nr 39/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39/14-2014.09.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 39/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 39/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Singlebucker HEAR NORGE HENNING BERGER ARNESEN, Kvastebyveien 178, 1747 SKJEBERG, Klasse 9 Mikrofoner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYKE NØSTER AS, Øvre Rosnesvei 15, 3370 VIKERSUND, Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMILING FACES Smiling Faces AB, Kungsbron 19, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Kaffe; kaffebønner; kaffeessens; kaffedrikker; hele kaffebønner; ristede kaffebønner; malte kaffebønner; drikker (kaffebaserte); kaffebaserte drikker; kaffedrikker med melk; drikker basert på kaffe; drikker laget av kaffe; kaffe i brygget form; kaffe i malt form; kaffebaserte drikker som inneholder melk; kaffe, te, kakao og erstatninger dertil; kaffe (risted, i pulver-, granulat- eller drikkeform); teblader; rooibos-te; aromatiske teer (ikke for medisinsk bruk); chai-te; teposer for fremstilling av ikke-medisinsk te; teposer (ikke medisinske); teer (ikke medisinske); teer som inneholder sitron (ikke medisinske); te smaksatt av appelsiner (ikke for medisinske formål); svart te (engelsk te); lapsong souchong-te; te for infusjon; drikker (tebaserte); finere bakverk; bakverk som inneholder frukt; petitfourer (bakverk); krydrede bakverk; bakverk som inneholder krem; bakverk laget av wienerdeig; bakverk som inneholder krem og frukt; bakverk, konfektyrer, sjokolade og desserter; bakverk, kaker, terter og kjeks (småkaker). Klasse 31 Ferske frukter; nøtter (frukt); fersk frukt; nøtter (frukter); ubearbeidede frukter; ferske tropiske frukter; blandede frukter (ferske); mandariner (frukt, ferske). Klasse 35 Administrasjonstjenester vedrørende utvikling av bedrifter; informasjonstjenester vedrørende arbeid og utviklingsmuligheter; konsultasjoner vedrørende bedriftsledelse og -organisasjon; assistanse, rådgivning og konsultasjoner vedrørende bedriftsledelse; assistanse, rådgivning og konsultasjoner vedrørende bedriftsorganisasjon. Klasse 39 Leveringstjenester; transport og leveranse av varer; transporter og leveranser av varer; leveranser av kurver som inneholder mat- og drikkevarer; leveranser av gavekurver med utvalgte varer for spesielle anledninger eller med spesielle temaer; leveranser (vare-); leveranse av ferdiglagede matretter og drikker; frukttransporter; distribusjonstjenester vedrørende drikker så som alkoholholdige drikker; transport av matvarer. 3

4 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FENDER UTLEIEFARMASØYTENE AS, Rådhusveien 2-4, 4640 SØGNE, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker ogfruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.internasjonalt godkjente (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INNIT AS, Storhamargata 44, 2317 HAMAR, Klasse 35 Systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Akademier. Korrespondanseundervisning. Yrkesfaglig opplæring. Nettbasert undervisning og oppfølging. Klasse 42 Elektronisk datalagring. Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside. Konvertering av av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media. Softwaretjenester. Utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REJLERS NORGE AS, Strømsveien 102, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 37 Tjenester vedrørende bygging av kraftledninger; inspeksjon av byggeprosjekter; byggeledelse; byggeprosjektledelse; installasjonsvirksomhet vedrørende elektriske installasjoner. Klasse 41 Organisering og ledelse av seminarer og kurs, organisering og ledelse av konferanser. Klasse 42 Teknisk konsulent- og ingeniørvirksomhet; rådgivende ingeniørtjenester relatert til elektriske installasjoner og elektrisitetsforsyning; rådgivende ingeniørtjenester relatert til elektrisitetsforsyning og elektriske anlegg; teknisk konsulentvirksomhet innen bygg- og anleggsbransjen herunder vedrørende infrastruktur, vann- og miljøteknikk, energi- og kraftteknikk samt industri; rådgivning og planlegging i forbindelse med byggvirksomhet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTAREGGIA ALTADONNA SRL, Via di Fabbiolle, 82 Località Poggio Ugolino, IT IMPRUNETA (FI), Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 33 Viner. 4

5 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCALYST Regeneron Pharmaceuticals Inc, 777 Old Saw Mill River Road, US-NY10591 TARRYTOWN, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Injiserbare farmasøytiske og medisinske preparater som må oppbevares kjølig, for regulering av immun- og betennelsesreaksjoner og for behandling av betennelsessykdommer og -lidelser, akutt betennelsesartritt, og betennelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Appear Appear TV AS, Postboks 8 Lilleaker, 0216 OSLO, Klasse 9 Apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; databehandlingsutstyr. Klasse 38 Telekommunikasjon. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; dataprogrammeringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELTA Delta System AS, Storebotn Næringspark, 5300 KLEPPESTØ, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 6 Stillaser i metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gwind Gwind AS, c/o Ipark v. Prekubator, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Klasse 6 Stålkonstruksjoner. Klasse 7 Vindturbin. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av elektriske apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gwind AS, c/o Ipark v. Prekubator, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Klasse 6 Stålkonstruksjoner. Klasse 7 Vindturbin. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av elektriske apparater. 5

6 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADVOKAT EIVIND ARNTSEN, Orreskogen 5 A, 0788 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENDORSTAN Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater; vitamin- og mineralpreparater. Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen krabbegiljotin ODD NORMANN RØMTELAND, Elvegata 33, 4614 KRISTIANSAND S, Klasse 8 Verktøy. 6

7 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, Takatsuji-cho Mizuho-ku, JP NAGOYA CITY, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Tenningsapparater og deres tilbehør som deler av forbrenningsmotorer av alle slag, nemlig tennplugger, glødeplugger, tennplugghetter, tennpluggledninger og tennpluggtenningsspoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VACATION SOONER WorldVentures Holdings, 5100 Tennyson Pkwy, US- TX75024 PLANO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringe reiseinformasjon og gjøre reservasjoner for transport, turer, båtcruise, attraksjoner, nemlig sightseeing/rundturer, og reise, ved bruk av telefon, computer og elektroniske kommunikasjonsnettverk; en gros reiseklubbtjenester innenfor området å fremskaffe reiseinformasjon og gjøre reservasjoner for reisebilletter, lufttransport og fornøyelsesbåtcruise og tilveiebringe reiseinformasjon. Klasse 41 Gjøre reservasjoner for attraksjoner, nemlig show, konserter, og underholdningsarrangementer; utdanningstjenester, nemlig tilveiebringe utdannelseskurs relatert til reiseindustrien. Klasse 43 Reisebyråtjenester, nemlig gjøre reservasjoner for midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen gietlitevink GIETLITEVINK MAREN ELISE SKOLEM, Blinken 15, 1349 RYKKINN, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tekstproduksjon og illustrasjoner for sosiale medier og andre formidlingskanaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/114,515 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SanDisk Enterprise IP LLC, 951 SanDisk Drive, US- CA MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Datalagringsinnretninger, nemlig ikke-flyktige minnedrev, flash drev, fastdrev (SSD) eller integrerte minnelagringsdrev. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Leo Vegas International Ltd, DSLR Notaries, (Suite 721) Birkirkara Bypass, MT-BKR2940 BIRKIRKARA, Malta Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Dataprogrammer; programvare; underholdningsprogramvare som dataspill; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med datamaskiner; dataprogrammer nedlastet via Internett (programvare); dataspillprogrammer for spill, flaks- eller 7

8 registrerte varemerker nr 39/14 sjansekonkurranser, gambling, kasinoer, lotterier, spilleautomater, veddemål og gambling. Klasse 38 Telekommunikasjon; nettverk overføring av lyd, bilder, signaler og data; overføring av data via telekommunikasjon; elektronisk kommunikasjonsnett; tilhandehållende av tilgang til datanettverk som muliggjør tilgang til spill-, gambling- og veddemålinformasjon og tjenester via Internett og andre nettverk eller kommunikasjonskanaler; tjenester angående Internett-portal; dataoverføringstjenester via telenett; telefoni; gi tilgang til telekommunikasjonsnett; tilhandehållende av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk eller databaser. Klasse 41 Underholdning; interaktiv underholdning; tjenester relatert til underholdning som tilbys via direkte tilkobling til en database eller Internett; organisering av konkurranser; organisering av spill og konkurranser; organisere og gjennomføring av lotterier; casino, spillog gamblingtjenester; lotteritjenester; tjenester knyttet til veddemål; tjenester for online spill; gamblingtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ServiceLab Hans Morgenroth, Ginsterweg 25, DE NEU- ULM, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskin programvare for å kontrollere automatiske innretninger og anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAKURA SUSHI Domstein ASA, 6706 MÅLØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fisk og sjømat; sjømat- og fiskeprodukter (matvarer); matvarer laget av bearbeidet fisk og/eller sjømat; bearbeidet fiskerogn. Klasse 30 Sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Domstein Sjømat AS, avd Haugesund, Eikeskogvegen 30, 5570 AKSDAL, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fisk og sjømat; sjømat- og fiskeprodukter (matvarer); matvarer laget av bearbeidet fisk og/eller sjømat; bearbeidet fiskerogn. Klasse 30 Sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WINTER SPORT 5 Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd, TyreFort, Wingfoot Way, GB-B249HY BIRMINGHAM, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Einar Tambarskjelve RUNE ØRITSLAND, BAGØYVEGEN 38, 7224 MELHUS, Klasse 32 Øl. Klasse 33 Brennevin. 8

9 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Max Krone APS, Hæsumvej 69, DK-9530 STØVRING, Danmark Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Asia Golden Rice Co Ltd, Village no. 8, Chachoengsao-bang, Pakong Road, Tha Sa-an Sub- District, TH- BANG PAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, Thailand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Ris, produkter laget av ris. Taco Bell Corp, 1 Glen Bell Way, US-CA92618 IRVINE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter oggrønnsaker; potetsnacks, pommes frittes; geleer, syltetøy, kompotter, fruktsauser; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter, snackmat og desserter bestående hovedsakelig av varer i denne klasse; ferdigretter bestående hovedsakelig av kylling; salater. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter, snackmat og desserter bestående hovedsakelig av varer i denne klasse; pizza; pizzabunner; pizzadeig; pizzasauser; tacoskjell; tacosauser; pasta; dressinger og dipsauser; kjøttsauser, kyllingsauser, ostesauser og grønnsaksauser. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, snackbarer, gatekjøkken, kafeer og kantiner; cateringvirksomhet; tilveiebringe matbestillingstjenester via internett. 9

10 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen datamaskiner, Utarbeidelse av dataprogrammer, Utleie av dataprogrammer, Vedlikehold av dataprogrammer og software, Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] MAGIC ART Helge Moe, Asker Terrasse 81, 1384 ASKER, Klasse 25 Ascot [Halstørkle], Badebukser, Badedrakter, Badehetter, Bandanas [halstørkler], Barnetøy, Bekledning for syklister, Belter [bekledning], Benklær, Benklær (dame-), Bukser, Bukseseler, Bærestykker for skjorter, Drakter, Dresser, For, ferdigsydd [deler av klesplagg], Fotballsko, Fottøy, Gensere, Gymnastikksko, Halslinninger, Halvhansker, Halvstøvler, Hansker [bekledning], Hatter, Hetter [klær], Hodebånd [bekledning], Hodeplagg, Hodeslør, Jakker, Jerseyklær, Kapper, Klær, Klær for gymnastikk, Klær for bilister, Kombinasjons-drakter, Leggings [bukser], Leggvarmere, Lueskygger, Morgenkåper, Overall, Ponchoer, Pyjamaser, Regntøy, Sandaler, Shortsskjørt, Sjal, Skihansker, Skistøvler, Skjerf, Skjorte (kortermet), Skjorter, Skjørt, Sko, Skyggeluer, Slips, Slør [bekledning], Snørestøvler, Sokker, Sportssko, Sportsstøvler, Strandsko, Strikkegensere, Strømpebukser, Strømper, Støvler, Støvler for sport, Svetteabsorberende strømper, Svetteabsorberende undertøy, T-skjorter, Truser, Trøyer, Tøfler, Tøysko, Underliv [undertøy], Undertøy, Uniformer, Vester, Våtdrakter for vannsport, Yttertøy Klasse 41 Akademier [utdanning], Artistopptredener, Coaching (veiledning), Digital bildebearbeidelse, Distribusjon av film, Drift av sportsinstallasjoner, Ferieleirtjenester [underholdning], Filmfremvisning, Filmproduksjon på videobånd, Filmproduksjon, andre ennrekalmefilmer, Fotografering, Fysisk trening, Gymnastikkundervisning, Helseklubbtrener, Helseklubbvirksomhet, Informasjon vedrørende utdannelse, Instruksjon [opplæring], Layouttjenester, andre enn for reklameformål, Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), Organisering av sportskonkurranser, Organisering og ledelse av konferanser, Organisering og ledelse av seminarer, Personlig trener [mosjon og trim], Praktisk opplæring [ved demonstrasjon], Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, Showoppsetninger, Skriving av tekster [andre enn for reklameformål], Tekstforfattervirksomhet, Treningsleirtjenester, Underholdningsinformasjon, Underholdningsvirksomhet, Undervisning, Utgivelse av bøker, Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster, Utleie av idrettsplasser og stadioner, Utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer], Videofilming Klasse 42 Design av computersystemer, Emballasjedesign, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk., Grafisk formgiving, Interiørdekorering, Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner, Leie av webserver, Motedesigntjenester, Oppdatering av dataprogrammer, Opprettelse og vedlikehold av websider for andre, Plantegning i forbindelse med bygging, Programmering for (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REVU Bluebeam Software Inc, 766 E. Colorado Boulevard, Suite 200, US-CA91101 PASADENA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare til bruk sammen med applikasjoner for grafisk design og modellering for generering og styring av elektroniske papirdokumenter og for håndtering av tekniske data og arbeidsflyt; programvareapplikasjon for sidegjenkjennelse og - gjengivelse for bruk ved visning, utskrivning, redigering, organisering, annotering og indeksering av elektroniske kommentarer, og overføring av elektroniske dokumenter via et lokalt eller globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nisim International Inc, 510 Applewood Crescent, CA- ONL4K4B4 VAUGHAN, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Hårinhibitor- og hårveksthemmende oppløsninger for lokal påføring; kremer, lotioner og gel for lokal påføring for å hemme og forsinke hårvekst, behandle inngrodde hårstrå og behandle hud etter hårfjerning. 10

11 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPRING HOME Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd, 1 Senoko RoadTee Yih Jia Building, SG SINGAPORE, Singapore Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Bakverk i form av vårruller, vårruller, crêpes, samosa, rekecocktailrundstykker og rekecocktailruller, ark og omslag laget av soyabønner, glutinøse risballer (sesam, peanøtter eller brune bønner), carbonadorundstykker og carbonadoboller, rundstykker og boller med bønnestappe, damprundstykker, smultboller, nudler og kjeks. komponenter til de forannevnte varer; kluter for rengjøring; artikler til rengjøringsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLOW CAPTURE FLOW CAPTURE AS, Vardefoten 32, 2020 SKEDSMOKORSET, Klasse 9 Måleinstrumenter Klasse 39 Transport ved hjelp av oljeledninger Klasse 42 Teknisk forskning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Medalhus RUNE ØRITSLAND, BAGØYVEGEN 38, 7224 MELHUS, Klasse 32 Øl. Klasse 33 Brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEB GrittyFOAM Deb Ltd, Denby Hall Way, GB-DE58JZ DENBY, DERBYSHIRE, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 3 Midler til rengjøring, polering og rensing; renseprodukter for hud; såper; preparater for rensing av hud; kluter og servietter impregnert med renseprodukter; kluter og servietter impregnert med produkter for rensing av hud; kluter og servietter impregnert med rengjøringsmiddel eller rensemiddel; produkter for avfetting; rengjøringsprodukter for overflater, metall eller glass; sjampo; desinfiserende såper; preparater for beskyttelse, vedlikehold, behandling eller pleie av huden; kremer, geléer og lotions for hud. Klasse 21 Dispensere for produkter i flytende form, pasta- eller geléform; såpedispensere; dispensere for håndrensemidler; hudkremdispensere; deler og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jynwel Capital Ltd, 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, CN- HONG KONG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computersoftware; publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra computerdatabaser, internett eller nettsteder; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet on-line fra database eller et globalt computernettverk; on-line finansielle bøker, tidsskrifter og nyhetsbrev (nedlastbare). Klasse 16 Trykksaker og trykte publikasjoner; bøker; aviser; magasiner; tidsskrifter; flygeblad; håndbøker og kataloger. Klasse 35 Regnskapsførsel; bokholderi; forretningsrevisjon; forretningstaksering; forretningsopplysninger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; rådgivning om forretningsledelse og organisasjonsledelse; forretningsundersøkelser; bistand for administrering av lisensiering av varer og tjenester for andre; bistand for ledelse av handels- eller industrivirksomhet; handelsutredninger, herunder innsamling, lagring og behandling av forretningsinformasjon og finansiell informasjon, analyse av utredninger og fremskaffelse av rapporter; administrasjon av data-arkiver; innsamling av informasjon i computerdatabaser; datasøk i computerfiler (for andre); oppstilling av saldooppgaver; dokumentreproduksjon; økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; markedsføring; markedsføringsundersøkelser; kontortjenester; utarbeidelse av lønningslister, utarbeiding av skatteberegning; konsulentvirksomhet vedrørenede personalspørsmål; personellrekruttering; fotokopiering; prisanalyser; Public Relation (PR-virksomhet); beskatning, regnskapskontroll og sekretærtjenester for foretak; avskrift (transcription); stenografi; statistisk 11

12 registrerte varemerker nr 39/14 informasjon; systematerisering av informasjon for bruk i databaser; tekstbehandlingstjenester; rådgivning, konsulentvirksomhet og fremskaffelse av informasjon i forhold til de forannevnte tjenestene. Klasse 36 Formues- og porteføljeforvaltning; taksering av formuer; tjenester i forbindelse med bruk av urealiserte aktiva som sikkerhet for lån; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; veledighetsinnsamlinger; veledighetsinnsamlingstjenester i form av organisering og avholdelse av spesielle arrangementer; finansiell avregning; innsamlingsfond for veledige formål; pengesaker; vurdering av finanskapital; finansiell vurdering på området forsikring, bankvirksomhet og fast eiendom; finansiell rådgivning; finansiell informasjon; finansiell ledelse; finansiell planlegning; finansiell kausjon; finansieringstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; fondsinvestering; ledelse av fond; investeringstjenester; investeringsledelse; monetær virksomhet; utlån mot pantesikkerhet; oppbygging av kapitalfond; egenhandel med verdipapirer; fremskaffelse av finansiering for undervisningstjenester, sosiale velferdstjenester, fattigdomsbekjempelse, tjenester for de nødlidende, akademisk studiestipendium, samfunnstjenester og andre veledige tjenester; forretninger med fast eiendom; finansiell risikostyring; kurtasje av verdipapirer; administrasjon av verdipapirer; verdipapirfinansiering; verdipapirinvesteringer; verdipapirledelsestjenester; verdipapirmarkedsanalyser, forskning og undersøkelser; tjenester i forbindelse med handel med verdipapirer; sponsing av sportslige, kulturelle hendelser og underholdnings- og utdanningshendelser; finansielle tjenester vedrørende forretninger med verdipapirer og handelsvarer; børsnoteringer; børsmeglervirksomhet; rådgivning, konsulentvirksomhet og fremskaffelse av informasjon i forhold til de forannevnte tjenestene. Klasse 41 Fremskaffelse av on-line publikasjoner, bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, flygeblad, håndbøker og kataloger (ikke nedlastbare); utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; rådgivning, konsulentvirksomhet og fremskaffelse av informasjon i forhold til de forannevnte tjenestene. Klasse 42 Fremskaffelse av midlertidig bruk av on-line ikkenedlastbar software for fremskaffelse av tilgang til streaming, pristilbud, nyheter, tabeller og diagrammer og markedsutsikter; leie og leasing av computersoftware; oppdatering, leasing og vedlikehold av computersoftware; computertjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design i den forbindelse; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computerhardware og software; rådgivning, konsulentvirksomhet og fremskaffelse av informasjon i forhold til de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jynwel Capital Ltd, 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road, CN- HONG KONG, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Formues- og porteføljeforvaltning; taksering av formuer; tjenester i forbindelse med bruk av urealiserte aktiva som sikkerhet for lån; meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; veledighetsinnsamlinger; veledighetsinnsamlingstjenester i form av organisering og avholdelse av spesielle arrangementer; finansiell avregning; innsamlingsfond for veledige formål; pengesaker; vurdering av finanskapital; finansiell vurdering på området forsikring, bankvirksomhet og fast eiendom; finansiell rådgivning; finansiell informasjon; finansiell ledelse; finansiell planlegning; finansiell kausjon; finansieringstjenester; konsulentbistand i skattespørsmål; fondsinvestering; ledelse av fond; investeringstjenester; investeringsledelse; monetær virksomhet; utlån mot pantesikkerhet; oppbygging av kapitalfond; egenhandel med verdipapirer; fremskaffelse av finansiering for undervisningstjenester, sosiale velferdstjenester, fattigdomsbekjempelse, tjenester for de nødlidende, akademisk studiestipendium, samfunnstjenester og andre veledige tjenester; forretninger med fast eiendom; finansiell risikostyring; kurtasje av verdipapirer; administrasjon av verdipapirer; verdipapirfinansiering; verdipapirinvesteringer; verdipapirledelsestjenester; verdipapirmarkedsanalyser, forskning og undersøkelser; tjenester i forbindelse med handel med verdipapirer; sponsing av sportslige, kulturelle hendelser og underholdnings- og utdanningshendelser; finansielle tjenester vedrørende forretninger med verdipapirer og handelsvarer; børsnoteringer; børsmeglervirksomhet; rådgivning, konsulentvirksomhet og fremskaffelse av informasjon i forhold til de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZAVICEFTA AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. 12

13 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/174,642 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Klasse 16 Trykksaker, nemlig, magasiner, bøker, hefter, brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev og kataloger innen fagområdet farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Asia Golden Rice Co Ltd, Village no. 8, Chachoengsao-bang, Pakong Road, Tha Sa-an Sub- District, TH- BANG PAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, Thailand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Ris, produkter laget av ris. Mulberry Green Tea Ltd Part, 40 Soi Sutthiniwes, Sutthisan Rd.Samsennok, Huay-Kwang, TH BANGKOK, Thailand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te og kakao. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSUS CONNECTED TOUCH Volvo Car Corp, SE GÖTEBORG, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Signal- og kontrollinstrumenter for oppkopling, regulering og kontrollering av elektroniske funksjoner i kjøretøy; om bord (on board) elektroniske systemer for kjøretøy, nemlig interaktive kontrollsystemer for kjøretøy for integrering, håndtering og tilveiebringe førertilgang til kjøretøysnavigasjonssystem, telefoner, kjøretøymiljøinformasjon, kjøretøykontrollsystemer, og varme- og kjølesystemer for kjøretøy. Klasse 12 Kjøretøy og deler til kjøretøy som inngår i klasse

14 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Domstein Sjømat AS, avd Tromsø, Flyplassvegen 3, 9016 TROMSØ, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Fisk og sjømat; sjømat- og fiskeprodukter (matvarer); matvarer laget av bearbeidet fisk og/eller sjømat; bearbeidet fiskerogn. Klasse 30 Sushi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Inova Evac Norway AS, Merdevegen 1, 3676 NOTODDEN, Klasse 37 Reperasjon og vedlikehold av systemer for avfallshåndtering. Klasse 40 Forbrenning av søppel og avfall, informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering av avfall og søppel, forbrenning og destruksjon av avfall, forbrenning av søppel, forbrenning av avfall, avfallsbehandling [gjenvinning], avløpsvannbehandling, recycling of trash, resirkulering av avfall, resirkulering av avfall og fremskaffelse av relatert informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILBERG Wilberg AS, Fabrikkveien 8, 4033 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; eddik, sauser; is; pastiller; tyggegummi; muslibarer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; kafeteriar, restauranter; mat- og drikkecatering, snackbarer; midlertidig innlosjering. Rica Hotels AS, Postboks 3, 1375 BILLINGSTAD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; butlertjenester [hovmestertjenester], bartjenester; catering; formidling av midlertidig losji; hoteller; hotellreservering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av mote- og konferanserom; utleie av utstillingslokaler; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; skjønnhetssalonger; skjønnhetspleietjenester; frisørsalonger; tyrkiske bad. 14

15 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rica Hotels AS, Postboks 3, 1375 BILLINGSTAD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; butlertjenester [hovmestertjenester], bartjenester; catering; formidling av midlertidig losji; hoteller; hotellreservering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av mote- og konferanserom; utleie av utstillingslokaler; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; skjønnhetssalonger; skjønnhetspleietjenester; frisørsalonger; tyrkiske bad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hubro HUBRO ENTERPRISES AS, Elvadalen 12, 6523 FREI, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SILUMBRA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VISPLI Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 15

16 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SBS TV A/S, H.C. Andersens Boulevard 1, DK-1550 KØBENHAVN V, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder, CD-plater for lyd/bilder, lydbånd, kassettbånd, grammofonplater, eksponerte filmer, videobånd. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, kringkasting av radio- og tv-programmer, kabel-tv kringkasting, satelittoverføringer, radiostreaming. Klasse 41 Underholdning, produksjon av radio- og tvprogrammer, produksjon av show, studio for lydopptak, produksjon av videofilm og lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLT Volt Fashion AS, Bergerveien 5, 1377 BILLINGSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 14 Smykker og edelstener; mansjettknapper; bijouterivarer; ur og klokker. Klasse 16 Aviser, blader, magasiner. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; bager, ryggsekker, kofferter, dokumentmapper, lommebøker; paraplyer. Klasse 25 Klær, hodeplagg, fottøy; slips, sløyfer, skjerf, halstørkler. Klasse 35 Salg av smykker og edelstener,mansjettknapper, bijouterivarer, ur, klokker, bager, ryggsekker, kofferter, dokumentmapper, lommebøker, paraplyer, klær, hodeplagg, fottøy; slips, sløyfer, skjerf, halstørkler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av aviser, blader og magasiner. LUFT DESIGN AS, Hausmannsgt. 17, 0182 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TROFÉ Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLOW-TEKNIKK FLOW-TEKNIKK AS, Box 244, 1377 BILLINGSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet. 16

17 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norske Vandrerhjem, v/milena Tevanovic, Postboks 53 Nydalen, 0409 OSLO, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Feriehus; ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hotellreservering; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonatdrift; pensjonater; pensjonatreservering; reservering av midlertidig innkvartering; turisthytter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FJELLBRYGGERIET DA, Rønjomsgrendi 6, 3844 ÅMOTSDAL, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 40 Brygging av øl. Klasse 43 Bartjenester, hotellservering, restauranter, gjestegårder. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. vitamin- og mineraltabletter;kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vita AS, Postboks 6013, Etterstad, 0601 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VITAHELSE Vita AS, Postboks 6013, Etterstad, 0601 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VITA AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av 17

18 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jupiter Investment Management Group Ltd, 1 Grosvenor Place, GB-SW1X 7JJ LONDON, Storbritannia Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Finansielle tjenester; kapitalforvaltning; aksjefondsforvaltning; fondsforvaltning; hedge-fund forvaltning; pensjonsfondsforvaltning; offshorefondsforvaltning; fondsforvaltning for private; forvaltning av kollektive investeringer (investment trust management); corporate finance; rådgivning i forbindelse med alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , ID, J (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERE Global BV, De Run 1115, NL-5503LB VELDHOVEN, Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare og -maskinvare som gjør det mulig å søke og bestemme posisjonen til varer, gjenstander, personer, steder, arrangementer, bygninger og severdigheter (POIs); posisjonsbaserte programvareapplikasjoner; posisjonsbevisste programvareapplikasjoner; dataprogramvare og - maskinvare som tilveiebringer rutetider og ruter for kollektivtrafikk; dataprogramvare og -maskinvare som tilveiebringer trafikk- og parkeringsinformasjon; dataprogramvare og -maskinvare som tilveiebringer navigasjonsinformasjon; dataprogramvare og - maskinvare som tilveiebringer kartinformasjon; dataprogramvare og -maskinvare som tilveiebringer reiseinformasjon, turistinformasjon, underholdnings- og utdannelsesinformasjon, samt informasjon om vær, handling, sosiale og "live"-arrangementer, severdigheter (POIs), sportsbegivenheter, kulturarrangementer, mat og drikke; dataprogramvare og -maskinvare som tilveiebringer informasjon om helse, kondisjon og velvære; dataprogramvare og - maskinvare som tilveiebringer ansettelsesinformasjon; dataprogramvare og -maskinvare som gjør det mulig å høre på musikk, lese elektroniske meldinger, chatte og browse på internett; dataprogramvare og -maskinvare som tilveiebringer prisinformasjon; dataprogramvare og -maskinvare som muliggjør online betaling og fjernbetaling; dataprogramvare og -maskinvare som muliggjør fjernstyring og -kontroll av kjøretøyparametre, samt parametre til husholdningsutstyr og til elektroniske enheter og utstyr; nedlastbar programvare i form av en mobilapplikasjon for fremvisning og deling av en brukers posisjon, og for å finne, lokalisere og samhandle med andre brukere; dataprogramvare og - maskinvare relatert til fotografi, globale posisjoneringssystemer, kart, digitale dagbøker, elektroniske lommekalendere, online blogging, digitale fotoalbumer og sosial meldingsformidling; programvare for visuell gjenkjennelse; programvare for geoposisjonering; programvare for ansiktsgjenkjennelse; programvare for stedsgjenkjennelse; programvare for gjenkjennelse av bygninger og gjenstander; digitale kart; mobiltelfoner, smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr; GPS-apparater; navigasjonsapparater for kjøretøyer (kjøredatamaskiner); navigasjonsinstrumenter; satellittbaserte navigasjonsapparater; optiske, veie- og målesensorer; lydsensorer; taktile sensorer; posisjons-, posisjonerings-, bevegelses- og trykksensorer; fuktighetssensorer; sensoremulatorer; kartdrevne programvareapplikasjoner; grensesnitt for applikasjonsprogrammering (APIs); grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) som leverer dynamiske data; utviklingsverktøy for programvare; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktplater, DVDer og andre digitale opptaksmedier, andre enn forhånsinnspilte kompaktplater og DVDer inneholdende musikk og filmer; databehandlingsutstyr; utviklingsverktøy for programvare, nemlig programvare for programvareutvikling og digitale veiledninger og dokumentasjon om programvareutvikling; programvare for programvareutvikling som anvendes for å lage og bruke digitale kart og databaser; dataprogramvare for bruk ved oppdatering, fremvisning og manipulasjon av data; dataprogramvare for bruk ved posisjonsbaserte tjenester; dataprogramvare for bruk i kartleggingstjenester; programvareapplikasjoner for kartlegging; programvareapplikasjoner og maskinvare som gjør det mulig for brukeren å få tak i posisjonsrelatert informasjon; optiske varer; briller (optikk); solbriller; beskyttelsesbriller for sport; brilleinnfatninger; brilleglass. Klasse 35 Posisjonsbaserte annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; innsamling og systematisering av informasjon og data for bruk i datamaskin-databaser; innsamling av statistikk; online reklamevirksomhet på et datanettverk; fremstilling av varer på kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsbruk; utleie av reklameplass; utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; salgsfremmende tjenester for andre; datastyrt online detaljhandelstjenester innen området programvareapplikasjoner for bruk sammen med datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner, 18

19 registrerte varemerker nr 39/14 nettbrett, briller, armbåndsur, husholdningsutstyr og andre elektroniske enheter. Klasse 38 Tilveiebringelse av tilgang til en samling av dataprogramvare ved hjelp av globale datainformasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til en database med dataprogramvare; tilveiebringelse av tilgang til en online plattform som inneholder en samling av dataprogramvare; tilveiebringelse av tilgang til en online plattform som inneholder en samling av kart; mobile telekommunikasjonstjenester, disse tjenestene unntatt kabel- og satelitt-tv kringkastingstjenester og unntatt overføring av filmer og TV-serier og programmer via Internett, mobile eneheter, eller liknende teknologi; overføring av digitale mapper; overføring av meldinger og bilder; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til en samling av data ved hjelp av globale datainformasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til en online plattform som inneholder en samling av data og bilder. Klasse 39 GPS-navigasjonstjenester; transport-, trafikk- og reiseinformasjonstjenester; turistinformasjonstjenester; posisjoneringstjenester for varer, steder, arrangementer, bygninger, gjenstander og personer; kartleggingstjenester; veibeskrivelses- og ruteveiledningstjenester; stedssøketjenester; fysisk lagring av elektronisk lagrede data eller dokumenter; tilveiebringelse av informasjon om drivstoffpriser. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskinvare og - programvare; dataprogrammering; tilveiebringelse av online [ikke nedlastbar] programvare for fremvisning og deling av en brukers posisjon og for å finne, lokalisere og samhandle med andre brukere; tilveiebringelse av online [ikke nedlastbar] posisjonsbasert programvare; tilveiebringelse av online [ikke nedlastbar] posisjonsbevisst programvare; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare registre og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk og audiovisuell informasjon, ved hjelp av globale datainformasjonsnettverk; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; datakonvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kartlagingstjenester; vertskap for datasteder [nettsteder]; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke nedlastbar programvare for bruk som et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API); tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke nedlastbare utviklingsverktøy for programvare; programvare som en tjeneste [SaaS]; tilveiebringelse av værinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skiltomaten SignMax AB, Box 21, SE PARTILLE, Sverige Klasse 6 Skilt av metall. Klasse 20 Skilt av tre eller plast. Klasse 42 Utforming av skilt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tora RUNE ØRITSLAND, BAGØYVEGEN 38, 7224 MELHUS, Klasse 32 Øl. Klasse 33 Brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intu Økonomi AS, Postboks 78, 8001 BODØ, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. regnskapsføring og rådgivning Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAIROS WORKSHOPS Kairos Works AS, Korsgata 12 A, 0551 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner og bøker, inkludert arbeidsbøker for praktiske øvelser innen fotografering. Klasse 16 Trykksaker; bøker og publikasjoner; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; arrangering av on-line kurs og workshops innen fotografi; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner og bøker, inkludert digitale arbeidsbøker for praktiske øvelser innen fotografering. 19

20 registrerte varemerker nr 39/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MINSTER Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6 A, SE SOLNA, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer for bygging av tak, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YARA N-SENSOR Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, inkludert apparater og instrumenter for måling av avlingers nitrogenbehov og apparater og instrumenter for måling, variasjon og distribusjon av gjødsel; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software; software, inkludert software for måling av avlingers nitrogenbehov og apparater og instrumenter for måling, variasjon og distribusjon av gjødsel; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nicer Slicer Plus MORTEN BREDAL, STEINALDERVEGEN 30, 4345 BRYNE, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADIXALIS Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater; vitamin- og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAHRU AS Kahru AS, Gjøsundneset 23, 6040 VIGRA, Klasse 7 Maskiner for knusing, sortering, separering og transport av mineraler, bygge- og riveavfalls gjenvinning. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner Klasse 42 Industridesign 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/16-2016.04.11 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 15/16-2016.04.11 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 15/16-2016.04.11 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 05/08-2008.01.28 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 17/14-2014.04.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 17/14-2014.04.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 17/14-2014.04.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 33/08-2008.08.11 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer