3 l ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1"

Transkript

1 ys P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1

2 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste ndig fre se 18 Utgitt avstifte se n D e t gam e og de t nye k orse t 22 H adassa frøk e n Pe rsia 26 Gide on Israe s tapre h e t 28 LYS 30. årgang PÅ VEGEN B ade t k om m e r ut 4 6 gange r pr. år. Abonne m e nt k r 200/år (ut and k r 260) Utgive re Troe n e r gratis 30 Ottar Bre k k å Pe r Langåk e r Konk urranse 31 Sve in Tore M anne s Tove O se n Øyste in Pe rsson Jan R osbe rg D avid A. Sjøe n (re dak tør) M argitta Sjøe n Adre sse Postbok s Åk re h am n Te e fon: E-post: ys.cx Bank :

3 Ti e se rne Øyne ne som se r D e t e r d e m d e t k om m e r an på. «Je g h åpe r d e t m e d Gud s h je p sk avise se g tror d e t ik k e før je g se r d e t,» sie r vi. å væ re e t god t va g. «Saige er d e som ik k e ser, m en ik eve tr or,»sa H e rre n titom as. D e t e r d e t sam m e forh o d e t tigud s ord som gjør at vi ønsk e r å ove rta d e tte D u oppford re s i d ag tiå «se H er r en s arb e id e t, og vi vifortse tte d e n k urse n fr ese». D e tte e r vårt største ønsk e m e d som i sin tid b e stak e t ut. b ad e t: At e se rne får se noe av Je sus K ristus. «D e b e gad e d a d e så H er - Sam tid ig tror vi at vi ve d Gud s nåd e r en,»står d e t om d isip e ne. Vi h ar a d ri h ar noe å ti føre, m e d d e gave ne og d e n se tt h am m e d d e natur ige øyne ne våre, e rfaringe n h an h ar gitt ak k urat oss. D e t m e n h je rte ts øyne se r h am. D e tte syne t vid e rfor m e rk e s at vi h ar ove rtatt, noe fik k M ose s tiå ve ge b ort d e nne ve r- b ad e t d u nå h o d e r i h e nd e ne e r e t d e ns k ortvarige g e d e r, og h o d e ut uttryk k for. Vi h ar h att god e stund e r «som om h an så d en u syn ige.» når vi h ar væ rt sam e t, m e d m ange id e e r. Noe n av d e m vivi først k unne få Syne t av h am k an forand re oss for a t- re a ise rt i se ne re utgave r avb ad e t. id : «M en vi som m ed u tid ek k et an sik t ser H er r en s h er igh et som i et spei, vi Nå e r vi avh e ngige av d e re som e se r b ir ae for van d et tid et sam m e b id e, b ad e t for at d e t sk ab i ve yk k e t. Vi fr a h er igh et tih er igh et, som av H er - tre nge r stoff tib ad e t, og vi r en s Ån d.»(2kor 3:18) fo k som k an h je pe oss å sk affe nye tre nge r ab onne nte r. «M en H er r en er Ån d en, og d er H er r en s Ån d er, d er er fr ih et.» (2Kor 3:17). M e n e nd a vik tige re e r d e tte : «O gså D e rfor vivi at LYS PÅ VEGEN sk avæ re d er e m å k om m e oss tih jep m ed b øn n,» e tb ad for a t Gud s fo k, fritt og uavh e n- for d e t e r Gud vi e r avh e ngige av. Te nk gig av m e nne sk e r, m e n avh e ngig og om d e t «fr a m an ges m u n n k an yd e b und e t avh e rre n Je sus og O rd e t h ans. r ik eig tak k for oss, for d en n åd e som er oss gitt.» (2Kor 1:11) LYS PÅ VEGEN h ar snart væ rt d re ve t i tre d ve år. H e rre n ve t h va d e tte h ar b e ty- ford i noe n fik k e t b ik k av H am, og b e fy t av g ede. d d for h ans rik e, og sk a ønne d e t på sin d ag. Når vi nå ove rtar, vivi tak k e U tgiver n e d e t gam e styre t for ti ite n vi fik k, og 3

4 Øyste in Pe rsson Se H e rre ns 4 fre se!

5 Te m a D ISSE ord e ne e r h e nte t fra 2. M ose b ok H vord an k unne d e t væ re m u ig, e nd ati 14:13. Israe sfo k e t h ar ne ttopp b itt b e - i e n s ik situasjon?jo, nå sk u e d e få stå frid d ut av fange nsk ape t i Egypt ve d og se på når H e rre n b e rge t sitt fo k. am m e ts b od og Gud s m e k tige h ånd. H an tok ik k e b are ansvar for å for øse D e h ar s ått e ir ve d Pi-H ak irot, og d e m fra tre e ive t, h an tok også ans- Faraos m e k tige h æ r næ rm e r se g. vare t m e d å b e vare sin k jøpte e ie nd om fram ti øfte s and e t. Nå står d e inne ste ngt m e om R ød e h ave t, Faraos h æ r og fje ve gge n. Så «H er r en sk a str id e for d er e, og d er e står d e t at fo k e t rope r tih e rre n og ank - sk avæ r e stie.» age r M ose s: «Fante s d e t ik k e grave r i Egypt sid e n d u h ar ført oss h it for at vi Te nk å få stå sti e og se at H e rre n k je m - sk ad ø i ørk e ne n?» pe r, for å ve rne om m e g at H an se r tih vord an je g h ar d e t, og vigjøre noe D e t d e ik k e ve t e r at H e rre n sk a æ re m e d m in h åp øsh e t. Te nk å få h a d isse d e m h va ord e t n åd e ord e ne ove r sitt iv: m ak te Gud «H e rre n sk astrid e for «H e rre n sk a strid e b e tyr. Når d e ik k e se r d e re, og d e re sk avæ re for d e re.» Så sie r noe n m u igh e t ti å sti e.» å b e rge se g ve d e gne anstre nge se r, så e r d e t e n som k jæ r ige form aning: «våk e r ove r d em, og som e r m e k tig tiå sti e!» ti oss d e nne d e re sk avæ re fre se d e m. Var d e t ik k e for H ans e sk e nd e h je rte, var d e t ik k e noe h åp for Je g vi e så gje rne få si d e t tid e g som d e m. Fo k e t h ad d e ik k e e ngang tank e e se r d isse inje ne : Se H er r en s fr ese! for at Gud k unne b e rge d e m. D e tte e r jo Bib e e ns h ove d an igge nd e : At fortapte m e nne sk e r m å få se d e n D e ønsk e t se g h e e r ti b ak e ti fan- fre se som Gud gir uforsk y d t. ge nsk ape t i Egypt, e nn å d ø h e r i ørk e ne n. D e t e r i d e nne situasjone n M ose s D u ve rd e n h vor m ye stre v Gud h ar sie r: Fryk t ik k e! Stå fast! Se H e rre ns m e d å få oss m e nne sk e r tiå væ re sti e. fre se, som h an vise nd e d e re i d ag! Vi h ar k un d e n e ne tank e n for oss: H va sk ajeg gjør e for å b i fre st?h va k re ve s Kan d u te nk e d e g s ik e ord? «Fryk t av m e g?bare si h va je g sk agjøre, så ik k e!» sk ad e t nok b i ord e n på sak e ne. D e t når d u m e nne sk e ig se tt se r d ød e n som e ne ste m u igh e t. «Stå fast!» var d e n første tank e n Ad am te nk te e tte r når b e ina d ine sk je ve r i fryk t og h je pe øsh e t. fa e t i Ed e ns h age. D a h an så at h an var nak e n, m åtte h an gjøre noe m e d 5

6 Te m a situasjone n. D e tte er re igiøsite te ns k are ste k je nne te gn: H va vi sk agjøre! usk y d ige s re ttfe rd igh e t. Ette rpå får Ad am, Eva og s ange n h øre om K risti se ie r på k orse t. Tis ange n sie r Gud : Å, h vor m ange sje e r d e t e r som sitte r «H an (k vinne ns æ tt) sk a k nuse d itt fastb und ne av a t d e t d e m å gjøre for å h od e.» b i fre st. D e pynte r se g opp så god t d e m ak te r m e d sine e gne gje rninge r og re i- D e t k om e n d ag d a h an, som b e fød t giøse iv, og h åpe r på at Gud også k an fra e vigh e t av e n Far ute n e n m or, og i væ re fornøyd m e d d e t. M e n h va e rfarte tid e ns fy de b e fød t av e n m or ute n e n Ad am d a Gud k om h am innpå ive t? far, h ang spik re t tie t k ors. Se v var h an ute n synd. Pau us vitne r om H am og si- Jo, h an b e re d d. Te nk re d d! H va h ad d e e r: «h an som ik k e visste av synd.» Jo- h an å fryk te?var h an ik k e fin?h an h anne s sie r: «synd e r ik k e i h am.» h ad d e jo re pare rt sk ad e n så god t h an k unne, og se g ti m e d b ad e r. ve dek k et fik e n- D e t m åtte Gud væ re fornøyd m e d? M e n End ati Ved at e n usk y d ig d ør i d e n sk y d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den usk y d ige s re ttfe rd igh e t fortape se ns sønn, Jud as Isk ariot, sie r d e tte om Je sus: «je g h ar forråd t u sk y d ig b od.» D e t var ik k e b are i sitt d a h an h ørte H e rre ns fottrinn, b e h an iv, m e d sine gje rninge r h an b e funne t re d d. D a var d e t ik k e m ye trøst i h ans å væ re usk y d ig, m e n h an var re n i sin e gne gje rninge r. Når Gud k a e r h am natur. H an var sann Gud. Nå h e nge r inn for sitt ansik t, sie r Ad am : «H an spik re t tie t k ors, på forb anne - da b e je g re d d, ford i je g var nak e n, og je g se ns tre. Pau us sk rive r noe n av d e ste r- gje m te m e g.» k e ste ord e ne je g ve t om i Bib e e n når h an sk rive r: «H an b e en for b an n ese Nå, når Ad am se r sin e ge n sk røpe igh e t for oss.»(ga3:13) i H e rre ns ys, og får stå avk e d d for a t h va h an k unne h a rost se g av, d a vise r Te nk at h an b e e n forb anne se! D e nne Gud h am h va H ans nåd e e r grunne t re ne pe rson som a d ri h ad d e gjort an- på: Et usk y d ig offe r. H vor und e r ig ne t e nn god t d e t m åtte væ re for d e m å stå og se på at ne se. H vord an k unne H e rre n ofre r e t av d yre ne i h age n og a- grufu innfor Gud?Jo, ford i H an b e ge r nye k æ r av sk inn som H an k er s ik som vi e r i oss se v. Joh anne s h ad d e d e m i. Ve d at e n usk y d ig d ør i d e n sk y- pe k t på H am noe n år tid ige re og sagt: d ige s ste d, k an d e n sk y d ige ik es den «Se d e r Gud s am, som b æ re r ve rd e ns 6 H an b e e n forb anh an b i så

7 Te m a synd.»h an sto nå i d ine og m ine sk o in- d e ns synd. D ine synd e r e r b orte for a t- nfor d e n tre gange r h e ige Gud. Når id. D e t e r fu b rak t! H an d e r sone r vår synd, og re pre se nte rer h e e m e nne sk e s e k te ns synd, e r H an H va vid u som e se r d isse ord svare så m otb yd e ig for Gud at Fad e re n Gud e n d ag, om d u fork aste r e n s ik ve nd e r ansik te t «Sa ige e r d e øyne ne som se r d e t d e re se r!» e r d a vi h øre r d isse fre se? b ort fra H am. D e t Gud s ord m inne r oss i d ag om d e tte : Se H er - h je rte sk jæ re nd e ord e ne : «M in Gud, m in Gud, h vorfor r en s fr ese! Lyk k e ig e r d u som h ar fått h ar d u for att m e g?» se Je sus som d in e ne ste fre se sve i. D u får d e t yk k e igste ive t når d u b ygge r H vorfor?ford i H an viat a e m e n- på d e n grunn, og d u k an d ø sa ig på ne sk e r sk ab i fre st. Ford i H an fra e v- d e nne grunn. Tid isip e ne sa Je sus så igh e t h ad d e e ngte t e tte r å gi oss K risti fint: «Sa ige e r d e øyne som se r d e t re ttfe rd igh e t. D a m åtte først d e n usk y- d e re se r!» d ige d ø i d e sk y d ige s ste d. H yrd e n går i d ød e n for fåre ne. H an tar b ort a ve r- 7

8 Opp e vd En s ang på je rnbane s tas jone n avw ihe m Bus ch D e t var tid ig form id d ag, k ok k a gik k s igare tts e ge r s om bød fram vare ne s ine, m ot ni. Je g gik k gje nnom d e n store je rn- e er e n s piem ann s om s pite de nye s te b ane h a e n. I h øyre h ånd h o d t je g gut- s age rne da vie naturigvis inge n bry- tunge n fast, og tid e n ve nstre k am re t dd s e g. M e n e n k ris te ig s ang! I e n s tor m in i e d atte r se g. je rnbane h a! Sk je ve nde s unge t av to barne s te m m e r de t vak te i h ve rtfa D e n s tore je rnbane h aen gjorde e t s te rk t oppm e rk s om h e t. Enk e te re age rte m e d at- inntryk k på de s m å barna. Sum m inge n av te r, andre s tirre t forege nt, m e ns andre ig- de s tore foke m e ngde ne gav k raftig gje nk - je n bare ris te tpåh ode t. ang i h aen. Be gge m e nte at de m åtte Stør r e en n d in h jeper prøve ut om s te m m e ne de re s ogs å brøt ig- n ød en ad r i b ir je nnom i de ts tore rom m e t. Snart s k re k guttunge n ut, og ras k t e tte rpå Ak k urat da k om e n gruve arbe ide r forbi. fugte m in ie datte r opp. D e fryde t s e g H an vie bare ta e n s narve i gje nnom je rn- ove r at de øns k e de føge ne s o ti. M e n e t bane h aen. H ans nøende gange, de t e nk e t s k rik var e n k ortvarig gede. D e s e nk e de fant ut at de t var e n god ide å prøve m e d s k udre ne, at vitne t om at h an bar på e n s ang. D e n ie je nta s te m te da i, og gut- m ange us ynige s orge r. M e n nå nådde te n fugte opp m e d s in h øye, ys e s te m m e : s ange n øre t h ans. H an s toppe t opp, og s å h ode t, og de h e nge nde enge på barna. D e t var s om om h an Ven t, m in sje,på H er r en, ven t på h am! Si h am at som tyn ger, gjer n e h jeper drak k s ange n tis e g, s om e n tørr bom s t tre k k e r vanne ttis e g: h an b er g d a d u m in sje, D e t var naturigvis e n uvant m e odi i e n je rnbane h a k ok k a ni om m orge ne n. H adde de t væ rt e t ok om otiv s om ute, e n 8 d u tr ofaste Gu d! D a h an e tte r e n stund gik k vid e re, så

9 Opp e vd h an h e t anne r e d e s ut e nn d a h an k om. ta te tim e g m id t på d e n store je rn- D e t var som h an h ad d e d ruk k e t av e n b ane stasjone n! D e t var im id e rtid noe n k i d e! Je g visste d a at m ine b arn i a sin b arn som sang e t e e r anne t ste d, m e n b e k ym rings øsh e t ute n e n ane se h ad d e je g k unne ik k e nå fram utre tte t noe stort. tre ngse e n. M e n je g fik k uanse tt k aste ti d e m i a e m in b e k ym ringe r på H e rre n, og Se ne re på e tte rm iddage n fik k je g uve nte t k unne g ad gå vid e re.» be s øk. Ette r å h a h ørt de tte gik k je g s trak s ti «D u,» s a h an, «je g m å forte e de g e n barna m ine og ga de m e tk raftig k ys s! s pe s ie h is torie. I dag m orge s var je g på je rnbane s tas jone n. Je g var s k ik k e ig ne d- W i h e m Busch ( ) for. D e t var itt av h ve rt s om tynge t m e g. var tysk u n gd om spr est og evan ge ist. H an M e ns je g gik k gje nnom h aen, ne dtryk t sk r ev b.a. bøk en e «Tr o på Gu d, jeg?» og og de prim e rt, k ang de t puts e ig i øre ne «Gu d, ja!, m en Jesu s?» m ine : O ver satt fr a tysk av Joh n Sjøen I ae stor m er, i h ver en n ød b ir d u av h am sk jer m et, d en tr ofaste Gu d! Foto: ph otocase D e t var som e n ste m m e fra h im m e en 9

10 V i e r noe n ve nne r sam e t. D e t e r som a tid : En h e t van ig d ag. H ve rd ag. Tank e ne d re ie r se g om arb e id, b arn, væ re t, h us og h age. M e n også om b e k ym ringe r for b åd e d age n i d ag og m orge nd age n. Stre ss, og så m ye som e r ugjort, m e n også fe e ssk ap. P utse ig fa e r e n spe sie ste m ning ove r rom m e t. Som om a tb ir stad ig yse re. D e t b ir sti e. Usik k e rh e t. Fryk t? A t forand re r se g. Så fy e s h je rte t m itt av e n d yp fre d. I øpe t av b røk d e e n av e t ko se k und forstår je g h va som sk je r: H e rre n k om m e r ti b ak e! Lynrask t se r je g d e n sam m e e rk je nne se n i ansik te ne tive nne ne m ine. En uim otståe ig g e d e spre r se g. Spe nt forve ntning. Lyk k e ig h åp. Som b ruse nd e tone r k inge r d e t ove r h e e jord k od e n: H e rre n k om m e r, H e rre n k om m e r! D e t b ir yse re og yse re. A t jord isk fa e r b ort. Inge nting h o d e r ti b ak e. Fu ste nd ig frih e t. Je g e r så g ad. D yp vissh e t: O m b are e t øye b ik k, gansk e snart se r je g h am m e d m ine e gne øyne : H e rre n m in, fre se re n m in, re d ningsm anne n m in god t og a t b ir å, d a b ir a t god t! I d e n sti a aftonsk ym ninge n m e d rose nfärgad sk y m e d an so e n sjunk it, d age n h ar d ött ut, h ar jag k änt m in Je su närh e t, och jag und rat m ång e n gång: Kom m e r h an e j snart, som h an h ar sagt förut? O, jag än gtar, o jag vän tar, var je d ag och var je stu n d, och jag u n d r ar, var för d r öjer h an än n u? M en i tid ig m or gon gr yn in g, och i sti a sk ym n in gsstu n d än h an visk ar: Ja, jag k om m er, k om m er sn ar t. 10

11 Je g våk ne r. Forstår inge nting. Je g fø e r m ad rasse n und e r m e g, se nga. Å H e rre, je g trod d e je g var h os d e g! K je m pe sk uffe se. Ennå k an je g ik k e h e t fatte d e t. D e t var så virk e ig. D e nne fre d e n, d e nne vissh e te n: Bare e t m i ise k und, så b ir a t god t. om! D e nne fø e se n av å e gge jord e n m e d a t d e ns k aos b ak se g. Sik k e rh e te n: Je g sk a se H AM, som h an e r! Inge n k am p, inge n tåre r m e r: A t er god t! M e n je g igge r i se nga m i. M anne n m in i sin b åstripe te pyjam as ve d sid e n avm e g virk e r te m m e ig jord isk H va vid u si m e g, H e rre?m å d u tiog m e d ta e tim e g i d røm m e r, ford i je g e se r så ite i Bib e e n?å, tak k H e rre, for d e nne d røm m e n. Tak k for k jæ r igh e te n d in og for at d u tar d e g avm e g. Tak k for d e tte i e innb ik k e t i h va je g k an g e d e m e g ti(og så e r d e t h e t sik k e rt tuse n gange r b e d re e nn d e nne d røm m e n, som gik k sk ik k e ig und e r h ud e n på m e g!) Å, H e rre, a m e g ik k e g e m m e d e t. O g H e rre, k om snart! Je g h ar så yst å væ re h os d e g! Tr avem or Ut i so jus m orgontim m a, e e r und e r re gntung d ag h ar e n ob e sk riv ig ängtan fy t m itt b röst: Sk u a sk yarna snart b rista, sk ah an k om m a snart m in vän, för att h äm ta d e m som h an från jord e n k öpt? Inge n suck an, inge n k agan, inge n nöd och inge n d öd, ty för d e m som ve ntat h onom a tb ir nytt O ch i natte ns sti h e t h öre s än h ans ste m m a m anand e : O, var re d o, snart d e n sista d age n f ytt! Eth ev. Kin g 11

12 Innvie se og ove rgive se av Pe te r Nunn M ange av oss h ar h att g e d e n av å vok se opp i e t k riste nt h je m. Vi går på d e re tte k ristne m øte ne, vi e se r i Bib e e n og synge r sange ne. Vi fø e r vi e r på re tt p ass og gjør d e re tte tinge ne m en ik e ve e r d e t noe som m ang e r. Foto: istock ph oto.com /pare ntx Live t 12

13 Live t Av og ti, i stund e r m e d se vransak e se, b e k a t «k ristne» (Apg 11:26). D e tte b ir vi uro ige ove r d e n avstum pe d e ord e t e r k un b ruk t tre gange r i d e t nye fø e se n som k je nne te gne r vår k ristne te stam e nte. Vi m å tid e t and re årh un- ivssti. D e n e r så u ik b e ge istringe n og d re for finne at «k riste n» b e ak se pte rt ti fre d sh e te n som fy e r oss når vi gjør av av d e troe nd e som h e d e rstitte. Når fram sk ritti stud ie ne e er k atre r på k arri- Pau us sk rive r, b ruk e r h an a d ri ord e ne e re stige n. D e n sk i e r se g så tyd e ig fra d isippe e e r k riste n. g e d e n og forve ntninge n vi får når vi b e sti e r d e n ne ste e k sotisk e fe rie n, e er Le ge n Luk as forte e r h istorie n h vor Je - k om m e r h je m m e d e n ny e e k tronisk sus fork are r h va h an forve nte r av sine d ings. d isip e r (Luk ). D e n d age n h ad d e m ange m e nne sk e r satt ti sid e Er vår k ristne s øvh e t norm a?er vår arb e id og p ik te r for å s utte opp om ve rsjon av k riste nd om m e n e k te?snak - og æ re av H e rre n Je su und e rvisning. k e r vi sant når vi om ta e r oss se v som Var d e virk e ig d isip e r?i h vi k e n grad «Je su K risti d isip e r»? var d e h e ngitt tije sus?je sus ve nd e r se g tim e ngd e n av ti h øre re og sjok k e r- H va e r e n Je su disippe? e r d e m. H an e gge r fre m for d e m tre Å væ re e n d isippe e r å væ re e n e e v, e n grunn e gge nd e b e tinge se r. som fø ge r e n æ re r og und e rord ne r se g h ans æ re. 1. Je sus de n je g e sk e r h øye st «O m n oen k om m er ti m eg, og ik k e I d e t nye te stam e nte e r ord e t «d isippe» h ater sin far og m or og h u str u og sin e b ruk t rund t 270 gange r. O rd e t d isippe b ar n og b r ød r e og søstr e, ja, også sitt m å ik k e ik e sti e s m e d «fre st», «h e ig» eget iv, d a k an h an ik k e væ r e m in d isipe e r «fød t på ny». I b re d forstand e r pe.»(luk 14:26) d e t b ruk t om m e nne sk e r som fu gte e tte r Je sus e e r var positivt innsti t ti Sk rifte n fre m h e ve r ve rd ie n av e n fam h am (Joh 6:66 og 19 :38). Noe n gang- i ie. Vi e r se vsagt ik k e k a t tiå h ate er b ir d e t b ruk t ute uk k e nd e om d e våre to v apost e ne (Luk 22:11). D e t e r og- «h ate» e r b ruk t i e n re ativ b e tyd ning så b ruk t om d e m e d større h e ngive se (M att 10:37). B ant d e forsk je ige m e n- tije sus. Vi finne r b åd e m ann ige og ne sk e ne vi k je nne r e r d e t natur ig at vi k vinne ige d isip e r (Apg 9 :10+ 36). e r m e r g ad i noe n e nn i and re. D e t Je - fam i ie m e d e m m e r. Utryk k e t sus sie r e r at om vi ik k e e sk e r H am D e t var sannsyn igvis i forak t at d isi- h øye re og ste rk e re e nn a e and re, k an p e ne rund t år 44 e. K r. for første gang vi ik k e væ re H ans d isip e r. H e rre n Je sus 13

14 Live t vih a d e n suve re ne p asse n i våre h je rt- H vi k e n d røm e e r k raft e r d e t som e r og våre fø e se r. d rive r d e g? H vi k e n p ass h ar h an i d itt h je rte? 3. Je sus dom 2. Je sus «Sik k an in gen av d er e væ r e m in d isip- m in øve rste priorite t m in m e st ve rdifue e ie n- «D en som ik k e b æ r er sittk or s og føger et- pe u ten at h an oppgir at h an eier.» ter m eg, k an ik k e væ r e m in d isippe.» (Luk 14:38). (Luk 14:27) Ford øm m e r d e tte utsagne t privat e ie nd e n gang, und e r d e n rom e rsk e ok k upas- d om?ne i. D e t d re ie r se g om h o d nin- jone n, h ad d e d e som b ar sitt k ors b are ge n vår tid e t vi e ie r. Vi e r m id e rtid ige noe n få tim e r igje n å e ve. H vi ke forva te re av Gud s ve signe se r, a d ri tank e r gik k gje nnom h od e t tie n m ann e ie re. Vi e r fød t nak ne, og vi får inge nt- m e ns h an b ar k orse t sitt? ing m e d oss når vi d rar h e rfra. H an e rfarte e n d yp forand ring i sine pri- Lik e ve e r d e t rart h vor ste rk t vi k nytte r orite ringe r. Fam i ie k onf ik te n om for- oss tim ate rie e ting d e få tiåre ne vi de inge n av e n arv virk e r ub e tyd e ig nå. e ve r. For noe n e r d e t e n b i, e t h us Utd anne se n h ans, b ank k ontoe ne h ans e e r e n ak sje porte fø je. For and re k an og d e n sosia e statuse n h ans b e så ve r- d e t væ re e n b æ rb ar PC, noe n k æ r, e er d i øse. Innh østninge n, forre tningspros- e n m usik k sam ing. je k te ne h ans og p ane ne for pe nsjonistti væ re se n e r irre e vante nå. H vi k e e ie nd e e r gir d e g stor ti fre d ssti e se?je sus sie r at om vi ik k e ve rd se tte r Å b æ re sitt k ors e r å e ve i nåtid e n og h am ove r a e våre e ie nd e e r, k an vi ik k e væ re k ar ove r d ød e n og e vigh e te n. Å væ re H ans d isip e r. b æ re sitt k ors frivi ig e r å gi avk a på d e re ttigh e te r m an m e ne r å h a. Sath odigh e t Vi ve t at fre se n vår e r e n gave fra Gud. Korse t forand re r våre ve rd ie r og priori- Vi k an ik k e gjøre oss fortje nt tid e n. Vi te ringe r. D e t e r ik k e ga t å p an e gge, tar im ot d e n i yd m yk h e t og tak k ne m - d røm m e og stre k k e se g e tte r noe. D e t igh e t. Je sus sie r e r at ute n at h an e r vår første priorite t i ive t, ove r våre d røm m e r og H e rre n Je sus se tte r ik k e opp b e tin- forh åpninge r, k an vi ik k e væ re H ans ge se ne for å b i fre st h e r. H an påpe k e r d isip e r. d e rim ot k art og tyd e ig h o d ninge n 14

15 Live t som k re ve s for å e ve e t norm a t k riste n- H vorfor se tte r d a H e rre n e n så h øy iv. D e t at h an gje ntar utsagne t «h an stand ard for innvie se? k an ik k e væ re m in d isippe»tre gange r gir stor tyngd e tistand ard e n h an se tte r. Å b ygge e t tårn og åutk je m pe e n k rig I d e t Je sus fre m se tte r sine tre b e tin- M od e rne k riste nd om ti ate r m ye m e r ge se r for e k te e tte rfø ge se av h am, f e k sib i ite t. D e t virk e r som om m ange m a e r h an to b i d e r i sinne t ti sine e r fornøyd ford i d e fø ge r k irk e ige ti h øre re. Først om b yggm e ste re n som trad isjone r, e r d øpt e e r går på m øte r sk u e b ygge e t tårn (v ), sid e n m e d d e t d e anse r for å væ re te o ogisk om k onge n som vurd e re r å gå tik rig k orre k t fork ynne se. m ot e n anne n k onge (v ). Sk i e r vår ivsstise g ne vne ve rd ig fra Byggm e ste re n og k onge n m åtte te nk e ivssti e n tim ate ria iste ne, h um aniste ne ove r h va d e vi e oppnå, og d e re tte r h va og ivsnyte rne som om gir oss?d e t e r d e tre ngte for nå m å e t. Vi k unne se på se vsagt ik k e noe ga t i å sk affe se g rik - d isse b i d e ne som e n oppford ring tiå d om, h je pe and re m e nne sk e r e er h a vurd e re h va d e t vik oste å væ re e n Je su det itt gøy. M e n stand ard e n Je sus se t- d isippe. Fre se n e r e n gratis gave fra te r føre r tie t h e t anne r e d e s syn på iv- Gud, m e n d e n føre r m e d se g at vår e t. sto th e t og sta e ge nvi je m å b ryte s. Er vi vi ig tiå b e ta e e n s ik pris?se r vi e t- O ppford ringe n e r ik k e tiå se ut som te r e n e nk e re ve rsjon avk riste n ive t? sa t, m e n tiå væ re sa t, m e d and re ord å h a sm ak, påvirk e, b ringe forvand ing, Kansk je k an vi også se på b i d e ne Je sus å væ re sa th o d ig (v.34). D e nne forp ik - gir oss fra e t anne t pe rspe k tiv. Vi ve t at te se n i forh o d ti H e rre n Je sus m å H e rre n h ar e t m å, ne m ig å b ygge sin uttryk k e se g i d e ta je ne i m åte n vi e ve r m e nigh e t. D u og je g e r e ve nd e ste ine r. på. I d e t h an sti e r d isse b e tinge se ne, pe k e r H e rre n på h vi k e n k va ite t h an O g h va h vis vi fe i e r?d e t gjør vi d e ss- ønsk e r at ste inb ok k e ne sk ah a. ve rre! Vi m å a d ri g e m m e Gud s n åd e. Som gje nfød te k ristne e r vi nå Gud s Som troe nd e ve t vi at vi d e tar i e n b arn. Vi e r god tatt og h øyt e sk e t av ånd e ig k rig. D isse tre b e tinge se r gje n- H e rre n, b e tinge se s øst. Våre se ire e er spe i e r grad e n av forp ik te se Je sus k re - våre ne d e r ag forand re r ik k e h ans k jæ r- ve r avsine so d ate r. igh e t tioss. K jæ r igh e te n h ans tioss e r uforand e r ig og fre se n vår e r sik k e r. D e rsom Je sus ik k e e r d e n vi e sk e r h øy- 15

16 Live t e st, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk Je sus se tte r? M ange var ti truk k e t av punk t forne k te h am tiford e for e n Je su varm e og pe rson igh e t. M ange fu - anne n. gte H am for å få m ate rie e ford e er e e r i b e h ov av e t m irak e. M e n d a Je - D e rsom Je sus ik k e e r vår første prior- sus b a om ite t, vi vi ve d e t e e r anne t k ritisk «trak k punk t avs å h ans ede se og fø ge vår ti b ak e og gik k ik k e e nge r om k ring e ge n d røm. m e d h am.»(v. 66) D e rsom Je sus ik k e e r vår m e st ve rd i- H va te nk e r e n e d e r når h ans e tte r- fu e e ie nd om, vivi ve d e t e e r anne t fø ge re b e gynne r å tre k k e se g b ort?h ar k ritisk punk t fork aste h ans sak for å b e - Je sus også e n e nk e re og m ind re k re - sk ytte våre e gne inve ste ringe r. ve nd e ve rsjon av k riste n ive t å ti b y?er m ange e t d ype re e ngasje m e nt, av h ans d isip e r se g Je sus nå vi ig tiå forh and e fre m e n Tak e it or eave it! spe sia avta e m e d sine næ rm e ste ve nne r Vår H e rre Je sus e r ik k e h va vi i d ag så d e ik k e for ate r H am? k a e r «po itisk k orre k t». H an e r fak tisk ti tid e r gansk e rad ik a, provose re nd e I d e t Je sus se r rygge ne tid e m som fors- og k onfronte re nd e. vinne r i d e t fje rne, snur h an se g m ot d e to v og spør: «Viogså d e re gå b ort?» H an b ytte t ik k e ut d e m e nne sk e ne h an (v. 67). spiste sam m e n m e d e e r ve nte t m e d å utføre e t m irak e for å unngå å D e var også frie tiå gå. Se v om d e var fornæ rm e d e re igiøse. H an snak k e t h ans næ rm e ste ve nne r vi e ik k e Je sus åpe nt om fie nd e r, h or, sk i sm isse og re i- se nk e stand ard e n for å b e h o de dem. giøst h yk e ri. H an vi e ik k e vanne ut La d e t ik k e væ re noe n tvi : D e n h øye ord e ne sine for å ti fre d sti e sitt pub - stand ard e n for h e ngive nh e t tije sus e r ik um, e e r for å øk e anta ti h e nge re fortsatt nød ve nd ig i d ag. I Joh anne se vange ie t k ap 6 vivi finne H va e r ate rnative t? at Je sus oppm untre r tiå b e ve ge se g fra H ve r og e n avoss h ar e n innve nd ig m o- ove rf ad isk h e t tie t d ype re forh o d og tor. D e t e r noe som d rive r oss, noe større h e ngive nh e t. D a d e h ørte d e tte, som får oss tiå stå opp om m orge ne n, sa m ange : «D e tte e r h ård e ord! H ve m noe som får oss tiå stud e re og job b e k an h øre d e m?»(v. 6) h ard t. D e tte noe inspire re r oss ti k re ativite t og gjøre oss vi ige tiå ofre. H va syne s d u om d e n h øye stand ard e n 16

17 Live t M otore n k an væ re søk e n e tte r k om fort, sunt og b a anse rt iv. sik k e rh e t, ane rk je nne se e e r suk se ss. D e t k an væ re e n f uk t fra fryk t, Konk usjon b e tyd nings øsh e t e e r tom h e t. H va e r Je sus K ristus gav ive t sitt for å k jøpe d rivk rafte n i d itt iv?h va får d e g tiå oss fri s ik at vi k unne væ re e t fo k som stå på? ti h øre r h am. Fre se n b ir nå ti b ud t fritt tie nh ve r som viom ve nd e se g, Aposte e n Pe te r fund e rte ove r va ge t tro og gi ive t sitt tije sus. Fre se n e r som å foran h am. For angte Je sus for e n gave, d e t k ristne ive t e n utford ring. m ye?sk u e h an også for ate Je sus og fø ge m e ngd e n b ort?h an så på Je su og H vis vi sk a væ re nyttige for vår svarte : «H er r e, h vem sk avi gå ti?d u M e ste r, h vis vi sk avæ re sanne d isip er h ar d et evige ivs or d, og vi tr or og vet av H e rre n Je sus, m å vi b ryte noe inni at d u er Gu d s H eige!»(v ). oss. Noe m å k nuse s. D a Ab rah am viste at h an var m e r h e ngive n ove rfor Gud H va e e r h ve m e e rs e r ve rd ig tiå h a e nn ove rfor sin e ge n sønn, fik k h an d e n se ntra e p asse n i våre h je rte r og iv sønne n i d ag? d e nne prose sse n k nuste H e rre n noe i sin ti b ak e. M e n gje nnom Ab rah am. H e rre n Je sus k a e r ik k e k ristne ti å sk i e se g fra norm a t sosia t sam k ve m H ar d u k om m e t k nust fre m for Gud? og gje m m e se g i e t k oste r. M e n h an k re - H o d e r d u fre m d e e s noe ti b ak e? Vi ve r e n rad ik aind re forand ring. D u sk a m å m e d fu h e nsik t ove rgi våre e gne ik k e e nge r se på d e g se v som e n m or, p ane r og d røm m e r vi m å ta opp inge niør e e r syk e p e ie r som ti fe d igvis k orse t vårt, og a Je sus væ re se ntrum i e r e n k riste n. D u sk ase på d e g se v h je rte ne våre. som e n k riste n som ti fe d igvis e r e n m or, inge niør e e r syk e p e ie r. H vord an gre id e aposte e n Pau us å h o d e d e t gåe nd e, og d e t m e d g ede, En s ik innvie se tije sus gjør ik k e at und e r s ik e vansk e ige om ste nd igh e te r fo k b ir sæ re og m iste r k ontak te n m e d som h an opp e vd e?h an var innvie t og om ve rd e ne n. Når Je sus e r d e n som b e - ove rgitt tie n pe rson: «For m eg er ivet tyr m e st for oss, vi ive t vårt k om m e i K r istu s.»(fi1:21) re tt pe rspe k tiv. Vi e r b e d re stud e nte r, b e d re arb e id e re, b e d re nab oe r, b e d re H e rre n Je sus e r ve fre m d e e s ve rd b arn, b e d re fore d re og b e d re k ristne. d e tte? Bare når Je sus e r i se ntrum får vi e t 17

18 Te m a Fustendig fr ese Ve td u h va m e om rom m e te r?fotb a in- m en som fy es m ed te re sse rte ve t d e t. H va m e d sutak sp ate r e tte rh ve rt som vi æ re r m e r. b e tyd ning e e r se ptim ak k ord e r?sne k k e re n arb e id e r ofte m e d førstne vnte, og m usik e re n O fte g e m m e r vi h e t å fork are d isse ve t god t h va sistne vnte e r. O ve ra t tre f- ord e ne, ford i vi tar d e t for gitt at a e fe r e n på s ik e faguttryk k som b are d e ve t h va d e b e tyr. D e rm e d e r fare n stor «innvid d e»forstår b e tyd ninge n av. for at d isse ord e ne b ir ve b ruk te, m e n innh o d stom m e frase r. «H vor d an sk a S ik e r d e t også på d e t k ristne om råd e t. jeg k u n n e for stå,» sa h offm anne n tifi- Vi h ar e n h e d e ord og uttryk k som vi ip, «n år in gen for k ar er d et for m eg?» k un b ruk e r når vi snak k e r om d e t vi (Apg 8:31) tror på. E e r h vor ofte b ruk e r d u ord e ne for son in g, r ettfer d iggjør e se, syn d Fr ese e r e t s ik t ord. D e t finne s rund t e e r k jød i d ag ig ive t? fe m h und re gange r i Bib e e n, og d e t e r ik k e ak k urat d e t vi b ruk e r sje d ne st. Noe n av d isse ord e ne k unne vi sik k e rt M e n h va b e tyr d e t e ge nt ig? m e d ford e b ytte t ut m e d noe m e r e ttfatte ig, m e n tisyve nd e og sist vi e vi i- D e t norsk e ord e t fre se stam m e r fra k e ve stått igje n m e d e n d e ord som ord e ne fr i og h a s. I vik inge tid e n h ad d e virk e r h e t fre m m e d e i b e gynne se n, s ave ne e n ring rund t h a se n som e t 18 Foto: istock ph oto.com /LPETTET D avid A. Sjøe n

19 Te m a te gn på at d e var ufrie. Å fre se noe n b e - Usk y d ige tok vår p ass. Fortid e n e r tyd d e d a å gi h am e n fri h a s, å b e fri ord ne t og fram tid e n e r ys: Vi ve nte r h am e e r h e nne fra s ave rie t. S ave n på e n arv, e t iv som a e re d e e r b e gynt, tre ngte e n fre se r. Vi e r også fød t i s ave - m e n som e n d ag sk ae rfare s og nyte s ri, m e n Gud tok se g av oss: «H an er fu t og h e t. «O g d ette er d et evige iv, d en som fr id d e oss u t av m ør k ets m ak t at d e k jen n er d eg, d en en este san n e og satte oss over i sin esk ed e Søn n s Gu d, og h am d u u tsen d te, Jesu s K r is- r ik e.»(ko1:13) tu s.»(joh 17:3) M e n Bib e e n e r se vsagt ik k e sk re ve t på Vi e r b e rge t fra e n e vig fortape se (Joh norsk, m e n på gam e språk som gre sk 3:16), b e frid d fra synd e n (R om 6), fri- og h e b raisk, språk som få av oss forstår k je nt avgud fra a e ank age r (R om 3). noe som h e st av. O rd e ne som e r b itt ove rsatt m e d fre se h ar b e tyd ninge r Som ofte st e r d e t d e tte vi te nk e r på når som b e fri, gjøre h e, gi iv, føre i sik - vi snak k e r om fre se. M e n vi er ik k e k e rh e t og h e b re d e. Kansk je sk u e vi h e - b are fre st: e r b ruk e ord e ne b e rge e e r re d d e. Vi b ir fre st ak k urat nå Vi e r aere de fre st «Jeg k u n n gjør d er e, b r ød r e, d et evan ge- «M en d a Gu d s, vår fr eser s god h et og iu m som jeg for k yn te for d er e, d et som k jæ r igh et tim en n esk en e b e åpen b ar et, d er e også tok im ot, som d er e også står fr este h an oss, ik k e på gr u n n av r ett- fast i. Ved d et b ir d er e også fr est d er - fer d ige gjer n in ger som vi h ad d e gjor t, som d er e h od er fast ved d et or d jeg m en etter sin m isk u n n, ved b ad et ti for k yn te d er e om d er e d a ik k e for gjegjen fød ese og for n yese ved D en H eige ves er k om m et titr oen.»(1kor 15:1 2) Ån d, som h an r ik eig h ar u tøst over oss ved Jesu s K r istu s, vår fr eser, for at vi, Evange ie t (d e god e nyh e te ne, se ie rs- r ettfer d iggjor t ved h an s n åd e, sk u e b i b ud sk ape t) sk apte troe n i oss og gjør at ar vin ger tid et evige iv, som vi h åper vi m e d sik k e rh e t k an vite at vi e r fre st. på.»(tit 3:4 7) M e n h e r står d e t at d e t sam m e e vange ie t ak k urat nå gjør at vi b ir fre st. H va D e tte e r sant om a e som tror (e er b ir vi b e rge t fra? sto e r) på H e rre n Je sus og h ar h am som H e rre. Vi e r fre st d e t e r a e re - Som fre ste m e nne sk e r e r vi i stor fare. d e sk je d d. Vi h ar væ rt h os d om m e re n, Vi h ar b ytte t sid e i e n k rig m e om og b e frik je nt på a e punk te r, ik k e m ørk e ts m ak t og Gud s rik e. Vi k je nne r ford i vi var usk y d ige, m e n ford i d e n fre m d e e s synd e ns forføre risk e, m e n 19

20 Te m a ød e e gge nd e k re fte r i oss. Lik e ve h øre r ne t m e nne sk e. D e nne sam m e nåd e n vi ti«d em som b ir fr est», ik k e «d em h ar Gud gitt oss. Fre se n e r gratis for som går for tapt» (1Kor 1:18). Ak k urat oss, m e n for Gud k oste t d e n a t. Vi m å nå fre se r h an oss. H ad d e d e t ik k e væ rt ik k e k aste d e n b ort! Tank e ne våre, s ik, h ad d e d e t for e ngst væ rt ute m e d k re fte ne våre, tid e n vår, pe nge ne våre, oss. (Sa124). k jæ r igh e te n vår, a t d e tte går e nte n tapt for a tid, e e r om form e s ti e n e vig Vi går oss vi. Vi e r u yd ige. Vi sk att d e rsom h and e r d um t. Vi «går i fare h vor vi spi e rom. går» Gud s nåd e får fritt m e n h an fre se r oss! «Gi ak t på d eg sev og på ær en! Bi ved M e n h e r snak k e r Pau us om noe anne t m ed d ette. For n år d u d et gjør, sk ad u vi b ir b e rge t fra, ne m ig d e t å forgje ve s fr ese b åd e d eg sev og d em som h ør er h a k om m e t titroe n. Går d e t an? d eg.»(1tim 4:16) Pau us sie r itt e nge r ne d e i sam m e Ik k e nok m e d d e t, m e n: k apit e t: «M en av Gu d s n åd e er jeg d et jeg er, og h an s n åd e m ot m eg h ar ik k e Vi sk ab ifre st væ r t for gjeves, m en jeg h ar ar b eid et m er «O g ik esom d et er m en n esk en es od d én en n d e ae gan g å d ø, og d er etter d om, så sk aog d et visi: ik k e jeg, m en Gu d s n åd e som er m ed m eg.»(v. 10). K r istu s, etter å væ r e ofr et én gan g for å b or tta m an ges syn d er, an n en gan g b i Gud h ar store p ane r m e d oss. H an vi åpen b ar et, ik k e for syn d en s sk yd, m en at ive t vårt sk a igne på d e t ive t tifr ese for d em som ven ter på h am.» H e rre n Je sus e vd e, og at tank e ne våre (H e b 9 :27 28) og fø e se ne våre sk a igne h ans tank e r og fø e se r. H an vib e rge oss fra å e ve D e n ve rd e n vi e ve r i e r fu av e t tom t og m e nings øst iv. D e rfor k jøp- sk jønnh e t. Vi k an nyte ve nnsk ap, k jæ r- te h an oss fri fra å e ve s ik, ik k e m e d m a- igh e t, natur, m at, m usik k, og m ange te rie e ve rd ie r, m e n: «D er e vet at d et and re god e ting Gud h ar gitt oss. M e n ik k e var m ed for gjen geige tin g som søv vi sk aik k e se så ve d ig nøye e tte r før vi eer gu d er e b e k jøpt fr i fr a d et se r d e m ørk e sk ygge ne. Synd e ns ød e e g- tom m e ivet d er e over tok fr a fed r en e, d et ge nd e virk ninge r e r syn ige ove ra t. Syk - var m ed K r isti d yr eb ar e b od, b od et av d om og d ød innh e nte r a e ti s utt. et am u ten feiog yte.»(1pe t 1:18 19 ) K rige r utk je m pe s, b åd e på d e t pe rson ige p an og på ve rd e nsare nae n, og ti - Gud s nåd e h ad d e gjort Pau us tie t an- 20 b ak e på s agm ark e n igge r ofre ne.

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B* 4 små &ter av 4 små akter av $or~r;; r Personer : Jens Haugen, skomaker. Serne Haugen, konen hans. johans Lars, 16 år sennene deres. Dette snespet er skrevet meget ung ader. Når jeg nu ar det offentg -

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066 A-09 1999 Anders Ekeland og Thor Egil Braadland Stat en og ITkompetan sen: Offer elle r akt ivist? Anders Ekeland Thor Egil Braadland STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer