nr 03/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...61 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUNKLE Funkle AS, Postboks 44, 3674 TODDEN, 11 Belysningsartikler, tallerkenvarmer, elektriske oppvarmingsapparater. 18 Vesker. 20 Puter, møbler, speil, klesstativer og knagger. 21 Husholdningsredskaper, servise, glass, kopper, boller. 24 Tallerkenbrikker (ikke av papir). 27 Tepper, ryer, matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ON THE RUN CAFE ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CODEBREAK ElectroMagnetic Geoservices ASA, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelig, nautisk og geodetisk utstyr og vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater; apparater og utstyr for kartlegging, prospektering, elektromagnetisk måling, sjøbunnslogging og magnetotellurisk metode; geofysiske og geologiske forskningsapparater og -utstyr; computer software, computerprogrammer og computer hardware, alt forbundet med geologisk og geofysisk forskning, prospektering, måling, konstruksjon, kartlegging samt bearbeidelse, analysering og utforming av geofysiske, geologiske, seismiske, gravimetriske, elektromagnetiske og magnetotelluriske data; rapporter, instruksjons- og undervisningsmateriell i elektronisk form; deler og tilbehør dertil. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design forbundet dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; geologisk og geofysisk forskning, prospektering og måling; ingeniørvirksomhet; målings- og kartleggingstjenester til påvisning av forekomster av hydrokarbon; bearbeidelse, avbildning, utforming, analysering og tolkning av geofysiske og geologiske data inkludert elektromagnetiske data, magnetotelluriske data, gravimetriske data, seismiske data og borehullsloggsdata; sjøbunnloggingsundersøkelser. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bestra AS, Andøyaveien 27, 4623 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer; tilvirking av mekanisk utstyr til bruk i industri og offshore etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BESTRA Bestra AS, Andøyaveien 27, 4623 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer; tilvirkning av mekanisk utstyr til bruk i industri og offshore etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COBRA Atlas Copco Constructions Tools AB, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Bærbare verktøy og maskiner drevet av energi fra bensin, forbrenningsmotor eller for elektrisk drift, for boring, graving, oppdeling av stein og betong, oppbryting av sfalt og betong, nedriving av stolper, rør, stakitter og plateprofiler, pakking stamping og kompaktering av masse, ballast, sviller og støtteprofiler; matemekanismer for bergboring, slipemaskiner for å kvesse borestål, i den utstrekning disse hører hjemme i denne vareklassen, forbrenningsmotorer (ikke for kjøretøyer);stampemaskiner for gjenfylling; og deler og tilbehør som er innbefattet i denne klassen, for alle varene nevnt ovenfor. 8 Håndverktøy og -instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/280, US 77/280,722 PLATFORM A AOL LLC, AOL Way, VA DULLES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computer software, databaser og hardware for plassering, utbredelse, oppsporing, måling og styring og bearbeiding av reklame og annonser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester, inkludert men ikke begrenset til plassering, utbredelse, oppsporing, måling og styring og bearbeiding av reklame og annonser for andre via lntenet og andre nettverksmidler. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Randi Andersen, Brannknausen 18, 8400 SORTLAND, Steinar Berthelsen, Brannknausen 18, 8400 SORTLAND, Advokatfirmaet Wold AS, Postboks 400, 8401 SORTLAND, 16 Papir, varer laget av papir ikke opptatt i andre klasser: i form av brevpapir, konvolutter, trykk på reklamemateriell, trykksaker for reklameformål. 21 Servise i glass og porselen, glass, drikkeglass i glass, krystall og porselen, krus, lysestaker i glass, krystall og porselen. 35 Annonse og reklamevirksomhet, og utsending av reklamemateriell ved varer som nevnt i klasse 21 ovenfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVOL Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; tyggegummi. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 34 Tobakk; tobakkserstaninger; artikler for røkere, fyrstikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIRTUOSO DISCOVERIES Virtuoso Ltd, 505 Main street, Suite 500, TX76102 FORTH WORTH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Forretnings- og markedsføringskonsultasjonstjenester for andre i området reisevirksomhet, nemlig markedsføring for reisebyråer, cruiselinjer og pakketurer for reisegrupper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Cato Visnes, Kolstien 3F, 5097 BERGEN, Anders Odden, Karlshusjordet 15A, 1640 RÅDE, 9 CD-, kassett- og LP-cover. 25 T-skjorter, genser, caps. 41 Underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter. 39 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestilling av transport; arrangere reiser; reiseguidetjenester; reiseinformasjonstjenester; tilveiebringe informasjon i området reising via globalt datanettverk. 43 Reisebyråtjenester, nemlig til reservasjoner og bestilling av midlertidig innlosjering, restauranter og måltider. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Storkiosktjenester i form av detaljhandelstjenester utført på bensinstasjoner, nemlig salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, fruktsauser, av egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel, og næringsmidler av korn, av brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepullver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier og av is, av jordbruks-, hagebruks-, og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og av naturlige planter og blomster, av næringsmidler til dyr og av malt, av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drkker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Simula Research Laboratory AS, Postboks 134, 1325 LYSAKER, JusIT Advokat AS, Postboks 472, 1327 LYSAKER, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Utdannelsesvirksomhet. 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester knyttet til forskining og utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kafetjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IVT Industrier AB, Box 1012, TRANÅS, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 37 Oppføring av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av varmepumper, varmevekslere, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg inkludert tilhørende utstyr; borring av hull og oppføring av anlegg inkludert trekking av rørledninger for væsker inkludert varmevekslingsmedium. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering, alle dissse tjenester for og i forbindelse med regulering og styring av varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KARAOKE FROM HELL Anders Odden, Karlshusjordet 15A, 1640 RÅDE, 9 Apparater og instrumenter for å tilveiebringe opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 16 Trykk. 41 Underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STORMFORCE Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og installasjoner for belysning; lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 OSLO, 14 Klokker og smykker av ekte og uekte metaller 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke DPSCO AS, Postboks 86, 1451 NESODDTANGEN, 4 Stearinlys, stearinlys for juletrær, vokslys, lys og veker for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTIVBOARD Promethean Ltd, Promethean House, Lower Philips Road, BB15TH BLACKBURN, LANCASHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trådløse apparater og instrumenter; trådløse tilbakemeldingsapparater; undervisningsapparater og instrumenter; elektroniske apparater for opptak, prosessering, oppbevaring, tilførsel eller utførsel av bilder, opplysninger eller tekst; mottakere; transmittere; interaktive undervisningsapparater; fremvisningsapparater; computermonitorer; datamaskiner, computer hardware og ytre enheter for dette; tastaturer; elektroniske penner; elektroniske tilførselsenheter for bruk med interaktive undervisningsapparater; dataprogrammer; computer software; utdannelsessoftware; digitale projektorer; fremvisningsskjermer med flatpaneler; videokonferanseapparater; databaser; nedlastbare publikasjoner; disketter, tapes, filmpatroner, kassetter og andre minne eller databærere; forhåndsinnspilte minnebærere; forhåndsinnspilte databærere; forhåndsinnspilte databærere med undervisningsmateriale; deler og armatur for alle forannevnte varer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; belysningslamper, fakler, fakler for belysning, elektriske lamper for juletrær, elektriske lamper, lamper for belysning, lanterner [belysning], kulørte lanterner, lyspærer, elektriske lyspærer, lysrør for belysning, utendørs belysning, utelys, elektrisk dekorlys, batteridrevet dekorlys, batteridrevne lamper. 28 Bjeller (juletrepynt), juletrepynt, føtter for juletrær, juletrær av syntetiske materialer, holdere for lys for juletrær, kunstig snø for juletrær, julepynt, juledekor. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WALT DISNEY Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper og negler; babyolje; babyservietter; badegele; badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem, kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant; ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer; balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; preparater for behandling av negler; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem; sunblock-krem; solkrem. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøker; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; festenåler; halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; klokkeremmer; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntealbum; tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; gjestebøker; magasiner; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; papir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festleker av papir; partyhatter av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørklær; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; penner; tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; fotokjemigrafi; bilder; bildebøker; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; byttekort; bok til poengnotering; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; klebevarer; klistremerker; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skrivesaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemoneer; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; etuier for leppestifter; bagasje i form av sekker, bager, kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; paraplyer; beltevesker; seddelbøker. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver; senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ; PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av 9

10 registrerte varemerker /08 metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer; hyller; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter; støttepinner for planter; dekorative minnetavler; nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast; nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat; lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskånere, ikke av papir og ikke som duker; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til konfekt; kakebokser; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; tallerkener; figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller terrakotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelt metall; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper; tekanner; tesett; tremisk isolerende beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ; vakuum flasker; søppelbøtter; kluter. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger; sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk: tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; flagg, ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe; tøykanter til vugger; gardiner; stofflagg; stoffvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær; putetrekk; potteskjulere; dunteppe; samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker; tøyserviettter; kuvertbrikker av tekstil; duker av tekstil; servietter av tekstil (throws); håndklær; ulltepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko; halstørklær; baseballue; stranddresser; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; lærbukser; smekker av tøy; kåper; dresser; ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter; Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; hodeplagg; strømper; barnetøy; jakker; olabukser; gensere; skaut; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorte; nattkåper; pyjamas; bukser; strømpebukser; poloskjorter; ponchoer; regntøy; kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere; treningsbukser; treningsskjorter; badedrakter; vester; strømpebukser; T-skjorter; undertøy; undertrøyer; svettebånd. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; kamp- og sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; brettspill; kortspill; aktivitetspill for barn; badmintonsett; ballonger; basketballer; badeleker; baseball-baller; beachballballer; erteposer; erteposedukker; brettspill; byggeklosser; bowlingkuler; tryllestaver som kan lage bobler og løsningssett; sjakkspill; lekesminke; julesokker; juletrepynt; samle-leketøysfigurer; krybbemobiler; krybbeleker; sendeplater; dukker; dukketøy; tilbehør til dukker; lekesett til dukker; elektriske aktivitetsspill ("action toys"); tilbehør solgt som deler til kortspill; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker; håndholdte deler til elektroniske spill; hockey pucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllespill; klinkekuler; leker i opplæringsøyemed; mekaniske leker; musikkboks leker; musikkleker; selskapsleker; leker til selskaper; festleker; spillkort; plysjleker; dukker; rulleskøyter; gummiballer; skatebord; fotballer; sykkeltopper; klemmeleker; stoppede leker; bord til bordtennis; målspill; teddybjørner; tennisballer; action leketøysfigurer; lekebøtte og måkesett; lekemobiler; lekekjøretøy; lekemotorsykler; lekebiler; lekegyngehest; lekefigurer; leketøysbank; lekelastebiler; lekefrimerker; lekeklokker; opptrekkbare leketøy; jojoer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem, ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt; frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; potetgull; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; yoghurt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; basis for å lage milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker; maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher (fylte sandwicher); smakstilsatte, søtede gelatindesserter; frossen konfekt; frosne måltider bestående av primært pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffens; sennep; nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser; pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; te; tortillaer; vafler; dipper. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat; limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies basert på moste friske frukter og bær; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av live-opptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/048,928 BLOCKCROSS BlockCross Holdings, LLC, 63 Longview Drive, MA01945 MARBLEHEAD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMPACTFORCE Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og installasjoner for belysning; lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEURAC Nordisk Terapi AS, Kilsund, 4920 STAUBØ, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Instruksjonsmanualer og treningsprogram på cd-rom, videokassetter, disketter og dvd 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske apparater og medisinske redskaper for fysiske øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer, herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter, stativer, manualer; behandlingsbenker; fysioterapiapparater og fysioterapiutstyr; fysikalske apparater og utstyr for medisinsk bruk. 16 Trykksaker, bøker, trykte publikasjoner, tidsskrifter, ukeblader, trykt instruksjonsmateriale, trykt treningsprogram, trykt lærehjelpemiddel, trykte læretester samt publiserte verker 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer, herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter, manualer, stativer, treningsballer og balanseballer; øvelsesapparater, treningsbenker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningsvirksomhet; fysisk trening; helseklubbvirksomhet 44 Klinikker, sykehus, hospitaler, sanatorier, hvilehjem, rekonvalesenshjem, helsetjenester, legebehandling, massasje, fysioterapitjenester, kiropraktorer, tjenester innen området manuell terapi, naprapati, kiropraktikk og judoterapi 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/815,537 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DOLPHIN Invensys Systems Inc, 33 Commercial Street, MA02035 FOXBORO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Sensorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACE Access Systems Americas Inc, 1188 East Arques Avenue, CA94085 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Forretningsvirksomhet i forbindelse med partnerprogrammer for utviklere av computer software. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; et fullt sortiment av datasoftware for hjemmebruk, forretningsbruk og underholdningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEARLCAPS Parke Davis & Company LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Tomme kapsler for farmasøytiske produkter, dietetiske- og næringssupplement, vitaminer, urtesupplementer og mineralsupplementer; dietetiske og næringssupplementer; vitaminer; urteupplementer; mineralsupplementer. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLANGEN AV GOD IS Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 ESBJERG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og, konfektyrer, spiseis; fruktsauser, sauser (krydrede), krydderier, råis, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel, nemlig salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter, kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer, konfektyrer, spiseis, fruktsauser, sauser (krydrede), krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM SWEDFRUIT Swedfruit AB, Planteringsvägen 5, Helsingborg, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Konserverte, frosne, tørkede, kokte, bearbeidede og tillagede frukter og grønnsaker; syltetøy, fruktkompotter; frukt- og grønnsaksgeleer; melkedrikker inneholdende frukt; matretter av grønnsaker; smakssatt melkepulver for fremstilling av drikker; melkebaserte drikker. 31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; levende planter og blomster samt korn, ikke opptatt i andre klasser; næringsmidler til dyr. 32 Frukt- eller grønnsaksdrikker; frosne drikker basert på frukt; ikke-alkoholholdige drikker med eller uten kullsyre; fruktbaserte drikker; sorbeter (drikker); saft og andre konsentrater for fremstilling av drikker; drikker med grønnsakssmak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Swedfruit AB, Planteringsvägen 5, Helsingborg, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Konserverte, frosne, tørkede, kokte, bearbeidede og tillagede frukter og grønnsaker; syltetøy, fruktkompotter; frukt- og grønnsaksgeleer; melkedrikker inneholdende frukt; rnatretter av grønnsaker; smakssatt melkepulver for fremstilling av drikker; melkebaserte drikker. 31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; levende planter og blomster samt korn, ikke opptatt i andre klasser; næringsmidler til dyr. 32 Frukt- eller grønnsaksdrikker; frosne drikker basert på frukt; ikke-alkoholholdige drikker med eller uten kullsyre; fruktbaserte drikker; sorbeter (drikker); saft og andre konsentrater for fremstilling av drikker; drikker med grønnsakssmak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arne Joakimsen AS, Breigata 5, 4006 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; kafeer; restauranter; snack-barer; pubvirksomhet; bartjenester 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke W Kjelstad Konditori & Bakeri AS, Sentrum, 2850 LENA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 30 Næringsmidler av mel og korn; brød; bakverk og konditorvarer; konfektyrer og spiseis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mount Everest Ltd, Room 1202, Harcourt House, 39 Gloucester Road HONG KONG, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: epocket Handyman epocket Solutions ASA, Lørenveien 55, 0580 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke W Kjelstad Konditori & Bakeri AS, Sentrum, 2850 LENA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 30 Næringsmidler av mel og korn; brød; bakverk og konditorvarer; konfektyrer og spiseis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/157,519 HUMALOG KWIKPEN Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Insulin lispro i engangsutstyr for tilførsel. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IKT Norge, Postboks 546 Skøyen, 0214 Oslo, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/154,359 AMD PHEM Advanced Micro Devices Inc, P.O. Box 3453, CA94088 SUNNYVALE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Mikroprosessorer, halvlederanordning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vi2 Gepetto Holding AS, Storgaten 10, 3510 HØNEFOSS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATRESA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for å hindre og behandle osteoporose (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLOLAR Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater innen onkologiområdet. 100 PUNTOS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger, ikkealkoholholdige drikker. 33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailblandinger; tequila 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reime Agri AS, Jernbaneveien, 4365 NÆRBØ, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og - tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); gjerder av metall; avløpsrister av metall; porter av metall; metallinnredninger til dyrerom; lenker for dyr; deler og tilbehør til forannevnte varer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); gjødselbehandlingsmaskiner; gjødseltrekk; melkemaskiner; rugemaskiner; hydrauliske og pneumatiske døråpnere og -lukkere; fôringsautomater; løfteapparater; taljer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; transportable hus (ikke av metall); avløpsrister (ikke av metall); porter (ikke av metall); innredninger til dyrerom (ikke av metall); deler og tilbehør til forannevnte varer. 21 Bur for kjæledyr; fôringstrau; deler og tilbehør til forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reime Agri AS, Jernbaneveien, 4365 NÆRBØ, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); gjerder av metall; avløpsrister av metall; porter av metall; metallinnredninger til dyrerom; lenker for dyr; deler og tilbehør til forannevnte varer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); gjødselbehandlingsmaskiner; gjødseltrekk; melkemaskiner; rugemaskiner; hydrauliske og pneumatiske døråpnere og -lukkere; fôringsautomater; løfteapparater; taljer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; transportable hus (ikke av metall); avløpsrister (ikke av metall); porter (ikke av metall); innredninger til dyrerom (ikke av metall); deler og tilbehør til forannevnte varer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); bur for kjæledyr; fôringstrau; deler og tilbehør til forannevnte varer 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EFI AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater, veterinære preparater, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, medisinske kosttilskudd, kosttilskudd basert på ekstrakter fra sjødyr. 35 Salg av farmasøytiske preparater, veterinære preparater, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, medisinske kosttilskudd og kosttilskudd basert på ekstrakter fra sjødyr, herunder via internett og postordre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE Satin Hair Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, KRONBERG, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektriske hårpleieinnretninger, så som krøllspenner, krøllbørster, hårshapere, hårstylere og rettetenger for hår; deler til de forannevnte innretninger; elektrisk oppvarmede hårpleieinnretninger (ikke hårfønere) og styling festeanordninger eller børste festeanordninger dertil; deler til de forannevnte innretninger. 11 Elektriske hårfønere og festeanordninger, så som munnstykker eller diffusorer dertil; deler til de forannevnte innretninger; tørkehetter og hårtørrere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK CEC Maico-Diagnostic GmbH, Salzufer 13/14, BERLIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Diagnostiske apparater og instrumenter for medisinske formål, herunder audiometre, otoakustiske emisjonsinstrumenter, hørselhjernestamme responsapparater, impedansmåleapparater, instrumenter for måling av lyd inne i øregangen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVIT Autodesk Inc, 111 McInnis Parkway, CA94903 SAN RAFAEL, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 CAD-software, nemlig computer-støttet design software og computer-støttet drift- og administrajonssoftware for arkitekter, ingeniører, og fasilitetsplanleggere og forvaltere, og instruksjonsmanualer solgt som en enhet dermed. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CORROSIONFORCE Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og installasjoner for belysning; lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Cartoon Network Inc, One CNN Center, GA ATLANTA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Badeoljer, skum, hårgele og hårpudder; badeskum; hudkrem, kremer og oljer; midler til flekkfjerning, polering, skrubbing samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårkrem, tannpasta, cologne, eau de parfum, eau de toilette; neglelakk, negleglitter, sjampo, rensemiddel for hud, fuktighetsbevarende midler og balsam for leppene, øyekrem, hårkrem, ansiktspudder, rouge; sminkefjerner; kroppspudder; talkum, våtserviett impregnert med kosmetisk lotion; solkrem og solbeskyttende midler. 9 Analoge og digitale audio- og videoinnspillinger på bånd, disketter, plater, DVD-er, CD-er, kassetter, eller andre opptaksmedium; spillefilmer; spillefilmer for fjernsynskringkasting, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn eller satellittfjernsyn eller for visning på teater; apparater for opptak, produksjon, redigering, reproduksjon og overføring av lyd, video, data og bilder; kassettspillere, CD-spillere, DVD-spillere og -brennere; radioer, fjernsynsapparater, datamaskiner, bærbare datamaskiner, elektroniske skannere; minnekort og drivstasjoner for datamaskiner, programvare, kameraer, film for kamera; telefoner og personsøkere; PDA-er; elektroniske dagbøker; elektroniske bøker; data- og videospillprogrammer, - apparater og -programvare; dataspillutstyr som inneholder minneanordninger nemlig, disketter, solgt som en komponent for spill av type dataselskapsspill; kalkulatorer; musematter; optiske instrumenter, inklusiv, kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper, forstørrelseslinser og -glass, prismer, solbriller og briller; apparater for måling, signalering, kontroll, analyse, opptak av lys, lyd, lengde, høyde, fart, veskestrøm, temperatur, fuktighet, trykk, vekt, volum, dybde, magnetisme, elektrisitet, overflatekarakteristikker, data, og bilder; linjaler, kompasser, vektskåler, dekorative magneter, magneter, batterier; krypterte kort; håndholdte karaokespillere; ferdiginnspilte spillefilmkassetter til bruk for håndholdte fremvisere eller projektorer; ferdiginnspilte audiobånd og hefter solgt som en enhet; dataprogrammer, nemlig, programvare som kobler digitale video-og audiomedia til et globalt datainformasjonsnettverk, kodede magnetkort, inklusiv nøkkelkort, telefonkort, kredittkort, betalingskort, minibankkort, legitimasjons- og sikkerhetskort; forbrukerelektronikk av alle typer; og deler og tilbehør til disse varer. 14 Klokker, ur, stoppeklokker, timere, klokker med radio, armbåndsur, dekorative etuier av edelmetall; smykker, anheng, pins for jakkeslag. 16 Papir og papirartikler; kartong og kartongartikler; trykte publikasjoner, inklusive bøker, magasiner, nyhetsskriv; tegneserier og tegneserieplakater, fotografier, kart, almanakker, kalendere, kontormateriell, brevpapir med konvolutt; postkort, gavekort, bordkort, gratulasjonskort, annonseringskort, notisblokker, notisbøker, linjaler, albumer, adressebøker, permer for bøker og papir, autografbøker, tegneseriebøker, memobøker, fargeleggingsbøker, notisblokker, loggbøker, skissebøker, klistremerkealbum, materiell for kunstnere, inklusive lerret, tegneblokker, malerfarge, pensler; modellerleire; stiftemaskiner, viskelær, blyantspissere, penner, blyanter, merkepenner, fargestifter, markeringspenner, kritt; pennal; brevpresser, kontorutstyr; skoleutstyr; materiell for opplæring og instruksjon; klistremerker, overføringsbilder, applikasjoner, byttekort, papirhatter, papirservietter; party bags, gavepapir, papirgavebånd, papirboksdekorasjoner, papirduker, papirborddekorasjoner, kuvertbrikker, bokstøtter. 18 Kofferter, reisevesker og bagger; varer av lær og lærimitasjoner, inklusive idrettsbagger, sportsbagger, bæremeis og bæreseler, ryggsekker, strandvesker, bokvesker, bleievesker, reisevesker, gymbager, handlevesker, skolevesker, rumpetasker, ransler, beltevesker, handlebager, lommebøker, håndvesker, skuldervesker, sminkevesker, stresskofferter, dokumentmapper, portofoliomapper, lommebøker, seddelpung, etui for kredittkort, etui for pass, etui for nøkler, etui for mynter, etui for briller; klokkeremmer; smykkeskrin; toalettvesker; paraplyer; parasoller; spaserstokker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; glass, keramikk- og steingodsvarer, inklusive drikkeglass, flasker av plast og glass, kaffekanner, mugger, glasskanner, skåler, tallerkener, asjettunderlag, kaffekopper og asjetter; mokkakopper og -skåler, sukker- og fløtesett, drikkebegre for spedbarn; kakebokser; keramikk, glass- og porselenstatuetter; kaffekanner (ikke elektriske); bosskurver; isspann; plastikkspann; sepebeholdere for dusj; tebokser; kakeformer; slikkepotter, og kakeserveringsfat; kokekar; champagnebøtter; flaskebrikker av plast, cocktail shakers; varmeisolerte beholdere for mat og drikke; kakeskjærere, korketrekkere; beholdere for maiskolber; tomme plastflasker for vann; vakuumflasker; karaffel, drikkeflasker; hagehansker; hansker for husholdningsbruk; middagsservice; papir- og plasttallerker, kopper og brikker; dekorative kanner og jubileumskanner; tallerken; børster inklusive hårbørster, tannbørster, skobørster, klesbørster; hårkammer; kjøkkenutstyr, inklusive kjevler, stekespader, slikkepotter, palettkniver, visper, og kjøkkenbeholdere, såpebeholdere, matbeholdere og matpakkebeholdere. 24 Tekstiler og tekstilvarer; stoffer for broderier, badelintøy, inklusive håndklær, vaskehansker; sengetøy, inklusive sengetepper, baldakiner, soveputer, laken, vattepper, putevar, duntepper, dundyner, madrasstrekk, sengekapper, myggnetting, dekorative putetrekk; kjøkkenlintøy, inklusive grillvotter, dekkeservietter av tøy, tekstilservietter, oppvaskekluter, bordduker, kjøkkenhåndduker, kuvertbrikker, grytevotter, vaskehansker, bordløpere, grytekluter og gryteunderlag; strandtepper. 25 Klær for menn, kvinner og barn, inklusive skjorter, t-skjorter, gensere, joggedresser, langbukser, bukser, kortbukser, singlets, regntøy, tøysmekke, skjørt, bluser, kjoler, strømpeholdere, strikkegensere, jakker, kåper, regnjakker, snødresser, slips, slåbrok, 18

19 registrerte varemerker /08 hatter, caps, skyggeluer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, babylabber, antisklisokker, badetøy, karnevalsdrakter- og halloween drakter og - masker. 28 Leker og sportsartikler, inklusive spill og leketøy; action figurer og tilbehør dertil, plysjleker, ballonger, badekarleker, leker til å sitte på; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, manipulative spill, eller selskapsspill, spill med skyteskive, video og spillmaskiner ikke for bruk sammen med fjernsynsapparater, puslespill og manipulative puslespill, rullebrett, isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer, baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; surfebrett, svømmebrett til hobbybruk, svømmeføtter, bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker, dukkehus, møbler til dukkehus, klær til dukker; juletrepynt; gummiballer; actionfigurer; dukker laget av erteposer; lekeklosser: walkietalkie (leketøy); jojo; lekebanker; lekebøtter og spader; lekemobiltelefoner; flerbruksleker for barn. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn; müslivarer, brød, konditorvarer, konfektyrer, sukkertøy, tyggegummi, ballongtyggegummi, snacks, kaker, kjeks, saltkringler; smakstilsatt is, honning, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (ikke- salatdressing), krydder og is. 32 Mineralvann og kullsyreholdig varm og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup, pulver, krystallisert pulver for fremstilling av drikker, næringsrike drikker; sportsdrikker 35 Online salgstjenester, nemlig postordrekatalog tjenester og detaljhandel med varer i klassene 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30 og Kommunikasjonstjenester, fjernsyn-, kabelfjernsyn-, digitalfjernsyn-, satellittfjernsyn-, og radiokringkastingstjenester; formidling av telekommunikasjonstilgang til en integrert digital plattform av typen sikre bredbåndsdatanettverk for produksjonen, distribusjonen, overføringen, og manipulasjonen av spillefilmer, fjernsyn og andre typer media. 41 Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet, inklusive produksjon og/eller presentasjon av programmer for fjernsyn, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn, satellittfjernsyn og radio; tjenester av typen komedieserier, drama, action, eventyr og/eller animerte programserier og spillefilmproduksjon, tilveiebrakt gjennom kabelfjernsyn, fjernsynskringkasting, radiokringkasting, og det globale datainformasjons-nettverket; fornøyelses- og temaparktjenester. 42 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av online tidsskrifter, tilveiebringelse av online database og interaktiv database; tilveiebringelse av hjemmesider med informasjon om tegneserier og underholdning og tilveiebringelse av online koblinger til andre hjemmesider; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYLAN NM MerckNM AB, Box 23033, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser for medisinsk bruk, spebarnsmat; plaster, forbindingsmaterialer; tannfyllingsmaterialer, tannavtrykksmaterialer, desinifeksjonsmidler; preparater for utrydding av skadedyr,-insekter og utøy, preparater for utrydding av sopp og mugg, veksthindringsmidler; diagnostiske testsett for medisinske eller veterinære formål; graviditetstester; eggløsningstester. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige kroppsdeler, øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmateriale; testapparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYLAN MerckNM AB, Box 23033, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietistiske substanser for medisinsk bruk, spebarnsmat; plaster, forbindingsmaterialer; tannfyllingsmaterialer, tannavtrykksmaterialer, desinifiksjonsmidler; preparater for utrydding av skadedyr,-insekter og utøy, preparater for utrydding av sopp og mugg, veksthindringsmidler; diagnostiske testsett for medisinske eller veterinære formål; graviditetstester; eggløsningstester. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige kroppsdeler, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmateriale; testapparater for medisinske formål. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/204,726 SENSUOUS Novel Fragrances Inc, P.O.Box 6670, NY10150 New York, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUL&BLÅ Gul&Blå AB, Folkungagatan 60, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KK Advics (also trading as Advics Co Ltd), 2-1 Showacho KARIYA-SHI, AICHI-KEN, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Kjøretøyer for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet og deler og tilbehør dertil; bremser og komponenter til bremser inkludert bremseklaver, bremseklosser, bremseskiver, bremsehjulsylindere, bremsesko, bremsebånd, bremsetromler, bremsespaker, bremsepedaler, bremseforsterkere, hovedbremsesylinder, bremseventil, ABS ("Antilock Braking System"), bremseklossutrustning; chassis, suspendering og servostyring systemer for landkjøretøy; maskiner og motorer for landkjøretøy, utløsere og maskinelementer for landkjøretøy. 20

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 18/10-2010.05.03 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 33/07-2007.08.13 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.26-31/04 nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer