Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr pr. år tegnes ved alle post- Bergen Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. Torsdag 3 januar 935 Fiskeridirektørens kontor. anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Fiskeriene 934. Bortsett fra det s:å uheldige forløp av stor- og vårsildfisket må man si at de vanlige fiskerier i 934 har hatt et normalt forløp.nlled et utbytte llogenlunde tils varende de nærmest tidligere år. Omlmløpet av de enkelte fiskerier ogderes kvantitativ0 og økonomiske utbytte lanføres: Landets sam led e s kre:i:f J s k er i e l' har gitt et fangst lttbytte av tonn mot t'onn i 933, 6943'5, tonn j \332 og tonn.i 93. Det er :som sedvanlig Lo f io t fis, k 'e t som har gitt det største tilskudd til skreifisket. Både det kvanthative og økonomiske utbytte av Lofotfislket hlev ganske godt. Der blev opfisket 87 loo tonn torsk til en totalverdi av kr mot året forut tonn til en verd: av kr Gjennem- ~:nittspri~;en for sløiet fiisk i de to år er henholdsvis 0, 7 og ~) øre pr. kg. Leverpris er kr. 3,.30 pr. hl. (ifjor 22.70), rogn pris kr..30 pr. hl. (ifjor 7.40).og hoder kr pr. 00 stkr. Bruttolotten til fiskerne Mev såledeis kr. 385 pr. mann mot mot ifjor kr. 2,45 og nettolotten er kr. 60. mot ifj.or kr. 60. Utgiftene under det,f,orløpne, fiske har vært normale. Torsl~ef.isket i de øvrige landsdeler har for det me,ste gitt. et mind.re utbytte. For fisket :i! Troms',og for Finnmarks vinterfiske er dog utbyttet litt bedre enn tidligere. de øvrige deler,av Lofoten, li Vesterålen, Helgeland- Salten og Trøndela!gen var fisket nærmest Sm ått, ilsrær da f.or Trond/engen, hvor /fisket ikke har gitt et tilnærmelsesvis så lite utbytte i de s,iste 5 år. For Nord-Trøndelag blev der ::-~åledes opfilsket 269 tonn torsk og i Sør-Trøndelag 36 tonn mot fjorårehsl 60.2 og 54 tonn, lsiom li sig selv v.ar meget slette resultater. [ Møre fylke gav,fisket et utbytte av 40. tonn, hvilket er illlindre,enn i nogen av die foregående 4 år. Sogn og Fjordane og sydpå gav også f,isket rent hagatellmessig utbytte. V å r or 's k e fis k e t i Fin n m ark gavet mindre utbytte enn,i 933, nemlig 30993< tonn mot tonn. Dette fiske var mislykket i en-hel r ekkeav die vanlige Hskevær, og da ls'pes,ielt fo.r småfartøier og båter, da der aldri var nogen fisketyngde under land. Prilsene j Fiinnmark har vært ganske hoie, for fisk 8--2 øre pr. kg. 'Og lever 0-30 øre pr. liter. Det s.amled'e torskefiske er beregnet til å ha en verdi.av ca. kr. 22, mill, hvilket er et betydelig bedre førstehåndsutbytte enn året før, da v erdjen var ca. 7.0 mill. kr. Fi'sik)eprisene lå '. år høiere i.alle distrikter. Fiskens st,ore leverholdigihet har også vært en faktor s,om har medvirket til verdiøkningen. Den nye bløggringslov som trådte i kraft under K.JEMKALE KLOSET,rER nstalleres innendørs uavhengig av rinnenrle vann. septiktank eller hovedkoak. Løs det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefalinger. C. C. A.S. N. Slottsgt. 2, Oslo. Telefon 24H. fisket betinget l fler.e tilfeller en hø.iere pris på fisken,,s'om derved i ferdig thvirket stand fikk en bedre k\calitet. forbindelse med: tomkl8lftsker.iene kan det være.av interesse å se på eksporten av de ferdige pr.odukter 'og de forhold under hvilke denne del av fisker.ibedriften arbeider. A v klippfisk er der til midten av desember skibet,omkring tonn og man kan vel da regne med en totaleksport av ca t,onn mot fjorårets 3,2300 tonn. EJipp,fisken har gjennemg.å-ende iår opnådd høiere priser 'enn ifjor, men hetalingsforholdene har vært \Cans,kelige. lslutten av juni note't83 klippfisk.i kr. 9 pr. vekt, i begynlelslen av,oktober i kr til kr desember var prisen kr til 0 pr. vekt ~\ 20 kg. Ane.diisse priser er høiere enn året før. Klippfiskeksportens stilling vedårsskijtet er vel den gunshgrste man hal' hatt. på lenge. Ved årsskiftet er klippfisklagrene ikke særlig store, ca tonn. Går klippfiskeksporten lysere :f,orhold i møte s!å er der adlskillig engstels,e fm" torruskhand'eleni kommende ses,ong. Mr er d,er eksportert til midten av desember 2900 tonn, så man- kan regne med en total:eksport på bortimot tonn mot fj.orårets2lg 400 tonn. Prils,ene for tørrfisk har iår ligget noget under fjorårets. Av r,olgll er der iår eksportert tønner mot ved årets dtgang Hjor 68373, tønner. Rognhandelen er fullstendig avhengig av f.orløpet.av det franske smdinfiske.og de tilsva ['ende spanske og portugisis'ke sardjinfiskerier. Av damptraneksportertes der ca. 0,5000 tønner mot iifjor ter800.0 tønner. Der er nu ganske livlig efterspør,sel med bra priser. Eksporten til Storbritannia,av tran.fikk ved Ottawaavtalen mellem England og koloniene langt \Canskeligere forhold å arheide under. Der er pål,ngt norsk tran len toll på 33 shilling pr. tønne mot før 0 pet. verditoll, som dreiet sig om e.a. 7-0 ishill ing. Norges ekslporta v tran til Storbritannia er derfor gått ned med ca. en halv de. For øieblikketer ikke utsiktene for tranhandelen særlig gunstig. Ba n k,f i s k e r.i ene som leverer det meste av d'en fisk som blir,eksportert fersk, en stor del av fsken til hjemmebruk og hermetikk har,iår hatt s,trore vanskeligheter å kjempe med l,som følge av kv otene på England, Holland, Belgia og Frank, rike, ogi,kke minst den høie toll på Tyskland. Dette fremgår lokså tydelig for enkelte av de billigere 6:arters vedkommende og også på fiskets fangstresultat i sin helhet. På,forsommeren hadde <også disse fiskerier uheldige værforhold, Slom har bidratt til å minske fangst,ene,en del. Der er i løpet av året tllsf.sko St~fsbanenes ferskfiskomsetning på kontinentet U Dlsponent Harald kverum, Hamburg 4 TeLegram adr. : Stafisko Hamburg overtar fersk fisk og sild i fast regning og i kommisjon pr. jernbane og pr. skib gjennem følgende forretningskontorer: Ham blir g: De-No. Fisk GmbH., TeXegr,adr.: Denofisk Hamburg 4, St. Pauli Fischmarkt 5 Berlin: Firma Harald Kverum Tel.adr.: Fischkverum Berlin C. 25, Kaiser Wilhelmstr. 6-7

2 2 FS K ETS o A N O 3 januar 935 igangsatt lwntroll med ferskfisk, sq,m går til England. Det er tvil om at dette,er heldig for å skaue god fisk i kvalitativ henseende. Man skulde vente at følgen vil bli et,almindelig utbredt kvalitetskrav fra alle s'om har med ifiskebehandling og transport å gjøre og at den sk}erpede kontroll vil bli til gavn. Som vanlig drives det største bankfiske på bankene utenfor Alesund, hvor fangstresultatet er noget mindre enn ifjor, nemlig 6600 tonn mot 7630 tonn ifjor. Verdien er beregnet til ca,.5 mill. kr. mot ~kr..64 mill. ifjor. de øvrige distrikter, hvor sådant fiske drives har utbyttet -vært mindre enn ifjror, undtatt Kristiansund, hvor efterretningstjenesten nu også gjeldier månedene Januar-april, og de nye distrikter Egersund og.k:vitsøy, likes,om Bergen nu telles med. Det er v,anskelig å fremskwffe nogen,fullstend'iig opgave over d,et salnlede bankfiske,sønnenfor Finnmark, men efter en rent foreløbig beregning har man anslått verdien til henimot 3.5 mill. kr. og fangst utbyttet til ls 00.0 tonn, eller omtrent Slom fjorårets: fiske. B ank fis k e t v :e cl B j ø l' n ø y a har iår for torsk,efiskets vedkommende gitt det hittil største kjente,fangs,tutbyue. Bor kveite,fiskets deler det betydelig mindre i likhet med alt annet kveiterfiske iår. Av torskefiskets totalutbytte - 5 tonn - er 998 tonn tilført T':Omsø, til Hammerfelst 79 tonn, Kristiansund 273 t,onn) Alesund 48.3 tonn og til Karmøy 2, tonn. 9H3 var totalfangsten 76.6 tonn og i 932 5,59 tonn. Verdien av,årets torskefiske er kr. mot i og j, kr. Gjennemsnittsprisen val',iår 2.8 øre pr. kg. mot i øre. Kv'eitefisk'et gav etf.angstresuhat på 5 tonn mot i die to fmegåend'eår 298 tonn. Verdien,av fisket.iår var kr. mot i die to for,egående år henholdlsvis.kl' og kr Gjennemsnittsprisen var iår 46.7 øre pr. kg. mot ifjor 60.2 ør,e. Den l,ave pris iår skyldes at diet vesentlig var småkveite s,om blev fanget,. Deltagelsen i fisket iår var på 49 båter. Utenom torsk og. kvelte er der også tilført noget hyse og steinbitt fra Bjørnøya og v:erd,i'en er ialt for 'hele fisket kr. 4m 000. De t nor s k e t o l' skie, o g kve i t e fis ke vedl is - l an:d har iår gitt et meget godt utbytte for torskefiskets del, men 'et nærmest slett resulta,t f,or kveit:eusiket. Der er iår hjemført 6069 tonn s,altet islandst'of<sk til en samlet verdi av kr Gjennemsnitts'Prisen er kr pr. kg. fjor blev d'er hjemført 663,2 tonn s.altet tor,sk til verdi kr ,og gjennemsniuspdsen var.d'a øre pr. kg. Dette Hs:ke har i de to siste,år gitt de hittil kjente største utbytter. Av årets fangstmengd'e faller på Ålesund 5.64 tonn torsk til v,erd:i kr. 2:40 2:25,. Til Kristiansund er tilført 75 tonn og ti] Rogaland 90 t,onn. Kveiterfis.{:etls fangstutbytte var på 76 tonn mot fjorår'els 26 tonn og.i tonn. Verdien av årets fiske er kr og 933's, kr. 2,6,000. Gjennemsnittsprisen var kr pr. kg. mot 'ifjor 79.3 øre. Kristiansands Fiskegarnsfabrik s GARN & NOT leve~es.av h~i kva.litet og tal nmellge pnser. Benytt "Slaalkorken" den har stått sin prøve og erobrer markedet. Rikstele!on 232"-- ~legr~~~dre~~?!~ar. Aflets fiske har gitt det hest.e utbytte, id,et,ek,spedisjonerb antall kun el' 00 mot 58 i 933" så gjennemsnittsfangstep ligger i forhold til deltagelsen høiere iår. K y s t m a,le ' elif i s k et: Fisket har iår gitt gans,k\:' g,ode fangister fra kysten vedl Htval:er og nordiover til More Man har iår hatt kontingentering av makrell både på del eng:elslk:e og hollandske marked, som er de to viktigste eks portmarkeder. Kvotene var ikke særlig store, men de!' er,allikevel gått 'et størr.e parti til utlandet iår,enn tidligere. alt er der skihet 5,63 t,onn mot ifjor 0'94 tonn. alt.i løpet a\',sesongen er der opfisket 8475 t,onn makrell, hvorav med not 2:70 tonn, med- drivg,arn 4782 tonn og resten med snøre, dorg etc. Jfjor var der ophsket 6788 tonn makreu. Priseul' har vært noget lavere i:år enn ifj,or, da vesentlig på j"orsesongen. AVlsl8tninglen gikk tregt, så fiskerne på Sørlandet enk,elte ukedager blev enige om helt landiigge. Verdien,a \ årets fisk'e beløper sig til kr mot ifjor U. Det stø fiste kvantum makrell konsumeres fersk innenlands, nemlig hele 5920 tonn, e.ksportert er 267 t,onn, saltet flekke el' 734 t.onn, saltet runet 204 tonn og til hermetikk 2:70 tolm. F,or den saltede makrell v,ar av's'etningls,florholdene gansk0 brw, og der er bra: efterspørsel fra det amerikans,ke marked. som,er det v;iktigsl-e. Sto r -,o.g v års i l d f i,s: k e t tok sin begynnese.m'ht små fangster i uk'en til jul 933" og fortsatte ov,er nyttår stadig med!små fangster. Langvarige stormperi'oder, hvori det Vil!:' umulig å fiske hindret :bedri,ften, heller ikke var shd'etyngden særlig stor. Når været var bra' og fiskerne kund,e dra ut p~t feltene vjst,e det sig, at simen s,tod så dypt, at selv ;snurperne hatdl(le vanskelig for å nå,c];en. De vanlige stme innsig; til lawl av både s,tmsild og v.årshd uteblev, og for landnotf.iskerne blev sesongen elendlig. Snurperne hadde og en meget dårlig sesong. Under vårsildfisket på Raugesundskanten gjorde derimot gamfisl\jerne det ganske bra, og disse 'er kommet fra 2lret med nettoutbytte. Flor Sør-Trøndelag blev fi,sket som åre:~,før for Møre og distriktene sydpå jevnt smått, best for Rogaland. Det,samlede f,angstutbytte av stor- og v,årsildfisket såvel nortd'enfm som sønnenfor Stat utgjør hl. sild. Herav er filsket nordenfor Stat 2,2:6 467 hl. og sønnenfor Stat hl. Av d,et samlede kv,antum 'er hl. :garnsild, hl. snurpeslimog 2:934,5 hl. landnotsild. - set for eksport er hl., saltet 43,s 026 hl., til s.ildolje 8857 hl., hermetikk hl. og til hj:ømmeflorbruk hl. - Verdien av det s,amleci,e sildefisk,e er ber,egnet tu ca. 6 millioner kroner, hvorav lan GAAR DS BUnLEY

3 januajr 935 FS K ETS o A N O 3 faller på s.ildefitsiket nordenfor stat kr , og sønnenfor Stat kr fjor var opfiisk,et 3: hl. storsild'og vårsild, hv'orav ilset hl, saltet hl., sildolje hl., hermetikk 9<6900 hl, resten til hjemmed"orbruk. ~- Sildef,isket iår var såledies bare vel tredjeparten så stort,<,om i 933. S,om rimelig kan være v,ar prisene under hele fisket meget 'l()ie og totalverdien er som nevnt anslått til 6 mill. kr. mot O.~~ mill. kr. året forut. Disse høie priser har til en viss 'rad oprettet,skaden f,or de deltagende fislærle, men for d'en illengde arbeidere, førefartøier med mannskaper og eksporj 0rer som har,sht viesentlige utk,omme ved dette fiskce har,;ildeseolgen vært en skuffielse, kanskje først iog fremst. Som d eksempel kan anføres,alle de sild,oljefabrikker, som stod -tille i hele vinter. Fet" i l cl - og små s:i l d fis k 'e t har ener v,intersildis kets uhelclige forløp fått dobbel betydning og harvæl't drevet med stor intensitet gjennem hele året. Der er eu meget storefterspørs,el efter sildemel,,og da der :ing:en lagre \~ar. har man Slolgt mot levering utovier høsten, der har også vært levert på det tyske marked med'»if mad e«klausulị hele høst var det meget vanskelig med! råstoff til sildoljeindustrien, men fisket nu ser ut til,å ta,sig op. Efterspør "elen efter sild til saltning er ogs'å g.anske stor, så der siden retsildfiskets begynnels'e er S altet 'et langt :større kvantum enn ifjor samme tid. Til ising er der også g.ått større kvanta f~thl tidl ig,ere, og da spesielt fra de sydligle distrikter, hvor der gikk store partier iset Denne sild som fanges efter vårsildfiskets slutt, har iår vært meget eftertraktet, og har da også gitt godt fangstutbytte og udmerkede priser, l3-4 kroner pr. hl på første hånd. - alt 'er iår nplfisket ca. 2.3 mill. hl. fetsild og småsild. Da man mangler opgav e for de siste m'åneder over s'ild solgt til sildoljefabrikker vil årets samlede parti muligens bli forøket ved den PHlelige beretning. - f}or var efter endelig opga've opfisket B.6 mill. hl. - Det 6,altede parti til spekesild er iår ca li. mot hl i 93<3 og iset for eksport hl. mot no 00 hl..i Verd ien av årets fetsild- og småsildfiske ('' beregnet til :henimot 6.5 mulioner kroner mot 7.8 i 933. T s l and s s i d e f i S k,e t. Det var iår utrustet en del rlen~ ekspedisjoner enn ifjor. For første gang i sildesalt lingens histo6e her hj'elme er man g'ått igang i stør'ø måledokk med matjes eller skotsk behandling av silden og for å ntcervil~e norske saltere i denne behandling hadde Fiskeriltirektori atet i forbindelse med de r'espektive red'eri- og halldelsforeninger tilkalt 3 skouer, som delte sitt virke mellem de for:,;kjellige fartøier. Denne innledning tør bli av meget -;tor hetydning, og tør ha store :følger for norsk S altsildtil \'i rlminlz i sin h~lhet. år har og,så matjessilden funnet meget c~odavsetning til særd eles r,egningssvarende pris er. Aret~: slandsfiske har ikke vært av de beste, dels på grunn av slette værforhold, lsom vanskieliggjorde driften og dels grunnet liten sildetyngde. Det hjemførtle kvantum er dog større enn de til samme tid ifjm hjemførte. kv de mindre r'!lurpefartøier har der,også vært levert et ganske 'stort kvant lill sild i fersk tilstand til fabrikkene på Lsland<. Efter de fon~liggende meld'inger er der hj'8imført 5385 tønner islande ild, hvorav stramsahet 887 tønner, matjes 3, 477 tønner, krydret tønner og anderlede,s,spesialbehandlet 8566 tønner. Dessuten er der sendt adskillig sild direkte til utlandet fra feltet fjor til samme tid' v,ar der hjemført tønner. Av fers,k sild 'er der iår solgt hl. på sland. Verdien «v det '3 amlede island's,filske kan anslåes til 3.2 mill. kr. mot '2,65 mill. kr. i 933,.7 mill. kr. i 93:2,og 3'.8 mill. kr. i 93. VÆR KRESEN BRUK "YiJndaf..-n Mjøndalens nskerstøvler [\;;-"" ~'~' står for den aller største påkjenning. «De holder».f~,ben )f.,tqrs~e:~a~q$a~~~'ø~r;rrrixy~refabrk~~j,~n'd~len B r :i S l ing if is k et har iår vært meget middelmådig, både hvadfangstmengde og kvalitet angår; og dermed også økonomisk. Noget høstfiske ev betydning blev det ikke,boræett fra et mindre kvantum i Beitstadfjorden i Nord-Trønd'elag og noget i Sogn og Fjordane. Efterspør,selen 'efter brisling til hermetikkvare er for tiden nokså ringe,,da f,abrikantene sitter inne med fmhomslvi,s store lagre av tidligere års pakning. EHenspørselen er Hen og den utenlandske konkurranse,meget stol'. Hermetikkek,spørten 'er!s,åeledes en del mindre iår enn ifjor. Byene Bergen, Stavanger, Haugesund og Måløy er iår blitt tilført skjepper brisling til samlet verdi kr mot ifjor 5470c48 skjepper til verdi 2.7 mill. kr. Med tilførsler til.fabrikkene i distriktene og tit fa.brikkene i Oslofjorden kan man regne ca skjeppier til ver.diomkring mill. kr. BrislingfisJmt har :iår v:ært be,st,i Hordaland og Rogaland, og smått i Sogn og Fjmdaneog Møre. Av mussa, småsild: og bla:nding har hermetikkfabrikkene iår forbrukt hl. til midten av desember. Den,stør,ste fangst er gjort :i Sogn og Fj,ordane, dernæst Sør-Trøndelag og Nord-Trøndel:ag. skjepper er det tilførte kv:antum 439'20. Verdien av dette fiske er beregnet til ca. 5000'00 kr. - samme beløp Slom ifjor. Av h å bra n <cl er iåropf'i'sket omkring 2.8 mill. kg. og verdien er foreløbig beregnet til 0.95 mill.kroner. S i de :f i s k e t Nor d' sjø 'e n blev i 934,forsøkt drev et av nog.en fartøier. Utbyttet blev 2400 tønner sild. til en verdi av ca. kr Nordsjøsild'ell var av fin kvalitet og egnet sig ud:merket,for saltning. Av S e i er iår anmeldt <opflsket i de 5 nordligste fylker ea..5 mill. kg. til en beregnet v:erdi av kr Seien i de øvrige diistrhder 'er medtatt under bankfisk'et.

4 l 4 FS K ETS Stor~ og Vårsildlaget - Salgs central for Stor- og Vårsildfiskerne - Kontorer: Bergen, Haugesund og Egersund Telegramadresse : Samhald Verdien av somme r - og h' øs t fis k et i Finnmark er anslått til henimot 2 mill. kr. 'Oog hysehsket lll. v. under vintereg vårfisket i Finnmark til mill. kroner. L aks e fis k et var i H3 a,dskillig bedre enn året før. Der er eksportert til utlandet e.a. 680 tonn og s,annsynligvis kan hjelllmef,orbruket.anslåes til ca. 3,20 tonn. Totalfangsten blir så!ed,es. e.a. 000 tonn. Elfter 'en anslått gj.ennemsnittspris av kr. 3 pr. kg. skulde verdien bli ca. 3 mill. kroner. l li m m,e l' fis k e t falt også ganske bra i 934, og. ligger nogenlunde på høid'e med f}orårets fiske. Der er tit midten av desember utført hortimot 800 tonn, så man anslår totalfagnsten til ca. 300 tonn til en verdi av 2.8 mill. kroner. Re.k e fis ke t iår har vært noget mindre enn ifjor. Anslagsvis er der Oopfisket ca tonn til verdi omkring 2 mill. kroner. Det sam led eve r d,i u t b ytt e av de norske fiskerier i 934 bur til tross for det dårlige 8tor- log vårlsild:fiske på grunn av de høiere pr.iser omtrent over hele landet ganske bra. Det er noget mindre enn ifjor, men størr e,enn i 932. Eifter en foreløbig beregning efter de på fislæplassene betalte priser er totalvlerdien på første hånd,anslått til ca mill. kroner mot 60. mill. i 933, 53 mill. i 93,2, 60 mill. i 932 og 8.3 mill. kr. i Den end,~lige ~;tatistikkover fiskeri,ene vil 'erfaring,smessig vise nogen avvikels'e fra de her angitte fmeløbige tall. verdibeægning'en er SOom ti,dligere likke medtatt utbytte av sel- hval- og bottle nosefangsten. Det s;ækalte daglige f:i:ske og ihjemmefiske er for,en vesentlig d'el heller ikke medtatt, da man har mange- fulleopgaver iherom. kv det beregnede verdiutbytte i 934 faller bl. a. på skreifilskedene22. mill. kroner (ifjor 7), på stor og vårisildlfiskoet, 6 mill. kr. (ifjor 0.5), på fetsild- mmsa- 'Oog småsildfirsket 7 mill. kr. (ifjor 7.8), på silde,f!ilsket ved sland 3.2 mill. kr. (ifjor 2.65), på: kv'eite-og: torskefisket ved sland.8 mill. kr. (ifjm.78), på bankfi,sk,et untenfm,kysten 3.5, mill. kr. (ifjor 3'.2), p.å laksefiisket 3 mill. kr. (ifjor 2), på bdsling,fi,sket. mill. kr. (iuor 2.2), på hummerfisket 2.8 mill. kr. (ifjor 2.7), på r ekefi,sket.8 mill. kr. (ifjor.8), på bankfisket ved Bjørnøy.a mill. kr. (ifjm 0..27), på is,ommer- og høstfisk,et i Finnmark 2 mill. kr. (ifjor 2), på håbrandfisket 0.95 mill. kr. (ifjm 0.8), på hyse- Oog kveitefisketi :i Finnmark mill. kr. (ifjor 0.56) 'og på,seihsket 0..6 mill. kr. (ifjor 0.55). - A.s Vestlandske Olieklædefabrik Telefon 8324 BERGEN Telegr.adr. :,Sydvest" Oieklær, Arbeidsklær, Presenninger o A N O 3 janular ~ Oversikt pr Sto r", i d fis k e t v,ar 'smått ogsa l uken mellem jul og nyttår. Fredag hadde man de første tegn til at storsilden var i.anmarsj. F,angstene var riktignok små, men større.enn tidligere iår. Natt til lørd'ag var mange drivere ute. Til Alesund kom en del drivere inn ha Storholmf,eltet med fangster optil 20 hl,storsild. Ukefangsten til Alelslund; blev 2e8lhl. som alt blev iset fiol' eksport, pris kr. 5 pr. hl. O~s,å utenfor Søndre Sunnmøre hadde man nngen mindte Jan~ster natt tillørd:wg, så uker'angsten til F0snavålg blev 45 ihl.,alt iset. F'ra Onahavet kom drivere til Romsdalsværene med fra en halv til 6 hl. Silden ble\ dirigert til Rindarøy for is,ing. Også til Bjørnsund blev innbragt nogen småpartier lst.orsild. - Man antar at der til 29 desember er opfisket 'Omkring 850 hl. storsild 80m alt '08' isel for eksport. fjor var kvantumet nordenfor Stat denne tid 4'00 ihl. - Sønnenfor Stat er der enn u ikke nogen sikre tegn på al stof's.ildfisket,er nær forestående) men stillingen kan jo 6narl forandre sig. Til Måløy kom l'ørdag dri'ver fra vesta\' Kråll\:en8is med 2:0 sild:, men det er ingen sildeutsikter i Sogn og Fjordane. Bulandet begynner landnouolkene nu å gjøre sig klar til fisket. V,ed Fedj,e har 2 driver,e tatt en halv stamt',sild. Utsi'ktene i l'iøndr,e distrikt er ennu små. Fet si l cl - o g små s i ' d f i s k e t f'ort,seuer i Hadsel Nordland, hvor der i uken blev opfisket 385 hl. sild, hv orav til sildolje 2750 hl. og skjæresild 385 hl., priser 3, til 4 kr. pl'. ht Bø blev opfisket 60 hl. til saltet <spekesild, pri,s kr. 5 pr. hl. S k rei fis k et: Se n j a fis k e t i Troms fyh\ie har vært ganske goodt og fortsatte også i f.orøpne uke med bra f;angstej 'og god'e ut!sikter. På Eggen hadde man for Hamn fangster på OVtil 5000 kg..og for Gryllefjord fangster på optil 8000 kg'. SkreiHsket i B ø i V,e ste r å len er påbegynt for værene Hovden-Nykvåg,og Værøy, hvor man på line hadde fan~ster optil 500 kg. og med dyp:sagn optil 20 kg. Priser var ;for torsk 0 til 2 øre pr. kg. 'Og for lever 0 ore liteæn. GarnEisket er ennu ikl{j8 begynt. Eks poo l' ten av de viktigste fiskevarer i uk,en til 22. de,~~elber 934 (fjmåret,s tall iparantes) : Gippfisk i uken 635 tonn, ialt (3294), tørdi'sk i uken 236 tonn total (253,3), derav runmisk henholdsvis (W 46), ro! skjær (054), sei 3,s (4987), hyse 3f5-557 (2374), annen (752), rogn saltet 427 tnr (68373), da.mptran (0643 2), blanktran (4479), f.ersk fisk (23422), hummer kg, R6S 45 2 ( ), rel{ier 4 t'onn, 2:22 (2;459), hermetikk (2:9 582), sildemel.093, (6650), fiskemel m. v (584). Fiskemeldinger. Bankfisket. Mør e. - Ale sun d: hele 93'4 er opfisket 6773 tonn fisk til en verdi av kr Dertil kommer verdi av almindelig lever og kveitelever kr ,. Av kveite er opfi.sket 32 tor:n, flyndre 48, lange 3036, blålange 72, brosme 48, torsk 3309, ihyse 693, sei 308, skate 496, uer 5, h'åbrand Hl, hå 860 og allwn hsk 37. Kr j S' t La nsu n d: Opfisket i uken 5. til 22. des'ember 930 kg. -fisk, hvorav 430 kg. kveite a kr..20, 200 kg. flyndre a 80 øre, 9700 kg. lange fr 2 øre, 900 kg. brosme a 8 øre, 3500 kg. torsk il 20 øre, 540'0 kg. ihyse li 25 øre, 8000 kg. sei a 2 øre, kg. skate a 5 øre, 200 kg. uer a 20 øre, 2200 kg. rhåbrand a 5 øre, kg. hå a 0 øre, k,g. annen fisk a 5 øre samt 3200 kjg. r'eker a 7.0 øre. Samlet verdi kr. 630'2. Brosmen 'Og langen blev s,ahet, resten ihovedsakelig i,set. - Bre m sne El :

5 3 januar 935 fs K E TS o A N O 5 o DE GAR TL MYREN Telefon O Postboks 4 2 O O En rekke av de mest moderne fabrikker i branchen er utstyrt med MYRENS moderne maskiner for fremstilling av sildolje, sildmel og guano. Vi har for tiden i arbeid komplett maskineri for store nye anlegg på sland. Send oss en forespørsel. A.S. MYRENS VERKSTED, OSLO k~, ø: ~..... ~ - _ - ~ ~.. ~ ~.. "V.' - uken 7. til 22 desember er opfisket 9700 kg. fisk, hvorav,'-\3 000 kg. hå it '0 øre pr. stk., 300 kg. kveite it kr., 400 kg. nyndre il 70 øre, kg. lange it 0 øre, 000 kg. br,osme it Cl ore, 000 kg. torsk it 20 øre, 500 kg. hylse il 20 øre, 000 kg. c;kate a 0 øre, 0 stk. håbrand il kr Leverpartiet 83 hl., verdi kr Der deltok 22, motorbåter. Hogaland. - Kvitsøy. uken 7. til 2,2. desember er opfi~;ket 835 kg. tmsk it 40 øre, 745 kg. hylse il 30 øre, 4932 kg. c;ei il 28 øre samt 375 kg. reker il 7'0 øre og 2347 kg. hummer it kl' Eg e r sun d.: uken 7. til 22. desember er opfisket 9700 kg. fisk og skalldyr, hvorav 200 kg. flyndre it :55 ore, E)'200 kg. torsk it 7 øre, 4200 kg. hyse il 27 øre, 500 kg. Rei a 8 øre, 25.0 kg. skate il 5 øre, 200 kg. uer il 5 øre, 500 kg. annet! fersk fisk il 20 øre, 9'600 kg. reker il kr..20 og 50 kg. hummer a lu. 2. Samlet verdi kr 'forskefisl{et. Tro m s 29/2: Tor s ken: Torskefangster fra Eggen denne uke, Hamn optil 5000 kg., Gryllefjordoptil 8000 kg." størrelse, Jever'holdighet, tranprocent og priser!som i forrige opgave. (Tode utsikter. Nor d l and. 29/2: - B ø i Veis ter å len: Skreifisket på hegynt. Hovden, Nykvåg og Værøy, lineroptil 500 kg., dypf;agll 2:0~20, fiskevekt Pri,s'er: torsk 0-2, lever 0, leverholdighet 400, tranprocent 50, intet nevneverdig parti opfisket. ngen garntrelmingel'. - Øks n e S 29/2: Garnfangst, 2 lenker garn, 20 torsk, ikke8krei, el enkelt flyndretrål, forsøk, 2500 kg. fjordtorsk ellers ingen fangster denne uke. - Bor g e 28/2: Fremdeles intet skreifiske her. - D v e r e l' g 29/2: Fremdeles intet nevneverdig torskefiske her i die'triktel - Fetsild- og småsildfisket. T l' o m 's lil: B jar k ø y: Opfisket 2:500 hl, hvorav,handel,svare 6rOO, pris kr. 6. Resten <sildoljefabrikk, priis kr. 3,. Tro m S ø y sun d: Med landnot kalstet 490 hl., hvorav 245 hl. agn, pris kr. 4 pr. kass,e; med drivgarn opfisket 00 hl. Hjemmef.orhrukt da kjøpere mangler. P'Osenotfisket 2020 hl., levert fahrikk. Til'sted'e 35 posere, 5 landnotbruk, 3 drivgarnsskøiter. Meget,s,ild tilstede. - Nor d l and. - B 0 i Ve ste r å len 29/2: natt drivgarnsbåt på strekningen Guvåg-Gaukværøy 60 hl. 4 streli:s fetsiid, 5 kroner hektoliteren, - Ha d sel: uken opfisket 335 hl., hvorav 2750 sildoljefabrikk, 385 skjæresild, pris kr. ;) Bø: uken opfisket 60 hl. 4 streks, pris kr. 5 pr. hl. Storsildfisket. Sør - Trø n del a g 29/2: På strekningen Halten-Mausund -SU'la, intet storslidfiske. Mør e. - Å les un d 28/2: Hertil fra Svinøy-Rundøy ca. 20 drivere, nogen få sild, optn hl. Fra Onahavet '0 drivere, opul ~ hl. - Senere idag 2 drivere 5~0 hl.,storsild NV av Rundøy. - Rom S da,80 v ære n 'e 28/2: dag fra Onahavet 20 'drivere 0-3' hl.;,iaften utseiling, godvær. - S ø n d r c Sun n Tl øre 28/2: Hertil fra Svinøyhavet 70 drivere,.fra optil 2 hl. Utseiling. - Rom S da l s v ære ne 29/2: dag fra Onahavet 22 drivere O--,5~ hl. sitd; dirigert Rindarøy for ising. Godvær. - Nor d r e B j ørn sun d 29/2: Til distriktet idag ira Onahavet motorbåter, fra ~-.6-3 hl, alt ises. - Kri sti ans li n d 29/2: Forsøksdriver inatt 23 kvartmil nord nordvest Sula 7:l stamp storsild, temperatur 8.5, 8.5, 8, 8 grader, henholdsvis 0, 30, 50, 75 favner. - S ø n dr e Sun n m ore 29/2: Fra Svinøyhavet idag 45 drivere, 0-4- hl., pris kr. 5. Ukekvantum 45 hl., alt iset. - Åle sun d 29/2: Hertil fra Rundø--Storholmen 45 drivere, O~2i()L-l~ hl., pris kr. 5. Ukekvantum 238 hl. storshd, alt iset. N,o r dr '8 B j ørn S un d 30/'2: båter ~ hl., idag ca. SG båter 0--5f-G, alt -ilset. - Rom s d a s v ære n e 3/2: ngen ukefangst da dirigert Bjørnsund distrikt for ising. - 3/'2: Hertil idag fra Onahavet 35 drivere -8 hl.,,alt diriglert Rindarøy for ising. - Å le S u n d 3>/2:: Hertil fra Stmh-olmfeltet 9 drivere hl., pris 5. - S ø n d r ~ e: unn mør e 3/2: Mag fra Svinøyihavet 6 drivere ~-3- hl. S o g n og F j ord ane. - Bre man g e r 28/2: En driver hertil idag fra N. N. V. Olderveggen med 50 sild. - 2, drivefl~ ute Bulandet i natt, den ene innkommet, fangst 6 sild, små utsikter på drivfeltet. Litt fugl på skjærene idag. - 28/2: natt en driver vest av Batalden, 00,sild. - 29/2: net nytt fra Bulandet. Landnotfi,skerne gjør sig klar. Været pent. - ngen drivere ute fra Bremanger. - Fremdeles ingen fornemmelse av sild ved Raudeberg. - Sel j e 29/2: Til Måløy idag fra vest av Kråkenes driver, 20 sild, hittil ingen sildeusi;kter. - Bre man rg er 3,/2:: Hittil ingen tilreisende fi'f;kere hertil. Filskerne heromkring fremd eles 'hi'emme, ingen utsikter, ubetydelig fmnemmelse på settegmn omkring fjordene. Stu b sei cl- 3/2:: Lørdagls aften innkom 6 driver'e. Fangsten ()-20 halvkajslser. dag svarte garn. f'ettprocenten. A l e ~ n d 29/2: Drivgarmsild fisket ved Storholmen inatt i;f~holdt 2.;) procent fett. Meldinger om utlandem fijke. ebpon m... Det svenske sildefiske. - Uken som endt~ 22'2: Garnsild - kg., trålshd : kg.) notsild kg. Middelpr:& trålisild 9--7 ør,e 'og notsild 25 øre pr. kg. fra 5/7 til 22/2 (fjorål"ets korresponderende tall iparantes) : Garnsild 2564 tonn (224), trålsild 042;2 tonn (9'993), notsild 2000 t,onn (276:3). 'iotallsaltning (insaltad sill) 82 tonn (39). E'k<sport'ert feflsk 5929 tonn (6484), s,altet - tnr. 'l '

6 -----~-----~---~ 6 FS K E T S O A N O 3 januar 935 Kjøpere av KONTORMASKNER ~k:!:l:i~ :~ ;!~: S Garmann Clausen Als CHR. RGENS SøNNER - BERGEN Telegramadresse: R GEN SES Taugverk - Snører - Traad - Liner Ferskfiskmarkedet. New c a st '8 Mandag 24/2, tors-dag 27/2,: Pds flyndre 9/-0!, kveite 9t~4/. Ham bur g A l t 'O n a. - F e r skf i s k: Det fdrente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & CD. G. m. b. H., 'Omsatte i uken 22 til 28 desbr. ialt pund fersk fisk fra Norge (og pund fersk sild. - Høieste 'Og laveste priser i pfe_nnig pr. pund, på de t'o hdvedmarkedsdager, blev følgende: Ukemengde i pund Fiskes'Ort Priser Torsdag og fredag Klippfisk- og tørrfiskmarkedet. MukedtmediG&er. Klippfiskimport til Nor d - 8 p a n i a november 934: Via Norge [sland, Ham En g - Total Færøyane burg land kg. November 93. l Bilbao l l La Coruiia i Vigo l6 98 i Total r Opgav'en er utarbeid-et på grunnlag av uoffisiell statistikk samt opg.aver fra vicekonsulatene. S a o P a u lo. til 5. desember: Ankommet fra Norge BG hele kasser, 35 halve og 50 kasser benløs, fra England 300 halve kasser. - Antatt beholdning 0000 kolli. PrilSer, Regular Graudo 78 a 80 $, sei 69 it 70 $. De opnådde priser dekker kun kost. Som følge av f.all i den frie kuds koster»r,egular Graud,o«på basis av 46/ Rs. 80 $ Avsetning fra lager har vært noget bedre i de siste -fjorten dager, så man mener at prisene vil holde sig) i hvilket tilfelle der skulde bli fortjeneste for importøl"ene på den tilsk 50m sist er blitt kjøpt til 4/ ogopover, hvilket i ls'å fan vil stimulere til nye forretninger. - R i 'o d,e J a ne i l' o. til 5. desember: Ankommet fra Norg:e 098 hele kasser og 5 benløs, fra EngLand 587 hele 'Og -45 halve kasser (op til 0/2). - Antatt beholdning 7000 kolli. - Priser uforandret. L i S 6 a bon 27/2: Omsetningen fra importlagrene har i halvmåneden vært ganske livlig, vesentlig på grunn av regnfullt og stormende vær som har hindret tilgang av fefskhsk. - De d'årlige tørre;fmhold har o~så vanskeliggljort tilførsel av na!sjonal fisk. - De for nogen dage siden innførte 8000 baller fra Norge og 5000 baller fra sland, kom derfor thet,så å 'si tomt marked o~ har fått en rivende avsetning, og vil ikke dekke behovet inntil næste forsyning av klippfisk ankommer. - Av de tidligere kontraherte baller islandsfi:sk, er nu restpartiet på 4000 baller under la'stningog ventes hertil i første halvdel januar. - Markedsutsiktene for den nærmeste fremtid skulde være gode. r' ort o 27/2: Omsetningen har vært,stor og beholdningene av klippfisk var gathske,små da der forleden ankom fra sland 2 skibe med til,~ammen 5000 baller. Likeledes ankom for Bogen dage,siden»8an Lucar«fra Norge med ca baller. _ Under lalstning på sland er ca baller, som ventes å ankomme til Porto i første halvdel av januar. - Markedsutsiktene ligger godt an. Ram bur.g - A l t,o n a: uken 2. til 27. desember Cl' ti~ført fra- Norge 728 kolh stokkfilsk og 5,28.koH klipphsk Hyse, stor.... middels.... små.. _.... Kveite, middels.... smårniddels.... små.... Pigghd, flådd.... secunda.... Buklapper.... Hdbrand, u. hode.... Rødspette, stor og midd. Pigvar, stor.... middels.... små.... Torsk. u. hode.... Sletvar, stor.... små.... Breiflabb.... Feisild, slor / /4 3-6 h / /2-6 - På grunn a v de mehemliggende helligdager blev der i beretning'surken solgt nol'lsk fhsk bare i torsdagis-,og fredagsmarkedet. Som v-entet kunde der ikke tales om noget regulært markied i tiden mellem jul -og nyttår, og selv ved de knappe tilførsler var der ikke nevnevlerdig efterspørsel, dog blev de finere fiskes'orter lsom f. ekls-. kveite og piggvar relativt best betalt. - forrige beretning blev utførlig nevnt hvorlede;:, markedet kan komme til å art'e,sig fra begynnelsen av januar. For hylsens v,edkommend:e må det und-erstrek:es at det nu, mere enn nogensind'e, 'er en betingelse at der isellde,s lys, fin v,are, og at den må frem til markedet i absolutt før:sieklasse,;.: stand f.or at der skal opnåes et tilfr'edsstillende lsalg.sresultal Det kan ventes at den tylske trålel'lflåte i tid'en fremover vil bring'e.stadig større mengd,er hvitehavishyse, og at denne må selges til meget lave pri:s'er. Norsk hyse av iavfauende kvalitet kan der,for ikke regne med regninglssvaænde priser, og det vil neppe lønne sig å sende nordlandshyise. C u x h a ven. Uk,en20. til 26. desember hr,agte iah pund femk,f'isk pr. 2 d-ampere. Derav var 4000 pund nordsjøvare pr. 6 d.amp,er,e, 2:4500 pund ilslandlsvare pr. 3 dampere og 5,94000 pund hvitehavsval"8 pr. 3 damper-e. - Høieste og laveste prilser i pfenning pr. pund: Sjøtunge 2-80, pig;.rvar 77~45i, kveite 5:5~5, rødspeue 0L-40, nordsjøhyse 20-:2, lv 9'--3, hyse til stekning 6-.3', i,sland,shy,s'e 2--3, 9:-2'5, hvitehavshyse 5~3', l 23-25, hvitting 5%-8, nordsjøtorsk' 9-6, ilslandlslor,sk 7-3, thviteh'avstorsk 5-7. lange 5%-9, makr-ell 7-23, uer 8-2) sei 7-0. W e S, er m li n de. Uken 2. til 27. deisember bragte ialt pund: fiersk fisk pr. 5 dampere. Derav var pund nordsjøvare pr. 20 d.ampere, pund islandlsvare

7 januar 935 FS K ETS o A N O 7 pr. 6 dampere og 2690' 000' pund hvitehavsvare pr. 5, dampere. - Høieste og laveste prijser i pfennig pr. pund: Nordsjøvare : Makrell 7-0, småjsil'd 3, hys,e: 45'-60', l 35~45, tor~;k 3-20, l 3-,20, HL 4-7, sei 7-8, hvitting slandsvme : Hyse ]j 30'-40', l 30'-40', t,orsk 0'-'2, l 9-, 6-8, sei 6~7, uer 0~4. - Hvitehavsvare: ly:,;e l 5--5, l 5-6, tonsk: 5-9, l 5,-9', 5,-7, sd li>-'7, UP' 0-4. Hummermarkedet. Jf a bl u r g. - Som v,entet har det idienne uken vært stille ()lll impcirtforretningen i hummer og: der ankom bare 3 kasser ra Noqæ til Hamburg. Knud L Knudsen Bergen Telegramadresse: "Levertran~ Telefoner: 4953, 4533, privat 4367 Forhandler alle sorter tran, tørrfisk, klippfisk, rogn, sild, sildemel, torskernel, leverrnej, sildoljer, sel-oljer og hvaloljer Tr.anmarkedet. l tam blr g. - uken 2. til 2,7 desember ankom følgende mengder tran til Hamburg: Fra N'org,e 2:5 tønner divers,e tran, fra Danmark 0 tønner diverise tran, fra Storbritannia 72 tønner diverse tran. Saltsildmarkedet. l a blr g. - lvfellem helgene har der vært fullst'endig stille i saltsildhandel,en og i' tiden 2. til 27. desember ankom,at.~:ild bare fra Storbritannia, ialt 985, hele og 60 halve tnr. Staal.. & Jern-ndustri.. Minde, Bergen Telefon 8 5 O P. Petersen Telegramadr. : S j i a lsknusemaskiner. Håndsmidde dregger. Alle typer tanker for fartøier og stasjonærbruk Sild- og iiskemelmarkedet. l a m b r g. - lagerv;are av v,estlandlsmel har tilbud full dendig manglet, og kontrakter i kommende sesong:vare er F nn l ik ke blitt drøftet. Tor6,kiemel omsattes fortsatt i små pa rt ler til monopolets ihøieste prisgreljse, kr. 3, Jllen efter '.'pør,selen til d,enne pris overs,krid'er langt tilbudet. - fersk ;;;ildmel {nordlandlsmel) skal der vmre avsluttet nogen få småposter på 300 å 500 s,ekker til monopolets maksimal!grense, kr , men nogen regulær forretning,er det iikkie blitt til i llordlanclsmel da selgerne i sin almindelighet ikkeakseplpre'(" prisen. Uk'en er således forløpet med minimal,omsetning. -- T uken 2. til 27. desember ankom følgende mengd'er shd,eeg fiskemel til HambHrg: Fra Norge 2,94 sekker torskemel og 795 sekk:er ",ild'emel,,fm Danmark.00 sekker sildemel, fra ~torbritannia 75 sekker fiskemel... c~ A. GUNDERSEN A.S Bergen Sped isjonsavdel ingen Telegramadr. : "Cagsped" Ekspedisjon og omisning av fisk fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavner. - Telegramadresse: "Cagline" Ski bsfy rve rke ri Haglpatroner Messing haglpatron hylser Raufoss Ammunisjonsfabrikker Norges Brandkasse Offentlig gjensidig Brandforsikringsforening oprehet 8. august 767 for bbjgninger Fra. januar 95 med egen gjensidig avdeling for løsøre LA RV K Alb. Christophersen A.s, Larvik Etab! Telefon 28 Fabrlkation av Hermetik-, Sild w, Fisk-, HJmmer- og Rækekasser Martin Pihl, Fiskeforretninu, Larvik Telefon 96 og Privat 452 Daglig forsyning av alle sorter fersk fisk i sesongen. Eksport M O L D E Romsdals Fiskevegnfabrik, Molde Telegramadresse : Fiskevegnfabrik ALT FSKEREDSKAPER J. P. HUSE Telefoner: , Molde Telegr adr.: Huse, Steinshamna Spesialitet: Tørstoffutskillere for sildoljefabrikker HALSTEN BJØRNSUND A.S nnkjøp og eksport av alle slags'fiskeprodukter Spesialiteter: Klippfsk og sild Telegramadr. : "Halsten" Telefon 20 - TANNHdULSPUMPER De beste og absolutt billigste Kar:sens Verft & Mek. Verksted A.S - Florvåg Træskibsbyggeri - Plate & Motorverksted - Maskinfabrik 3 slipper optil 20 fots kjøl

8 --~-! 8 FS K ETS o A N O 3 januar KRSTANSUND -- KARLE SCHROEDER, Kristian~und N. KJ8LELAGRET A/L Kjølelager for klilppfisk Telel-ramadr.: Schroeder - Maegler - Rikstelefon: 507 Telefoner: Kjøleboder for ferskfisk Omsetter: Klippfisk, saltfisk, tran, rogn, trant0nner, rogntønner, sildtønner. Kontoret 383, pakhuset 205 Agnsildfryseri Saltfisk besørges tørret. Rognpartier ekspol'tpakkes. Befraktning. Assuranse. K. t" d N Jens C. Gundersen SGV B SAGER ris lansun. Td Mæglerforretning _ Agentur & Commisionsforretning Etab!. 907 e egrama resse: "Jens". Telefoner 5 og 296, Klippfisk, Saltfisk, Rogn, Tran, Sild, Salt og Tønner Klipfisk. Rogn, Sild. Sildoljefabrilk Brand- og Sjøassuranse t=gnes billigst Telegr.adr.: "Sager" - Telefon 326, Privat 535 OLE WRU M _ Tønde'fabrik R O L F SEN & L OSS usteoner: nnkjøp og eksport av klippfisk og rogn Lager av /, /2 og /4 Sildetønder samt Bliktrantønder Kristiansund N. Telegramadr.: Norte - Telef Astrup & Co. A.5. t" 'd N Telefon: Etablert 863 Tel.adr.: Pescado-Christiansund ED ENDRESEN, K rs lans\.!. n l E.. Mæglerforretning _ Assuranee ksport av saltfisk. klippfisk og rogn i Telefoner: Kontor 234, privat Telegramadresse : "Edvard"! Omsetning av klippfisk, saltfisk, rogn, tran etc. Mottar salfflsl{ til tørring Blikkenslager Øivind ngebregtsen Bliktøndefabrik! Klippfisklaget for Nordmør Sør-og N ord Trøndelag o Telefon Telegramadresse: Biktøndefabrik Telegramadresse : «Klippfisklaget» - Telefon 98 Te!eg~ks~~~sse: M KA E L M K K E L SEN ~elef~!ler:. Omsetning av fiskeprodukter pr. kommisjon" En gross - En detail i Eksport av: Laks, Kveite, Flyndre, Raeker og levend,e Aa! i N G V A L D WATT E N og forøvrig de fleste andre sorter Mæglerforretning Omsetning av alle sorter fiskeprodukter Werring & Søn AaS ' Telefon 9, Telegr.adr.: watt Telegraphie Adress :»Superior-Christiansund<. Rikstelefon 305, 324 i BRUNSVKENS REPERBANE ~2~-N~:BRK Kjøper Saltfisk. Klipfisk, rogn Telegramadresse : "Brunsvikbanen".. KAR AT fl o.. S K - O L O fl Snører, Forsyn. Taugverk, Not og Garn margarin 9 margarin er billige. men strålende gode merker Lofotkompaniet A.s - Kristiansund MØRE MARGARNFABRKK A/L" Kristiansund N Tel.adr.: "Lofolkompaniet" Disp. Lorentz A Lossius jr. Telef.l035, 037, pakhus 2336 Moderne kjølelag~~floa~ :!~krr~~p~a~~rk~~~ke~if:re~jl~~g~ ar~:rr av Tripolisalf. Klipfisktilvirkernes Forening og Salgslag KRSTANSUNDS SPAREBANK Telefon 272 {ristiansund N. Telegr.adr.: Salgslaget O:m.setter {lippfisk, Saltfisk og nøgn END R E W T Z ø E TELE~_~NER: Oprettet SJØFORSKRNG (kasko-, fangst- og varetransportforsikring) - BRANDFORSKRN6. Representant for: Telefoner: AKTESELSKAPET J. BENNETT (Billlngsgate) LTD., LONDON, Storbritaniens største fersk'liskfirma KLPFSKLGERET Telegramadresse: Kontoret Lag-er og formann 704 li.. L age r" Moderne Kjølelager for Klippfisk JONA.S SUNDE - Kristiansund fl MOSS GLF\SVÆ[)K Etablert 909. Telefoner 265 og 4, privat Tel.adr.:.. Ednus" S l"''"' Mottar saltfisk til tørring paa rimelige betin{f.elser. Gode velrenomerte tørreplasser. Ordner forskud til tørrepenger. ANTON MONGE - Mæglerforretning Tørring og Omsætning av Klipfisk Støtt norsk arbejde Telegramadresse: Fiskanton, Kristiansund Telefoner: Bru k norsk k la v Telef.: K<?ntor 62 CH R BLX-NLSEN Telegram~dresse - "Privat Neshn" l A. B. C. Code 5th. Edition E f h cl l ne or an er: : Agentur-, Commissions- 8. Mægler-Forretning... L. ENDRESEN O. NLSSEN & S0N ~ - BERCiEN MÆGLERF"ORRETNNG.. ASSURANCE O NLSSEN & SØN A Telegramadresse: "JUST' Telefon: Kontoret 827, 587, privat 974 Omsætter: Klipfisk, saltfisk, rogn, tran, tørsei, tønner etc. WLLAMSENS KJØLELAGER A.S S Disp.. A. Grimsmo Telefoner: Telegramadresse: "Grim" Bergens Notforretning Kjølelageret 049, Kontoret 58, Privat 57 Moderne kjølelager for ca vekter klipfisk. Mottar ogsaa klipfi.k og andre Speciaiteter: Snurpenøter - Snurpeliner - Linebruk l! fiskeprodukter for oplag utenom kjøle~odene, samt utfører optøning og pakning Torskegarnsbruk _ Makrellgarnsbruk for eksport bl alle markeder.. i

9 4760 januar Cl35 f S K E T S o A N O 9 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari /2 27 /2/ 28/2 i 29/ ~ : Osll ~. 2), R. M. Clearin! Fres. Sv. kr. D. kr. Gylde SV/.fre 5.. Dolhu Beiga f. mar k.. Peseta s.. Ure. Czck. kr. sl. lu. l).. Montr :al. østen. iu, Folske. doty kr kr. kr , i kr. kr. kr. kr , ] 62.02i [ t 4.05J , ) 3) S) 8) ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tellegg til den notert\;: kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert.. Norks-britiske nevnder til undersøkelse av erstatningskrav for skade på. fiskeredskaper. henhold til avtalen mellem Norge og Storbritannia av 5. n ovejil ber 93J (inntatt»f. G.«nr. 46, 934) er ved kgl. res. ~ v G. november d. å. legasjonsråd ved legasjonen i London, 7.. Andvord opnevnt som nor,sk medlem av den nevnd som skal iil'dsetles i Storbritannia og fylkesmann i Troms J. G. Bassoc onpevnt som norsk medlem av den nevnd som skal H~dselt8s i Norge. ])ell britiske reg}ering har opnevnt d'en britiske cheti ispeldør for fiskeriene Mr. Moss Blundell i den nevnd som ::.:kal nedsettes i Storbritannia og den britiske vicekonsul for ;'{ord-nol'ge, Commander Cumming, i den nevnd som skal tled.';ettes i Norge. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i uken 7/ Total fra / _22/2 ferskfisktransporten pr. jernbane. forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Stasjoner Trondheim,' ialt Sild.... Fisk.... Bergen: /2 ialt Sild.... Fisk.... Anda/snes: 6'i ialt Sild.... Fisk... Narvik: ialt Sild.... Fisk.... Til innlandet Til utlandet -~~-- Oslo Fo~- Sy-e- talia Tysk- ØVrg nge land kg. kg. kg. kg \.] ; \ 9--;90! 3370 ~ ) Herav 370 kg. fisk til Danmark.!. alt kg. i kg ) [ ) Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 6_72! 8/2 9 / /r2 i 22/2 Tils : kg. kg. kg.. kg. kg. ~l,. kg.' Kveite ; Hyse \ 3560 Torsk Sei \ 900 Sild : Annen fisk : Hummer, krabbel Håbrand [ : : 5900 Makrell, Tils ~ l"iskeinutørselen til Oslo. - nnførselen av fersk og annen fisk til Oslo sjøtollsted i uken 23. til 29. desember: Fra Danmark levende fisk kr. 25. Kg. F.!yndn: Kveite Hyse., Torsk..., Lysing...,...,.... Piggvar og slettvar.... Pigghå,...,...,.... Ska(e og rokke.... Makrell.... Rogn... ".... Våtsalttt fisk...,.. }\nnen.... alt l Kg l ~-~._ Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of f'isheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis hel i e s. Statement showing the landings 9Ji:he main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 934 to Desember 29th no change. Fat and small herrings in hektolitres (hl), landed 2,03 mill., to fish oil factories.5, mill., to canning factories 96400, salted 80900, iced

10 hvalolje ! ~qit i oli2>tc(wl tm. tm.. tnr, tm. kg. ~:~~~l~rlin~~~ kg. kgo in OSlOl)... "., fi 420 'i 42 '2 63~ Kr.sand S.., 525 l _. Egersund i Sbvanger 2 ) i Kopervik Skudentshavn i - i 5 Haugesund 4 ) , Bergen 5 ) i ) ! i i76! Florø ] Måløy : l 35 ÅlesundS) ' l Molde 5) i Kr.sund N.7) ; Trondheim i -! 6636 Bodø l l : - 47 Svolvær 6) : Tromsø 3) ) : - - Hammerfest i i, Vardø : l ; i Vadsø 4 ) ! 3920: J: Andre9~,_ ~8674--= ! _~~ ~~ 3_~ ~ ) , ~ / )07447: ! 62674, uken [ i ; 427, ] 703) 96 90" Tollsteder Herdet Hval-] Sel Silde- Sild Sild Ma- Ma~ Laks levende Annen Hummer Reker Fisk fisk i Sildemel Fiskemel Selskinn Hermetikk olje Olje] olje fersk r'skt ::i~~lt r~:~ fersk ål l fersk fisk kg. kg.. i kg.. kg. kg saltet saltet fi~:eegr:a~lo k e m. tnr. tm. m. ks. g. tm. kg. kg. kg. kg. kg. l tm. i kg. Osl0) l Kr.sand S l Egersund : ' ] Stavanger 2 ) \, ~ ( [ Kopervik l r Skudeneshavn '6, - l Haugesund 4 ) ] i : ' Bergen 5 ) ' : ! ! Florø l 800 Måløy i l Ålesund 6 ) ; ! Molde 5) 'l ; -, _. : ! Kr.sund N.7) l ~)32 056! l Trondheim : l Bodø , - i - ~ - _ l ; Svolvær 6) ! - Tromsø 3) : :32 _. Ha~merfest '- i ! 2~ ! Vatdø.", i , - Vadsø 4), -, : i: ! i -, -- Andre l)._"-.j~~32 ~_~ 80 _=-J_l.6~ 5~~ 6~~ ~ l ;~~Q ~!2 524, , ~~Jt 25027?Q~illE~~~ 9~_--=-. ~(-)i.48~.~~58 583]4 7~~:)2,~ 6cJ:7 052 ~7 494 l i 68_~!503 6~...2() 8452,' ! 3'2796':9 3i3 O~~~ :~7 27,~ ~2 uken! ~Oi 632 i 3569 i : ~~~~.~_l~: l L 3.54 ~_53 ~)7 68., l) Dessuten 967 tm. stearin 085 tm. hvaloljefettsyre, 306 tm. bottlenosetran 962 tm. grakse, tn. kveiteolje og 428 tm. pressetran. 2) Dessuten " tnr. 'ansjos, 375 tnr. krydret sild, il im. brisling og 300 kg. islandsk klippfisk. 3) Derav l kg. finnmarks og kg. lofots. 4) Dessuten 88 tm. veterinærtran, 28 tnr. sildemelke, 0000 kg. hvalmel 80J!{g. tlaifinner, 57 (joo kg. krabbemel og 290 tnr. edikbehaodlet sild. 5) Dessuten 2999 tnr. stearin og 847 tm, nordsjøsild. ") Dessuten 556 tru. stearin, 9 tm. hvaloljefettsyre, 3500 kg. hvalrosslmder og 4.5 tm. kveitetran. 7) Dessuten 284 tm. stearin 844 tnr. håtran 60 tm. pressetran, 598 kg. fis\{clever, hvorav 3 7 kg. kveitelever og 4 30 tor. industriell tran. 8) Fra Fredrikstad. 9) 4292 tm. hvalolj efett'3yre og 09 tm. skrapolje av hvaltran fra Fredrikstad, l 905 tm. spenn olje fra Sandefjord, 6800 kg. fersk brislillg fra -lolmestnmd, kg. krabbemej kg. hvalbenmel, 550 kg. selkjøttmel 5675 kg. hvalrne kg. hvalkjøttmel, kg. japansk sardinmel og 3980 kg. håmel fra Sandnes. 0) Herav l{g. fra Sandnes og kg. fra Harstad. ) Herav fra Harstad, fra Mosjøen fra Sandnes. 2) Herav 27 tm. tlekket fra Haugesund, 66 tm. flekket fra Bergen, 30 tm. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 7534 kg. kveitelever, 258 tm. pressetran, 05 kg. røket laks og kg. loddemel. 4) Dessuten kg, iodåe. 5) Dessuten 000 kg. krabbemel, 7 tm. fiskemager 4500 kg. hva!barder, 40 kg. "".~~"".,.,. 'o,,,, A. _.,_!L_J L.,_~. {\r\ c~. ~.. ~!l+ Jj,~ ;t 7\.J-.n.. ~".. ~ t"..,"t".. l''',r~..tr'ln 8) T)"",,"tpl -" :' dlrlprnplkp,

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2014

Melding om fisket uke 3/2014 Melding om fisket uke 3/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2012

Melding om fisket uke 46/2012 Melding om fisket uke 46/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 16. november 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Melding om fisket uke 9/2013

Melding om fisket uke 9/2013 Melding om fisket uke 9/2013 Generelt Rapporten skrevet torsdag 28. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2016 Rapporten skrevet mandag 11.07.2016 av Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 17/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.04.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 46/2014

Melding om fisket uke 46/2014 Melding om fisket uke 46/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 14.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 45/2017 Rapporten skrevet mandag 13.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25 i 2017 ( juni 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 25/2017 Rapporten skrevet mandag 26.06.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 40/2017 Rapporten skrevet mandag 09.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 47/2014

Melding om fisket uke 47/2014 Melding om fisket uke 47/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 21.11.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Melding om fisket uke 39/2014

Melding om fisket uke 39/2014 Melding om fisket uke 39/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 26.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 31/2017 Rapporten skrevet mandag 07.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2017 ( mai 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2017 Rapporten skrevet mandag 22.05.2017 av Charles A. Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 43/2014

Melding om fisket uke 43/2014 Melding om fisket uke 43/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 24.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 48/2017 Rapporten skrevet mandag 04.12.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2017 Rapporten skrevet mandag 30.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 i 2017 ( januar 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 2/2017 Rapporten skrevet mandag 16.1.2016 av Willy Godtliebsen og Charles Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 12 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 12/2016 Rapporten skrevet tirsdag 29.03.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2016 Rapporten skrevet mandag 01.08.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 3/2013

Melding om fisket uke 3/2013 Melding om fisket uke 3/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 32 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 32/2017 Rapporten skrevet mandag 14.08.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 34 i 2017 ( august 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 34/2017 Rapporten skrevet mandag 28.08.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 41/2017 Rapporten skrevet mandag 16.10.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 38/2017 Rapporten skrevet mandag 25.09.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer