e vd e, og at tank e ne våre (H e b 9 :27 28) og fø e se ne våre sk a igne h ans tank e r og fø e se r. H an vib e rge oss fra å e ve D e n ve rd e n vi e ve r i e r fu av e t tom t og m e nings øst iv. D e rfor k jøp- sk jønnh e t. Vi k an nyte ve nnsk ap, k jæ r- te h an oss fri fra å e ve s ik, ik k e m e d m a- igh e t, natur, m at, m usik k, og m ange te rie e ve rd ie r, m e n: «D er e vet at d et and re god e ting Gud h ar gitt oss. M e n ik k e var m ed for gjen geige tin g som søv vi sk aik k e se så ve d ig nøye e tte r før vi eer gu d er e b e k jøpt fr i fr a d et se r d e m ørk e sk ygge ne. Synd e ns ød e e g- tom m e ivet d er e over tok fr a fed r en e, d et ge nd e virk ninge r e r syn ige ove ra t. Syk - var m ed K r isti d yr eb ar e b od, b od et av d om og d ød innh e nte r a e ti s utt. et am u ten feiog yte.»(1pe t 1:18 19 ) K rige r utk je m pe s, b åd e på d e t pe rson ige p an og på ve rd e nsare nae n, og ti - Gud s nåd e h ad d e gjort Pau us tie t an- 20 b ak e på s agm ark e n igge r ofre ne.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er!

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! I n n kaller til års m øte l ørdag den 1 9.03.20 16 k l. 12.00 på N e b benes k r o N o r d gåen de v E 6 V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! Saksliste 1 G o d k jenning a v i n n kallelsen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF

Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Twelve Step Facilitation (TSF) Doktrogradsstipendiat JK Vederhus Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF Disposisjon B a k g ru n n - o m s e lv h je lp s g ru p p e r 1 2 -trin n s g ru p p e r

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*)

REGISTER. I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) REGISTER I. Fremsendelse af Tjenestedokumenter.*) A. R e t t e l s e a f T j e n e s t e d o k u m e n t e r. S id o F r e m s e n d e lse a f S e r ie A N r. 1-5... 7, 8 9, 9 3, 11. - A N r. 6-7... :...

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer