Rundskriv EØ 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010"

Transkript

1 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: Vår ref.: NVE Arkiv: Kopi: Rundskriv EØ 1/ Om beregning av inneksrammer og kosnadsnorm i vedak om inneksramme for 2010 I dee rundskrive beskrives de kor hvordan de vedae inneksrammene blir beregne. NVE sende varsel om inneksramme for Selskapene har komme med merknader som har medfør endringer i daa i forhold il varslene. Noen av merknadene er av prinsipiell karaker, og i dee rundskrive ar vi opp vår behandling av disse. I forhold il varsel om inneksramme er Krødsherad Everk a u av DEAanalysene i disribusjonsne da de hefer usikkerhe ved deres daagrunnlag. Til slu beskriver vi hvordan vi har beregne foruseningene i vedake når de gjelder NVE-rene, inflasjon og krafpris. Kor om beregningene av inneksrammene Neselskapenes årlige inneksrammer blir fassa eer besemmelsene i forskrif av nr 302 om økonomisk og eknisk rapporering, inneksramme for nevirksomheen og ariffer (konrollforskrifen). Av konrollforskrifen kan man ulede følgende formel: IR = 0,4K + 0,6K * + JP IR er inneksramme i år. K er kosnadsgrunnlage for de enkele neselskap. K * er kosnadsnormen for selskape som fremkommer som e resula av sammenlignende analyser av selskapene baser på daa fra år -2, og som inkluderer KILE-kosnader. JP er illegge for inveseringer, som er åres ilgang i år -2 mulipliser med en fakor på 1,46 ganger referanserene, jf. konrollforskrifen 8-5. For 2010 vil de, på samme måe som i varsele for 2009, bli lag il e illegg for inveseringer er imidlerid sise åre dee blir gjor. Fra og med 2009 er idseerslepe i inneker knye il inveseringer fjerne, og behove for e slik illegg i inneksrammene borfaller derfor fra Kosnadsgrunnlage, K i formelen over fremkommer eer følgende formel: KPI K ( DV + KILE ) + NT P + AVS + AKG 2 rnve = KPI

2 Side 2 DV sår for drifs- og vedlikeholdskosnader, og er inklusive ubealinger il kunder ved svær langvarige avbrudd og individuelle KILE-avaler. KILE sår for KILE-beløp, unna de som er knye il individuelle KILE-avaler. KPI sår for konsumprisindeksen. NT er overføringsap (i MWh), og P er referansepris på kraf. AVS sår for avskrivninger, og AKG er avkasningsgrunnlag (inkluder 1 % for r arbeidskapial) og NVE er referanserenen. Verdier for referanserene, krafpriser og inflasjon er gi i e senere avsni. Kosnadsnormen, K* for hver selskap fremkommer eer sammenlignende analyser baser på DEAmeoden. De er benye en modell for disribusjonsnee og en for regional- og senralnee. De o modellene som er benye er kor beskreve under. På NVEs inernesider ligger e ege noa med veiledning il hvordan selskapenes økonomiske og ekniske rapporering i erapp benyes når kosnadsgrunnlage og grunnlage for kosnadsnormen skal beregnes. Der fremgår de blan anne hvilke poser i erapp de ulike kosnadselemenene er hene fra. Frem il 2009 omfae KILE-ordningen kun langvarige avbrudd, dvs. avbrudd med varighe over re minuer, og KILE ble beregne med ugangspunk i fase saser for ulike slubrukergrupper. De er denne KILE-ordningen som ligger il grunn for KILE i kosnadsgrunnlage i inneksrammen for 2010, eersom vi her benyer KILE-beløp fra NVE har varsle illegg i inneksrammen for 2010 for å kompensere for den uvidede KILE-ordningen. Dee illegge er lag il beregningen av inneksramme. Beregning av kosnadsnormen, K* Beregningene av kosnadsnormene for 2010 blir i sor grad gjennomfør på samme måen som for 2007, 2008 og 2009, slik dee er beskreve i ukas il rappor om modell for kosnadsnorm av , noa om fasseelsen av kosnadsnorm for 2007 av og EMØ rundskriv 5/2007. Neselskapenes oppgaver blir i DEA mål i forhold il selskapenes kosnader i Neselskapenes oppgaver er nærmere beskreve under. Kosnadene måles i 2008-kroner. De oale kosnadene er en sum av drif- og vedlikeholdskosnader, KILE-beløp, neapskosnader, avskrivinger og avkasning på kapial. Summen beregnes som for kosnadsgrunnlage, beskreve over. I avskrivinger og avkasningsgrunnlag i DEA-analysene inkluderes også anlegg finansier med ilskudd. I regionalnesanalysene inngår ikke neap i de oale kosnader. Merkosnadene for neselskaper som er pålag ansvar for krafsysemuredninger holdes, som i 2008 og 2009, uenfor DEA-analysene. For 2010 holdes også merkosnader knye il KDS-ansvar også uenfor analysene. Ny i 2010-inneksrammene er a neapskosnadene og KILE-beløpene ikke er glae ved hjelp av hisoriske gjennomsni, men a de fakiske verdiene for 2008 benyes. Neapskosnaden beregnes ved a e de fysiske neape mulipliseres med e volumveid gjennomsni av sysemprisen på Nordpool Spo AS fra Beregning av sysemprisen er nærmere forklar i senere i rundskrive. NVE-renen for 2008 er lag il grunn ved beregning av kapialkosnadene. Beregning av DEA-resulaene for disribusjonsne Fra og med 2010 er selskapenes DEA-resula i disribusjonsnee il kalibrering beregne ved hjelp av o rinn. I førse rinn beregnes selskapenes DEA-resulaer ved hjelp av en DEA-modell. I rinn o korrigeres DEA-resulaene ved hjelp av resulaene fra en regresjonsanalyse. DEA-resulaene på førse rinn gjøres med beregningsmeodikken som er beskreve i NVE-noa av om fasseelsen av kosnadsnorm for Modellen som benyes er endre ved a grensesnisvariabelen

3 Side 3 er a u. Fra og med 2010 får selskap som eier slike anlegg korriger DEA-resulae si for dee i andre rinn. Grensesni, småkraf, mål ved insaller yelse, og anall øyer som ligger mins én km fra fasland eller nærmese forsyne øy korrigeres ved hjelp av resulaene fra den samme regresjonsanalysen. Oppgavevariablene i disribusjonsnee er: Oppgavevariabler fra 2010 Trinn 1 DEA Anall km høyspen Anall nesasjoner Lever energi Trinn 2 - Regresjonsanalyse Grensesni Småkraf Anall øyer Abonnemener ex friidsboliger Anall friidsboliger Skog Snø Kysklima Eer varsel 2010 har de komme inn kommenarer og korrigeringer fra selskaper på daa som inngår i rinn o. Daaene for øyer og småkraf er oppdaer i henhold il disse kommenarene. Koeffisienene som er benye i rinn o er beregne på ny il vedake. Koeffisienene er funne ved hjelp av en paneldaamodell hvor DEA-resulaene uen supereffekivie over perioden er benye som vensresidevariabel. Grensesni (GRS), insaller yelse med småkraf (SKy) og anall øyer som ligger mindre enn én km fra faslande eller nærmese forsyne øy (aø1) er benye som forklaringsvariabler 1. DEA-resulaene er beregne ved bruk av daaene som ligger il grunn for beregning av de varslede inneksrammene for Disse koeffisienene benyes il å beregne en rammevilkårskorrigering for de enkele selskape, RVK i.. =,, /, /, Ø /, /100 Til sammenligning var koeffisienene i RVK-korrigeringen il varsele: =,, /, /, Ø /, /100 Med de oppdaere daagrunnlage i vedake, har grensesni få li mindre beydning, øyer li øk beydning og småkraf har få øk beydning i rammevilkårskorrigeringen. Beregning av DEA-resulaene for regional- og senralne Oppgavebeskrivelsen i regional- og senralne er den samme som i 2007 og DEA-resulaene er uavhengig av sørrelse. Forklaringsvariablene må derfor også være uavhengige av sørrelse. GRS, SKY og aø1 er ikke de. De er gjor sørrelsesuavhengige ved hjelp av en beregne neverdi (NV).

4 Side 4 Oupu Luflinjer; veke verdi av luflinjer, 185 ulike anleggskomponener Jordkabler; veke verdi av jordkabler, 44 ulike anleggskomponener Sjøkabler; veke verdi av sjøkabler, 34 ulike anleggskomponener Grensesni; Transformaorer, bryere og kompenseringsanlegg Andel linjer i skog med middels il svær høy bonie mulipliser med km luflinjer Forkorelse VLuSR VJoSR VSjoSR GrSRmva LuSR*Skog1 I inneksrammene for 2010 er grensen for a selskaper skal få lov il å være referener i regional- og senralnesanalysene a de har oalkosnader over 12 millioner. Kalibrering av kosnadsnormen Ved fasseelsen av inneksrammene for 2008 ble de benye KPI-jusere 2006-kosnader som e esima på forvenede kosnader i Kosnadsnormen for 2010 kalibreres for avvike i bransjens samlede fakiske kosnader i 2008 og kosnadsgrunnlage som er benye i vedak om inneksrammer for Korrigeringen kommer o år forsinke, og er derfor illag rene for 2008 og Vurdering av Krødsherad Everk endring fra varsel om inneksramme 2010 NVE har moa en rekke merknader knye il Krødsherad Everk i forbindelse med varsel om inneksramme for 2010 og 2011 fra selskaper som har de som referanseselskap i DEA-analysene i disribusjonsnee. NVE har derfor gjor nye vurderinger av selskapes beydning i DEA-analysene og uviklingen i selskapes kosnader de sise årene. Baser på eser beskreve i Edvardsen (2004) 2 fan vi søe for å vurdere Krødsherad Everk nærmere. En es er baser på den såkale Torgersens rho (Trho). Dee er e forholdsall mellom 0 og 1 beregnes på bakgrunn av referanseselskapenes veker, og viser hvor sor beydning e enkel selskap har for andre selskapers DEA-resula. Dersom Trho er 0 har selskape ingen beydning, og er Trho 1 er de kun e selskap som er målesokk for alle andre. Krødsherad Everk har ha en økende Torgersens rho de sise årene. I forbindelse med analysene il vedak for 2010 ble Trho beregne il 0,43. Når denne høye verdien på Trho er kombiner med høy supereffekivie, anbefaler Edvardsen (2004) å vurdere selskape nærmere. En annen es går i korhe u på a man byer om på inpu og oupu, og kjører en ny analyse med bare de opprinnelige referenene. De som nå blir mål il å være effekive ligger på yerkanen av fronen, noe som er ilfelle for Krødsherad everk når man gjør dee med 2008-daa. Krødsherad Everk har vær referen i disribusjonsnee i alle år siden den nye reguleringsmodellen ble a i bruk i NVE var på ilsyn hos selskape våren 2007 og konrollere rapporeringene for 2004 og Siden den gang har selskapes beydning som referen i analysene sadig øk. Selskape fører mye av kosnadene på felles virksomhe og andelen av felles kosnader som føres på nevirksomheen er reduser fra 67 % i 2005 il 41 % i En vesenlig andel av selskapes lønnskosnader har i 2008 bli fordel il krafomseningsvirksomheen, noe som gir grunnlag for nærmere undersøkelser. Sammenhold med de mange merknadene som har komme om spesielle 2 Four Essays on he measuremen of Producive Efficiency, Docoral Thesis av Dag Fjeld Edvardsen, Universiee i Gøeborg, 2004.

5 Side 5 forhold i Krødsherad Everk, har vi komme il a de hefer en vesenlig usikkerhe knye il om de bør kunne være referen for andre selskaper. NVE har derfor funne de hensiksmessig å holde Krødsherad everk uenfor DEA-fronen i disribusjonsnee i 2010-vedake, og vi har varsle ilsyn hos selskape våren NVEs vurdering av kommenarer il varsel om inneksramme for 2010 For selskaper som har kommener på egne eller andre selskapers daa, har vi a hensyn il de forhold der daa benye i varsel har vær feil. Av prinsipielle kommenarer har vi moa innspill fra Defo som kommenerer NVE sin bruk av neverdi som mål på selskapenes sørrelse i rinn 2 i disribusjonsnee. I følge Defo bør selskapene få samme beløp pr enhe av grensesni, øyer eller småkraf i korreksjonsrinne, og de skjer ikke med NVE sin meode. DEA-resulaene er uavhengige av selskapenes sørrelse. Rammevilkårskorreksjonen som gjøres gjennom regresjonsrinne i disribusjonsnesmodellen krever derfor a rammevilkårsvariablene også gjøres sørrelsesuavhengige. NVE benyer her neverdivariabelen (NV), som skal gi urykk for sørrelsen på neoppgaven il de enkele neselskap. Den verdseer neoppgaven u ifra anall km høyspenne, anall nesasjoner og anall abonnener, som også fanger opp lavspenne. Sammenligne med selskapes kosnadsgrunnlag, er NV uavhengig av neanleggenes alder, selskapenes kosnadseffekivie og omfange av rammevilkår, og NVE mener derfor NV er egne som skaleringsvariabel. Når man skal vurdere hvilken kompensasjon e selskap får ved en økning i en av rammevilkårsvariablene kan de være hensiksmessig å se beregningen i o deler; førs korrigering av DEA-resula, og dereer kompensasjon i kronebeløp. NVEs beregningsmåe gjør a alle like selskaper (mål i NV) får samme kompensasjon mål i prosenpoeng for samme mengde rammevilkår. Videre får små selskaper høyere kompensasjon i prosenpoeng enn sore. Årsaken il dee er a e lie selskap har færre anlegg å spre den øke kosnaden på enn e sor selskap, og dee påvirker DEA-resulae for de lille selskape mer enn de sore. De små får alså en sørre reduksjon i si DEA-resula i rinn 1 enn sore selskaper for samme mengde rammevilkår, og for å sikre likebehandling av selskapene er de derfor nødvendig med ulik kompensasjon. Når de gjelder sørrelsen på kompensasjonen i kroner vil denne avhenge av selskapes kosnadsgrunnlag, og denne uregningen følger den samme logikken som den ordinære uregningen av kosnadsnormen. Forholde mellom selskapes kosnadsgrunnlag og NV vil følgelig besemme kompensasjonen i kroner. Selskapene vil ha ulik forholdsall pga forhold som ulik kosnadseffekivie, rammevilkår, og alder på neanlegg. Dersom man i sede for de selskapsspesifikke forholdsalle beskreve over velger å benye en generell skaleringsfakor vil o ing skje. For de førse vil de være de sore selskapene med sin kosnadssrukur som besemmer skaleringsfakoren u i fra sin vek i beregningen. For de andre vil mange av de små selskapene oppleve å få for lie kompensasjon for rammevilkår i rinn 2. NVE vil arbeide med en videreuvikling av rinn 2 i disribusjonsnee frem mo sommeren Bruken av NV vil bli diskuer nærmere i dee arbeide. Referanserene, inflasjon og referansepris på kraf for 2010 I dee avsnie vises en oversik over relevane foruseninger som ligger il grunn for beregning av inneksrammen. Oversiken inkluderer også de foruseningene som ble benye il varsel om

6 Side 6 inneksramme for Dee varsele ble send selskapene i brev daer I varsele ble de benye esimere verdier på disse sørrelsene, og derfor er de differanse mellom paramerene benye i varsele i forhold il i vedake. Referanserene NVE skal ved fasseelsen av årlig inneksramme benye en referanserene som fremkommer ved 1,14 * r + 2,39 %, der r er årlig gjennomsni av effekiv rene for 5 års sasobligasjon slik denne beregnes av Norges Bank. Renen for 5 års sasobligasjoner for 2010 oppgis på Norges Bank sine hjemmesider å ha vær 2,83 ps. Referanserenen blir da: R NVE = 1,14*2,83 + 2,39 R NVE = 5,62 % Esimer verdi il varsel var 6,5 %. Referansepris på kraf I henhold il forskrif om økonomisk og eknisk rapporering skal de som årlig referansepris på kraf benyes en volumveid månedspris illag e påslag på 11 NOK/MWh. Månedspris er gjennomsnilig akuell lokal områdepris fra markedsplasskonsesjonæren. Som grunnlag for vek benyes månedlig bruoforbruk slik den fremkommer i NVEs koridssaisikk for alminnelig forsyning. Fra ble anall prisområder uvide il fire, og fra uke 11/2010 ble analle yerligere øk il fem. De månedlige gjennomsnilige områdeprisene er hene fra Nord Pool Spo AS for de fem gjeldene områdene. Den årlige referanseprisen på kraf i de fem områdene finner vi da ved å a gjennomsnie av de volumveide månedsprisene og legge il påslage på 11 NOK/MWh: Hvilken pris som er benye for de enkele selskap fremgår av vedak om inneksramme for 2010.

7 Side 7 Måned Bruo Forbruk GWh Vek NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Jan , ,32 383,70 540,92 538,27 383,70 Feb , ,71 453,40 777,57 760,90 453,40 Mar , ,36 449,62 511,86 477,79 452,38 Apr , ,48 385,46 371,92 370,82 385,49 Mai , ,46 355,83 342,10 342,24 356,32 Jun , ,27 362,49 350,53 355,62 363,20 Jul , ,80 365,80 366,32 365,36 365,80 Aug , ,87 339,87 338,88 338,05 339,87 Sep , ,59 384,59 406,23 394,08 384,62 Ok , ,48 396,36 414,55 409,36 396,43 Nov , ,85 436,66 458,44 458,10 445,11 Des , ,90 574,49 727,66 727,66 653,21 Sum Veke pris 459,57 421,13 502,82 496,21 431,87 Inkl 11 NOK/MWh 470,57 432,13 513,82 507,21 442,87 Esimer verdi il varsel var 307 kr/mwh Inflasjon: I vedak om inneksramme skal vi benye konsumprisindeks (KPI) for 2010 og 2008, KPI 2010 /KPI 2008 for inflasjonsjusering av drifs- og vedlikeholdskosnader ( 8-1) og KILE-saser ( 9-2). De er KPI oalindeks som benyes (som for idligere år med inneksrammevedak). KPI for 2008: 123,1 KPI for 2010: 128,8 Dee gir en inflasjon fra 2008 il 2010 på 4,63 %. Esimer KPI 2010 il varsel var 127,7. De varslede illeggene i inneksramme for korvarig KILE var beregne i 2006-kr. Fakoren KPI 2010 /KPI 2006 benyes il å inflasjonsjusere dee il 2010-kroner. KPI for 2006: 117,7 KPI for 2010: 128,8 Dee gir KPI-indeks på 1,09431 Disse illeggene ble varsle i egne brev i november 2010 og inngikk ikke i varsel om inneksramme daer

8 Side 8 Rene og neapspris i DEA-analysene: I de sammenlignende analysene sammenligner vi daa fra I disse analysene benyer vi rene og krafpris fra Rene for 2008 er 7,44 %, dvs. lik den som ble benye i vedak om inneksramme for Neapskosnaden for 2008 som inngår i DEA-analysene for disribusjonsnee er baser på månedlig sysempris for 2008 slik den fremkommer hos Nordpool Spo AS. Disse vekes med månedlig forbruk. Dee gir følgende resulaer: 2008 Elspo månedlige priser Vek Veke pris Januar 364,38 0,11 40,09 Februar 306,94 0,10 30,39 Mars 236,55 0,10 23,98 April 301,55 0,08 25,60 Mai 203,16 0,07 14,06 Juni 323,26 0,06 19,30 Juli 357,58 0,06 19,98 Augus 435,59 0,06 25,93 Sepember 549,44 0,07 37,20 Okober 483,85 0,08 40,86 november 451,08 0,10 44,24 desember 419,62 0,11 46,22 Gj.sni 367,86 NVE vil dermed legge il grunn en sysempris på kraf for 2008 på 367,86 kr/mwh i DEA-analysene i vedak om inneksrammer for 2010.

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011 Rundskriv 1/2012 bokmål Til: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Fra: Seksjon for økonomisk regulering Ansvarlig: Tore Langse Dao: 1.2.2012 Saksnr.: NVE 201004797-13 Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Rundskriv EØ 1/ Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/ Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarleg: Omseningskonsesjonærar med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 01.02.2011 Vår ref.: NVE 200904925 Arkiv: Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om berekning

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Rundskriv ETØ-1/2013 Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2012

Rundskriv ETØ-1/2013 Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2012 Rundskriv Til: Omseningskonsesjonærar med inneksramme Frå: Seksjon for økonomisk regulering Ansvarleg: Siri H. Seinnes Dao: 4.2.2013 Vår ref.: NVE 201106593 Arkiv: 621 Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks 5091

Detaljer

Rundskriv 1/ Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011

Rundskriv 1/ Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011 Rundskriv 1/2012 nynorsk Til: Omsejingskonsesjonærar med inneksramme Seksjon for økonomisk Frå: regulering Ansvarleg: Tore Langse Dao: 1.2.2012 Saksnr.: NVE 201004797-13 Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Frå: Ansvarleg: Omsejingskonsesjonærar med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering. Tore Langse Dao: Saksnr.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om urekning av inneksrammer

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

Infoskriv ETØ-5/2016: Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017

Infoskriv ETØ-5/2016: Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 5.12.2016 Vår ref.: NVE 201605452-5 Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks 5091 Majorsua

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Antall kilometer høyspentnett. Antall nettstasjoner. Antall abonnementer. Andel luftlinjer i barskog med høy og særs høy bonitet

Antall kilometer høyspentnett. Antall nettstasjoner. Antall abonnementer. Andel luftlinjer i barskog med høy og særs høy bonitet 2012. Disse totale kostnadene og oppgavene for 2012 måles mot gjennomsnittlige kostnader og oppgaver for perioden 2008-2012. De totale kostnadene er summen av drift- og vedlikehold, KILE, avskrivinger,

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Besvarelsen av oppgavene nedenfor vil ugjøre de vesenlige grunnlage for karakergivningen, og ugangspunke for den munlige eksaminasjonen. De er meningen

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Status og videre planer EBL Nettkonferansen 2. desember 2008 Tore Langset Innhold Saksbehandling Tilsyn Forskriftsendringer Utviklingen i

Detaljer

Rundskriv EØ-3/2012 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2013

Rundskriv EØ-3/2012 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2013 Rundskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 03.12.2012 Vår ref.: Arkiv: Kopi: NVE Rundskriv EØ-3/2012 Om beregning av inntektsrammer

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Norges vassdrags- og energidirektorat Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Oversikt Om inntektsrammer som virkemiddel Relevante forskjeller

Detaljer

og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 4 Del A - Prognoser SCM200 Innføring i Supply Chain Management

og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 4 Del A - Prognoser SCM200 Innføring i Supply Chain Management Logisikk og ledelse av forsyningskjeder Kapiel 4 Del A - Prognoser M200 Innføring i Suin Man Rasmus Rasmussen PREDIKSJON En prediksjon (forecas forecas) er en prognose over hva som vil skje i framiden.

Detaljer

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene? UNIVERSITETET I STAVANGER Savanger, våren 2011 Bør senralbanken a mer hensyn il boligprisene? En sudie av de norske boligmarkede Av Marie Sjursen Uredning i spesialiseringen Samfunnsøkonomi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2017 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-1/2017 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Detaljer

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye Økonomiske analyser 3/2005 Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torsein Bye Bruk av fossil

Detaljer

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi 006/ Noaer 006 Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 006. Modell og prognose Gruppe for Makroøkonomi I. Innledning og konklusjon 1 På oppdrag fra norske elekroleverandørers landsforening (NEL) har vi uarbeide

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Nyheter, videre planer og samspillet med bransjen EBL Nettkonferansen 4. desember 2007 Tore Langset Innhold Oppsummering av arbeidet i 2007

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlag for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Endring for 2010

Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Endring for 2010 Side 2 Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Statistiske analyser basert på nye data viser at rammevilkårsvariablene som er inkludert i dagens DEAmodell fremdeles fanger

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken 25. mai 2009 Innhold Nettregulering generelt Nettregulering fra 2007 Beskrivelse Effektivitetsmåling Incentiv 2 Nettregulering generelt Nettvirksomhet

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken Temadag EBL 1. november 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2017: Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018

Infoskriv ETØ-4/2017: Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2017: Om beregning av inntektsrammer

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Eksamensoppgave høsen 2 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å beså eksamen, må besvarelsen i hver fall: gi mins re rikige svar

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Infoskriv ETØ-5/2016: Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017

Infoskriv ETØ-5/2016: Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Infoskriv Til: Frå: Ansvarleg: Omsetjingskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering. Tore Langset Dato: Saksnr.: NVE 201605452-5 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-5/2016: Om utrekning av

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris?

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? Rapporer 15/2011 Magne Holsad og Finn Erik L. Peersen Hvordan reagerer srømforbruke i alminnelig forsyning på endringer i spopris? Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer I denne serien

Detaljer

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i FIN3006 Anvend idsserieøkonomeri Faglig konak under eksamen: Kåre Johansen Tlf.: 73 59 19 36 Eksamensdao: 23. mai 2014 Eksamensid (fra-il): 6 imer (09.00 15.00)

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Hva gjør NVE Hva gjør EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 26.05.09 Nettregulering og evige sannheter Et naturlig

Detaljer

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet

Individuelle KILE-avtaler. Ketil Sagen, Energi Akademiet Individuelle KILE-avtaler Ketil Sagen, Energi Akademiet Innhold Hvorfor individuelle KILE-avtaler? Rammeverk Datafangst og databearbeiding Registrering av avbruddskostnad Hva bør en individuelle avtale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Usa eksamen i: ECON315/415 Inroducory Economerics Eksamensdag: Fredag 11. augus 26 Tid for eksamen: kl. 9: 12: Oppgavesee er på 5 sider Tillae hjelpemidler: Alle

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: Hilde Marit Kvile Tore Langset Dato: 26.11.2015 Saksnr.: 201500380-6 Arkiv: 621 Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Denne veiledningen beskriver

Detaljer

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei.

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei. INNHOLD. Dags siuasjon..... Resula fra rafikkellinger..... ÅDT i dag... 4. midig siuasjon... 4 3. Kilder... 5 4. Vedlegg: Trafikkellinger og kar over ellepunk... 6 Trafikkellinger mai 03 i vegkrysse /

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 1.-2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Ny nettregulering - rammebetingelser

Ny nettregulering - rammebetingelser Ny nettregulering - rammebetingelser Svein Sandbakken Kurs: Budsjettering og tariffering 3. og 4. oktober 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken Temadag 26. april 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata 1 0255 Oslo Tlf. 907

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Rundskriv EMØ 4/2007: Sammenslåing av nettselskap under det nye reguleringsregimet

Rundskriv EMØ 4/2007: Sammenslåing av nettselskap under det nye reguleringsregimet Side 1 Nettselskapene Vår dato: Vår ref.: NVE 200703221-4 emø/shst Arkiv: 621 Saksbehandler: Deres dato: Siri H. Steinnes Deres ref.: 22 95 90 28 Rundskriv EMØ 4/2007: Sammenslåing av nettselskap under

Detaljer

Indikatorer for underliggende inflasjon,

Indikatorer for underliggende inflasjon, Indikaorer for underliggende inflasjon i Norge Moren Jonassen, assiserende direkør i Pengepoliisk avdeling, og Einar Wøien Nordbø, konsulen i Økonomisk avdeling i Norges Bank 1 En senralbank som skal syre

Detaljer

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Økonomisk analyser 2/2004 Fører høy oljepris il øk oljeboring? Fører høy oljepris il øk oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knu Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Hvor lenge vil OPEC se seg jen med høye

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007 Notat Til: Fra: Ansvarlig: Olje- og energidepartementet Energiavdelingen Marit Lundteigen Fossdal Dato: 21.10.2009 Saksnr.: NVE 200802911-12 Arkiv: 621 Kopi: Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for

Detaljer

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Grunnlaget for analysene Analysene er basert på NVEs data i forbindelse med varsel om inntektsramme For å unngå «støy» i analysene har vi valgt å holde

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11 1 c Ledermøe - Roarydisrik 2260 Disriksrådsmøe nr 1/10-11 19.8.2010 kl 1815-21.10 Sed: Mjerskaug, Enebakk Innkal av: DG Lena J. Mjerskaug Ordsyrer: DG Lena J. Mjerskaug Delakere: Forfall: Referen: Jan

Detaljer

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden? Økonomiske analyser 6/2004 Teknologisk uvikling og flyende naurgass Teknologisk uvikling og flyende naurgass Vil kosnadene ved nye LNG anlegg falle yerligere i fremiden? Mads Greaker og Eirik Lund Sagen

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 24/02. Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy. Torbjørn Lorentzen Stein Ivar Steinshamn

SNF-RAPPORT NR. 24/02. Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy. Torbjørn Lorentzen Stein Ivar Steinshamn SNF-RAPPORT NR. 24/2 Srukurfond, srukuravgif og verdseing av farøy av Torbjørn Lorenzen Sein Ivar Seinshamn SNF prosjek nr. 5638: Uredning av srukuravgif for fiskeflåen Prosjeke er finansier av Fiskerideparemene

Detaljer

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft Finansielle meoder for produksjonsplanlegging av vannkraf Forord Denne rapporen er skreve ved Norges eknisk-naurvienskapelige universie, høsen 2005, i forbindelse med fordypningsemne Invesering, finans

Detaljer

Løsningsforslag øving 6, ST1301

Løsningsforslag øving 6, ST1301 Løsningsforslag øving 6, ST1301 Oppgave 1 Løse Euler-Loka ligningen ved ruk av Newon's meode. Ana a vi har en organisme med maksimal alder lik n år. Vi ser kun på hunnene i populasjonen. La m i være anall

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme

Veiledning til beregningsgrunnlaget for fastsettelse av inntektsramme Notat Til: Fra: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærer med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 14.10.2008 Vår ref.: NVE inntektsrammer 2009 Arkiv: Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlaget

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høs 2007 Uredning i fordypnings-/spesialfagområde: Regnskap og økonomisk syring Veileder: Kjell Henry Knivsflå En regnskapsbaser verdseelse av Kongsberg Auomoive av Denne

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i FIN3006 Anvend idsserieøkonomeri Faglig konak under eksamen: Kåre Johansen Tlf.: 73 59 9 36 Eksamensdao: 4. juni 05 Eksamensid (frail): 6 imer (09.005.00) Sensurdao:

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme Notat Til: Frå: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013 Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer April 2013 Bakgrunn NVEs regulering av nettselskapene har de seneste årene blitt mer kompleks og vanskeligere å forstå Hvorfor blir effektiviteten som beregnet?

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2017 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-1/2017 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Frå: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: Kopi: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd ~/sa23/eori/bonus8.ex TN STAT 23 V28 Inrodukson il bonus og overskudd Bankinnskudd Ana a vi ønsker å see e viss beløp y i banken ved id = for å ha y n ved id = n. Med en reneinensie δ må vi see inn y =

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Næringspolitisk verksted EBL 1. april Truls Paulsen adm. direktør Dragefossen Kraftanlegg AS

Næringspolitisk verksted EBL 1. april Truls Paulsen adm. direktør Dragefossen Kraftanlegg AS Næringspolitisk verksted EBL 1. april 2009 Truls Paulsen adm. direktør Dragefossen Kraftanlegg AS Agenda Nettregulering og DEA modell Geografifaktorer Skog Snø Kyst Økonomi for Dragefossen Kraftanlegg

Detaljer