Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) Il ; Sommerfisket fra! l april:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:"

Transkript

1

2 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand småsild 3 skj. il..50, blanding 97 skj. fl i3.60, fra Rogaland småsild 92 skj. fl il.50, blanding 08 skj., fl 2.20-\2.50. Brislingfisket. Ro g a l and' :300/7: i a t 000 slkj. g steng brisling i' Lysefjorden idag, Tilførsler til hermetikkfabrikkene: Å les u n,d og 8 unn m ø,r e 2/8: uken [ra Møre 400 skj. bdsling, it Haugesund og omegn 28: 'Uken fra Rogaland brisling 00 :slkj. it t a van g e r 2/8: uken tiført fra 80g i n og Fjordane 2769skj. bri,s,ung fl , fra Hordaland 024 skj. brisling a 5.00, fra Rogaland '506 skj. brisling fl 5.000, tik,5299 skj. Kystmakrellfisket. Totalfangst Sildefisket ved sland.»michael Sars«29/7: nnralplportert hl»michael 8ars: fra 42 snurpefartøier iailt 9650 tnr. 'S,altet og, 0600 mål guano. går,bra fangster GriJmseyflaket og Hunafløi.»Michael Sars«/8: Go'de :snurlpe'angster d'e siste dager Grimseylflaket, idag 'mindr'e. nnrapportert»mtchael 8a'S< fra 47.båter 'ialt 2:700 tønner saltsild, mål guano. slandssild hjemført pl". 2/'8.(lfjoråre'ts!tilslv. tall iparantes) : B86:5 tur. saltet ~3200). - Dessuten sendit til Sverige via norsk havn 56 'tnr. Nid a ros :2/8: nnkommet 2 fartøier med 750 8g 500 tm., ms tnr. fl pr. kg. Åle sun d 2/8: uken innkoldmet 3 far'tøier med R og 000 tnr. s,altet, tils,. 2!585 'tur. Solgt fersk på sland 375 hl. Skudlesnesh,avn-,Kopervik2/8: uken innkommet fartøi, hvis totalfangst utgd~ør 5;00 h., derav solgt fe'rsk.på sland; 400 hl'.. il 20'.00, saltet 06tn,r. Fartøi'et.fortsatt til Sverige. - Dessuten innkommet fartøi med 3,00 tnr.. hvorav 600 tnr. fraiktert og resten kjøpt fra norske fartøier under sland. Fartøiet forus'att til 8verige. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Det skotske sildefiske ialt i tiden /_2&/7 930 efter "Fishery Boards" opgave , ) : Herav er kg. fisket med garn og med not. Av fangsten' er kg. solgt fersk, kg. iset for eksport, 2 00 saltet flekket, 9880 kg. saltet rund og kg. anvendt til hermetikk. Verdi ca. ; kr. på første hånd. ) Siste 2 uker. 2) Dessuten saltet i uken ute i distriktene ca kg. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr , i 929 Vmterfisket iat (l Jim. -,3 mars) l ; Sommerfisket fra! l april: Northumberland Eyel!puth distr = Ab~rdeen ! Peterhead Fraserburgh \ Banff O Buckie Wick Resten av østkysten Orkney Shetland Stornoway distr Bar, r,a.., ',' ' Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow ~ =-- ~ 70_~44() Sommerfisketialt Vinter- og som- merfisket ialt Det hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Halffiihurg, bereher : llandlbl'agt fiskepakket' sild pr. 25/7 930.,(fjorårets korresponderende tah iparantes) :.2,423 tur. (9646).

3 U august 930 F S K E T S o ANG 403 Det tyske sildefiske. llandlbragt HSlkepakket silld pr. 2/7 930 (fjorårets korre ~p()lld c rend e tall i 'parantes.) : tnr. (2 4 MS). Makrtllfisktt ved Skagen. Ska gen 4/8: Uked'angist 40'00 Sllt"lS store, 75, ka'sser små ljullugarnslffiakrell, 2:50 [snes dorgemakrell, middellpris 250- t 00-2:40. Del kanadiske torskefiske. Klippfhkel\:sporten j,uni 930 (l kanadisk cwt. = 45 kg.): Total 33'5 cwts., derav til' Bermuda 26, Br. Guiana il95,br. Jlonduras 26, Br. Vest-ndia: Barhados 967 Jalffia:ica 2342 Tri lidad og Tohago.32<64, andre Vest-nd'a-~havner H04,Brasil :29, Costa Rca 00, Kuba 4885, fransk Vest-nldia,gO~ Guatemala 0, talia 82i3, holt Vest ndia 4,,Panama :985, San Do ljingo 5, U. S. A. 386 Pod Rico l)7s0 Hayti 3:70 PortuO"al '2:)57, almerik. Virginia-øer Total 'verdi $ ;:' Det nyfundlandske torskefiske. t sin lllarkedsoversi:kt for 2/7 dveler,»!newlfoundland Trade HeYie\", igjen ved: de dårl'ige ut'sikter for årets klippfiskihandel. De l' er 3 årsaker til den dårlige stilling, heter det ogdd,sse er: ) foramnelse hos de fo,lk SOlD bruker,klippifi,sk,2) verdens [ors~'ning med tørret 'fisk er stiøme enn for ett år siden og B) den almindelige innførese av kjølelagre. slenderne og nordmennene har trengt sjg inn påz de nykundlandsike.hovedmarkeder og resultatet er nedlslående for Nylfundland.. Det anfores videre atd'e europeiske land kan underselge!nylf;undland t'ordi deres omkostninger er mindre. Der er dog et lyst t,rekk og det er at selv islenderne ikke kan klare å selge til lanere pris enn den som hersker idag. Den euro,peisrke.fang!st øker for hvert år og da stigende> mengder tørrel8'.hvert år er: det ri mehg at N~nfLllndland må pilvkke,s he'rav. Der blev lidt' s.tore tap :'iiste år og hvordan e~sportørene skal gjenoprette 'ddsse Cl' vanskelig å forslå. Ennn,sikjønt det el' vanskelig å avgi cnbestemt uhalelse, 'er der tegn på at Ny.fundlandls fangst ikke bl il' over gjennemsnittet, :heter det 'tilslutt. Det islandske torskefiske. Fiskeutbytte i skippund (= 60 kg.) l beregnet virket stand efter slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved gene'ralkonsulatet, Reykjavik "- /_5/7 Ti s. Storfisl{ Smaafisk Hyse Sei Tils. / _6,'7. Reykjavik: 929 trålere andre skib liavnefjord: trålere andre sldb ]586 Vestmannøyene Sydkysten forøvrig 36 ] Vestkystcn Nordkysten Østkysten Tils ] Pr Torskefisket pr. 3!7: Stor torsk tonn, små 37.3B, ly".u 98, sei 2272, total 64MB.. K J i P P fis k m a l' k 'e det. - Bilhao 4/8: Pris 02, en del omsetning. Det spanske sardinfiske. B i l b a o 29/7: N ordlky st en en del småfangster sardiner, Vigodistri'ktet. ukelfangst 2739 cestas. Det islandske sildefiske. Sildefi,stket pr. 2/8 (fjol~årets tilsv. tau i p:arentes): Satet tm. (29 '(45), krydret, 'spesialbeihandlet tur. (65), fabrikksid hl. ( ). Na ANTHONSEN &,00. - BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert Telegramadresse: nantonco" - Telefoner': 3307,3897 ~OGN, TØ~FSK, SLD Fiskemarkedet ut-enlands. k v i n t a l = 50 kg. i Spanien, 60 kg. i Portugal. k a 8 8 e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires, 58 kg. i Rio. de Janeiro. t Y s k P u n d = 0.5 kg. eng e s k.p u n d = 0.45 kg. Klippfisk og tørrfisk. B i l rb a o 2.9'/7: Klippd'isk,prisene uforandret. Bar c e lon a. - Konsulatet 2.9/7: lsiden.forrige lberetning følgende tiil'førsler: NOl'i~ik s.s.»fagerbro«fra sland 300 tonn, s.s.»kongshavn«ffla sland '500 tonn" s.s.,»sunnland«fra sland 300 tonn, SJS.»Amund«ifra sland '2i60 tonn, s.s.»tihore Hafte,; 60 tunn, S'S"»Kate«25 tonn, S.:8.»Vard'«200 tonn. ah 2045 tonn av islandsk oprinnelse. - Dessuten med s;s.»and'inn( 32 tonn fersk froisisen fisk fra -sland. - AiVselningen ganske go'd, prisene i ptas 03,-'06 pr. <balle il '50 kg. Beholdningene ans!låes tilolmkring 400 tonn. fersk fisk og sild. L ond 0 n i29(7: 56 kasser norsk fisk, il'lyndre 9/, kveite 0-2l pr. stone. L o 'T don 8/7: 53 kals:ser norsk fisk, flyndre 9'(-'0!, kvelite 9'(-4/,pr. stone. L o n do n 2:/.8: 97 kasser norsk ifisk, Nynd're 0/-2/, kveite 9/ -2,( pr. stone. New,e a 's t l' e 2'9/7: Mandag 5 7 kasser norsk fisk, fyndre 9/-/, kveite S/'-/ pr. stone, 40' kasser lal{,s /8-,/0 pr. pund, 2!4 kasser reker. ' New c as te :3l/7: Onsdag 442 kasser norsk fisk,' flynd re 8/6-0/'6, kveite S/-/ pr. stone,,20 kasser laks /l0-2/pr. pund, 99 kasser reker.. New c a st e 4/8 : Fredag 335 kasser norsk fisk, flyiull'e 0/-2/, kveite6/-s! pr. stone, 9 ikaslser laks: 2/ pr. pund, 54 kasser reker, 45, l{,asser ål. Gr i m s,b y 3.0/7 : f;3i3 snes' Grønlands,.ikveite 9/-!4/ pr. stone. G l' im s b y 3/7: 70' snes Grønlands-kveite 3/ pr. stone. o? ri m.sib y 2/8: Fredag 82 :sners,grønlands-kveite, meget darhg kvaltet, 6/-,7/, lørdag,30 snes 2/ pr.. stone.. Ha D blir g 29/7: Auksjon ihyse 0-2 pf. pundet,. håbl"and 42Y:!. H a,ill bur g :30/7: A:uks:jon laks 25.. Forts. s "--

4 404 f '" 5" K' E t S. O A' N O' 6 august 930 Nedenstående pris~oteri~ger T ran: 29/7 Uk\. damp" nordl.,,pr. tn ~ Do. finnmarkstpr.' tn Do. seidamp, l rna lys,pr-.'tn. rna koldkl. damp., pr.l<g.. ;,0.76 Råmedisin, nord!., ukl., pr. kg. Blank med., nordl..... Blank industri., damp.... 'BrunbL m,ed. riord., pr.kg., 'Do.;iritlu~ttieH" pr. kg," "Bruntran, industri., pr.,kg Presset ran, bunnklar, pr.,kg Do. indu~triell, pr. kg. '" Sildetran, lys, pr. kg..,... Do. mørk, pr~4 kg fiskemarkedet innenlands. angår hmenbys ha,nctel, m'ellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de a~tagelige markedspriser. Bergen. Bergen (forts.) sund N. (forts.) /8, Fetsild: 29/7 l8 Rogn: 25/7 / Skjæresild, eksportpakket, Nordmørs samf., stavfylt tn.) /70, 70/90 stkr. pr. kg., pr. tn... 'J , pr. tn..'.... Lofots...'...,. 0~76 Do; fiskepakket,,pr. kg Rogn: ste sort, pr. eksportfylt tn den sort -,,-, dje sort " Sa mf. fylt mell. bunnene, ny, Storsild: 0,48 Eksp.-pak., 0 kg., pr. tn. ~iskepakket, rund, pr. tn...g~~~,,vår s i d:, Eksp.-pak., 0 kg., pr. tn..' 0.30 l'fiskepakket, rund, pr. tn.. - slandssild: Eksp.-pakket, pr. tn...., pr. tn T r li n: ) Omsetning funnet sted. Ålesund. 6.-'-,, Ru nd fisk: ',,',,' 'UkLdamptran, Søndmørs og Uso~t., lofots, pr. 20 kg /5.75 J~.50/6 Nordlands pr. tn Do. helgel., pr. 20 kg Do. Finnmarks pr. tn Tynn vestre, holl, pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg ) 'Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Underm. hollender, pr.20 kg ) Sildolje efter kval. pr. kg. 0.30/0.38 Alm. hollender, pr. 20 kg Seltran pr. kg Bremer, pr. 20 kg.... Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg Pressetran. pr. kg Do. do., små, pr. 20 kg. 5.- ) 5.50 Ro g n: Magerfisk, pr. 20 kg.... Lubb; pr. 20 kg ) 7.-- ste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do., pr. 'tn Høstnmdfisk, pr. 20 kg.., 3dje sort do., pr. tn Afrika rundfisk 30/50, 20 kg Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Do. do. 50/70, pr. 20 kg " Usort. 'finnm. over 200 gr., K l P P fs k: 257 /8 Klippfisk: Nordm. pr. 20 kg / /0 Lofots, pr. 20 kg /0.S0 'Bl~nklenge \ pr. 20 kg Blalenge f. Brosme, pr. 20 kg~.... Sei, pr: 20 kg..., Tørfisk:, rna storsei, SO/60, pr. kg. Do. småsei, 30/40, pr. kg. Sekunda småsei, 30/40, " Små, 20/30, pr. kg.... Si d: Storsild, eksp.-pak 0 kg. pr. tn.....,.... slandssild, pr. kg Skjæresild, eksp.-pak., pr. tn / Haugesund. 27/6 Vårs., eksportpk., ganet, 0.' kg. fob., pr. tn.... 5/S.50 Do. mindre merker, 0 kg pr. tn Do. flekkesild, 0 kg., pr. tn. Do flekket fob., pr. tn /24.50 Do. fiskepakket (85 kg.), fra lager, pr. tn Storsild, eksportpk., ganet, 0 kg., pr. tn... 6/ Do., do., rund, 0 kg., pr. tn. pr. 20 kg S ls.75 Søndmørsk, pr. 20 l<g.. / /0.20 Do. fiskepk. (85 kg.), fra lager, pr. tn.... Finnm., ~-400 gr. pr. 20 kg. Lofots, pr. 20 kg... / /0.20 Do gr., pr. 20 kg. Finnmarks, pr. 20 kg.... Do. flekket pr. tn.... Do. over 600 gr., pr. 20 kg. Lenge, pr. 20 kg.... 3:50 3:50 Nordsjøs., flekk., 90 kg., pr. tn. slandssild, fob., pr. kg...,. Titling: Brosme, pr. 20 kg ) Do. stykketal 280/300, fra Hollender, pr. 20 kg.... Sei, pr. 20 kg.... lager, pr. kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Finnm., ~-200 gr. pr. 20 kg. S a l (f is k: Fetsild, skjæres., nots., fiskepakket, fra lager, pr. kg.. Søndmørs tork, pr. 20 kg... Rotskjær: Do., do., nots., eksportpakk., Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg., Zartfisk, pr. 20 kg S0 20.S0 fra lager. pr. tn.... Lofots- og Vesterålsk torsk ' Vekkerfisk, pr. 20 kg S fob. pr. 20 k.g.... Høkkerfisk, pr. 20 kg J S i l d o lj e: Bjørnøy torsk pr. 20 kg.... S.'4o S.- Dansldisk, stor, pr. 20 kg Mørk, fob., efter kva!., pr. kg Pre s s ef i s k (ks. il 00 kg.) -,,- små~ pr. 20 kg Lys, fob., pr. kg Presset lange, pr. kg..... Sildemel, pr. 00 kg.., Sei: Rot s l{ j æ r: Sei, samf., do. ) Nominelt. ma stor, SO/60, pr. 20 kg Do. middel 40/50, pr. 20 kg S i l d: 'Afrikasei, 50/60, pr. 20 kg Storsild, e,k.sportpk., 0 kg., '. Bodø. Do. 40/S0, pr. 20 kg ~ Småsei 30/40, pr. 20 kg vl~il~n. ;.'.;: t~:...::... '4;\~~~ 4/i~:~g 'Pri~n~teringe!e gjelder o markedsprisen i d 'd P t Bodø, savldt mulg basert pa sted funnen om Brosmer: s an SS pr. n setning i ukens løp. Flekket, pr. 20 kg.... lr Rund, pr. 20 kg S0 4.S0 25;7 /8 Hyser: sund,n. Afrika 30/50, pr. 20 kg..,.s0.s0 Klippfisk, Lofots, pr. 20 kg.. 0.S /7 /8 Do. 20/40, pr. 20 kg T ra Do., Finnmarks, pr. 20 kg... n:. Samf. vår 40/50, pr. 20 kg. Rundfisk, L'vfo's, pr. 20 kg Uk!. damp, nordm. & nord!. ma vår 30/50, pr. 20 kg ' Finnmarks, pr. 20 kg. 4.50/ /5.:2,S ) pr. tn /68.~ 70/68.- Saltfisk, pr. 20 kg Lenger: Finnm., pr. tn.... Damptran,Lofots, pr. tn Skruelenger, pr. 20 kg Råmedisin, pr. tn.... Rogn, samfengt, pr~ tn... ;.. Bjerkelenger, pr. 20 kg.," S.S0 'ls.50 Blank med., pr. kg.... DO' l lste sort.,,pr. tn Klippfisk: Brun, pr. kg / /32 Do., 2nen sort, pr. tn ste sort, lot, pr. 20 kg... Sildetran, pr. tn....,. Do., 3dje sort. pr. tn, ,--

5 6 august 930 F S K E T S O A N O 405,---- Forts. fra side 403. Ham bur g /8: T'il St. Pauli Hskeilllarked (Hamburger FisehauktionG. m. lb. H.) ankom i ukens løp fra Norge 2200 pund fersk fisk, som ete'r kvalitet og' mar;kedets stilling opnådde i auksjonen (pif. pr. pund): Hyse,,selkunda 0-B5, små '7--6.Y:!, kveite, sekunda, middels 60-;6, slmåjmiddels 40-48, s.må27-38, lal~s 90-2'5, små 70-92, håbrand 42Y:!-4,6'y;. Ham bur g 2/8: Stor hyse 4-49, midde}s 3i7-40, 's,måmicldels23-29, små 2-6, ål 85-00, små :55 pf. pundet A l t o n a 29/7: Laks ' pif. pundet, håbrand 40-4,5, middels kveite A l to n a /8: Til' Alt'ona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp fra Norge 2500 pund fersk Hsk som 'eherkvalitet og markedets sulting opnådde i: auiksjonen (pf. :pr. pund): l{ \'eite, middels 88-02, laks , håjbrand Fra Norge ankom med ruteskilbene354/2 kasser småsild, byodor prisen var omkring pil'. 0 pr., pund. -Fra Skottland ankom med,3 direkte båter 45,30 kasser og med rutebåten fra (~rimshy 77/,2 kasser. Prisene var P. 25'-,27 pr. pund. - Til Altona fiskemarked ankom 2 tyske trålere med pund. SOll opnåddre p,f. 20-i34Y:! pr. pund. - Blan,dt aribeiderne pil fiskemarkedene SL Pauli og Altona uvbrøt i heglynnelsen av uken streiik, som.ijmidlertid bleiv bi,lagt e'fter2 dages forløp. A l t o n a 2/8: Stor kveite uten hode 77, middels 75-,s,6, ~ltj(l.middels 60-75, stor hyse 5,3, m:id'dels 2:5--30, håbrant! ---40, lak5225-,236, ål 83 pl pundel W ese l' m ii n d e. - uken 2.3/7-29/7 ankom til Weser Jlliin:le fi'skemar\:'ed 4 fisk ed amps!kiuber med tilsammen ~) GH8 500 pund,fersk fisk Derav,fra Nordsjøen med pund, 2::) fra sland med 2 < pund:, 4 fra Bjørnøya med 3;)3800 pund og fpa Nordkap med pund.. - Grunnet det kjølige vær var efter'spør!se.en god. - Aulksjonsprisene var (pl pr. pund): Hyse 4)..i-'58, l 4%-60, torsk 4-34, l -U~-~l)..i, sei 4-7, rødspetter 40-'7, piggvar 36-50, k\citc 4G-34. Hummer. l a U u r gl/): Med ruteski!benefl'a Norge ankom i nkellslop 76:' og 0/2 kassel' levende,hummer. Prisen var ulorandret lv pr. pund fortollel - mar'k er idag = kr. 0,89,. Saltsild. li a ltl U li r g /8: Tmm'slene Hudmg i ulkens lop til 3470 lll'. l)erav997 tur. fra Norge, 4458 tn:r. fra Skottland og5 tnr. fra Danmark. - Når undtas litt omsetning i flekket sild var markedet for norsk sild u~orandret rolig. For flekket sild noteres kr. 28 pr. tn. 80- og vårsild var uten forretning. Ste t t i 29/7: Forretningen i no'rsk sild er minmal. - Eli dalmskibslast med norsk sild ankom hertil og blev videre ::,endt til Ungarn, hvor tollen på saltsild bur forihøiet. Kon i g s ber g 30/7: På grunn av de,stigende priser i SkotlanJ kom det også her i uken,s,olm gikk til en rett livlig omsetning, hvilket også kan tilhaked'øres derpå, at sildens kvalitet har 'bedret sig lbetydelig. Her noteres idag: Ny trade llatties 40/-44/, ny ordinær malfires 33/->36/', ny erownbrand mahies43/-44/, elrownlbrand medium 46/.,- Tilført!blev markedet i uken SOilll gikk 4,538/ og 020./,2 tim. sild ~ra Fraserhu rg og Le'nYick. Tran. H a Dl b u l' g /8: Fra Norge ankom i ukens løp H!5,Z faler u~ 20 tur. Fra Storhritannia a,nkoilll 486 fater, fra Levanten ~78 fater og 88 :fater fra Danmark. Noteringene, SOll erurrot- and'et er: Medisintran 88 eilf. - De ovrige noteringer Li' (:E pr. 06 kg. eir.): Lys seltran , lyslevel"iran 3()-()-(), brun:blank 24-0'-0, brun 2-0c..(). -Linolje noteres :fra Holland Fl. 42 eif. (inkl. fat) og for tys:k vare,l\'l. 7G.,50,pr. 0G nelio fortollet (ekskl fat). Sild- og fiskemel. Hamburg /8: Fra Norge ankom i lopet av ukell ~)(jh-t sekker( [ra Storibritannia 9866 sekker og 35,2 se:kkerra Kana:a. Skib laster. - S.s.»Sieilia«til N ordspu,uiu, (økskl usive Vi-go) og 0lwrto, beregnes lasteklar Bergen 9/8. - Spanskelinjen. S.S.»8an Andres<c til talia, heregnes lasteklar Bergen li 8. Stpanskelinjen. lvls.»segovia<.< til Vigo,.Jis Sa.bH l, Splispauia, CataJnnia og l\iarseille, beregnes laste!klar Bergen lg/r. - SpanskeJinjell. im.s.»sevilla«til talia. beregnes lasteklur Bergen 2G!g-- 28/8. - Spans'kelinjen. fet storsiid ved Svalbard. Sysselmannen telegraferer 2/8 fra Long Year-byen at d(~i' i den siste tid,har forekommet i Gr0mf.iord og Adventfjordf'il stor fet storsi, ld, som man har fått på alillindelige HrretgarJ. ForekolTlstene synes delvis å kunne ha vært 'for'holdsvisslrc uten at dette kan sies sikkert, da illan ild{e harred:o-:.kap. DET BERGENSKE DAMP5KBSS'Ei"suBl B~':GsEN Kontortid 9-.30' og 4.30':-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat 7;~6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.-o em."lføndage 9 fm.-lo em.) Telegramadresse:: J~e x: g e fl S k e ~ forlang Dem tilsendt selskapets rut,ehef,te nr. 24.,,D,et in,deholder.detaljerte ~ oplynninger om alle selskapets inden- og ut~nlandske ruter. ~ ~---=---~ element JOHNSEN%, BERGE mottar til forhandling Sild, Fisk, Tran~ Rogn~ etc, Lager av Tønder og Salt. Dampskibsekspedition Bergen -Nord- Norge Bergefl~Oslo Landets største Lager a, v Pergarnyn og Gr~ase", pro of for Hermetikpakning. DQEYE~S G~AFS{E ANSTALT STAViNGE~ Tclegraflad~.: Papir Telefoner: 6'J, 006, 2222,~ Siste telegrafiske meldingero (Nedenstående beretninger er innkommet efter redaksjonens avslutning og de gjentas i nmste ill. på sine :resp plasser). Klippfisk og tørfisk. :: Lissabon 4/8: limport 2nen haivdel :elv jlili ll{)l':.-'"k l~il~ tonn, island,sk 80. Belholdning norsk 200, islandsk ;)0. PJ'iser norsk 255-,2'7'0, islandsrk O\po r t o 4/\8: lmpnrt,2nen,halvdel!' av jllli islalrj,"k 4',20 tonn, n~fundlanclsk 20B, skotsk 02. Berr0ldning norsk :,:,B'7, nyfundlandsk 4'98, andre sorter G90.,Priser norsk 2.54-:2.3:i, islandsk 2i40!-244, nylfundllandsk,stor første 4C:O, annen 34{)-- 3i60, skotell\: 20.

6 406 fskets o A N O 6. august 930 Tørrfisken på Antwerpen-utstillingen. fiskeriavdelingen i Norges paviljong på denne utstilung har tørrfisken en.freiilltredlende pilass. Der er opført en spesiell monter av glass &0' tørr fisken. De forskjellige kvaliteter og STAVANGER STANDARD Ltdæ ~ RAASTOFAVDELNG STAVANGER ~ Kjøper i sæsongen: Daglig optak 3000 skjæpper.. '. utenfor kontortid 37 h' ~_el_et_o_n_:_j k_on_t_or_t_id_3 78_'_) ~~ Egen rikstelefon linje Brisling, Sild og Musse STANDARDRAASTOF, T_e_'e_g_r_nn_z_ad_r_e_ss_e_: Stavanger ndkjøpslagel Nøl'ral Forretningsf.: O. Hesby Sfavanger TelegLadresse: Nøitral Telefoner: Kontoret (Verksgaten 5) 2272, Forretngsføreren personlig2273, Bolig 2274 ndkjøp av: Brisling, Sild og Ma.krel Representerer 5 fabrikker med daglig behov av 3300 skjæpper BRSLNG-LAGE STAVANGER Kjøper i sæsongen: Brisling, Sild, Musse og Spir D agl i g produktion 2000 skj æpper Telegramadr. : Brislinglaget, Stavanger Telefoner: kontoret Brimsø privat 2783, egen rikstelefonlinje ,,-..,, Tastad Foder- og Sildoljefabrik Als Telegramadresse : STAVAN G ER Telefon 2762 & 376 SLDOLJE Privat 3403 Produktion Sildemel og Sildoljeø ndkjøp av fersk og salt Vaarsild etc, BRSLNGKOVP NET STAVANGER Forretningsfører: O. O. Pedersen landels ældsfe fællesindkjøpslag for Brisling, Smaasild, Makrei og Spir Daglig forbruk 3000 skjæpper Telegramadr. : Brislingkompaniel - Telefoner kontoret: 525, 526 Forretningsførerens privatbolig: 527 k - Direkte rikstelefon sorteringer for det afrikanske og euroipeistke marked fn'l '..')l' av den utstillede fisk. Det er spesielt det atfrikanske 'llwrkct! man har for øiet, idet man vil benytte den anledning scm lilstillingen frembyr til å henlede de belgiske koloniintel'e:.ih'''; opmerksomhet 'på tørrfisken. Utstillingen i Antwerpen el',iu for en ikke liten del viet handelen med kolonialprojuldpl'. Tørrfisken som har vunnet så stort innpass i det briti,;kc koloniolillråde i V'est-Afrika, har vist sig å være et ideelt l<eringslmiddel i tropisk klima. Norges tørrfiskekspol't til ''/ ('"t A,frika er nu nådd over 50'00 tonn årlig. Tørrfisken hal' dell for slikt khma sto're fordel at den er overordentlig hold bal', har et kolcentrert næringsinnhold og er lett transportabel. hvorfor man skulde ha lov til å regne med muligheten av fortsatte markedsutvidelser for denne vare og spørsmålet er om f. eks. ibeligisk Kongo kan 'efolbres for tørresken. Billedene viser de interiører, hvor tørtlfisken er utstillet

7 ! 6 august 930 F Sl<E ts ferskfisktransporten opr. jernbane. Forsendelse fra Nidaros, Bergens og Andaisnes jernbanestasjon. GAN O 407 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 29/7 30/7 3/7 /8 2/8 4/8 Stasjoner Nidaros: 20/;_2t,/, ialt. Sild.... Fisk.... Bergen. ~U!7 2(,',< ialt. Sild.... Fisk.... Ånda s l es : ~Oh~_26/7 ialt. Sild..... Fisk.... *) Bri~ling. Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort ~veite '22/7 23/7 24/7 25/7 26/7_287 Tils. ~ ~ kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 350 loooi flyndre i Hyse Torsk... - ~~~ : : = = = Laks... j 360\ 740: 200: { ~~g} 8900 Hummer... i \ 30\ \ 240 Makrell... ': Annen fis~~_'_'~_3070_~770~50_ 50_ 560\ ~ Tils. 2559C; i Oljema;l'kedet. - Bergen og Stavan.ger Norsk-Engelsk :\linerajolj'e A/S, meddeler /7 980: Prisene er fra og med /7 930 avhentet på :fat fra anlegget Skarholmen kr. 0.3, 0.23 og 0.25 øre pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. - Levert i eller f.o.b. Bergen er pr'isene Y:i øre høiere. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen % øre. - Snel'l bilbensin J,r. 0:34!pl'. kg. f.o.b. Berigen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er p.f'isene litt høiere. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Pisheries, Bergen. Nor w eg i a n Fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being earried on, from)he beginning of:the year 930 to Aug. 2nd. Fat and s mali h er r ing s in hektolitres (hl), land ed , salt ed 3000, to fish oil fadories , to canning iadories 080. M a c k e re in kijograms (kg.): land ed , export ed in ice , salted , can ned Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. æ ~ - 8.6~ 8.6} 8.6t 8.l6J 8.6~ R. M Fres Sv. kr ; D. kr Gylden Sw.fres Dollar h 3.73} Belga F. mrk ~ Pesetas Lire Czek. kr s!. kr'!) sterr. kr , sh. d. sh. d. London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. Escud0 6 ) Pes0 2 ) ~7 40~7 Mils S ) Yen 4 ) Tael 5 ) Bombay Honkong ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokoham:l 5) Shanghai. Fisk:einnlførselen til Os~o. nnførsielen av fersk og annen fisk inlyført fra utl'andet til Oslo sjøtollsted i uken 27/7-;2/8 9-30: Fra Danmark fersk fisk kr. :2280. Fra Sverige fersk fisk kr. 60, saltet fisk 900 kg. Fra h;land tørrfisk!9'60 kg. Fra Holland: saltet il'isk i3i295 kg. fiskeeksporten (forts. fra siste side). - Tollsteder Selskinn Hvalolje- Hermetikk Stearin fettsyre kg. kg. tnr. tnr. Margarit kg. Oslo Kristiansand.. - l Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Måløy Ålesund Molde Kristiansund Nidaros Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø... ' Andre ) ~-----_ alt 320, :35 uken

8 .H, ammerfest , 2 ') 4643: 609 Klippfisk Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 26 juli 930 og x~rsild Fets~ld, Storsild ~or~g Brisling sl~nds., uken som endte 26 juli. Tollsteder Saltet Flekkesild og s~aret sjøsld sild l Rundfisk R~t. Sei HYSe!, Ann~n Tørrfisk, Rogn D.m. R.m. ialt skjær rund i tørrflsk l ialt tran trall kg. kg. kg.! kg.! kg. kg. : tnr. tnr. tm. l tnr. tm. tm. tm tm. ~~~ tm. tnr. tm. tnr. kg. 'OSlOl) l ) \ Kristiansand ! - Egersund ' Stavanger 2) : 4 Kopervik 3) ' - - Haugesund') l 546 Bergen )23 20) ) ' Florø Måløy 5) ' -- Brun Blank blank Bram \ l 936 Alesund 6 ) , T! Molde 7) Kristiansund 8 j Nidaros ' l Bodø , 46293! ~~~~~:r~.~~:::::: = = 33 = l = 2~ = Tromsø 2)..., i , i Hammerfest \ - - Vardø ) Vadsø " ' - ' Andre... 5) _ ) ) l alt ) , / ~ 048, ukeu 5! l ( l 520 i , ; ! 2435 Tollsteder Hå- Herdet Hval- Sel- Bottle-.. Sild, Makrell, Makrell, laks, levende Annen kjerr. hvaltran tran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk ål fersk fisk tnr. tnr. tm. inr. tnr. tm. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. Hummer stk. Fisk saltet Reker i fartøi og kg. kasser ro,v. kg. Fisk saltet i tnr. Fiskemel, Sildemellevermel, kg. fiskeguaod kg. OSlOl) : , \ '.. Kristiansand ! - l , 62784! 542 -, Egersund ' Stavanger 2 ).. l : ~ ) Kopervik 3 ) l ' Haugesund 4) i : \ , Bergen : i ~ ~68' ;4200 l Florø , )027, -.7v0500 MåØy5)... -! , -, Ålesund 6 )... l i i , l ' Molde 7) , ! -- i - 375! : ! KristiansundS) ; i - : ! : 20.0 i !! '.Nidaros.....! , - i ', , 6098 i 43303,- 956 l 29 93i Bodø : -, : l SvOlVær 0)... ' i - l - - i :, ' i Narvik : , i l Tromsø 2) l 240.s68 -' -, - ~ - 690: ; l l ! ' ti - : , Vardø... i u i -, ! - - Vadsø... : - i, : Andre ~~' -=- 4)50_357 i_~5~ J~_~ l~lq_ ~ ~)2606' i 9575 ~2!74i : _~~_~~;JO?~O~i ~ _~~G)33837)l30532 alt i75~j : i \ 696: l uken!~-i 885 i-4~ : 24664, ' ) Dessuten 55 tm. pressetran 02 tnr. fersk og 00 tm. sukkersaltet rogn. 2) Dessuten 06 tnr. kryddersild, 28 tm. ansjos, 6 50 kg. hvalkjøtt- og valbenmel; og 250 kg. ( Fortsettes ) islandsk klippfisk. 3) Dessuten 347 tur. sildemelke. 4) Dessuten 9500 kg. hvalguano, 3096 kg. hvalbarci.er 574 tm. sildemelke, 709 tm. luydret vårsild og 20 tnr. krydret storsild. omstående 5) Dessuten 9 tm. krydret storsild og 585 kg. iset rogn. 6) Dessuten j<g. fersk rogn. 7) Dessuten 475 tm. krydret, 00 tnr. sukkersaltet og 200 tm. sukker- og eddik- side. oeandiet storsild, 9927 kg. hvalbarder, 2 tm. sildemelke, kg. hvalkjøttmel og 00 tm. storsildfile. 8) Dessuten 5030 kg. iset rogn, 7 tnr. pressetrall og 45 tm. sukret rogn. 8) Herav 2 6rl kg. rotsl(jær hyse. l0) Dessuten kg. fersk rogn, 9 tm. surtran og 50 tru. pressetran. ) Dessuten 82 ks. fersk brisling. l~) Dessuten 940 j<g. iset rogn, 530 kg. hvalroshuder, 8 tm. seitran og 44 tm. pressetran. 3) Herav kg. fithlilliuks og kg. annen rundfisk. -) Fra Fredrikstad. 5) Herav im. vårsild, 4463 tnr. storsild, og 800 kg. hermetikk fra Skudeneshavn 6) Herav kg, sildemel fra Skudeneshavn og fra Sandnes. 7) Herav leg. fra Sandnes. dessuten kg. hvalmel fra Sandnes.. H) Herav 208 tm. krydret. 8) Herav 570 tnr. fel~ket storsild fra Bergen, 5Q3 tru. fra Haugesund og 26 tnr. fra Kopervik. 20) Herav.JOO tru. luydret. 2) R.økLiolie.

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

o A N O 3 juli <lj... "O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket.

o A N O 3 juli <lj... O;... == <:a Hummerfisket Laksefisket. 306 FSKETS o A N O 3 juli 929 Petsild- og småsildfisket. - 29 /6 929. Fylke alt set Til sildoljefabrikker Finnmark... - - - Troms... 630930-583080 Nordland... 4400-28085 Nord-Trøndelag. 90 - - Sør-Trøndelag..

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167.

I Totalfangst. a 1.501, blanding 900'8 skj. a 1..501-4.715, ifra Møre bliandjng 1159 skj..fl. 4.7,5, tils.,slidåslild5490 skj., blanding 10167. 400 F S K E T S GAN G 28 august 929 forbruk, pris 5. Lyngen 7/8: O,p!att Kjosen og' UHslfjord ytterligere2i600 hl., hvorav 400 ihl!saltet, resten ag.n og fabrikkvare. Fylkets kwantujll 9566 hl., hvomv

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

o A N O 12 desember 1928

o A N O 12 desember 1928 500 FSKETS Fetsild- og småsildyisket. /7_82 928. Derav -a;.!t!... Fylke alt Til... -o....!t!

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske.

Fisket utenlands$ Det svenske sildefiske. 520 f S K E T S o A N O 13 november 1929 T l' oms 9/11: Kvefjord, denne uke optatt 900 hl. hermetikkvare, pris 3.20, ytterlig en del steng småsild, garnfisket Gullesd'jord igår ap til 6 mål. Bjarkøy, ingen

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8

Ul ICH & KE TLER I Etableret 1878 Hamburg 8 n Efterretningsblad for norsk: fiskeribedrift, utgi! av Fiskerndirektøren. l8 aarg. Bergen ANNONCEPRS: postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 9 november 927 sider kr.2.00 ved henvendelse til ABONNEMENT kr.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Bankfisket. Fetsildfisket. fiskets Gang.- 7.aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 9 juli Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 9 juli Bankfisket. fiskets Gang 2 årg. i Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr' 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeri. direktørens kontor. Bergen Onsdag

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Totalfangst. Laksefisket.

Totalfangst. Laksefisket. 200 328 FSKETS GANG 7 juli 929 ----------------------------------------------~------------~-------------------- H a u g e S u T d, ulken,sold endte 6/7: Tilført ra Hordaland 40 skj. mossa a kr. 3.50, 200

Detaljer

a kr fra Hordaland. Stavanger. - I uken,12/7-19/7 tihørtes 1282 sk,j. brisling

a kr fra Hordaland. Stavanger. - I uken,12/7-19/7 tihørtes 1282 sk,j. brisling 24 2044 382 f S K E T S o A N O 23 juli 930 Sta van g e r. - uken 2/7-9/7 tiuørtes fra Sogn og :Fjordane 2,s8,skj.småsild a kr..,25 og 7 s'kj. blanding a kr.,,60, fra Hordaland 285:2 skj.. småsild fl.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen. Fisket. Uken 14-20.iuni. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lst~ side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Detaljer

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier).

Fiskeutbytte indtit 8-t2-23 (De store fiskerier). ~-~-- -~- ~------. ~---- ----- ~ hl. fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeridirektørens

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 30 Fetsildfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 17 aarg.

Detaljer

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O

1_= 1- ', : ' --I. To!~_~2~.:~.~ JIIc1reti1s.'L[ _ ~()()O , 0v" ~OO l 46 f S K E T S U A N O 27 mars :l929 Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesielt ansatte tellingsmenn. Nor d l and. - V æl'øy og Røst, uken.28/2.--9/3:

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske.

Fisket' utenlands. Det skotske sildefiske. 264 f S K E T S GAN G juli 928 Brislingfisket. O s l of j o l' den, uken som endte 7/7: Opfisket 050 skj. Øs tf o d. - Hvaler, uken so-m endte 7/7: OpHsket 2500 skj. brisling, god kvalitet. Tilførsler

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

202 fiske TS GAN G 9 april 1930

202 fiske TS GAN G 9 april 1930 202 fske TS GAN G 9 april 930 Torskefisket. F i T n m,a rik., Tirsdag 2/4: Nesselby,garnlbåter 5,0, N'oTdlvaranger gaj.'lnskøiter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 13 august 1930

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 13 august 1930 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 2 årg. ABONNEMENT kr' 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 3 august

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 9 årg. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Bergen Onsdag 23 november 1932

Bergen Onsdag 23 november 1932 ~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 23 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico"

N. INIHONISEN & OD. - BERGEN Etablerei 1868 - Tel.adr.:»Antonico ~ hl. 50 F ls K ET S o A N O 9 desember 928 M ø l' e. - Søndre Sunnmøre 7/2: Tl Fosnavåg fra Svnøyhavet lørdag l drver kun stamp storsld, dag sydkulng, få utselt. Mør e. - Ålesund 8/2: dag hertl fra Storholmfeltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ~8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 0.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do , o 472 S K t r ~ U A N U 29 august y34, ialt 22 62 (22), tørrifisk i uken 9, total 9600 ( 85), derav rundfisk henholdsvi6 093 544 (745), rolskjær 7 90 (366), sei 93 32 (2092), hyse 52 964 (67), annen

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer