nr 29/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...30 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rudolf Wild GmbH & Co KG, Rudolf-Wild-Str , EPPELHEIM, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Yoghurt, frukt- og urte-yoghurt, drikker inneholdende melk, fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker inneholdende melk, kvark, fløte, fruktdessert inneholdende kvark. 30 Preparater laget av korn til bruk som næringsmidler, konfektyrer og sjokoladevarer, herunder i form av plater; bakverk og konditorvarer, særlig inneholdende fylte vafler og kjeks med kremfyll; spiseis; særlig iskrem i form av konfektyrer. 32 Alkoholfrie drikker, fruktdrikker, fruktjuicer og fruktnektar, basisingredienser og essenser til fremstilling av ovennevnte drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rudolf Wild GmbH & Co KG, Rudolf-Wild-Str , EPPELHEIM, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Yoghurt, frukt- og urte-yoghurt, drikker inneholdende melk, fruktpreparater til fremstilling av alkoholfrie drikker inneholdende melk, kvark, fløte, fruktdessert inneholdende kvark. 30 Preparater laget av korn til bruk som næringsmidler, konfektyrer og sjokoladevarer, herunder i form av plater; bakverk og konditorvarer, særlig inneholdende fylte vafler og kjeks med kremfyll; spiseis; særlig iskrem i form av konfektyrer. 32 Alkoholfrie drikker, fruktdrikker, fruktjuicer og fruktnektar, basisingredienser og essenser til fremstilling av ovennevnte drikker. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lekolar AB, OSBY, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalgstjenester vedrørende dagligvarer og ferdigmat. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel (næringsmiddel) og næringsmidler av korn, ikke for medisinsk bruk, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalgstjenester vedrørende dagligvarer og ferdigmat. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MioCasa v/elizabeth Larsen, Myklebust, 6092 EGGESBØNES, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; fotografier, bilde og forskjellig kort, relatert til logopedisk og i kunstnerlig sammenheng. 35 Annonse og reklamevirksomhet. Utforming og tilvirkning av logoer, i form av fotografier, logoer, bilder og forskjellige kort, relatert til faglig/ logopedisk og i kunstnerlig sammenheng, for bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen T.K. MAXX NBC Fourth Realty Corp, 4100 East Lone Mountain Road, NV89031 NORTH LAS VEGAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/778, US 78/778,166 EMERGENT BIOSOLUTIONS Emergent BioSolutions Inc, 300 Professional Drive, MD20879 GAITHERSBURG, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner, immunoterapeutiske og biologiske midler, immunobiotiske midler for profylaktiske terapeutiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen 42 Vitenskaplige forskningstjenester, biologiske utviklingstjenester; medisinske forskningstjenester. 44 Medisinske utprøvingstjenester for profylaktiske og terapeutiske formål; medisinske tjenester og helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ivar Kinn, Fetvn 1237, 1903 GAN, NO 41 Et Internett-basert pengespill, der faktormetoden utgjør den unike bestanddelen. Faktormetoden vil si at en spillers antall scorede mål multipliseres med spillerens forhåndsdefinerte faktorverdi på 1, 2, 3 eller 4 - for henholdsvis angriper, midtbanespiller, forsvarer og keeper. I tillegg multipliseres spillerens forhåndsverdi med 1 dersom vedkommende spiller deltar i en omgang eller mer i en kamp der eget lag unngår baklengsmål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Albin Upp - K Bonnevie AS, Briskebyvn. 42, 0259 OSLO, NO Hans Christian Steenstrup, Bekkegrenda 14, 1359 EIKSMARKA, NO 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kunstneriske aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Transport 4 Kids, Solfallsveien 6, 1406 SKI, NO 12 Barnevogn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ELLOS E-BASICS Ellos AB, Ödesgärdesgatan, BORÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler for polering og flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål, vannsugende bomull og vatt for medisinske formål, alkohol for medisinsk bruk, brød for diabetikere, kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet, spiselige plantefibre (ikke nærende), legemidler mot fotsvette, næringsmidler for babyer, midler mot hard hud, kjemiske preparater for farmasøytisk bruk, oppløsningsmidler for kontaktlinser, rengjøringspreparater for kontaktlinser, linimenter, luktesalt, medisinske drikker, røtter for medisinsk bruk, medisinske urter, urtete, medisinske avkok, oljer for medisinsk bruk, mineralvannsalter, kjemiske prevensjonsmidler, sanitetsbind, sanitetstruser, tamponger, inkontinensbleier, støttetruser for sanitetsbind, truseinnlegg, slipemidler for tannpleie, tannlakk og tannslipemidler, klebemidler for tannproteser, vitaminpreparater, vortestifter, øyevann, medisinske preparater for slanking, bakterie-drepende midler, salt for mineralbad, terapeutiske preparater for bad, homopatogenpreparater, plaster og medisinske forbindingsmaterialer. 9 Stereoapparater, grammofoner, kassettspillere, videoapparater, TV-apparater, CDspillere, fotoapparater, filmkameraer, videokameraer, smalfilmkameraer, regnemaskiner, kikkerter, objektiv for kameraer, eksponeringsmålere, briller, forstørrelsesapparater for fotografiske formål, forstørrelsesglass, filmklippingsapparater, film (eksponert), høytalere, personlige datamaskiner, magnetiske og optiske datamedia, periferiutstyr for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, tastaturer for datamaskiner, mobiltelefoner, telefoner. 11 Apparater for belysning, armaturer for belysning, innendørs takbelysning. 21 Kjøkkenredskaper, ikke av edelt metall. 24 Sengetøy, laken, lakenposer, hodepute, putetrekk; sengetepper; bordduker; håndklær av tekstil. 25 Klær, hodeplagg, fottøy inkludert skistøvler. 35 Informasjon ved postordresalg om følgende varer: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler for polering og flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinske formål, vannsugende bomull og vatt for medisinske formål, alkohol for medisinsk bruk, brød for diabetikere, kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet, spiselige plantefibre (ikke nærende), legemidler mot fotsvette, næringsmidler for babyer, midler mot hard hud, kjemiske preparater for farmasøytisk bruk, 7

8 registrerte varemerker /07 oppløsningsmidler for kontaktlinser, rengjøringspreparater for kontaktlinser, linimenter, luktesalt, medisinske drikker, røtter for medisinsk bruk, medisinske urter, urtete, medisinske avkok, oljer for medisinsk bruk, mineralvannsalter, kjemiske prevensjonsmidler, sanitetsbind, sanitetstruser, tamponger, inkontinensbleier, støttetruser for sanitetsbind, truseinnlegg, slipemidler for tannpleie, tannlakk og tannslipemidler, klebemidler for tannproteser, vitaminpreparater, vortestifter, øyevann, medisinske preparater for slanking, bakterie-drepende midler, salt for mineralbad, terapeutiske preparater for bad, homopatogenpreparater, plaster og medisinske forbindingsmaterialer, stereoapparater, grammofoner, kassettspillere, videoapparater, TV-apparater, CDspillere, fotoapparater, filmkameraer, videokameraer, smalfilmkameraer, regnemaskiner, kikkerter, objektiv for kameraer, eksponeringsmålere, briller, forstørrelsesapparater for fotografiske formål, forstørrelsesglass, filmklippingsapparater, film (eksponert), høytalere, personlige datamaskiner, magnetiske og optiske datamedia, periferiutstyr for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, tastaturer for datamaskiner, mobiltelefoner, telefoner, apparater for belysning, armaturer for belysning, innendørs takbelysning, kjøkkenredskaper, ikke av edelt metall, sengetøy, laken, lakenposer, hodepute, putetrekk, sengetepper, bordduker, håndklær av tekstil, klær, hodeplagg, fottøy inkludert skistøvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FLAMENCO Babuji Nadarajah, Lindebergåsen 34 B, 1068 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is og bakerivarer for tilbereding av pizzabunner. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Selvbetjeningsrestauranter og utkjøring av mat i form av takeaway og pizzeria. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke C B Fleet Company Inc, 4615 Murray Place, VA24502 LYNCHBURG, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, herunder kosmetikk og rengjøringsmidler og rensemidler, unntatt de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk; oppløsninger for hygieniske bruk og for rengjøring og rensing, alle for kvinner og for utvendig bruk; spray i væskeform for hygienisk bruk og for rengjøring og rensing, alle for kvinner og for utvendig bruk; absorberende pudder for kvinnelig hygiene for utvendig bruk; kroppssåpe og deodoranter i form av rensende og rengjørende stykker (bars) for kvinnelig hygiene for utvendig bruk; skummende rengjørende og rensende badeoppløsninger for kvinnelig hygiene for utvendig bruk og for rengjøring og rensing; spray i form av deodoranter for kvinnelig hygiene for utvendig bruk; forhåndsfuktede våtservietter for kvinnelig hygiene for utvendig bruk og for rengjøring og rensing; gel og kremer for vaginal fukting og smøring; dusjpreparater; gels, kremer, lotioner og væsker impregnert med ikkemedisinerte preparater for rengjøring og rensing, toning og fukting av huden; hårpleie og fargemidler; sjampoer; antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk; neglelakk; leppestifter; pomade for å fukte leppene; leppebalsam; underlagsmake-up; make-up fjernemidler; øyeblyanter; kroppspudder og tannpussemidler; preparater og stoffer for bruk i oral hygiene; preparater og stoffer for dental hygiene, tannkrem, tannpudder, tanngele; munnskyllevann, midler for å oppfriske ånden; preparater for å rengjøre proteser; preparater for å gjøre tennene hvitere, flekkfjernemidler for tennene, preparater for å rengjøre tennene, medisinert pudder. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, herunder farmasøytiske preparater; preparater for å skylle tarmene; klystersprøyter; avførende midler; avføringsmidler i fast form for innføring i endetarmen; farmasøytiske oppløsninger for tarmskylling i enkle forpakninger; farmasøytiske preparater for behandling av dehydrering; farmasøytiske preparater og medisinerte forhåndsfuktede rektale pads for midlertidig reduksjon av svie og ubehag assosiert med hemorroider og anorektale plager; preparater for rensing av tarmen solgt som en enhet for bruk forut for kirurgiske inngrep eller medisinske prosedyrer bestående av laksative avførende oppløsninger og tabletter, avføringsmidler, medisinerte forhåndsfuktede rektale pads; 8

9 registrerte varemerker /07 farmasøytiske oppløsninger brukt som avførende og rensende midler for behandling av treg mage og forstoppelse og gastrointestinale forstyrrelser; tarmrensende og avførende midler i form av flytende oppløsninger og pudder for rekondisjonering; topisk påførte ytre og innvortes medisinerte hygieniske farmasøytiske produkter og produkter for personlig pleie for kvinnelig bruk og rensende oppløsninger for innvortes dusjing/skylling; rensende oppløsninger for kvinner for innvortes skylling, rensende oppløsninger for kvinner for innvortes bruk; farmasøytiske preparater for vaginal fukting og smøring; farmasøytiske preparater for bruk som et personlig smøremiddel; kremer og gels mot kløe; hygieniske rengjørings- og rensevåtservietter for kvinnelig bruk; forhåndsfuktede medisinerte kluter for lindring av kløe i vagina; plaster tilsatt medisinerte rengjørende og rensende preparater for huden; medisinerte plaster som festes til huden for å skjule eller redusere flekker, herunder aldersflekker, samt kviser i huden; medisinerte stifter som brukes direkte på huden for å lege mindre skader i huden; avføringsmidler i form av stikkpiller for innføring i endetarmen; plaster, klebende plaster, kompresser. 10 Klystersprøyter; flasker for tarmskylling og poser for tarmskylling for farmasøytiske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FASTSTREAM Faststream Recruitment Ltd, Medina Chambers, SO142AQ TOWN QUAY, SOUTHAMPTON, GB Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; personellog lederrekruttering; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; rekruttering av personale; utarbeidelse av stillingsannonser via telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bonnier Media II AS, Postboks 61 Sentrum, 0103 OSLO, NO 16 Magasiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kaikanten Invest AS, Postboks 5312, 9286 TROMSØ, NO Advokatselskapet Seljevoll Hamnes Olsen & Wikstrøm DA, Postboks 1164, 9262 TROMSØ, NO 5 Farmasøytiske og biologiske preparater for medisinsk bruk, kosttilskudd. 29 Animalske næringsmidler, grønnsaker og hagebruksprodukter for konsumering eller konservering 30 Vegetabilske næringsmidler for konsumering eller konservering, smaksforbedrende tilsetninger 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; fisk 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SÖDERGÅRDEN Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, NECKARSULM, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker, især ciderdrikker. 33 Alkoholholdige drikker, især ciderdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US SIMCIRCUITS The MathWorks Inc, 3 Apple Hill Drive, MA01760 NATICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computer software (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Veolia Miljø AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; sknvesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Andreas Wiik, Kjelsåsveien 29B, 0488 OSLO, NO 3 Såper, parfymer, eteriske oljer, deodoranter, kosmetikk. 18 Lærprodukter, kofferter, reisevesker, lommebøker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Accantia Health & Beauty Ltd, 4th Floor, Chadwick House Blenheim Court, B912AA SOLHULL, WEST MIDLANDS, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann; tannpasta; håndpleiekremer; rensekrem for toalettbruk; ikkemedisinerte fuktighetskremer; hudvann; håndpleiepreparater; ikke-medisinske kremer for hender og for kroppen; nattkremer; hudpleiepreparater for beskyttelse mot virkningen av solen; lotioner og kremer, alle for bruk etter å ha vært eksponert for solen; solbruningspreparater for huden i form av kremer, lotioner og salver; vattpinner for kosmetisk bruk, vatt for kosmetisk bruk; ikke-medisinerte kremer, alle for pleie av huden; ikke medisinerte preparater for toning av huden; sjampoer; hårbalsam; toalettsåpe; medisinert såpe; barberingspreparater; etterbarberingskremer og -balsam; avsminkingspreparater; toalettpreparater og -produkter; rensekluter; kluter ikke opptatt i andre klasser; toalettprodukter mot transpirasjon; deodoranter for personlig bruk; kluter for rensing av ansiktet; hudpleieprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NAXYS Bjørge ASA, Postboks 160, 4098 TANANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; apparater og instrumenter for overvåking av installasjoner og oljeutstyr under vann. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørge ASA, Postboks 160, 4098 TANANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; apparater og instrumenter for overvåking av installasjoner og oljeutstyr under vann. 42 Teknologiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BATEX Hanske-Companiet AS, Postboks 578, 1411 KOLBOTN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Vernehansker, verneklær og verneutstyr mot ulykker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, hansker herunder arbeidshansker. 42 Teknologiske tjenester. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SEAPROOF Seaproof Solutions AS, Hegrenesveien 15, 5035 BERGEN, NO Leogriff AS, Postboks 79 Tåsen, 0801 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 17 Plast som halvfabrikata og kompositt dertil til viderebearbeidelse eller fremstilling av varer; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, deler og tilbehør dertil; bøyelige rør (ikke av metall), rørdeler og tilbehør dertil. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil for olje- og gassleting og produksjon, energiproduksjon, -transport og -overføring fra kjernkraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling innen feltene elektronikk, elektrisitet, optikk, kjemi og mekanikk; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil innen feltene material teknologi, herunder metaller, polymer, kompositt, og optiske fiber: ingeniør-, rådgivning- og konsulent-tjenester for olje- og gassleting og produksjon, energiproduksjon, -transport og -overføring fra kjernkraft, fossile, fornybare og andre energikilder, miljø, dataoverføring, skipsbygging, havforsking og forsvar; tekniske prosjektstudier; industrielt design; teknisk dokumentasjon og rapporter; teknisk tilsyn og inspeksjon; kjemiske analyser; ikke-kjemiske analyser; kvalitetskontroll; kalibrering; materialtesting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NIGHTDRIVER Raytheon Co, 870 Winter Street, MA WALTHAM, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Apparater, instrumenter og elektroniske kretser, komponenter og produkter for infrarød avbildning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ALF H. ANDERSEN AS Alf H Andersen AS, Breiliveien 33, 3217 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet herunder elektroinstallasjon; elektriker tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inverness Medical Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 28, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Diagnostiske reagenser for bruk i diagnostiske tester, nemlig for immunoreaktive arter i kroppsvæsker, graviditetstestesett for hjemmebruk, eggløsnings- og fertilitetstestesett for hjemmebruk; diagnostiske reagenser for bruk i diagnostiske testesett for bruk på sykehus, klinikker og medisinske kontorer, nemlig for immunoreaktive arter i kroppsvæsker, graviditet, eggløsning og fertilitet testing; alle de forannevnte varer for salg i form av sett eller separat. 10 Apparater og instrumenter for graviditetsdiagnostikk og testing; apparater for overvåking av fertilitetsviten. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alf H Andersen AS, Breiliveien 33, 3217 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet herunder elektroinstallasjon, elektriker tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Europafilter Norge AS, Per Gyntsvei 5, 5142 FYLLINGSDALEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 11 Renseapparater for olje. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alf H Andersen AS, Breiliveien 33, 3217 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet herunder elektroinstallasjon; elektriker tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen M-FLEX Flex Lng Ltd, No. 6, 3rd Floor, Qwomar trading Building TORTOLA, VG Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet; bygging av tankskip 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); tekniske prosjektstudier, teknisk prosjektledelse; rådgivning og planlegging vedrørende bygging; skipsdesign- og skipsarkitekturtjenester, skipsingeniørtjenester; teknisk, maritim drift av skip; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HRG HRG Invest partner AS, Postboks 121, Rådal, 5857 BERGEN, NO 36 Investering og forvaltning av eiendom; handel med verdipapirer. 37 Rehabilitering av eiendom. 42 Konsulent virksomhet innenfor ingeniørfag, bioenergi, sikkerhet og transport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ARCHER Kohler Co, 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer; badekar av metall, badeavlukker av metall, dusjkabinett av metall og dusjkabinettrammer av metall, metallkroker, metallknagger, runde dørhåndtak av metall, hengsler av metall, skuffehåndtak av metall, dørhåndtak av metall, møbelhåndtak av metall, metallhåndtak, metallklinker, metallhasper, metallben, metallrammer, metallrør, metalldører og metalldørrammer, rammer av metall, metallrekkverk, metallgelendere, dørterskler av metall, ende- og avslutningsstykker av metall, enheter av metall for lagring, metallskap, metallhyller, manuelt drevne metallventiler og metallfester, metallskruer, metallbolter, metallskiver og -pakninger, isenkramvarer av metall, alle de forannevnte varer hovedsakelig av metall, ventiler av metall (andre enn deler av maskiner). 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; bad, badekar, boble- og massasjebad og badinnstallasjoner; dusjer og dusjinstallasjoner; elektriske dusjer; elektriske vannvarmere; dusj- og badeavlukker; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter, bidet; klosett, toaletter; klosettskåler; klosettseter, berøringsfrie toaletter; berøringsfrie nedspylingsapparater; vannklosetter; lys og lamper, taklys; taklys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og servanter; søyler og sokler for servanter, vasker og kummer, kraner; tappekraner, berøringsfrie kraner eller tappekraner; vannfiltre; termostatstyrte, infrarødstyrte, radarstyrte eller elektronisk styrte kraner og tappekraner; elektriske håndtørrere; silkurver og rister for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; berøringsfrie håndtørreapparater; propper og tetningsinnretninger til bruk for servant-, bade- og dusjsluk; avløpsrør for bad; vannstyringsventiler for vanncisterner; vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for kraner og tappekraner; urinaler; vanncisterner; apparater og installasjoner for bløtgjøring av vann; baderomsarmatur; drikkefontener; badstuer; håndtak, hevarmer og hendler (ikke av metall) for cisterner; sanitære apparater og installasjoner; vanntilførselsapparater og sanitærutstyr. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; metallskap, metallhyller, baderomsmøbler; møbler for hus og hjem; møbler for kontorer; skap; benkeplater og bordplater; senger; benker; bokhyller; lenestoler; stoler; kister, konsoller; pulter, skrivebord; kommoder; kabinett; anretningsbord; serveringsbord; avlastningsbord; 14

15 registrerte varemerker /07 sidebord; stativer; pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; møbeldører; bambusgardiner, møbler laget av rotting; madrasser; hyller; statuer av tre,voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert vaskeservant for badreom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GLOBALWAVE TC License Ltd, 8158 Adams Drive, Liberty Centre Building 200, pa17036 HUMMELSTOWN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Satellitt- og landbaserte kommunikasjonssystemer, nemlig computer hardware, periferiutstyr og software brukt til å sende og innhente meldinger og for bruk i overvåkning og administrasjon av utsendelse og lokalisering av traktorer, trailere, containere, skinnebusser, containere for kombitransport, biler og fly; computer hardware, periferiutstyr og software brukt for automatisert måleravlesning, sikkerhetsovervåkning, toveis personsøking, miljøovervåkning, anleggs- eller fasilitetsovervåkning og overvåkning av utsalgssteder. 38 Satellitt- og landbaserte kommunikasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GRUNT Kabooki A/S, Rønnevej 1, 7400 HERNING, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HERON Luxo ASA, Drammensveien 175, 0277 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 11 Lamper og apparater og installasjoner for belysning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke VV PARTS AS, Larkollen 10, 1570 DILLING, NO 11 Varme og kjøleprodukter, varmepumper - fyrkjeler - olje/gass brennere. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/802,278 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke YouTube,LLC, 1000 Cherry Avenue, Suite 200, CA94066 SAN BRUNO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Salgsfremmende tjenester på vegne av andre; salgsfremmende tjenester i form av online underholdning og utdannelse; salgsfremmende tjenester i form av deling av multimediainnhold via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk. software; tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar software for å muliggjøre opplasting, nedlasting, oppfanging, avsendelse (posting), visning, redigering, spilling, streaming, besiktigelse, forhåndsvisning, fremvisning, tagging, blogging, deling, manipulering, distribuering, publisering, reprodusering, eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og informasjon via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe aksess til ikkenedlatbar software for å muliggjøre deling av multimediainnhold og kommentarer blant brukere; tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar software for å sette innholdsleverandører i stand til å spore multimediainnhold; salgsfremmende tjenester på vegne av andre; salgsfremmende tjenester i form av deling av multimediainnhold via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; digitale publiseringstjenester online; vertstjenester for multimediainnhold for andre. 38 Kringkastingsvirksomhet, nemlig opplasting, avsendelse (posting), visning, fremvisning, tagging, blogging, deling og på andre måter tilveiebringe elektroniske media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; kringkastingsvirksomhet; kringkastingstjenester via nett (webcasting); tilveiebringe en portal for videodeling; elektroniske kommunikasjonstjenester; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre dataog kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online fora, praterom, journaler, blogger og listeservere for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold mellom brukere; overføring av elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og informasjon via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online samfunnsfora for brukere til å sende, søke i, overvåke, dele, kritisere, rangere, og kommentere på, videoer og annet multimediainnhold; tilveiebringe digital programdistribusjon av audio- og videosending eller - kringkasting over et globalt datanettverk. 41 Utdannelses- og underholdningstjenester for tilveiebringelse av elektroniske media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester; utdannelsestjenester; tilveiebringe en videodelingsportal for underholdningsog utdannelsesformål; underholdnings- og utdannelsestjenester omfattende elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og relatert informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; underholdnings- og utdannelsestjenester, nemlig opplasting, nedlasting, visning, redigering, spilling, besiktigelse, forhåndsvisning, fremvisning, publisering, reprodusering, eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og informasjon via internett eller andre data- og kommunikasjonsnettverk; publisering av digital video-, audio- og multimediaunderholdning; vertstjenester for multimediaunderholdning og utdannelsesinnhold for andre. 42 Datarelaterte tjenester; internettrelaterte tjenester; applikasjonsleverandørtjenester (ASPtjenester); tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DISNEY-PIXAR WALLE-E Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele; badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem, kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant; ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; dufter til personlig bruk; hårgeleer; balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; preparater for behandling av negler; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem; sunblock-krem; solkrem. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD-spillere; CD-opptakere; CD-er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD-er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøker; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV-er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; festenåler; halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; klokkeremmer; klokker; giftefinger; armbåndsur. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntealbum; tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; gjestebøker; magasiner; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; papir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festleker av papir; partyhatter av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørklær; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; penner; tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; bilder; bildebøker; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; byttekort; bok til poengnotering; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; klebevarer; klistremerker; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skrivesaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemonéer; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; etuier for leppestifter; bagasje; bagasjemerker/tager; reisekofferter; lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; paraplyer; beltevesker; seddelbøker. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver; senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ; PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler; 17

18 registrerte varemerker /07 toseters sofaer; hyller; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter; støttepinner for planter; dekorative minnetavler; nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast; nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat; lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskånere (kjøkkenutstyr); kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til konfekt; kakebokser; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; tallerkener; figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller terrakotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelt metall; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper; tekanner; tesett; termisk isolerende beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ; vakuum flasker; søppelbøtter; kluter. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; afghans (vevede tepper); grillvotter; lintøy til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger; sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk: tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; flagg, ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe; tøykanter til vugger; gardiner; stofflagg; stoffvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær; putetrekk; potteskjulere avtekstil; dunteppe; samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker; tøyserviettter; kuvertbrikker av tekstil; duker av tekstil; servietter av tekstil (throws); håndklær; ulltepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko; halstørklær; baseballue; stranddresser; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; lærbukser; smekker av tøy; kåper; dresser; ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter; Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; hodeplagg; strømper; barnetøy; jakker; olabukser; gensere; skaut; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorte; nattkåper; pyjamas; bukser; strømpebukser; poloskjorter; ponchoer; regntøy; kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere; treningsbukser; treningsskjorter; badedrakter; vester; strømpebukser; T-skjorter; undertøy; undertrøyer; svettebånd. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; kamp- og sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; brettspill; kortspill; aktivitetspill for barn; badmintonsett; ballonger; basketballer; badeleker; baseball-baller; beachballballer; erteposer; erteposedukker; brettspill; byggeklosser; bowlingkuler; tryllestaver som kan lage bobler og løsningssett; sjakkspill; lekesminke; julesokker; juletrepynt; samle-leketøysfigurer; krybbemobiler; krybbeleker; sendeplater; dukker; dukketøy; tilbehør til dukker; lekesett til dukker; elektriske aktivitetsspill ("action toys"); tilbehør solgt som deler til kortspill; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker; håndholdte deler til elektroniske spill; hockey pucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllespill; klinkekuler; leker i opplæringsøyemed; mekaniske leker; musikkboks leker; musikkleker; selskapsleker; leker til selskaper; festleker; spillkort; plysjleker; dukker; rulleskøyter; gummiballer; skatebord; fotballer; sykkeltopper; klemmeleker; stoppede leker; bord til bordtennis; målspill; teddybjørner; tennisballer; action leketøysfigurer; lekebøtte og måkesett; lekemobiler; lekekjøretøy; lekemotorsykler; lekebiler; lekegyngehest; lekefigurer; leketøysbank; lekelastebiler; lekefrimerker; lekeklokker; opptrekkbare leketøy; jojoer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem, ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt; frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; potetchips; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; yoghurt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; basis for å lage milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker; maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher; smakstilsatte, søtede gelatindesserter; frossen konfekt; frosne måltider bestående av primært pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep; nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser; pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; te; tortillaer; vafler; dipper. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat; limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av live-opptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Heltberg, Postboks 368, 0105 OSLO, NO Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/948,332 SYNTAGONIST Syntonix Pharmaceuticals Inc, 9 Fourth Avenue, MA02451 WALTHAM, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Biologiske midler til bruk ved fremstilling av farmasøytiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Skruf Snus AB, Malmskillnadsgatan 39, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 34 Tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet; tobakksprodukter; snus; tobakkssubstitutter, ikke for medisinske eller helbredende formål; sigaretter, fyrstikker og artikler for røykere; sigarettpapir; sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); askebegre (ikke av edelt metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen 42 Vitenskapelige forsknings- og utviklingstjenester innen området for farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NOZOHAEM Pharmacure Health Care AB, Box 53245, GØTEBORG, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; gel sammensetninger til intranasal bruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Global Knowledge training LLC, 9000 Regency parkway, Suite 500, NC27518 CARY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Computer software for selvtempostyrt trening/opplæring innen informasjonsteknologiområdet og computer software for å lage individuelt tilpasset trenings-/opplæringssoftware og manualer for bruk dertil i elektronisk form, relatert til computer applikasjoner. 16 Manualer og håndbøker i trykket form, relatert til computer applikasjoner. 41 Trenings/opplæringstjenester innen informasjonsteknologiområdet, herunder trenings/opplæringstjenester innen informasjonsteknologiområdet tilveiebrakt over globale datanettverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, SAKAI-SHI, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 18 Reisebager, handlebager, campingbager, ryggsekker, reisebager for klær, dokumentmapper, bager med hjul, fiskevesker, kofferter og bager, sportsbager, håndvesker, punger, hoftevesker, paraplyer og parasoller. 25 Klær omfattende skjorter, t-skjorter, gensere, topper, vester, undertøy, bukser, shorts, leggbeskyttere, uniformer, frakker, jakker, pullovere, benklær og sokker; klær for syklister omfattende skjorter, t-skjorter, gensere, topper, vester, undertøy, bukser, shorts, leggbeskyttere, uniformer, frakker, jakker, pullovere, benklær og sokker; klær for fiske omfattende skjorter, t-skjorter, gensere, topper, vester, undertøy, bukser, shorts, leggbeskyttere, uniformer, frakker, jakker, pullovere, benklær, strømpebukser, trikotklær (unitard og leotard) og sokker; gymnastikklær omfattende leggbeskyttere, strømpebukser, trikotklær (unitard og leotard); klær for idrettsutøvere omfattende skjorter, t-skjorter, gensere, topper, vester, undertøy, bukser, shorts, leggbeskyttere, uniformer, frakker, jakker, pullovere, benklær og sokker; regntøy omfattende regnfrakker og regndresser; hatter og luer omfattende regnhatter og regnluer; vanter, mansjetter; fottøy omfattende sko, støvler, sykkelsko, fiskesko og vadere for fisking. 28 Fiskeredskaper i form av fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskesnører, fiskesnøreføringer, fiskekroker, pilker, sluker, kunstige fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskyttere, spesielt utformet for fiske, tilbehør for fiske. 20

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 18/10-2010.05.03 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 33/07-2007.08.13 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 39/07-2007.09.24 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.26-31/04 nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer