nr 11/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphevet registrering Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 11/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Proximity Proximity AS, Jåttåvågveien 7, 4020 STAVANGER, BJARTE EIKÅS, FRIHEIMSKROKEN 19 A, 4047 HAFRSFJORD, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nils Fredrik Johannesson, Wingejordet 35 A, 3070 SANDE I VESTFOLD, Klasse 14 Armbånd. Klasse 18 Sportsbager. Klasse 25 Sportstøy, capser. Klasse 28 Treningseffekter, drikkeflasker. POLYBAIT AS, Postboks 6415 Langnes, 9294 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 28 Fiskeagn; fiskeagn med lukt og smak for påføring på fiskeutstyr; åte for fiske; fiskeredskaper. Klasse 31 Fiskeagn (levende); næringsmidler for dyr; attraktanter og smakstilsetninger tilhavbruk og menneskemat. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;forskning og utvikling av fiskeagn og annet utstyr for bruk av sportsfiskere oglinefiskere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOS TILOS SUR ANDINO S.A, AV. APOQUINDO 3669, PISO 6,, LAS CONDES, CL- SANTIAGO, Chile Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Vin og musserende vin. 3

4 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORGESMØLLENE AS, Postboks 393 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp, emballasje av papir, emballasje av papp, kakeformer og brødformer av papir, kakeformer og brødformer av papp, kakepynt og brødpynt av papir og papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frø til bruk til matlaging, derunder valmuefrø, sesamfrø, solsikkekjerner, gresskarkjerner. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; linfrø; næringsmidler av mais, maismel, polenta; frokostblandinger; grøt, grøtblandinger; ferdige deiger og rører for brød, bakverk og konditorvarer; brød, bakverk og konditorvarer som halvfabrikata. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; importog eksportagenturer; innkjøp for andre av korn, næringsmidler, kosttilskudd, husholdnings- og kjøkkenredskaper, bakeredskaper, tilbehør til baking, papirvarer, trykksaker, bøker og emballasje for næringsmidler; salg av korn, næringsmidler, kosttilskudd, husholdnings- og kjøkkenredskaper, bakeredskaper, tilbehør til baking, papirvarer, trykksaker, bøker og emballasje for næringsmidler; fjernhandel med korn, næringsmidler, kosttilskudd, husholdnings- og kjøkkenredskaper, bakeredskaper, tilbehør til baking, papirvarer, trykksaker, bøker og emballasje for næringsmidler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, brosjyrer, matoppskrifter og informasjonsmateriale. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bakerivirksomhet, nemlig servering av baker- og konditorvarer; ferdigstilling, derunder steking og dekorering av baker- og konditorvarer; tilberedning av baker- og konditorvarer. KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, IN DELHI, India Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 30 Ris og risprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Itefy BEWIDE AS, Postboks 99, 1556 SON, Klasse 9 Nedlastbar mobil applikasjon. Klasse 42 Abonnementsbasert programvare (SaaS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNZARRO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 4

5 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RW est 1984 NLY Scandinavia AB, Box 690, SE BORÅS, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; mansjettknapper. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; paraplyer; håndvesker; portemoneer; lommebøker. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker; lommetørklær; lommetørklær av tekstil. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; slips; halstørkler; sløyfer; mansjetter; hengsler; capser; strømper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SWEDWIRE Swed Wire Aktiebolag, Box 170, SE VARBERG, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Ståltråd; vaiere; tau; tråder/liner for autovern; tråd; tråd for armering av kabler; ståltrådstrenger; galvaniserte ståltrådstrenger; galvanisert ståltråd; galvanisert tråd for armering av sjøkabler; galvaniserte strenger for armering av sjøkabler; galvanisert tau for veisperringer; line-/vaierlåser; fingerbøl; metalltråd; kabelgripere og strømper. Klasse 9 Kraftledningsbeskyttere; vaiere og tråder for kraftlinjer; galvanisert ståltråd for kraftledninger; galvaniserte ståltrådstrenger for kraftledninger. Klasse 22 Tau; bardunstrenger; galvaniserte bardunstrenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORSERA AS, Leangveien 23, 1387 ASKER, Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; analyse av kostnadspriser; arbeidsformidling; bedriftsopplysninger; bedriftstøttetjenester (hms); bedriftsundersøkelser; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; fremskaffelse av kommersiell og forretnings kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; lederutvikling ; nedbemanning; omflyttingstjenester; omstilling; organisasjonsutvikling; outplacementtjenester; outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; rasjonaliseringsekspertise; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning og gjennomføring av jobbendringer; rådgivning og gjennomføring av kostnadsreduksjoner; rådgivning og gjennomføring av nedbemanning; rådgivning og gjennomføring av omstilling; rådgivning og gjennomføring av omstruktureringer; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning vedrørende hms ; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; støtte bedrift, ledere og ansatte med endringsprosesser; økonomiske beregninger. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning); informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon [opplæring]; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; undervisning; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; veiledning; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. Klasse 45 Juridiske tjenester; konfliktløsningstjenester; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; meklingstjenester; rådgivning lover og regler ved nedbemanning og omstilling. 5

6 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Komplett AS, Postboks 2094, 3202 SANDEFJORD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 6 Klasse 9 Veggbeslag av metall. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 20 Veggbeslag, ikke av metall. Swed Wire Aktiebolag, Box 170, SE VARBERG, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Ståltråd; vaiere; tau; tråder/liner for autovern; tråd; tråd for armering av kabler; ståltrådstrenger; galvaniserte ståltrådstrenger; galvanisert ståltråd; galvanisert tråd for armering av sjøkabler; galvaniserte strenger for armering av sjøkabler; galvanisert tau for veisperringer; line-/vaierlåser; fingerbøl; metalltråd; kabelgripere og strømper. Klasse 9 Kraftledningsbeskyttere; vaiere og tråder for kraftlinjer; galvanisert ståltråd for kraftledninger; galvaniserte ståltrådstrenger for kraftledninger. Klasse 22 Tau; bardunstrenger; galvaniserte bardunstrenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T. G. Eakin Limited, 15 Ballystockart Road, Comber, GB-BT235QY NORTHERN IRELAND, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Barriere-, blokkerings- og sårforbindinger; bandasjer for pasienter; klebemidler for stomiapparater; puter for bruk på og for beskyttelse av hud; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; kirurgiske og medisinske dreneringsapparater og oppsamlingsposer; stomiprodukter; vesker, poser, anordninger, tetningsinnretninger og instrumenter for stomipasienter; puter for anbringelse av stomivesker, stomiposer og stomianretninger mot huden; tetningsinnretninger for bruk mellom medisinske innretninger og huden; tetninger til drenrør; deler og tilbehør til forannevnte varer. T. G. Eakin Limited, 15 Ballystockart Road, Comber, GB-BT235QY NORTHERN IRELAND, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Barriere-, blokkerings- og sårforbindinger; bandasjer for pasienter; klebemidler for stomiapparater; puter for bruk på og for beskyttelse av hud; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; kirurgiske og medisinske dreneringsapparater og oppsamlingsposer; stomiprodukter; vesker, poser, anordninger, tetningsinnretninger og instrumenter for stomipasienter; puter for anbringelse av stomivesker, stomiposer og stomianretninger mot huden; tetningsinnretninger for bruk mellom medisinske innretninger og huden; tetninger til drenrør; deler og tilbehør til forannevnte varer. 6

7 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Airborne Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, US-NJ PARSIPPANY, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Vitaminsupplementer; mineralsupplementer; urtesupplementer; kosttilskuddsupplementer; vitamin berikede preparater for medisinsk bruk; preparater inneholdende en mikstur av vitaminer og mineraler; ernæringstilskuddssupplementer for å fremme helsen og for støtte av immunsystemet; søtsaker, medisinerte; søtsaker, for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ZERO ULTRA Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt te, iste og tebaserte drikker. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/307,787 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ULTRA Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUALTRICS Qualtrics, LLC, 2250 N. University Parkway, #48C, US- UT84604 PROVO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 42 Tilveiebringelse av softwaretjenester [saas], tilgjengeliggjort via internett og offline, inkludert relaterte produkter og tjenester for tilbakemelding, evaluering og kartleggingsundersøkelser, innsamling av data, integrering av data, administrasjon av data, analyse av data, rapportering og rådgivning. ERGODESIGN AS, Ahlefeldtsgate 11, 3262 LARVIK, Klasse 8 Håndredskap Klasse 20 Møbler Klasse 42 Forsking og utvikling av nye produkter (for tredjemann)industridesign 7

8 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thief Music Unplugged Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for kutting av filmer; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; applikasjoner, nedlastbare; audio- og videomottakerapparater; audiovisuelle apparater for undervisning; bærbare datamaskiner; cd- spiller; databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dvd-spiller; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; filmer (eksponerte); filmkameraer; forsterkere; grammofonplater; hodetelefoner; høretelefoner; høyttalere; høyttalerkasser; jukeboks; kassettspiller; lommekasettspiller; lommeradio; lydbåndopptakere; lydfilmer; mikrofoner; mobiltelefondeksler; mobiltelefoner; mobiltelefonomslag; musikkautomater med myntinnkasting; nedlastbare filmer; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; platespillere; radioapparater; smarttelefoner; tegnefilmer; usb-minnepinner; utstyr for bytting av platespillerstifter; videoopptakere. Klasse 15 Elektroniske musikkinstrumenter; musikkbånd; musikkinstrumenter; musikkinstrumenter. Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; billettkontor [underholdningsvirksomhet]; booking av seter for kulturelle arrangementer; coaching (veiledning); digital bildebearbeidelse; diskotektjenester; distribusjon av film; dj-tjenester; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; innspillingsstudioer; instruksjon [opplæring]; karaoketjenester; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; Komponeringstjenester; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; organisering av ball; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering og ledelse av konferanser; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thief Performance Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd; kosttilskudd (mineralske). Klasse 25 Badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; bekledning for syklister; benklær; bukser; bysteholdere; damebenklær; drakter; dusjhetter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodebånd [bekledning]; hodeplagg; jakker; jerseyklær; klær; klær for gymnastikk; klær, fottøy, hodeplagg; kombinasjons-drakter; leggings [bukser]; leggvarmere; morgenkåper; oversokker; pyjamaser; sko; slåbroker; sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssingleter; sportssko; sportsstøvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; topper [undertøy]; truser [panties]; t-skjorter; undertrøyer; undertøy. Klasse 28 Apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; baller for spill; gymnastikkapparater; ruller for stasjonære treningssykler; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; stasjonære treningssykler. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; coaching (veiledning); dj-tjenester; drift av fritidsanlegg; drift av sportsinstallasjoner; filmfremvisning; forlystelsesparker; fysisk trening; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; instruksjon [opplæring]; oppføring av forestillinger [live]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; personlig trener [mosjon og trim]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; rekreasjonsinformasjon; showoppsetninger; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; veiledning Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av værelser. 8

9 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Arrangering av skjønnhetskonkurranser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning); drift av sportsinstallasjoner; filmfremvisning; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fysisk trening; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; instruksjon [opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; motevisninger som underholdning; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; personlig trener [mosjon og trim]; produksjon av musikk; rekreasjonsinformasjon; showoppsetninger; treningsleirtjenester; underholdningsvirksomhet; undervisning; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; reservering av midlertidig innkvartering; Restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. Klasse 44 Aromaterapitjenester; badstutjenester; frisørsalonger; fysioterapitjenester; helsebringende kurbadtjenester; helsekonsultasjoner; helsetjeneste; hårfjerning med voks; kiropraktor; manikyrtjenester; massasje; offentlige bad, for hygieniske formål; skjønnhetspleietjenester; skjønnhetssalonger; solariumstjenester; terapitjenester; tyrkiske bad. Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for kutting av filmer; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; applikasjoner, nedlastbare; audio- og videomottakerapparater; audiovisuelle apparater for undervisning; bærbare datamaskiner; cd-spiller; databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dvd-spiller; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; filmer (eksponerte); filmkameraer; forsterkere; grammofonplater; hodetelefoner; høretelefoner; høyttalere; høyttalerkasser; jukeboks; kassettspiller; lommekasettspiller; lommeradio; lydbåndopptakere; lydfilmer; mikrofoner; mobiltelefondeksler; mobiltelefoner; mobiltelefonomslag; musikkautomater med myntinnkasting; nedlastbare filmer; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; platespillere; radioapparater; smarttelefoner; tegnefilmer; usb-minnepinner; utstyr for bytting av platespillerstifter; videoopptakere. Klasse 15 Elektroniske musikkinstrumenter; musikkbånd; musikkinstrumenter; musikkinstrumenter. Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; billettkontor [underholdningsvirksomhet]; booking av seter for kulturelle arrangementer; coaching (veiledning); digital bildebearbeidelse; diskotektjenester; distribusjon av film; dj-tjenester; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; innspillingsstudioer; instruksjon [opplæring]; karaoketjenester; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; komponeringstjenester; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; organisering av ball; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering og ledelse av konferanser; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske apparater og 9

10 registrerte varemerker nr 11/15 tilbehør; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd; kosttilskudd (mineralske). Klasse 25 Badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; bekledning for syklister; benklær; bukser; bysteholdere; damebenklær; drakter; dusjhetter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodebånd [bekledning]; hodeplagg; jakker; jerseyklær; klær; klær for gymnastikk; klær, fottøy, hodeplagg; kombinasjons-drakter; leggings [bukser]; leggvarmere; morgenkåper; oversokker; pyjamaser; sko; slåbroker; sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssingleter; sportssko; sportsstøvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; topper [undertøy]; truser [panties]; t-skjorter; undertrøyer; undertøy. Klasse 28 Apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; baller for spill; gymnastikkapparater; ruller for stasjonære treningssykler; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; stasjonære treningssykler. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; coaching (veiledning); dj-tjenester; drift av fritidsanlegg; drift av sportsinstallasjoner; filmfremvisning; forlystelsesparker; fysisk trening; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; instruksjon [opplæring]; oppføring av forestillinger [live]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; personlig trener [mosjon og trim]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; rekreasjonsinformasjon; showoppsetninger; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av værelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hotel Oleana Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Avisutlevering; bærertjenester [bagasje]; drosjetjenester; havnedrift; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; spedisjonstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av biler; utleie av parkeringsplasser. Klasse 41 Arrangering av matfestivaler; arrangering av skjønnhetskonkurranser; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; billettkontor [underholdningvirksomhet]; booking av seter for kulturelle arrangementer; coaching (veiledning); diskotektjenester; dj-tjenester; ferieleirtjenester [underholdning]; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fotografireportasjer; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; karaoketjenester; kasino [spille] virksomhet; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; organisering av ball; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av lotterier; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; personlig trener [mosjon og trim]; produksjon av musikk; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; showoppsetninger; teateroppsetninger; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering; feriehus; ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; matskulptuering; moteller; pensjonatdrift; pensjonater; pensjonatreservering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; turisthytter; utleie av møterom; utleie av værelser. 10

11 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thief Spa Nordic Choice Hospitality Group, Postboks 2424, 0201 OSLO, Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Arrangering av skjønnhetskonkurranser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning); drift av sportsinstallasjoner; filmfremvisning; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fysisk trening; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; instruksjon [opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; motevisninger som underholdning; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning): organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; personlig trener [mosjon og trim]; produksjon av musikk; rekreasjonsinformasjon; showoppsetninger; treningsleirtjenester; underholdningsvirksomhet; undervisning; veiledning. Klasse 43 Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonater; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. Klasse 44 Aromaterapitjenester; badstutjenester; frisørsalonger; fysioterapitjenester; helsebringende kurbadtjenester; helsekonsultasjoner; helsetjeneste; hårfjerning med voks; kiropraktor; manikyrtjenester; massasje; offentlige bad, for hygieniske formål; skjønnhetspleietjenester; skjønnhetssalonger; solariumstjenester; terapitjenester; tyrkiske bad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VELANDO Carrier Corp, One Carrier Place, US-CT06034 FARMINGTON, USA ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse 11 Apparater, utstyr og installasjoner for kjøling, nedkjøling og frysing; kjøle- og fryseskap; frysere; dypfrysere; utstillingsenheter med frysing; fryseskap; vertikale fjernfrysere og -kjøleskap; deler og tilbehør for de nevnte varer. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for næringsmiddelutstilling, nemlig enheter for frysing, kjøling og nedkjøling; informasjon, råd og rådgivning i tilknytning til alle de nevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian Brand Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, IE- DUBLIN 2, Irland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Brosjyrer; inngangskort, billetter og boardingkort i trykt form; trykksaker; reise- og in-flight magasiner; tidsskrifter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon, gjennomføring og oppfølging av salgsfremmende insentivprogrammer, bonusprogram og kundelojalitetsprogrammer; detaljhandelstjenester, in-flight salgstjenester og internettmarkedsføringstjenester angjeldende tobakk, kosmetikk, klær, klokker, vin og brennevin, smykker og solbriller. Klasse 38 Telekommunikasjon; telekommunikasjon knyttet til reiser, transport med fly og luftfart; elektronisk overføring av nyheter og data for billettsalg; elektronisk overføring av data og dokumenter i forretningsøyemed via dataterminaler fra en datamaskin-basert database; elektronisk nyhetsoverføring forbundet med bestilling, innsjekking og boardingkontroll for flyreiser; elektronisk utstedelse av billetter, nemlig elektronisk overføring av data for billett utstedelse og tilgang til data i flyreservasjonssystemer og databaser. Klasse 39 Flyselskapstjenester; reisetjenester; flytransporttjenester; transport av passasjerer og last med bil, tog, skip og fly; reisebyråer; reisebestilling, reservasjoner eller informasjonstjenester knyttet til reise; utleie av kjøretøy; parkeringstjenester for kjøretøy; budtjenester; cargo lagrings- og håndteringstjenester; charterflytjenester; arrangering av pakkereiser; bestillings- og reservasjonstjenester for reiser; informasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; byråtjenester for reservasjon av innlosjering; arrangering av midlertidig innlosjering for feriereisende; reservasjoner av midlertidig innlosjering, hotellrom og restauranter; turistreisebyråer og reisebyråer for booking av innlosjering; bar-, kafé-, snack-bar-, cocktail lounge-, flyplassventelounge- og restauranttjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skalldyrgiljotin ODD NORMANN RØMTELAND, Elvegata 33, 4614 KRISTIANSAND S, Klasse 8 Verktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOTUN PRIMAX Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 2 Pulverlakk for dekorativ og beskyttende overflatebehandling av produkter av metall, tre, MDF og plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUNKY GARDEN AS, Karisvingen 11, 2053 JESSHEIM, Klasse 1 Frøgener. Klasse 21 Blomsterpotter, vann-/sprøytekanner for vanning. Klasse 31 Frø, blomsterløker. KADAR ABDILLAHI JAMA, BJERREGAARDS GATE 29 C, 0172 OSLO, Klasse 18 Bager, Bager for sport, Bandolærremmer av lær, Belter (reimer) av lær, Campingsekker, Dokumentkofferter, Dokumentmapper, Drikkebelter, Drikkesekker, Esker av lær og lærimitasjoner, Etuier for nøkler [lærvarer], Fjærfutteraler av lær, Garderobeposer for klær [for reiseformål], Handlevesker, Hud av slaktedyr, Huder og skinn, Håndkofferter, Håndtak for kofferter, Håndtak for paraplyer, Håndtak for spaserstokker, Håndvesker, Klær for dyr, Kredittkortholdere i skinn/lær, Kunstlær, Lommebøker, Notemapper, Nøkkelpunger [lærvarer], Paraplyer, Pengepung [lærvare], Rammer for håndvesker, Reisebager, Reisekofferter, Reisekister, Reisemapper [lærvarer], Reisevesker, Ryggsekker, Sekker for fjellklatrere, Strandvesker, Toalettmapper, Trillebager, Tursekk, Ubearbeidet eller halvbearbeidet lær. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; Badebukser; badekåper; bandanas [halstørkler]; barnetøy; belter [bekledning]; bukser; bukseseler; boxser shorts, drakter; dresser; flosshatter; fotballsko; frakker; gensere; hatter; hetter [Klær]; hode- og halstørkler av silke; jakker; kåper; leggings [bukser]; lommer for klær; morgenkåper; papirhatter; pyjamaser; pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; sko; sokkeholdere; sokker; sportssko; strandsko; strømpebukser; strømpebånd; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; truser; truser [panties]; trøyer; t-skjorter; tøfler; tøysko; underkjoler [undertøy]; undertrøyer; vester; ytterfrakker; yttertøy, klær, fottøy, klær. Badebukser, Badedrakter, Badekåper, Badesandaler, Badetøfler, Belter [bekledning], Benklær, Bukser, Bukseseler, Bysteholdere, Bærestykker for skjorter, Damebenklær, Drakter, Dresser, Espadriller [badesko med såler av espartogress], Flosshatter, For, ferdigsydd [deler av klesplagg], Forkle [bekledning], Forsterkningshæler for strømper, Fottøy, Frakker, Gamasjer, Gensere, Halvstøvler, Hansker [bekledning], Hatter, Hode- og halstørkler av silke, Hodebånd [bekledning], Hodeplagg, Hodeslør, Hofteholdere [undertøy], Hæler, Innleggssåler, Jakker, Jerseyklær, Kalosjer, Kapper, Kjoler, klær, klær av lærimitasjon, klær av skinn, Kombinasjons-drakter, Konfeksjonsklær, Korsetter [undertøy], Kåper, Leggings [bukser], Leggvarmere, Mansjetter, Morgenkåper, Overall, Parkas, Pelser [klesplagg], Pengebelter [Bekledningsgjenstand], Ponchoer, Pyjamaser, Pyntelommetørkle [del av klesdrakt], Regntøy, Sandaler, Saronger, Shortsskjørt, Sjal, Sjømannsluer, Skihansker, Skinnklær, Skinnpels, Skjerf, Skjorte (kortermet), Skjortebryst, Skjorter, Skjørt, Sko, Skyggeluer, Slips, Slåbroker Solskjermer [hodeplagg], Sportssko, Sportsstøvler, Stranddresser, Strandsko, 12

13 registrerte varemerker nr 11/15 Strikkegensere, Strømpebukser, Strømpebånd, Strømpeholdere, Strømper, Støvler, Støvler for sport, Sålekanter for sko, Såler [for fottøy], T-skjorter, Togaer, Topper [undertøy], Tresko, Trikotasje [klær], Trikotjakker, Trikotklær, Truser, Truser [panties], Trøyer, Tøfler, Tøysko, Underkjoler [undertøy], Underskjorter, Underskjørt, Undertrøyer, Undertøy, Undertøy [teddies], Vanntette kapper, Vester, Ytterfrakker, Yttertøy, Øreklaffer [bekledning] Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, til salg av klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRISTENSEN STÅL & METALLVERKSTED AS, Postboks 80, 3321 VESTFOSSEN, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., Room 618, Building Number 1, Lucky City Commercial Center, Suzhou Industrial Park, CN- SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Maskindrevet verktøy og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; driller; skrutrekker; hammere; kuttere; sager; slipemaskiner, sandblåsere; Klasse 8 Klasse 9 poleringsmaskiner, kverner, skiftenøkler, høvler, overfresere, gravering maskiner, langhøvel, avretter (maskin), varmluftpistol, varmlimpistol, sprøytepistoler for maling, spikerpistoler, stiftepistoler, elektriske kjøkkenmaskiner, søyleboremaskin, tredreiebenk, elektrisk vinsj, spikringsapparater, stiftemaskiner, betongvibratorer, betongblandere, slagbormaskiner, platekompaktorer; vedkløyvere; trebearbeidingsmaskiner; luftdrevne verktøy; luftkompressorer; elektroverktøy for plen og hage, nemlig, blåsemaskiner, gresstrimmere (kantklippere), hekksakser, gressklippere, kantsag for plen, flisrivere, pumper, høytrykksvaskere, støvsugere; landbruksmaskiner; generatorer; motorer (unntatt for landkjøretøyer); avtrekksvifte; kjettingtaljer; elektriske sveisemaskiner; tilbehør til elektroverktøy, nemlig, verktøyinnsatser, borekroner, borepatroner, overfresingsinnsatser, skrutrekkerinnsatser, sagblader, slipeskiver, pusseskiver, slipeskiver, slipepapir, kutteskiver. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; manuelt drevne håndverktøy; hånddrill; skrutrekkere; sager; skrunøkler; tenger; klemmer; hammere; økser; meisler; høvler; overfresere; avbitertenger; spikerpistoler; stiftemaskiner; filer; knipetenger; hullemaskin; klinkehammer; murskjeer; spader; unbrakonøkler; skiftenøkler; krympetenger; jekker; verktøyvesker; verktøyholder; landbruksverktøy; hageredskaper; sakser; løvriver; kantklippere; gartnerkniver; slipeinstrumenter; limpistoler; kniver; innsatser for håndverktøy; slipeskiver; kutteskiver; pusse- og poleringsskiver; sagblader. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for veiing, elektroniske vekter, apparater og instrumenter til måling, målebånd, vater, laservater, passere (kalipere), digital multimeter, måletenger, prøveledning, sikkerhetsapparater og - instrumenter for forebygging av ulykker eller skader, vernedrakt, vernehjelmer, vernehansker, vernemasker, luftveismasker, vernestøvler, vernebriller, knebeskyttere, ørepropper, refleksvester, batteripakker, batteriladere, elektriske kabler; elektriske ledninger, elektriske brytere, transformatorer, støpsler og stikkontakter, strømfordelere, elektriske releer, bakplater for elektriske brytere, ensrettere, deksler til stikkontakter. 13

14 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. TRB Acquisitions LLC, 34 West 33rd Street, US- NY10001 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær og sportsklær; t-skjorter, skjorter, strikkede sportsskjorter, bukser, shorts, gensere, sokker, svømmeklær, treningsgensere, treningsgensere med hette, treningsbukser, oppvarmingsdresser, tights, belter, hansker, jakker, parkaser, fleecetopper, vester, vindtette jakker og vester, ponchoer, vinterbukser og overtrekksbukser, skitøy, hodeplagg, hode- og pannebånd, luer og hatter, caps, halstøy (halser, skjerf, halstørklær), håndleddsbånd, undertøy, underskjorter; fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 14

15 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BI HANDELSHØYSKOLEN Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen BI, 0442 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, skrivesaker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, tekster og trykksaker; publisering av bøker, tekster og tidsskrifter online. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINIFLASH SanDisk Enterprise IP LLC, 951 SanDisk Drive, US- CA95035 MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataoperativsystemer; data maskinvare; datafastvare; hukommelseslager for datamaskiner; computer periferiutstyr; nedlastbar programvare; nedlastbar programvare for mobile innretninger; batteriladere; kalibreringsringer; integrerte kretsbrikker; diagnostiske apparater, ikke for medisinsk bruk; platestasjoner for datamaskiner; magnetiske 15

16 registrerte varemerker nr 11/15 disketter; magnetisk datamedium; elektroniske ikkeflyktige computer lagringsmedium; kodete magnetkort; telefaksmaskiner; analyseapparater; integrerte kretskort; interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for datamaskiner; måleapparater; mikroprosessorer; elektriske overvåkingsapparater; optiske apparater og instrumenter; bærbare kommunikasjons-, databehandlingsapparater og media spillere; transmittere av elektroniske signaler; datalagringsinnretninger, nemlig flash-drev; tomme USB flash-drev; silisiumskiver for integrerte kretser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; profesjonelle forretnings- og organisasjonskonsultasjoner; konsulentbistand i forretningssaker; forretningsinformasjoner; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; administrasjon av data-arkiver; prokura (handel på andres vegne); oppdatering og vedlikehold av data i databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet (utdannelse); undervisning, opplæring, og instruksjonsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; opplæringstjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk; tilveiebringe elektroniske publikasjoner online, ikke nedlastbare; tilveiebringe online videoer, ikke nedlastbare; praktisk opplæring (ved demonstrasjon); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilrettelegging og utførelse av seminarer og arbeidsgrupper. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; arkitekturkonsultasjoner; arkitekter; kalibreringstjenester; nettskytjenester; programmering for datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare; design av computersystemer; analysering av datasystemer; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; elektronisk datalagring; rådgivningstjenester innen IT; industridesign; installasjon av dataprogrammer; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering; vedlikehold av fastvare og programvare; fjernovervåkning av datasystemer; fjernlagring av data sikkerhetskopier; kvalitetskontroll; gjenoppretting av data fra datamaskiner; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; driftstjenester for servere; prosjektstudier [tekniske]; materialtesting; oppdatering av fastvare og programvare; leie av webserver; rådgivning ved design av websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FO-InWest AS, Postboks 39, 5701 VOSS, Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARNESEN AUGUSTA AS, c/o Bama Gruppen AS, Postboks 263, Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 31 Friske frukter, bær og grønnsaker. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av friske frukter, bær og grønnsaker, samt fruktdrikker og fruktjuicer. 16

17 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULV NOVELTEX BY SILVIA FILIP ENDRESEN, Etterstadsletta 98, 0659 OSLO, Klasse 14 Mansjettknapper; slipsklemmer; slipsnåler; smykker. Klasse 25 Belter [bekledning]; bukser; fottøy; halstørkler; hodeog halstørkler av silke; jerseyklær; klær; pyjamaser; pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; sandaler; skjerf; skjorte (kortermet); skjorter; sko; slips; sokker; t- skjorter; undertøy. Klasse 35 Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; salg av motevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Golden Hits Aktiebolag, Box 92072, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 41 Oppføring av forestillinger [live]; musikkunderholdning; underholdnings- og nattklubbtjenester. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/324,859 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO INTERCLOUD Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US- CA95134 SAN JOSE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software; hardware for computernettverksarbeid; computer software for bruk i datasentre og tilbydere av nettskytjenester som muliggjør behandling, betjening, vedlikehold, ledelse og drift av nettskyressurser; computer software for computersystemer og applikasjonsutvikling, utplassering, drift og ledelse; software for computer nettverkssikkerhet; computer software for tilgang og bruk av nettskynettverk, for betjening og opprettholdelse av computernetttverk og servere, og for ledelse og anvendelse av nettskyressurser; software for drift og betjening av computernettverk; utviklingsverktøy for computer software; software for utvikling av websider; computer software som muliggjør web-basert tilgang til applikasjoner og tjenester gjennom et web-basert driftssystem eller portalgrensesnitt; computer software for utvikling og drift av nettskynettverk og applikasjoner; computer software for bruk til drift, ledelse og kontroll av databaser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 42 Computer tjenester; Plattform som en tjeneste (PAAS); Software som en tjeneste (SAAS); Infrastruktur som en tjeneste (IaaS); nettskytjenester; vertskapstjenester; elektronisk datalagring; Application Software Provider (ASP) tjenester; fremskaffelse av online ikke-nedlastbar operativsoftware for tilgang og bruk av nettskynettverk; fremskaffelse av online ikkenedlastbar software for utvikling av software og websider; fremskaffelse av online ikke-nedlastbar software for drift og vedlikehold av computer nettverk og servere for nettverkssikkerhet; fremskaffelse av online ikke- nedlastbar software for bruk i sporing, rapportering, drift, ledelse, fordeling og bruk av nettskyressurser; Application Service Provider (ASP), nemlig fremskaffelse, vertstjenester, drift, ledelse, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, software, websider og databaser for bruk i nettskyer; computer tjenester, nemlig, systemintegrasjon av private og offentlige nettskymiljøer; fremskaffelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar nettskysoftware for databaseledelse og elektronisk lagring av data; konsultasjonstjenester innenfor og relatert til nettskyer, informasjonsteknologi, computer hardware og software; fremskaffelse av virtuelle computersystemer og virtuelle computersystemer gjennom nettskyer; tekniske konsultasjonstjenester innenfor områdene dataarkitektur, offentlige og private nettskyløsninger og evaluering og implementering av internett teknologi og tjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker nr 11/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/324,854 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO INTERCLOUD FABRIC Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US- CA95134 SAN JOSE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software; hardware for computernettverksarbeid; computer software for bruk i datasentre og tilbydere av nettskytjenester som muliggjør behandling, betjening, vedlikehold, ledelse og drift av nettskyressurser; computer software for computersystemer og applikasjonsutvikling, utplassering, drift og ledelse; software for computer nettverkssikkerhet; computer software for tilgang og bruk av nettskynettverk, for betjening og opprettholdelse av computernetttverk og servere, og for ledelse og anvendelse av nettskyressurser; software for drift og betjening av computernettverk; utviklingsverktøy for computer software; software for utvikling av websider; computer software som muliggjør web-basert tilgang til applikasjoner og tjenester gjennom et web-basert driftssystem eller portalgrensesnitt; computer software for utvikling og drift av nettskynettverk og applikasjoner; computer software for bruk til drift, ledelse og kontroll av databaser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 42 Computer tjenester; Plattform som en tjeneste (PAAS); Software som en tjeneste (SAAS); Infrastruktur som en tjeneste (IaaS); nettskytjenester; vertskapstjenester; elektronisk datalagring; Application Software Provider (ASP) tjenester; fremskaffelse av online ikke-nedlastbar operativsoftware for tilgang og bruk av nettskynettverk; fremskaffelse av online ikkenedlastbar software for utvikling av software og websider; fremskaffelse av online ikke-nedlastbar software for drift og vedlikehold av computer nettverk og servere for nettverkssikkerhet; fremskaffelse av online ikke- nedlastbar software for bruk i sporing, rapportering, drift, ledelse, fordeling og bruk av nettskyresurser; Application Service Provider (ASP), nemlig fremskaffelse, vertstjenester, drift, ledelse, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, software, websider og databaser for bruk i nettskyer; computer tjenester, nemlig, systemintegrasjon av private og offentlige nettskymiljøer; fremskaffelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar nettskysoftware for databaseledelse og elektronisk lagring av data; konsultasjonstjenester innenfor og relatert til nettskyer, informasjonsteknologi, computer hardware og software; fremskaffelse av virtuelle computersystemer og virtuelle computersystemer gjennom nettskyer; tekniske konsultasjonstjenester innenfor områdene dataarkitektur, offentlige og private nettskyløsninger og evaluering og implementering av internett teknologi og tjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IRON FEATHER Pure Fishing, Inc., th street, US-IA51360 SPIRIT LAKE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 28 Fiskestenger; fiskesneller; fiskeredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aldi Einkauf GmbH & Co. ohg, Eckenbergstrasse 16 A, DE ESSEN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljhandel relatert til jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, artikler for rengjøringsformål, desinfeksjonsmiddel, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør dertil, computere og tilbehør til computere, CD-er, computer hardware og software, belysningsenheter, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør dertil, sykler og tilbehør dertil, tilbehør til biler, klokker, armbåndsur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykket materiale, møbler og annen møblering, hagemøbler, kjøkkenutstyrt for husholdning og tilbehør dertil, husholdningsvarer, sengeutstyr, inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; online 18

19 registrerte varemerker nr 11/15 detaljhandel av relatert til jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, artikler for rengjøringsformål, desinfeksjonsmiddel, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør dertil, computere og tilbehør til computere, CD-er, computer hardware og software, belysningsenheter, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør dertil, sykler og tilbehør dertil, tilbehør til biler, klokker, armbåndsur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykket materiale, møbler og annen møblering, hagemøbler, kjøkkenutstyrt for husholdning og tilbehør dertil, husholdningsvarer, sengeutstyr, inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; en grossalgstjenester relatert til jordbruksprodukter, hagebruksprodukter, matvarer, vaskemidler, rengjøringspreparater, artikler for rengjøringsformål, desinfeksjonsmiddel, kosmetikk, sanitetsartikler, ikkereseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og tilbehør, elektroniske apparater og tilbehør dertil, computere og tilbehør til computere, CD-er, computer hardware og software, belysningsenheter, verktøy, hagebruksapparater og tilbehør dertil, sykler og tilbehør dertil, tilbehør til biler, klokker, armbåndsur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og annet trykket materiale, møbler og annen møblering, hagemøbler, kjøkkenutstyrt for husholdning og tilbehør dertil, husholdningsvarer, sengeutstyr, inkludert puter, sengetøy, husholdningstekstiler, klær, hodeplagg, sko, lærvarer, sportsutstyr, leker, fritidsartikler, matvarer og næringsmidler til dyr, planter, tobakksvarer; drive/operere supermarkeder, butikker og salgsbutikker (discount retail outlets); markedsføring, annonsering; markedsføring og annonsering for andre på Internett; tilveiebringe informasjon på Internett, nemlig informasjon om forbrukerprodukter, forbrukerrådgivningsinformasjon og kundeserviceinformasjon; arrangering/gjennomføring av kommersielle transaksjoner for tredjeparter, også via Internett; anskaffelse av mobiltelefonkontrakter for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; organisasjonsplanlegging og overvåking av utvikling av forretninger/bedrifter; personellrekruttering; bedriftsorganiseringskonsultasjon; kommersiell og industriell ledelse og administrasjonsassistanse; anskaffelsestjenester for andre (kjøpe varer og tjenester for andre bedrifter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIDÉN WEIGHING G&P Lidén Weighing AB, Bilgatan 15, SE KUNGÄLV, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Vekter, lasteceller, digitale indikatorer, skrivere, programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. Klasse 35 Salg av elektriske og elektroniske apparater og instrumenter og programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/313,690 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OptiCool Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, US-MN MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Kateter for intrakardial ablasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANTA MARIA AB, Box 63, SE MÖLNDAL, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; pølser; grønnsaker, ikke ferske; konserverte, frosne, tørkede, marinerte eller tilberedte frukter og grønnsaker, herunder chilipepper, jalapenos, pepper, paprika, bønner, løk, bambusskudd, kastanjer, hvitløk, tomater, ingefær og wok-grønnsaker; tilberedte kjøttretter, herunder chili con carne, supper, stuinger, kebab, 19

20 registrerte varemerker nr 11/15 carnita, tapas, wok-retter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, tapas; hermetisk mat, nemlig kjøtt, fisk, grønnsaker, ost eller andre matvarer; tomater i olje; spiselige oljer, herunder olje for grilling og glasering for grilling; spiselige fettstoffer; meieribaserte dipper; guacamole; fyll av kjøtt, fjærfe, fisk, grønnsaker, ost eller andre næringsmidler; kokosmelk for matlaging; hermetisk mat som inneholder kjøtt, fisk eller ost; tilberedte salater. Klasse 30 Ris; pasta; pitabrød, tortilla, tortillachips, burritos, taco, tacoskjell, enchiladas; salt, sennep; eddik, sauser inkludert tomatsaus, soyasaus, wok-saus, fiskesaus, tacosaus, kormasaus, chilisaus, dippsaus, teriyakisaus, sryrachasaus, søt chili-saus, grillsaus, pizzasauser, jalfrezisaus og fajitasaus; sausblandinger; smakstilsetninger; salsasauser; pesto; soyamel; majones, salatdressinger og salatsauser; marinader; marinadeblandinger; mango-chutney; krydder; krydderier; chilipasta (sambal oelek); tilberedte måltider nemlig fajitas, lasagne, tacolasagne, nachos, quesadilla; desserter; kaffe, te, kakao, sukker, mel og matvarer laget av korn; nudler; brød, herunder hamburger- og pølsebrød, nanbrød, pitabrød, chapatibrød og papadambrød; chips; honning, sirup; eddik; dipblandinger; chipotle-pasta; karripasta; tilberedte kjøttretter med nudler og ris; paier med kjøtt; wraps, nemlig tortilla og flate brød med fyll av kjøtt, kylling, sauser og grønnsaker; pizzadeig, pizzablandinger, pizzabunner og pizza (tilberedt). Klasse 31 Levende planter, herunder urter og krydder plantet i potter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEACEFUL DREAMS S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, US- WI RACINE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Preparater for bekjempelse av ugress og for utryddelse av skadedyr; insektsmidler; møllmidler; insektfrastøtende midler; fungicider; rodenticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring og salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KANUMA Synageva BioPharma Corp., 33 Hayden Avenue, US- MA02421 LEXINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for sjeldne-, uhelbredelige-, lever- og genetiske sykdommer og dyslipidemi. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer