Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater"

Transkript

1 ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE Denne urednngen er gjennomfør som e ledd masersude økonomsk-admnsrave fag ved orges Handelshøyskole og godkjen som sådan. Godkjennngen nnebærer kke a høyskolen nnesår for de meoder som er anvend, de resulaer som er fremkomme eller de konklusjoner som er rukke arbede.

2 Sammendrag Denne urednngen ar ske på å sudere og sammenlgne ulke eoreske modeller for prsng av kreddervaer der underlggende akvum er en porefølje av akva. Hsorske daa vser oss a konkurser har en endens l å oppre uregelmessg og klynger. Prsngsmodellene v bruker for å prse slke konraker må derfor a hensyn l denne korrelasjonsproblemakken på en lfredssllende måe. Vkg for oss er de også å vse hvordan dsse modellene kan mplemeneres prakss. V gjør dee gjennom å bruke relav enkle numerske eksempler. V sarer oppgaven med å g en generell oversk over hva begrepe kredrsko er, og hvordan denne rskoen måles prakss. V gr så en oversk over hvlke produker som er senrale dagens kreddervamarked, og beskrver hvordan srukuren dsse produkene er bygd opp. Vdere følger en mer eoresk del, der v førs presenerer o hovedyper av kredrskomodeller; srukurere modeller og reduser form modeller. Dsse modellene danner selve fundamene for de mer spesfkke modellene v suderer senere oppgaven. Konkurskorrelasjoner er, sammen med ndvduelle konkurssannsynlgheer og andel lbakebeal ved konkurs, den vkgse fakoren prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer. Eer en kor forklarng på hvordan de o førse fakorene kan esmeres går v vdere med å beskrve hva korrelasjoner er og hvordan man kan esmere dsse. Sse del av oppgaven blr ve l en sude av flere ulke modeller som hver har sne måer å løse korrelasjonsproblemakken på. V fokuserer hovedsak på modeller med solde eoreske fundamen, men nkluderer også en praksk lnærmng l probleme. Syrkene og svakheene l de ulke modellene blr kommener. 2

3 Innhold Sammendrag Forord Kredrsko Kreddervaer Markedsoversk Akører på markede Fordeler med kreddervaer Kreddervamarkede orge Ulke yper kreddervaer Cred Defaul Swaps CDS Toal Reurn Swaps Cred-lnked oes CL Frs-o-defaul baskes CDO Collaeralzed deb oblgaons Generell beskrvelse av CDO Eksempel på CDO- srukur Formål med CDO Synesk CDO Enkelransje- CDO Hvem nveserer CDO- er? To grunnleggende modeller Srukurere kredrskomodeller Reduser-form modeller Possonprosesser Konsruksjon av kredkurven Recovery raes Bruk av aksjeprser Bruk av hsorske daa Bruk av observerbare markedsprser Bruk av Cred Defaul Swap Spreads Fakske versus rskonøyrale konkurssannsynlgheer Hvlke sannsynlgheer skal man bruke?

4 7. Konkurskorrelasjon Defnsjoner og sammenhenger Esmerng av korrelasjoner Fakormodeller Énfakormodell Mulfakormodeller Kalbrerng av modellen og esmerng av korrelasjoner Sksserng av prsngsproblemene Hvordan prse en defaul baske? Hvorfor er korrelasjon vkg for defaul baskes? Hvordan prse en CDO? Korrelasjonsradng CDO- markedene To eksreme lfeller Uavhengghe Perfek korrelasjon Bnomsk ekspansjonseknkk BET Eksempel på bruk av BET Sor homogen porefølje LHP LHP- meoden prakss Eksempel Korrelere konkurser reduser form modeller Korrelere konkursnenseer Implemenerng av korrelere konkursnenseer Overgang l en porefølje av akva Cholesky- dekompossjon Prsngseksempel Ulemper ved bruk av korrelere konkursnenseer Smulane konkurshendelser Smsomme konkurser Conagon models Copula- funksjoner Eksempler på copulas Gausssk copula T- copula Hvordan smulere en mulvara konkursfordelng ved bruk av copulas?

5 .5.5 Prsngseksempel Implse korrelasjoner og korrelasjonssml Oppsummerng og konklusjon... Klder... 4 Appendx A... 7 Appendx B... 9 Appendx C Appendx D... 2 Appendx E Appendx F Appendx G

6 . Forord Kredrsko og kreddervaer har de senere år bl ve sadg mer oppmerksomhe, både av prakkere og akademkere. Den enorme veksen kreddervamarkedene verden over har før l a man har få nye mulgheer for å handle og overføre kredrsko. Dee er selvfølgelg en sor fordel for akører som ser med mye kredrsko sne poreføljer, men de represenerer også en fn nveserngsmulghe for nvesorer som ønsker å få opp rskonvåe sne poreføljer. Forfaerne av denne oppgaven var begge på uvekslng ved Tsnghua Unversy Bejng. De var eer en gjeseforelesnng her, hold av Cbanks sjef for rskorådgvnng og analyse Asa, a v forsod a kreddervamarkede besod av mange flere produker enn de v rodde. Ikke mns fkk v ve a noe av de hoese dagens marked var e produk med beegnelsen CDO. Uen hel å skjønne hva dee var, ble neressen for å fnne u mer om emae prre. ærmere undersøkelser vse seg a dee var e produk en ny gruppe av kreddervaer, der underlggende akvum var en hel porefølje av akva. V fkk også forsåelsen av a dee gav opphav l nye ufordrnger på prsngsfronen. Dermed var déen l denne maseroppgaven e fakum. år v nå kan a e skr lbake å se på de ferdge produke er de klar a de har vær e relav omfaende prosjek. Sden emae er ganske ny, har v føl e behov for å gå l bred u og forklare grunnlage for prsngsmodellene v har suder nøye. På samme d har v også ha e sor lærngsubye av å jobbe med denne oppgaven. V vl førs og frems akke vår veleder, Knu Aase, for konsrukve lbakemeldnger og gode råd løpe av denne prosessen. Tor Åge vl også benye anlednngen l å akke sn famle for all søe løpe av de fem årene ved HH. En sor akk rees også l mn gode venn og medforfaer Alex Shun We L. Alex vl også akke foreldrene og Rong for hjelp og søe denne lærerke peroden. Samdg vl jeg akke Tor Åge for e fanassk samarbed med oppgaven og ellers løpe av sudeden. 6

7 2. Kredrsko Kredrsko blr ofe oppfae å være synonym med konkursrsko, men de er mer enn som så. V kan dele kredrsko nn o komponener konkursrsko og cred spread rsko. Konkursrsko Konkursrsko handler om rsko knye l moparens evne l å lbakebeale e forhåndsbesem beløp, enen deler av de eller hele. Dersom bedrfen går konkurs, vl normal en brøkdel av oblgasjonenes verd ubeales. Denne kaller v recovery value. Cred spread rsko Selv om moparen kke går konkurs, kan de forsa oppså rsko knye l sørre cred spread eller dårlgere kredkvale. Cred spread er forskjellen mellom nernrenenvå l o gjeldspapr som har lgnende forfall og løped. Denne reneforskjellen reflekerer den relave kredverdgheen l usederen, og referansen er ofe en sasoblgasjon. Dermed er cred spread ofe bruk som e mål på kredverdghe. En reduksjon av cred spread reflekerer en forbedrng av lånerens kredverdghe. V kan dele cred spread rsko opp yerlgere o deler: Hopp cred spread. Dee kan komme av a e selskaps/ en oblgasjons rang endres, dvs. opplever en oppgraderng eller en nedgraderng. Dee skyldes som regel ny posv eller negav nformasjon som blr lgjengelg for markede. Cred spread volale konnuerlg endrng cred spread. Over d vl markedes syn på rsko kunne forandre seg, og for eksempel med sørre grad av rskoaversjon, så vl markedes rskopreme bl høyere. Dee kan da føre l a spreaden på en oblgasjon kan forsørres eller formnskes uen a de er relaer l konkurssannsynlghe. Rangbyråene forsøker å måle kredrsko, og de bruker da alfa-numerske symbol for å rangere blan anne selskapenes holdnng l rsko, fnanselle evner og mulgheer l å nnfr forplkelser ved forfallsdspunk. De re mes kjene rangselskapene dag er Moody s Invesors Servce, Sandard & Poor s S&P, og Fch IBCA. I abellen under vser v symbolene og defnsjonen bruk av de rangselskapene: 7

8 Rang AAA/Aaa AA+/Aa AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A A/A2 A-/A3 BBB+/Baa BBB/Baa2 BBB-/Baa3 BB+/Bb BB/Ba2 BB-/Ba3 B+/B B/B2 B-/B3 CCC+/Caa CCC/Caa2 CCC-/Caa3 CC C/Ca D Inerpreaon Hghes qualy; Exremely srong Hgh qualy Srong paymen capacy Adequae paymen capacy Lkely o fulfll oblgaons; ongong uncerany Hgh rsk oblgaons Curren vulnerably o defaul In bankrupcy or defaul, or oher marke shorcomng Klde: Managng Cred Rsk av John B. Caouee, Edward I. Alman, og Paul arayanan Under evaluerng av kredrsko bruker rangselskapene mye av de samme verkøy som en aksjeanalyker bruker, borse fra a rangselskapene ypsk har en lengre dshorson. For eksempel så forklarer Sandard & Poor s a når de raer en ndusroblgasjon, så fokuserer de på følgende områder: Forenngsrsko: Indusrkarakerskk -Syrke -Sable Konkurransepossjon: - Markedsførng - Teknolog - Effekve Ledelse 8

9 Fnansell rsko: Fnansell karakerskk Fnansell polkk Profable Kapalsrukur Konansrømbeskyelse Fnansell fleksble Klassene AAA l og med BBB- omales som nvesmen grade. Fra BB+ og u skalaen fnner v speculave grade klassen, også ofe omal som junk-bonds. V kan for eksempel a Den norske Bank som er rae A av S&P og A2 av Moody s. U fra defnsjonen ser v a DnB er e sold selskap, men kan være noe mer påvrkelg for negave hendelser enn hva lfelle er for høykvalesselskapene klassene over. Bergensbanken, som er rae Baa2 av Moody s, er defner som en mopar med adekva bealngskapase. DnB er alså rangselskapenes øyne en skrere mopar enn Bergensbanken. Denne nformasjonen er nyg dersom v kan kvanfsere forskjellen. Med e slk all kan v beregne oss frem l meravkasnngen/ rskopremen som rengs på Bergensbanken for a v skal være ndfferen mellom de o bankene. Klder l slk nformasjon er de hsorske daabasene l rangselskapene. Dsse gr blan anne hsorske mslgholdsfrekvenser per rangklasse. Cred Mercs er e selskap hvor de blan anne beregner årlge mslgholdsraer, beegne EDF expeced defaul frequency. Dsse er en funksjon av flere rangselskapers hsorkk. Tabellen under vser hsorske mslgholdsfrekvenser per rangklasse: Cred Mercs Defaul AAA 0,0 % AA 0,0 % A 0,07 % BBB 0,7 % BB,08 % B 4,95 % CCC 9,5 % Klde: Cred Mercs, Techncal Documen 9

10 Fra abellen ser v a de er 0,7% sannsynlghe for a e selskap som er ranke BBB mslgholder sne forplkelser løpe av år. Dee er ca. 2,5 ganger mer enn for e A ranke selskap. Vdere er de vkg å legge merke l a hoppe EDF fra AAA l BBB er mndere enn en seksdel av hoppe mellom kaegorene BBB nvesmen grade og BB speculave grade. Vdere nedover er EDF eksponensel sgende ved fallende kredverdghe. Mslgholdsraen er alene kke en god nok defnsjon på kredrsko. Man må også a hensyn l hvor mye man kan ape ved e evenuel mslghold. Forvene ap kan deles nn re komponener: Borrower Rsk Facly Rsk Relaed EXPECTED LOSS $$ Probably of Defaul PD % x Loss Severy Gven Defaul Severy % x Loan Equvalen Exposure Exposure $$ Hva er sannsynlgheen for a moparen går konkurs? Dersom konkurs oppsår, hvor mye forvener v å ape? Dersom konkurs oppsår, hvor sor eksponerng forvener v å ha? V kan vse dee med e enkel eksempel. Ana a du har en eksponerng på 00 mlloner kroner, og du forvener å ape halvparen av eksponerngen ved konkurs. Ana vdere a sannsynlgheen for a moparen går konkurs er 7 %. Da vl d forvena ap være: 7 % * 50 % * 00 mll 3,5 mll Moody s er de enese rangselskape som ekspls har gå u og sadfese a deres rang er e urykk for forvene ap. For alle prakske formål gjelder denne defnsjonen også for de andre rangselskapene. De gs lavere rang l e selskaps ansvarlge lån enn l des senor skrede oblgasjoner. Selskap, mosenng l nasjoner, kan kke gå selekv mslghold, så en rangforskjell må nødvendgvs være e urykk for skkerhe.. For eksempel er Eksporfnans sn senor uskrede gjeld rae AAA/Aaa av henholdsvs S&P og Moody s. De samme rangselskapene ldeles den ansvarlge gjelden AA+/Aa, alså nvåe under. 0

11 Som v har nevn dlgere, kan de skje mer med e selskap enn mslghold/kke mslghold. For eksempel kan selskape bl usa for negave markedsendrnger, og dergjennom få reduser sn evne l å gjøre opp for seg uen a dee nødvendgvs leder l mslghold. Dersom du ser på oblgasjoner used av e slk selskap, vl verden på dsse falle, og du vl måe bokføre e ap. Sannsynlgheen for a e selskap blr dårlgere eller bedre, eller forblr på samme krednvå, kan man fnne ved hjelp av rangselskapenes såkale ranssjonsmarser: AAA AA A BBB BB B CCC D AAA 90,8 % 8,3 % 0,7 % 0, % 0, % 0,0 % 0,0 % 0,00 % AA 0,7 % 90,7 % 7,8 % 0,6 % 0, % 0, % 0,0 % 0,00 % A 0, % 2,3 % 9, % 5,5 % 0,7 % 0,3 % 0,0 % 0,06 % BBB 0,0 % 0,3 % 6,0 % 86,9 % 5,3 %,2 % 0, % 0,8 % BB 0,0 % 0, % 0,7 % 7,7 % 80,9 % 8,8 %,0 %,06 % B 0,0 % 0, % 0,2 % 0,4 % 6,5 % 86,5 % 4, % 5,20 % CCC 0,2 % 0,0 % 0,2 %,3 % 2,4 %,2 % 64,9 % 9,79 % Klde: Sandard & Poor s Som v ser er de 86,9 % sannsynlghe for a e selskap som er ranke BBB dag også er de om e år. Vdere ser v a de er 0,8 % sannsynlghe for BBB ranke selskap mslgholdes, og 6 % sannsynlghe for a de samme selskape blr A ranke om e år.

12 3. Kreddervaer Kreddervaer ble nroduser på markede ved begynnelsen av 90- alle. Innl da var kredrsko kanskje den aller sørse rskokomponenen som mangle skreddersydde rskosyrngsproduker. Lenge hadde man prøvd å konrollere denne ypen rsko ved hjelp av mer prmve hjelpemdler som panseng og ulke yper garaner. Inroduksjonen av kreddervaer gav en hel ny verden av mulgheer l å behandle kredrsko på en mer srukurer og profesjonell måe. På ross av den relav kore hsoren er de kanskje derfor kke så overraskende a bruken av denne ypen dervaer har opplevd en eksplosjonsare veks. Ikke mns kommer dee av a sadg flere akører på markede ser seg nyen av å bruke slke nsrumener akv for å konrollere rsko, og oppnå avkasnng. Mens de l å begynne med sor se var banker som operere dee segmene, ser v dag a for eksempel forskrngsselskaper, ulke yper fond, og kke mns vanlge selskaper bruker kreddervaer akv for å sklle u og handle kredrsko. Beegnelsen kreddervaer favner om en sor, og sadg voksende, mengde verdpapr. Schönbucher 2003 gr sn bok en generell defnsjon av kreddervaer, som dekker alle produker kaegoren: A cred dervave s a dervave secury whose payoff s maerally affeced by cred rsk. Schönbucher Markedsoversk aurlg nok ble de førse kreddervaene nroduser på de sore fnansmarkedene London og ew York på begynnelsen av 90 alle. Sden den gang har den årlge veksen dee markede gang på gang overgå alle forvennnger. For eksempel esmere BBA Brsh Bankers Assocaon 2004 en markedssørrelse ved ugangen av 2006 på 8,2 rlloner USD. De sse esmaene som er lgjengelg for 2006 vser en oppjuserng med urolge 50 % l over 20 rlloner USD. Dagramme nedenfor vser uvklngen de globale markede for kreddervaer. 2

13 De globale markede for kreddervaer USD mrd År Markedssørrelse Klde: BBA Cred dervaves Repor 2006 De sse 8-0 årene har markede for kreddervaer også opplevd en rvende uvklng nye og spennende produker. Mens de l å begynne med var sandard CDS- konraker som var enerådende, ser man dag en serk veks blan anne ndeksbasere konraker og CDO- er. V vl senere oppgaven g en ufyllende forklarng på hva som kjenneegner de ulke produkene. Dagramme nedenfor sksserer rendene markedssammensenngen de sse årene. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Snglename CDS Full Index Trades CDO's Tranched Index Trades Baske Producs Cred Lnked oes Ohers Klde: BBA Cred Dervaves Repor

14 De er vkg å nevne a man de senese årene har få eabler CDS- ndekser som gr nvesorer hyppg markedsnformasjon om CDS- er noer på en rekke uvalge selskap. Pr. dag er de de såkale Dow Jones Traxx- ndeksene som er mes kjen og bruk. Dee er ndekser som besår av ulke saske poreføljer, som sn ur er sa sammen av de mes handlede CDS- ene på markede Traxx- ndeksene dekker både de Europeske, Ausralske og Asaske markede. Slke ndekser har bdra l å øke lkvdeen kredderva- markede, og llegg gjor markede mer ransparen. De har også før l en serk øknng av ndeksbasere kreddervaer, som neopp pga. lkvde er bl sadg mer populære nveserngsalernav. 3.2 Akører på markede Tradsjonel har de vær banker som har vær de ledende akørene kreddervamarkede. Dee er kke veldg overraskende, da de er naurlg a banker har e behov for å konrollere rskoeksponerngen de sore låneporeføljene sne. Tabellen nedenfor vser markedsandelene l de sørse akørene baser på hvem som selger, og hvem som kjøper beskyelse. Tallene er fra 200, så de gr kke e fullsendg blde av dagens marked, men v får lkevel en pekepnn på de vkgse rekkene. Generel kan v s a nroduksjonen av nye produker de sse 5-6 årene, har før l a hedge fond er bl en klar sørre akørgruppe på salgssden sden 200. Counerpary Proecon Buyer Proecon Seller Banks 63 % 47 % Secures Frms Meglerhus 8 % 6 % Insurance Companes 7 % 23 % Corporaons 6 % 3 % Hedge Funds 3 % 5 % Muual Funds % 2 % Penson Funds % 3 % Governmen/Expor Cred Agences % % Klde: BBA Cred dervaves Repor 200 4

15 3.3 Fordeler med kreddervaer Som v veldg kor har vær nne på før er formåle med kreddervaer å sklle u, pakke nn og handle kredrsko fra e underlggende akvum. Før nroduksjonen av denne ypen nsrumener var dee noe som var vanskelg gjennomførbar. Å rskosyre en låneporefølje på denne den beydde gjerne en dversfserngssraeg kombner med resrkve grenser for hvor mye man kunne låne u. Kreddervaene har før l a akørene fnansmarkedene har få l rådghe verkøy, som med en hel annen pressjon enn dlgere, kan brukes l å solere og overføre vsse aspeker av kredrsko. V vl kor presenere noen klare fordeler som kanskje kan være med på å overbevse leseren om a kreddervaer har sn remessge plass dagens fnansmarkeder. I en kredderva- ransaksjon renger man kun én kjøper og én selger. Ana a en bank ønsker å kve seg med l av den kredrskoen som låneeksponerngen mo deres sørse kunde ugjør. Banken kan da overføre denne rskoen ved å kjøpe seg skkerhe gjennom e used kredderva for eksempel used av e hedge fond. Dee kan gjøres uen a bankens kunde renger å være nvolver, eller faksk ve om ransaksjonen de hele a. Slk konfdensale gjør alså banken sand l å håndere sn rskoeksponerng uen å berøre e vkg kundeforhold. Ekssensen av e veluvkle kredderva- marked, gjør de også mulg å shorselge krednsrumener med en fornufg grad av lkvde, og unngå a man blr lås kore possjoner. Mens de bormo er praksk umulg å shorselge e banklån, kan man sede oppnå samme rskoreduksjon gjennom å kjøpe beskyelse vha. e kredderva. Dee åpner sn ur også en verden av nye arbrasjemulgheer. I dagens kredmarked fnnes de mange eksempler på le konssen prsng av kredrsko på vers av markeder, valua, forfallsder osv. J.P Morgan. Slke scenaro oppsår som en konsekvens av a spekulaner kke har ha mulghe l å kjøpe bllge oblgasjoner mo å shor- selge overprsede for å oppnå en arbrasjegevns. Uvklngen av lkvde kreddervaer vl derfor være med på å bedre effsensen markedene. Kreddervaer har også gjor de mulg for nvesorer, som radsjonel kke har vær særlg akve kredmarkedene, å se l dsse markedene for nye avkasnngsmulgheer. De mes ydelge uvklngsrekke her er den sadg økende graden av eksponerng hedge fond har l 5

16 dee markede. Tdlgere var de sjelden akuel for fond og andre kke-bank nvesorer å nvesere for eksempel banklån. Dee kom sor grad av den admnsrave byrden som fulge med slke ransaksjoner. De var også vanskelg å fnansere slke nvesernger på en enkel måe, noe som gjerne føre l a avkasnngen ble for len. Ved hjelp av kreddervaer kan man dag enkel oppnå en eksponerng mo slke akvaklasser uen å bl belase med formel eerskap og admnsrave byrder. De sse årene har nvesernger kredmarkede g e sold bdrag l avkasnng for mange nvesorer. 3.4 Kreddervamarkede orge I orge har bruken av kreddervaer vær svær begrense. Markede er prege av få akører, og kapalen knye l kredrskooverførngsakveer ugjør bare en len andel av nsusjonenes forvalnngskapal. Tall fra Kredlsyne vse a ved ugangen av 2005 var sørrelsen på dee markede esmer l,5 mllarder OK, mens de oale dervamarkede var av en sørrelsesorden på 4,5 rlloner OK. En av grunnene l dee kan være a regelverke på fnansområde faksk har funger som en barrere for kredrskooverførng, eller har vær for le fleksbel l a markedsakørene har bl lsrekkelg neressere. De norske regelverke har, nnl nylg vanskelggjor verdpaprserng, blan anne ford banker måe ha særskl samykke fra lånaker før de kunne overføre lån l spesalforeak som kke var g konsesjon som krednsusjon. Verdpaprserng kan defneres som ransaksjoner som gjennomføres når en fordrngsmasse eller låneporefølje overdras l e særskl foreak og hvor kjøpesummen for fordrngsmassen fnanseres gjennom usedelse av oblgasjoner markede Bergl, E av movene for verdpaprserng er neopp å overføre rskoen l spesalforeak, som kke er underlag de kravene l lsyn og kapaldeknng, som gjelder for krednsusjoner. Grunnen l a spesalforeakene kke er underlag e slk regelverk, er a de kun fungerer som vdereformdler av rsko. Reglene har forbedre seg eer januar Lånaker kan som før neke samykke l overdragelse, men dee må skje nnen en fassa d. Dersom lånaker kke neker nnen den fassae den, vl lånakeren auomask anses å ha g samykke. Vdere kan lånakere som kke er forbrukere, på forhånd frafalle reen l å neke samykke. Selv om bankenes mulgheer l å overføre ulånsporeføljer l spesalforeake er bl bedre, oppfaer lkevel mange banker a regelverke samle se er for le fleksbel l a de vl gjøre dee. De er nemlg en del regler 6

17 som serk begrenser overførng av nye lån l spesalforeake og spesalforeakes mulgheer l å legge u flere oblgasjonslån. I de sse årene er de regsrer en økende pågang av banker som ønsker å slle CDOer som skkerhe for lån orges Bank. Dee yder på a nsrumene er ferd med å få en vss ubredelse. Uvklngen ser mdlerd u l å ha sakke akeru på grunn av begrensnnger og uklarheer regelverke, som har før l a fnansnsusjoner er avvenende forhold l å a bruk slke nsrumener. Blan anne blr kreddervaer behandle som garaner når dsse dervaene lfredssller krerene som slles l garaner. Denne uskkerheen om hvordan de vl behandle har bdra l a norske banker har vær lbakeholdne med å bruke kreddervaer på regulær bass, før de forelgger presse regler om dee. 7

18 4. Ulke yper kreddervaer V vl dee kapele g en mer dealjer oversk over de mes vanlge kreddervaene som dag blr omsae på markede. Sden oppgaven har hovedfokus på korrelasjonsavhengge kreddervaer vl v ve sørsedelen av oppmerksomheen l CDO- er og frs-o-defaul produker, som neopp represenere denne ypen kreddervaer. Dsse produkene vl få en relav grundg gjennomgang sden de er senral for den vdere lesnng å forså hvordan dsse er sa sammen. 4. Cred Defaul Swaps CDS CDS represenerer de enklese og mes vanlge produke på dagens kredderva- marked. Den lbyr kor forklar forskrng mo konkurs av en useder eller en spesfkk oblgasjon. Mer formel kan en CDS forklares som en blaeral fnansell konrak der en av parene bealer en perodsk sum l moparen, mo a denne forplker seg l å beale e forhåndsdefner beløp ved en såkal kredhendelse. Den perodske summen er som ofes uryk basspoeng p.a. av pålydende beløp. Rammene rund en slk avale er sor grad opp l parene selv å besemme, og så måe er CDS e fleksbel produk. Fguren nedenfor llusrerer srukuren en CDS: Kjøper av beskyelse Perodsk bealng Benge ubealng Selger av beskyelse En kredhendelse refererer hovedsak l de dspunk e selskap går konkurs, men de kan også være hendelser som lavere rang eller resrukurerng av gjeld. Den bengede ubealngen kan for eksempel være lage for å dekke de ape markedsverd som oblgasjonseeren får ved kredhendelsen. Typsk forplker selgeren av CDS- en seg l å 8

19 kjøpe oblgasjonen for pålydende verd eer en kredhendelse. Dersom ubealngen er spesfser som e konanbeløp kalles dee en bnær CDS. 4.2 Toal Reurn Swaps En TR swap er lkhe med CDS en blaeral fnansell konrak som er lage for å overføre kredrsko mellom o parer. De er mdlerd en vesenlg forskjell mellom dsse dervaene. En TR swap byer den oale økonomske avkasnngen fra e spesfser akvum med en forhåndsaval skker konansrøm. Her er alså ubealngen kke benge av a de skjer en kredhendelse, men av markedes vurderng av de underlggende akvum. Den oale avkasnngen fra e akvum besår av summen av rener ev. andre ubealnger, sam endrngen markedsverd på underlggende. Srukuren e slk derva er vs fguren under: TR- Bealer Toalavkasnng fra underlggende akvum TR- Moaker Lbor + x basspoeng p.a. I prakss er de vanlg a den paren som moar oalavkasnngen fra underlggende akvum bealer moparen en perodsk flyende sum defner som Lbor pluss en forhåndsaval spread. De er også vkg å merke seg a dersom falle markedsverd på underlggende er lsrekkelg sor kan dee resulere en bealng fra TR- moaker l TR- bealer. Slke verd- forandrngs- ubealnger kan gjøres beseme peroder, eller ved uløpsdaoen for avalen. 9

20 4.3 Cred-lnked oes CL I en sandard CDS vl paren som kjøper beskyelse være eksponer mo rskoen for a moparen går konkurs. Se a de oppsår en kredhendelse på de underlggende akvum, og CDS- selgeren går konkurs. De er da kke skker a kjøperen moar den avale kompensasjonen. Mens usederen av en CDS kke renger å see l sde noen form for skkerheskapal, er en CL e fnanser alernav som fjerner slk moparsrsko. En CL kan sees på som en oblgasjon med en nnbak CDS. Srukuren en slk konrak er bes forklar gjennom e eksempel: Se a LlleBank ønsker å redusere sn rskoeksponerng mo orsk Hydro ved hjelp av en CL. LlleBank oppreer da e spesalforeak som useder en oblgasjon s ege navn. Innebygd denne oblgasjonen er de en CDS som ser a LlleBank ønsker å kjøpe beskyelse mo sn rskoeksponerng mo Hydro. Ana vdere a de fnnes en nvesor som ønsker neopp en lsvarende rskoeksponerng mo Hydro. Han vl da kjøpe oblgasjonen fra spesalforeake. Denne up- fron bealngen blr så plasser e lnærme rskofr akvum, og dermed elmneres all moparsrsko for LlleBank. V ser a en CL egenlg kan ses å være en fullfnanser CDS. Konansrømmene er llusrer fguren under: LlleBank Kjøper av beskyelse Rener + CDS preme Kjøp av oblgasjon l verd av OK X Invesor Selger av beskyelse Rener X AAAakvum 20

21 4.4 Frs-o-defaul baskes Baske defaul swaps er en mer avanser ype CDS, der en kjøper av e slk derva blr forskre mo den førse konkursen en kurv av underlggende usedere. Som e alernav l å kjøpe en CDS på flere forskjellge oblgasjoner, vl dee naurlgvs være vesenlg bllgere, men da også bare dekke en del av rskoen poreføljen. eopp på grunn av a rskodeknngen sørre poreføljer le blr for len er de eer hver bl populær med såkale frs-m-of-n-o-defaul swaps. E slk derva forskrer kjøperen mo konkurser på de m førse usederene en gruppe på n usedere. En annen varan er også å la dervae dekke e forhåndsbesem nervall av konkurser. For eksempel kan man enke seg a de gs deknng for konkurs nr 5 l 0, en gruppe på 50 usedere. En frs-m-of-n-o-defaul swap er e komplser produk, og prsng av denne ypen konraker nnebærer a man må være sand l å modellere konkursegenskaper l hele poreføljer av akva. V vl komme lbake l dsse problemsllngene senere oppgaven. 4.5 CDO Collaeralzed deb oblgaons CDO-er har de senese årene uvkle seg l å bl e av de raskes voksende kreddervaene på markede. Ikke mns har banker og fnansnsusjoner bdra l denne uvklngen gjennom en sadg økende grad av verdpaprserng securzaon. Verdpaprserng sare førs ved a homogene fnanselle nsrumener, som bolglån og kredkorgjeld, ble pakke poreføljer og solg l e spesalforeak. E spesalforeak er defner som e foreak som blr oppree uelukkende for e besem formål, og denne forbndelse alså for å fnansere og kjøpe en porefølje av lån eller gjeld. Eer hver som v har få sadg bedre sysemer for kredvurderng, og mer veluvklede oblgasjonsmarkeder, har omfange av verdpaprserngen øk. Markede for CDO- er har som sag voks evenyrlg rask eer a denne ypen kreddervaer ble nroduser på begynnelsen av 90- alle. Faksk så har den årlge gjennomsnsveksen sden 998 vær på urolge 50% Celen, markedsrappor De flese eksperer er også enge om a markede, de kommende årene, forsa vl oppleve serk veks. Fguren nedenfor vser esmaer på den globale CDO markedssørrelsen. 2

22 Klde: Celen, markedsrappor okober Generell beskrvelse av CDO En CDO kan defneres som e gjeldsnsrumen med skkerhe en underlggende porefølje av en eller flere yper verdpaprer, lån eller andre akva Rakkesad En CDO lgner mye på radsjonell verdpaprserng, med o vkge unnak. Den underlggende poreføljen en CDO besår ofe av mer heerogene og mndre sandardsere verdpapr. I llegg er gjeldspaprene som spesalforeake useder, nndel ber med ulke rsko og avkasnngskarakerska. Dsse bene blr referer l som ransjer, og de ulke ransjene gs forskjellg prore l konansrømmene fra den underlggende poreføljen og dermed også ulk rsko og avkasnngsprofl. Summen av alle dsse ransjene ugjør de som kalles for kapalsrukuren l CDO- en. I prnsppe sår usederen av en CDO hel fr l å defnere anall ransjer, og avkasnngs- og rskoprofl for hver ransje. De er mdlerd mes vanlg å dele ransjene re hovedkaegorer: Senorransje Mesannransje Egenkapalransje 22

23 Dsse hovedkaegorene kan så deles nn flere underkaegorer. Senorransjen er den ransjen som har høyes prore l konansrømmene fra den underlggende poreføljen, mens egenkapalransjen har laves prore. Da skjønner v a senorransjen har laves rsko og laves forvene avkasnng. I prakss er de vanlg a en used senorransje har en kredrang på A eller bedre. Tl sammenlgnng har en mesannransje ofe en kredrang på BBB, mens egenkapalransjen kke er kredvurder de hele a. De ulke ransjene blr vdere lordne såkale nnslags- og uslagspunker. Dsse er med på å besemme rskoen, og dermed forvene avkasnng, for ransjen. Typsk har en egenkapalransje nnslagspunk på 0%, og uslagspunk på 3%. Dee beyr a egenkapalransjen må dekke alle ap nervalle 0-3 % den underlggende poreføljen. Dersom de oale apene poreføljen oversger 3 % vl kke egenkapalransjen lenger ha noen verd. Tabellen nedenfor vser de mes vanlge nnslags- og uslagspunkene for de ulke ransjene. Transje Innslagspunk Uslagspunk Egenkapal 0 % 3 % Mesann 3 % 0 % Senor 0 % 30 % Dersom de oale apene poreføljen skulle oversge de som dekkes av ransjene vl dsse normal måe dekkes av lreelegger, dvs den nsusjon som legger CDO- en u for salg førsehåndsmarkede ofes nveserngsbanker. ormal vl egenkapalransjen kke ha noen spesfser løped, mens de andre ransjene vl ha en løped som lgger nær opp l løpeden på de underlggende akva Eksempel på CDO- srukur For å forklare l ydelgere hvordan en CDO kan enkes å se u, og hvordan rsko og avkasnng blr overfør mellom parene, vl v her prøve å llusrere med e eksempel. Ana nå a LksomBanken har en porefølje med 00 bllån, som alle har lke pålydende beløp. LksomBanken seer dsse sammen en porefølje og oppreer e spesalforeak. Spesalforeake kjøper hele låneporeføljen, deler denne opp ønskede ransjer og selger de ulke ransjene u l nvesorer. Invesorenes nvesere kapal går lbake l LksomBanken 23

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Masteroppgave i statistikk KJETIL NORDANÅ 3. april 2013 Veileder: Bård Støve, førsteamanuensis i statistikk Matematisk Institutt,

Detaljer