Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater"

Transkript

1 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk

2

3 Innhold. Innlednng Inernasjonale erfarnger Beskrvelse av elekommunkasjonsnærngen Klassfserng av nærngen opulasjon og uvalg rsmaerale rsdaa rsbesemmende fakorer Valg av prsmeoder Kvalesendrnger Daannsamlng Kvaralsvs spørreskjema Årlg vekenformasjon Konroll og revsjon Indeksberegnng Elemenærnvå Veker Aggregerng over elemenærnvå Kjedng Renormerng ublserng Resulaer Uskkerhesberegnnger Sammenheng med annen saskk Eurosas publsernger av jeneseprsndeksene... 5 Klder... 6

4 . Innlednng I jun 2008 publsere Sassk senralbyrå for førse gang en prsndeks for elekommunkasjonsjeneser som besår av jeneser som lbys bedrfsmarkede og prvamarkede. Tdsseren sarer fra og med 4. kvaral Dee noae dokumenerer arbede med uvklng av produsenprsndeksen, hovedsakelg for bedrfsmarkede. Indeks for elekommunkasjonsjeneser for prvae husholdnnger var allerede ferdg uvkle og publser som en del av konsumprsndeksen når uvklngen av produsenprsndeksen sare. Konsumprsndeksen er omregne l kvaralsall og nkluder prsndeksen. Bakgrunnen for arbede med å uvkle en produsenprsndeks for elekommunkasjonsjeneser er dels nasjonalregnskapes behov for prsndekser som brukes l deflaerng. I llegg har den europeske økonomen ha en gradvs overgang fra ndusr l jeneseyng, mens saskkproduksjonen Europa kke har gjenspele denne overgangen. Gjennom EØS-avalen har Norge forplke seg l å produsere prsndekser for en rekke jeneseyende nærnger som skal rapporeres l Eurosa. Handels- og Servcenærngens Hovedorgansasjon (HSH), sam Nærngs- og handelsdeparemene (NHD) har begge pek på a de er nødvendg med mer prssaskk for jeneseyende nærnger. Uvklng av prsndeks for jeneseyende nærnger byr på ufordrnger ved eablerng av e god prsmål for jenesene. Tjenesene er ofe kke sandardsere produker slk som radsjonelle varer og ndusrproduker, og kan være vanskelg å denfsere. Innen nærng for elekommunkasjon oppsår de speselle ufordrnger på grunn av høy eknologsk uvklng som medfører raske endrnger jenesene som lbys. Eurosa har uvkle en håndbok som ar for seg hvlke meoder man kan bruke for å lage prsndeks for forskjellge nærnger og en vurderng av kvaleen på dsse meodene (Eurosa, 200). Dee dokumene gr felles renngslnjer for uvklng av prssaskk EU/EØS-område. Håndboken opererer med en redel klassfserng av meoder. Dsse er A) Bese meoder, B) Aksepable meoder, og C) Ikke godkjene meoder. For hver nærng beskrves hvlke meoder som er godkjene (A eller B) og hvlke kvaleskrav som slles l dsse, sam hvlke meoder som kke er godkjen (C-meoder). OECD og Eurosa har uvkle manualen Mehodologcal Gude for Developng roducer rce Indces forservces (OECD/Eurosa, 2005). I llegg l å ha en gjennomgående behandlng av arbede med å uvkle prssaskker for jeneser, beskrver den hvordan dee er bl gjor ulke land for ulke nærnger. Voorburg Group er en vkg klde for opplysnnger om saskker for jeneseyende nærnger (www.voorburggroup.org). Gruppen besår av noen hovedmedlemmer som er ansvarlge for a de arrangeres møer hver år ulke versland hvor saskere fra en rekke land er nver l å dela. En rekke dokumener, blan anne e samlehefe med beskrvelse av de ulke prsmeodene og prsdaa for uvklng av produsenprsndekser for jeneser (Voorburg Group, 2007), er lgjengelge på gruppens nernesder. Dokumenasjonene er baser på erfarnger fra landene som delar på møene. Nese kapel ar for seg nernasjonale erfarnger ved uvklng av prsndeks for elekommunkasjonsjeneser. I kapel 3 beskrves elekommunkasjonsnærngen Norge, sam populasjon og uvalge prsndeksen. Hva som er bakgrunn for valg av prsmeoder gjennomgås kapel 4, mens kapel 5 beskrver hvordan daannsamlngen for ndeksen gjennomføres. Indeksberegnngen blr beskreve kapel 6, og resulaene preseneres kapel 7. 2

5 2. Inernasjonale erfarnger OECD har en oversk over produsenprsndekser for jeneser som produseres eller er under uvklng OECD-land med flere (www.oecd.org). Oversken er fra begynnelsen av 2008, og er baser på opplysnnger fra Voorburg Group. Oversken vser hvlke land som produserer produsenprsndeks for elekommunkasjonsjeneser, og de varerer mellom landene om ndeksene dekker både bedrfsmarkede og prvamarkede. I følge manualen l OECD og Eurosa (OECD/Eurosa, 2005) er de anbefale prsmeodene for å uvkle prsndekser for elekommunkasjonsjeneser enhesverdmeoden og komponenprsmeoden, hvor førsnevne forerekkes. De har vs seg a landene har noe forskjellg oppfanng på defnsjon av prsmeoder, og forskjell på meoder og prsdaa. Derfor kan de oppgs forskjellg meoder, mens landene vrkelgheen bruker samme. De flese europeske land som produserer ndeksen, sam USA og Canada oppgr a de bruker enhesverdmeoden. De nnebærer a de samler nn opplysnnger om omsenng per jenese og anall mnuer bruk på jenesen. Sves gjorde e forsøk på å bruke enhesverdmeoden, men fan u a grunnlagsdaa var for dårlg. De valge derfor å uarbede ndeksen ved hjelp av komponenprsng. Noen land kombnerer en meode med andre prsmeoder. I lkhe med Norge kombnerer Sverge og Fnland komponenprsng med dreke bruk av prs på repeerende jeneser, hvor prsdaa er ransaksjonsprser og lseprser. Norge bruker også konrakprser som prsdaa, og nnrapporere prser ar derfor hensyn l rabaordnnger (se kap. 4.). 3. Beskrvelse av elekommunkasjonsnærngen I Norge har nærngen vær prege av serk veks sden 80-alle. Høy eknologsk uvklng resulerer hurg endrng av jeneser markede, men også lavere kosnader for å produsere jenesene. Sammen med øk konkurranse har dee resuler en vedvarende prsnedgang på jenesene de sse 20 årene. Konsumprsndeksen for elejeneser vser høy prsnedgang begynnelsen av 90-alle. Fra år 2000 har prsene hold en lavere og sabl nedgang (www.ssb.no). Nye akører nærngen er vanskelgere å klassfsere ford jenesene som lbys er vanskelg å defnere og å sklle fra hverandre. Selv om nærngen har få lang flere akører eer a monopole ble oppheve 993, er de forsa noen få sore vrksomheer som domnerer markede Norge. 3. Klassfserng av nærngen Nasjonale og nernasjonale nærngssandarder beskrver hvlke akveer som skal plasseres ulke nærnger. I llegg eksserer de nernasjonale sandarder for produkfordelng. Den norske nærngssandarden (SN2002) er uvkle fra EUs nærngssandard (NACE rev..), men med en mer dealjer nndelng for nærngen elekommunkasjoner (se Tabell 3.). rsndeksene prvae husholdnnger er bygd opp rund hver produk, og kke eer delnærngene, men oal dekker prsndeksen for elekommunkasjonsjeneser nærngsgruppene 64.2, og for både prvae husholdnnger og bedrfsmarkede. 3

6 Tabell 3. Telekommunkasjonsjeneser, SN2002 og NACE rev.. NACE rev.. Tjeneser SN2002 Tjeneser 64.2 Telekommunkasjoner 64.2 Telekommunkasjoner Telekommunkasjoner 64.2 Operaørvrksomhe på faselefon Operaørvrksomhe på moblelefon Operaørvrksomhe på nerne Telekommunkasjonsvrksomhe ellers De nasjonale og nernasjonale sandardene har gjennomgå endrnger de senere årene. Blan anne skyldes de sore endrnger akveene IKT-nærngene. Den nye nærngssandarden for Norge (SN2007) er uvkle fra EUs nye sandard (NACE rev. 2), hvor elekommunkasjonsnærngen er del nn nærngshovedgrupper (re-sffernvå). De eksserer ngen forskjeller mellom den nye norske sandarden og den nye europeske sandarden nnen elekommunkasjonsnærngen. Tabell 3.2 vser nærngen på o- og re-sffernvå følge SN2007. Tabell 3.2 Telekommunkasjonsjeneser, SN2007 SN2007 Tjeneser 6 Telekommunkasjon 6. Kabelbaser elekommunkasjon 6.2 Trådløs elekommunkasjon 6.3 Saelbaser elekommunkasjon 6.9 Telekommunkasjon ellers Kordssaskker fra og med januar 2009, skal Norge publseres eer den nye nærngssandarden, SN2007. For prsndeksen for elekommunkasjonsjeneser for bedrfsmarked nnebærer de førse omgang a jenesene nærngene 64.2 og (SN2002) slås sammen som 6. Kabelbaser elekommunkasjon (SN2007) (SN2002) skal dekke 6.2 Trådløs elekommunkasjon (SN2007). De er foreløpg kke planlag prsndeks for 6.3 Saellbaser elekommunkasjon (SN2007) verken for bedrfsmarked eller prvae husholdnnger. Dee vl bl vurder senere forhold l hvor sor andel dsse jenesene vser seg å ugjøre av hele nærngen. I følge kordsforordnngen krever Eurosa prsndeks også for denne nærngshovedgruppen, men de er mange europeske land som kke har de på grunn av sørrelsen på nærngen. Eer ny nærngssandard kan de bl leere å denfsere akveene 6.9 Telekommunkasjon ellers, og de blr da vurder om de er hensksmessg å lage en prsndeks for den nærngshovedgruppen. 4

7 3.2 opulasjon og uvalg Enheen undersøkelsen er foreak, og ugangspunke er populasjonen alle akve foreak Bedrfsog foreaksregsere (BoF) nærngshovedgruppe 64.2 (SN2002). Tabell 3.3 vser anall foreak fordel på nærngsgruppene. Tabell 3.3 Anall akve foreak per 4. nov (fra BoF-regsere) Nærngsgrupper Anall akve foreak En sor andel av populasjonen l elekommunkasjonsnærngen besår av små foreak med færre enn 0 ansae. Nærngen domneres dermo av noen få, svær sore foreak mål omsenng og sysselseng. Enheene BoF har nærngskode eer deres hovedakve, alså den med sørs bearbedngsverd, og flere foreak uenom de som er regsrer 64.2 lbyr elekommunkasjonsjeneser. Derfor er de vanskelg å bruke BoF som rekkegrunnlag for uvalge l prsndeksen for elekommunkasjonsjeneser. Uvalge er baser på cu-off hvor de mndre foreakene er uela, llegg l skjønnsmessg vurderng eer klder som skrer e god grunnlag for å måle prsuvklngen. Hovedklden l uvalge er os- og elelsynes årlge ekomsaskk som publseres på deres nesder (se kap. 5.2). SSB moar rådaa fra denne undersøkelsen, og nformasjonen brukes også som vekegrunnlag prsndeksen. Uvalge for prsndeksene l bedrfsmarked og l prvae husholdnnger besår av noen få foreak som dekker en sor del av nærngen mål omsenng. De lave analle uvalge fører l laves mulg oppgavebyrde for oppgavegvere. Mer om uvalge l prsndeks for bedrfsmarkede (per januar 2009): For denne prsndeksen anas de a de mnse foreakene uvalge represenerer prsuvklngen for de mndre foreakene som er uela undersøkelsen. For nærngsgruppen 64.2 (faselefon) besår uvalge av re foreak som dekker 92 prosen av nærngsgruppen mål omsenng for bedrfsmarked ( følge rådaa for 2007 fra os- og elelsyne). I llegg samles de nn prser på bredbåndselefon fra o foreak, men forsa er prsmaerale for mangelfull l a de kan regnes nn prsndeksen. Uvalge l nærngsgruppen (moblelefon) besår av fem foreak som ugjør om lag 95 prosen av nærngsgruppen oal. Enheene klarer kke å fordele omsenng fra moblelefon på bedrfsmarkede og prvamarkede, og denne nformasjonen er baser på omsenng for hele markede. Tre foreak ugjør uvalge for nærngsgruppen (nernejeneser), og den oale omsenngsandelen fra bedrfsmarkede er på ca 40 prosen. Dee er en lav andel, og de vurderes å øke uvalge. Årsaken l man har valg å kke øke uvalge foreløpg er ford denne nærngsgruppen ugjør en mndre andel av den oale prsndeksen for bedrfsmarkede. I llegg ønsker man å mnmere oppgavebyrden for oppgavegvere, og prsene for denne nærngsgruppen er baser på 5

8 lseprser fra foreakenes nernesder. Hvs uvalge skal økes må anagelg de nye foreakene uvalge rapporere prsene på spørreskjema. I følge Tabell 3.3 ugjør nærngsgruppen Telekommunkasjoner ellers en sor del av populasjonen elekommunkasjonsnærngen. Denne nærngsgruppen omfaer elekommunkasjonsvrksomhe som kke er nevn anne sed sandarden, blan anne saellbaser elekommunkasjon, sam overførng av rado- og TV-program som ren daaranspor. Ssnevne er jeneser som er relevane for prvae husholdnnger og noe av de blr dekke av konsumprsndeksen for elejeneser. Tjenesene som kan være relevane for bedrfsmarkede er le homogene og derfor vanskelg å måle prsuvklng på. Inernasjonal er de få land som måler prsuvklng for jenesene nnen denne nærngsgruppen, og også Norge har valg å uelae den fra prsndeksen. Tl sammen ugjør uvalge l prsndeks for bedrfsmarkede 86 prosen av nærngen mål omsenng fra faselefon, moblelefon og nernejeneser ( følge rådaa for 2007 for os- og elelsyne). 4. rsmaerale 4. rsdaa Under uvklngen av skjema for nnsamlng av prser ble de gjennomfør bedrfsbesøk og elefonmøer med noen av de sørre foreakene nærngen. Gjennom møene ble man enge om hva som er prsbesemmende fakorer og hvlke prser som skal samles nn for jenesene. rsene som måles prsndekser skal være reelle ransaksjonsprser, de vl s verden av vederlage på de dspunke jenesen er gjennomfør. For produsenprsndekser skal prsene være eksklusv merverdavgf, ford de skal vse de fakske ubye som produsenen har moa for jenesen. rsdaa som brukes prsndeks for elekommunkasjonsjeneser varerer noe mellom bedrfsmarkede og prvae husholdnnger. For bedrfsmarkede som lbys jeneser nnen faselefon og moblelefon brukes konraksprser på grunn av sor bruk av rabaordnnger. Lseprser brukes for alle jeneser som lbys prvae husholdnnger, og for nernejeneser som lbys bedrfsmarkede. De forekommer sjelden sore rabaavaler for nernejeneser, og lseprsene er derfor lnærme lk ransaksjonsprsene. rsene som rapporeres er kke påvrke av sammensae produker ( bundlng ), som for eksempel moblelefon nkluder ved salg av abonnemen. Foreakene undersøkelsen konakes årlg for å undersøke om de er nye jeneser markede som kan påvrke prsuvklngen og bør nkluderes undersøkelsen. 4.2 rsbesemmende fakorer For bedrfsmarkede eksserer de fre prsbesemmende fakorer: Hvlke område jenesene lhører (faselefon, moblelefon og nernejeneser) Foreak Kundeype Type jenese De samles nn flere yper jeneser fra ulke kundeyper for hver foreak nnen hver område. 6

9 For faselefon og moblelefon besår jenesene av abonnemensprs, sarprs og mnuprs for elefonsamaler l faselefon og moblelefon, bedrfsnerne samaler, ekserne samaler fordel på forskjellge ne nnenlands, og samaler l uland. rsene er for dagd på hverdager. Moblelefon nkluderer også SMS, MMS og mobl bredbånd (daaoverførng). For nernejeneser besår jenesene av ulke bredbåndsabonnemen for bedrfsmarkede og prvae husholdnnger, llegg l blan anne eablerngsgebyr for prvae husholdnnger. Bredbåndsabonnemener er valg u eer opplysnnger fra oppgavegvere. Eablerngsgebyr er uela for bedrfsmarkede ford denne avgfen er ofe gras forbndelse med kampanje. For prvamarkede er også v-lsens og abonnemen for kabel-v nkluder ndeksen, men dsse jenesene er kke relevane for bedrfsmarkede. Dverse lleggsjeneser for faselefon og moblelefon ugjør en len del av omsenngen for foreakene og er derfor kke vurder som hensksmessg å nkludere prsndeksen. Ulke kundeyper kan påvrke prsuvklngen forskjellg. Dee er a hensyn l undersøkelsen hvor foreakene kan rapporere prser for nnl re ulke kundeyper, hvor sørrelsen på kunden er avgjørende. Som regel rapporerer sørre foreak kundene som små, mellomsore og sore kundeyper. Mndre foreak deler kundene nn små og sore kundeyper. De aller mnse foreakene skller kke mellom kundeyper. 4.3 Valg av prsmeoder I samarbed med foreakene ble de beslue å samle nn prser for hver av de represenave jenesene nnen faselefon og moblelefon for bedrfsmarkede. rsmeoden for denne ndeksen er derfor lnærme komponenprsng, men den skller seg fra den vanlge komponenprsmeoden ved a prsene kke aggregeres l en samle prs for jeneser. Dermo beregnes prsuvklngen for hver prskomponen, noe som er mulg ford oppgavegverne også oppgr vekenformasjon for hver komponen (se kap. 5.2). For prvae husholdnnger benyes også komponenprsng, men her aggregeres prsene l en samle prs for jenesene. Meoden som benyes for nernejeneser som lbys bedrfsmarkede kalles dreke bruk av prs for repeerende jeneser. 4.4 Kvalesendrnger Rask eknologsk uvklng elekommunkasjonsnærngen gr ufordrnger ved a produker ofe endrer kvale, evenuel ersaes med nye produker. Ved uvklng av prsndekser må man fange opp prsendrnger som skyldes endre kvale. Ulke kvalesjusernger må vurderes slk a den beregnede ndeksen måler faksk prsendrng og kke kvalesendrng. De kan være vanskelg å måle verden på kvalesendrnger for jeneser, men en generell regel ser a hvs kunden er vllg l å beale mer for e produk skyldes de kvalesendrng. Ved beregnng av prsndeks for elekommunkasjonsjeneser er hånderng av raskere bredbånd en ufordrng. Raskere bredbånd gr kundene hurgere nedlasng fra Inerne, men uvklngen på Inerne krever også raskere bredbånd for a nedlasngen skal være av samme kvale. Kundene får ofe endre hasghe på bredbånd uen å be operaøren om de, og uen a kunden må beale mer. I produsenprsndeksen for elekommunkasjonsjeneser og konsumprsndeksen behandles endrnger bredbåndshasghe som en nødvendghe, og dermed som en dreke ersanng for den lavere hasgheen. Ufordrng med rask skfende bredbåndshasghe møer alle land som beregner prsndeksen, og de eksserer foreløpg ngen lfredssllende meode for å jusere for kvalesendrngen. 7

10 5. Daannsamlng 5. Kvaralsvs spørreskjema Hver kvaral sendes de u brev l oppgavegverne om rapporerng av prser for faselefon, moblelefon og/eller I-elefon for bedrfsmarkede. Svarfrsen er ca 3 uker. Tellngsdspunke skal være den 5. kvarales mderse måned, og skjemae sendes u ca en uke før. I ugangspunke skal foreakene rapporere prser for nnl re represenave kunder, men noen foreak har g lbakemeldng om a de er for dkrevende og vanskelg å rapporere prser for represenave kunder. Dsse har få llaelse l å levere prser for gjennomsnskunder nnl re kundegrupper. Undersøkelsen er oppgaveplkg. Hvs spørreskjema kke fylles u nnen frsen, sendes de u en purrng med varsel om vangsmulk og ny frs på ca 7 dager. Hvs skjema forsa kke er ufyl nnen frsen, moar oppgavegverne e vedak om vangsmulk. Vedake nneholder en sse frs for rapporerng, og oppgavegverne unngår vangsmulk hvs de rapporerer nnen frsen. I begynnelsen kunne oppgavegverne velge å rapporere prser enen på paprskjema eller gjennom Idun, som er en av SSB sne nerneporaler for elekronsk nnrapporerng av skjema for nærngslve. Nesen alle oppgavegverne valge å rapporere på Idun, og paprskjema ble eer hver avskaffe for denne undersøkelsen. Lseprser for uvalge bredbåndshasgheer for bedrfsmarkede henes den 5. hver måned på uvalges hjemmesder på Inerne. rsene som samles nn va Idun og lseprser fra Inerne blr overfør l ISEE (Inegrer sysem for ederng og esmerng), som er en applkasjon SSB for samordnng av daarevsjon og beregnng. 5.2 Årlg vekenformasjon Sammen med spørreskjema for. kvaral hver år sendes de u e årlg spørreskjema for faselefon, moblelefon og I-elefon. Her skal oppgavegverne rapporere fjoråres opplysnnger om fordelng av omsenng på de ulke prskomponenene fra kvaralsskjema. Dsse opplysnngene blr bruk for å beregne hvor sor vek hver komponen l hver kundeype hver foreak skal ha ved beregnng av ndeksen. os- og elelsynes ekomsaskk er en vkg klde for vekenformasjon på ype område og på foreak markede. Samle nneksfordelng på områdene faselefon, moblelefon og Inerne benyes, llegg l opplysnnger om foreakenes nnek fordel på områdene. Informasjon om rafkk l uvalge foreaks moblne og for samaler l uvalge land er nkluder rådaa fra os- og elelsyne, og benyes også som vekegrunnlag. De mese av nformasjonen som benyes fra osog elelsyne er sple mellom bedrfsmarkede og prvamarkede. Foreakene uvalge fyller u nneksfordelngsskjema på de ulke jenesene nnen faselefon og moblelefon på hver kundeype. Mndre foreak kan ha problemer med å oppg dealjer nneksfordelng for noen jeneser, og veker beregnes da fra opplysnnger fra andre foreak. Vekenformasjon for nernejeneser henes fra uvalges foreak og fra Inerne-målngen SSB. I konsumprsndeksen for elejeneser (prvae husholdnnger) brukes nformasjon fra os- og elelsyne og fra SSBs forbruksundersøkelse som klde for vekng. De ble vurder å bruke SSBs srukurundersøkelse som klde, men daa er lgjengelg på e mye senere dspunk, og de eksserer kke opplysnngene om bedrfsmarkede og prvamarkede. SSBs 8

11 omsenngsndeks på nærngen ble også vurder på grunn av hyppge publsernger, men her eksserer ngen dealjer nformasjon. 5.3 Konroll og revsjon For å kvalesskre resulaene må daaene som moas fra oppgavegverne konrolleres og evenuel revderes. Denne prosessen krever bruk av skjønn og kjennskap l saskken og nærngen over d. Skjema fra oppgavegvere vurderes manuel og søes av elekronske revsjonsapplkasjoner. De er o hovedlnærmnger l revsjonsoppgaven; mkro- og makrobasere meoder. å mkronvå konrolleres hver enkel prsdaa som moas fra oppgavegverne, og verden blr sammenlgne med forrge perode. Konrollene gjennomføres revsjonsapplkasjonen Dynarev som er en del av ISEE. Daafel som lfredssller vsse krerer blr marker som fel under konrollene. Konrollene gr uslag hvs prsendrngen fra forrge perode har vær sørre enn en vss grense, eller hvs prsdaa mangler. Ingen endrnger blr gjor auomask og konrollene skal kun fungere som veledende for den revsjonsansvarlge. I llegg gjennomføres de manuelle konroller som skal avdekke om de er rapporer prser som kke har endre seg over en lengre perode. Hvs de er msanke om fel daa konakes oppgavegverne for å nnhene evenuelle nye opplysnnger. Makrorevsjon gjennomføres applkasjonen RIS som også er en del av ISEE. Applkasjonen hener prsdaa fra Dynarev og gjennomfører konroller og ndeksberegnnger. Rsuden og DFFITS er sasske konroller som rangerer verder med mes avvk og uslag de beregnede ndeksene. De må gjøres en skjønnsmessg vurderng om verdene faksk represenerer noe problemask. 6. Indeksberegnng Beregnng av oalndeks og delndekser for elekommunkasjonsjeneser for bedrfsmarkede gjennomføres applkasjonen RIS. Den månedlge konsumprsndeksen for elejeneser omregnes l en kvaralsndeks, og nkluderes prsndeksen som ndeks for prvae husholdnnger. Omregnngen og beregnng av oalndeks for nærngen gjøres manuel regneark. Dee kapele gjennomgår beregnngen av prsndeks for bedrfsmarkede. 6. Elemenærnvå Alle nnsamlede prskomponener ugjør elemenærnvåe. De er mulg ford de eksserer veker for alle komponenene, og l sammen er de om lag 400 prskomponener med lhørende veker. Som dlgere nevn er de fre prsbesemmende fakorer nærngen; hvlke område jenesene lhører, foreak, kundeype og ype jenese. Forskjellge kombnasjoner av fakorene ugjør den elemenære aggregerngen (elemenærgruppe), og de eksserer kun én prs per gruppe. Eksempel: I område k leverer foreak l jenese m l kundeype n. Denne elemenærgruppen besår da av klmn. Førse seg beregnng av fasveksndeks er å beregne elemenærndeks som beregnes uen bruk av veker. Fasveksndekser er ndekser hvor v holder vekene fas den peroden v beregner ndeksen for. 9

12 Følgende noasjoner gjelder for hele kapel 6: = elemenærgruppe, =, 2,.., M j = jenese e elemenærgruppe, j =, 2,..., n s = rs bassperoden for elemenærgruppe = rs saskkperoden for elemenærgruppe s, I = rsrelav; prsendrng for elemenærgruppe s, = e elemenærndeks b = vekbassperode s = prsbassperode w = veker d = kjededspunk For hver jenese ndeksen beregnes prsrelaver: I = s, j j s l De eksserer re forskjellge yper elemenærndekser, Carl ndeks, Duo ndeks og Jevons ndeks (Zhang, 2006). V skal her gjennomgå kor hver ype for å vse a valg av elemenærndeks er uvesenlg for denne prsndeksen. Carl ndeks beregner e armesk gjennomsn av prsrelaver: n s, j = = s n j= j n n j= I s, j Duo ndeks beregner forholde mellom prsgjennomsn saskkperoden og prsgjennomsn bassperoden (armesk gjennomsn): s, = n n n j= n j= j s j = n j= n j= j s j Jevons ndeks beregner e geomersk gjennomsn av prsrelavene: s, n n n n j = = exp log pj log p s j= j n j= n j= s j For hver enkel prsndeks må de vurderes hvlken elemenærndeks som er mes hensksmessg å bruke. Som regel velger man en elemenærndeks som er ransv, de vl s a resulae skal bl de samme enen man beregner en ndeks dreke mo en fas bassperode eller uleder ndeksen va perode-perode -ndekser. Jevons ndeks og Duo ndeks er ransve, mens Carl ndeks er kke de. 0

13 I prsndeks for elekommunkasjonsjeneser for bedrfsmarkede eksserer de bare én prs per elemenærgruppe (n =), og dermed er e elemenærndeks lk e prsrelav uanse hvlken elemenærndeks man velger: s, = I s, j Ford prsrelave alld er ransv, vl også alle re elemenærndeksene dee lfelle være ransv når ndeksen beregnes applkasjonen RIS. Dermed er valg av elemenærndeks uvesenlg for denne prsndeksen. 6.2 Veker De as bruk veker for å aggregere ndeksen opp l oalndeks med underlggende delndekser. For bedrfsmarkede er vekene prsndeksen del nn de fre prsfakorene (ype område, foreak, kundeype og ype jenese). I llegg vekes ndeksen for bedrfsmarkede sammen med ndeksen for prvamarkede l en oalndeks. Klder for å beregne veker l prsndeksen er os- og elelsyne, SSBs Inernemålng og foreakene uvalge (se kap. 5.2). å grunn av raske endrnger markede, oppdaeres vekene én gang åre. For å beregne en oalndeks for hele markede benyes os- og elelsynes nformasjon l å veke sammen bedrfsmarkede og prvae husholdnnger. å område faselefon klarer os- og elelsyne og sklle nnek fra de o markedene, og på område nernejeneser brukes nformasjon om anall abonnemen fordel på markedene. De er kke mulg å sklle u nnek fra bedrfsmarkede nnen moblelefon, og vekefordelng er derfor baser på opplysnnger fra faselefon og nernejeneser. Fra dee anas de a bedrfsmarkede ugjør /3 av oalmarkede, mens prvae husholdnnger ugjør resen. 6.3 Aggregerng over elemenærnvå Elemenærndeksene l bedrfsmarkede blr aggreger l delndekser og oalndeks ved å beregne L- ndekser. De er få prsndekser som oppfyller alle kravene l Laspeyres-, Young- eller Lowe-ndeks, og derfor har SSB defner L-ndekser. Ved aggregerng på nvå G har v følgende formel for L-ndeks (jf. Zhang, 2006): s, G ( b) = G w b ( G) s, b b hvor w ( ) 0 og w ( ) =. G G G De forskjellge aggregerngsnvåene er ndeks per foreaks kundeyper, som aggregeres l ndeks per foreak, som gjen aggregeres l ndekser for hver område, og l slu en oalndeks for bedrfsmarkede. 6.4 Kjedng I prsndeks for elekommunkasjonsjeneser endres vekbassperode ved publserng av 2. kvaral hver år for bedrfsmarkede. De skyldes a ny årlg vekenformasjon moas fra foreakene på dee

14 dspunke. rsbassperode endres også samdg., og når en eller flere referanseperoder endres må ndeksen kjedes. De kan være nødvendg å kjede flere ganger åre hvs de skjer endrnger sammensenngen av jeneser. Formell defnsjon på kjedng er mulplkav juserng av fasveksndekser. Hver nvå ndeksberegnngen kjedes separa. Vekbassperode endres fra b l b, og prsbassperode endres fra s l s på endrngsdspunke beegne som d (kjededspunke). Ford vekenformasjon er baser på nneksfordelng åre før gr dee: b < b, s < s og b < s, b < s og d = s Anagelsene gjelder også for prsndeksen for prvae husholdnnger (konsumprsndeksen) ford vekene er baser på forbruksundersøkelser fra dlgere årganger. Når elemenærndeksen er ransv som dee lfelle, får v kke brudd på kjede elemenærndeks. Indeksen på dee nvåe er uavhengg av veker, og har følgende formel: ~ = s, s' s', Formelen vser a kjede ndeks for saskkperoden er lk dreke ndeks fra dlgere prsbassperode l ny prsbassperode, mulplser med dreke ndeks fra ny prsbassperode l saskkperoden. Ved aggregerng av elemenærndekser l delndekser, benyes dreke meode for kjedng av prsndeksen. Følgende formel vser a prsndeksen forrge perode også var kjede, og den blr mulplser med prsndeks for peroden eer ny kjededspunk: ~ ~ s, d d, ( b) G = G G ( b') hvor kjededspunke er lk ny prsbassperode (d = s ), og > d. Eer a kjede oalndeks for bedrfsmarkede er beregne, skal den vekes sammen med kjede oalndeks for elejeneser for prvae husholdnnger: ~ b' ~ b' T = wb B + w ~ Hvor T = oalmarkede, B = bedrfsmarkede og = prvae husholdnnger. 2

15 6.5 Renormerng Før ny kvaral for prsndeks for elekommunkasjonsjeneser kan preseneres, må den renormeres. De vl s a ndeksreferanseperode skal endres forhold l beregne. Eer krav fra Eurosa skal år 2006 være ndeksreferanseperode for produsenprsndekser, de vl s a gjennomsne for år 2006 skal sees lk 00. V har valg å see samme referanseperode ved publserng av ndeksen på SSBs nesder. Foreløpg må ndekser renormeres manuel uenom RIS-applkasjonen. Dee gjøres enkel ved a kjede oalndeks for akuell perode dvderes med gjennomsne av Toalndeks for bedrfsmarkede og oalndeks for prvae husholdnnger renormeres hver for seg før de vekes sammen l en oalndeks for hele markede. 7 ublserng 7. Resulaer Tabell 7. og Fgur 7. vser prsuvklngen for elekommunkasjonsjeneser for bedrfsmarkede, prvae husholdnnger og oalmarkede fra 4. kvaral 2005 l 4. kvaral rsuvklngen de o markedene har kke vs seg å være sesongavhengg. rsene for bedrfsmarkede har hold seg relav sabl med små endrnger peroden eer. kvaral rsnedgangen for prvae husholdnnger var beydelg peroden fram l. kvaral Dereer forsae prsene med sabl, lav nedgang kvaralene fram l 3. kvaral I 4. kvaral 2008 opplevde prvae husholdnnger den sørse prsnedgangen for dsse jenesene sammenlgne med de andre kvaralene peroden. Tabell 7. rsndeks for elekommunkasjonsjeneser. 2006=00 erode Toal Bedrfsmarked rvae husholdnnger 4. kvaral , 05,7 03,3. kvaral ,2 00,0 03,4 2. kvaral ,3 00,0 03,4 3. kvaral ,6 99,7 98,0 4. kvaral ,9 00,3 95,2. kvaral ,8 00,0 95, 2. kvaral ,7 00,0 95,0 3. kvaral ,4 99,5 94,8 4. kvaral ,8 0, 93,. kvaral ,2 0,2 92, 2. kvaral ,8 00,4 9,9 3. kvaral , 98,8 9,7 4. kvaral , 99,8 85,0 3

16 Fgur 7. rsndeks for elekommunkasjonsjeneser. 2006=00 rsndeks for elekommunkasjonsjeneser (2006=00) 5 0 Indeks Toalmarked Bedrfsmarked rvae husholdnnger kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv erode 7.2 Uskkerhesberegnnger Ved beregnng av prsndeksen har v en sokassk lnærmng som medfører uskkerhe. Denne uskkerheen kan esmeres med modellvarans som er ved sum av varasjoner elemenærndeksene. Dee foruseer a man har mns o prsobservasjoner elemenærgruppene. I prsndeks for elekommunkasjonsjeneser eksserer de bare én prs hver elemenærgruppe, og de er derfor kke mulg å beregne varans RIS-applkasjonen. 7.3 Sammenheng med annen saskk Kvaralsvs omsenngsndeks: Sassk senralbyrå publserer kvaralsvs omsenngsndeks for samferdsel og reselv (hp://www.ssb.no/emner/08/03/20/sro/), og abeller for elekommunkasjonsnærngen er lgjengelg Saskkbanken. I økonomsk eor er de vanlg å se på forbndelsen mellom verd (omsenng), volum og prser. Hvs omsenngsndeks og prsndeks er lgjengelg for en nærng er de derfor mulg å beregne uvklngen av volum for nærngen. I dee lfelle er de kke mulg å sammenlgne omsenngsndeksen dreke med prsndeksen ford førsnevne omfaer både varer og jeneser, mens den andre omfaer kun jeneser. Konsumprsndeksen omfaer også eleusyr, men de eksserer bare all fra og med augus I følge veker fra konsumprsndeksen ugjør eleusyr en veldg len del av ndeksen forhold l elejeneser. Dee ndkerer a de lkevel kan være nyg å sammenlgne omsenngsndeksen med prsndeks for elekommunkasjonsjeneser. Fgur 7.2 vser uvklngen omsenng og prser elekommunkasjonsnærngen, hvor jenesene represenerer prsuvklngen for hele nærngen. Grafen vser a omsenng har øk peroden. Ford prsndeksen vser nedgang samme perode ndkerer dee a øk omsenng skyldes volumveks nærngen. 4

17 Fgur 7.2 Uvklng omsenng og prs for elekommunkasjonsnærngen, 4. kvaral kvaral =00 20,0 0,0 Uvklng omsenng og prs Indeks 00,0 90,0 80,0 Omsenngsndeks rsndeks 70,0 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kvaral Nasjonalregnskape: Nasjonalregnskape publserer kvaralsvse og årlge saskker blan anne for produksjon eer nærng, hvor all fra kordssaskker som omsenngsndekser og prsndekser benyes beregnngene. Nærng for pos og elekommunkasjon er sammenslå publserngene. 7.4 Eurosas publsernger av jeneseprsndeksene Eer hver publserng av jeneseprsndeksene overføres oalall for hver nærng l Eurosa. For prsndeksen for elekommunkasjonsjeneser overføres all for busness-o-all, som ndkerer a ndeksen omfaer både bedrfsmarkede og prvae husholdnnger. I november 2008 publsere Eurosa for førse gang jeneseprsndekser (SI ) fra europeske land. Dokumenasjonen for publserngen fnnes på: hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/poral/page?_paged=073, &_dad=poral&_schema=ortal&p_produc_code= KS-SF Lnken l saskkene er: hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/poral/page?_paged=996, &_dad=poral&_schema=ortal&screen=welcomere f&open=/eb/eb_s/eb_os/eb_os_pp&language=en&produc=ref_eb&roo=ref_eb&scrollo=65 Servce roducer rce Indces 5

18 Klder Manualer/dokumener: Eurosa, Handbook on prce and volume measures n naonal accoun, 200 Eurosa, OECD, Mehodologcal gude for developng producer prce ndces for servces, 2005 Voorburg Group, Thesaurus of roducer rce Indces for Servces (SI s), 2007 hp://www.voorburggroup.org/englsh/voorburg/documens/2007%20seoul/papers/03.pdf Zhang, L-Chun, rsndeksberegnnger (Noanr. 2006/74 SSBs nerne noasere), 2006 Inerne: OECD: hp://www.oecd.org/documen/3/0,3343,en_2649_34355_ ,00.hml Voorburg Group: os- og elelsyne: SSBs omsenngsndeks: hp://www.ssb.no/emner/08/03/20/sro/ Eurosas dokumenasjon av SI-publserng: hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/poral/page?_paged=073, &_dad=poral&_schema=ort AL&p_produc_code=KS-SF Eurosas SI saskker: hp://epp.eurosa.ec.europa.eu/poral/page?_paged=996, &_dad=poral&_schema=ort AL&screen=welcomeref&open=/eb/eb_s/eb_os/eb_os_pp&language=en&produc=REF_eb&roo =REF_eb&scrollo=65 6

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans ANO 00/3 Oslo februar 00 Workng Paper Avdelng for verdpaprer og nernasjonal fnans Esmerng av ndkaorer for volale av Kjel Johan Rakkesad Workng papers fra Norges Bank kan beslles over e-pos: posen@norges-bankno

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Insu for maemaske fag Eksamensoppgave TMA44 Saskk Faglg konak under eksamen: John Tyssedal, aakon akka. Tlf.: John Tyssedal: 4645376. Tlf: aakon akka: 97955667. Eksamensdao: 7..4 Eksamensd (fra-l): 9.-3.

Detaljer

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene?

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? Hva påvrker gjeldsveksen husholdnngene? Dag Hennng Jacobsen, konsulen Avdelng for fnansnsusjoner, og Bjørn E. Naug, senorrådgver Forsknngsavdelngen 1 Husholdnngenes gjeld har øk med 10 11 prosen per år

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 4 og 5 MET359 Økonomer ved Davd Kreberg Vår 11 Oppgaver lle MC-oppgaver er merke u fra vanskelghesgrad på følgende måe: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg ypoeseesng esng av enkelhypoeser

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene Kollekv eller ndvduel salg av TVregheene for norsk Telga Rkard Bjørsvk Maserogave Maserogaven er lever for å fullføre graden Maser samfunnsøkonom Unversee Bergen, Insu for økonom Jun 2010 Forord Forord

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF OMRÅDERAPPORT SØRLANDET 2017

OMDØMMEUNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF OMRÅDERAPPORT SØRLANDET 2017 OMDØMMEUNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF OMRÅDERAPPORT SØRLANDET 2017 OM UNDERSØKELSEN PROSJEKTINFORMASJON Oppragsgver Frmål Uvalg g aannsamlng Sammenlgnng av åres resula m resula fra lgere målnger Vek

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Øvingsoppgaver. Innledende oppgaver. Alle oppgaver er merket ut fra vanskelighetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Middels vanskelig *** Vanskelig

Øvingsoppgaver. Innledende oppgaver. Alle oppgaver er merket ut fra vanskelighetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Middels vanskelig *** Vanskelig Øvngsoppgaver Alle oppgaver er merke u fra vanskelghesgrad på følgende måe: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Innledende oppgaver Oppgave 1.1* Den esmere varansen l varabelen y er lk 39,. Toal varasjon

Detaljer

FYS3140 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER

FYS3140 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER FYS340 KORT INTRODUKSJON TIL KONTINUERLIGE GRUPPER I en konnuerlg gruppe avhenger hver eleen av e se av paraere a, a 2, a r, slk a e vlkårlg eleen ar foren G(a, a 2, a r ) Anall paraere r er gruppens densjon

Detaljer

Eksamensoppgåve i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgåve i TMA4240 Statistikk Insu for maemaske fag Eksamensoppgåve TMA44 Saskk Fagleg konak under eksamen: John Tyssedal, aakon akka. Tlf. John Tyssedal: 4645376. Tlf. aakon akka: 97955667. Eksamensdao: 7.. 4 Eksamensd (frå-l): 9:-3:

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015 Roasjonsbevegelser 3.04.05 Mveseksamen: resulaer leges u nese uke løsnngsforslag på semesersden koneeksamen bare for sudener med begrunne fravær kke nødvendg å så på mveseksamen for å gå opp l slueksamen

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

Eksamen i LOG530 Distribusjonsplanlegging

Eksamen i LOG530 Distribusjonsplanlegging Fas Eksamen LOG530 Dsrbusjonsplanleggng Onsdag 3. jun 2009 Kl. 09:00-13:00 Hjelpemdler: A+KD Oppgave 1 a) 4 1 5 10 6 2 11 7 3 8 12 9 Symboler P = {1, 2, 3} er mengden av produsener L = {4, 5, 6, 7, 8,

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser lerparkkelsysemer Roasjonsbevegelser.4.6 Resulaer fra mveseksamen på semesersen: hp://www.uo.no/suer/emner/mana/fys/ys-mek/v6/beskjeer/fysmekmev6resula.pf YS-MEK.4.6 lerparkkelsysemer j y k neokraf på

Detaljer

INF3400 Del 5 Statisk digital CMOS

INF3400 Del 5 Statisk digital CMOS INF400 Del 5 Sask dgal MOS Elmore forsnkelsesmodell modell: modell NANDN: NAND 1 9 Forsnkelsesmodell: N 1 j 1 j 1 NAND Ulegg 7 10 1 Parassk dsforsnkelse: V kaller dffusjonskapasanser for parasske kapasanser

Detaljer

Pengepolitikk i teori og praksis

Pengepolitikk i teori og praksis Pengepolkk Pengepolkk eor og prakss 6. mars 8 Krsne Høegh-Omdal og Kar Due-Andresen Pengepolsk avdelng Agenda. Pengepolkken Norge. Teor for pengepolsk analyse. Modeller for pengepolkk Norges Bank. Pengepolkken

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner:

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner: Eksamen SØK3001 Vår 2011 Bokmål Oppgave 1 I en emprsk undersøkelse benyes førs verrsnsdaa for å esmere sammenhengen mellom regonale bolgprser og regonal nnek En av relasjonene som esmeres er g ved (1)

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Kjøpermakt og vannsengeffekt

Kjøpermakt og vannsengeffekt Køpera og vannsengeffe av Frdof Anderson Masergradsoppgave safunnsøono (0 sp) Insu for øono Norges fserhøgsole Unversee Trosø Ma 007 Veleder: Jan Yngve Sand I Forord Denne oppgaven arerer sluen på en

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 19.1.217 FYS-MEK 111 19.1.217 1 Gruppeundersnng begynner onsdag, 25.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/17/plan217.hm Oppgaer og forelesnngene legges u på semesersden.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 16.1.218 FYS-MEK 111 16.1.218 1 Gruppeundersnng begynner rsdag, 23.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/18/plan218.hm Oppgaer og forelesnngene legges u på semesersden.

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle!

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle! Srømsgodse menghesblad #1/2012, årgang 71 God PÅSKE Len krke og le skp. Men plass l alle! s. 3 Fnanskrse, eller? s. 6-7 SM årsrappor 2011 s. 9 Gudsjenesen fornyes Andak av Susanne Carlenus Jesus døde for

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

RAPPORT. Utvalgte emner i Statnetts håndbok i samfunnsøkonomisk analyse 2014/07. Haakon Vennemo og Kristine von Simson

RAPPORT. Utvalgte emner i Statnetts håndbok i samfunnsøkonomisk analyse 2014/07. Haakon Vennemo og Kristine von Simson RAPPORT 2014/07 Uvalge emner Sanes håndbok samfunnsøkonomsk analyse Haakon Vennemo og Krsne von Smson Rapporel Dokumendealer Vsa Analyse AS Rappor nummer 2014/07 Rapporel Uvalge emner Sanes håndbok samfunnsøkonomsk

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse én dmensjon 21.1.215 FYS-MEK 111 21.1.216 1 Gruppeundersnng og daalab begynner mandag, 25.januar. hp://www.uo.no/suder/emner/mana/fys/fys-mek111/16/plan216web.hm Oppgaer og forelesnngene legges

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken 2005/8 Rapporter Reports Bente Halvorsen, Bodl M. Larsen og Runa Nesbakken Prs- og nntektsfølsomet ulke usoldnngers etterspørsel etter elektrstet, fyrngsoler og ved Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen.

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave a) De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Medan og kvartler for

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer