Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr pr. år tegnes ved alle post Bergen 26 årg: anstalter og på Fiskeridirektørens Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 46 kontor. Kr utenlands. Onsdag 13 november 1935 Fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr. 9/11. Fet 18 i d fis k et har d uken som 'endte 9. november tam sig naget op enkelte steder j Troms fylke, men s'itden er så slllmauende at den hovedsakelig b.lev anvendt i sildoljei'nduf.':frien og noget Ul hermetikk. Det bes.te hske foregikk i bestad, hvor ukef,angsten blev hl., hvorav 2'000 hl. tr hermetikk, resten til sildolje. Si,ldens størrelse var <g}ennemsniuug ;300 isild til fe:mlit'.eren. bestad er 'tilstede ca. 50 notbruk. Df"smten blev der E,sket nogøn småpartier i Kvæfjord, Bjarkøy, Lenvik og.i Ba1sjmd. uken blev salte,t bare 400 hl. og det,samlede lsauekvantum i fylket utlgjør iår 3590 hl mot hl. Nordland fylke for11satte ishdefisket så smått i flere distrikter, lllell det var llite av den virke1ig:e fet'si.1d, hvorav der i uken bare blev saltet 958 hl., til skjæres.im 164'0 hl. og iset for ek,sport 6350 hl. - Det er fremdeles Tysfjord som opvil8,e:r det bf6te fi.ske. Her blev ukefangsten h1., hvorav tibet 55'00 hl. og tilskjæresitld og saltet ca. 900 hl, msten fabr~kkv a:re og agn. - Folla og i V/ågan vflr også fisket nokså bra. men forholdsvis Ete til sa1tev,are, men en del blev is et 'Og anvendt til hermetikk. Prisen var for saltevare kr. 18, hermetlikk kr. 5-7, skjæresild og agn kr. 5 og fabr.ikkvare kr pr. hl. Hadsel, 11 \'01' der i tidligere år v:ar et ST/od s:ildefiske i Edsfj-orden, hadd2man egsåhtt småjs.i.ldfiske i.sist e uke. Delssuten noget fieke i Bodin, Hemnes, Tjøtta og Evenes. NQirdland fylke er,iår :saltet 558'08 hl., skjæresild hl. eg iset for eksport ;ri 1:2,* hl. fjor ved denne Ud var saltet i Nordland hl. Ran k f i's ke t fra A}esund var ganske godt i uken til 9. noyember, meget bedre enn,i de forlegående uker. Dog var fi~ ke i tilsvarende uke ifjor 6'tørre enn nu. Ukens kvei,tefiske va r!smått, mens fisket efter hå var meget <godt. La'lligefisket gav ogrsået godt resultat, bedre 'enn Hjor. - De øvrige fisk'erier var o.gså bra Dm enn 'l1qigøt mindre 'enn 'ifjor. Ukens fangst utgjorde kg. fisk, sri-k. krabbe, 56 hl. lever og 40 liter kv8ite1ever. Samlet verdi av ukens tirs]re blev i sliste uke blev kr For Kri 's t i ans un d blev i siste uke opfisk'et kg. 'i:ok og 3300 :stk. krabbe. Samlet verdi kr Eks P ort e il ;av de vikngste fiskevarer i uken til 2. ijjjovbr. 1 tm::i (rfjeråret!s tall i parailjltles). slandssild i uken 1983 tnr., ialt (101 66B), khppfisk 700 tonn (3D 166), torrfisk,i uken (19798), derav rundf,isk henhomsvis (11 720), rot'skjær (916), sei (50'62), hyse (1366), annen (735), rogn :saltet O hu (60659), damptiran (90987), blankt ran (31 '012), levende ål 4218 kg. -~ (497558), ferlsk fisk 421 tonn (16 608), reker 33 tonn (1887), hermetikk (23454), isildem~~l (32 309), fiskemel (18346 ibpre'gnet guano). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnenrle vann, septiktank eller hovedkloak. Løs det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefaling~r. C. C. A,s, Akersgt. 8, Oslo. Telefon Balllldisket. Fiskemeldinger. N,o r d.1 and. - V æ r ø y.o g R øst: uken 261'10 til 2/11 er ophsket 208'0 kg. hslk,hvomv 580 kg. kveit.e il 80-12'0 øre, 1400 k,g. flyndre il 75~80 øt'8, ido kg. skate å2d øre. Verdi kr Der deltok 29 motorbåter. M ø re. - Å,l e S un d: Opfilsket i uken 2. Hl 9. november 18369'0 kg. fisk, hv orav 2'050 kg. kve,ite a kr. 1.30, 16'00 kg. flyndre a kr. 1, kg. lange lå 22 ør'e, 16 '000 kg. ofols:me a 11 øre, 7000 kg. tor'sk il 25 ø,re, k,g. hyse il 42 øre, 4'000 kg. sei a 12 øre, 800'0 kg. ska tle il 30 øre, 1200 kg. lysing il kr. 1.10, CÆL 70 '0.00 kg. ha a 14 øre, 50'00 kg.,annen fisk a 20 øre og 1840 kg.rreker lå 5'0 øre. Dessuten stk. krabbe il 6 øre. Leverpartiot 5,6 hl. lå kr. 18 og 40 lliter kveitelever. Samlet v erdi kr. 65 5,6>3. Derr deltok 2 dampskliber, 8'0 motorbåter og ca. 15 snurrevadbåter. - K r.i S t i ans un d: uken 2. til 9. november er opf.iisket kg. bsk.og skalldyr, hvorav 340 kg. kveite lå :kr. 1.28, 1195 klg. flyndre a 80 øre. 2,800 kg. J&nge lå 15 øre, 690'0 klg. or'osme lå 1'0 øre, 5900 kg. torsk a 22 øre, 2200 kg. hyse il 27 øre, 2500 kg. sei ril 18 øre, 680 kg. skate il 15 øre, 800 kg. uer il 25 øre, 1400 kg. håbmnd.li 12 øre, 21.0 kg. annlen,fisk!il 10 øre, kg. reker a 7'0 øre, 175 kg. hulllner a 140 øre, de:slsuten Stk. hå il 11 øre og 3300 SUL krabbe!il 5 øre. Leverpar,tiet 17 hl., 1.0 øre pr.lrithr. Samlet verdi kr B r>8 il11 sne S: uken 27/10 til 2/11 er opfi,sket,654.0 kg. frisk, hviorav3.o.o k,g. lange a 14 øre, 3100 kg. tqirsk il 20 øre, 2501 kg. ska'te il 15 øre eg 289'0 kg.,hå oil 12 øre pr.!stk. U vær hindret bedrl.ften. Ro g.a il a li d. - K V i t S ø y: uken 27/110 til 2/11 er 'opfisket 4212 kg. torlsk il 40 Øfie, 618 k,g. hyse a 30' øre, 1899'0 kg. sei.il 20 øre. Verdi kr E g er S u 'l d: uken 27/1.0 til 2/11 er opfisk'et 7110 kg. ibskoig skalldyr, hvorav 100 k,g. torsk.il 20 øre, 100 kg. hylse ril 35 ør,e, 300 kg. 'sei a 15 øre, 15'0 kg.!skate a 15 Ølre, 200 kg. annen frilsk a 20 øre, 55'0 kg. reker il kr og 5710 kg. hummer.il kr. 2.2,5. V'erdi kr _ K v i t s ø y: uken 2. til 9. november er opflisket 28 OlD kg. fi6k, hv'orav 3912 krg. torsk a 40 øre, 418 k'g. hyse å 3D øre, 24 68'0 kg. sei oil 2'0 øre. Y.erdi kr Seifisket. D ve r ber ig i Nordland er der.i oktober månedopf.isket kg. sei, lso:malt er hengt, pris 8 øre pr. kg. - alt er,der nu opfrisket i Nordland fylke klg. sei, hvorav kg. hen.gt. Sabb-Motoren 3 HK., 4-5 HK. og 5-9 HK. råoljemotorer. Passer for alle slags båter fra 18 til 28 fots lengde. Enkel, driftsikker og økonomisk. - 15'00 motorer i bruk på 10 år. Gode anbefalinger. Skriv til Damsgaard Motolfabrik, Bergen

2 576 F S K E T 5 o A N O 13 november 1935 Len v.i k i Troms fylke er der i oktober 'opf.ilsket 1500 kg. sei, som er anvendt til husbruk, pris 8-10 ør:epr. kg. Små utsikter for fortsatt il1ske. Kar J s ø y intet BeifilSke i oktoher. alt i Troms kg. sei, hvorav kig. hengt, }(jg. sahet, kg. iset og 666,50 hg. hjemmeforbrukt. FraF inn m ark f Y 1 k e mangler opga ve for iqktlober. alt er nu anmeldt iqpfilsket fra KTiistiansund ''Og nordover 2005,66,69 kig. sei, hvorav hengt kg. Fetsid og småsild6.sket. 1/1-9/ Derav ~ alt... ~.!:<:Q) Fylke Til hl. set sildolje- =~~ ~ ~,~- ~ S'C 1"2 >.!:::'- ~-o...,0 c(j)(j) fabrikker Q)o: en.r::- <S Finnmark...,., ) Troms..., ' ) ';:011 3-;90 - Nordland ) C Nord-Trøndelag Sør-Trøndela.g , Møre Sogn og Fjordane Sønnenfor..., _ ~ Tils Mot ifjor l ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og finnmark innsendte opgaver over råstoff forbruk pr. 31/10 (enkelte mangler). 2) Det opgivne kvantum består bortsett fra hermefikk av forfangstsild som er tilført Bergen fra Hordaland. OLAF KNUDSEN AS.. BERGEN (Aktiekapital kr. 200'00.-) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset lorsk, tomfat, levermet etc. Telegr.adr.: "Tranknudsen" - Rikstelefon \,tsild~ og småsildfisket. T 'r 'O ill 's 9/11: K V æ f j 'o T cl: Optatt {1enne uke fm landnot 7 hl., poset 16 hl., al!:t sildolje, pris kr B j a T k ø y : Opf.i,sket de~ne uke 700 hl. småsild, pr'is kr. 2. -,b e S <l a cl : Optatt denne uke 1800'0 hl., hvor:av 2000' hermetikk, reslven sild.olje, 15:tørre1se gjennemsnitthg 500 på femliter, pris k,r. 1.6'0 ved hot,hlstede ca. 50', bruk. - L,e n. vi k: Opfisket sliden forrige 'opgave på Malang'en 350 hl hande,h"carle, pris kr. 20, nu intet sildefiske. - B a lis f j <O T,d: Siden,sliste 'Opgave optatt i Mal,angen 600 hl. shc1oljeog g:arniiske<l 50 hl. bandeltsvare, pris kr. 15, tilistede 6 bruk, ingen kjøpere. No l' d l a ill d 9/11. - T j ø :t ta: uken optat,t 100 hl., alt til agn, pri!s kr He:m nes: uken 'optatt. 20'00 hl. au til,sildoljefabrikk, prlils kr B <O d i T: S1den innberetning 26. 1'. m. optatt 1050' hl., hvorav bl. skjæresild, 85'0 hl. is'et, 100 hl. agn, pds garrlishd kr pr. mål, 'iset kr pr. mål, 'størrelise 4-5 s:trekjs, tilstede 5 posere 'og 2 kjøper:e. - Foll a: Siden,innberetning 19. i. m. optah Mørsvik og Leirfjord 6270 hl., hvorav 20 tnr. saltøt handelsvare, fin fets:ildkvalitet, 4350 hl. hermetikk, 400 hl. Skjæreslild, 140'0 hl. f.albrikk og 100 hl. til agn, pr'is handel,svare kr. 18 pr. tønne, hermetd.kk Bruk MONOPOL'S KOBBERSTOFF De får ingen bedre. kr. 5-7 pr. hl., skjæriesild og agn kr. 5 'Pr. h1., fabrikkvare kl' pr. hl., tils,tede L'e,irfjord 5 landnotbruk og Mørsvik 12,landnotbruk, 1'6 pos'er'e og 7 kjøpere, 5 drivgarnsbåter. - T Y s f j ord: uken 'Oplatt hl., hvorav 60 tnr. sahøti handelsv,are, f:etsi1dkvalitet, 830' hl. skjæresild, 4800 hl. fabrikk, 5500 hl. iset 'Og 1000 hl. agn, prilser som sis,te børetning, tlilstede 20 posere, 5 landnotbruk, 10 g'a,rnbåt'er og 5 'før:iuglsbåter. - Evenes: uken Optatt 162 hl, hvmav 12 tnr. sahet handelsvare, 150 hl. Jabrikk, prlis kr for ga'mlslild og kr for notsdld. Tilsl1:ede kun 2 kjøpere,!fisket ansees sllut!t. - V å 'g an: uken optatt 3876 hl., hvorav 866 tlu. sau:et handelisvare, fetsild~ kvaii<tet, 310 hl. skjæres:ild, 350 hl. hermetikk 'Og 2350 hl. sild,oljefa:br:ikk. - H:a d S el: uken opta'tt Raftsund 1320 hl. småsild, hvorav 175 hl. fabrikk, 1130 hl. hermetikk og 15 agn. N o l' d - T l' ø n d ie 1 a g 11/11: Nmnsenfjmden og Lynf}orden samt Fosnes er der li siste uk,e opfisket 4185 hl. småsild til en prjs av kr. 8.40, 9.20 og 10 pr. hl., prlisen viser lendens til fan. Sør - T r lø n de 1 a g 9/11: uken 12. til 18. oktober,i Bjugn satt 50 notsteng. Del' erophrsketl 3500 h1., alt hermetikk. Tilførsel til hermetikldabr. i uken 2. til 9. novbr. Al e is u n cl: THført fra Trøindelag 60'9 skj. smfuslild a kr. L Kr:i sti a n S un d: Tdlført fm Nordland 2000 skj. små:sild it kr tli:! Ber ge n: TliUørtfra Møre 1400 skj. mossa a kr. 2.,50, fra Nordland 8445 skj. mossa å. kr , fra Nordland 2000 skj. s:mrusiild a kr og 6968 skj. mobsa a kr alt skj. motssa log 2000 skj. småisiild. H a u g e sun d : TilførJ fra Nordmøæ 1466 skj. moss a fl. kr og 2970 skj. mosls,a a kr. 2 ~ra Nordland. Sta van g er: Tilført rfra HiQrdaland 20'0 Skj. mossa a kr , f.m Roga,land 1995 skj. moblsa fl. kr , fra Trø,ndelag 2237 Skj. mobsa a kr og fra Nm<dland skj. mos6a :å kr alt skj. mossa. MaluellHsketi uken 2. t.il 9. november. B,er gen: OpfilSket 150'0 kg. småmakrell a 40 øre log 300,0 k,g. spir a 20 øre. Sta van g er: OpfilSket 2500 k,g. spir a 20 ørie anvendt th hermetikk. E tg e r El u n d: Opfisk'et 750 kg. makreu a 35 øre. Meldinger om utlandevs fiske, ekspoct m. v. Det syenske sildefiske. - Uken som end,te 2/11: Garnsild 70' 775 kg., trålsild kg., notsild kg. Middelpriis garusiitd 3Ø øre, trålsild øre og [l1iotsim 33 øre pr. kg. TotaUangls:t f'ra 30/,6 tn 2/11 (fjor:årets kor'responderende tall i parantes): Garnsild 2739 tonn (252:3), tråsild 5894 tonn (39'61), llotsild 65 tonn (154). Tiola1lsaltn:ing (:injsiatad sill) 382 t'onn (61). Eksportert ferlsk 1355 tmm (213<9), salilet - tnr. V i ;g o: OktiQber kg. sar Det spanske sardinfiske. - diner. slands ldippfiskbehoidning 1/11: tonn. Beregnet fullvlirket vare

3 13 november 1935 FS K ETS o A N O 577 Nyfundlands el{sport av ldippfisk i Hden 1. ju~i til 10. omober (kvintaler). alt i 4 siste uker , total 27561!3. Til BralSH 32611, Britisk V'est-ndia 44411, Kanada 93,68, Vest-ndia flor øvrig , He:Uals 1856, tal,ia 16968, MaHa 1597, Portugal , Spainia 27419, Stmbritannia 6362, U. S. A. 1552, andre land 331. Samlet verdi $ De'slSuten er der elæp.or'tert av,industrhran gallotls, dampmedijs'intmn 899'55,.lwldklaret 150'39, lse1!01je 'og,hvalolje Det engelske sildefiske. - Y arm o u t h hadde en uk,etilførsel pr. 2. nov. av eran mot ifjor og en totalfangst av eran, ifjm L o w e St O f t hadde en uke tilfønse,l av emn til en gjennemsniusprils av 25/ pr. eml mot ifjor eralll tu en,gjennemsnittspr,ils av 20/01 pr. eran. sesongen er opf~isket eran molt i:fjor eran. Tyskerne er nu kommet i markedet,efter 'S't.or'e kv,anta, hvhket fører til høief'e p rlis er. nette skyldes fmment,l'ig at det tyske trf!jslildf'iske slo feil, og :at!tylskernes finansielle Sti:Uing er bedre enn i Det Ser ut N - på 'et', så tildli,g t:idspunkt - at,sildehsket :f almindelighetvli,1 be bedre 'enn ifjor,,o:g hvad fiskerne angår,,så er der ihvefitfra1,l dem som har,t;j'ent gode penger. Portugals import av klippfisk og saltfisk. - L i S S a b.o n 31/10: August Kvantum... kg. ndekstall for kvantumet (månedlig gjennemsnitt J3: ) kg. Verdi... esc. Januar-au.gust: fra Tyskland..." Danmark " Frankrike... _..." l sland " Norge... " Storbritannia og Nord -rland.." Nyfundland..." And! e land..." R5 Tilsammen kg Verdi... esc Foruten den således.i'l11pod'erte Elsk er der i januar-'angust 19::~5.ilandbragt 9720'00 kg. saluiisk av portugisisk fangst Hl en verdi av eseudois mot henholdsv,is 144,1 000 kg. og 2 484, 000 escudos,i samme tidsrum MaluelUisl{et v ed Skagen. - VerdiutbyUet av makreluisket sommeren 1935 utgjør ca kr., hvilket er en mindr'e tilbakegang isammenligljing med ls,ist:e års verdiutbyue som utgjorde ca. 56,9000 kroner. - Drivgarns:fi'Sket,og særdeles dor,gehsket har gitt Jang:t mindæ utbyue enn ifjor, hv.orimot bunngarmsfisket har vært betydelig hedre. Makrellprisene har for dorg- og bunngarljsf:i:sk8lt, s vedklommende vært veslentlig høiere 'enn Hjor, men r.or drivg:arnsflilsket, liu iavere. Notfisket har i likhet med slis,te år vært ganske resultatløs. kun et enkelt notlag har et par ganger fiofisøk,t s'ig uten 'hell. - D r i v - og a r n 'sf is k et tok sin begynnelse i første halvdel av mai måned, og ha'r 'i år vært drevet av bely,dehg færre bmer enn de nærilll8ls't foregåend,e år. alt har ca. 30 båter iår drevet >llmkre1uiske med drivgatn, he,r'av ca. 20 SvelJsk'e og norisk'e, ;)fra Nordskjælland og et.lignende antall fra Skagen. - Den for svenske.fliskere de senere år g}eldende refgul'er:ing, soom fastsetter garnenes antall til 2.0 stk. pr. mann, virkede også iår, men der gjaldt ing'en bestemmø1serom makismums'tiilførsel, hvilket jo heller tkke har nogen betydning nu, eftersom drivganrsfi:skeit er i stadig,avtag'en og ikke,lengere er det st,ot'filskeri det engang har vært. - Ved fiskets '0phør midt,i juni måned var der herti.l innbragt ca ,snes makrel~l til øn ve,rdi av kr.oner (,sis,te år sneis, verdi kr. 'Og 19a sneis, verdi kroner.). - - D.o r g e f i '8 k e t,,som tok rsin begynnelse li m~dt,en av juni måned, blev drevet av omtrent samme antall båter 180m ifjor, hvilket vil si, alt ca. 200 båter, da,fisket Viar på sitt hø~estl8, har dorget makrell med Skagen s.om bae.ils. Av,denne slt01"'8 nåtle var ca. 50 båter danske fra JyHand6vestkyst og Katte:gatkYS'tenog-enkelte f.ra selve Slmgen, mens resten var 'Svemske og nmske båter, fordelt med halvdelen til hver. Eilsket har gitt langt mindre utbytte enn :siste år, kvantitativt er det mere enn ha.lveret, log detavisluttede,s tlidhgiere enn normalt. Dorgelfi,sket har her'til innbragt ca sneis' makrell til en verdi av kr kr. (sils't.e år sneis, verdi kr.). - Bu n n ga r ri is fis k e t. likhet :med tidligere år utsaotte.s bunngarnene førlslt.i april måned, og når aue g:arn Eisket, var der ved Skagen og Aalbæk utsatt ca. 106 garn, fordelt med 71 'garn til Skagen:sfisker,eog et enkelt Fredriklshavneflsel'skap, som også har ha'tlt garn utlsah her, og,resten El Alalbæksl:Dilskere. Skagen:s,firskere har hatt 9 garn utsatt på nordsiden. Bunngarnene utsatte ved Skag en eies av 14 se1skaper, s'om beskjeftiger ca. 60 mann, og til flilsket hører oa. 21 motorbåter. Aalbæk finnes 6 selskaper. Kvantitativt har fisket omtrent gitt samme utbytte.som ifj'0r. Forelmm:sten av sitar makæll har vært en del mi,ndr:e, men til gjengjeld har der vært mere enn dobbelt så meget.små makrell. Når utbyttet verdimessig auikevel har vært betydelli,g bedre enn lsi,ste år, skyldes delte høiere priiser, Oog vi,skal flere år tri,lbake for å '0Pvise så gode og konstante priser, som thfellet har vært iår. St.orl11iskadene har ikke vært( st'0re,iår. RediSkapene blir også bedre og bedre, således at de er langt mere motstandsdyktige enn tilfellet har vært tidligere. Tap på redskaper forånsaket av sf-orm.og strøm kan for Skagensfiskernes vedkommende f.or nordsiden alns,låe:s til fl ca kroner og for sydls,iden tlil ca kroner. For Aalbæklsfi,skerne til ca kroner. - Ved f:i,skets,ophør midt i.oktober måned var der f.ra bullngarnene hertil ca e,nes Slto,r makrell, ca mellemstor og ca. 2,5000 ka:sls'er s:må makre.ll (ifjor var tauene: snes sto'r, snes,mellemslor og kals:s'er små). Makrellen er solgt for henholdrsvlissitor, mel1emstor Olg små for ca kr., ca kr. og ca kr., ialt ca kr. (si,ste år 3445'0'0 kr.). - For bunngarn:smakrellens vedkommende a VS end-tøs langt den største part ad sjøveien til Norge, men mange ekspotltert81s til Sverige. Dagldg av,seilet 2-4 opkjøpsbåter t:il forskjelhge plasiser ved Oslofjorden: 0,310, Fredrikstad, Horten og Tonsberg,Oig '8:t ligende antall til Gøtebor.g.MakreMen nådde iselv i den varmeste tid frem i fmkinlig stand, idet d~ både var f.int pakket og rikelig iset. En del av makren,en, særhg garn-og dorgemakrell,fors ::md,tes til Kjøbenhavn og d,en dansk(: provins, kun små mengder avt'oges av Ty,skland. Klippfisl{- og tørrfiskmarkedet. Mukedsmeldinger _ B 'i.1 b a o 6/11: Fra 15. oktober solgt norsk 2851 kvintale,r, pris pe3e:tals, ilslandsk kvinfaler, pds 89-94, færøisk 9'0-10'0; beholdning, nonsk 3000, island,sk Neapel 5/11: Omsetningen iokto'ber var livlig og prlilsene fortsatte å istige. - Ved utgangen,av måneden var lagrene følgende: Kliipphsk: Fransk våtls,altet 110 tonn,,islandsk, våtsaltet 170, St. J,ohn',s 8 og franrsk tør'l~alt3t 30 'tonn. - Kurante pri,ser (Lit. 'Pr. 100 kg.): Fransk, våtsaltet 220 :ilslandsk, do. 240, St. J'Ohn's 410,fmnlSk tømsaltet Sto k k f li is k: Ho,Uen-

4 578 FS K E TS der,nrdinær 23 tonn, Eremer 110, Lub. 15, taliener 115, Finnmarken.33 tonn. - Kum,ante priser (LH. pr. 100 kg.): HoUender, ordinær 530, Bremer 50.0, Lub. 460, ta'}[iener 450, Finnmark,en 380. Ba T ce.l o n a 4/11: Siden konsulatetls si,ste fiskerapport av 1. okt'ober har følgende t:iuiørsl'er funnet sted: haller = 13>97 tiqnn!ilslandsk klippfii:sk o.g 4515 hauer = 22,6 tonn norsk. - Pris'en dtei'er sig o.m ca. Ptms. 103 pr. balile a 5.0 ki.lto.omsetnin.g'en er 80tm vanhg. L i s is a bon 8/!11: mport 'siste halvdel 'oktober, not[sk >900 tonn; beholdrruing, nomk 530, ~islan<1sk 60. Priser, nm18k 218/26-5 f~sc., isiandsk 21S/1228. O p.o r t 10 8/'11: 1m po rt SiilS'f'e halvdel oktober, nyfuntdlandsk 432, 'skotlsk 3'2; beholdning, norsk 15, nyfundlandsk 1042, andre 76, prise,r, norsk 233/237, nyfundlandsk 203/'29.0, i[slandsk 218. Ham bur g - A l t 10 n a. - uken 1. til 7. nov. ankom fra Norge 13[32 kolli stok,klfilsk og 523 kolli keppf~sk. Ferskliskmarkedet. London 6/ 11: 220 kasser iflyndre 9/-10/, 78 kas[s,er kvei,te, kais's'er hylse 31-3/16. LoO n do n 8/11:,6-4 kasser nyndre '9fi-11, 40 kass,er kveite 10/-12/, 123 kalslse.r hyse 3/ 1-3/6. New c:a S te. - Pri,ser tiof!sdag 7/11: Flyndæ 9/-12/1, kveite 13/-14/, små 8/!-11 pr. stone, hyse 28/-30/ pr. kas'se; fredag S/11: henholdisv.ils 11/'-12/', 13/-14/, 8/-11/, 2Oj-25j. New c ais te. - Pris'e;r :mandag 11/ 11: 1 Flyndre 10/ị -11, kveite 12/-14/, små S/-l1/' pr. stone, hyse 25/-30/ pr. ka!sse; tirsdag 12/11: henholdsvis 91-10/, 11/-141, 7/-11/, 20/-30/. 1 G rim s b y 12/11: 63 sneis g.rønlanæskvei,te lo}. Ham bur gal t ona. - F e r skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 2/11 til 8/11 ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: 1ste uke- 2nen uh- Ukemengde i pund Fiskesort halvdel halvdel geo ~o ) Hyse, stor... _... middels... små... Kveite, stor... middels... små... Pigghå, flådd..... Buklapper.... flådde... Håbrand, u. hode... srrå_... _.. Rødspette, stor og midd. små... 1 Breiflabb. _... Lange u. hode / / / / Markedet for de ahninde.h:g'ste sorter korusumfiisk var li begynnetsenav denne uke temmelig uf.nrandret sammenlignet llled forr,ige ukels marked. 1211utlen av denne uke derimot var der liten tilførsel av de b.illigere konlsumf,i,ske!smt.er th Hambur-g-Altona, så pr1sene gikk en del opover, hv,hket kund8 merkes pa,salgsre,suuatet for den nonsk'e hyse og lange. De knappe tiu<øflsler skyldes at der tomdag var storm1.ullt vær 1cmg<s d'en tylske nord,sjøkyst, så en del fiskefartøier ikke kunde! egne llled å nå frenl til Hamburg-AHon,a, o A N O 13 november 1935 o:g derfor valgte å :g1å til Welserll1unde eher Cuxhaven. - Markedet for pigghå og buklapper utviklet sig denne uke SOlli foutset,t og an:tiydet i forr;ige markedlsbe,retning. Flere herværende f.irmaer somikke på lang tid hadde fått be1:alingsbillatellser for nofisk f'er'skfisk, fikk en del slike tinatelser fm novbr. og kom i ma.rkedet med pigghå og buklapper riktignok i uvesentlige,meligder. OpiSpUtning,en i utbudet bevi,rket limidlertid en s't'erk nedgang i prisene f'or pig,ghå og buklapper, til tross for at tota,lti,lfør'slene av ditsse varesorter lå betydelig under forrige ukes tilførsle,r. Den,lave1ste off:erte som var i markedet blev.fulgt som 10m det gja:ldt en f.als,tlsatit markedspr:is for denllp uke og dette.gav slig,otglslå utslaig i de lave, men stabile aukisjtollispriser for pigghå 'o.g buklapper. Om helte utbudet var kommet fra en hånd var pfiisene [,0,1' de relativt ~mll:'i kvanta pigghå 'og buk,lapper utvdllsomt blitt JaTlgt høiereerrn ved det opstykkede utbud i denne uke. - F,e ris k s i l d. Det tyske trål,shdfiske i Nordisjøen g,ikk i denne uke \S.å s,ferkt tilbak'e at det :gir.grunn Ul lå tro ;atl fangstses'ongen snart vil være slutt Fø'lgeliig blev der en s.tmk prisistigning på lrålsilden log den opnådde g}eillll'em.gående pfennig pr. pund. - A v is,ild fra L'oweiStof,t kom over kwsser,til Elbe-.og Weserhavnene til 'trlol8 1 8 for at fisket ved LoOwesltoft delvis var hindret av uvær. begynnelsen av uken solgtes LowestoHiSli,lden til 97 pfennig, meneft.erhvert som der blev knappere om sto1' fanen sildsteg pr;isenhl 10% pfetlll'ig pr. pund. - Fra Norge kom over hallve k,als'ser småsild, som for det meslte blev betalt med 9-10 pfennig pr. pund, 'mens utsøkt kvaliotøt og størrelse kom heltop :i 11 pfennig. - De tyske hermetikkfabrikker kunde nu avta langt større kv;arrta småsild enn der har vært i markedet, så det er utvilsomt at den :nodske småisi,ld fremdelels har,gode chancer i def'te marked. Hamburg-Altona 12/ ' 11:»Kong Halfdan%: 4000 pund hy1s'e, Sltor pfennig pundet, middels 23Yz-35, små 20-40, 1000 kveite, middelis 57-70, småll1'iddel,s 32-51, små 21-40, pigghå, flådd 24-27, buklapper 27, flådde buklapper 35-36, 3300 håbra'lld.310, 450 ;lo'mr,e, Stor,og middelis 2:5-37, 100 bre.hl<abb C u x h a ven. - Uk,en 31/il.o tlil 6/'11 b.rag'te ialt pund f'ersk sild og lfi:'lk pr. 83 dampere. Derav var '0 pund nordlsjøvare pr. 20 dampere, pund ilslandsvare pr. 7 dampere og pund hvitehavsvaæ pr. 6 dampere. - Høi.estl8 og lav8lste prilser ri pf,ennig pr. pund: Sjøtunge , piggvar , kveite,50-80,',rødspette 27-59, bergflyndr:e , ilyseh slejming 17-28, islandshylse 29-50, l 35-45, hvitehavshys'e 13-26, l 13-20, nordsjø.torsk 18-30, islandslorsk 15-27, hvitehav1sltmsk 13-20, ]anlge uer 13-17, sei 17-23, h\cihing 12-23, makrell 11-2G, sd:ld W eser m u n de. - Uk'en 1. til 7. nov. bmgte ialt pund fe fisk sild og fisk pr. 122 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 74 dampere, pund ilslandsvare pr. 19 dampere og pund hvite havs- og bjørnøyvare pr. 29 damper:e. - Høieste og Javelst\8 pr:iser ri pfennig pr. pund: Nordsjøvare: Slild 10'-16, makrell 12-'20, hv,iuing 17-25, totlsk 25-,85, U 25-32, s'e:i 18-22,. - sllandsvare: Hyse l 40-45, l 35-45, torsk 15-25, 15-2'2, 12-20, sei 14-19, uer Hvitehavs- og bjømøyvare: Hyse 20-30, l 17-28, , torsk 14-24, l 13-22, 11-20,!Sei 14-18, uer NB ANTHONSEN & BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert Telegramadr.:.ANTONCO" - Telefoner: 13307,13897 ~OG:N, TØ~FSK, SLD

5 13 november 1935 FS K ETS o A N O 579 Tranmarkedet. rr a b u l'.g. uken 1/10 N 7/11 ankom følgende mengder tran Fra Nonge 1774 hele, 33 halve tnr. og 10 ka,ss,er diverse tran, ra Danmark 10 tnr. seltran, fra Portugal og Span:ia 200 tnr. 2ardinolje, fra Japan 375 tonn og 100 tnr. sa'rdinolje. SaltsHdmarkedet. Kon i g 6 her g 7/11: bragte hverken de tyeke e1.1er de 'engelske fi,skerier nevneverdige resulitat\er. Både de ty,ske og de engel!sk,e saltere har derfor 'Satt prisene '0p. - midlertid er og,så de før1ste ti1før'sler,av YaTiillouth s:ild inntruffet Den norske damper»gun«bmgte 4765 hele og 945 halve tønj(~r,o{~ damper»zeester«11,918 hele og 244 halve tonner. - Størstedelen av di,slse ladninger vwr aherede s,olgt 1'ør ankomsten og blev derfor straks videreeklspeder't. - Pri EPP Cl' her fwmde,les uforandret, men t'endensen er fast, 'og lh"ll regner med en p ris forih øi elise i de nær.emste dager. - Annorsk sild er,intet nytt. E a bur g. - Det går,ikke lenger sa glatt med videresalget fra Hamburg av den skjæresild 180m si'st er ankommet.og S'0m f(jlw~ derav er der betydelig mindre int'erelsse f'0r import av tl~.iæresild. Det er antagelig den stigende tilførsel av fe1sk f')llåsid som nu bevirker tilbakegangen :i efterspørs:elen flor iskjære~'ild, og da der regnes med jevn thgang på 'fersk shd i,tiden fremover venter man ikke i '0veriskueUg fremtlid noget f!torre forbrak,i skjæf81sild. - uken 1. til 7. november ankom følgende mengder saltsild til Hamburg: Fr:a N'orge 35 hele og 40 halve s'amt 25 kvart-tønner, fra Sverige 200 tnr. Salgscentralen. Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 4114, SHdeønel - Sildolje - Torskernel Sild- 'og iiskemelmarkedet. Ham b u ' g. - Som nevnt beætning bl,ev der regnet llled a't deri denm~ uke kunde bli gitt en del kjøpet'i:llatellser i tihegg til de 's'om blev,gi,tt 28. '0Mober f.or novemberskibninger. En slik ekstra t'ildeing av kjøpetillafe1s,er fant sted torsdag den 7. ds., ror sekker tilsammen av norsk torlske- og ts.ildemel. - Det fulle kvantum kunde. dekkels auerede i løpet av lonsdag formiddag olg der,skal ha vært et slort over,skudd av '0f!f.erter efter at fullt kvantum var inndekket. - uken 1. til 7. november ankom følg'ende mengder. silde- 'flg f:iskemel til Hamburg: F'ra Nor'ge 4150 sekker ei,ldplllelog 634 sekker torskeme, fra St,orbrHanlliia 727 sekker hslwmel og 200 sekker Hskelevermel, fra Porfuga:l og Spani,a 2:2S8!Sekker sardinmel, fra J,apan 4490 sk. sardinmel (li 50 kg.). Diverse fiskevarer. t a b u rg. - uken 1. til 7. nov. ankom fra Norge 7382 kasser hermetikk, 58 kollii røkesild, 10 kasser hummer,og 8 tnr. silderisl',,fra Danmark 70 kasser f,ilskhe.rmetikk, fra Sverige 50 ka,2s8r fi,skhemetikk, fra Holl,and 83 dunker ls'ardeuer, fra 1'01 tugalog Spania ka.slser sardiner, 25 tnr. ans}o's, fra,japan 720 kasser hermetisk krabbe. Kontingentering av sild til Nederland. Fra Legasjonen i Haag,er mouaufølengde datert 26. 'Okt.: Avisen :;Het Vaderland«,for ida:g:mor,g<e,s meddeler at den er blitt opfordret til å gjøre opmerklsom på a,t divietse kontingenteringer vil bli fmlenge't den 1. november, deriblandt kontilllt'e,ringen av innføtselen av sild. Kontingenten fiastseftes på ny til 40 pet. (nef'tovekt)av linnføisell8n under de samme basisår,som hittil Avisen tiføi'er atdils6e, såkalte Mutonome«kontingenter ikk'e be.lører dem som erfas tsatt ved handelsav'ta,ler og SOlD ofte er støræ. Skfb laster. - S/:s»SoHerino«ls lastning i Bergen,el' fremskutt fra 16.,til 15. november for Val,encia, Barcelona og Syd-Frankrike. Mls»Segovia«beregnes å laste :i Bergen 25. 'nov. for Vågo og Li,slsa bon. M/ts»Botsphorus«beregnes å lwste i K'r,istiansand S. den 29. nov. for Alrgier, Tunis, PiræulS, stanbul, A'leksl3ndria og Pal'estina. S}S»San Lucar«beægnels å,laste i Bergen 2.desember r'0r Nord~Span:ia (eklskl. Vigo) og Opor,t'0. M/fs»8an Migue,l«beregnes å 1a,ste,i BeTgen 14. deshr. for Vigo, Lis,sabon, Syd-Spania, Catalonia.og Syd-Frankrike. Den Norske luiddelhavslinje. mport av ferskfisk til talia i ste halvår Meddel,tl ved rgenemlkonsulatet Genua 25. okt.ober. følge den italien:sk,e statii:stikk var importen av f!etskfijsk til talia foir de første 6 måneder. av inneværende år føjgelnde: Januar kvint. (ei 100 kg.) februar mars april " mai juni tils kvint. mporten for dd t:i1svarende tidlsrum av 1934 utgjorde kv.intaler. Nedens,tående oversikt vilser de forskjelhg'e lands andel i importen i de første Ei månedet av 1935 sammelignet: med det tilsvare,nde tidsrum av 1934: Albania kvint. Belgia Luxemb..., Danmark Frankrike " Tyskland Hellas Jugoslavia NO' r g e Nederland Spania Tyrkia... " Vestafrika Marokko Tunis Andre land tils kvint.

6 Å.. ~ 580 F S K E T S Som det vil sees hemver samuige,lands andel i importen reduse,rt i forhold til 1'934 med undtagellse av Belg:ia Tyrkia og Marokko, hvis andel er steget. Grunnen til den økede import avferskhsk fm Tyrkia skyldes at makrellstørjefilsket har slått feil, hvodor h;el1metikkfarb~ikke'ue -- som erstatning for mang,enlen på denne fiskeart - har måttet innføre :» Pialamita ~ fra Tyrkia. o A N O 13 november 1935 "A D ler ii Sjøhus heiser med og uten motor på lager. Mest anvendte fabrikat. (Noen brukte). Eneforhandler for Norge: l, H. WESSBE, Pb. 35 Skudesnes forsøksfiske efter storsild. Ved hjelp av,midler som er is't'ihet Ul disposisjon av Handelsdepartementet blir dier nu igangsatt forsøksfilsikie 'ef:te'f storsild på strekningen fra :Sta:tt til Halten for å 'Overvåke når simen kommer under kys'ten. Til å utføre forisølæneer antatt 3 motorkuttere, som efter forholdene skal dflive 2-3 nletter pr. uk,e. De tre fa:rtøier er: 1. M/ik»Snøgg«, M-21-H, Johan Far:sltad, s,om skal drive på feh~3t Statt-Ona. 2. M/k»Ruth«, M...,39-BV., var H. Needand skal drive på,jiehet fra Ona - Frøyabanken og 3. M/:k»Barltifjell~, S.T-4-iSD, Ludvig Strand skal drive på feltet Frøy,abanken~Halten.. Den nær:meæ adminijs:traisjon av f.orsøkene fore,ståes av Storlsildlaget ved helf,r kjøbmann Ove Hjelkrem, Kr.istUammnd. Utførsel av torsk og fersk rogn til Storbritan n ia. FdJske~1direktøren har under 11. ds. utferdiget bestemmels e vedrørende flerskfiskekjslporten Hr Storbritannia: F.ra 12. november og inntil videæ er det ti1:lau å utføre til Storbritannia hodeløs (kappet) tiorlsk,av vem ikk'e und'er 2 kg. stykklet. Videre er det fra samme dag 'nntil videæ thl:att å utføre fersk rogn til Storb:itannia. OSLO Etb G. M. Gundersen Etbl nstrumentmaker Tollbodgaten 8, Oslo - Telefon Luft- og Spritkompasser i alle størrelser Aperiodiske Spritkornpasser nnhent priser Repara~joner billigst KJØLEANLEGG A.S KJØLEAUTOMAT Levert over 200 anlegg i Norge H. KRKEMO - Mek. verksted - Oslo STAB LS nye topkonstruktion bevirker 25% større kraft end tidligere. ngen vandindsprøitning HK. '.,~~ Hermetikk og ~" Hermetikkfremstilling ~..,,- de grunnleggende prinsipper tor behandlingen av lett bedervelige råvarer." Utarbeidet ved Hermetikkindustriens Laboratorium,,- anlagt på den rette populære og greie måten." Stavanger Aftenblad. Stavangeren. For alle som deltar i konservering av levnetsmidler. Skriv efter alle oplysninger. Tidsskrift for Hermetikkindustri STAVANGER Brødr. Christensen Mek. Verksted Huitfeldtsgt. 28 OSLO Tel.adr.: Perber Telefon: 72154, Telegr.adr.: Stabil" P re. BER G E Fl Rikstelefon Røkeriet En gross -F~~~~~tL~ommlsJon Bergerpriv Spesialitet: Hyse. Kveite - Laks Olsen & Bexrud.. Oslo Fersk Fisk engros NORD NORGES SLDOLJE OG SLDEM&LFABRKERS SALGSCENTRAL A.S OSLO Telegramadr. :.Midnatsol" - Telefon 20652, Omsetter sildemel, torskemel, sildolje og tran Engelsk mål og vekt omgjort til norsk. 1 pund == 0,454 kg. 1 cwt. = 50,8 kg. 1 stone = 6,35 kg. cran = 170,47 liter. 1 gall on = 4,54 liter. l tonn = 1016 kg. 1 barrel = 121,2 liter. E. M. NLSEN MOE Hermetikfabrikken Thor A.S, Fredriksstad - A.S Olav Preserving Co. Ltd., Oslo A.S Fredriksvern Preserving Ltd., Fredriksvern - A. S Mermaid Preserving Co. Ltd., Helgeroa, Brunlanes - Soon Hermetikfabrik A. S, Soon. Telegramadresse:.Moebros" ~ Telefoner 23410, Oslo Raastofkontoret 1229, Fredriksstad LØKKE & AAS Fiskehallen, Oslo Kjøper i fast regning all slags fersk fisk og vildt Rikstelefon 16642

7 13 november 1935 r S K E T S o A N O 581 Fiskemarkedet innenlan-ds. Nedenstående prisnoteringer angår lnnenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra låger på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de pri!>er hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 5/11 8/11 Bergen (forts.)... Kr.sund N. 25/10 8/11 T!" an: Kr. K~- 5/11 8i11 T r il n: Kr. Kr. Ukl. damp. nordl., pr. tn Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. <» nordt Do. finnm. dampet pr. tn Danskfsk, sto~....pr. tn Do. seidamp, l rna lys, pr. tn /66 sma...'.... Fmnm. pr. tn..... lma kold kl. damp., pr. kg Sei:.. Br.untran pr. kg / Blank industriell Prima storsei pr. vekt S l l d o l j e pr. kg / /0.38 Brunbl. industriell, pl. kg " middelsei... Ro g n: Pl~ghatran pr. kg / /0040 runde, prima... tønne.... H~b:an~tran H Y ser: Lofots do.... Hakjernngtran p. o h 30/-0 12 Lys selolje _.... nma var yse... u K li p p ti s k: Lys sildolje do.. do /60.. Nordmørs.... Mørk do. Afnkahyser, 20/ Lofots skibningstørr pr. 20 kg.} -. Rogn: 1 ste sort, pr. eksportfy t tn. 2nen sort -,,- 3dje sort " Samf., påfy t tn Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg. Do. helge!., pr. 20 kg... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg do. med stykketall pr. bnt. Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg..."..... Høstrunafisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk, 20/40,20 kg. Do. Do. ao/50, pr. 20 l{g. Do. Do. 5u/70, pr. 20 kg. Usort. fim,m., pr. 20 kg... Finnm., gr., pr. 20 kg. Finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Eremer, pr. 20 kg.... Rotskjæt: Zartfisk pr. vekt... ~.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk l) Ferskfisktransporten NEWCASTLE-LONDON Norges største eksportører bruker London & JERNBANEN North Eastern RailWJa Bruk følgebrev som fåes hos Generalagentene NTERSPED A.S (Johannes Borge), Ber~en Bruntran, pr. kg /0.35 Afrikasei... 50/ /11.50 ste sort eksport- Pressetran, bunnklar, brun- Do / /11.50 pakket pr. tn /43 blank, pr. kg l Do / / nen do. do. pr. tn Do. mørk, bunnklar, pr. kg /0.37 Bro sm er, flekket, prima, ~dje do. do. pr. tn ~o. "!ørk, uklar, pr. kg....,- - pr. 20 k~ Nordmørs sam. fengt. stavfyldt do. 30/ Finnmarks pr. 20 kg. '" / do. 40/ Brosme pr. 20 kg / Len g er: Lange, pr. 20 kg /9'50 S~ruelenger, pr. 20 kg..... Sei, pr. 20 kg Bjerkelenger, pr. 20 kg. '" Sit f' k' Kl ' f' k a S. 1 P P 1 S : Nordmørs\ lste sort. l~f., pr. 20 kg Lofots levert tørreplass.. Fmnl!1' fo~.lastep!. Finnmarks samfengt pr. 20 kg. l:" et sld..skjæreslld pr. kg Bj'ørnøyfisk fob. Tromsø Storsld'. 110 k slandsk. norskfanget pr. 20kg. "" Ek spor t pa kk e t pr. g... T f 9.95/9.75 Fiskepakket, rund pr. 80 kg. ør r i ~ k : l) Omsatt.. 1ma ~torsel,.50/60, pr. kg Ålesund. 3/11 8/11 Do mld~el~el 40/50 pr. kg... - "'- Tr a n: Kr. Kr. Do. smasel, do / /0.49 Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn /72.- Do. Finmarks pr. tn /70 68/69 Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/ )/0.40 Seltran do. pr. kg. max. 1 % Ffa / /0.46 Håkjerringtran pr. kg / /0.47 Rogn: lste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do. pr. tn.... 3dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: , Søndmørsk, pr. 20 kg. } Lofots, pr. 20 kg / /10.- finnmarks pr. 20 kg.. Lange pr. 20 kg / /9.40 Brosme pr. 20 kg Sei pr. 20 kg Saltfisk: slandsk og Svalbard torsk, norsk fangst, pr. 20 kg... Bjørnøy, norskfanget pr. 20 kg. fob. Tromsø.... Lofots, fob fiskeplass.... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg..... ".. Pre s s e fis k (ks. ei 100 kg.) Presset lange, pr. kg / Rotskj ær: Sei, samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 100 kg Sildemel -,, / /16.50 S i d. Storsild, påpakket til 90 kg. Storsild. eksp.-pakket 110 kg. pr. tn... c. Vårsild pr. tn. å 115 kg... slandssild pr. kg.... Haugesund 25/10 8/11 Vars., eksportpk., ganet, 115 Kr. Kr. kg...,,; Do. mindre merker, ganet 110 kg. pr. tn..... Do. flekket 120 kg. fob. pr. tn /26 Do. renflekket 120 kg Vårsild, fiskepk. pr. (85 kg.) 29.- Storsild, fiskepakket \85 kg.) Do., eksportpakket, ganet Do., do. 110 kg., pr. tn... Nordsjøsild, fiskepk. pr. tn. Fetsild, notsild 10/12/14 stk. pr. kg., fiskepakket tn... slandssild, fiskepk. pr. tn.. Sildolje: 23.- / - Fersk Kvelte, Flyndre, Hyse og Rogn / \ Tørfisk - Sild - Makrei Mørk, fob., pr. kg / /0.38 Lys, fob., pr. kg..... Sildemel, pr. 100 kg / \... NORMANN BRKELAND BERGEN \... ~ Oplysningsbureau Schimmelpfeng (AuskunfteiW. Schimmelpfeng) besørger: Kreditoplysninger på inn- og utland. Adresser, representanter, markedsberetninger etc. - nkasso overalt. 64 egne kontorer i Europa. Kontor for Norge: Oslo, Grensen 16 (telefon 10363). Telegramadresse : Schimm,elpfeng Oslo. -.

8 582 FS K ETS o FOSNAVAG HODDEVK PRESERVNG Ned/egning av krabbe Telefon 1 - Telegramadresse HOddevik dens HANSEN, Fosnavåg Telegramadresse : "Hansen" Eksport av Hå, Kveite, Sild, Torsk og Sei etc. Skibshandel A.S FLOER & BRØDR. VOLDNES Sild- og Fiskeforretning Kullager - Saltlager - Sildolje- og Kraftforfabrik - Guanofabrik MPORT - EXPORT - Telegramadresse: "Vo'dnes" J. H. GOKSØR & CO. - Fosnavåg ExportavSild- og FiskeprOdukter. Tankav Nemaks Solar Petroleum og Smøreolje. Telegramadresse Goksør EDVN.JACOBSEN. Fosnavåg EXPORT - MPORT Kjøp og salg av: Sild, Fisk, Tran, Rogn, Krydsild, Matjes Kommisjonslager for Vestlandske PetroleumscolJlp, og Valle Oljeraffineri HARSTAD Kaarbøs Mek. Verksted Als 2 patentslippe Maskinverksted - Jern- og metallstøperi. Kjelverksted Plateverksted - Smie og Tømmermannsverksted - Malerverksted Dykkerapparat etc. Telegramadresse: "Verkstedet". Telefoner 29 dg 277 Bertheus d. Nilsen A.a Telezramadresse: "Bertheus". Code: Boe, A. B. c., 5th. Ed., Privat. Elektrisk Bunkerstasjon. Kull, Koks. Salt, s, Tønner. Sild- og Fiskeforretning. Skibe for agnfrakt, frakt og slepning. Skibsmekling. Havariagenter. Ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske dampskibsselskaper. Als NORDLANDSLNJEN Regelmessig godsrute Oslo-Kirkenes Konkurrerende frakter Godt materiell derrnund Kind - Harstad Telefon ~ Telegramadresse : "Kind" Sild, fisk, tran, rogn, tønner Filial: RS VÆR, Lofotsesongen _Harstad og Oplands Bank A.s Aktiekapital kr nkasso på Harstad og tilliggende steder Utfører alle almindelige bankforretninger A s Staal & Jern - Harstad Telegramadresse: Telefoner: 143, 438 Metaller Sort og galv. Ankerkjetting og Rorkjetting, Stokankere Patentankere, Dregger, Stål, Jern, Metaller, Rør, Kraner, Pumper Kristian Holst Telegramadresse : "Kullholst" AJs MERCUR Telegramadresse : "Mercur" Kull - Salt - Tønner- s - Vann Petroleum - Smøroljer Landets største sildoljefabrikk. nnkjøp av Sild, Torskeguano, Lever og Grakse Leonh. Charsen A.s, Harstad Maler- og Farvevarer - Vaske- og PusseartikJer Blåsten, Birkebark, Barke ekstrakt, Oljer, Benzin, Skibsproviant o A N O 13 november 1935 Skibs- og Båtbyggerier STRANDEBARM OLE L. RSE, Strandebarm, Hardanger. Bygger og har på lager de landskjente Hardangerbåter. Færinger i ane størrelser,samt Heksbåter - Joller - Motorfiskebåter optil 36 fots lengde. - Notbåter - A~e~_~~f::t!. AlS H. A. DYSVK, Strandebarm. Rilæteler. 10. Tele-gr.adr.: Dysvik. På lager has til stadi,ghet de anerkjente Hardangerbåter samt Joller - Motorfiskebåter i de for.skj. BtørrelB'er. 1. kl. materialer, solid arbeide garant. OMASTRAND O. O. GJERDE, Omastrand, Hardanger. Bygger hardangerbåter, notbåter, heksbåler 'samt aue sorter -robåter, fiskemo'torbåter optil 30 fots lengde. Forsteklas6es arbetde,garanteres. KRSTOffER SKUTEVK, Omastrand, Hardanger. Fra mitt verksted leveres de anerkjente hardangerbåter av førsteklasses materiell og solid arbeide. Bygger også joller, motorbåter opel 30 10t's lengde, heksbåter. P. TH. OMA, Omastrand, Hardanger. BYlgg'er de anerkjente leugående båttyper fra Hardanger. Lev8lf8ls i aue 'slørreliser både :som robåter og for motor, pasts.ende til ferie 'og f,ijskebruk. P'olsto:g_~~!~J. O~l!~,~tr~d, Hard. OLAlO. fredhem, Omastrand. Bygger alle sorter robåter, heksbåter, joller, fiskemotorbåter optil 25 fots lengde. Førsteklasses materialer og solid arbeide garanteres. SGORD OMA, Omastrand, Hardanger. Bygger de bekjente hardangerbåter til ly6tbruk, fiskebruk. samt motorbåter, notbåter, snurpebåter. - Alt materiell og arbeide garanteres :førsteklasses. RØVRVK TH. HJARTNES, båtbyggeri, Røyrvik, Hardanger. Leverer de land:skjente hardangerbåter, joller, robåter i alle størrelser, fiskemotorbåteroptil 25 fots større16eo - For6teklalsses arbeide,gara.nteres. ROMSDAL L.. B~OSTAD &: SØNNE~ Post og telefon Brostad pr. Vestnes Sklbsverft, Ophalingsslipper og Mekanisk verksted Slipper op til 120 fot J.~. AAS BÅ.TBYGGE~, Vestnes pr. Molde Bygning av alle slags BÅTER OG FSKEF ART0ER A V TRE Reparåsjoner av enhver art utføres. Småbåter på lager. Telefon BQØD~ENE F~OSTil.D, Tomra i Romsdalen Rikstelefon Tomrafjord nr. 14 Skibs- og Baatbyggeri optil 100 fots lcengde Førsteklasses arbeide garanteres Martin Kjøpstad & Brødres Baatbyggeri Postadresse og telefon Tresfjord - Telegramadresse "Kjøpstad" Bygger Snurpenotbaater, Landnotbaater, Doryer, Joller, Letbaater o. s. v. Sølvmedalje Trøndelagsutstillingen 1930 for gode snurpebaater VAR EKNES t SØNNER, Tresfjord i Romsdahm Telegr.adr.: "Eiknes" Baatbyggeri Telefon Specialitet: SNURPENOTBAATER Repr. ved Hr. R; J FALKEVK A.S, AALESUND Båtbygger JENS K.. S{O~GENES Skorgevik i R. - Rikstelefon Tresfjord Motorbaater, lyst-, express- og reisebaater, motojrasere, seilrasere. Kravelt eller ~klinkerbyggede mindre fiskebaater. Fangstbaater og livbaater, snurpenotbaater, joller Olt dorryer paa lager. JOH A N A. W K, Båtbyggeri, Vestnes Rikstelefo1l Vest1les ~yg-g-er Fiskekuttere, Bilferjer etc. Slipp optil 100 fots lengde Førsteklasses og absolutt solid arbeide garanteres.

9 1.3 november 1935 fs K ETS Gylden.. Sw,frcs... rollar... f. mark.. Pesetas.. lire o $. do. clear. Czck. kl. l'~l kr. l).. Montreal. i 0s1erL kr.11 Veksel kursene (salgskurser) t ) kr t S) Polske zloty l) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S} U notert. kr ~ S) Onjemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 25 juni 1935 avhentet på fat fra Skarholmen og i Bergen kr. 0.11, /2 og /2 pr. henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water V/hite. for Shell Dieselolje Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes tillegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skarholmen 11 øre kg. --;-, 1/2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. rob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Total Eksport i uken fra 31/ Fiskesort: 28/10 _2/ / Flyndre...,.... Kveite.....r-yse.... Torsk.... Lysing...,.... Piggvar og slettvar.... D" Ylg~na,".... Ska(e og rokke.....rvlakrell.... Våtsaltet fisk.... J..nnen.... Kg Kg Lever.... '~;; ~O 9 9~~ ~~: o A N'O 583 Fe rskfisktransporten pr. jernbane. f"orsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet..stasjoner Til nnlandet Til utlandet For- Oslo øvrig Sye- talia Tysknge land alt 1 kg. kg. kg. kg. \ kg. kg ) \ ) , ~70! ~40i / - 17,1 (le') Fisk ) Herav 600 kg. fisk til Danmark. 2) Herav l 240 kg. hummer til Danmark Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort /21-28/101 29/10 / 30/10 / 31/10 1/ 11 2/ 11 Tils. kg. kg. kg kg. kg. kg. kg. Kveite Hyse Torsk Sei Sild Annen fisk o Hummer, krabbe O 640 O Makrell..., O Tils O Hvalkjøtt Fiskeinnførselen til Oslo. - nnførselen av fersk og saltet fisk til Osl'0 sjøtousted i tiden 3.,Ul 9. rnoveanber 1935: gra Danmark J.evem:1e t'orsk kr. 3300, :f,ersk fisk kr. 29, fm Holland 'Saltet sild kg. netto, fra Sverige sau s;ild 12400' kg. metto. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries. Bergen. Nor w e g jan Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherfes now being carried on, from the beginning of the year 1935 to November 9th. Fat and small herrings (hl) landed , to fish oil fadories , to canning fadories , salted and iced for export

10 fersk Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1 januar tn 2 november 1935 og uken som, end.t~ 2 november.. Vårsild.1 F.t,ld i s'" ~mppfj8k Hyse An... T3,'rfisk i Rogn Hogn D.m. i Ram. ~nm ~~m Shll'sih:l huufs- "'?lmdfllsk Rotskjær Sei Slmk Tollstedel Brun Saltet t'kkf'"ilrl GUd ialt sild rund tørrfisk ialt tran tran blank im. kjlllm" kg. kg. kg. tnr., tru. inr. tm. tm. tnr. tm. kg. kg. kg. kg. kg. 1m. toe im. ~1~! _ i )s0 1 ) " l : is l Cr.sand S l ~gerunsd ~ :tavanger 3 ) ~~ Copervik 15 ) kuden~shavn l augesund 5 ) ) ~ergen6) ) 'lorø t1åløy 17) ~lesund 7) ' de 20 _.~ o_u... ) ~ ~.~-... ".--.._.. ~ m_." 187 -_ :r.sund N.8) rondheim 22) iodø S volvær l 'romsø 14) lammerfest l9 ) rardø radsø 16) ,ndre1~ l n alt ) ) uken _._ l Herdet Hval.. Sel- Silde- Sild Sild Ma- Ma- Laks Levende Annen Fisk Fisk Silde- Fiskemel Selskinn Hermetikk rakt kre l krell Hummer Reker Guano Tollsteder hvalolje olje olje olje fersk fersk ål fersk saltet saltet saltet mel levermel fersk fisk kg. kg. tonn kg. kg tnr. tnr. tnr. tnr. ks. kg. tnr. kg. kg. kg. kg. tonn i tnr. tonn tonn Oslo 1) l L Kr.sand S \ f Egersund E Stavanger 3 ) Kopervik 15 ) [ l ( Skudeneshavn Haugesund 5) E Eergen B ) ~ florø Måløy 17) ~ Ålesund 7 ) Molde~O) ~ Kr.sund N.8) Trondheim 22) Eodø SV6lvær c Tromsø 14) HammerfeSP9) ~ j Vardø Vadsø 16) Andre 10 )... 9) ) )409 18) alt l l ) / uken , 1) 1839 tnr. stearin, 53 tnr. grakse tnr. hvaloljefettsyre, 52 tnr. bottlenosetran, 4 tm. kveiteolje, 49 tnr. pressetran, 1 tønne nordsjøsild. 2) Herav l kg. finnmarks og kg. lofots. 3) 73 tnr. ansi os 10 tdr. krydret sild 48 tonn hvalkjøttmel, 19 tonn hvalguano. 4) Herav 8081 tnr. utenlandsk. 5) 394 tnr. sildemelke, 3915 kg. haifinner, 1088 tnr. eddikbehandlet sild, 8 tnr. veterinærtran. 6) 826 tnr. nordsjøsild, 8500 kg. islandsk klippfisk, 2063 tnr. stearin. 5 tnr. kveitetran. 7) 2838 tnr. stearin, l tn.kveitetran. 8) 192 tnr. pigghåtran tm. industriell tran, 119 tnr. brugdetran, 1979 kg. fiskelever, 5776 kg. sunnmaver, 58 tnr. pressetran, 9090 islandsk klippf. 9) Fra Fredrikstad. 10) 6802 tnr. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, kg. japansk sardinmel, kg. hvalmel og kg. hvalbenmel fra Sandnes, kg. fersk brisling fra Drøbak og kg. do. fra Halden, 48 tnr. stearin og 544 kg. ansjos i dunker fra Moss. 11) Herav 606 tonn fra Sandnes, 1384 tonn fra Harstad, 224 tonn fra Mandal. 12) Herav 373 tnr. flekket fra Kopervik, 200 tm. krydret og 261 tnr. flekket fra Haugesund, 3 tnr. flekket fra Ålesund. 450 tnr. krydret fra Molde, 121 tnr. f1ek~ ket fra Bergen. 13) 270 fra Sandnes, 48 fra Mosjøen og 100 tonn fra Harstad. 14) kg. kveitelever, 255 tnr. fish oil, 217 kg. hvalrosshuder, 1,5 tnr. lever o~ 500 kg. hvitfiskhuder. 15) 53 tnr. sildemelke. 16) kg. lodde og kg. fersk sild til sildoljefabrikk Petsamo. 17) 18 tnr. håtran. 18) Herav 8 tonn fra Narvik. 100 fra Harstad. 19) 134 tnr. loddeolje. 20) 1016 kg. hvalbarder, 7000 stk. krabbe og 20 kg. røkt laks. 21) Fetsild, forfangstsild og nordsjøsild. 22) 15 tnr. nordsjøsild. 23) Forrige ukes total og ukeeksport 1940.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer