nr 05/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...48 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Datamaskiner, databehandlingsutstyr og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOORRAY International Masters Publishers AB, Ångbåtsbron 1, MALMÖ, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Mikrofoner; digitale kamera; dataprogramvare som muliggjør deling, overføring, mottak, lagring, arkivering, gjenfinning, visning, forbedring, administrering, organisering, søking, rangering, skanning, distribuering, redigering, manipulering, kommentering, bestilling, og trykking av digitale bilder; dataprogramvare for digital bildebehandling for lagring, arkivering, gjenoppretting, visning, deling, forstørring, administrering, organisering, søking, rangering, skanning, distribuering, redigering, manipulering, bestilling, og trykking av digitale bilder og fotografier; CD-er og DVD-er som inneholder digitale bilder og fotografier med forskjellig oppløsninger; dataprogramvare for bruk i databaseadministrasjon; dataprogramvare for opplasting, manipulering og forbedring av digitalt innhold, dokumenter, fotografier, bilder, video, og audio; dataprogramvare for å forbinde metadatatagger med fotografiske og andre mediafiler for å muliggjøre gjenfinning av søkemotor og databaseprogramvarefiler og deres online deling, og for å koble sammen metadatatagger med websider som er besøkt, for å skape linker som brukere kan vedlikeholde for på egenhånd og dele med onlinegrupper og websidetagging; dataprogramvare som muliggjør opplasting, posting, fremvisning, demonstrering, tagging, blogging, deling eller på andre måter tilveiebringelse av elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; nedlastbare dataprogramvare som muliggjør lagring, gjenfinning, visning, deling, forbedring, administrering, skanning, distribuering, redigering, manipulering og trykking av digitale bilder; nedlastbare bildeprogramvare for behandling av digitale bilder. 16 Trykksaker, nemlig tomme journalbøker, eventyrbøker, novellesamlinger og dagbøker; bokbindinger, fotografier, kontormateriell, skrivemateriell; skrytealbum, minnebøker, fotoalbum, blankt -, delvis trykte - og bildepostkort, gratulasjonskort, fotokalendere. 39 Elektronisk lagring av media-gjenstander og annet digitalt innhold inkludert tekst, dokumenter, fotografier, bilder, video og audio; elektronisk lagringsog arkiveringstjenester av data, nemlig familiehistorier, selvbiografier, biografier, historiske nedtegnelser, og slektshistorie. 40 Digital forstørrelse av fotografier; tjenester i forbindelse med behandling av fotografier og bilder, nemlig fotografisk forstørrelse; elektronisk bildebehandling, skanning, digitalisering, endring og/eller retusjering av fotografiske bilder ved hjelp av mobil og trådløs kommunikasjon, elektronisk kommunikasjonsnettverk, og globale datanettverk; overføring av fotografiske og digitale bilder fra fotografiske negativer og opplasting av digitale bilder til påtrykkbare overflater; digital ferdigstillelse av fotografier; produksjon av fotokalendere, gratulasjonskort, fotoalbum, skrytealbum, minnebøker og postkort etter spesifikasjoner fra kunden; nettverkbasert ferdigstillelse av fotografier; online behandling, nemlig fremkalling av digitale bilder; online trykking av digitale bilder på fotopapir og varer; trykking ved hjelp av mobil - og trådløs kommunikasjon, elektronisk kommunikasjon, og globale datanettverk. 42 Datatjenester, nemlig tilbyding av applikasjonstjenester i forbindelse med fotografi for å være vertskap for programvare for dataapplikasjoner som gjør det mulig forbrukere å trykke fotografier via globale datanettverk; datatjenester, nemlig tilbyding av applikasjonstjenester i forbindelse med fotografi for å være vertskap for programvare for dataapplikasjoner som gjør det mulig for brukere å dele fotografier, videoer og å skape interaktive digitale produkter; tilveiebringing av informasjon i forbindelse med familiehistorier, selvbiografier, biografier, historiske nedtegnelser, og slektsgranskning; frembringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for administrasjon og nedtegnelse av slekts- og historiske data og frembringelse, fremvisning, deling, og lagring av familiehistorier, selvbiografier, biografier, historiske nedtegnelser, og slektsinformasjon og materiale; tilveiebringing av en online database inneholdende informasjon, bilder, og andre data i forbindelse med familiehistorier, selvbiografier, biografier, historiske nedtegnelser, og slektsgranskning; 3

4 registrerte varemerker /08 bildeoverføringstjenester fra et digital kamera til en datamaskin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Restauranter, kaféer og iskrembarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Restauranter, kaféer og iskrembarer. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HENNIG-OLSEN Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Restauranter, kaféer og iskrembarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Trykksaker, kommersielle organisatorfoldere, merkelapper, overføringsbilder, glamorøse sjatteringsguider, salgsflippovere, planleggingsark, instruksjonsbrosjyrer, trykt litteratur, magasiner, brosjyrer, flygeblader, og pamfletter; ansiktsservietter av papir; plastposer; skrivesaker, brevhode, konvolutter, visittkort, og postkort; identifikasjonskort, klebende identifikasjonsmerker, notepapir, og ordreskjema. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ekulf ph angular Ekulf AB, Box 11101, RRKÖPING, SE Ekulf AB NUF, c/o Account On It AS, Postboks 1020 Sentrum, 0104 OSLO, 21 Mellomromsbørste for rengjøring av tenner. 44 Tannhygiene for mennesker. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERES MEDICAL Teres Medical Group AS, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk. Hygieniske produkter for medisinsk formål. 10 Kirurgiske og medisinske apparater, instrumenter og artikler. 39 Ambulansetransport. 41 Opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil. 44 Medisinske tjenester. Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frode Arnesen, Martin Stokkens Veg 83, 7027 TRONDHEIM, 41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERES Teres Medical Group AS, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk. Hygieniske produkter for medisinsk formål. 10 Kirurgiske og medisinske apparater, instrumenter og artikler. 39 Ambulansetransport. 41 Opplæringsvirksomhet. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software. 44 Medisinske tjenester. Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERES MEDICAL GROUP Teres Medical Group AS, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk. Hygieniske produkter for medisinske formål. 10 Kirurgiske og medisinske apparater, instrumenter og artikler. 39 Ambulansetransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRAGUS Fragus Warranty Group Norway AS, Postboks 144, 2041 KLØFTA, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsmeglingsvirksomhet; finansieringstjenester; finansrådgivning. 37 Vedlikehold og reparasjon av biler. 39 Bilutleie; biltransport. 41 Opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil. 44 Medisinske tjenester. Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: soyaaulait Ying Luo Design, Omsens gate 1B, 0478 Oslo, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer 24 Stoffer for tekstile formål 25 Klær, fottøy, hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACETYRATIO ratiopharm AS, Billingstadsletta 19A, 1375 BILLINGSTAD, 5 Farmasøytisk preparat (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RING OF FIRE Working Mixer AS, Brageveien 2 E, 0452 Oslo, 16 Papir og papp, samt varer laget av disse materialer, trykksaker, fotografier og skrivesaker, instruksjons- og undervisningsmateriell, trykksaker, klisjeer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill, brettspill, kjeglespill, spillkort, leker, sjetoner for spill 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KATAL Katalyst AS, Holmebakken 12, 4355 KVERNALAND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Dataprogrammer. 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FWG Fragus Warranty Group Norway AS, Postboks 144, 2041 KLØFTA, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsmeglingsvirksomhet; finansieringstjenester; finansrådgivning. 37 Vedlikehold og reparasjon av biler. 39 Bilutleie; biltransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ÅSKA Brellco AB, Winges Väg 5, VÄRMDÖ, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Redningsbelter, livbelter; briller, solbriller, sportsbriller, svømmebriller, brilleinnfatninger, brilleetuier; cd-vesker; solbriller, solskjermer, futteral og vesker tilpasset disse; vesker og futteral spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og tilbehør; brillefutteral. 14 Smykker, cloisonne (smykker), smykker av rav; perler (juvelervarer); amuletter (juvelervarer); nips, små pyntegjenstander (juvelervarer); charms (juvelervarer); brosjer (juvelervarer); lenker, kjeder (juvelervarer); tråder av edelt metall (juvelervarer); elfenben (juvelervarer); juvelervarer; gulltråd (juvelervarer); pynt, utsmykninger (juvelervarer); bijouteri, armbånd (juvelervarer); armbåndsur, klokkelenker, armbånd og lenker for armbåndsur, urarmbånd; ringer (juvelervarer); nøkkelringer med pynt og utsmykninger eller emblem; edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; halskjeder (juvelervarer); medaljonger (juvelervarer). 18 Paraplyer; skolesekker og -vesker, skolesekker og -vesker med skulderremmer; shoppingvesker og -bager; attachevesker; smykkevesker av tekstil (tomme); reisevesker og kofferter; tøyvesker; sportsvesker og -bager; campingvesker og -bager; strandvesker og -bager; håndvesker; isolerende vesker og -bager; myke bager med bærerem; vesker og porteføljer; toalettvesker av tekstil (tomme); reisetoalettvesker (lærvarer); vesker og ryggsekker for blant annet bærbare datamaskiner; ryggsekker; futteral for visittkort; futteral for paraplyer; futteral og vesker, futteral for nøkler (lærvarer); garnog nettingportemoneer, portemoneer. 25 Skjerf, skuldersjal, sjal; belter (bekledning); kleshengere, krager (klær); undertøy, dameundertøy; klær; pels (klær); kombinasjoner (undertøy); konfeksjonsklær; ørevarmere (klær); klær for syklister; yttertøy; trikotvarer (klær); klær for motorsyklister (andre enn for vern mot ulykker og skader); skiklær (andre enn for vern mot skader); pannebånd (klær); gymtøy; klær av lærimitasjoner; skjorter, t-skjorter; langbukser; strømpebukser; babybukser; knebukser og shortser; bukser; underbukser; badebukser; svømmebukser; dresser, kostymer; ulljakker, jakker; morgenkåper; regnfrakker, frakker, ytterfrakker, badekåper; hatter, sylinderhatter; papirhatter (klær); luer (hodebekledning); badehetter, dusjhetter; hansker (bekledning); snuslommetørklær(halstørklær), pyntelommetørklær; slips; strømper; svetteabsorberende strømper; vester og gensere, jerseyvester og -gensere; undertrøyer og -gensere; sportstrøyer og - gensere; espartosko og -sandaler; gymsko; strandsko; sko; sportssko. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLD STONE CREAMERY Cold Stone Creamery Inc, 9311 E. Via de Ventura, AZ85258 SCOTTSDALE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 30 Frosne søtsaker; iskrem og relaterte produkter, frossen yoghurt og relaterte produkter, sorbéer og relaterte produkter, alt ovennevnte i enkel form eller spesialblandet med blandinger slike som godteri, frukt og nøtter; softis, iskremshake, frossen yoghurtshake, sorbéshake, malter, smoothies og frosne drikker; frosne desserter, kaker, paier og iskremkjeks og kremmerhus. 32 Smoothies; frosne drikker bestående hovedsakelig av frukt, fruktsaft, te og kaffe. 43 Tjenester i forbindelse med fremskaffelse av mat og drikker gjennom restauranter, kafeteriaer, snackbarer, delikatesseforretninger, hurtigmatrestauranter (restauranttjenester); restauranter for frosne søtsaker, nemlig iskrem, frossen yoghurt og sorbéer i enkel form eller spesialblandet med blandinger slik som godteri, frukt og nøtter, softis, shakes, malter, smoothies og frosne drikker, frosne desserter, kaker, paier og iskremkjeks og kremmerhus. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Helsport AS, Postboks 25, 7223 MELHUS, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; ryggsekker; bagger. 20 Soveposer til camping; poseovertrekk til soveposer. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; fjellduker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Finansielle tjenester i form av fremskaffelse av lånefinansiering og forsikringskonsultasjoner for motorkjøretøyforhandlere. 37 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorkjøretøyer. 39 Leasing av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB CALLING ALL CARS Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Dataspill software; videospill: elektroniske spill; dataperiferiutstyr til bruk for dataspill; dataspillkonsoller og -kontroller; dataspillapparater tilrettelagt for bruk med ekstern skjerm eller monitor; computer software for videospill eller spillemaskiner; elektroniske anordninger til trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger; computer software for foto og/eller videomanipulasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og all slags underholdningsrelaterte programmer; nedlastbare digitale lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og alle slags underholdningsrelaterte programmer; computer software som tillater brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB FLOW Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Dataspill software; videospill: elektroniske spill; dataperiferiutstyr til bruk for dataspill; dataspillkonsoller og -kontroller; dataspillapparater tilrettelagt for bruk med ekstern skjerm eller monitor; computer software for videospill eller spillemaskiner; elektroniske anordninger til trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger; computer software for foto og/eller videomanipulasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og all slags underholdningsrelaterte programmer; nedlastbare digitale lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og alle slags underholdningsrelaterte programmer; computer software som tillater brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COPILOT Abbott Laboratories, One Abbott Park Road, IL ABBOTT PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Software som tillater nedlasting av avlesninger fra glukosemålere over til personlige computere. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/179,774 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTAFEND Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/179,777 IMMUFEND Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke DK Digital Systems AS, Verksgaten 62, 4013 STAVANGER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Programvare; elektroniske manualer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RENVELA Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Fosfatbindere for behandling av hyperfosfatemi. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Liwayway Marketing Corp, 2225 Tolentino Street PASAY CITY, METRO MANILA, PH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige drikker, viner, brennevin og sprit. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRISKUS Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Purèer laget av frukt og/eller bær. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; smoothies. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IXEMPRA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykksaker, nemlig reklame- og informasjonsmateriale i form av brosjyrer, pampletter, nyhetsbrev- og papirvarer relatert til farmasøytika og behandlingen og forebyggelsen av sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykksaker, nemlig reklame- og informasjonsmateriale i form av brosjyrer, pampletter, nyhetsbrev- og papirvarer relatert til farmasøytika og behandlingen og forebyggelsen av sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM PRINGLES SELECT The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Konserverte, tørrete og kokte grønnsaker; konserver, pikkels; potetchips og snacks basert på potetprodukter; snacks basert på osteprodukter. 30 Produkter lagd av korn, salt, sennep, pepper, eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is; snackprodukter og chips basert på kornprodukter, inkludert risbaserte chips og snacks basert på maiseller risprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Myggen Erik Mykland, Sognsveien 38, 0851 OSLO, Knut Eikre Larsen, Peter Østbyesgt 21, 3014 DRAMMEN, 41 Treningsleirtjenester (fotballskole). 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Fjellsportforum, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg; fjellanorakker, fjellstøvler, hansker (bekledning) skistøvler, sportsstøvler. 28 Gymnastikk- og sportsartikler; klatreseletøy, ski, skibindinger, skistaver. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; brekurs, klatrekurs, treningsleirtjenester, utleie av klatreutstyr, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Crazy Kids Mania DJ Beat Records Scandinavia AS, Nedre gate 5, 0551 OSLO, Rolf Dag Bjørge Krogsvold, Fossveien 5, 0551 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 28 Vintersportsartikler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bernt Stellander, Skollenborgveien 64, 3619 Skollenborg, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Hansker; klær; hodeplagg; fottøy. 28 Golfkøller, golfballer; golfhansker; golfbagger, med og uten hjul; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; golfutstyr, deler og tilbehør til golfutstyr, herunder golfkølleskaft. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jøtul AS, Postboks 1411, 1602 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SFL Stamm International Corp, PO Box 602, NJ07650 PALISADES PARK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Skruer; bolter; nagler; tilbehør til skorstein og avtrekkskanaler (av metall). 19 Tilbehør til skorstein og avtrekkskanaler (ikke av metall); skorstein og avtrekkskanaler; deler og tilbehør til forannevnte varer. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av skorsteiner og avtrekkskanaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LES GRÈS Brand Partners AS, Postboks 386 Skøyen, 0213 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) fra Frankrike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Økobarn Økobarn Thomas Andre Bjørgan, Åledalsveien 48, 1621 GRESSVIK, 37 Bleievasking; fornyelse av klær. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Godværsreiser Trygve Præsttun, Båstadryggen 17, 1387 Asker, 39 Reiselivstjenester 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS, Havnegata 1, 8400 SORTLAND, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Hermetisk konserverte næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Livsverksted Geir Styve, Hjelmåsen, 5915 HJELMÅS, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS, Havnegata 1, 8400 SORTLAND, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Hermetisk konserverte næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SITSAC Minno AB, Flekhamnsgatan 10, 5 tf, GØTEBORG, SE Hege Rydland, Ostedalsveien 2A, 0753 OSLO, 12 Barneseter for kjøretøyer, seter i kjøretøyer, sikkerhetsseter for barn (for kjøretøyer), bilbelteputer for barn, sitteputer for barn (for kjøretøyer), sikkerhetsputer for barn (for kjøretøyer), sittevesker (kombinert sikkerhetsseter for kjøretøyet og veske), barnevogner, bagasjevogner, bagasjevogner. 18 Vesker, kofferter, ransler, reisebager, reisevesker, ryggsekker, sekker, skolesekker, skolevesker, strandvesker, sittevesker (kombinert sete og veske). 20 Barnestoler, gåstol for barn, møbler, puter, seter, skolemøbler, stoler (seter). 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta SA, Calle Urgell, 240, BARCELONA, ES Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Øl, lyst øl og porter, most, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker (ikke opptatt i andre klasser). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Den Stolte Hane AS, Eilert Sundts gate 41, 0308 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TUMI Tumi Inc, 1001 Durham Avenue, NJ07080 SOUTH PLAINFIELD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; nøkler; nøkkelringer, nøkkelringanheng; pengeklyper. 9 Bærevesker og etuier for datamaskiner, datamaskinaksessorier og elektronisk utstyr; bærevesker og etuier for vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt for apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; datamaskinkofferter og - vesker; datamaskinryggsekker; brilleprodukter, briller, brilleglass, solbriller; linser; brilleetuier, brillesnorer, brilleinnfatninger, brilleholdere og -stativer; briller for optisk bruk eller tilpasset for beskyttelse av øyet; øyebeskyttende produkter for sportsbruk. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; skriveinstrumenter, nemlig penner og blyanter, skrivebordsunderlag, skrivebordskurver, notatblokkholdere, blyantkopper, visittkortholdere, papirvekter, dagplanleggere, dagbøker, planleggingskalendere, sjekkhefteetuier og - omslag, adressebøker, telefonbøker; avtalebøker, agendaer, programmer, kalendere, personlige planleggere, skrivebordsordnere, skrivebordskalendere, personlige organisatorer, penne- eller blyantholdere, blyant- eller penneetuier, indekskort, postkort, skriveblokker, notatbøker, notatblokker, notatkort, notatpapir, skrivesaker og papirvarer, mapper og omslag for skrivesaker og papirvarer, porteføljer for skrivesaker og papirvarer, skrivepapir og konvolutter, papirvekter; mønster for hjemmesying og -strikking. skolevesker; passetuier. 19 foreløpig klasse 22 foreløpig klasse 24 Vevde produkter og tekstilprodukter ikke opptatt i andre klasser; tekstiler som metervare; tøy og stoffer; plastsubstitutter for tøy og stoffer; senge- og bordtepper; tekstilvarer; møbeltrekk; putetrekk; kluter; baderomstekstiler; husholdningstekstiler; bordduker, bordservietter av tekstiler, oppvaskhåndklær, glasshåndklær; sengetøy, sengeklær, sengetepper; putevar, dynetrekk, sengedekker; vattepper, dundyner; ansiktshåndklær av tekstil; tekstilservietter for sminkefjerning; flanell; lommetørklær av tekstil; håndklær av tekstil; bordbrikker og glassbrikker; reisetepper, madrasstrekk, gardiner, veggkledning av tekstiler, flagg, bannere; gardiner. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn; frakker, kåper, jakker, vester, ytterfrakker, sportsjakker, regnfrakker, trenchcoater, jakker og frakker av lær og tøy, anorakker, parkaser, blasere, vindjakker, sengejakker, boleroer, støvfrakker, forklær, sjal, caper, kaftaner, kjoler, smokingskjorter, trikotskjorter, vevde skjorter, gensere, kardiganer, pologensere, dongerijeans, undertøy, nattøy, morgenkåper, slåbroker, dressbukser og fritidsbukser, bluser, t-skjorter, shorts, skjørt, sokker, strømper, slips, bukseseler, strømpeholdere, sko, tøfler, og belter, fottøy, halstøy, brede silkeslips (ascots), skjerf, hansker, votter, bodysuit, hodeplagg, luer, hatter, capser. 26 Glidelåser; hemper; sysaker; kniplinger, broderier, sløyfer, lisser, bånd, dekor (spesielt kort), frynser og rysjer; hårpynt; skopynt; syskrin og sytilbehør; knappenåler, synåler, hekter; tevarmere og tehetter, eggevarmere og eggehetter, kunstige blomster; løshår. 35 Å sette sammen, til nytte for andre, et utvalg av varer i de foregående klassene 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 26 som gjør kunder i stand til på en bekvem måte å se og kjøpe slike varer fra en detaljforretning; sette sammen, til nytte for andre, et utvalg av varer i de foregående klassene 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 26 som gjør kunder i stand til på en bekvem måte å se og kjøpe slike varer fra et nettsted på internett; å sette sammen, til nytte for andre, et utvalg av varer i de foregående klassene 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 26 som gjør kunder i stand til på en bekvem måte å se og kjøpe slike varer ved hjelp av telekommunikasjon; online informasjon og rådgivning relatert til detaljhandelstjenester. 45 Oppsporingstjenester for gjenfinning av kodet bagasje, forretningsvesker og reisevesker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bagasjeartikler, håndvesker, toalettvesker og -mapper solgt uten innhold, handlevesker av lær, sportsbager for allbruk, handlevesker, attachekofferter, dokumentporteføljer, dokumentmappe, stresskofferter; pengepunger, damehåndvesker, konvoluttvesker, skuldervesker, make-upvesker solgt uten innhold, handlevesker av lær, store kofferter, håndbagasje (reisevesker), reise- og bagasjeartikler (travel kits) solgt uten innhold, skuldervesker, ryggsekker, bokvesker, midjevesker, nøkkeletuier og -vesker, lommebøker, 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB KUGA Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Motorlandkjøretøyer samt deler og tilbehør for disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Air Movement and Control Association International Inc, 30 West University Drive, IL ARLINGTON HEIGHTS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater og installasjoner for å måle luftstrøm og luftmengde; deler, komponenter og utstyr for forannevnte varer. 11 Apparater, innretninger, anordninger og utstyr for flytting og bevegelse av luft og kontroll med flytting og bevegelse av luft; vifter; dempere, lufthetter, spjeld, sjalusispjeld, ventilasjonsgitter; luftgardiner, kjøleinstallasjoner og maskiner; fordamningsapparater og -maskiner, evaporatorer; enheter og komponenter for å lage og erstatte luft; sentralluftsenheter; luftkondisjoneringsapparater og utstyr; luftfiltreringsapparater og instrumenter; luftrenseapparater og instrumenter; varmluftapparater; fuktere, fuktingsanlegg; utstyr for luftbehandling og - sirkulasjon; deler, komponenter og utstyr for forannevnte varer. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: Rett til å bruke merket har bare Foreningens lisenstaker, og bare i forbindelse med varer som tilfredsstiller Foreningens "standard test codes", fastsatte betingelser og målinger/vurderinger av prestasjoner. Ureglementert bruk har Foreningen rett til å påtale og om nødvendig forlange stoppet. Foreningen har rett til å inspisere, omprøve, evaluere og kontrollere lisenstakernes produkter. Woodstokk Trepleie Bioprotector AS, Kringsjåvn. 4E, 1358 JAR, 1 Kjemiske produkter til industrien. 2 Trepleieprodukter, treimpregineringsmidler, lakk, beis, maling, rustbeskyttelsesmidler. 17 Isolerende maling, lakker og fernisser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/797,778 PREMIUMGUARD Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/179,781 PRIMESHIELD Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIBB Metamedia AS, Munkedamsveien 59 B, 0270 OSLO, Andreas Galtung, Postboks 6878 St Olavs plass, 0130 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUGGENHEIM Guggenheim Capital LLC, 227 West Monroe, Suite 4900, IL60606 CHICAGO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Informasjons-, rådgivnings- og konsulentvirksomhet i områdene finans, forsikring, bankvirksomhet, kapitalforvaltning og investering; finansinvestering i områdene sikkerhet, fond, fast eiendom og forretninger med risikovillig kapital; kapitalplassering og formuesforvaltningstjenester; investering av kapital for andre; utstedelse av verdipapirer, organisering og administrasjon av investeringsformue; sikkerhets- og investeringsmeklervirksomhet; bankvirksomhet vedrørende kapitalinvestering, forvaltningsvirksomhet, nemlig investerings- og forvaltningsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STRÅHOLMEN Valleveien Båt AS, Grobstokveien 146, 3960 STATHELLE, 12 Båter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUNCHBOX Lysholmer Einar Tønnessen, Sørkedalsveien 191, 0754 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XEPTO Xepto AS, Postboks 40, Prinsdal, 1205 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Software for sikkerhets- og logistikk-tjenester, innregistrert på databærere. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket FILMWEB Filmweb AS, Filmens Hus Dronningens gate 16, 0152 OSLO, Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet og datanettbasert kundeinformasjonsvirksomhet 42 Utarbeidelse, design, utvikling, redigering og oppdatering av databaser og dataprogrammer, herunder utvikling av nettbaserte betalingstjenester 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pro-Seals Cabot Safety Intermediate Corp, 650 Dawson Drive, DE19713 NEWARK, US Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, 9 Øreplugger, høytalere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jahpron Medical Johan A Hernes, Postboks 4144 Jensvoll, 8089 BODØ, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Termometer til medisinsk bruk. Strek - sentralstimulerende magasin STREK Media AS, St. Olavsgate 24, 0301 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner. 16 Tidsskrifter. 41 Utgivelse av tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDOFORM CLASSIC Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Proteinholdige diett- og kosttilskuddspreparater til helseformål, midler til regulering av tarmfloraen, herunder avhjelping av løs og hard mage; vitamin-og mineralpreparater. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HIT Entertainment Ltd, Maple House, 149 Tottenham court Road, W1T7NF LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Forhåndsinnspilte videokassetter, audiokassetter, CDer, DVDer og optiske og magnetoptiske disketter inneholdende musikk, tekstdata, stillbilder og spillefilmer til underholdning for barn; elektroniske bøker for barn innspilt på datamedia, DVD-spillere, videokassettspillere, audiokassettspillere, fjernsyn, bærbare stereoer, MP3-spillere, walkie-talkies, pyntemagneter, sportsfløyter, CD-esker, mobiltelefoner, mobiltelefonetui, videospillkassetter og dataprogramvare inneholdende undervisnings- og underholdningsprogrammer for barn; solbriller, brilleinnfatninger, sykkelhjelmer, engangskamera. 16 Barnebøker, fargeleggingsbøker, stoffbøker, aktivitetsbøker for barn, klistremerker, klistermerkebøker, klistremerkealbum, billedbøker, bokstøtter, fotoalbum, oppbevaringsbokser for foto, utklippsbok(album), barneblader, bildekort, noteringskort i boks, brevpapir, gavepapir, gaveposer, gavebokser, gavelapper, sløyfer, gratulasjonskort, selskapsinvitasjoner, godteposer, papirduker, papirservietter, papirgirlandere, dagbøker av papir, lommeplanlegger av papir, adressebøker, notatbøker, engangsbleier, bokmerker av papir, kalendere, gratulasjonskort, blyanter, blyantholdere, blyantspissere, viskelær av gummi, penner, fargestifter, tekstmarkere, malesett, tegnepapir, skisseblokk, strukturpapir (construction paper), staffeli, kritt, stempelsett av gummi, tegnelinjaler, modelleringsleire, engangstatoveringer, oppslagstavle, tørke- og utviskingstavler. 25 Tøysmekker, hatter, sokker, skjerf, votter, hansker, strømper, ørevarmere, tøflesokker, poncho, regnfrakker, pyjamas, badekåpe, nattkjole, nattdrakt, tettsittende treningsdrakter, overtrekksbukser, støvler, sko, sandaler, tøfler, t-skjorter, jakker, frakker, strikkegensere, halsduk, vester, trøyer, kjoler, bukser, belter, dongeribukser, skjørt, shorts, jumper, svømmetøy, treningsgensre, treningsbukse, fleecegensre, vinddresser, snødresser, snøbukser, undertøy, forklær, karnevalskostymer. aktivitetsleker for babyer, leker til babysenger, babysengmobiler, badeleker, leker som lager bobler, strandleker, oppblåsbare leker, sportsutstyr, lekeplassballer, lekescooter, kjøkkenlekesett, husrengjøringslekesett, myntstyrte lekeapparater, leker til å ri på, opptrekkbare leker, ballonger, pinatas, babyrangler, hoppestokk, julestrømper; høytidsdekorasjoner, dukker, erteposedukker, marionettdukker, snøkuler, lekejuletrær, lekemusikkbokser, vannpistoler, sett inneholdende ferdig oppklippet materiale som former lekeoverflater og utskiftbare figurklistremerker som kan festes på lekeoverflaten, festeffekter i form av moroleker laget for å lage lyd ved hjelp av mekanikk. 41 Produksjon av en serie programmer for fjernsyn og for levende publikum og privat opptreden av en utkledd person; tilveiebringelse av undervisning og underholdning for barn via Internett; fanklubber; undervisningstjenester i form av språkveiledning, fornøyelsesparktjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROTIVITI KWLEDGELEADER Protiviti Inc, 2884 Sand Hill Road, CA94025 MENLO PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Online-tjenester, nemlig fremskaffelse av forretningsnyheter og informasjons- og diagnostikkverktøy, nemlig undersøkelser, analyser, best practices og benchmarking-vurderinger, til bruk i forretningskonsultasjoner vedrørende forretningsvirksomhet og forretningsledelse, informasjonsteknologi, outsourcing, finansstyring og internrevisjon og internkontroll. 36 Online-tjenester, nemlig fremskaffelse av finansnyheter og informasjon til bruk i finansanalyser og finanskonsultasjoner ved vurdering av virksomhetsrisiko, industririsiko, reguleringsrisiko, finansiell risiko og råvarerisiko. 42 Online-tjenester, nemlig fremskaffelse av tekniske nyheter og informasjon til bruk ved datakonsultasjoner vedrørende vurdering av teknologirisiko og datasystemer og nettverksintegrering. 28 Plysjleketøy, byggeklosser, lekebrannbiler, lekebiler, lekekonstruksjonssett, elektroniske moroleker, elektroniske innlæringsleker, treleker, håndholdte elektroniske spill, lekesett, formstøpte figurer, plastikkfigurer, leketog, innlæringsleker, brettspill, spillkort, kortspill, puslespill, manipuleringspuslespill, kampspill, sammensatte 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 21/06-2006.05.22 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 39/06-2006.09.25 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer