Rundskriv EØ 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010"

Transkript

1 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: Vår ref.: NVE Arkiv: Kopi: Rundskriv EØ 1/ Om beregning av inneksrammer og kosnadsnorm i vedak om inneksramme for 2010 I dee rundskrive beskrives de kor hvordan de vedae inneksrammene blir beregne. NVE sende varsel om inneksramme for Selskapene har komme med merknader som har medfør endringer i daa i forhold il varslene. Noen av merknadene er av prinsipiell karaker, og i dee rundskrive ar vi opp vår behandling av disse. I forhold il varsel om inneksramme er Krødsherad Everk a u av DEAanalysene i disribusjonsne da de hefer usikkerhe ved deres daagrunnlag. Til slu beskriver vi hvordan vi har beregne foruseningene i vedake når de gjelder NVE-rene, inflasjon og krafpris. Kor om beregningene av inneksrammene Neselskapenes årlige inneksrammer blir fassa eer besemmelsene i forskrif av nr 302 om økonomisk og eknisk rapporering, inneksramme for nevirksomheen og ariffer (konrollforskrifen). Av konrollforskrifen kan man ulede følgende formel: IR = 0,4K + 0,6K * + JP IR er inneksramme i år. K er kosnadsgrunnlage for de enkele neselskap. K * er kosnadsnormen for selskape som fremkommer som e resula av sammenlignende analyser av selskapene baser på daa fra år -2, og som inkluderer KILE-kosnader. JP er illegge for inveseringer, som er åres ilgang i år -2 mulipliser med en fakor på 1,46 ganger referanserene, jf. konrollforskrifen 8-5. For 2010 vil de, på samme måe som i varsele for 2009, bli lag il e illegg for inveseringer er imidlerid sise åre dee blir gjor. Fra og med 2009 er idseerslepe i inneker knye il inveseringer fjerne, og behove for e slik illegg i inneksrammene borfaller derfor fra Kosnadsgrunnlage, K i formelen over fremkommer eer følgende formel: KPI K ( DV + KILE ) + NT P + AVS + AKG 2 rnve = KPI

2 Side 2 DV sår for drifs- og vedlikeholdskosnader, og er inklusive ubealinger il kunder ved svær langvarige avbrudd og individuelle KILE-avaler. KILE sår for KILE-beløp, unna de som er knye il individuelle KILE-avaler. KPI sår for konsumprisindeksen. NT er overføringsap (i MWh), og P er referansepris på kraf. AVS sår for avskrivninger, og AKG er avkasningsgrunnlag (inkluder 1 % for r arbeidskapial) og NVE er referanserenen. Verdier for referanserene, krafpriser og inflasjon er gi i e senere avsni. Kosnadsnormen, K* for hver selskap fremkommer eer sammenlignende analyser baser på DEAmeoden. De er benye en modell for disribusjonsnee og en for regional- og senralnee. De o modellene som er benye er kor beskreve under. På NVEs inernesider ligger e ege noa med veiledning il hvordan selskapenes økonomiske og ekniske rapporering i erapp benyes når kosnadsgrunnlage og grunnlage for kosnadsnormen skal beregnes. Der fremgår de blan anne hvilke poser i erapp de ulike kosnadselemenene er hene fra. Frem il 2009 omfae KILE-ordningen kun langvarige avbrudd, dvs. avbrudd med varighe over re minuer, og KILE ble beregne med ugangspunk i fase saser for ulike slubrukergrupper. De er denne KILE-ordningen som ligger il grunn for KILE i kosnadsgrunnlage i inneksrammen for 2010, eersom vi her benyer KILE-beløp fra NVE har varsle illegg i inneksrammen for 2010 for å kompensere for den uvidede KILE-ordningen. Dee illegge er lag il beregningen av inneksramme. Beregning av kosnadsnormen, K* Beregningene av kosnadsnormene for 2010 blir i sor grad gjennomfør på samme måen som for 2007, 2008 og 2009, slik dee er beskreve i ukas il rappor om modell for kosnadsnorm av , noa om fasseelsen av kosnadsnorm for 2007 av og EMØ rundskriv 5/2007. Neselskapenes oppgaver blir i DEA mål i forhold il selskapenes kosnader i Neselskapenes oppgaver er nærmere beskreve under. Kosnadene måles i 2008-kroner. De oale kosnadene er en sum av drif- og vedlikeholdskosnader, KILE-beløp, neapskosnader, avskrivinger og avkasning på kapial. Summen beregnes som for kosnadsgrunnlage, beskreve over. I avskrivinger og avkasningsgrunnlag i DEA-analysene inkluderes også anlegg finansier med ilskudd. I regionalnesanalysene inngår ikke neap i de oale kosnader. Merkosnadene for neselskaper som er pålag ansvar for krafsysemuredninger holdes, som i 2008 og 2009, uenfor DEA-analysene. For 2010 holdes også merkosnader knye il KDS-ansvar også uenfor analysene. Ny i 2010-inneksrammene er a neapskosnadene og KILE-beløpene ikke er glae ved hjelp av hisoriske gjennomsni, men a de fakiske verdiene for 2008 benyes. Neapskosnaden beregnes ved a e de fysiske neape mulipliseres med e volumveid gjennomsni av sysemprisen på Nordpool Spo AS fra Beregning av sysemprisen er nærmere forklar i senere i rundskrive. NVE-renen for 2008 er lag il grunn ved beregning av kapialkosnadene. Beregning av DEA-resulaene for disribusjonsne Fra og med 2010 er selskapenes DEA-resula i disribusjonsnee il kalibrering beregne ved hjelp av o rinn. I førse rinn beregnes selskapenes DEA-resulaer ved hjelp av en DEA-modell. I rinn o korrigeres DEA-resulaene ved hjelp av resulaene fra en regresjonsanalyse. DEA-resulaene på førse rinn gjøres med beregningsmeodikken som er beskreve i NVE-noa av om fasseelsen av kosnadsnorm for Modellen som benyes er endre ved a grensesnisvariabelen

3 Side 3 er a u. Fra og med 2010 får selskap som eier slike anlegg korriger DEA-resulae si for dee i andre rinn. Grensesni, småkraf, mål ved insaller yelse, og anall øyer som ligger mins én km fra fasland eller nærmese forsyne øy korrigeres ved hjelp av resulaene fra den samme regresjonsanalysen. Oppgavevariablene i disribusjonsnee er: Oppgavevariabler fra 2010 Trinn 1 DEA Anall km høyspen Anall nesasjoner Lever energi Trinn 2 - Regresjonsanalyse Grensesni Småkraf Anall øyer Abonnemener ex friidsboliger Anall friidsboliger Skog Snø Kysklima Eer varsel 2010 har de komme inn kommenarer og korrigeringer fra selskaper på daa som inngår i rinn o. Daaene for øyer og småkraf er oppdaer i henhold il disse kommenarene. Koeffisienene som er benye i rinn o er beregne på ny il vedake. Koeffisienene er funne ved hjelp av en paneldaamodell hvor DEA-resulaene uen supereffekivie over perioden er benye som vensresidevariabel. Grensesni (GRS), insaller yelse med småkraf (SKy) og anall øyer som ligger mindre enn én km fra faslande eller nærmese forsyne øy (aø1) er benye som forklaringsvariabler 1. DEA-resulaene er beregne ved bruk av daaene som ligger il grunn for beregning av de varslede inneksrammene for Disse koeffisienene benyes il å beregne en rammevilkårskorrigering for de enkele selskape, RVK i.. =,, /, /, Ø /, /100 Til sammenligning var koeffisienene i RVK-korrigeringen il varsele: =,, /, /, Ø /, /100 Med de oppdaere daagrunnlage i vedake, har grensesni få li mindre beydning, øyer li øk beydning og småkraf har få øk beydning i rammevilkårskorrigeringen. Beregning av DEA-resulaene for regional- og senralne Oppgavebeskrivelsen i regional- og senralne er den samme som i 2007 og DEA-resulaene er uavhengig av sørrelse. Forklaringsvariablene må derfor også være uavhengige av sørrelse. GRS, SKY og aø1 er ikke de. De er gjor sørrelsesuavhengige ved hjelp av en beregne neverdi (NV).

4 Side 4 Oupu Luflinjer; veke verdi av luflinjer, 185 ulike anleggskomponener Jordkabler; veke verdi av jordkabler, 44 ulike anleggskomponener Sjøkabler; veke verdi av sjøkabler, 34 ulike anleggskomponener Grensesni; Transformaorer, bryere og kompenseringsanlegg Andel linjer i skog med middels il svær høy bonie mulipliser med km luflinjer Forkorelse VLuSR VJoSR VSjoSR GrSRmva LuSR*Skog1 I inneksrammene for 2010 er grensen for a selskaper skal få lov il å være referener i regional- og senralnesanalysene a de har oalkosnader over 12 millioner. Kalibrering av kosnadsnormen Ved fasseelsen av inneksrammene for 2008 ble de benye KPI-jusere 2006-kosnader som e esima på forvenede kosnader i Kosnadsnormen for 2010 kalibreres for avvike i bransjens samlede fakiske kosnader i 2008 og kosnadsgrunnlage som er benye i vedak om inneksrammer for Korrigeringen kommer o år forsinke, og er derfor illag rene for 2008 og Vurdering av Krødsherad Everk endring fra varsel om inneksramme 2010 NVE har moa en rekke merknader knye il Krødsherad Everk i forbindelse med varsel om inneksramme for 2010 og 2011 fra selskaper som har de som referanseselskap i DEA-analysene i disribusjonsnee. NVE har derfor gjor nye vurderinger av selskapes beydning i DEA-analysene og uviklingen i selskapes kosnader de sise årene. Baser på eser beskreve i Edvardsen (2004) 2 fan vi søe for å vurdere Krødsherad Everk nærmere. En es er baser på den såkale Torgersens rho (Trho). Dee er e forholdsall mellom 0 og 1 beregnes på bakgrunn av referanseselskapenes veker, og viser hvor sor beydning e enkel selskap har for andre selskapers DEA-resula. Dersom Trho er 0 har selskape ingen beydning, og er Trho 1 er de kun e selskap som er målesokk for alle andre. Krødsherad Everk har ha en økende Torgersens rho de sise årene. I forbindelse med analysene il vedak for 2010 ble Trho beregne il 0,43. Når denne høye verdien på Trho er kombiner med høy supereffekivie, anbefaler Edvardsen (2004) å vurdere selskape nærmere. En annen es går i korhe u på a man byer om på inpu og oupu, og kjører en ny analyse med bare de opprinnelige referenene. De som nå blir mål il å være effekive ligger på yerkanen av fronen, noe som er ilfelle for Krødsherad everk når man gjør dee med 2008-daa. Krødsherad Everk har vær referen i disribusjonsnee i alle år siden den nye reguleringsmodellen ble a i bruk i NVE var på ilsyn hos selskape våren 2007 og konrollere rapporeringene for 2004 og Siden den gang har selskapes beydning som referen i analysene sadig øk. Selskape fører mye av kosnadene på felles virksomhe og andelen av felles kosnader som føres på nevirksomheen er reduser fra 67 % i 2005 il 41 % i En vesenlig andel av selskapes lønnskosnader har i 2008 bli fordel il krafomseningsvirksomheen, noe som gir grunnlag for nærmere undersøkelser. Sammenhold med de mange merknadene som har komme om spesielle 2 Four Essays on he measuremen of Producive Efficiency, Docoral Thesis av Dag Fjeld Edvardsen, Universiee i Gøeborg, 2004.

5 Side 5 forhold i Krødsherad Everk, har vi komme il a de hefer en vesenlig usikkerhe knye il om de bør kunne være referen for andre selskaper. NVE har derfor funne de hensiksmessig å holde Krødsherad everk uenfor DEA-fronen i disribusjonsnee i 2010-vedake, og vi har varsle ilsyn hos selskape våren NVEs vurdering av kommenarer il varsel om inneksramme for 2010 For selskaper som har kommener på egne eller andre selskapers daa, har vi a hensyn il de forhold der daa benye i varsel har vær feil. Av prinsipielle kommenarer har vi moa innspill fra Defo som kommenerer NVE sin bruk av neverdi som mål på selskapenes sørrelse i rinn 2 i disribusjonsnee. I følge Defo bør selskapene få samme beløp pr enhe av grensesni, øyer eller småkraf i korreksjonsrinne, og de skjer ikke med NVE sin meode. DEA-resulaene er uavhengige av selskapenes sørrelse. Rammevilkårskorreksjonen som gjøres gjennom regresjonsrinne i disribusjonsnesmodellen krever derfor a rammevilkårsvariablene også gjøres sørrelsesuavhengige. NVE benyer her neverdivariabelen (NV), som skal gi urykk for sørrelsen på neoppgaven il de enkele neselskap. Den verdseer neoppgaven u ifra anall km høyspenne, anall nesasjoner og anall abonnener, som også fanger opp lavspenne. Sammenligne med selskapes kosnadsgrunnlag, er NV uavhengig av neanleggenes alder, selskapenes kosnadseffekivie og omfange av rammevilkår, og NVE mener derfor NV er egne som skaleringsvariabel. Når man skal vurdere hvilken kompensasjon e selskap får ved en økning i en av rammevilkårsvariablene kan de være hensiksmessig å se beregningen i o deler; førs korrigering av DEA-resula, og dereer kompensasjon i kronebeløp. NVEs beregningsmåe gjør a alle like selskaper (mål i NV) får samme kompensasjon mål i prosenpoeng for samme mengde rammevilkår. Videre får små selskaper høyere kompensasjon i prosenpoeng enn sore. Årsaken il dee er a e lie selskap har færre anlegg å spre den øke kosnaden på enn e sor selskap, og dee påvirker DEA-resulae for de lille selskape mer enn de sore. De små får alså en sørre reduksjon i si DEA-resula i rinn 1 enn sore selskaper for samme mengde rammevilkår, og for å sikre likebehandling av selskapene er de derfor nødvendig med ulik kompensasjon. Når de gjelder sørrelsen på kompensasjonen i kroner vil denne avhenge av selskapes kosnadsgrunnlag, og denne uregningen følger den samme logikken som den ordinære uregningen av kosnadsnormen. Forholde mellom selskapes kosnadsgrunnlag og NV vil følgelig besemme kompensasjonen i kroner. Selskapene vil ha ulik forholdsall pga forhold som ulik kosnadseffekivie, rammevilkår, og alder på neanlegg. Dersom man i sede for de selskapsspesifikke forholdsalle beskreve over velger å benye en generell skaleringsfakor vil o ing skje. For de førse vil de være de sore selskapene med sin kosnadssrukur som besemmer skaleringsfakoren u i fra sin vek i beregningen. For de andre vil mange av de små selskapene oppleve å få for lie kompensasjon for rammevilkår i rinn 2. NVE vil arbeide med en videreuvikling av rinn 2 i disribusjonsnee frem mo sommeren Bruken av NV vil bli diskuer nærmere i dee arbeide. Referanserene, inflasjon og referansepris på kraf for 2010 I dee avsnie vises en oversik over relevane foruseninger som ligger il grunn for beregning av inneksrammen. Oversiken inkluderer også de foruseningene som ble benye il varsel om

6 Side 6 inneksramme for Dee varsele ble send selskapene i brev daer I varsele ble de benye esimere verdier på disse sørrelsene, og derfor er de differanse mellom paramerene benye i varsele i forhold il i vedake. Referanserene NVE skal ved fasseelsen av årlig inneksramme benye en referanserene som fremkommer ved 1,14 * r + 2,39 %, der r er årlig gjennomsni av effekiv rene for 5 års sasobligasjon slik denne beregnes av Norges Bank. Renen for 5 års sasobligasjoner for 2010 oppgis på Norges Bank sine hjemmesider å ha vær 2,83 ps. Referanserenen blir da: R NVE = 1,14*2,83 + 2,39 R NVE = 5,62 % Esimer verdi il varsel var 6,5 %. Referansepris på kraf I henhold il forskrif om økonomisk og eknisk rapporering skal de som årlig referansepris på kraf benyes en volumveid månedspris illag e påslag på 11 NOK/MWh. Månedspris er gjennomsnilig akuell lokal områdepris fra markedsplasskonsesjonæren. Som grunnlag for vek benyes månedlig bruoforbruk slik den fremkommer i NVEs koridssaisikk for alminnelig forsyning. Fra ble anall prisområder uvide il fire, og fra uke 11/2010 ble analle yerligere øk il fem. De månedlige gjennomsnilige områdeprisene er hene fra Nord Pool Spo AS for de fem gjeldene områdene. Den årlige referanseprisen på kraf i de fem områdene finner vi da ved å a gjennomsnie av de volumveide månedsprisene og legge il påslage på 11 NOK/MWh: Hvilken pris som er benye for de enkele selskap fremgår av vedak om inneksramme for 2010.

7 Side 7 Måned Bruo Forbruk GWh Vek NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Jan , ,32 383,70 540,92 538,27 383,70 Feb , ,71 453,40 777,57 760,90 453,40 Mar , ,36 449,62 511,86 477,79 452,38 Apr , ,48 385,46 371,92 370,82 385,49 Mai , ,46 355,83 342,10 342,24 356,32 Jun , ,27 362,49 350,53 355,62 363,20 Jul , ,80 365,80 366,32 365,36 365,80 Aug , ,87 339,87 338,88 338,05 339,87 Sep , ,59 384,59 406,23 394,08 384,62 Ok , ,48 396,36 414,55 409,36 396,43 Nov , ,85 436,66 458,44 458,10 445,11 Des , ,90 574,49 727,66 727,66 653,21 Sum Veke pris 459,57 421,13 502,82 496,21 431,87 Inkl 11 NOK/MWh 470,57 432,13 513,82 507,21 442,87 Esimer verdi il varsel var 307 kr/mwh Inflasjon: I vedak om inneksramme skal vi benye konsumprisindeks (KPI) for 2010 og 2008, KPI 2010 /KPI 2008 for inflasjonsjusering av drifs- og vedlikeholdskosnader ( 8-1) og KILE-saser ( 9-2). De er KPI oalindeks som benyes (som for idligere år med inneksrammevedak). KPI for 2008: 123,1 KPI for 2010: 128,8 Dee gir en inflasjon fra 2008 il 2010 på 4,63 %. Esimer KPI 2010 il varsel var 127,7. De varslede illeggene i inneksramme for korvarig KILE var beregne i 2006-kr. Fakoren KPI 2010 /KPI 2006 benyes il å inflasjonsjusere dee il 2010-kroner. KPI for 2006: 117,7 KPI for 2010: 128,8 Dee gir KPI-indeks på 1,09431 Disse illeggene ble varsle i egne brev i november 2010 og inngikk ikke i varsel om inneksramme daer

8 Side 8 Rene og neapspris i DEA-analysene: I de sammenlignende analysene sammenligner vi daa fra I disse analysene benyer vi rene og krafpris fra Rene for 2008 er 7,44 %, dvs. lik den som ble benye i vedak om inneksramme for Neapskosnaden for 2008 som inngår i DEA-analysene for disribusjonsnee er baser på månedlig sysempris for 2008 slik den fremkommer hos Nordpool Spo AS. Disse vekes med månedlig forbruk. Dee gir følgende resulaer: 2008 Elspo månedlige priser Vek Veke pris Januar 364,38 0,11 40,09 Februar 306,94 0,10 30,39 Mars 236,55 0,10 23,98 April 301,55 0,08 25,60 Mai 203,16 0,07 14,06 Juni 323,26 0,06 19,30 Juli 357,58 0,06 19,98 Augus 435,59 0,06 25,93 Sepember 549,44 0,07 37,20 Okober 483,85 0,08 40,86 november 451,08 0,10 44,24 desember 419,62 0,11 46,22 Gj.sni 367,86 NVE vil dermed legge il grunn en sysempris på kraf for 2008 på 367,86 kr/mwh i DEA-analysene i vedak om inneksrammer for 2010.

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris?

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? Rapporer 15/2011 Magne Holsad og Finn Erik L. Peersen Hvordan reagerer srømforbruke i alminnelig forsyning på endringer i spopris? Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer I denne serien

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og diskonteringsrenter

Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og diskonteringsrenter concep Kåre P. Hagen Verdseing av fremiden. Tidshorison og diskoneringsrener Concep rappor Nr 27 concep concep Kåre P. Hagen Verdseing av fremiden. Tidshorison og diskoneringsrener Concep rappor Nr 27

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer