fisket utenlands. Det nylundlandske torskefiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fisket utenlands. Det nylundlandske torskefiske. - - 7268 3925 2240 2330 465 810 73610 695 271 3355 345 2955-2300"

Transkript

1

2 J FSKETS o A N O desember 92<; Mør e. ~ K'ristiansrund 30/;: Rapport lira tuqflsøksfarbøi m.k.»e:gq«:garnene satt 29/: kl. 7. Avdratt 30. kl. 7. Drivlfe[t 2J2 kvartmil nqrdnqrdvest av Grrp. Fangst storsild. StrømifQrhQ.Jd' nq'rd~qstgåen!de :sterk. Vin'dreming sydqst. Fugl Qg hvæl Qlbservert. Hval 'Qibservertes fra kl. 22 rth kl. 4 morgen. Fugl Olill natten. 8'triper i mqrhden,så det s~ntels å væfe,sild tilstede. Te!mejpratur: 8 på 5 favner, dyp'ere målillg UJillruMg g:rlunnet 'strøm. Mør e. ~ ij3us{vika 3Qi/H : RaPPQr't fra: 'f:ol'ls:ø~s['artøi m.k.»njål «. Drivlielt 7 a 8 kvartmil nqrd av Finvær [yr. Garnene satt den 2i9/H kl. 7. Avdratt den 30/ kr. 6. SQrte garn StrømlfO'flhQld: Først,Lett nqrdostgående sh'øm, senere på nat'ten strid' nor'dg!å:ende. Vindretning svak,sydqst bris. :Så 2 hval, en del BbQrmåse, så en mas,se blekkjsprut under driit'ten om natten. Mør e. KrisHansundJ N. 3'2: Rapport rra fqrsøiksfartøi m.k»e>gq«: Garnene,s'att den 22 kl. i67:i. AvldTattden 3/,2 hl. 27:i grunnet sterk,strømsetning runder Smøl'en. Drivfelt,23 kvartmil nqrdnqrdveist a:v Grip. Fangst makrell. Strømit'Q,rihQld sterk ost.. sydost. VirudTetnrng 's,ydost,sterk. ngen iug:l euer hva~ 'Qlbs:ervert. Temperatur: 8 på 5 favner, dypere virket ikke llqlddet grunnet strid: is'trølm. Lå rute tirsdag, tenikte å drive en natt til hvis fint ivær, men grunnet uamilldeilig sterik strøm og utrygt væ,r gikk vi inn tirsdag kveld. Mør e.. Ålesund 9:,2: Marinelflyverne reiklognqlserte idag Krokenes Ona mellem Svinøy log SrtQrihQlmen, en de'llffiiåse Qg havsuler. Petsild og småsildfisket. 7 / Fylke alt Derav ~... ~v...:;~ Ec E 'c vtl:s Til set sildolje... Q)~....0 fabrikker.s::... Finnmark :.... Troms... ~ Nordland NQrdTrøndelag SørTrøndelag Møre SQgn og FjQrdane ()... "Ol< ~ ~ Cf) ~:g'=::: ClCll t:: < Søndenfor Tils MQt i T r '0' m S 7/2: Bjarkøy, siden tirsdag 4 larudsteng blandet sild.og større, intet optatt, kvantum ukjent. Lavangen : Denne uke 3 mindre steng, ingen salglsvare. Salangen: Denne uke 3 steng 000 ihl. tfabrikikvare, solgt, pris ukijent. Torsken: Siden siste Qpgave stengt optatt Siit'jord 600 ihl fabrikkvare, pris,2.60. ~ Malangen: Denne uke optatt 545 hl. lfwbrikkvare, pris 3.00, tilstede 6 bruk, ingen kjøpere. Bal:s:fjord: Denne u:ke optatt 3,75 hl, ihvorav 300 frubrikkvare, Pds 3.30, 40 handel'svare, pris 20, resten hjemllllelfo'lbruk, pris 3.00, rthstede 5 bruk. ~ TrQmsøysrund: Torsdag stengt Qptatt NQrdkjo'sebotn i Skarsljord.225 hl. [abrikkvaxe, pds 4.50, dessruten optatt Blåmannvik i LKalf'jQrd 300!hl. 'Og Røsnes 300 hl. lrubrikkvare, pris Fylikets kvantum ihl., hvrqravoo8 ihandelsvare, sildqljelfrubrikk, 9 i 430 hermetikklfrubriikk, 00 iset, 790 hjemmelfo.rhmk, 3t9!2 agn. No. r od l and 9/2: Tjøtta, :siste uke lqip'tatt5,5qi hl. småsild, alt solgt sildqljelfabrikk, prisl Q.7,5. ~ Rødøy: Småsildparti TjQngs[jord 3000 hl, 'albrikkvare, pris Folla: den siste ulke 'Op,tat Mø:rsvik ca. 800!hl. sild, ihvorav 80.0 levert agn., Teisten iæbrikk, pds 0,og kr. 7.5,0. 8 nqtlbruk tilstede. HadseJ: Siste uke oplfisket 3895 hl., hvqrav 3,745 sildolje la/brikk, 50 skj ær elsild, prisl 4.0'0.., alt QPlfisket i!fylket hl. sild, hvqrav s.ahet handelsvare tønner, skjæresild 22:30, s,qlgt :sirdqlje'fa/brikk hl, lher'letikkifabriikk 8245, eksportert 500, resten agn 'Og ihjemmelforibruk Sør Trø n del a g. Bjørnør lensmannsdistrikt, i uken SQ/ t~l 6/2 er satt 35 nots,teng, d'er er opd'isiket 2, hl., hvorav set 0' 600 hl., solgt til.sildoljefalhrikk hl. 'Og saltet handelsvare 400 hl., kvalitet 2,5srlireks, pris 4!4. ÅfjQrd lensm.distr:i:kt, i ruken 3.0/',7/:2 er satt. 2 nqtsteng, opil'isiket 40.5,0 hl. j hvorav garns.hltd 2400 hl, av det opifiskete er iset 2000 hl., sollg! sild:olje!fajbrikik 650 hl., saltet handelsvare 400 hl., kvalitet,2 til 5~streks,,pds 4.,2. ~ alt optisket ilnen fylket ilår 9003:5 hl., 'skjæreshd 67:5 \hl, iset hl., sldoljefaibrikk,5 43,0 hl., hermetiklkjfalbrikk 04ØO ihl., saltet handelsvare hl. S o. g n 'O gf j o. r dan e. Askvoll 7/i30/H: Opil'isket 450 hl.,småslild, gjennemsnitjsprs kr.5.50 pr. hl. Alt iset ti.l ekspqrt. Siden. januar o!p'fi,sket 28 hl. fetsild, 425 hl. småshd, 34 ihl. brisling. Hummerfisket. H a ru.g e s ru n d, uken SQD endte 7/2: TliHørt600 stk. hummer il kr fisket utenlands. Det islandske torskefiske. Fiskifjelag, Reykjavik, berettet 4i2: Torskeil'isket til /:2 stqr tqrslk: 450'9'7 tqnn,,småtqrslk: 27i56,,hyse 2832, sei 4349, total tqnn beregnet ftullvirket vare. GeneralkQnsulatet, Reykjavik, heretter 5/l2: FiskeibehQldning pr. H2 542f.26 skippund beregnet vrket tustand' mot 46 3,70 salmme tidspunkt ifjor. GeneralJlw.rusulatet, Rey:Wjaviik, heretter 7!lZ: ngen omsetning, pris,24 s. kr. pr. skippund lqlb. trålerfisk nr.. '\ Det nylundlandske torskefiske.»inew:iiqundand Trade Rev,iew«sikriver 9:/ o.m medisin,tranmarkedet: Der er praktisk talt ingen :forandring. Elfter spørse~en er liten log markedene svake på grunn av NQrges la've priser,,sqm thsikter lå :stimulere Qmsetningen. Tiden fol',øket ilmnsfumpsjqn er inntrått og fra nruav til næsle års mars måned vil prisene på medisintran 0.' en SltQr del avhenge av grqssiste'liøls la:gere. Norges. kqmmende!fisike begynner i januar, deril'or kan der ikke ventes. nogen ny utvikling, [ør næste års 'utsikter fqrelig:ger. Ny(fund[ands produksjo.n er meget liten og,lagrene vil ikke bli store.

3 desember 929 FSKETS o A N O 563 Det svenske sildefiske. Uken som endte 30/:: Garnsid 450, trålsild 46249, notsiltd,59 95<8. ~ MiddelprisGøte!borg garnsild 2 øre, trålshd 5, notsilld 36. Totalfangst bl 30/ (lfjiqråreis ~orresponlderenlde tall i paran:tes): Garn sild (3995 m6), trålshd 598'087 ( ), ljotsild, ( 07 3n). ~ Totalsaltniug 4735 (9,2820). Det engelske sildefiske Konsulatet, Lowestod't, heretter 0/;2: Opfiske:t til 7/: emns. Eksportert 28836,5 ihele log 9689 halve kasser. Saltet pr. 30/ 6804:7 tur., ifjor opfisket til 8/2 826,646 eransl, sahet ',tnr. Det spanske sardinfiske. Generalkonsulatet, Bilbao, :hereuer 3/2: Nordkysten sardirufisket delvis hindret av storm, en del småifangs!ter siste uke, Vigodistriktet ukefangst 6i6 eestas. Kanadas fiskerier. Genera:koT i siulatet, Montreal, inn'slenæer nedenstående opgave over mengde av Kanadas,s,altvannsd'iskerier i ja:nuarseptember 9Q9 sammenlignet med samme tid foregående år: Kvantum Kvantum Torsk...." Kolje Sild Laks Kveite [ Småsild Makrell bbls. bbls. Sardiner Annen fisk bbls. bbls. Agnfisk østers, skjell Do. do Krabbe Hummer JCl2 Totalverdi Fiskemarkedet innenlands. Nedenståtmde prlsnotednger angår hmenbys hand,el mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindeuge betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, elje;r de antaaellge markedspriser. Bergen. Tran: 3/2 Uklaret damptran, nordlands, ny ,, finnmarks, gml sei damptran, prima lys 6/ pr. tønne Prima koldklaret damptran, ny:..... Råmedisin, nordl., uklaret.... Blank medisin, nordl Blank industriell..... Brunblank, medisin, nordlands.... 3/ / do. industriell Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar Sildolje, lys Sildolje, mørk.... Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn... 2den ",,.... 3dje " ".... Samfengt, fylt mellem bunnene ny.... Rundfisk: pr. pr. pr. tn pr. pr. Usortert Lofots / /3.00 pr. vekt U sortert helgelands.... Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender Undermåls hollender Almindelig hollender Bremer pr. vekt Samfengt (italiener) stor Samfengt (italiener) små Magerfisk.... Lubb.... Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ Usorteret finnmarks, over 200 gr... finnmarks, gr do gr..... do. over 600 gr..... Titling: Hollender.... Bremer Finnmarks 00/200 gr pr. vekt Rotskjær: Zarttisk pr. vekt Vekkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk, stor.... do. smaa.... Sei: Prima storsei 50/ " Afrikasei do. Småsei middelsei 40/ / / /40... :.... Brosmer: Flekket Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 30/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 40/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger Bjerkelenger pr. vekt pr. vekt ) ) 2.00

4 fs K E T S desember 929 ~ 3/2 6/2 kr. kr. Klipfisk: lste sort, Lofots... O" o Fetsild: Skjæresild, eksporfpakket 60/70, 70/90 stkr. pro kg... o. Skjæresild, fiskepakket...,.. 0.2/ /0.3 pr. Storsild: Eksportpakket pr. O.... o.. pr. tønne Fiskepakket, rund. o.... Vårsild: Eksportpakket pr o o.. o.. o Fiskepakket, rund.. o.... slandssild pr. ) Omsetning funnet sted. Kristiansund N. T ran: 29/ 6/2 Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands... ".. o... o finnmarks Råmedisin.... Blank medisin... o. Bruntran o... o.... Sildolje.... pr. Rogn: N ordmørs samfengt sfavfylt tn.... Lofots., o Klippfisk: Nordmørs..., 3.0/ Lofots / finnmarks finnmarks, slaktet.... Blanklenge.... Blaalenge.... Brosme.... Sei.... pr. in. pr. vekt Saltfisk: Nordmørs... l fob f pr. 20 lofofs... f salteplads l Bjørnøyfisk.... Tørrfisk: Prima storsei, 50/60 cm pr. småsei 30/ " li Cl... D'" Prima " småsei, 30/40... o... o Sekunda 30/40... o... " Små 20/30.. o..... " S i d: Storsild, eksportpakket, 0 kg... slandssild o Ol $ ~ " " c pr. Ol " Ol.. Skjæresild, eksp. pakket... Ålesund. 29/ 6/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eber Nordlands Do. finnmarks 0)"... Ol"'" l!" Q co o ti" c Koldklaret damp tran.... Bruntran... :.... Sildolje efter kvalitet..... Seltran.... Pressetran Rogn: 29/ l ste sort eksportpakket... 55/53 2nen sort, /43 3dje sort /33 Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk...} '. 6; pr. kg Lofots / finnmarks... ~ /3.00 Lenge Brosme Sei.... Saltfisk: slandsk torsk.... Bjørnøy torsk fob. Tromsø... c Pressefisk (kasser a 00 ) Presset lange.... Rot s k j ær: Sei, samf Sild: Storsild, fiskepakket, ny.... Storsild, eksportpakket, 0 kg.... slandssild.... ) ngen omsetning. Haugesund. ) pr. tønne ) ) pr.v. pr. pr. 20 pr. pr. vekt pr. vekt pr. kgo 25/0 8/ 2 ) kr. kr. Vårsild, eksportpk., ganet, 0 f.o.b Do. mindre merker ganet Do. flekkesild, 0 kg~.... Do. flekket f.o.b / Do. fiskepakket (85 ), fra lager Storsild, eksp.pakket, ganet 0 kg.... 5/ " rund, 0 kg.... " fiskepakket (85 ), fra lager Nordsjøsild, flekket, 90 kg.... slandssild, f.o.b.... ) pr. " stykketal 280/300, fra lager Sildolje: Mørk f.o.b. efter kvalitet pr. Lys f.o.b.... Sildemel pr. 00 ) Utsolgt. 2) ngen notering uken som endte 7/2. Bodø. Bodø Handelsstands Foxenings fiskerigruppes noteringer. For kliplpfisiks vedk. noteres prisene for olll:setning l i Bodø, for rundifisks vedk. de prlser, hvortil 'Omsetning har funnet sted i Lo~oten. For 'l'ogn ogdia!illptrans vedk. gjelder olffisetningsprisen foreningens distrikt samt Lofoten. HYlor ingen omsetning finnej.' sted, baseres prisene ~å byenes s'ønnenfor med vanlig avs,lag fo'r fraktomkostninger. sistnevnte tilfeller tilføies at prisene er nominelle.

5 desember 929 FSKE TS o A N O 565 5/ / ) Klippfisk, Lofots...., finmarks.... Rundfisk Lofots /2.00 O.50/2,0()) " Helgelands ) Damptran, Lofots ) ) Rogn,!!>amfengt.... ". sort.... ), 2. sort.... " 3. sort.... ) Nominellt. Fiskemarkedet utenlallds. k v i n t a l = 50 i Spanien, 60 i Portugal. k ass e = 45 i Havana, Buenos Aires, 58 i Rio de Janeiro. t Y s k P li n d = 0.5 eng e s k P un d = 0.45 Klippfisk og tørrfisk.,s ant os S a o P a ru l o. KQnsulatet, Suo Paulo, beretter 3/2: Klippfisktillførsel Santo,s siden 7/ 0400 kasser, beholdning Sao Paulo 6000, pris 2,6 milreis :kassen, ankommet 2000 koll i kanadisk, 400'0 kasser skotsk lfisk, liten elfterspørsel. B i l b a o. Generalkonsulatet beretter 4/2: Beholdning nor:::rk 0'00 kvintaler, island,sk 35000, priser norsk 87 9 i 2, islandsk 8290 ptas. L iss a bon. Legasj'onen beretter 4/,2: mport :~nen halvdel av novlbr. ingen, beholdning norsk 80 tonn, islandsk 20, [ransk 30, prilser norsk 26030'0 esc., islall'd,sk , fransk Orffisiell kurs 99, eflfektiv 08. O P o l' to. Legasjonen, Lissabon, beretter 4/<2: mport 2nen halvdel av novlbr. nycfundlaildsk 290 tonn, fransk 5,5, skotsk 30, beh'oldning n'or,sk 82, nylfundladsk 638, annen,294, priser norsk annen tr8ldde 280!270, nyfiundlandsk ut!søkt stor 490, middels 'første annen 420'380, islandsk 270, 'f ran slk små :240'. Rio d e Jan e i l' O. Legasjonen beretter 4/'2: Klippfiskti!førsel siden siste rapport 2,8 800 kasser, beholdning 200QO kasser, pris 30 milreis kassen. Kurs bank Brasil.5 59 /64, klippjislknuarkedets stilling uforandret, ankommet 66,00 kasser skotsk. New c a st e. Visekonsulatet, Grimsby, beretter 7/2: Torsdag 276 kasser norsk, priser UJfmandret,50 kasser reker. Gr i m s by. Vis,eilmnsulatet heretter 6/!2: 20' snes Grønlandskveite, pris /. G l' i m S by. Visekonsulatet betetter 7/:2: 40 snes Grønlandskveite, pris /6. G l' i D S b y. Vislekonsulatet heretter 92: 60 snes Grønlandskveite. 6/. Ham lb ur g. Fiskeriagenten beretter 3,f2: går lys hyse 227, torlsk 924, lange %5, kveite 6004, håbrand 3D40, piglhå 2X,5 pif. pundet. Damperen var forsinket 5 timer. Hamburg. Fiskerliagenten beretter 7/:2,: A~s:jon lvøre'hyse 30'36, Nordlands.Jhyse 728, s'ei 5,7, lange 5 8, pig!hå 2%6, hålbrand 3,40 pif. pundet. A l t ona. Fiskeriagenlen, Hamburg, beretter 3H2: Auksjon :pris lys hyse 28%42, mørk 92, kveite middels 7693, stor 5876 pi. pundet. A l t o 'l a.. Fislkeriagenten, Hamburg, beretter 7 H2 : Priser lys hyse 2:55, mørk hyse 520, torsk 3,20, uer 29, sei 3'20, lange 9,2:5, kveite mellemst'ore li8, 'små 4880, stor 66'78, pigihå 2,l4%, bjå:brand 304 pif. punlelet. Bru S sel. Generalkonsulatet, Antwerpen, innsender følg. av et,firma i Brussel avgitt rapport av 60/: Med rutebåten fra V estn orge, som ankollll sterkt :forsinket.denne gang, var der ca. 00 ka,sser fersk Hsk med til Brussel. Sendingene bestod av to~sk 'Og kolje. Fisken 'var av dårhg kvalitet. Torken opnådde :frcs a 4.00 Pr. (3040 øre) og koljen frcs (35'50 øre). Tillføreslene av!fersk fisk blev i denne uke meget store 'Og dette hadde en sterk trykkende virkning på markedet, SiOm ikke Umn overikomme at absorbere for store tiliførsler på en gang. Fra Holland ankom her ca. 900 kurver diverse Nordsjøfsk, fra Tyskland 5 jernbanevogner Nrordkaps og ]slandsfisk, [ra Danmark ca. 500 kasser torsk og kolje, fra Ostende ca. 200 kasser, fra England intet. Saltsild. Kon i g s ber g. Konsulatet beretter 4/2: For norlsk sild vist'es ingen interesse. :Forøvrig varlforretningen i den forløpne uke meget større, ildet det viste sig at de ruslsirske kjøp var betydelig me'" enn fra før:st av antatt, hviket innvirket på forretningen her. Prisene 'steg en del log oteres idag Yarimout!h matties 4/, ijllatjfulls 48j' cirf. ~ Markedet tillførtes jo 260/t og 283/2 tønner sild [ra Yarmouth og LowestoH pr. dampskilbene»j'otun«,»ndalsålven«og»ouo Fisciher«. Fersk fisk og sild. L'O n et on. Visekonslulat'et, Grimsby, beretter 8/2: 93 kasser norsk 'fra Newcastle, 630 kasser ira Hull, pris: d'lyndre 0/H/, kveite 0/2/. L ond o n. Viselkonsulatet, Grimsby, beretter 6/2: '300 kasser norsk fi,sk, prisil'liyndre 9H/, ikveite 0/2/, hyse 4/ pr. stqne. L ond on. Visekionsulatet, GriJms!by, berteter 7/2: 90'0 kasser norsk fisk, pris,fl~nl:lre 0/H/, kveite 0'/2/, hyse 4 4/6 pr. stone. New c a 5 te. Visekonsulatet Grimsby, beretter 3/2: ' :Vlandag 26,56 kas ser norsk E!sk, pri~ flyndre 7/8/'6, kveite 7/3/ pr. st'one, 85 kasser reker. New c a 's t le. VisekoUisulatet, Grimsby, beretter 5/2: Onsdag 249 kasser norsk,fisk, pris flyndre 9//, kveite 7/ 3/ pr. stone, 70 kasser reker. Skib laster. D.,s.»8an Lllcar«til Messiua, Ne,apel,og Geuua, beregnes lasteklar Bergen 4/:2 med avgang 7/'2. Spanskelinjen. Partier til Østitalienske anlølpsihavner omlastes i Vest talia. D.s.»8tromiboli«til NordSp,auia (ekskl. Vigo) og Oporto, beregnes lasteklar Bergen olmlkr. 4/,2. Spanskelinjen. M.s.»SeviHa«tilVigo, Llssa,bon, SydSpania" Catalonien og Marseilles, beregnes lasteklar Bergen 'Omkring 2,/,2. Spanskelinjen. M.s.»San Miguel«til talia, )beregnes lasteklar Bergen omkr. 9/220/;2 med avgang senest 28/t2. Sipanskelinjen.

6 566 FSKETS o A N O desember 929 Nordenfor Statt Vintersildfiskeriene 9029 ). Søndenfor Statt l To t a l Til Til Hjem Til Til, Hjem Til Til Hjem Fangst Saltet set sild herme mefor Fangst Saltet set sild herme mefor\ Fangst Saltet set sild hefme meforolje tikk bruk olje tikk bruk olje tikk bruk 000 hl. ~~i=========~======~~'~~'~ 'V' ~ 90,. 230 ' ~~." \ 9 \ 05 \ \ 9 \ ' = = ~ 259 '~' \ 5 ~' ',,' "V",' ~ ' , ' s v '~' \ ~ '..,' ~ '..,,' '..~ ~ 20.. ' '.~ ~ '..~ ~ l ( \ \ \ ) Utarbeidet efter specialrapportene i Årsberetningen vedk. Norges Fiskerier. De belgiske havfiskerier 928. Totalplf'oduksjonens verdi 05 mill. belg. francs. Generalikonsul W. M. Johannessen, Antwerpen, har 28/0 innberettet følgende:»ofrfiee de la Pe,e!he Maritime«s beretning flor 9'28 [oreligjger nu. Det vil sees av,den nye beretning at totalpj:oæuksjonen av Belgiens havlfi,sike i 928 ansliåes med et rundt tall til en verdi av 05 mill. belg. hos. Heri er innibefattet utibyttet av rekelfangsien og av det salg på markeder i utlandet av belgisk fanget fisk,som er foregått. Øke't salg til Storbritannia. Utbyttet av de mengderifisk som således er blitt solgt direkte i England ansettes til omkring i2l..6 mill. [ros. i 928, for Skottlands vedkommende er rutbyttet av den solgte belgiske fisk 'satt til over mill. [fes. Disse tall hetegne' et betydelig øket utbytte i 928 sammenlignet med 92'7. Denne tiltagende o,pmerksolmihet å,ra de belgiske fiskeres,side på mar!kedene i Stol~britall'nia har imidlertid den skyggeside, at isken flor belgierne selv blir dyrere, id'et betydelige kvanta av den feriske vare selges på den annen,side av kanalen. Godt sihlefiske, men: dårlig brislingfiske. Det 'Omtales videre i årslberetningen at sildefisket har gitt et særdeles godt utbytte i 92:8, idet,silden!forekom i'store mengder ved Belgiens ky;st. Derimot har det omvendte vært tilfelle,for,brislingliiskets ivedlmmmende; dette ihar ikke vært meget godt i 928. Rekefangsten var meget rik i året. Avtagende omsetning ved de kommunale fiskeauksjoner. Det errmiheves i beretningen at innførselen og salget av fremmed fisk ved de kommunale fiskeai\.l!ksjoner i Be[gien er temmelig sterkt avtagende; i Antwerpen alene gikk dette,salg ned ra,5'.8 mill. :\'ros. i 927 til 8.7 mill. i 928; derav er Belgiensandel sunket [ra 5000 hes. til lomtrent fres. lfølgestatislisk talben XX ha:l' Norges anjdel i Slalget vedauksjonen i Briislsel ikun gåtjt op til 688 kolli i ~8 mot 48 året

7 desember 929 FSKE TS o A N O 567 i forveien. Denne statistikk vil, som det fodståes, ikke :si, at der ikke kommer mer fisk fra utlandet enn den,som er solgt ved auks~on. De private importører mottar jo ganske andre kvanta fisk; men denne private impo'tt omfaittes ikke av beret ingens :statistikk. Sverikes fiskehandel. Svelliges inn og utførsel av visse fiskeprodukter januaroktober 929. Lfølge ~iny svensk FisikeritidlssikriJft«er der inllført til Sverige i Hden januaroktolber følgende i tionn (tilsvarende tall rfor 928 iparantes) : Krydret brisling,,ansjos,,sardiner m. TL 5,2,5 (2,4), ferlsik sild 6480 (4Ø68), annen 6009 (5002), saltet eller nedilag:t :sud (22 Ogi9'), annen 05,6 (069), tørket eller mket 7,6 (,6,78),.fisk og sikailldyrhermetikk. H67 (0(). samme tidsrum er utført d'ølgelde mengder: Fer,sk sild 95,6 (0282), annen 3882 (486), saltet eller nedlagt snd Q4,75 (29:86), annen < 63,4 (Q,98), tørket ener ['øket (6), d'isk og skalldyrrhermøtikik 563 (5,5H'), rummel' 25 (53). Det spanslie gulltillegg. 2/2: GuUtlolltillegget Legasj'onen, Madrid, beretter Siste telegrafiske meldinger. (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i næste nr. på sine resp. plasser). Bankfisket. N ro r d la il di., Værøy og Røst, uken 2,3/..30/,: Opfilsket 200 lweite it 0.,60,,25,00,!flyndre it 0'.,50, 500 hmsme it 0.'0,3000' torsk it 0.0', 300!hyse a 0'..0. alt 6500 Derav hjellhengrt 2700 tor'sk og hmlsme. Der deltok 34 båter og,fartøier. Klippfisk og tørrfisk. B 'li en.o s A i l' e S.' Legasj.onen beretter 7/2: Kllippfisktilførsel siden lh/ 0000 kasser, beihomning 3,6 500, p~.:i:s 30' papirlpelsos kassen. Kurs 4HX pence pr. gulpes.o. Delvis fuktig nolrsk fisk, litened'terspørsel. Fersk fisk og sild.' D.s. Å.S. Spansikelinjens fraktberegning. D.S. A.R Spansikelinjens Bergensrepresentant meddeler 3H2: Foranlediget ved at der av eksportørene benyttes æorskje'llig emballasje til i kike med i S i n t l' a n er der opstått spør,smål om hvorledes de forskjellige sorter,sikal fraktlbelales. den anledning meddeler D.s. A.S. Spanslkelinjen oss at den vil gå med!på f. o. m. lste januar 980 at fraktberegne all tran som er»not me,clicinal«ener»ind'ustrial«uansetteunibahasje til linjens direkte anløpssteder i: NordSpania, Portugal, SydSpania, Catalonia og Vesttalia (pr. 000 ): Under dekk.. kr ' På dekk....» Marseillesl og Østtalia (pr. 00 ffig.): Under dekk» På dekk ~ 3,6.00' For s i l d o l j e gjemer de samme!frakter undtagen til Marseilles, :hvorth frakten er heniholdsvls kr. 35 og kr pr. 00'0 f.or rum og dekiklast. A t med li n j ens r ett t i l cl: e k k Si k i lb n ing. H vor der på,samme konnossement sk~b8ls forskjelllge kvaliteter og tran.og/eller shd'o'lje, må dette spesijfiseres. Alle varer som sk'ijbes med linjen må stedme rik es, og ~or sådanne som skalomlades må!dofuten bestemmels8<ssted,et også omladningshavlilen påiføres emlballasjen. EksempelviJs: SBENK VA TRESTE eller den havn som partiet angjeldende reis8< fordelaktigst ikan omlades i. Herom må der a'ltså koilifereres llled vårt l\jontor. A] t;o na. Fiskeriagenten, Hrumlburg, heretter 0!i2: Mandag lys hys:e 5,,4, kveilte mellemstor SOlHO, små,43~64, torsk 8'24, lange 20~22, sei 22'i28, p>i,ghå 0.4, flådtd 2'0 27, ib.,{t:brtand 27'38X pif. pundet. ~ Tirsdag lys hyse 35,5, tor:sk,26%eolx, kveite små 5'0,56!plf. pundet. Barcelona... utstillingen lukkes 5 januar 930. Den norsike departementale Barc8llona~komie medd,eler at den internasjonale utstilling i BarlceliOna, hvori 'Som bekjent Norge deltar bl.a. illed en klijppfi,gk, her:metikk og tranavideling, Uikker døn 5. januar '980. Der vil dog.også være anledlning te å ll'tstiue for utenlandske firmaet på den nasj.onale utstilling inntil. jluni 930. Delil no'r:ske departementale BarcelonaYkomites aribeidsutvalg har i møte den 2.,desemlber 009 besluttet at den offisiel,le nors[keavdeling 'Også skal lukke deu 5. ~anluaf, i: likihet medl de fleste andre nasj.oner. Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi ~Fiskets Gang«hver uke inneholderr el f.ond av oplysninger om fisiket.og fiskemarkedet innen og utenlands, s.om fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge for hånden.og en annonsg' falle)' lett i ørnene.

8 " STAVANGER Als STANDARD Ltd. RAASTOFAVDEL NG STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild og Musse Det Nordenfjeldske Dampskibsselskaps kontor vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen BERGEN Besørger billigst omladning og omisning av ferskfisk. Skriv til os, ifald oplysninger ønskes angaaende eksport av ferskfisk Telegramadresse : Speditør" lb. D. s. "Erik" KR'STANSUND J. EDLERJENSEN, Stavanger mport Export av Sild, Fisk, Ansjos Specialitet: Ansjos Telegramadresse: "Edi er" Telefoner: Kontor 325. Lager 3'0 Privat 325 Stavanger kommunale Fiskehandel Rikstelefon 2288 Kjøper av ane slags fiskevarer DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER HERMETKETKETTER PERGAMYN GREASEPROOF.PERGAMENT Produktion Sildemel og Sildolje. ndkjøp av fersk og salt Vaarsild etc, Tastad Foder og Sildoljefabrik Als Telegramadresse : STANDARDRAASTOF, Stavanger Daglig optak 3000 skjæpper Telefon: kontortid 378 O utenfor kontortid 378 Egen rikstelefonlinje 568 FSKETS o A N O desember 929 ndkjep og eksport av sild og fiskeprodukter. Hermetik. Abonner, paa "fiskets Gang" FabrikatiDn av bliktrantønder..8 ivindlogebregtsen BLlKTØNDEFABRK Kristiansund N. Telefon 562 Telegrafadr. : "Blikføndefabrik" Export av fersk laks, ræker, lev. aal; kveite, flyndre og andre fiskesorter,. Tilvirkning av tran TH. ØVERLAND Afs KRSTANSUND N. Telegramadr. : Thover" M~ MKKELSEN Kristiansund N. Telegramadresse:.lv\iksen" Telegramadresse : STAVAN G ER Telefon 2762 & 376 SLDOLJE Privat 3403 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB Als J. M. Bergstrøm, Trondhjem Telegramadresse:.bergstrøm" Telefoner: 45, 570, 576 t.ngro:;forretning i:, Saltet Sild og Fisk, Tørfisk, Salt, Tønder, Tøndebaand, Tøndestav R.ef.: Forretningsbanken Telefoner: 44, 495 ERK SVENDSEN TRONDH..JEM Telegramadresse : Fiskexport Telefoner: 2606, privat 3843 Export av Si/dog Fisk Em ANDERSSKOG TRON,DHJEM Afs FSKMAGASNET Telefoner: TRONDHJEM Export av: Telegr.ar.. "Fiskmagasinet" Fersk og saltet Sild og Fisk fersk Lax Specialister Raakvaag Canning Co. AS Trondhjem Hermetikfabrikker Sildoljefabrik TRONDHJEM Averter Gang" Det Bergen.ske Datnpskibsselskabs Speditionsavde.ing, Bergen Omladning samt omisning av ferskfisk Telegramadresse : Bergensped " Fabrikanter og exportører av røkt og urøkt sild i olje og tomat Kontortid 9.30 og 4.3C7, LOrdage 92 Telefon (centralapparat 6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.0 em., søndage 9 fm.lo em.) Telegramadresse : Ber gen s k e Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 23. Det indeholder detaljerte oplynninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter. BERGEN Telegr.adr. : Kommissionsforrefning i: Kveite. Flyndre, Torsh, Hyse og Laks. Fersk og saltet Sild

9 desember 929 f S K E T S o A N O 569 Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Åndalsnes jernbanestasjon Stasjoner lrondhjem: i! Til innlandet Til ntlandet Oslo Fo: Sve Dan Tysk øvng rige mark land 048J 24/_3 / ialt ' 060 Sild (' fisk Bergen: 24/ _30/ ialt Sild, Fisk Åndalsnes. "i,,~"'" ial Sild... fisk Derav til Danzig ', Østerike 0 0'0'0', Polen 9200' alt Tilførsler fra Oslo (Øst og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 25, 26/ 27/ 28/ 29/ t~t\ Tils. Kveite... 20' ' 650' 040' 3360' 0940' Flyndre ' 60'0 070' Hyse... : 2490' 590' 7420' 530' ' 330'90' Torsk... i 9390' 0520' ' 4770' 3030 =30' Sei ' 50' 50' ' Hvalkjøtt.. _ Makrell... 30' Hummer ' Krabbe...! 950' 90' ' Annen fis~:_+_~~380 3~ ' 8940' 8290'24500 Tils. 5Y2Q ' 6320' 29080' ~3Q Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje A/S, med,deler 5/ 929: Prisene er fra og med 2/0' 9,29 avhentet rpå fat fra anlegget Skarholmen kr. 0.3, 0'.2 og 0.23 øre pr., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. Levert i eller f.o.b. Bergen er prisene % øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen % øre. Shell bilbensin kr. 0'.34 pr. f.o.b. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Fiskets Gang A weekly intehigence organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from the beginning of the year 929 to December 7th. Fat and sm a l her r ing s in hektolitres (hl.) landed 34300'0', salted 0 0'0'0, to fish oil fadories 8260'0'0, to canning fadories 280' 00'0. Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 9/2 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. ~ ' ' '5 8.20'5 R.M ' 89.40' 89.40' 89.40' Fres '0' Sv. kr ' '0.60' D, kr '.0' ' 00'.0' '.5 Gylden '.70' 50'.70' 50'.70' 50'.65 50'.60' 50' 60' Sw. fres ' 7260' 72.60' Dollar t 3.73t 3.73t 3.73 k Belga ' 52.30' F. mark ' Pesetas ' 53.0'0' 52.50' Lire ' 9.60' 9.60' 9 60' ' Czek. kr '.0 s!. kr. l ) ' 82.60' 82.60' 82.60' 82.60' 82.60' østerr. kr London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Eseudo 6 ) 46:; Pes0 2 ) Mils 3 ), Yen 4).. Tael 5 ) Bombay.. Honkong. l) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama 5) Shanghai. 6) esc. pr. ~. Fiskeinnførselen til Oslo. nnf,ørselen av fersk og annen fisk innført fra utlandet til Oslo søtolilsted i uken /27/2 929: Fra Danmark levende fisk kr. 7 70'0, ferisk fisk kr. 75. Fra Sverige levende litsk kr. 600, salt d'isk 200 fiskeeksporten (forts. fra siste side). Tollsteder Selskiim Hermetikk Stearin tnr. Hvaloljefettsyre tnr. Margarit Oslo Kristiansand Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund '0' Bergen ' Florø... 70'00' Måløy Ålesund Molde... 80'77 Kristiansund Trondhjem Bodø... 0' Svolvær Narvik Tromsø i Hammerfest Vardø Vadsø... Andre... _ )0' alt ' uken

10 Vårsihl Feh~~hi Stm'sild ~or~. Brisling isi~mls i<lippfisk Rundfisk i?t Sei ~'y e Ami8ii; TBi'i'fisk Ro 'l O.m" R.m Blank Br~m i8lnm Tollsteder c~ltt FP!'p" n og skaret sjøsild sild ialt slqæl', rund hm'flskl ialt g, tran trala blank,)~!.e ",. siid tnr., tm. t,... ' tm.! tm. tm. lill t", t. tnr..n,. Ag'. kv,tm. tnr. tnr. dll.,, C>', ",;, : l Oslo...,.. 5, 38! 65~: : 726 \ ' f( ridi~n";ltrl 55., ,,' i ' Egersund " ~ i i :, Stavanger ) ~. 50; 6... i Kopervik 2) li _., 39 Haugesund 3) , Bergen ~ ~ ~' 7~72,!,l)l i 956~35289~40i302~. '7549~59269~745'28~:0 4~ll ~~ Florø ' Måløy4)..., ! 6984' _. Ålesund 5 ) ll~ i i ' io Molde 6) '> Kristiansund 7 ) [ Trondhjem , , 0 2 Bodø V\ ' S 36i SvolværS) i t: Narvik... l i Tromsø 9 ) i 29044! i, nmel'fem'") 5._ Vardø , (7) , : Vadsø.. 7 _. 55JO[ '(5 280J , Andre.....» ) ) ;) 700;._ 5 040' = 700, 9 l40 _= _= alt , : :..?2..~~ ~QJ_!2_.?~42~:±382 l uken ' 0070 i >l3: ] J 095: lis 3 ) 492: 253 3)76 )44' l3)45 Tollsteder Hå.. kjerr. tnr. = =i =,_ Hval tran tm. Het'det hvalb'ai tnr. Seltran tm. nosetran Bottle ' Sldeiran Sild, fersk tm. tnr. ks. Sild, rakt Makrell, saltet tdr. Makrell, fersk laks, fersk hg. Levende ål Annen fersk fisk i, ' Oslo ) 22047) Kristiansand " OST 46 L Egersund ' Stavangerl) Kopervik 2 ) i : \ Haugesund 3) \ ,,), 264 Bergen ' Florø Måløy4) [ i Ålesund 5 ) : Molde 6) ' SO, Kristiansund 7 ) Trondhjem i Bodø SvolværS) i Narvik Tromsø 9 )... [ ' ' HammerfesP Vardø X~~~: :.::::::::::.:") ~_ = )20 4) ' ~! ~g~il alt \J.4c) ~ ! uken 96 t 32'( [ Hummer stk. Reker Fisk saltet i fartøi l ! H! i \ 2592 lo S ') j ' S (, S i Fisk saltet i tnr S : Fiskemel, Sildemellevermel, fiskeguano i lo; 6206 go') ' ' j : ' :n OH 850 ) Dessuten 4 tm. kryddersild, 0 tm. ansjos og 40 tm. sildemelke. 2) Dessuten 43 tm. sildemelke. 3) Dessuten hvalguano, 4438 hvalbarder, 5250 hval ( Fortsettes ) benmel, 603 tnr. krydret islandssild innbefattet i det saltede parti. 793 ks. saltet sild og 336 tønner sildemelke. 4) Dessuten 6635 iset rogn. 5) Dessuten 02 tm. avfallstran,. omstående ~ kg iset rogn og 2700 selkjøttmel. G) Dessuten 4987 hvalbarder og 40 levende l\rabbe. 7) Dessuten 650 iset rogn og 43 tm. pressetran. 8) Dessuten side. 64 tm. surtran, 390 im. pressetran, 225 tnr. lever påfyt sprit og iset rogn. 9) Dessuten 03 tm, seitran. l )Dessuten 60 iset rogn og 39 hvalrosshuder, ) Herav 6('5666 Finnmarks og annen rundfisk. 2) Fra Skudeneshavn. 3) Dessuten 50 tm. damptran, 24 tnr. blanktran, 2 tm. brunbl. tran og 3 tnr. brun tran fra transittlager i Bergen. 4) Herav 5474 tm. vårsild, 5324 tnr. islandssild, hvorav 40 krydret, 62 tm. saltet makreil og 4440 hermetikk fra Skudeneshavn. 5) Fr8 Fredrikstad. 6) Dessuten 90 hg. laks røkt. 7) Herav er rotskjær, hyse.

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier)..

Fiskeutbytte indtit 24--11-23 (De store fiskerier).. a og Opfsket mængde kene hl. metik p- de lhoo.! fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer