nr 03/ NO årgang 98 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...61 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUNKLE Funkle AS, Postboks 44, 3674 TODDEN, 11 Belysningsartikler, tallerkenvarmer, elektriske oppvarmingsapparater. 18 Vesker. 20 Puter, møbler, speil, klesstativer og knagger. 21 Husholdningsredskaper, servise, glass, kopper, boller. 24 Tallerkenbrikker (ikke av papir). 27 Tepper, ryer, matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ON THE RUN CAFE ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Kaffe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CODEBREAK ElectroMagnetic Geoservices ASA, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelig, nautisk og geodetisk utstyr og vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater; apparater og utstyr for kartlegging, prospektering, elektromagnetisk måling, sjøbunnslogging og magnetotellurisk metode; geofysiske og geologiske forskningsapparater og -utstyr; computer software, computerprogrammer og computer hardware, alt forbundet med geologisk og geofysisk forskning, prospektering, måling, konstruksjon, kartlegging samt bearbeidelse, analysering og utforming av geofysiske, geologiske, seismiske, gravimetriske, elektromagnetiske og magnetotelluriske data; rapporter, instruksjons- og undervisningsmateriell i elektronisk form; deler og tilbehør dertil. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design forbundet dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; geologisk og geofysisk forskning, prospektering og måling; ingeniørvirksomhet; målings- og kartleggingstjenester til påvisning av forekomster av hydrokarbon; bearbeidelse, avbildning, utforming, analysering og tolkning av geofysiske og geologiske data inkludert elektromagnetiske data, magnetotelluriske data, gravimetriske data, seismiske data og borehullsloggsdata; sjøbunnloggingsundersøkelser. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bestra AS, Andøyaveien 27, 4623 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer; tilvirking av mekanisk utstyr til bruk i industri og offshore etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BESTRA Bestra AS, Andøyaveien 27, 4623 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer; tilvirkning av mekanisk utstyr til bruk i industri og offshore etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COBRA Atlas Copco Constructions Tools AB, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Bærbare verktøy og maskiner drevet av energi fra bensin, forbrenningsmotor eller for elektrisk drift, for boring, graving, oppdeling av stein og betong, oppbryting av sfalt og betong, nedriving av stolper, rør, stakitter og plateprofiler, pakking stamping og kompaktering av masse, ballast, sviller og støtteprofiler; matemekanismer for bergboring, slipemaskiner for å kvesse borestål, i den utstrekning disse hører hjemme i denne vareklassen, forbrenningsmotorer (ikke for kjøretøyer);stampemaskiner for gjenfylling; og deler og tilbehør som er innbefattet i denne klassen, for alle varene nevnt ovenfor. 8 Håndverktøy og -instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/280, US 77/280,722 PLATFORM A AOL LLC, AOL Way, VA DULLES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computer software, databaser og hardware for plassering, utbredelse, oppsporing, måling og styring og bearbeiding av reklame og annonser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester, inkludert men ikke begrenset til plassering, utbredelse, oppsporing, måling og styring og bearbeiding av reklame og annonser for andre via lntenet og andre nettverksmidler. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Randi Andersen, Brannknausen 18, 8400 SORTLAND, Steinar Berthelsen, Brannknausen 18, 8400 SORTLAND, Advokatfirmaet Wold AS, Postboks 400, 8401 SORTLAND, 16 Papir, varer laget av papir ikke opptatt i andre klasser: i form av brevpapir, konvolutter, trykk på reklamemateriell, trykksaker for reklameformål. 21 Servise i glass og porselen, glass, drikkeglass i glass, krystall og porselen, krus, lysestaker i glass, krystall og porselen. 35 Annonse og reklamevirksomhet, og utsending av reklamemateriell ved varer som nevnt i klasse 21 ovenfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVOL Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; tyggegummi. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 34 Tobakk; tobakkserstaninger; artikler for røkere, fyrstikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIRTUOSO DISCOVERIES Virtuoso Ltd, 505 Main street, Suite 500, TX76102 FORTH WORTH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Forretnings- og markedsføringskonsultasjonstjenester for andre i området reisevirksomhet, nemlig markedsføring for reisebyråer, cruiselinjer og pakketurer for reisegrupper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tom Cato Visnes, Kolstien 3F, 5097 BERGEN, Anders Odden, Karlshusjordet 15A, 1640 RÅDE, 9 CD-, kassett- og LP-cover. 25 T-skjorter, genser, caps. 41 Underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter. 39 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestilling av transport; arrangere reiser; reiseguidetjenester; reiseinformasjonstjenester; tilveiebringe informasjon i området reising via globalt datanettverk. 43 Reisebyråtjenester, nemlig til reservasjoner og bestilling av midlertidig innlosjering, restauranter og måltider. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ExxonMobil Oil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Storkiosktjenester i form av detaljhandelstjenester utført på bensinstasjoner, nemlig salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, fruktsauser, av egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel, og næringsmidler av korn, av brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepullver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier og av is, av jordbruks-, hagebruks-, og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og av naturlige planter og blomster, av næringsmidler til dyr og av malt, av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drkker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Simula Research Laboratory AS, Postboks 134, 1325 LYSAKER, JusIT Advokat AS, Postboks 472, 1327 LYSAKER, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Utdannelsesvirksomhet. 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester knyttet til forskining og utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kafetjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IVT Industrier AB, Box 1012, TRANÅS, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 37 Oppføring av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av varmepumper, varmevekslere, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg inkludert tilhørende utstyr; borring av hull og oppføring av anlegg inkludert trekking av rørledninger for væsker inkludert varmevekslingsmedium. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering, alle dissse tjenester for og i forbindelse med regulering og styring av varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KARAOKE FROM HELL Anders Odden, Karlshusjordet 15A, 1640 RÅDE, 9 Apparater og instrumenter for å tilveiebringe opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 16 Trykk. 41 Underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STORMFORCE Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og installasjoner for belysning; lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 OSLO, 14 Klokker og smykker av ekte og uekte metaller 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke DPSCO AS, Postboks 86, 1451 NESODDTANGEN, 4 Stearinlys, stearinlys for juletrær, vokslys, lys og veker for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTIVBOARD Promethean Ltd, Promethean House, Lower Philips Road, BB15TH BLACKBURN, LANCASHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trådløse apparater og instrumenter; trådløse tilbakemeldingsapparater; undervisningsapparater og instrumenter; elektroniske apparater for opptak, prosessering, oppbevaring, tilførsel eller utførsel av bilder, opplysninger eller tekst; mottakere; transmittere; interaktive undervisningsapparater; fremvisningsapparater; computermonitorer; datamaskiner, computer hardware og ytre enheter for dette; tastaturer; elektroniske penner; elektroniske tilførselsenheter for bruk med interaktive undervisningsapparater; dataprogrammer; computer software; utdannelsessoftware; digitale projektorer; fremvisningsskjermer med flatpaneler; videokonferanseapparater; databaser; nedlastbare publikasjoner; disketter, tapes, filmpatroner, kassetter og andre minne eller databærere; forhåndsinnspilte minnebærere; forhåndsinnspilte databærere; forhåndsinnspilte databærere med undervisningsmateriale; deler og armatur for alle forannevnte varer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; belysningslamper, fakler, fakler for belysning, elektriske lamper for juletrær, elektriske lamper, lamper for belysning, lanterner [belysning], kulørte lanterner, lyspærer, elektriske lyspærer, lysrør for belysning, utendørs belysning, utelys, elektrisk dekorlys, batteridrevet dekorlys, batteridrevne lamper. 28 Bjeller (juletrepynt), juletrepynt, føtter for juletrær, juletrær av syntetiske materialer, holdere for lys for juletrær, kunstig snø for juletrær, julepynt, juledekor. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WALT DISNEY Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper og negler; babyolje; babyservietter; badegele; badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem, kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant; ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer; balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; preparater for behandling av negler; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem; sunblock-krem; solkrem. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; høytalere; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøker; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; festenåler; halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; klokkeremmer; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; binders; bokstøtter; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; julekort; kritt; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntealbum; tegnebøker; fargepenner; pocketbøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; gjestebøker; magasiner; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; papir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festleker av papir; partyhatter av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørklær; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; penner; tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; fotokjemigrafi; bilder; bildebøker; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; byttekort; bok til poengnotering; frimerkealbum; skrivesaker og papirvarer; klebevarer; klistremerker; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skrivesaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemoneer; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; etuier for leppestifter; bagasje i form av sekker, bager, kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; paraplyer; beltevesker; seddelbøker. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver; senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ; PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av 9

10 registrerte varemerker /08 metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer; hyller; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter; støttepinner for planter; dekorative minnetavler; nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast; nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; drikkebeholdere; drikkeglass; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakefat; lysestaker, ikke av edelt metall; lyseslukkere, ikke av edelt metall; feltflasker; keramiske figurer; bordskånere, ikke av papir og ikke som duker; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til konfekt; kakebokser; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; tallerkener; figurer laget av porselen, krystall, keramikk, glass eller terrakotta; potter til planter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerende boller; isolerende drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelt metall; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; fat; såpekopper; tekanner; tesett; tremisk isolerende beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; kokestativ; vakuum flasker; søppelbøtter; kluter. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; afgahns (vevede tepper); grillvotter; lintøy til badet; badehåndklær; sengetepper; himmelsenger; sengelinnet; laken; trekk for madrasser; sengeduk: tepper; kaliko; tepper til barn; servietter av tekstil; flagg, ikke av papir; vimpler, ikke av papir; dunteppe; tøykanter til vugger; gardiner; stofflagg; stoffvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningshåndklær; kjøkkenhåndklær; putetrekk; potteskjulere; dunteppe; samletepper (receiving blankets); silketepper; linduker; tøyserviettter; kuvertbrikker av tekstil; duker av tekstil; servietter av tekstil (throws); håndklær; ulltepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportssko; halstørklær; baseballue; stranddresser; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; lærbukser; smekker av tøy; kåper; dresser; ørevarmere; fottøy; hansker; golfskjorter; Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; hodeplagg; strømper; barnetøy; jakker; olabukser; gensere; skaut; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorte; nattkåper; pyjamas; bukser; strømpebukser; poloskjorter; ponchoer; regntøy; kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shorts; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere; treningsbukser; treningsskjorter; badedrakter; vester; strømpebukser; T-skjorter; undertøy; undertrøyer; svettebånd. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; kamp- og sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; brettspill; kortspill; aktivitetspill for barn; badmintonsett; ballonger; basketballer; badeleker; baseball-baller; beachballballer; erteposer; erteposedukker; brettspill; byggeklosser; bowlingkuler; tryllestaver som kan lage bobler og løsningssett; sjakkspill; lekesminke; julesokker; juletrepynt; samle-leketøysfigurer; krybbemobiler; krybbeleker; sendeplater; dukker; dukketøy; tilbehør til dukker; lekesett til dukker; elektriske aktivitetsspill ("action toys"); tilbehør solgt som deler til kortspill; fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker; håndholdte deler til elektroniske spill; hockey pucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllespill; klinkekuler; leker i opplæringsøyemed; mekaniske leker; musikkboks leker; musikkleker; selskapsleker; leker til selskaper; festleker; spillkort; plysjleker; dukker; rulleskøyter; gummiballer; skatebord; fotballer; sykkeltopper; klemmeleker; stoppede leker; bord til bordtennis; målspill; teddybjørner; tennisballer; action leketøysfigurer; lekebøtte og måkesett; lekemobiler; lekekjøretøy; lekemotorsykler; lekebiler; lekegyngehest; lekefigurer; leketøysbank; lekelastebiler; lekefrimerker; lekeklokker; opptrekkbare leketøy; jojoer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem, ismelk og frossen yoghurt; tørket frukt; drikkeyoghurt; frossen mat bestående av primært kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; potetgull; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; yoghurt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; basis for å lage milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker; maisbaserte snackmat; kjeks; deli sandwicher (fylte sandwicher); smakstilsatte, søtede gelatindesserter; frossen konfekt; frosne måltider bestående av primært pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffens; sennep; nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser; pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; te; tortillaer; vafler; dipper. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; frukt juicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrat; limonader; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikke; ikke-alkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies basert på moste friske frukter og bær; vann med kullsyre; sports drikker; sirup til fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av live-opptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/048,928 BLOCKCROSS BlockCross Holdings, LLC, 63 Longview Drive, MA01945 MARBLEHEAD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMPACTFORCE Thorn Lighting Group, 20 Farringdon Road, EC1M3AP LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og installasjoner for belysning; lysarmatur; lysanlegg; lamper; lysende legemer; lysbrytere; lampeholdere; lampemuffer; glødetråder; lyspærer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEURAC Nordisk Terapi AS, Kilsund, 4920 STAUBØ, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Instruksjonsmanualer og treningsprogram på cd-rom, videokassetter, disketter og dvd 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske apparater og medisinske redskaper for fysiske øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer, herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter, stativer, manualer; behandlingsbenker; fysioterapiapparater og fysioterapiutstyr; fysikalske apparater og utstyr for medisinsk bruk. 16 Trykksaker, bøker, trykte publikasjoner, tidsskrifter, ukeblader, trykt instruksjonsmateriale, trykt treningsprogram, trykt lærehjelpemiddel, trykte læretester samt publiserte verker 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser samt deler og tilleggsutstyr til forannevnte varer, herunder tauverk, stropper, slynger, remmer, vekter, manualer, stativer, treningsballer og balanseballer; øvelsesapparater, treningsbenker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisningsvirksomhet; fysisk trening; helseklubbvirksomhet 44 Klinikker, sykehus, hospitaler, sanatorier, hvilehjem, rekonvalesenshjem, helsetjenester, legebehandling, massasje, fysioterapitjenester, kiropraktorer, tjenester innen området manuell terapi, naprapati, kiropraktikk og judoterapi 11

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 47/07-2007.11.19 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer