Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder"

Transkript

1 Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger

2 Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk, saskk fra sasske regskapssysemer og resulaer fra speselle ellger og udersøkelser. Sere har førs og frems referase- og dokumeasosformål. Preseasoe sker veselg form av abeller, fgurer og ødvedg formaso om daamaerale, samlgs- og bearbedgsmeoder, sam begreper og defsoer. I llegg gs de e kor oversk over hovedresulaee. Sere omfaer også publkasoee Sassk årbok og Svalbardsaskk. Sassk seralbyrå, desember 26 Sadardeg abeller Symbol Ved bruk av maerale fra dee publkasoe, Tall ka kke forekomme. velgs oppg Sassk seralbyrå som klde. Oppgave magler.. Oppgave magler foreløpg... ISBN Tryk verso Tall ka kke offelggøres : ISBN Elekrosk verso Null - Mdre e,5 av de bruke ehee Mdre e,5 av de bruke ehee, Emegruppe Foreløpge all * Brudd de loddree sere Brudd de varee sere Trykk: Sassk seralbyrå Desmalsklleeg,

3 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Forord Publkasoe gr e samle dokumeaso over prs- og kosadsdekser for bygge- og aleggsvrksomhee og bolg- og eedomsmarkede som Sassk seralbyrå publserer. Dee er relav ye saskkområder for Sassk seralbyrå og de er førse gag e slk samle dokumeaso blr g u. Ideksee som beskrves er SSB se byggekosadsdekser, prsdeksee for ye eebolger og ye flerbolghus, Bolgprsdekse og Prsdekse for koor- og forregseedommer. Borse fra byggekosadsdeksee som er publser sde 978, så er de øvrge deksee komme l løpe av de sse 7 åree. De er lag vek på å dokumeere bereggsmeodee og på å beskrve sammelkbarhe og sammehege mellom deksee. Hovedrekkee prs- og kosadsuvklge de sse åree er belys. Tabelldele eholder årlge deksall lbake l førse publsergs år. Mer dealer saskk er lgegelg på ere. E oversk over akuelle ereadresser er lse opp ege vedlegg. De beskrves også hvorda ma ka hee u de allee ma øsker fra saskkbake. Publkasoe er uarbede av seorrådgver Arld Thomasse. Asvarlg seksosleder er Roger Jese, Sekso for bygg- og eesesaskk Sassk seralbyrå Oslo/Kogsvger 27. ovember 26 Øyse Olse Nls Håvard Lud Sassk seralbyrå 3

4 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Ihold Forord... 3 Ihold... 4 Fgurregser... 5 Tabellregser Iledg Prsdeksyper Bereggsmeoder Fakorprs meode De hedoske meode Prs- og kosadsuvklge Bygge- og aleggskosader Nybolgprser Bolg- og eedomsprser Byggekosadsdeksee Bakgru og formål Omfag og publserg Begreper og defsoer Ideksformel Daaklder, beregger og vekgrulagee Felklder og uskkerhe Brudd saskkee Prsdeks for ye eebolger Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Prsdeks for ye flerbolghus Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Bolgprsdekse Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregg av deks for selveerbolger Beregg av deks for boreslagsbolger Begreper, grupperger og defsoer Felklder og uskkerhe Brudd saskke Prsdeks for koor- og forregseedommer Bakgru og formål Omfag og publserg Daaklder og daasamlg Beregger Begreper og defsoer Felklder og uskkerhe Sammelkbarhe og sammeheg Iereadresser Referaser De ss uge publkasoee sere Norges offselle saskk Sassk seralbyrå

5 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Fgurregser 2.. Sammehege mellom prsbegrepee bygge- og aleggsvrksomhee Byggekosadsdeksee for eebolg og bolgblokk. Kosumprsdekse. 978= Byggekosadsdeks for bolgblokk, deldeksee for ømrg og sekrg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. 978 = Byggekosadsdekser for veg dage, beogbru, felluel og veg dage. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Kosadsdekser for asfalerg av veger og verdrf av veger. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Prsdeks for ye eebolger. Byggekosadsdeks for eebolg. 989 = Prsdeks for ye eebolger og ye flerbolghus. 2 = Bolgprsdekse eer soe.. Kvaral 992 = Bolgprsdekse eer soe. Årlg prsveks Prose Bolgprsdekse eer byggsype.. Kvaral 992 = Bolgprsdekse eer byggsype. Årlg prsveks Prose Bolgprsdekse eer eerform. Bolgblokk.. Kvaral 992 = Prsdeks for koor- og forregseedommer og Bolgprsdekse. 996= Bolgprsdekse, eebolger. Prsdekser for ye eebolger. 99= Bolgprsdekse, eebolger. Prsdeks for ye eebolger lbakedaer e år. Årsveks prose Blokklelgheer. Bolgprsdekse og Prsdekse for ye flerbolghus. 2 = Småhus. Bolgprsdekse og Prsdekse for ye flerbolghus. 2 = Bolgprsdekse. SSB s eedomsomsegssaskk. EFF og NEF s bolgsaskk. 992= Bolgprsdekse. EFF og NEF s bolgsaskk. Årsveks prose...49 Sassk seralbyrå 5

6 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Tabellregser. Byggekosadsdeks for bolger al. 2= Byggekosadsdeks for eebolg av re. 2= Byggekosadsdeks for bolgblokk. 2= Byggekosadsdeks for rørleggerarbed koor- og forregsbygg. 2= Byggekosadsdeks for vegalegg.. kvaral 24= Kosadsdeks for drf og vedlkehold av veger.. kvaral 24= Nye eebolger, prsdeks. 2= Nye flerbolghus, prsdeks. 2= Bolgprsdekse. Alle bolger. 2= Bolgprsdekse. Selveer. 2=...6. Bolgprsdekse. Boreslag. 2= Prsdeks for koor- og forregseedommer. 2= Sassk seralbyrå

7 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26. Iledg Formåle med publkasoe er å g e samle preseaso av de prs- og kosadsdeksee Sassk seralbyrå (SSB) publserer for bygge- og aleggsvrksomhee og for bolg- og eedomsmarkede. De er: Byggekosadsdekse for bolger Byggekosadsdekse for rørleggerarbed koor- og forregsbygg Byggekosadsdekse for vegalegg Kosadsdeks for drf og vedlkehold av veger Prsdeks for ye eebolger Prsdeks for ye flerbolghus Bolgprsdekse Prsdeks for koor- og forregseedommer Dee er relav ye saskker. Byggekosadsdeksee for bolger og for vegalegg går lbake l heholdsvs 978 og 985. De øvrge prsdeksee har komme l seere. De ferskese dekse er Prsdekse for flerbolghus som SSB sare å publsere 25. Leseveledg Fem av deksee har som formål å måle prsuvklge bygge- og aleggsproduksoe. De gelder de re byggekosadsdeksee og prsdeksee for ye eebolger og ye flerbolghus. Dsse deksee ka ge grupperes re hovedyper avhegg av hvlke kosadskompoeer de omfaer. Hovedypee er ærmere beskreve kapel 2. De o øvrge deksee, Bolgprsdekse og Prsdeks for koor- og forregseedommer, har som formål å beskrve prsuvklge bolg- og eedomsmarkede. To ulke meoder beyes l å berege deksee. Bygekosadsdeksee bereges med fakorprsmeode, mes de øvrge prsdeksee bereges med de såkale hedoske meode. Meodee er kor beskreve kapel 3. I kaplee 5-9 er bakgru og formål, daafags og beregg av hver ekel deks ærmere beskreve. Hovedrekkee prs- og kosadsuvklge preseeres kapel 4. I kapel ser v ærmere på sammelkbarhe og sammehege mellom deksee. Ae prssaskk I llegg l prsdekser publserer SSB e kvaralsvs saskk over omsege av fas eedom. Saskke bygger på glyse omsegsdaa fra Gruboka og Grueedoms-, Adresse- og Byggsregsre (GAB )som koples samme va Eedomsregsere. Med dages dealergsgrad går dee saskke lbake l 99, og med mdre dealergsgrad hel lbake l 836. Saskke magler for åree Saskke omfaer aall omseger og omsegsbeløpe for e rekke eedomskaegorer. De bereges bla ae kvaralsvs geomslg køpesum for bolg- og frdseedommer omsa fr salg med bygg. Mer formaso: Sassk seralbyrå 7

8 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk 2. Prsdeksyper Prsdekser som brukes for å beskrve prsuvklge bygge- og aleggsvrksomhee ka deles re hovedyper: pu prsdekser, oupu prsdekser og salgsprsdekser (OECD og EU). Tl help for å beskrve prsbegrepee har ma defer re serale akører som er kye l bygge- eller aleggproduksoe: Akører byggeprosesse Erepreør E bedrf som påar seg byggearbede kraf av e korak med byggherre. Byggherre: Perso eller orgasaso som seer opp krav for e prosek, seer proseke arbed og bealer for de. Edelg eer, kosume: Persoe eller orgasaso som bealer de edelge salgsprse på ybygge klusv ome. Dsse rollee er ofe blade samme. Erepreøre ka også være byggherre. Lkeledes ka byggherre være edelg eer. Dee er med på å vaskelggøre daafagse l oupuprser/produseprser for byggeærge. Fg 2. Sammehege mellom prsbegrepee bygge- og aleggsvrksomhee Erepreør Byggherre Edelg eer Maeraler Arbedskraf Masker Traspor Ipu prs = SSBs Byggekosad Oupu prs = Eerg Produse prs Ae Produkve MVA Tom Arkek og geør Ae Salgsforeese Salgskosader Foreesemarger Byggherrekosader Salgsprs = Kosader for edelg eer Uder følger e kor beskrvelse av de re deksypee og hvorda SSB se dekser plasserer seg dee blde. Ipu prsdekser Ipu prsdekser eller byggekosadsdeksee måler prsuvklge på sasfakoree bygge- og aleggsproduksoe, slk som arbedskraf, maeraler, raspor og masker. Kosadsedrgee for sasfakoree bereges separa og vekes samme l e deks. Vekgrulage baserer seg på represeave byggeproseker og revderes med eve mellomrom for å fage opp edrger byggeskkk og byggemeoder. Dee ype dekser magler vkge elemeer som påvrker oupu prse, emlg produkvesedrger og edrger erepreøres foreesemarger. SSBs byggekosadsdekser er pu prsdekser. Adre bruker byggekosadsbegrepe med e hel ae hold. I Norsk sadard NS 3453 og Husbakes låesøkadsskemaer er byggekosad per defso heholdsvs e oupuprs og e salgsprs. 8 Sassk seralbyrå

9 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Oupu prsdekser Oupu prsdekser måler prsuvklge på de som produseres av bedrfer bygge- og aleggsærge og er per defso de prse asoalregskape vl ha l se beregger av prsuvklge for ærge. Oupu prser kluderer edrger produkve og foreesemargee og kalles også produseprser. De kluderer kke byggherrekosader, som merverdavgf, omekosader, arkekkosader, osv. SSB s prsdeks for ye eebolger er e oupu prsdeks. De avvker fra defsoe over ved a de kluderer merverdavgf, eer øske fra Fasærges Hovedorgasaso som faserer dekse. Salgsprsdekser Salgsprsdekser måler prsuvklge på bygge- og aleggsproduker beal av kosume eller edelg eer. Selgers prs omfaer alle kosader for køp av bygg og kluderer omekosader, kosader l arkek og rådgvede geør, salgskosader, selgers foreesemarger og merverdavgf. Prsdekse for ye flerbolghus er e salgsprsdeks som bereges eksklusv omekosader. 3. Bereggsmeoder Byggekosadsdeksee bereges med fakorprsmeode 3.. Fakorprs meode Fakorprs meode beskrver edrge geomslg kosadsvå sammelge med våe bassåre, forusa lk sadard og byggemeode. Produksoskosade l byggeproseke deles opp delproduker og sasfakorer (lø, masker, raspor og maeraler) som ge deles opp represeavarer. Med ugagspuk kalkyler og regskap, for e eller flere represeave byggeproseker, fer ma kosadsadelee l delprodukee, sasfakoree og represeavaree. Edrger byggekosadee besemmes ved å følge prsuvklge på represeavaree. Fordele med dee meode er a e sor del av sasfakoree er felles for ulke byggeproseker. Saskkproduksoe forekles også ved a prsdeksee for arbedskraf, raspor, masksas og e del maeraler ka hees fra ae saskk. Kosadsadelee eller vekee l sasfakoree revderes med l 5 års mellomrom for å fage opp edrger maeralbruk, byggemeoder ec. Målsege med byggekosadsdeksee er å vse edrger erepreørees kosader. E svakhe med fakorprs meode er a de kke fager opp produkvesedrger bygg- og aleggsærge. Prsdeksee bereges med hedosk meode 3.2. De hedoske meode Oupu prsdekser for bygge- og aleggsvrksomhee er krevede å berege, både på gru av de lage produksosde ærge, og på gru av sor varaso mellom sluprodukee. De er foreløpg kke e EU-krav å berege slke dekser. De ladee som bereger oupu prsdekser beyer ulke meoder. I Norge har v valg å bruke de hedoske meode. De ar ugagspuk prsee på sluproduke. Meode brukes også l å berege Bolgprsdekse og Prsdekse for koor- og forregseedommer. De eoreske grulage for SSB s arbed med hedosk meode bygger hovedsakelg på Roses modellbeskrvelser og Wgres udersøkelser av småhusprsee Sverge. (Rose 974, Wgre 986) De forusees a de er e sammeheg mellom bolges belggehe, sørrelse og sadard og bolges prs. Sammehege beskrves med e prsfukso hvor prse er de avhegge varabele og bolges karakerskker er de uavhegge varablee, også kal forklargsvarablee. Forklargsvarablee ka ee være umerske varabler (bolgareal, aall bad og WC osv.) eller klassfsergsvarab- Sassk seralbyrå 9

10 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk ler (prssoe, hes bygge, ype velaso osv.). Klassfsergsvarablee er ee eller, avhegg av om e g egeskap ved bolge eksserer eller kke. Ved help av regresosaalyser fer ma de prsfuksoe som bes beskrver sammehege mellom bolges prs og egeskapee ved bolge. Regresosaalyse karlegger og prser karakerskkee, dvs. a de vser hvlke forklargsvarabler som er sgfkae og bereger varablees prskoeffseer. De aas a sammehege mellom prse på bolge og bolges karakerskker ka formuleres sokassk som ( m (3.) P = F x,... x, ε ) =,..., der P er prse på bolg perode, x er karakerskker ( =,..., m) for bolg perode, ε er lfeldg fel og er aall bolger. Fellede behøver v kke a hesy l våre deksformler, hvs v aar a de er samme prsvaraso måleperode og bass. (Lllegård 994, Goldberg 968) Prsdekse for ye eebolger kom førs Prsdekse for ye eebolger er de førse av våre hedoske dekser. I regresosaalyse l dee dekse beyer v e lear fuksosform med kvadrameerprse som avhegg varabel. De er samme regresosmodell som Sassca ceralbyråe (SCB) Sverge beyer l se byggeprsdekser. I 988, da vår uvklgsarbed med prsdekse for ye eebolger sare opp, fkk v bsad fra SCB som allerede hadde erfarg med å bruke de hedoske meode. Emprske udersøkelser Sverge og USA vser a e log-leær fuksosform gr sørs forklargskraf. I de re øvrge prsdeksee beyer v derfor e log-lear fuksosform med de aurlge logarme l prse på bolge eller eedomme som avhegge varabel. Svakhee med de hedoske meode er a de kke fager opp alle kvalesforbedrgee full u og derfor ederer l å overesmere prsvekse. Sassk seralbyrå

11 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom Prs- og kosadsuvklge Kosadsvekse for bolgbygg 4.. Bygge- og aleggskosader Fra 978, da SSB sare å berege bygekosadsdekser og fram l 25 er kosadee mer e redoble. I dee perode har byggekosadee sege omre lke mye som de geerelle prsøkge. Kosumprsdekse (KPI) har ha e oe ae forløp, med serkere veks begyelse av 8-alle og e veselg flaere uvklg eer åruseskfe. De sse uvklge ka forklares med a globalserge av økoome har skap lav flaso, samdg som sor eerspørsel eer råvarer har før l serk veks bla ae sålprsee. I llegg har BAærge l å vær e skerme ærg, hvor arbedskraf er e veselg sasfakor. Vekse sålprsee har medvrke l a byggekosadee for bolgblokker har sege mer e byggekosadee for eebolger de sse åree. Fgur 4.. Byggekosadsdeksee for eebolg og bolgblokk. Kosumprsdekse. 978= Bolgblokk Eebolg KPI Fgur 4.2. Byggekosadsdeks for bolgblokk, deldeksee for ømrg og sekrg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. 978 = I al Tømrg og sekrg Rørleggerarbed Elekrkerarbed Isallasoskosader øker mes Toaldeksee for bolgblokk og eebolg følger hveradre relav e over d. På byggfagvå er de dermo sore forskeller kosadsuvklge. Kosadee l rørleggerarbed og elekrkerarbed, øker mes og beydelg mer e de øvrge byggfagee. (Fgur 4.2.) Krafg prsveks for maeraler l rørlegger- og elekrkerarbed er med på å forserke kosadsvekse. Vrkgee på oaldeksee Sassk seralbyrå

12 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk blr lkevel kke så sore ford rørlegger- og elekrkerarbed bare ugør vel prose av de oale kosadee. Aleggskosader Hovedbruksområde l byggekosadsdeksee er prsuserg av bygge- og aleggskoraker. De er derfor vkg a dekse fager opp speselle hedelser som edrer de akuelle kosadsblde over kore dsperoder. Fgur 4.3. og 4.4. vser a de perode var sor varaso prsedrgee mellom heholdsvs re aleggsyper og o vedlkeholdsarbeder. I begyelse av 24 seg kosade for å bygge beogbru og adre beogkosruksoer beydelg pga. de serke prsøkge på sålproduker. Våre 25 øke kosadee l asfalergsarbed krafg på gru av vekse oleprse. Fgur 4.3. Byggekosadsdekser for veg dage, beogbru, felluel og veg dage. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral 4 3 Beogbru Felluel Veg dage 2 24K2 24K3 24K4 25K 25K2 25K3 25K4 Fgur 4.4. Kosadsdekser for asfalerg av veger og verdrf av veger. Prosevs kosadsedrg fra foregåede kvaral Asfalerg av veger Verdrf av veger K2 24K3 24K4 25K 25K2 25K3 25K4 2 Sassk seralbyrå

13 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Eebolger Flerbolghus 4.2. Nybolgprser Prse på ye eebolger har ese doble seg sde SSB sare å berege dee prsdekse 989. I samme perode har erepreøres kosader l arbedskraf, masker, raspor og maeraler sege med vel 5 prose. (Fgur 4.5.) Mes byggekosadee sger relav ev hele perode, så fal prse på ye eebolger uder lavkoukuree fra slue av åalle for så å sge krafg eer buåre 993. De serke prsvekse skyldes kke bare a byggeærge har øk se marger og a produkvee rolg har gå ed. De har også vær e sadardhevg av bolgee perode som dekse kke full u klarer å korrgere for. Prse på ye blokklelgheer har sege veselg mer de sse åree e prse på ye småhus og eebolger. (Fgur 4.6.) Sor eerspørsel eer lelgheer har bdra l de. Fgur 4.5. Prsdeks for ye eebolger. Byggekosadsdeks for eebolg. 989 = 25 2 Byggekosadsdeks Prsdeks Fgur 4.6. Prsdeks for ye eebolger og ye flerbolghus. 2 = Småhus Blokklelgheer Eebolger Sassk seralbyrå 3

14 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Sore regoale forskeller 4.3. Bolg- og eedomsprser De har de vær e kouerlg og krafg veks bolgprsee sde 993. Prsvekse er veselg serkere sorbyee e rese av lade. (Fgur 4.7.) I 25 er bolgprsee Oslo og Bærum ese fre gager høyere e 993. Verde av bolgee uefor Oslo og Akershus og sorbyee Savager, Berge og Trodhem har geoms bl ese o og e halv gag så dyre, samme perode. De årlge prsvekse varerer mes Oslo og Akershus. I Oslo og Bærum seg bolgprsee med 8 prose fra 995 l 2, mes de Savager, Berge og Trodhem øke med 73 prose samme perode. I ese femårsperode (2-25), øke prsee Oslo og Bærum med bare 35 prose mes prsee de re adre sorbyee seg med 6 prose. De fem sse åree har de årlge prsvekse Oslo og Akershus og rese av lade lgge omre på samme vå. (Fgur 4.8.). Fgur 4.7. Bolgprsdekse eer soe. 992 = Oslo og Bærum Rese av Akershus Savager, Berge og Trodhem Rese av lade Fgur 4.8. Bolgprsdekse eer soe. Årlg prsveks Prose Oslo og Bærum Rese av Akershus Savager, Berge og Trodhem Rese av lade Sassk seralbyrå

15 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Prse på blokklelgheer øker mes Blokklelgheer og småhus var heholdsvs fre og re gager dyrere 25 e 993. Eebolgee er geoms bl o og e halv gag så dyre. (Fgur 4.9.) Fgur 4.9. Bolgprsdekse eer byggsype. 992 = Eebolger Småhus Blokklelgheer Geomssprse på omsae blokklelgheer mer e doble seg fra 995 l 2 og seg lag mer e for adre bolgyper. De årlge prsvekse for blokklelgheer varerer med mellom 4 og 2 prose dee perode. De sore eerspørsele eer lelgheer med seral belggehe påvrke eer hver bolgproduksoe. Ubyggere sae gag e rekordhøy byggg av bolgblokker. Eer åruseskfe har de årlge prsvekse på blokklelgheer hold seg omre på samme vå som for adre bolgyper, med uak av 22. (Fgur 4..) Fgur 4.. Bolgprsdekse eer byggsype. Årlg prsveks Prose 25 2 Eebolger Småhus Blokklelgheer Sammelgg mellom selveer og boreslag Bolgprsdekse l SSB omfaer både selveerbolger og boreslagsbolger. E sammelgg mellom dsse o eerformee vser a prsee på boreslaglelgheer har sege mer e prse på selveerlelgheer. For sammelgges skyld har v begrese oss l lelgheer blokkbebyggelse. (Fgur 4..) Sassk seralbyrå 5

16 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk Fgur 4.. Bolgprsdekse eer eerform. Bolgblokk. 992 = Selveer Boreslag Koor- og forregseedommer Prsee på koor- og forregseedommer har doble seg sde SSB sare publserge av dee dekse 999. (Fgur 4.2.) Prsee svger mer e bolgprsee og har kke sege lke mye som bolgprsee dee perode. Bolgmarkede ser kke u l å være så følsom for små koukursvgger og reeedrger som markede for ærgseedommer. Fgur 4.2. Prsdeks for koor- og forregseedommer og Bolgprsdekse. 996= 25 2 Koor- og forregseedommer Bolger Sassk seralbyrå

17 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom Byggekosadsdeksee Formål og hsore 5.. Bakgru og formål Juserg av byggekoraker med bygekosadsdekser har lage radsoer. Hel lbake l 932 ble de uarbede dekser for dee formål av byggevareleveradøre Aspel Sormbull. Sassk seralbyrå sare å berege byggekosadsdekser for bolger 978. Formåle var a de også skulle kue brukes l økoomske aalyser. For eksempel for å berege produksosall for bygge- og aleggsærge fase prser (Nls Håvard Lud, 98). I 985 uvde SSB produksoe l også å omfae vegalegg og vakrafalegg. Idekse for vakrafalegg ble lag ed 24. Akvee på dee område har suke beydelg sde 985. Idekse er derfor le eerspur. De publseres e ege byggekosadsdeks for rørleggerarbed koor- og forregsbygg. De går lbake l 998. Idekse bereges på oppdrag fra Norske Rørleggerbedrfers Ladsforeg (NRL), som faserer de løpede drfe av dekse. Veselge edrger I sare publsere SSB byggekosadsdekser for re husyper: eebolg av re, rekkehus av re og bolgblokk. I 2 ble byggekosadsdekse for rekkehus av re lag ed forbdelse med revderge av vekgrulage. Begruelse er a dekse for eebolg også ka brukes på adre småhus av re. Eer krav fra Eurosa sare SSB 2 å publsere e byggekosadsdeks for bolger al, veke samme av deksee for eebolg og bolgblokk. Vekgrulage l aleggsdeksee ble revder 24. Samdg skfe deksee for vegalegg av fra Bygekosadsdekser for rks- og fylkesveglegg l Byggekosadsdeks for vegalegg. SSB slue å publsere e rekke deldekser som ble le bruk samdg som oe ye dekser kom l. Fra og med 24 bereges de dekser for veg dage, beogbru og felluel llegg l dekse for vegalegg al. Vdere bereges de dekser for asfalerg, verdrf og e oaldeks for drf og vedlkehold av veger. Brukere og avedelsesområder Byggekosadsdeksee brukes av byggherrer og erepreører l å deksregulere byggekoraker. E rekke salge og prvae susoer, SSB og Eurosa bruker saskke som e del av daagrulage l å berege prsuvklge bygge- og aleggsærge Omfag og publserg Ideksee måler prsuvklge på maeraler, arbedskraf, masker, raspor og ae som går bygge- og aleggsvrksomhee. De er o yper observasoer for dsse varer og eeser som måles, emlg kosadsadeler og prser. Kosadsadelee måles med l 5 års mellomrom og daer grulage for vekee l de varer og eeser v heer prser på. Populasoe for prsudersøkelse er alle varer og eeser som går produksoe. Uvalge av varer og eeser besemmes kosadsudersøkelse. Måedlge byggekosadsdekser for bolgbygg Måedlg deks for rørleggerarbed koor og forregsbygg De publseres dekser for eebolg, bolgblokk og bolg al. I llegg publseres de fagdekser for gruarbed, ømrg og sekrg, malg, apeserg og leggg av gulvbelegg, rørleggerarbed og elekrkerarbed. For eebolg publseres de også dekser for se, ord og semearbed og for byggearbed ua se, ord og semearbed eer øske fra ferdghusproduseee. De publseres maeraldekser for hver fagområde og e oaldeks for arbedskraf. På oppdrag fra Norske Rørleggerbedrfers Ladsforeg uarbeder SSB e måedlg deks for rørleggerarbed koor og forregsbygg. I llegg l oaldekse publseres de separae dekser for saærsallasoer og varmesalla- Sassk seralbyrå 7

18 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk soer. De publseres også dekser for sasfakoree admsraso, arbedskraf, maeraler og raspor. Kvaralsvs publserg av aleggsdeksee I llegg l oaldeksee for vegalegg og drf og vedlkehold av veger, publseres de separae dekser for veg dage, beogbru, felluel, asfalerg og verdrf. De publseres også dekser for sasfakoree arbedskraf, maeraler og masker Begreper og defsoer Vekgrulage Represeavare Isasfakor Vekgrulagee l byggekosadsdeksee gr e oversk over represeavarer, sasfakorer og delproduk og deres lhørede kosadsadeler/veker. Represeavare er beegelse på eheee vekgrulagee er bygge opp av og som de hees prser på. De ka være e maeralype, e kaegor arbeder, e maskype, e laseblype osv. Isasfakorer er beegelse på de kosadsarer de er aurlg å gruppere represeavaree. I vekgrulagee er kosadee grupper fem sasfakorer: Arbedskraf Masker ekskl. fører Laseblraspor kl. fører Maeraler Adre kosader (Kosader l admsraso og drf som kke passer uder de øvrge sasfakoree.) I vekgrulage l rørleggerdekse for koor- og forregsbygg avvkes de oe fra dee delge. Se puk 5.6. Delproduk Vek Prs Bygge- og aleggsprosekee er del opp delproduker eller prosesser (alegg) som følger ærges delg av bygge- og aleggsprodukso på fag eller prosesser. De publseres ege dekser for delproduker eer behov. Veke er de kosadsadele represeavarer, sasfakorer og delproduker er llag. Vekee uarbedes geom omfaede kosadsudersøkelser og lgger fas -5 år. Prse leveradøree (produseer og grossser) oppår ved salg l erepreører, byggmeser eller sallaør. Prsee gelder for de mderse dage måleperode. 8 Sassk seralbyrå

19 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Laspeyres deksformel 5.4. Ideksformel Byggekosadsdeksee bereges med e Laspeyres deksformel med fase veker. Dersom e har represeavarer (varer og eeser) deferes Laspeyres prsdeks l dsse ved formlee (5.) der I, = = = P Q P Q P, P er prsee bassperode og saskkperode l represeavare Q er megde av represeavare bassperode V ka føre verde(kosade) og verdadele l represeavare for bassperode, dvs. V P Q = sde verd er prs per ehe mulplser med aall eheer (megde) = w V = V sde verdadele er forholde mellom verde l represeavare og summe av verdee l alle represeavaree. Da ka deksformel (5.) omformes l P P P Q V = P = P V P (5.2) I, = = = = wi = P = P Q V V der = = =, P I, = er prsdekse for represeavare P Formel (5.2) vser a oaldekse er e resula av a v keer prsdekse for hver represeavare og verdadelee l represeavaree bass. Kedg Når vekee l represeavaree blr revder perode.rev, blr deksall berege med ye veker, kede med deksall berege med de gamle vekee. Formele edefor vser kede deks for perode, I, g ke de ved (5.3) I ke de = I I gml. rev y. rev I y der gml rev I. og y rev er dekser for fue ved bruk av gamle veker og ye veker og I. y I er deks for perode berege med ye veker. Toaldekser og deldekser blr kede uavhegg av hveradre. Kede oaldeks er derfor kke e veke sum av deldeksee. Sassk seralbyrå 9

20 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Norges offselle saskk 5.5. Daaklder, beregger og vekgrulagee Arbedskrafskosader Bolgdeksee Arbedskrafskosadee byggekosadsdekse for bolger besår av o kompoeer: Lø for arbede d Øvrge arbedskrafskosader Forholde mellom dsse o kompoeee bygger på erfargsall fra Erepreørforege Bygg og Alegg (EBA) lslue Byggeærges Ladsforeg (BNL). Lø for arbede d useres med uvklge SSB s kvaralsvse løssaskk, geomslg ubeal aval lø. Ubeal aval lø omfaer regulavlø og aval akkordlø. Eerbealger, bouser, provsoer og adre uregelmessge llegg er kke med. Løsedrge as kvaralsvs med e eerslep på o måeder. Øvrge arbedskrafskosader useres årlg for edrger arbedsgveravgf, aall arbedsdager, aall arbedsmer, ferepeger mv., og legges l løskompoee som e prosepåslag. Prosesase bereges med e modell uarbede av EBA. Prosepåslage varerer oe med våe på mesasee. Tl byggekosadsdekse velges våe for geomselg meprs samråd med byggebrase. Mer formaso om SSB s kvaralsvse løssaskk: Maskkosader Gravemaskkosadee reguleres eer e gravemaskdeks uarbede av Norges eksk-aurveskapelg uverse (NTNU) for Sassk seralbyrå. Idekse bygger på daamaerale l NTNU s Kosadsdeks for aleggsmasker. Kosader l løfekra og moblkra reguleres eer leeprs. Prsees hees måedlge skemaudersøkelser. Oppgavegvere er bedrfer som har spesalser seg på å lee u masker l byggebrase. Bedrfee hees fra ærg 7.32 Ulee av bygge- og aleggsmasker. Leeprsee vekes med områdeveker eer ærges omseg. Kosad l beogpumpe reguleres eer køpsprs. Maskkosade bereges eksklusv løskosader. Trasporkosader Maeralkosader Trasporkosadee reguleres med Sassk seralbyrå se kosadsdekser for laseblraspor. Lasebldeksee er måedlge og edrgee legges byggekosadsdeksee hver måed med e måeds eerslep. Kosadsdeksee for laseblraspor er ærmere beskreve oae: Kosadsdekser for laseblraspor. (Lud 22) Maeralprsee hees geom e måedlg prsudersøkelse. Udersøkelse omfaer e uvalg på 4 bedrfer. Populasoee er alle bedrfer som selger byggevarer l erepreører, byggmesrer og sallaører. Bedrfee blr rukke fra Bedrfs- og foreaksregsere og srafseres eer ærg, omseg og regoer. Spørreskemaee blr sed u rud de 2. saskkmåede og frse for sedg er dager seere. Nær halvpare av oppgavegvere velger å besvare skemae på ere framfor å beye paprskema. Oppge prser for e måed sammelges med prser fra foregåede måeder. I llegg sammelges prsedrger på varer e samme varegruppe. Dersom prsedrge fra foregåede måed oversger +/- prose blr oppgavegver koake. Adre kosader Adre kosader omfaer admsraso og drf som kke passer uder de øvrge sasfakoree. For eksempel srøm, brakkelee, lee av sllas, forskalgssysemer, rasformaor, kompressor og adre "småmasker". Leeprser for lee av forskalgssysemer, sllaser, koor- og bolgbrakker, rasformaor og kompressor heer v fra uleefrmaer. Srømkosade heer v fra 2 Sassk seralbyrå

21 Norges offselle saskk Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 kosumprsdekse og for respose ae bruker v kosumprsdekse eksklusv ma og klær. Beregg av dekser Regoal vekg av maeralprser Bereggsprosesse ka deles re r. Førs bereges prsdekser for hver ekel represeavare. I adre r vekes dsse samme l oaldekser for eeblolg og bolgblokk l deldekser for byggfagee, gruarbed, ømrg og sekrg, rørleggerarbed mfl. og l deldekser for sasfakoree arbedskraf og maeraler. (Formel 5.2) Tl slu bereges e byggekosadsdeks for bolger al. Idekse for bolger al vekes samme av dekse for bolgblokk og dekse for eebolg. Vekee er adele kvadrameer gagsa bruksareal foregåede år, mulplser med geomslg prs per kvadrameer. Vekee revderes hver år. Prsdeksee for de flese maeralee og oe masklee bygger på måedlge prsoppgaver fra e uvalg leveradører. Oppgavegvere rekkes eer e uvalgspla der lade er del fre regoer. De bereges førs regoale prsdekser for hver represeavare. Iefor samme rego eller hver oppgavegver lke mye, dvs.,, q (5.4.) q P I ~ˆ,, = er prsdeks for vare område q,, q P, q leveradør Dereer bereges prsdekser for hele lade ved bruk av veker for hver rego baser på omsegsadelee l leveradøres ærg regoe, mål forhold l omsege for ærge hele lade, dvs. (5.5.) Iˆ = wˆ, 4 q= ~ˆ, q, q I, der, q O wˆ = er omsegsadele l ærg d område q. d, z O d, q z område Regosveker brukes ku de ærgee hvor bedrfee hovedsakelg leverer l bygg- og aleggsærge. I de øvrge ærgee eller hver prsobservaso lke mye. Omsegsallee hees fra Bedrfs- og foreaksregsere, og blr oppdaer om lag hver ae år. Vekgrulage l bolgdeksee De sse kosadsudersøkelse ble avslue 999 og y vekgrulag ble a bruk auar 2. Vekgrulagee for eebolg og for bolgblokk er vs abellee 5.. og 5.2. Kosadsudersøkelse ble geomfør samarbed med Selmer ASA, Block Wae AS og Nordbohus AL. Arbede ble fulg opp av serale akører bygge- og aleggsærge geom e arbedsuvalg og e referasegruppe. Kosadsadelee bygger på kalkyler og regskapsall fra 7 blokkprosek og 4 eebolgprosek. De ble plukke u proseker som sørrelse og sadard lå ær oppl geomse fra SSB se udersøkelser over eebolger og flerbolghus fullfør 997 og 998. Vekgrulage er uarbede samsvar med Norsk Sadard for spesfkaso av kosader byggeprosek NS Mer formaso om kosadsudersøkelse, vekgrulage og represeavaree fes rappore: Byggekosadsdeks for bolger (Thomasse 2). Sassk seralbyrå 2

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer