Kostnadsindeks for buss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadsindeks for buss"

Transkript

1 Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage

2

3 Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå Sascs Norway Oslo Kongsvnger

4 Noaer denne seren publseres dokumenasjon, meodebeskrvelser, modellbeskrvelser og sandarder. Sassk senralbyrå Sandardegn abeller Symbol Ved bruk av maerale fra denne publkasjonen skal Tall kan kke forekomme. Sassk senralbyrå oppgs som klde. Oppgave mangler.. ublser jun 213 Oppgave mangler foreløpg Tall kan kke offenlggjøres : Null - SBN (ryk) Mndre enn,5 av den bruke enheen SBN (elekronsk) Mndre enn,5 av den bruke enheen, SSN Foreløpg all * Emne: Transpor og reselv Brudd den loddree seren Brudd den vannree seren Trykk: Sassk senralbyrå Desmalegn,

5 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss Forord Arbede med å uvkle en kosnadsndeks for buss sare 212 på oppdrag fra NHO Transpor. Formåle med oppdrage var å uarbede grunnlage for en ndeks som vser kosnadsuvklngen nærngen, og som kan benyes av akører nnen bussranspormarkede forbndelse med nngåelse av nye konraker og regulerng av konraksbeløp. De ble sa ned e referansegruppe for prosjeke med represenaner både fra nærngen selv og ransporbrukere, for å skre a uvklngsarbede vareok alle relevane aspeker ved kosnadsblde. Kosnadssrukuren nærngen ble karlag gjennom en analyse av nærngsoppgavene l bussnærngen, suppler med bedrfsbesøk hos uvalge bedrfer. Kosnadssrukuren fra nærngsoppgaven danner dermed vekgrunnlage for ndeksen. Dee noae dokumenerer uvklngsfasen og opplegge for en kvaralsvs kosnadsndeks. Noae er uarbede av rådgver Fw Wolday ved Seksjon for ranspor-, reselvs- og KT-saskk, som også er saskkansvarlg for produke. Gruppeleder Asbjørn Wlly Wehal og seksjonssjef Dagfnn Sve fra SSB, Terje Sundfjord fra NHO Transpor sam alle referansegruppa, har vær senrale personer under uvklngen og bså med nyge nnspll. Dokumenasjonen er lgjengelg pdf-forma på nernesden: hp://www.ssb.no/publkasjoner/ Sassk senralbyrå, 12. jun 213 Hans Henrk Scheel Sassk senralbyrå 3

6 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 Sammendrag Kosnadsndeksen for buss omfaer nærngene rueblranspor by- og forsadsområde og rueblranspor uenfor by- og forsadsområde slk de er defner Sandard for nærngsgrupperng 27. ndeksen omfaer kke urblranspor, charer- og sghseengvrksomhe med buss. Daagrunnlage bygger dels på nerne regsre SSB og ekserne regsre for nnhenng av prs og veknformasjon. llegg benyes dreke nnhenng av bussprser fra oppgavegvere mens gassprser henes fra nerne. En analyse av nærngsoppgavene for nærngen danner vekgrunnlage for ndeksen. Elemenærndeksen er beregne eer Jevons ndeksformel mens elemenærndeksene er aggreger l høyere nvå ndekser ved bruk av Laspeyres ndeksfromel. ndeksen vl bl frg hver kvaral, og beså av en oalkosnadsndeks der alle 5 kosnadsgruppene er veke sammen. De vl også bl uarbede delndekser for hver av de 5 kosnadsgruppene. llegg vl de bl publser en oalndeks med bare desel som drvsoff og en oalndeks med bare gass som drvsoff. Veknformasjon og andre dealjer om oppbyggng av ndeksene vl bl publser Om saskken, slk a foreak som ønsker de kan skreddersy sn egen ndeks. 4 Sassk senralbyrå

7 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss nnhold Forord... 3 Sammendrag nnlednng lanlegge og uforme Omfang lanlegge uvalgsramme og regsre Sysem for uvalgsadmnsrasjon (SFU) Begreper og defnsjoner Bygge Samle nn Daaklder rsbegrep Veknformasjon Kosnadsgrupper Klargjøre Meodelnærmng Resula Delndeks for lønnskosnader Delndeks for drvsoff Delndeks for kapalkosnader Delndeks for reparasjon og vedlkehold Delndeks for admnsrasjon Toalkosnadsndeks for buss Formdlng Referanser Sassk senralbyrå 5

8 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/ nnlednng mars 212 nngkk NHO Transpor og Sassk senralbyrå (SSB) en avale om å uvkle grunnlage for en kosnadsndeks for buss. Uvklngen har a ugangspunk en analyse av kosnadssrukuren l uvalge bedrfer nnen bussnærngen. Dee ble gjor gjennom analyse av nærngsoppgavene l bussnærngen, suppler med bedrfsbesøk hos uvalge bedrfer nnen nærngen. samråd med oppdragsgver ble de besem å uvkle en hovedndeks for 5 ulke kosnadsgrupper. Vdere var de e krav a ndeksberegnngene skulle gjøres med ugangspunk nernasjonal anerkjene meoder for denne ype ndekser. For å skre a uvklngsarbede vareok alle relevane aspeker ved kosnadsblde, ble de sa ned e referansegruppe med represenaner både fra nærngen selv og ransporbrukere. Uvklngsoppdrage ble formel godkjen referansegruppas sse møe 3. november 212. al ble de gjennomfør 3 møer gruppa. 2. lanlegge og uforme 2.1. Omfang Kosnadsndeksen for buss omfaer nærngsundergruppen Rueblranspor by- og forsadsområde og nærngsundergruppen Rueblranspor uenfor by- og forsadsområde Sandard for nærngsgrupperng (SN27). ndeksen omfaer følgelg kke urblranspor, charer- og sghseengvrksomhe med buss lanlegge uvalgsramme og regsre De var e mål å basere ndeksarbede på bruk av regserdaa, og mns mulg grad på skjemannhenng. For noen få kosnadsgrupper er de nødvendg å hene nn fakske observere prser, mens andre lfeller vl andre publsere ndekser benyes dreke. Bruken av en ndeks vs-à-vs dreke prsobservasjoner har ngen kvalesmessg beydnng Sysem for uvalgsadmnsrasjon (SFU) Forvalnng av undersøkelser og daannsamlng SSB krever a de eableres e sysem for å admnsrere uvalgene. Sden kosnadsndeksen for buss sor grad kke er baser på skjemannhenng, vl de bl eabler fkve foreaksenheer. Dsse enheene vl bl bruk som nngang l daa fra regsrene Begreper og defnsjoner rs og kosnad brukes om hverandre dee noae, men de er ngen beydnngsforskjell begrepene. rs er verden på en enhe av e produk/jenese se fra selgerens såsed. Den samme verden på de samme produke/jenesen blr kosnad se fra kjøperens sde. Kosnadskomponen refererer l de vkgse ugfene bussnærngen har Kosnadsgruppe er en høyere grupperng av kosnadskomponener. Kosnadsndeksen for buss er del nn 5 kosnadsgrupper: Lønn (omfaer dreke og ndreke kosnader l alle ansae bussnærngen), drvsoff, kapal, reparasjon og vedlkehold av busser og admnsrasjon. Bassprs refererer l en prs en dlgere perode som nåværende prs sammenlknes mo. Bassår også kal ndeksreferanseperode, beegner de åre ndeksen sees l 1. 6 Sassk senralbyrå

9 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss Laspeyres prsndeks en ndeksype hvor bassperodens veker holdes konsan. SSB opererer med en varan av Laspeyres ndeks med beegnelsen L-ype ndeks. Denne varanen nnebærer a bassprsene flyer (f.eks. kvaralsvs) mens vekene ofe holdes fas mer enn e år. Elemenærgruppe refererer l den lavese grupperngen ndeksberegnngsherarke. En elemenærndeks er en relav prsendrng forhold l en dlgere referanseprs (bassprs). Jevons ndeks refererer l måen v beregner/aggregerer prsrelaver på de lavese nvåe (elemenær gruppen) ndeksberegnngen. En Jevons ndeks er e geomersk gjennomsn av prsrelaver. Vek vser kosnadsandelen for en kosnadskomponen, kosnadsgruppe eller nærng som nngår en ndeks. Vekandel brukes som e mål på hvor vkg en kosnadskomponen er og som avgjør hvor mye den skal elle en ndeks. NBOR (Norwegan ner Bank Offered Rae) er den renen norske banker er vllge l å låne hverandre penger for en spesfser perode. 3 måneders NBOR er renenvåe for mdler plasser over samme dshorson de norske markede Bygge Kosnadsndeksen for buss vl måle prsuvklngen for de vkgse nnsasfakorene bussnærngen. ndeksen er en ved gjennomsn av 5 delndekser: delndeks for lønnskosnader, delndeks for drvsoff, delndeks for kapal, delndeks for reparasjon og vedlkehold, og delndeks for admnsrasjonskosnader. Regserdaa og daa nnhene dreke fra oppgavegvere lases n rammeverksløsnngen for admnsrasjon av daannsamlng (DynaRev). rsopplysnngene fra regsre legges nn fkve enheer mens daa fra oppgavegvere regsreres under oppgavegvernes organsasjonsnummer. nnsamlede daa behandles dereer for fel og uregelmessgheer Dynarev. Kosnadenes vekandel, som vser hvor vkng en kosnadsgruppe er nærngen, lagres også under vekadmnsrasjon DynaRev. Vekene oppdaeres hver 5. år. Tl slu beregnes kosnadsndeksen som en veke kosnadsendrng forhold l en bassperode. ndeks beregnes eer Jevons meode for elemenærndeks og dereer aggregeres ved bruk av Lasperyres ndeksmeode for ndeksaggregernger. ndeksen har en kvaralsvs frekvens og ugs både som oalndeks og på delndeksnvå. Se mer om frgvng under formdlng. 4. Samle nn Kosnadsndeksen for buss er som nevn, sor grad baser på eksserende regserdaa SSB. rsopplysnnger på kosnadskomponenene vl bl samle nn fra akuelle regsre SSB, kodes om og lases opp ederngssyseme. Vekopplysnnger henes fra nærngsoppgaven. De vkgse kosnadskomponenene bussnærngen er lønnskosnader, drvsoffkosnader, reparasjon og vedlkehold, kapalkosnader (avskrvnng, renekosnader) forskrngskosnader, dekkosnader, leekosnader og admnsrasjonskosnader. 1 Fnansnærngens Fellesorgansasjon (FNO) Sassk senralbyrå 7

10 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 Kosnadskomponenene nærngsoppgaven som hører sammen, aggregeres l en kosnadsgruppe Daaklder Opplysnnger om prs og vek er hovedelemenene en ndeksberegnng. rsopplysnngene vser rendene de vkgse kosnadskomponenene mens veken reflekerer kosnadssrukuren for nærngen. En ndeks er en veke prsendrng; en sammensenng av veker og prser. Derfor er de vkg å ha klarhe ype prs som måles, hvordan avgfer og subsder blr hånder prsmålngene og kke mns, en vekfordelng som reflekerer nærngens kosnadsblde. Følgende avsn karlegger kldene l de o daaypene som kreves for å kunne beregne en ndeks: en som vser prsopplysnngene (prsendrnger) og en annen som vser hvor mye hver prsendrng kosnadsmarsen skal elle, dvs. veknformasjon som vser hvor vkg en kosnadskomponen har å s en ndeks. 1. Ekserne daaklder a. Norges Bank. Kapalkosnader 3 måneders NBOR-rene b. rodusener av busser Avskrvnngskosnader beregnes på bass av prser på nye busser c. Gassprser Spoprser for naurgass og LNG samles nn på nerne 2. Daa fra SSBs regsre a. NO-basen - denfserng av vkge kosnadsgrupper og deres andel forhold l oale kosnader b. K. Drvsoffndeks deselndeks. Vedlkehold og reparasjon på verksed. Reparasjon og vedlkehold av bygnnger 1. roduker l vedlkehold og reparasjon av bolg og frdsbolg 2. Tjeneser for vedlkehold og reparasjon av bolg og frdsbolg v. Bolg og nnboforskrng v. os og ele, rykksaker 1. os- og elejeneser 2. Avser, bøker og skrvemaerell v. Beal huslee, bolg v. Elekrse, nkl. nelee v. K oalndeks c. KOSTRA - Renovasjon, vann, avløp. Årsgebyr for vannforsynng. Årsgebyr for avløpsjenesen. Årsgebyr for avfallsjenesen d. Tjeneseprsndekser - regnskap, revsjon og rådgvnng. rsndeks for jurdsk jeneseyng. rsndeks for regnskap og revsjon. rsndeks for bedrfsrådgvnng e. Arbedskrafsndeksen (AK). Lønnskosnadsndeks dreke og ndreke kosnader for både sjåfører og admnsrav ansae f. Kosnadsndeks for lasebl. Dekk. Forskrng på ranspormdler (bussforskrng) 8 Sassk senralbyrå

11 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss 4.2. rsbegrep rsen som måles skal reflekere kosnadene l bussnærngen. Kosnadsndeksen må derfor a med avgfer (f.eks. drvsoffavgf) mnus subsder prsen men eksklusv moms. Dee mosenng l produsenprsndeksene ( eller S), der prsene måles nkl. subsder men uen moms. For og S er hensken å måle prsuvklngen for sluproduke. En kosnadsndeks skal måle uvklngen kosnadene som nngår produksjonen av en jenese/produk. rsen skal derfor beså av usalgsprser på varer og jeneser som nngår produksjonsprosessen som nnsasfakorer Veknformasjon Vekgrunnlage er uarbede på bass av kosnadsposene (kosnadskomponenene) nærngsoppgaven (NO-basen) for 21. Kosnadsndeksen vl være en veke sum av de fem kosnadsgruppene. Nærngsoppgaven ble suppler med ufyllende nformasjon fra bedrfene, særlg der kosnadskomponenene nærngsoppgaven var uskre eller vanskelg å plassere under en kosnadsgruppe. Tlleggsnformasjon fra bussforeakene var spesel vkg for å verfsere kosnadsblde nærngsoppgaven og kke mns for å omplassere eller omfordele noen vanskelge poser. Eksempelvs: os 45 varekosnader og pos 45 2 fremmedyelse og underenreprse nneholder sore verder på henholdsvs 6,6 og 4,7 prosen av oale kosnader. Baser på nformasjon fra nærngen ble pos 45 fordel mellom drvsoff og reparasjon og vedlkehold ved bruk av regresjonsanalyse. os 45 fremmedyelse og underenreprse ble flye l lønnskosnader. os 64 lee av maskner, ranspormdler, nvenar mv., nneholder kosnadskomponener som hører l både kapal og reparasjon. Den har en kosnadsandel på 5,6 prosen og ble fordel lk mellom kapalkosnader og reparasjonskosnader. Tabell vser vekfordelngen blan de 5 kosnadsgruppene. Vekandelene er vs synkende rekefølge og beegner hvor sor grad en prsendrng på hver av gruppene vl påvrke oalkosnadsndeksen for buss. Tabell Vekandel for kosnadsgruppene Vekandel, prosen Lønn Drvsoff Kapal Reparasjon og vedlkehold Admnsrasjon Toal vek (prosen) 55,9 12,9 11,5 1,6 9,1 1, 4.4. Kosnadsgrupper Kosnadsndeksen for buss omfaer 5 kosnadsgrupper. llegg l en oalndeks er de lag opp l å publsere en delndeks for hver av kosnadsgruppene. De 5 kosnadsgruppene er: Kosnadsgruppe for lønn Kosnadsgruppe for drvsoff Kosnadsgruppe for kapal Kosnadsgruppe for reparasjon og vedlkehold (av buss) Kosnadsgruppe for admnsrasjon Kosnadsgruppene må dekkes med lsrekkelge vek- og prsopplysnnger. de nese underavsnene beskrves de hvlke regsre som er klde for dverse opplysnnger som blr bruk ndeksberegnngene. 2 Under pos 45 Fremmedyelse og underenreprse føres kosnader l nnlede jeneser knye l produksjon Sassk senralbyrå 9

12 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 Lønnskosnader Mål for prsuvklng Seksjon for nneks- og lønnsaskk (Seksjon 225) SSB produserer en egen arbedskosnadsndeks (AK) for denne ndeksen, som omfaer alle yper ansae (både admnsrav ansae og bussjåfører) bussnærngen (nærngsundergrupper og ). bunnen lgger lønnssaskken, som baserer seg på e uvalg på drøy 6 ansae nærngsgruppen og underkan av 2 5 ansae Arbedskrafskosnadsndeksene måler kvaralsvse endrnger gjennomsnlge arbedskrafskosnader per beale me. Både helds- og deldsansae nngår saskken. For Sassk senralbyrås AK gjelder følgende: arbedskrafskosnader nngår aval månedslønn, uregelmessge llegg, bonus, overdsgodgjørelse sam andre konanyelser, nauralyelser, sosale ugfer, arbedsgveravgf og opplærngskosnader. Tmeverk er summen av aval arbedsd og overdsmer. ndeksene har bass all fra de freårge arbedskrafskosnadsundersøkelsene, årlg og kvaralsvs lønnssaskk, opplysnnger fra Skaedrekoraes lønns- og rekkoppgaveregser og skaeregnskap sam lover/regler/saser. ndeksen måler alså hvor mye de gjennomsn koser å ha en ansa, og er bygge opp slk: Arbedskrafkosnad = dreke personalkosnad + ndreke personalkosnad Dreke personalkosnad = aval lønn + uregelm. llegg + bonuser + overdsgodgjørelse ndreke personalkosnad = nauralyelser + sosale kosnader (forskrnger og pensjonskosnader ) + opplærngskosnader + arbedsgveravgf Kosnadene måles når de har komme l ubealng, de gjøres kke noen juserng for evenuelle vrknngsdspunk lønnsoppgjør og lgnende. Uvklngen AK blr også påvrke av endrnger sysselsengsmønsere (hvor mange og hvlke grupper ansae som går u og nn av arbedsmarkede og/eller endrer arbedsd vl vrke nn på uvklngen). Mer om SSBs AK på hp://www.ssb.no/ak/om.hml Spesel for lønnskosnadsndeks l kosnadsndeks for buss Klden l lønnskosnadsndeks som nngår kosnadsndeks for buss er SSBs arbedskrafskosnadsndeks (AK). ndeksen er bygge opp lk som AK med unnak for speselle hensyn som beskrves vdere dee avsne. Denne lønnskosnadsndeksen omfaer nærngsundergruppene Rueblranspor by- og forsadsområde og Rueblranspor uenfor by- og forsadsområde Kosnadskomponener som er ypsk konjunkuravhengg kan gjøre a ndeksene går ned selv om den underlggende avale lønnen går opp. Derfor er de valg å benye aval månedslønn+uregelmessge llegg 1 Sassk senralbyrå

13 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss som lønnsbegrepe dreke personalkosnad lønnskosnadsndeksen l kosnadsndeksen for buss. Dee beyr a bonuser og overdsgodgjørelse kke er nkluder beregnngene. AK blr beregne som kosnad per beale me, der mer er summen av aval arbedsd og overdsmer. Dee har gjennom granskng av ndeksen vs seg å g en rsko for a ndeksen kke oppfører seg sabl nok. E av formålene med lønnskosnadsndeksen er å vse en mes mulg reell lønnsuvklng (se forhold l lønnsoppgjørene), noe som kan avvkes serkere (både g høyere og lavere endrng) hvs kosnadene dvderes på beale mer. Spesel for deldsansae varerer beale mer l dels mye mellom kvaralene, mye på grunn av sørre uskfng blan deldsansae. lønnskosnadsndeks l kosnadsndeks for buss er kke arbedskrafskosnadene beregne per beale me. Både SSBs lønnsndeks og arbedskrafskosnadsndeks er knye l SSBs årlge lønnssaskk. Lønnsbegrepe lønnsndeks og årlg lønnssaskk er denske, og uvalge l ndeksene besår av foreak som også er med den årlge lønnssaskken. Uvklngen aval lønn er dreke sammenlgnbar mellom de o saskkene. Uvklngen månedslønna er dermo kke dreke sammenlgnbar mellom de o saskkene. Årsaken l dee er a uregelmessge llegg og bonuser beregnes som e sn over åre den årlge lønnssaskken mens den kvaralsvse lønnsndeksen og AK beregnes gjennomsne kun for gjeldende kvaral. lønnskosnadsndeks l kosnadsndeks for buss er uregelmessge llegg beregne som e gjennomsn over peroden fra 1. januar l ellngsdspunk for hver kvaral. AK benyes lønnsopplysnngene l deldsansae dreke med s lønnsnvå, og helds- og deldsansae vekes sammen ved a hver gruppe beyr lsvarende de andeler hver gruppe ugjør populasjonen (årlg lønnssaskk). nærngsundergruppene som nngår lønnskosnadsndeksen for buss har nnrapporerngene vs relav sor uskfng blan deldsansae. Dee har også vs skfende lønnsnvåer al eer hvem som hver kvaral er deldsansae. lønnskosnadsndeksen for buss er de deldsansae nkluder ved omregnng l heldsekvvalener. Her beregnes hva lønnen vlle ha vær for deldsansae hvs de hadde arbede lsvarende gjennomsnlg arbedsd for heldsansae. Dee skal bdra l å redusere svngnngene. De er vkg å være klar over a resulae av dee er a denne lønnskosnadsndeksen l kosnadsndeks for buss kke dreke kan sammenlgnes verken med SSBs AK eller SSBs lønnssaskk. Med e formål om å se gjen lønnsoppgjøre (senrale og lokale forhandlnger) denne lønnskosnadsndeksen for buss så er dsse avvkene uarbedelsen en valg løsnng. Men forsa vl kosnadene måles førs når de kommer l ubealng, de fnnes kke nok nformasjon for å jusere for dee, slk a ndeksene vl vse slke endrnger førs de kvarale foreakene har rapporer øke lønnsubealnger. Srukurelle forhold påvrker også ndeksene. De beyr a blan anne forskjeller mellom hvlken lønn de som kommer l nærngen forhold l de som går u av nærngen har vl påvrke gjennomsnene. Også anallene som kommer l forhold l de som går u spller nn, og om de ansae endrer arbedsd (mellom helds- og deldssllng). grafen under vses lønnskosnadsndeksen l kosnadsndeks for buss både slk den var uarbede (en dlgere kke-ferdg ndeks) og slk den er henhold l beskrvelsene over. llegg er saskk fra årlg lønnssaskk lag nn Sassk senralbyrå 11

14 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 selv om denne kun har målepunk hver 3.kvaral og bærer med seg andre forskjeller fra lønnskosnadsndeksen. Fgur Lønnskosnadsndeks l kosnadsndeks for buss oale kosnader lever og endelg ndeks Lever er Årssaskk lønn Har målng kun. hver år, endrng per kvaral smuler som jevn øknng gjennom åre mellom målngene. nkl. kun heldsansae. nkl. også urblranspor. Omfaer kun dreke personalkosnader. Deknng Klden l dreke personalkosnader er lønnssaskk. Denne er uvalgsbaser, og uvalgsoversken vser for nærngsundergruppene samle: Tabell Uvalgsandel av rekkepopulasjonen År Foreak Ansae % 7 % % 63 % % 68 % Vekene Andelen kosnadene ugjør av oale kosnader er hver kosnadskomponens vek. årene har dreke personalkosnader ugjor rund 83 % av de samlede kosnadene. Yrkesgruppe De er kke mulg å lage AK for yrkesgruppe da de kun er årlg lønnssaskk som nnhener nformasjon om yrke. Derfor uarbedes de kke egen ndeks for bussjåfører lønnskosnadsndeks for buss. Fra årlg lønnssaskk ser v mdlerd følgende andel sjåfører nærngsundergruppene samle: Tabell Yrkesgrupper bussbransjen År Sjåfører Andresllnger ,7 % 15,3 % , % 14, % ,9 % 14,1 % ,9 % 13,1 % 12 Sassk senralbyrå

15 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss Held- og deldsansae AK nkluderer både helds- og deldsansae. Deldsansae omregnes l heldsekvvalener. Vekene som benyes for dsse o gruppene er andelene hver gruppe ugjør mål anall daagrunnlage l den årlge lønnssaskken (holdes konsan e år av gangen): Tabell Fordelng mellom helds- og deldsansae År Heldsansae Deldsansae ,5 % 2,5 % ,4 % 2,6 % ,9 % 22,1 % ,6 % 23, ,3 % 24,7 % Uvklng ndeksen Grafen fgur vser den oppdaere uvklngen for dreke, ndreke og oal lønnskosnader. AK_samferdsel sår for lønnsuvklngen for samferdsel generel. Lønnskosnadsndeksen for buss har ha en jevn gjennomsnlg årlg veks på ca. 4 prosen med unnak av 29 da ndeksen gkk opp med ca. 6 prosen. Fgur Lønnsuvklng for bussnærngen og samferdsel generel ndeks Dreke kosnad ndreke kosnad AKbuss AKsamferdsel Vekgrunnlag Vekandelen for lønnskosnader ble uarbede på bass av følgende poser nærngsoppgaven: os 5 lønn, ferepenger mv. os 53 annen oppgaveplkg godgjørelse os 54 arbedsgveravgf os 56 arbedsgodgjørelse l eere os 59 annen personalkosnad os 45 fremmedyelse Lønnskosnadene er den desder vkgse kosnadskomponenen for nærngen, med en vekandel på 55,9 prosen. De vl s a en prosen øknng lønnskosnadene vl føre l en øknng på,56 prosen oalkosnadsndeksen for buss. Sassk senralbyrå 13

16 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 Drvsoffkosnader Drvsoff er en vkg kosnadsgruppe og ugjør sor andel av den varable kosnaden nærngen. For å kunne g e rkg kosnadsblde, må ndeksen dekke de mes relevane drvsoffkomponenene nærngen. Desel og gass er de o vkgse drvsoffypene bussnærngen og SSB har lag opp l å publsere 3 oalndekser; en hvor desel nngår, en hvor gass nngår og en oal hvor desel og gass er veke sammen. Ved beregnng av oalndeksen hvor gass og desel nngår, vl en årlg oppdaer bussbesand fra moorvognregsere benyes som vekgrunnlag, dvs. anall busser med over 16 passasjerplasser. Tabell gr e udrag fra moorvognregsere for 211, og vser fordelng av busser med mer enn 16 passasjerplasser eer drvsoffype. henhold l regsere benyer 95 prosen av bussene desel, mens gassandelen ugjør ca 5 prosen. Selv om gassandelen er lav, er den vkg noen regoner lande og den er økende. Tabell Regsrere busser med mer enn 16 passasjerplasser pr eer drvsoffype al Bensn Desel Gass Elekrse Desel Anne hybrd Sum bler al Buss (Klasse 1) Buss (Klasse 2) Buss (Klasse 3) Buss (Klasse 2 og 3) Mål for prsuvklng Drvsoffndeksen beregnes som e veke gjennomsn av o delkosnadsndekser: Delkosnadsndeks for desel og delkosnadsndeks for gass. Delkosnadsndeksen for desel baserer seg på deselndeksen fra K som gjen bygger på fakske pumpeprser fra e uvalg forhandlere over hele lande. rsene blr nnhene hver måned av Seksjon for prssaskk SSB. forbndelse med kvalesskrng av daagrunnlage, sammenlkne v prsuvklngen for deselndeksen fra K og prsuvklngen fra LATTS (nklusv moms og avgfer) som vs fgur og fgur Selv om de kan være mndre forskjeller uvklngen mellom de o serene fra e kvaral l e anne, vser fguren a de over d er len forskjell mellom dem. Derfor har en valg å benye uvklngen deselprs fra K for buss, sden den allerede produseres av SSB. Fgur Sammenlknng av kvaralsvse deselndekser fra LATTS og K ndeks DeselK LATTS (nkl. moms og avgfer) Sassk senralbyrå

17 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss Den månedlge prsuvklngen vser også en mege e rend selv om de månedlge svngngene blr jevnere kvaralsndeksen på fgur Fgur Sammenlknng av månedlge lasprser og K ndeks AuodeselK LATTS (nkl. moms og avgfer) 7 27M1 28M1 29M1 21M1 211M1 212M1 Delkosnadsndeks for gass: Spoprser for naurgass henes nn fra 4 vkge spomarkeder for gass Europa, nemlg: Zeeburg Belga, NB Sorbranna, nederlandske TTF og den yske NCG. llegg nnsamles spoprser for LNG for ves Europa. Akuelle prser henes fra sse dag/uke måneden Amerkansk dollar, konvereres l kroner og regnes dereer om l kvaralsgjennomsn. Delndeksen for gass beregnes dereer som e geomerskgjennomsn på bass av dsse fem prsobservasjonene. Vekgrunnlag Grunnlage for beregnng av vekandelen for drvsoff er: os 7 drvsoff for ranspormdler os 62 energ og brensel Regresjonsanalyse er benye for å beregne en andel av pos 45 varekosnad. Drvsoff har en beregne andel av oalkosnadene på 12,9 prosen. Kapalkosnader Mål for prsuvklng Drf av e busselskap krever sore nvesernger produksjonskapal. roduksjonskapalen besår hovedsak av bussene. Dee gr grunnlag for kosnader dreke knye l kapalsl (avskrvnnger), renekosnader, forskrngskosnader og avgfer. kapalkosnadene nngår kapalsl og renekosnader. Forskrngskosnader og vekårsavgf er a med under kosnadsgruppen Reparasjon og vedlkehold. Beregnng av kapalkosnadene baserer seg på gjenanskaffelsesprnsppe. Bruken av gjenanskaffelsesprnsppe vl gjenspele kapalkosnadene ved fornyng av blparken på måledspunke. Denne meoden for å beregne kapalkosnadene lgger for øvrg l grunn både den norske og svenske laseblkosnadsndeksen. A. Avskrvnnger (kapalsl) Med gjenanskaffelsesprnsppe som meode blr avskrvnngene beregne for de represenave bussene baser på neo nåverd. Fordelene med denne modellen er Sassk senralbyrå 15

18 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 a kapalkosnadene vl bl mndre påvrke av hsorske forhold, dvs. hvor nveserngssyklusen de enkele busselskape er. Dermed vl de kunne være vesenlg avvk mellom de regnskapsføre kapalkosnadene og den omrenlg årlge gjenanskaffelsesverden for en buss. Meode for beregnng av gjenanskaffelsesverden kosnadsndekser er uarbede samråd med bransjen. Følgende opplysnnger danner grunnlag for avskrvnngskosnad beregne eer gjenanskaffelsesprnsppe:. 1-års avskrvnngsd uen resverd. Avskrvnngskosnaden baserer seg på bussenes anae leved på 1 år uen resverd. rs på ferdgmoner buss for uvalge represenave busser benyes som neo nåverd. rsen henes hver kvaral for represenave (sandard) busser fra de vkgse akørene de norske markede. Karakerskkene som kjenneegner en sandard buss er blan anne: ype rafkk (by rue, lang rue /ekspressbuss, regonal rafkk), busslengde (lengde meer, leddbuss osv), drvsoffype, grkasse, anall aksler, ec. Sandardbussene ble defner samråd med bussleverandørene.. Avskrvnngskosnaden er beregne l 73 prosen (vekandel) av de oale kapalkosnadene. Resverden eer 1 års bruk er ana null. De vrker formålsjenlg og med a mange busselskaper velger leasng framfor kjøp av busser. Begrepe sandard buss er e senral elemen å måle rkg prsuvklng. samråd med bransjen er de defner sandardbusser nnen segmenene byranspor, nercy/regonranspor og ekspressbussranspor. For dsse sandard bussypene blr leverandørene bed om å oppg prs på busser med de samme kjenneegnene påfølgende kvaraler. B. Renekosnader Renekosnaden reflekerer alernavkosnaden ved å bnde kapal realkapal for produksjon. Alernavkosnaden gr urykk for den kosnad de er å bnde opp fnanskapal som alernav kunne vær plasser fnansmarkede og g en løpende avkasnng. Renekosnaden beregnes som en nflasjonsjuser NBOR rene. K benyes som mål på nflasjonsnvå. For å a hensyn l avvke mellom ulånsrene og NBOR, er de lag e påslag på 1,79 prosen på NBOR-renen. Dee er e 1 års gjennomsn av avvk mellom ulånsrene for kke-fnanselle prvae foreak og NBOR. Vekgrunnlag Kapalkosnadene ugjør 11,5 prosen av oalkosnadene for bussnærngen. Kosnadsandelen er beregne på bass av: os 6 avskrnnger på varge drfsmdler os 65 nedskrvnng på varge drfsmdler Halvparen av os 64 andre leekosnader (lee av maskner, ranspormdler, osv.) os 77 annen kosnad Kapalkosnader er en veke sum av renekosnader og avskrvnngskosnader. Vekfordelngen mellom renekosnader og kapalkosnader er beregne baser på reneuvklngen for de sse 1 årene og en bussprs på 1,5 mll. kr. Tabell vser vekfordelngen mellom avskrvnngs- og renekosnader. Tabell rosenvs andel av rene- og avskrvnngskosnader Kapal Rene Avskrvnng Sassk senralbyrå

19 Noaer 28/213 Kosnadsndeks for buss Reparasjon og vedlkehold Reparasjon og vedlkeholdskosnad omfaer re kosnadskomponener: Reparasjon og vedlkehold av buss (verksedskosnader, vask, osv.) Dekkosnader Forskrngskosnader for buss Mål for prsuvklng ndeksen for reparasjon og vedlkehold er e geomersk gjennomsn av de re kosnadskomponenene nevn over. ndeksen for reparasjon og vedlkehold på verksed (for personbler) fra K fanger opp den generelle prsuvklngen på verksedsjeneser (deler og meprs) hos over 6 blverkseder over hele lande. De anas a selv om prsnvåene vl være forskjellg, så vl den relave prsuvklngen være noenlunde lk. Dee er samme opplegg som kosnadsndeksen for lasebl nå følger. Reparasjons- og servcekosnadene er hovedkomponenene delndeksen for reparasjon og vedlkehold for buss. llegg l reparasjon og vedlkehold på verksed (for personbler) fra K, nngår også dekkprser og forskrngspremer delndeksen. Dsse henes fra kosnadsndeksen for lasebl. Dekkndeksen er baser på prsuvklngen for 47 ulke dekkyper som kosnadsndeksen for lasebl samler nn hver måned. De nnhenes prser for både nye og regummere dekk. rsuvklngen for forskrngspremer henes også fra kosnadsndeksen for lasebl. Delkosnadsndeksen for forskrng er baser på prsuvklngen hos de re forskrngsselskapene som er sørs nnen laseblforskrng, og som anas å være sørs også for buss. Vekgrunnlag Vekandelen for reparasjon og vedlkehold er beregne på grunnlag av følgende 5 poser nærngsoppgaven: os 6695 reparasjon og anne vedlkehold os 72 vedlkehold av ranspormdler os 74 forskrng og avgf på ranspormdler Halvparen av os 64 andre leekosnader (lee av maskner, ranspormdler, osv.) En regresjonsanalyse er benye for å beregne andel av pos 45 varekosnad. Vekandelen for kosnadskomponenen reparasjon og vedlkehold er beregne av posene 6695, 72 og 64. Andelen for dekkosnader og blforskrng ble beregne av henholdsvs pos 74 og 45. rosenvs andel av reparasjons- og vedlkeholdskosnader blan underlggende kosnadskomponener vses abell Tabell Vekandel for kosnadskomponener nnen reparasjon og vedlkehold prosen Reparasjon og vedlkehold Reparasjon og vedlkehold Dekk Blforskrng Sassk senralbyrå 17

20 Kosnadsndeks for buss Noaer 28/213 Admnsrasjonskosnader Delndeksen for admnsrasjonskosnader er en samlng av dverse kosnadskomponener relaer l admnsrasjon. Den er beregne som veke gjennomsn av følgende 8 komponener: Reparasjon og vedlkehold av bygnnger Forskrngspreme (bygnnger) Renovasjon, vann og avløp Regnskap, revsjon, rådgvnng Konorkosnader Lee av lokale Lys og varme Annen admnsrasjon Mål for prsuvklng Hver av kosnadskomponenene under admnsrasjon har lsvarende mål for prsuvklng. Delkosnadsndeks for reparasjon og vedlkehold av bygnnger er beregne som e geomersk gjennomsn av o K-ndekser: prsndeks for produker l vedlkehold og reparasjon av bolg og prsndeks for frdsbolg og Tjeneser for vedlkehold og reparasjon av bolg og frdsbolg rsuvklngen for bolgforskrngspreme måles ved bruk av bolg- og nnboforskrngsndeks fra K. Delkosnadsndeks for renovasjon, vann og avløp beregnes som e geomersk gjennomsn av prsendrnger på årsgebyr for vannforsynng, avløpsjeneser og avfallsjeneser fra KOSTRA. Delkosnadsndeks for regnskap, revsjon og rådgvnng er e geomersk gjennomsn av av re jeneseprsndekser: prsndeks for jurdsk jeneseyng, prsndeks for regnskap og revsjon og prsndeks for bedrfsrådgvnng. Delkosnadsndeks for konorkosnader er en geomersk gjennomsn av ndeksene pos- og elejeneser og prsndeksen for avser, bøker og skrvemaerell fra K. rsuvklngen for lee av lokale måles ved bruk av lsvarende ndeks for beal huslee fra K Delkosnadsndeks for Lys og varme måles med prsndeksen for elekrse nkluder nelee fra K. Annen admnsrasjonskosnad: kosnadskomponener nnen admnsrasjon som kke kan plasseres under en av de ovennevne komponenene er samle en egen gruppe under annen admnsrasjonskosnad. Toalndeksen for K benyes som mål for prsuvklngen. Vekgrunnlag Sden delndeksen for admnsrasjonskosnader er en veke sum av de åe delkosnadsndeksene, nnebærer de a hver delkosnadsndeks får lsvarende vekandel. De åe vekgruppene (en for hver komponen) er beregne baser på nærngsoppgaven. Dsse komponenene er før under følgende poser: Reparasjon og vedlkehold av bygnnger: os 66 reparasjon og vedlkehold av bygnng Forskrngspreme (bygnnger): os 75 forskrngspreme Renovasjon, vann og avløp: os 6395 renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Regnskap, revsjon, rådgvnng: os 67 fremmedjenese (regnskap, revsjon, rådgvnng) Konorkosnader: os 6995 elekronsk kommunkasjon og poro Lee av lokale: os 63 lee av lokale Lys og varme: os 634 lys og varme Annen admnsrasjonskosnad er summen av følgende kosnadsposer: os 65 verkøy nvenar mv. os 78 blkosnader, bruk av prva bl nærng 18 Sassk senralbyrå

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans ANO 00/3 Oslo februar 00 Workng Paper Avdelng for verdpaprer og nernasjonal fnans Esmerng av ndkaorer for volale av Kjel Johan Rakkesad Workng papers fra Norges Bank kan beslles over e-pos: posen@norges-bankno

Detaljer

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene?

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? Hva påvrker gjeldsveksen husholdnngene? Dag Hennng Jacobsen, konsulen Avdelng for fnansnsusjoner, og Bjørn E. Naug, senorrådgver Forsknngsavdelngen 1 Husholdnngenes gjeld har øk med 10 11 prosen per år

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Pengepolitikk i teori og praksis

Pengepolitikk i teori og praksis Pengepolkk Pengepolkk eor og prakss 6. mars 8 Krsne Høegh-Omdal og Kar Due-Andresen Pengepolsk avdelng Agenda. Pengepolkken Norge. Teor for pengepolsk analyse. Modeller for pengepolkk Norges Bank. Pengepolkken

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene Kollekv eller ndvduel salg av TVregheene for norsk Telga Rkard Bjørsvk Maserogave Maserogaven er lever for å fullføre graden Maser samfunnsøkonom Unversee Bergen, Insu for økonom Jun 2010 Forord Forord

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015 Roasjonsbevegelser 3.04.05 Mveseksamen: resulaer leges u nese uke løsnngsforslag på semesersden koneeksamen bare for sudener med begrunne fravær kke nødvendg å så på mveseksamen for å gå opp l slueksamen

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater

Notater. Marie Lillehammer. Usikkerhetsanalyse for utslipp av farlige stoffer 2009/30. Notater 009/30 Notater Mare Lllehammer Notater Uskkerhetsanalyse or utslpp av arlge stoer vdelng or IT og metode/seksjon or statstske metoder og standarder Innhold 1. Bakgrunn og ormål.... Metode....1 Fastsettelse

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000 E] EE l E. Dokd:14004409(08/595-18) ' 401260SENTRUMSVEIEN 10 AVVERDIoe LANErAKsT.`- é O8/595-/8 5,;/, 41'O03/)1-,1 6/3 TAKSTMANN INGENIOR,/ RAPPORTANSVARLIG: Ing. F rdtjof Nansens Ve 49, 8516NARVIK Tlf:

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse

NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse NEMO en ny akroode for prognos og pengeposk anayse Lef Brubakk og Toy Sveen, Økonosk avdeng, Norges Bank* Makroøkonoske ode e av fe vkøy so brukes anays av norsk økono og pengepokken. I denne arkkeen beskrv

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Kjøpermakt og vannsengeffekt

Kjøpermakt og vannsengeffekt Køpera og vannsengeffe av Frdof Anderson Masergradsoppgave safunnsøono (0 sp) Insu for øono Norges fserhøgsole Unversee Trosø Ma 007 Veleder: Jan Yngve Sand I Forord Denne oppgaven arerer sluen på en

Detaljer

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner:

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner: Eksamen SØK3001 Vår 2011 Bokmål Oppgave 1 I en emprsk undersøkelse benyes førs verrsnsdaa for å esmere sammenhengen mellom regonale bolgprser og regonal nnek En av relasjonene som esmeres er g ved (1)

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle!

menighetsblad #1/2012, årgang 71 Liten kirke og lite skip. Men plass til alle! Srømsgodse menghesblad #1/2012, årgang 71 God PÅSKE Len krke og le skp. Men plass l alle! s. 3 Fnanskrse, eller? s. 6-7 SM årsrappor 2011 s. 9 Gudsjenesen fornyes Andak av Susanne Carlenus Jesus døde for

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken 2005/8 Rapporter Reports Bente Halvorsen, Bodl M. Larsen og Runa Nesbakken Prs- og nntektsfølsomet ulke usoldnngers etterspørsel etter elektrstet, fyrngsoler og ved Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift

1653B/1654B. Installasjonstest på et IT anlegg i drift 65B/654B Installasjonstest på et IT anlegg drft Utførng av testene Spennngsmålnger Testeren kan brkes som et ac voltmeter hvor spennng og frekvens kan vses samtdg ved å sette rotasjonsbryteren tl V. Alle

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring \L,\ E E] Dokd:14004394(11I439-2) E _oelanetaksf 40/25 - SENTRUMSVEIE4 56- "«) VERDl- - NIIO 2/gm f T_ A RAPPORTANSVARLIG: Ing 1 59183/)9 TAKSTMANN {NGENIOR < ) "»\ \A'_L"V -I J 1 MW FrdtjofNansens Ve49,

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer