fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg."

Transkript

1 fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens Bergen kontor. Kr utenlands. Onsdag 20 oktober 937 ANNONSEPRS: Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 42 Fiskeridirektørens kontor. Oversikt pr. 6/0 UJk n til 6. oktoher var der endel s,tormhindring for fiskeriene. Fetsild- og småsildifisket er fremdeles m~get smått og har, ennu ikke utviklet sig utenfor Trøndelag. Bankfisket var forholdsvis bra,. Garnkv,eitefisket var økende, men er elu meget smått. Kystmakrelfisk,et er nu på,avgjort retur og dd gode fiske ved Kfi,sltiansand er slutt. Våre trålere som i den senere tid har drevet fangst vled Svalbard og Bjørnøya har hatt ujevnt fiske og båtene tar nu oppusning for vintersesongen efterhvert 'som die kommer inn. F,e t s i l d - og s ru å s i l d fis k et: Der rapporteres om l0gen mindre f.angster i Troms,. Kvæfjord hadde garnbåtene O til 5 hl. fetsild, pris kr. 8, men fisk,et blev stanset på grunn av uvær. Sifjord i Torsken eroptatt 75 hl. små-sud til hermetikk, pris kr, 5.70 og i Tromsøysund ~arnfisket litt sild til agn. Nord-Trøndelag i hmher,ad er fisket nokså j,evnt. Også i forløpne uke blev drivgarnfangst'en 200 hl.,- med snurp 70 og' settegarn 00 hl. Silden blev hoveds,akelig,anvendt til s,altning og prisen var kr. 0 a 20 pr. hl. Sør-Trøndelag var uvær for en stor dlel til.avgjort hindring fo.r fiskiet. Ørland : Mev snurpet 300 ks. og fisket med garn 200 ks. fetsild anvendt til saltning - pris kr. 2 a 4,. Åfjord satte man 7 notsteng og i Bjugn 2 steng. Åfjord blev optatt 020 hl., hvorav n:!id garn 370. Dcr blev saltet 600 og solgt til hermetikk 4000 hl., pris kr. 3 til 20 pr. hl. Bjugn var optah 300 hl. og, salttet 800 og solgt til hermetikk 500. Ellers var det smått med fisket allesteds. Der var dog nogen mussa- og sildlfangster i Sogn og i HjelteJjorden. Ba nkf i s k et: Om enn noget stormhindret var der dog ahikevel ganskie bra fangster. det,almindelige kystfiske er der også inntrådt en bedring og dien innenlandske fiskeforsyning 'er rumrneigere. Ukefangst for Ålesund var 90 tonn mot 85 uken før. Leverutbyttet var 49 hl. a kr. 34. Fiskets verdi var kr uken steg br'osme, hyse og skate øre pr. kg. og kveite falt 5 øre. F æ rr ø y fis k et: Der innkom til Ålesund 2 dampere med tilsammen 6200 kg. kveite, pris 0 øre pr. kg. og 000 kg. fersk lange, pris 5 øre. Fisket ved Færøy,ane er nu snart slutt. G a r n kve i t e fis k et: Der er inntrådt en bedring i fisket, men dlp.he er ennu meget smått. fo~hold til uken før hilr enkelte.av d~striktene fordoblet,sin fangst. Sørøysund i Finnmark er fisket så smått begynt med en ukefangst på 00 kg. Hillesø,y og Bjarkøy v,ar fangsten 700 og 850 kg., prisen kr. l til.30. Nordland er der innbragt til Vågan Qig Svolvær 2900 kg., pris kr..0. Til Stamnes (Sandnessjøen) 400 kg., pris kr..5. For Vikna var ukefal'gsten 450 kg. Romsdalen og Møre forøvrig samt på Vestlandet ler der intet fiske av betydning. ( y s t ru a kre l fis k et: Ukefangsten blir kun ca. 52 tonn og fisket,er i avgjort tilbakegang. Det gode kultfisk,e utfor Kristiansand er slutt. De to første uk,edager blev der inn- bragt 8 tonn kult, men sener'e har dier kun v ært spir å få på revet. Herav blev inillbr,agt 48 tonn. Prisen på kult vlar 5-20 øre og spir 5-6 øre. Efterspørselen efter spir er liten. Stangfisket i Ognabukten utfor Egersund utbragte 3 tonn, pris 30 øre. Ellers var der små fangst,er overalt. Ryfylkefjordene hegynner det nu også å gå tilbake med fisket av spir, slomser ut til snart å være slutt. H a v fis k e t :Tl~ålerne som i den senere tid har fisket på H/Otrnsund og Bels,undbank,en samt ved Sydkap har hatt ujevnt fiske og går efterhvert som de avslutter turene igang med oppusning og reparasjoner for vintersesongen. De 8 større damptrålere har iår innbragt 8080 tqinn salttorsk (pr. 30. september), 497 tønner tran og 485 tønner rogn til en s,amlet verdi av kr., Linefisket har iår ved 244 turer til sland, Bjørnøya og Svalbard, Vest-Grønland, Færøyane og nærmere banker utbragt 4335 tonn salttorsk, 242 tonn kveite, 79 tonn annen fisk, 49 fat 22 tønner tran og 203 tønner rogn til samlet verdi kr Saltfiskproduksjonen under havfisket blir derm.ed 2 45 tonl, hvortil kommer innbragt ialt 5093 tønner + 49 fat tran, 688 tønner saltet rogn, 242 tonn kveite og 79 tonn annen fisk, så at havfisket får en samlet \!Erdi av kr. :) , Eks P o l' ten av de viktigste fiskevarer i uken til 9. oktoher samt totaleksporten (fjorårets tilsvarelde tall iparantes): slandssild 8762 tønner (03502), klippfisk 022 tonn (.24463), tørrfisk ialt ( 54), hvorav rundfisk (5354), rotskjær (867), sei (3974), hyse 42-6 (754),allten (566:), rogn, saltet 220 tnr (39842), dampmedisintran (65064), blanktnm (55 229)~ levende ål 23 tonn 525 (502), fersk fisk 278 tonn (6 480J) hummer 5800 kg ( ), reker 3 tonn 284 (84), hermetikk (2906:2), sildemel (5 655), fiskemel m. v (5259).

2 568 F S K E T S o A N O 20' oktober 937 OLAF KNUDSEN Als BERGEN (Aktiekapital kr. 20' 0'00'.-) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levørmel øte. Telegr.adr.: "Tranknudsen" - Rikstelefon 2346 Bankfisket. F i nl rn ark. - fliskemel.dllger. Has v i k: Opfisket i september kg. fisk" hvor,av 6500' kg. torsk a 37i øre, 4207 kg. s ei a 7 øre, 3690 kg'. hys,e a 37i øre, 660 kg. kveite a 80 øre, 5980' kg. flyndre a Mørle, leverkvantum 9 hl. a kr. 0. Samlet verdi kr T l' oms ø: uken 3. til 9. oktober er opfisket 430'0' kg. fisk, hvorav,250 kg. to'rsk a 6~6 øre, 85 kg. sei a 5 øre, 2970 kg. brorsme a 6-7 øre, 635 kg. hyse a 5-5 øre, 4370 kg. kveite a øre, 675 kg. flyndre a øre, 30 kg. smørflyndre a 40 øre, 2385 kg. rek,er a 30 øre. Leverparti 4 hl. a kr. 5. Samlet v,erdi kr Fisket var værhindret. Der deltok 8 motodartøier, 3 snurrevad, 5 rund.fisknøter og 0 reketrålere. Nor da n d. - V æ l' ø y og R øst: uken 2. til 9. oktober 83:40' kg. fisk, hvo'rav 750 kg. torsk a 6 øre, 60'0' er opflis~et kg. hyse a 5 øre, 560' kg. kv,eite a 80 øre, 5300 kg. flyndre a 70 øre, 30' kg. skate a D øre, verdi kr Hele fangsten iset. Der deltok ca. 46 mo,torbåter. Mør e og R o ru sd al - Å les u n d: uken D. til 6. oktober er opfisket 9080'0' kg. fisk og skailldyr, hvorav 4500 kg. torsk a 45 Øfle, 350'0 kg. sei a 3D øre, k'g. lange a 8 Øfle, 20'00' k;g. brosme a øre, 370'0' kg. hyse a 50 øre, 9800 kg. kveite a kr..25, 400 ~g. flyndre a kr., 500 kg. uer a 20 øre, 500 kg. breiflabb a 30 øre, 870'0 kg. 'skate a 3 øre, 500 kg. annen fisk a 3D øre, 650'0 stk. pigghå a 20 øre, 000' kg. hummer a kr..80, 3200' kg. reker a 60' øre, samt 770'00 stk. krabbe a 7 øre. Leverpartiet 49 hl. a kr. 34. Samlet verdi kr Der delto'k i bankfisket 27 motorbåter, i kystfisket 5 mo'torbåt,er, i pigghåfisket 4 og i rekefisket 20. Fisket delvis værhindret. - Bre ill sne s: uken 2. til 9.oktoiber er opfisket 60' 258 kg. fisk, hvorav 250 kg. torsk a 20 øre, 44 ODD kg. sei a 6 øre, 2250' kg. lange a 4 ørie, 2500 kg. brosme a 8 øre, 350 kg. hyse a 30 øre, 38 kg. kveite a kr., 420' kg. skate fl 20 øre, 8550 stk. pigghå a 20 øre. Leverparti 54 hl. Samlet verdi kr. 60'72. Der deltok 6 motodartøier. - Kri sti a n - s li n d : uken 9. til 6. oktober er opfisket kg. fisk og skalldyr, hvorav 4200' kg. torsk a 25 øre, 4000 kg. sei a 5 øre, 000 kg. lyr a 5 øre, 3300 kg. lange a 7 øre, 4700 kg. brosme a 0 øre, 00' kg. hyse a 35 øre, 25 kg. lysing a 80 øre, 600 kg. kveite a kr..50, 500 kg. frlynd're a 90 øre, 200 kg. lomre a 50' øre, 372 kg. ål a 90 øre, 20 kg. uer a 30 øre, on kg. breiflabb a 3D øre, 800' kg. ska te a 20 øre, 300 kg. annen fisk a 20 øre,.500 stk. pigghå a 7 øre, 30 kg. makrellstørje a 30 øre, 20'0 kg. hummer a kr. L5D, 4620 kg. reker a 70 øre samt stk. l<rabbe a 7 øre. Leverparti 2.0 hl. a kr. 25. Samlet verdi kr '. Der dehok i bankfiskd 2 motorbåter, i kystfisket 2, i pigghåfisket 3 og i rekefisket 23. Ber gen: tiden. til 6. oktober er tilført 2345 kg. fisk og skalldyr, hvor,av 45 kg. kveite a kr..40, 20'0 kg. lomrie a 70 øre, ldd kg. flyndre a kr..40, 900 kg. lang\e h 30 øre, 2300' kg. blålange a 3D øre, 3900' kg. brosme a 3D øre, 3D 0'0'0 kg. torsk a 50 ør'e, 500 kg,. hyse a 35 øre, 2000 kg. sei V.&J,. tid.j VKNGER ejlf-m/æ;,.w;.hlptci.t..no~ ().æjl~ /apt. TL DERES YRKE HØVER SJ øs T'ØVLER a 35 øre, 3 500' kg. pale a 40 øre, 450' kg. uer a 45 øre, 0200 kg. lyr a 35 øre, 560 kg. makr,ellstørje a 70 øre, 800 kg. annen fisk a 30 øre, 050 kg. ål a 85 øre, 250 kg. hummer a kr. 2. 0, ca stk. krabbe a 5-30 øre, verdi kr Ro gal and. - K v i t s ø y: uken 4. til 9. oktober er opfisket 290'5 kg. fisk, hvorav 955 kg. torsk a 35 øre, 9750 kg. sei a 30 øre, 855 kg. lyr a 3D øre. Verdi kr Eg e r sun d: uk,en 2. til 9. oktober er opfisket kg. fisk og skalldyr, hvorav 3200 kg. to'rsk a 22 øre, 000' kg. lyr a 5 øre, 2700' kg. hyse a 20 øre, 800 kg. flyndre a 65 øre, 300 kg. ål a 80 øre, 00 k'g. uer a 5 øre, 700 kg. breiflabb a 20 øre, DO kg. ska te a 0 øre, 200 kg. annen fisk ~l 20 øre, 00 kg. tokstavhummer, 0700 kg. reker a 80 øre, samt 2400' stk. krabbe a 0 øre. Samlet verdi kr Kv it s ø y: l uken. til 6. oktober'cr opfiskei 95 kg. torsk a 40 øre, 380 kg. sei ~l 30 øre og 780 kg. lyr a '30 øre. Verdi kr. no6. Det nol's!{e fiske ved Fml'øyane. Al es li n d : uken 9. til 6. oktober er hjemkolllmet 2 fadøier fr.a Færøyane og TsJ,llo k ;;ryggen meo 0200 kg. fersk kveite, verdi kr. 6820, og 0'00 kg. annen fersk fisk, verdi kr. 50, 74 liter kveitelever, verdi kr Garnkveitefisket. Finnmark. - Sørøysund 6/0: 00' kg. garnkveite iset. Pris kr..20. Tro m s. ~ Hill e s ø y 6/0: Denne uke opfisket med garn 700 kg. kv,eite. Alt iset. Pris kr B j,a r k ø y 6/0: Denne uke opfisket i dette distrikt 852 kg. kveite til pris kr..30 pr. kg. Hele partiet eksportert til England'.

3 20 oktober 937 F S K E T S o ANG NordLand. - Vågan og Svolvær 6/0: Siste uke Oipfisket ialt 289 kg. kveite. Alt iset. GjennemsniHspris kr..0. ~ Stamn,es 6/il0: Oarnkveitefisket. ti6. oktober opfisket 400 kg. Eksportert til utlandet 893 kg., solgt innenlands 50'7 kg. Gjlennemsnittspris kr..5 pr. kg. Nordi-Trønde;l,ag. - Vikna 6/0: Opfisket 450 kg. g,arnkveite. Pris kr..35 pr. kg. set i uken. til 5. oktober. Håbrandfisket. V æ r ø y og R øst: uken 2. til 9. oktober er tilført 2600 kg. håhrand a 0 øre. Eg,e r s u T d: uken 2. til 9. oktober er tilført 200 kg. håhrand a 20 øre. 'etsild- og småsildfisket. /--6/ fylke Derav alt ~... Til... :c5~ ~<) ~:p~.~ hl. 0)'-.!! set sildolje- ~~:9 >~ [-c a.ti 'C\ : fabrikker if) Cl': ril <)-.c ~:p Finnmark ) l'roms ) Nordland ) Nord-Trøndelag} \ Sør-Trøndelag f Møre Sogn & fjordane Bergen 2) Sønnenfor , ~ Tils Mot ifjor ) Opgaven bygger på de fra sil40ljefabrikkene i Nordland, Troms og finnmark innsendte opgaver over råstoff-forbruk pr. 3/9-37 (enkelte mangler). 2) Kvantumet består av forfangstsild og småsild som er tilført Bergen fra nabofylkene. Tro m s ø 6/0. - K v re f j 0' r d : Garnbåter igår O til 5 hl. Pris 8. dag ytterst smått. Stormhindring. ~ T '0 r 's ken: Denne uke stengt, optatt Sifjord 75 hl. småsild,,ah hermetikk. Pris ~ Tro ms ø ys un d: Oarnfisk,et september 80 hl. til,agn, pris 2. Nord--Trøndelag 6/0. - nnhera.d : Denne uke opfisket fefs,ild vesentlig til saltning, drivgarn 200 hl, snurpe~ not 70 hl., settegarn 00 hl:. Pris kr. 0 til 20 pr. hl. Sør-Trøndelag. - Uthaug 6/0: uken fra 9. til 6. oktober er opfisket 200 kasser garn sild, pris kr. 4 pr. ka~3se. Snurpesild 300 kasser, kr. 2 pr. kasse. Alt saltet denne uke. Stormende v ær har hindret fisket. Tilstede 00 garnbåter, 5 slurpebruk, 25 kjøpere. - Bjugn 6,/0: uken er i Bjugn satt 2 notsteng. Der er opfisket 3,00 hl, derav hermetikk 500 hl, s altet handelsare 800 hl. alt er hittil iår innen distriktet opfisket hl, derav iset 750 hl, sildoljefabrikk 50 O hl, hermetikk 270 hl. og saltet handelsvare 470 hl. - Af jord 6ylO: uken,er i Åfjord satt 7 notsteng. Der er opfisket 020 hl, hvorav garnsilclj 370 hl. Av det opfiskede er solgt til hermetikkfabrikk 40'0 hl, saltet handelsv,are 620 hl. Kvalitet trestrek til småsud, pris kr alt er hittil iår innen distriktet pfisket hl., der,av iset 4700 hl, solgt sddoljefabrikk 430 hl, hermetikkfabrikk 2580 hl., saltet handelsvare hl. B,e r gen: uken. til 6. oktober er tilført 25 skj. små sild a kr TiHØlflsel ti:l he:r:mehkkf'æbrlikllællie: Be r gel: uken. til 6.,oktober er tilført fra S:;;g:n-=:;g Fj0'rdane 4,9 skj. småsild a kr. 2.30, fr,a Hordaland 29 skj. blanding a kr. 3.70, 3963 skj. mossa a kr. 2.50, fra Trøndelag 942 skj. moss.a a kr Sta van g er: uken 9. til 6. oktober er tilført fra Hord:~land 806,ski. mos'sa a kr. 2.50, fra Trøndelag 3705 skj. a kr og 30 skj. fra Rog.aland a kr Kystmakrelllisket med norske båter. Sted Hvaler...,...,... Halden.... fredrikstad.... Onsøy...,.... Oslo.... Moss.... Soon.... Horten.... Holmsbo.... Vasser.... Stavern,.... Nevlunghavn...,.. Langesund.... Skåtøy.... Risør...,.... Arendal...,.... Grimstad.... Lillesand.... Kristiansand.,.... Mandal,.... Farsund...,.... Flekkefjord...,.. Aana-Sira.... Kirkehavn.'.... Egersund.... Kvitsøy.... Stavanger..., Karm'øy.... Haugesund...,.. Bergen".... Solund.... Måløy.... Søre Sønnmøre.... Kristiansund... o Trondheim.... '[ils. Mot i 936 Opfisket Pris pr. kg. i uken til is/lo øre kg t Total kg i 'j A v fangsten er kg. fisket med garn og kg. med not. Der er solgt fersk kg. og iset for eksport 986 Q70 saltet tlekket kg. saltet rund kg. til hermetikk kg. Verdi ca. kr Av pir er tilført Stavanger kg" Oslo kg. Grimstad 80 kg., Haugesund 670 kg, Bergen kg., Måløy kg., Vasser 200 kg., Flekkefjord kg., Kristiansand 5 OOp kg. Arendal 5400 kg, Moss l 950 kg., Langesund kg. Farsund 200 kg., Soiund 3000 kg. ialt kg. Dessuten er tilført av svenske båter 2000 kg. til fredrikstad 6000 kg. til Stavern, 8060 kg. til Kristiansand, 900 kg. til flekkefjord og 4200 kg. til farsund, ialt 4206 kg.

4 2830 tur., 3784:, S K E T S 20 oktober 937 Brislingfisket. Tilført hermetikkbhrikkene i uken 9. til 6. oktober: Ber gen: Tilført ha Sogn og Fjordane 735 skj. a kr'. 6, fra Trøndelag 75 skj. a kr og fra Rogaland 3 skj. a kr H,augesund: Tilført fra Sogn og Fjordane 52 skj. a kr Sta vang er: Tilført fra Sogn og Fjordane 0 skj. a kr slandske torskefiske Meldinger om urlandets fiske, eksport m. v. F~slkeutbyttle i tonn i beregnet vi~~et stiand fm. j,cljlliua,r til 30. septbr. 937 eher slands fiskeriselskaps opgave, meddelt ved gelllem'likonsulaitet, Reykd,avik. (Tonn i ber<egnet Vlirket ti:st'and). Fangsteder Storm fisk 937, 30/9 ~~ Små- Hyse Sei Tils. Tils fisk! 30/9 Reykjavik: (Trålere) (Andre skib) Havnefjord : (Trålere) (Andre skib) Vestmannøyene Sydkyst. forøvr. 633" Vestkysten Nordkysten d Østkysten Tils.30.sept n n l ,, tmegg til de ovenfor opgihe fangstmengder har islandske dampskihstrålere ilandbragt 5-82 tonn sløiet torsk og 2665 tonn sløiet sei for tilvirkning av tørrfisk samt 494 tonn sløiet sei for fillettilvirkning. Sildefisket ved sland til 2/ ~"O ~] i r :2 ~;g ~ Cl :;:: ''- 'O "O '~ og 'd "O <fl -- =c;:g _~~~jj~j~j~ _C~---'--_C--'-'C= ;-----i l tm. tm. inr. tur. ~~ ~.~ ~~~ hl. Vestkysten i Si!~::'~:~~::~~~: i yfjord, Husavik i i og Raufarhøfn " Østkysten Sydkysten..., Tils. 2/ ! , " 3/ " 5/ Sildfiskesesongelll er nu så å si avsluttet for iår. Resuiltaltet er som kjent ualmindelig tilfredsstillende. Dog er det ikke blitt saltet fullt så meget som if"jor. år er sahet tønner mot ifjor Saltsildprisene er ikke videre høie. Største~ delen lav saltsilden er visstnok solgt. Fabrikksidmengden blev dobbelt så stor som nogensinne tidligere. Dette skyldles flere omstendigheter og ikke bare at det har vært ualmindelig meget sild iår, men også at flere fartøier fisk,et iår enn før samt at det var mange trålere på sildlfisket i sommer. Det har også gått meget fortere med.avlevering av silden ved fabrikkene iår. F ahrikksilldprisen var 8 kroner målet iår og produksj onen er blitt avsatt hurtig og til gode priser. Sildolje står i meget høi pris. Med hensyn til hvladi fiskerne har tjent kan nevnes,at den tråler som hadde den største fang'st i sommer nemlig ca mål og dette innbragte kroner. Hver mann av besetningen hadde en and,ei på 2700 kroner. Eksportvlerdienav sild og sildprodlukfer anslåes iår til ca. 24 millioner k'roner. slands klippfiskeksport. Re y k j a v i k t2/0: Klippfisk-eksport i september 779 tonn, hvorav talia 283, Br,asil 98, Kuba 68; andre land 30 og 587 tonn våtsaltet, hviorav talia 48,andre land 69. Det estiske sildefiske. Efter bladet» Påevaleht«for 2. oktober skal firmaet Kalandus Ltd. innstille sine sildefisk,ekspedisjoner. Best'cmmelsen herol skal være tatt som følge :av at utenlandsk sild av lav kvalitet oversvømmer det estiske marked. Dertil sies det at de estiske sildetønner er,av dårlig kvalitet og at diet ikke har lykkes firmaet å skahe tønner fra utlandet. - Firmaets fiskerflåte vil nu bli time"ehartered. Sildefisket ved Yarmou:h og Lowestoft. Fisket har hatt en bra 'start idet der i Yarmouth i s,eptember er; innhr,agt 295 erim til verdi,av :E 8795 mot ifjor henholdsvis 4053 eran og :E 630. Til Lowestoft er innbragt i september 3362 emn, gjennemsnittspris 38/5 mot ifjor 696 eran, pris 29/2. ~ uken til 9. oktober er innhragt til L o w es t o f t av 327 fartøier eran, gjennemsnittspris 29/5, sammenlignet med 6068 eran og 29/5 i tilsivaændie uke ifjor. Fra. septemher til 9. oktober er ilandbragt 4485 eran mot ifjor 82 eran. Til Y,a r m o u t h hlev ilandbr.agt i samme uke,av 585 flartøier 9256 eran mot ifjor Der er i sesongen ilandbragt eran mot ifjor eran. Det hollandske sildefiske. uken til 5. oktober kom inn t 5 f.artøier mied 6508 fiskepakkedie tønner mot ifjor 06 fartøier og tnr. for hele sesongen er opfisket av 236 fartøier tnr. mot ifjor av 0'7 farføier tønnler. - Fangsten er nu fiskepakkedie tønner større enn ifjor. De engelske fiskerier i januar-september, Opfisket mengder lav de viktigste sorter sammenlignet med! året før (i paranfes) i ewts. alt (0 4426), derav torsk ( ), hyse (45405), lysing (366062), kveite 5863 (79534), lang-,e (56566), flyndre (424943), skate og rokke (273700), sei (550679), hvitting (96262), sild (5940), makrell 9377 (437), brisling (32965).

5 20 oktober 937 F S K E T S o A N O 57 Lever (494908), rogn (43389). Dertil kommer krabhe (i hundreder), 5842 (5674), hummer 6987 (6954), øster,s (23 630), andre skalldyr 399 cwt. (2'8 6643). Samlet verdi :E ( ). september hlev opfisket ( 84828) cwt. til en vudi av :E 0373 (940648). Verdien av skalldyr i septemher beløper sig til :E (54029). Skottland! hadd;e man en opfisket mengde i januar-sept.ember av cwt. ( ) til en verdi av :E ( ). MakreHfisket ved Skagen. Ska gle n 8:f!0: Ukefangst bunnga.rn 338.gnes stor, 365 middels, 3000 kasser små, midldelpris 325:/00/<325. Portugals import av kli'ppfisk og saltfisk. - <\ ugust 936 Kvantum... kg ndek~tall for kvantumet (månedlig gjennemsniit 90-93: l'o,oo) 08,29 Verdi... esc Januar-august: Kvantum: fra sland... kg Norge... " N yfundland.... Danmark... " Frankrike " England... " Tyskland... " Det Portugisiske Kolonirike: Angola.... Andre land.... ~ Tilsammen kg Verdi... '"... esc Det portugisiske sardinfiske , l Utb:yUet av det portugisiske sardinfiske utgjordje i juni kg. til en verdi av escudos. - samme tidsrum ifjor var utbyhet kg. til en verdi av escudo-s. TOR.RFSK.. Eldre svensk bransjefirma ønsker representere førsteklasses eksportør. Svar til»tørrfisk 938«, Fiskets Gang. Klippfisk- og tørrhskmarkedet Markedsmeldinger. o en u a 5i/U O: Siden generalkonsulatets siste rapport er der aukornmet til Genua: Tør r fis k: Fra Norge lljed S/S "San Jose«262 tonn, med S/6»Trolla«305 tonn, med SS»Segovia«3 tonn, fra sland med SS»Catania«30 tonn, med SS»Reichenfels«(via Hamburg) 2:0 tonn, tilsammen 730 tonn. - Klipp- og saltfisk: Fra Grønland med S/S»Trajan«937 tonn, fr;a sland med SS»Edrda«70 tonn, fra Norge med Sl/iS»Eldrid«402 tonn, tihammen 2049 tonn. - KvaEteten av den fra sland ankomne tørrfisk skal ha vi'st sig meget dårlig - så man nu ligger i underhandlinger om å få avslag i prisen, som diet vil erindres var sh. 77/~ cif. - Det skal bemerkes at en del a,v SS»E:ldridl«s las,t bestod av saltfisk som skriver sig fra de to italienske trålere som i sommer har fisk,et ved Bjørnøya. Resultatet av de italienske tråleres fiske der oppe skal forøvrig ikke værie r:art. - På grunn av de meget høie kjøttpriser, skal dterspørselen efter såvel tørr- som klipp- og saltfisk være meget livlig. Def' er ingen beholdninger. Prisene er uf'orand,æt pr. 4. oktober (siste noteringer). Eks P O rtø re r! Grunnet forskjellige forespørsle undlater vi ikke å oplyse, at vi ikke arbeider med agenter i Norge og derfor er frittstillet og mottar: Kveite, Flyndre, Hyse, Laks, Aal, Pigghå, Vinger, Reker etc. i kommisjon til dagens høieste priser. GAD E & CO. Billingsgafe, London - Tel.adr.: Gade, London Fersk fisk og sild. London 2/0: 84 kas ser flyndr,e, pris 7/-9/, 64 kasser kveite 2/;-6/i, 0 kasser hyse 2J 6-4/. L ond o n 5/0: 69 kasser flyndre, pris 7/~9/, 43 kasser kveite 2/ L 6/, 20 kasser hyse 2/6-4/. New c,a st e 2/0. - Priser: Hyse, nordnorsk 2/6-3/, mørev,are 3 /6-4/', flynd;r.e, stor 7/'6-8/, middels 8/6-9/, kveite, middels 2/-4/, små 7/-0', hodeløs 3/~5~, reker 4/~5!. Ne w c a sti e S/lO. - Priser: Hyse, nordnorsk /6-\/9, mør:evare 2/6--3/, flyndre, stor 8/-9, middels 9\/~ Oil, kveite, middels 3/~5l, små 8vf6-2/~ hodeløs 4/~6/, r,eker igår 4/~4/6, idag 4(. Newcastle 6/0. ~ Fersk fisk: Fra Norge ankom i denne uke til Storbritannia, over Tyne Commission Quay, ialt ca kasser fersk fisk. Herav v,ar ca. 050 kasser for det lokale marked (Newcastle-on-Tyne~North Sihields), mens resten var destinert,av: de norskie avskibere dir'ekte til diverse inn landsbyer. Ukekvantum (kasser) N <O r t h S h i eld S olg New c a S t e. Fiskesort Første ukehalvdel Priser Annen ukehalvdel 34 Hyse, nordnorsk vare. 2/6 til 3/- /6 til /9 Mørevare... 3/6 )) 4/- 2/6 " 3/- 397 Flyndre, stor... 7/6 " 8/- 8/- " 9/- middels... 8/6 " 9/- 9/- " 0/- 29 K veite, middels... 2/- " 4/- 3/- " 5/- små 7/- 0/- 8/6 " 2/- stor u. hode... 3/- " 5/- 4/- " 6/- 39 Re/ur, middels o 4/- " 5/- 4/- " 4/ Den langvarige mangel på hyse synes å ha beveget trålereierne hl spesielt å kaste sig over hysefisket i Hvitehavet. Fra onsdag av kundie der merkes forholdsvis store tilførsler av hyse av britiske trålerfangster, skjønt trålerflåtens totalfangster av mass,e fisk fra fjerntliggende plasser fremdeles var temmelig beskjedne. Tilførsl,eneav prima flyndre fra Nordsjøhankene var noget mindre i d:enne uke. - Den norske hyse hevdet sig fremdeles i ukens første dager, men da der allerede onsdiag begynte å bli rik,elig om britiskfanget Hvitehavshyse kom der et kraftig pris,f,all også for norsk hyse fra og med torsdag. - Da man ment,e,at flyndreprisen var for anstrengt i slutten av forrige uke, sattes prisen noget ned i begynnelsen av denne uke, men tilførslene hlev såvidt beskjedne og eherspørselen så god at prisene kunde s,trammes igjen og bringes ennu litt høiere op enn i slutten av' forrige Ulke. - Den norske kveite kom til å

6 ~--~--~- 572 F S K E T S o A N O 20 oktober 937 følge flyndreprisens tendensforandring såledies at kv,eiteprisen mot sluhen av uken kom op i,en usedv,anlig høide. - Når de norske reker tilsynelatende lå litt svakere i denne uke skyldes det nærmest at dier forekom adskillig ophlanding med særlig småfallen' vare, forøvrig er der best rekesalg i første ukehalvdel. fred'agsmarkedet kunde der ikke opnåes mere enn 4J~ for norske reker. - Ut sik ter: forhy'se er vel det vel.ted~e prissfall ved rikeligere forsyning allerede tatt, så der ikke kommer nogen nevneverdig yttenligerle pri snedig ang. For flyndrie må en lignende kraftig nedg.ang i pris,en ventes. så snart tilførslene igjen blir normale, dia prisen nu er skruet uvanlig høit op i det knapt forsynte marked. For kveiten er det nærmest tilførslene fra Norge som får hetydning for prisdannelsen så der neppe kommer et plutselig prisfall, men jevnt f,allende priser forutsatt stigende tilførsler. Også fnr rekenes v'edkom.. mende avhenger prisdamielsenav hvor store mengder som sendes fm Norge. H a ru bur g A l t ona. - Fe r skf i s k. Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzruann & Co.. G. m. b. H., omsatte i uken 9/0-6/0 fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende: -< <l!.~ - l-< C\lC""l.::=0 ~~... >:: ~ "d - ;:::C'"J roo l::_. ~ o.c_ ~ [-. C""l o,... b_~0:l ~- 0>-. (j)) l::i ;V "d ~ o :;~: o... (;8 "CJ -0 o Z "d >-. Cf) l::e ~C' Q\ Cl '<::j< o O':,-:f ~C' - o o- 0\ ~C' o C'! C'! Cf') --...!:Q.C'!oo:!.~~ ~ ~ ::: ~i~ 2:. S:! l!) ~ C 0-\ \O o l!) Cf') o ---_ - '<::j< C""JO.O C'l o:::t< C'! -- r.::l o o o l!) Cl o:::t< l!) o o O\O-CC'! o o 0l~ t- - C""l o- o- C""lC'! - C'lC'!oo_t- C'! l!) C""J C'!C""J o- C'! l!) C'! o '- --- ;;S't::; ,...!C'l ~lr;-.l...,c'-l ~l!') \O l!) ~~~~~~ o C""J Ol!)O C"l -\OC'!C'-l 2:.~ o:::t< ~ "i"~ 0\ o o:::t< o l!) C""l o:::t< -- ~ o:::t< - Cl o o Cl o o l!) C'! l!) o o - _ o 0\ o o o --\Oo- ::2 C'!_ - --" _._ ~ ~; l!) l-~ Cl) -- den for løpne uke har der v ært 'en livlig efterspørsel i fer~kfisk. midlertid er den tyske trålerflåte nu med 60 pd. av sin kapasitet satt inn i ferskfiskfangsten. Og de fiskede kvanta "' N synes å svare hl die temmelig store behov. Dertil kommer jo at de norske tilførsler i den fodøpne uke har vært temmelig store. Videre at damper»kong HaUdan«grunnet force majeure hlev to dager forsinket slik atauksjonsdlagene 4. og 5. hadde for store tilførsler av enkelte norske fiskesorter like efter hinannen. AUe disse faktor,er hadde tilfølgeat markedet ikke kunde innfri de forventninger som man hadde i slutten av fnrrige uke. Der må videre i de kommende uker regnes med forts,att stnre tilførsler,av tyskfanget v,are som nnk vil dekke etlnert behov, den norskie vare vil derfnr alene kunne hevde sig ved! førsteklasses kv,alitet og omhyggelig pakning. - Hy se: De fleste eksportører vil ha fått meddelelse om at nordnorsk hyse i de kommend!e uker ikke vil kunne påregne rlegningssv,arende priser her. Dette skyldes i første rekk;e,at den tyske trålerflåt'e tmører og foiftsatt vil tilføre betydelige kvanta fra Hvitehavet og sland!. Seilvom denne nordnoirske hyse i kv,alitet særlig grunnet kassepakningen blir bedre enn trålerhysen så blir trålerhys,en så billig,at den trykker hele markedet. foirretningsmuligheter består for tiden alene fnr stodahende lysskinnet sydlnoirsk hyse i begrensede kvian,ta. - Kve i t e har vært tilført i mindre kvanta: og prisene har derfor vært bra) i kveiteprisene synes der idag ikke å s~ulle bli større forandring med rimelige tilførsler. - P i g g hå: denne var'e hadde de norske avskibere en stor skuffelse i denne uke og de fles,te led betydelig tap. Dette skyldes.at der kom altfnr stnre avskibninger til,auksjonen. Der var sngar stnrle partier som i,kke var anrrueldt på forhånd slik at en først sent kunde danne sig et billed'e,av tiltørs,ienes størrelse. Behovet og efterspørselen var meglet tilfred~sstihelde, men de store kvanta kom like innpå hinannen o.g da de fleste røkerier allerede på fnrhånd hadde kjøpt en d'el hns de øvrige importører, måtte dette føre ti} at kjøperne blev tilhakeholdende. Buklapper blev særlig søkt i fredagsmarkiedet, men at prisene blev såvidt høie skyldes vis.stnnk at disse pris,er,av 26 til 36 bl,ev dannet under fri auksjonshandel, de tidligere no!teringer på 25 var fnrdelingspriser'. - Når en lot.auksjonshandielen med buklapper være fri i fredags~ markedlet 'så var det,alene fo'r å skaffe avskiberne en liten' diekll.ingav de betydelige tap som blev lidt på pigghå. Pigghåmarkedet ligger i slutten av denne uke (6. oktoher) flaut an. Enkelte importører ønsker ikke å kjøpe i fast r,egning da de ikk,e ønsker ubehagelige ov,ermskelser i form av amfor store skihninger til auksjonen, slik,at de senere i auksjonen kan kjøpe billigere enn i bst regning. Ved mindre tilførsler tror en markedet kund!e bedre sig i næste uke. Men impodørene akter foreløbig ikke å betale mere enn 20 a 25 øre pr. kg. -.. H å bra n dl: Der blev tilført 90 a 00 kasser i den forløpne uke. Den nnrske vare var gjennemgående av tilfredsstillende kvalitet, omenn der forekom meget fisk på 35 kg., en vare som i grunnen betegnes som storfisk, men 'Som allikevel ikke er så sterkt søkt. Endel svensk håbrand vlar tremme i markedet, kvaliteten av denne vare var slik at den opnåddie 0 pfennig pundet. Grunnet de regelmessige bra tiuørsler har håbrand påny vist sig litt 'svakere i øieblikket og,endel av den prima fisk er lagret på kjølelager. --- Bro S e, l ang e og ska te.. v inge r: Som allerede tidligere fremhoildt i disse markeds~ beretninger vil disse fiskesorter under v,anlige markeds tilførsler her ikke gi en tilfredsstillende,avregning. En må derfor fraråde skibningav disse varer til hen ærende marked foreløbig. Ferskfiskmarkedet ligger for wmmende ake temmelig flaat ~n. ~ Fe r s k s i d: Bransjefnlk regner med,at det tyske tralsildfiske har dekket det tyske behnv i den for løpne uke tiltross for at 'sildens kvalitet hyppig har liggd noget tilbake å ønske. Sesnngen,er fnrøvrig såvidt langt fremskæden at man ikke kan regne med hedre kv,alitet av varen. Tilførslene var for AHona

7 2.0 oktober 937 FS K ET S o A N O A. TØSSEBRO & CO. A.S, Alesund. Tilvirkere og eksportører av Sild - saltet og røkt. Eiere av: Hestholmen Sildesalteri og Røkeri. 'lin" VELG ga «~N» KJØLEANLEGG Repr. i notrfnoroe BERGS MASKNAJs TRONDHEM ælegmmodresse: «BfR6SMASKNlt. DRFTSKRE OiKONOMSKE l.. _ elegr.adr. DRAMMENSJERN 78lefoner cdravn' l TeBER. 06 MEK.VERKSTEO på Helgoland, særlig har hummerforhandlerne vært fo'rnøiet med! 'en sortering i hummer på Yz til pund av prima kvalitet som ha,r v'ært betah med M. 3.30, altså len prisforbedring på 0 pf.ennig pr. kg. De hummerpartier som har vært tilført markedet fra Nnrge i denne måned har v ært av tilfredsstillende kvalitet. mpoiftørene har imidlertid håp om å få endcll betalingstillatels-er sener'e i månedlen. Saltsildmarkedet. Kon i g s ber g 8/'0': heretnings-uken bl-ev markedet tilført 2037 hele og 40 halve tønner skotsk sild pr. DVS»Lappen «. Likeså er endel tysk sild ankommet. Markede t er fr emdeles rolig om enn efterspør's,elen er noget bedr'e. Salgsprisene er fremddes de samme. H,a m bur g. - Bortsett fra endel forespørsler i skj ær,esild for transit, har hel'e saltsildsesongen ligget temmelig rolig an også i den forløpne uke. Der har vært sendt endel konsignasjonspartier; hit på omkring 500 tønner ialt. Denne vare ligger foreløbig: l.agret her. Der sluttes selvsagt forretninger i saltsild hver dag, men de regulære forretninger har ikke hatt nogen prisendring tilfølge. Asbach & Rainer, Hamburg. Tran- og fettstoffer for margarin- og sepefabrilmsjon. Specialitet: Japan-tran~ cl, for Cuxhaven et., for Wesermiinde et., pris-ene blev 5X til 8% pr. ct. Sildefisket er begynt i Lowestoft og Yarmounh hvor kvaliteten skal ha vært bra. - Ty,srk,land regner med å måtte kjøpe,endel sild i Lowestoft i kommende uke, dia trålerflåten neppe vil kunne dekke ibehovet av kvialitetsshd. Der har videre vært tilørtendel -s!vensk sild av hra kvalitet. Hamburg~Alton_a: 9/.0: Med: D/6»Lynx«,»Kong Ring«og»Adolph Kirsteu«sydnorsk hyse, stor 30~38 pfennig pundet, middels 26~34, -små 5 Yz--28, nordnorsk hys,e, stor 3, middels.0-3, små 5--25, kveite, _ stor 3.0'-67, stormiddels 60~75, middels , småmiddels , små , flådd pigghå 4%--22, buklapper 28 Yz--36, flådde 45, piggvar, stor 88, middels 5.0, små 3D-40, lm're , breiflabb Pigghåprisene kan oprettholdes ved rimelige forsendelser. W ese r li n de: uken 8. til 4. oktoher tilførtes med 6 dampere oDD pund ferskfisk, hera-v fra Nordsjøen med.0 dampere ,.0 pund, med 25 islandsdampere pund. Prisene hlev for sild 4-8, hys'e for islandsvare, hvitehavsvare 8--9, torsk og sei 2 a 3. c u x h -a ven: uken 7. til 3. oktober tilførtes med 38 dampere pund ferskfisk, herav med 22 diampere fra Nordsjøen pund fersk sild. Prisene blev: kveite 58-92, hyse for island!slvare, hvitehavsvare <8, tange :!, makrelll 4%-'6, uer 4, sei 2, sild 5-8. Hummermarkedet. Ham b <li r g. - Der er smått med hetalingstiuatelser blandt de herværende importører. Offer ter fra Norge har dier imidlertid: v ært mange av, og prisene har ligget omkring kr til kr pr. kg. Samtid~g har der vært et godt hummerfiske N. ANTHONSEN & 00.- BERGEN Eksportforretning - Etablert 868 Kjøper i fast regning Rog'n, Sild, Tørrfisk, Klippfisk Telegr adr. Anlonico. Telefon 3307, 3897 Utenfor kontortid. 4580, 900 Tranmarkedet. H a rn bur g. - Der foreligger følgendle noteringer japanske trankvaliteter pr.. 4. oktober 937: Sldbning fra østen. Sardintran : Pale, max. / 2 O/o ffa., drums, okt /nov... æ 8: 0: o : Pale max. 2 % Ha, 5.0 tons padier nov... æ 7: :2: 6: Pale, max. 3 % Ha, drurns, okt./nov./des. " æ 8: O: O: Pale max. 3 % ffa., in bulk nov. og des... æ 6: 2: 6: Haitran : Pale, max. % Ha., drums, okt./novbr... i~ 2.0: 2: 6: j' " P(: % Ha., okt.(novbr.....f~ 20 : 7: 6: % " " 3 Ha., okt /novbr.... æ 9: 7: 6: fiskeolje: " Max. Q Ofo U.a drums oktober/nov..... æ 7: 5 : O: Dark max. 80 % Ha, drums, oktober/nov... æ 4: O: O: Dark max. 73 % -,,- o æ 4: 2: 6: " Codliveroil pure filtered unadulterated P/2 Ofo Ha. drums oktober/november... æ 38 :.o :.o: Sardintran polymerisert: Max. 0 Ofo ffa. drums oktober/nov./des.... æ 2.0 : 5 : O: Sardintran refined: Max. 3 % Ha. drums oktober 'novbr.,ldes. " æ 2 :.o :.o : - AMe dis,se noteringer forståes pr. 06 kg. cif. regulære ø havner Josset bruttovekt Q'riginaltara netto kontant mot doku trrenter.

8 574 f S K E T S O A N O 20 oktober 93' Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44,45,46 Sild- Sild~rnel.. Sildolje - Torskernel og fislremelmarkedet. Ham bur g. - Marked'et i transit ligger temmelig naut og forretningsløst an. Der skal ha vært notering,er fremme i Vestlandsk sildemel på kr. 2.50, videre også torskernel fra kr. 2,2.50 til Men efter de samme rykter å dømme er ingen nevneverdige forretninger sluttet til disse priser. Priser på Håbrand i Milano O e n u a 7/9: Prisnoteringene ( engros) i Milano for håbrand i tiden. til 5. oktober d. å. var, følgende: Lit. 6.80/ 'i.50 pr. kg. 2/0 " / /0 l, /0 " / /0 " / 7.- 7/0 " / / O " / /0 " " 6.-/ 6.50 /0 "... " 5.50/ 7,- 2/0 "... " 6.-/ 7.- 3/0 "... " 5.20/ 7.- 4/0 " " 5.-/ 7.- 5/0 ))... " 5.50/ 7.- Efter dette vil f. eks. en kasse røkesild a 0 kg. brutto som koster høit regnet $.00 df. Venezuela måtte hetale en toll av $ 4.00, eller det firedobbelte,av varens cif. verdi. En kasse klippfisk a 53 kg. brutto, hvis cif. pris ligger omkring $ 8.00, vil måtte betale $ 2.20 i toll, ener næsten tre g,anger så meget som fisken koster på cif. hasis. Under de fof,eliggende omstendigheter blir disse fislæprodukter luksus artikler i pr,aksis, og man kan ikk'e regne medl noget vesentlig forøket konsum før tollen er utvirket nedsatt til en avgift som står i nog,enlunde rimelig forhold til angjeldende varers kostpfis og det behov de er tenkt å utfylle. henhold! til den venezulandske statistikk for første halvår 936 importedes der ialt kg. fisk til en verdi av Bs. 32,.8,22.35, hvorav faller på Norge 360 kg. til en verdi av Hs Av sardiner innførtes kg. til en en totalverdi av Hs Norge står ikke opført i statistikken blandt eksportører av sardiner til ~enezuela. CREDTREFORM, Bergen. Telegramadresse : Creditreform. Telefoncentral : Kredittoplysninger. nkasso. o. C. Axelsens Fabrikker A.s FLEKKEFJORD Norges nyeste og mest moderne isolasjonsfabrikk Ekspanderte og impregnerte A'XELT KORKPLATER T0NNEFABRKK-SALTLAGER Telefon Telegrafer Axelsens SOLDE OG VARGE KAER. Ved li keholdsutgiften e forsvin n er når man anvender kreosotimpregnerf trevirke til kaier etc. Det blir derfor det mest økonomiske materiale til alle byggverk som er utsatt for. arg rep av skadedyrene i sjøen, sopp, råte etc. nnhent oplysninger. Norsk mpregneringskompani Alls larvk Venezuela som marked for: klippfisk, sardiner og røkesild. De fiskeprodukter som har særlig interesse for Norge som eksportartikler henføres under den venezu.andske tolltariffs gruppe. nummer 2. og 3. og ier belagt medl følgende satser: Røkesild.... Bs..20 pr. kg. brutto Klippfisk "., ».20»» id. Sardiner " » 0.28»» id. kke spe~elt tarifferte fiskeprodukter».20»» id. Hvalolje til fremstilling av maling i Tyskland. Hvalolje, vesentligst brukt i Tyskland til fremstilling av fødevarer, har nu fått øket interesse innenfor industrien, som sier i den,en erstatning for vegetabilske oljer til fabrikering av maling, og muligheter fof større bruk av olje i andre tekniske frembringeser. En ny metode som nylig er fremmet i Tyskland i forhindclse med økning av hvalfangsten, ventes åfå revolusjonerende følger. Denne nye kjemisk-tekniske prosess, mener man vil for en stor del øke fremstillingen av olje, kjøtt og verdifulle biprodukter (lv hvalen.. for å redusere innførselen av vegetabilske oljer, har tyskerne nu satt inn en flåte i hvalfangsten av den mest moderne type, og tyskerne mener at de skal være istand til å levere sitt meste forbruk av olje fra d'enne flåte.. Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi >Fiskets Gang< hver uke inneholder et fond av oplysninger om fisket og fiskemarkedet innen.. og utenlands, som fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge for handen og en annons. faller.tt i "mene.

9 20 oktober 93'7 FSK ETS o A N O 575 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøpmenn for varer levert fra lager på al~indelige betali.ngsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de priser hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelge markedspnser.. Bergen. 2/0 5/0 Bergen (forts.) Kr.sund N. 8/0 5/0 Tran: Kr. Kr. 2/0 5/0 Tran: Kr. Kr. Kr. Kr. UkL damp. nordl., pr. tn Sei: UkL damp, nordm. og nord L Do. finnm. dampet pr. fn Prima storsei pr. vekt pr. tn /89 88/89 Do. seidamp ma lys pr. tn.. ' " middelsei Finnm. pr. kg.... lma koldkl. damp., pr. kg Afrikasei / Rå medisintran.... Blank industriel / /0.50 Do / Bruntran pr. kg Brunbl. industriel, pr. kg. 0.4/ /0.43 Do.....'.. 20/ S i l d o l j e pr. kg., mørk... Bruntran, pr. kg Bro s mer, flekket, prima Do. do. lys.... Pressetran, bunnklar, brunblank, pr. kg / /0.42 rund, Afrika, do pr. 20 kg..... Rogn:.- ste sørt eksportpakket, pr. tn Do. mørk, b.unnklar pr. kg.0.38/ /0.40 Hyser: Do. mørk, uklar, pr. kg nen do. do. pr. tn Prima vårhyse... 30/50 Pigghåtran pr. kg dje do. do. pr. tn Do. do /60 N ordmørs, Lofots, samf. Håbranntran Afrikahyser, 20/ stavf. tn.... Håkjerringtran Do. 30/ Do. 3dje sort do Lys selolje / /0.5 Do. 40/ Lys sildolje 9.50 K li P P fis k: Lenger: Mørk do. Lofots...'.... Rogn: lste sort, pr. påtfylt tn. 2nen sort -,,- 3dje sort " Samf., påfylt tn.... Rundfisk: Fyldig do. ' do. pr. 20 kg. Underm. vestre, pr. 20 kg.. Alm. hollender, pr. 20 kg. Bremer, pr; 20 kg... Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr. 20 kg... Finnmarks,00-200,pr.20kg. do do. dd do. do. over 700 do. Afrika rundfisk, 20/40, 20 kg. Co. do. 30/50, pr. 20 kg. Do. do. 50/70 pr. 20 kg. Usort. finnm. pr. 20 kg... T i t ing: kke notert. Rot s k j ær: kke notert. Forfang prøve / / Remington Noiseless er den lydløse kvalitetsmaskin REMNGTON Torvam. 5, Bergen AliS Mandals Spiker m og Staaltaugfabrik MANDAL Spee ial ise rt Ståltaug for skibs~ og flskeribi'uk Skruelenger, pr. 20 kg. '" Finnmarks pr. 20 kg.... Bjerkelenger.... Brosme pr. 20 kg.... Klippfisk: ste sort, lof., pr. 20 kg Lange, pr. 20 kg Blålange.... Finm. fob. lastep! Sei pr. 20 kg..... Saltfisk: Saltfisk: Lofots pr. 20 kg. fob. fiskep. Lofots, Senja m. m. fob. Finnmarks do. do..... fetsild: Fiskepakket 8/ 0 _0/ 2 pr. tn. " 2/ 4 pr. fn... Skjæresild pr. kg.... ) Omsatt. Ålesund. Tran: UkL dampfran, Søndmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. tn Do. Finnmarks pr. fn... 85/86 85/86 Koldkl. damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg / /0.43 Seltran do. pr. kg. max. % Ffa / /0.5 Håkjerringfran pr. kg Rogn: l ste sort eksportpk. pr. tn ,-, 2nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. fn Samfengt, fylt tønne, pr. fn. 3dje sort, do. do.... Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg... } Lofots pr. 20 kg Finnmarks pr. 20 kg Lange pr. 20 kg... O.60! /0.75 Brosme.. ",.. "... _.. _ /8 Saltfisk: Lofots, fob. fiskeplass...} Nordlands, do. do Bjørnøy.... fob. Tromsø.... Sei, pr. kg.... Pre s s e fis k (ks. a 00 kg.) -- Presset lange, pr. kg /0.34 R ots kj ær: Sei, samf. pr. 20 kg. Torskemel fob. pr. 00 kg. 2. Sildemel, saltfattig Do. vestlandsmel S i d: Vårsild pr. fn Storsi d, eksp.pk., 0 kg. 6/9 slandssild, matjestbehandlet pr. fn.... Do.. skarpsaltet, fiskep. pr. kg Do hodeskåret, do salteplass, pr. 20 kg... Finnmarks fob. lasteplass.. Bjørnøyfisk fob. Tromsø pr. 20 kg.... Tørrfisk: lma storsei, 50/60, pr. kg Do. middelsei, 40/50, pr. kg. 8/0 5/0 Do. småsei, do / Pressefisk, pres. lange pr. kg Haugesund. 8/0 5/0 Vårs., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg /5 4.50/5 Do. ganet 5 kg., pr. tn.. 5/5.50 5/5.50 Do, flekket 20 kg. fob pr. tn Do. renflekket 20 kg / /30 Storsil:d, eksp.pk. 0 kg., 6/7 6/7 Do. do. mindre merker... 9/20 s l ap ds si] d: 9/20 fiskepakket pr. tn Matjesbehaldles 0 kg /30 Feisild, skjæresild, pr. kg. 29/30 Sildolje: Lys fob., pr. kg.... Mørk, fob., pr. kg S 0.36/0.38 Sildemel pr. 00 kg... 20/ /2.50 Ferskfisk-ekspressen Newcastle -- London 00 % presisjen! 00 % sikkerhet! ngen risko for tap som følge av for sinket ankomst til Billingsgate. BRUK jernbanens følgebrev - som fåes gratis hos NTERSPED A.S, Bergen Generalagenter for London & North Eastern Railway

10 576 FS K ETS o A N O 20 oktober 937 KBERG ALB. MOE A.S, ndre Kiberg. ~sport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. Telefon nr. 2 og nr. 5. Telegramadresse : Moe. JOH. A. ABRAHAMSEN, Kiberg. Tran- og fiskeforretning. nnkjøp og eksport av fersk hyse, kveite og flyndre, saltfisk, tørrfisk og tran. Telegramadresse : Abrahamsen. Telefon nr.. 'KBERG FSKEFORBUND, Kiberg. Disp.: Beier Bendiksen. Telegramadr. : Fiskeforbundet. Telefon nr. 0. Eksport av tørrfisk, saltfisk, ferskfisk og tran. VADSØ JOHAN NORDAHL, Vadsø. Fisk- og tranforretning m. m. mport. Varangers største eksportør i all slags fisk. Tel. adr. Nordahl. Tlf. 82, 82 l. KNUT EVANGER, Vadsø. Etabl A.s 927. Eksport av ferskfisk, saltfisk, tørrfisk, reinkjøtt, reinskinn og vildt. Spesialitet: Flyndre, kveite, laks. Telefon nr. 8. Telegramadresse : Evanger. HAMMERFEST FNNMARK fylkesreder, Hammerfest. Telegramadresse: Fylkesrederiet, Hammerfest. Underholder den l'dkale statsunders,tøttede post- og pasbasjerforbinde,lse i Finnmark. ' G. ROBERTSEN A.S, Hammerfest. Telefon nr. 2. Telegramadresse : Finnmarkfisk. Eksport av Stokkfisk og Tran.. T R O M S ø DM. floenschow A/S, Torsvåg og Tromsø. Eksport av ah sl,ags fersk fisk. Spesialitet Kveite og Flyndre, Tørrfisk 'D'g Tran. Rikstelefon Tromsø 64. T. PETTERSEN - Kilvær, Tromsø. Kjøper i fast re,gning o:g kommisjon ane sorter f'emk og sahet Esk og sud. Eksport av Kveite, Flyndre 'samt Laks. Te,lefoner 688 og 669. Te:l'e,gr.adr. : >Kilvær.( JOH. ELLS, Tromsø. Agentur- og Meglerforretning. Assuranse. Befraktning. Repr. for J. Bennett Ltd., Billingsgate, London. Telefon nr. 2. Teegramadresse: Ellis, Tromsø. ~~-~~-----_._ OLJEKLÆF ABRKKEN NORR0NA A.S, Tromsø. Bruksoljeklær - Presenninger - Blåser. Telegramadresse : «Norrøna». Telefon 20. -~---~~ _._-. _ TROMSØ VAND- OG SLÆPEBATER, Tromsø. Slepning og leveranse av vann. Transport, bjergning og alt forefallende dykkerarbeide. Telefon ØV. LARSSEN, nnlandet - Kolonial- Skihs- 04 Tromsø. Fiske,r,iutstyr. Bensin og Smøroljer. A.s Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverftet - Telefon nr. 0 og 424, privat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel'træ som staalskibe. - Jern og Metalstøperi. ~ Elektrisk Sveisning AA LES U N D Aalesund Og Møre Privatbank A.s Stiftet 928 Alle alm. bankforretninger utføres Als Spilkevigs Snøre-, Not- & Garnfabrik AALESUND FiSkeredskaper 'for alle Fiskerier Specialltet: Snurpenøter og Torskellner Telegramadr. : "Mittetgarn" Rikstelefon 822 Aalesunds Saltkompani Als Telegrafadr.: SALT - Telefon Juridisk assistanse nkasso - Prosedyre Ove rretssa kfø re r VAR SØL-BERG Parkgt. Aslak Solbjørg ~:~~~~./ 2,~;lak" - "Nordenfjeldske" Dampskibsekspedisjon. Assurance. Skibsmegling. JUEL HAMRE, Aalesund. Skibsmegler. Telefoner 2790, 259. Rikstelefon nr. 28. Te:le-gramadreslse: )STEAM«. fredr. HESSEN, Aalesund. MegJerforretning. Sild, Fisk, Tran, Rogn, Se'Dlje, SiJdrolje etc. Saltlage,r. - Telefoner 254, 353. Telegr.adr.: >Hesfred<. Nytt kombinasjonsspill (mønsterbeskyttet) for line-, garn- og snurrevadfiske med innebygget gear og underdekshju. nnhent offerte og beskrivelse. o. Gridseths mek. Verksted, Aalesund STAVAN G E R Atlantic Nøgle- & Traadstiftfabrik Als Stavanger Leverer alle sorter hermetikknøkler og trådstift Brisling-Kontoret 94 stavanger Kjeper i sæsongen: Brisling, musse, sild og spir Daglig optag ca skj. Telefoner: Kontoret 94 og 95 N. O. Roaldsø, bolig 96 Telegrtlmadre5se: "Brisling" BJARNE YDSTEBØ AlS, Stavanger. F~skepiren. Alle '8,3.43 Hsikøre,cslkap. Eu gl0s & en detalj. Tele,foD Tele-gramadresse: > Ydste bønot4:. STAVANGER KOMM. KJØLEANLEGG. Telegramadr. «S». Telefon 790. Mottar Fisk-, Kjøtt- og Landmannsprodukter tillng~ ring og frysing. s og Agnsild stadig pa lager. HONNNGSVAAG GERDT OLSEN HOLMBUGT, Honningsvåg. Assortert handel og fiskeforretning. slager. Agentur for A.s Motoren Rapp, Oslo. Telefon 33. Tel.adr.: Gerdt Olsen.

11 4.03 Kg oktober 937 FS K E T S O A N O ~----~--~----~~----~ ~ Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari \ 2/0 3/0 \ 4/0 5/ 0 6/0 8/0 Oslo: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. i!, 2) R. M Clearing mk R.eise-mk. 3 ) fres. ) Sv. kr D. kr..., Gylden Sw. fres nouar t Belga. '" f. mark P. tas clear Lire 4) do. clear 4 ) Czck. kr sl. kr. ) ! Montreal ,! 7~:~ Østerr.kr j Polske zloty ) Nominelt. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. 3) nkl. lisens. Ferskfisktransporten pr. jernbane. Vekten,angitt brutto for innlandets vedk netto til utlandet fra /'7-37. Stasjoner Til innlandet Oslo for øvrig Ek~:~:!~denl_ 'ra,iy~:6- Sverige Til utlandet talia Tysk land Trondheim: kg. kg. kg. kg. 26/ 9 _2/ 0 ialt kg. kg l) Sild fisk j :32 Bergen: 26/ 9 _2/ 0 ialt Sild fisk Andalsnes: 26/ 9 _2/ 0 ialt Sild Fisk o Narvil : 26fo-2/ 0 ialt Sild fisk Andre: 26/ 9 _2/ 0 ialt ) 889 Sild _ fisk , ) Herav 379 kg. fisk til Danmark. 2) Herav 6 kg. reker il Danmark. Tilførsler tn Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. alt E<sporten av fersk fisk til Storbritania. (Efter opgave fra det Statistiske Centralbyrå.).Fiskesort J! Kg. Flyndre Kveite Hyse..., Torsk Lysing Piggvar og slettvar Pigghå Skate og rokke Makrell Rogn Annen Lever..._ alt ~ kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite... _ o flyndre O Hyse O Torsk O Sei... _ Levende fisk... - l' 0000! l ~ Annen fisk Hummer, krabbe 5740) 5480: ~ Hvalkjøtt......,'7200: l 7200 Makrell.,:,,_.._._.. ~~~!~~=--_i~_~-= u Tils. 742,60; 5220; : ) Tislleillllførselen til Oslo. - nnførselen av fersk og. saltet sild og fisk til Oslo sjøtollsted i tiden fra 3. til 6. oktober. Fra Danmark levende fisk kr. 400, fersk fisk kr. 5895, salt sild 950 kg., fra, Holland salt sild 8070 kg. Fiskets Gang A weekly intelligenee organ øi the Norwegian fisheries publishedby The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 937 ~o Oct. 6th. M a c ke rei (tons) landed 8957, exported in ice 987, Canning factories 262 cured fat and sm a her r ing s (hl.) landed tq fish.oil factoris 83500, to canning factories 88000, salted 9500 and iced for export "

12 -_o o - fisk Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 9 oktober 937 og i uken som endte 9 oktober. _~~~:~å~~~~:~~r~i~~j~'~j~;l~:~~~l~:j~ie~!~~ ~. ~~~~frjg = 42~ = = 3 lj~~ i ~~ ~50 =: 6_~~46: _~_~--- =~596 ~3080 ~~ 6-~=~: _= 24',! 4=468~06 ~_/9 ~ ~3 Stavånger 2 ).:\.; [' , _- _- - K opervik 8 ) r;(? ~ Skudenesh.y;n : ~4 493, ' Hauges~nd :}: : ) ' ~~;:~r).:~'i~;.~ ~~~~ ~~~i )~~! _~7 44~~77 806~ ~36 7 9~.:.95i ~~f '36~60 ~84 30~90 33-=89 ~25 4~4 Måløyi?)..'/5;;:" 55, t~~~:f~).:~l i <3467' ~ci~~ 6~ ~525 5~40 5-= ~6 9~2i 8~ =40 ~84 6~7 48 ~2 575 Kr.sumtN.~~,,";' : Trondh~im :": ; ',~~ ' /' , -- Bodø.i l.' '--'; = = - - Svoly.~~ 2) ( ~ l Trodisq5)... l.:: '/ V Hamd!llerfest2) '= _-=, - 7 -" = = = = = - == ar ø.i _ ~ 90, -_ - Vad~lf) , Andre?)... - ;',2 } i ~}~ ~ 46 34():, ) l ~9) ~~; rken l ~J ' "i7"30-89'4' , l i _:... Herdet Sel Silde- Sild! Sild, Makrell, Makrell, Laks, Levende Annen Fisk, fisk, Shae. Fiskemel fiersk Hummer Reker le"ermel Selskinn Hermetikk olje olje fersk rakt saltet fersk fersk ål saltet sallet mel.. kg. kg. Guano kg. kg. Hvalolje,. (," ~'. tnf.'. k k ==o::::':::::=:;=~i:'~"==:::. ::::!?=J:::':r:::t=nr=. =,==f=nr='=::==t=nr=,==,==s=. ==,==g==':""=_=-:;!=- =t=~_. ~k~~_.. _._k~~ ~~. Oslo~~)... ;gi :7'( Kr.sall,d S.~:,~ :... - Egerghrid.l, " -, Stav~~~~r:'.{~.. Kopeiw;lk '.: )~.-"., - '/ -, ': Skudenesh VJtu - '... - Haun'Sund ~J: Bergen 3 ).;:: 759. Florø.:....;U: Måløyl~)..,.. \~~ _:" Ålesund l4 ) ):~,,:J" -, Molde.,....''.. Kr.sund N.',"", - Trondh~im.:}:' Bodø.:... ;,:. Svolvær 2 ).ti, Tromsø5). ';; Hammerfesti~ Vardø 0. 'l - -~ ; Vadsø )... '.,. Andre?),... 6) :34 20 '-~---~-~ ] alt ; ~ken " l ~ "--'-'" ! ton~ ~_.. _=-=-=-=---='==k=g=. =,=i=t=n=r'=,==to=n=n==,==t=o=n=n=,=====,===== 4439 ~~~ 2~60 -=25 4~46 gl ' ti / =30 = ~ _ l l = = ~ Ji~ l / ) 93 ] ) i ~ w6 930 ',);2383 tnr. stearin, '427 tnr. grakse, 865 tnr. hvaloljefettsyre, 300 kg. kveiteleverolje. 38 tnr. bottlenosetran, tur. japansk bruntran, 3876 kg. saltet laks. 2) 34 tnr. ansjos, 2 tnr. krydret sild, ::9 tonn hvalbenmel, 20 tonn hvalkjøtfmel, 69 tonn islandsk hvalmel. 3) 58 tur. sildemelke, 0 tur. lever, 8550 kg. fiskeben. 4) finnmarks , Lofots ) 3UO kg. tråfigrak::;e, 263 tur. pressetran, 7 20 kg. hvalrosskinn. 6) Fra Fredrikstad. 7) tur. hvaloljefehsyre, 29 tur. stearin fra fredrikstad, 54 tnr. fot av tran, 270 kg. brisling fra Moss, kg. lodde fra Kirkenes, 864 tnr, hvaloljefettsyre fra Sandnes. 8) Herav 70 tonn fra Sandnes, 200 tonn fra Harstad, 20 tonn fra Sandnessjøen. 9) Hvorav 79 tur. uten!. 0) Herav 767 tonn fra Sandnes, 25 tonn fra Mosjøen, 73 tonn fra Harstad, 240 toun fra Sandnessjøen. ) Herav 206 tnr. flekket fra Haugesund, 45 tnr, flekket fra Bergen, 750 tnr. spesialbeh. fra Molde, 548 tnr. flekket fra Kopervik. 2) 5058 kg. hvalrosskinn. 3) 902 tnr. stearin, tnr. brisling, 0200 kg. røket håbrand, 00 fat lever kg. lever i sprit, 48 tnr. trangrakse, 296 tnr. håbrand. 4) 2565 tnr. stearin. 5) 804 tnr. stearin, 393 tnr. håtran, 29 tnr. pressetran, 420 kg. sunnmaver. 6) Herav 300 tnr krydret. 7) 244 tur. håtran. 8) 36 tnr. sildemelke. 9j 40u 520 kg. lodde. 20) Nordsjøsild innbefattet. 2) 30 tnr. stearin.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst ble redusert med 4300 tonn i 2016, ned fra 23000 tonn i 2015 til 18700 tonn i 2016. Det var en sterk tilbakegang i rekefisket i Barentshavet og kystrekefisket

Detaljer

Melding om fisket uke 16/2013

Melding om fisket uke 16/2013 Melding om fisket uke 16/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer