Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Bergen Onsdag 7 august 935 ANNONSEPRIS: Pristariff fåes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 32 Oversikt pr. 3i8 Med b ank f i 's k e t fra Å l e is u d var det rent smått i uken som endte 3. august. Vedvarende stormende vær har omtrent hindret alt fiske. Bare 2 større motorbåter var ute på bankene og 30 mindre drev snurrevadfilsket nærmere land. Ukefangst blev kg. fi,sk til samlet verdi kr Fra F æ røya n e kom et dampskib til Ålesund med 2000 kg. kveite, pris 23 øre pr. kg. 3 ank fis k e t ved B j ørn ø ya har vært meget godt i de siste 3 uker av juli fofisåvidt torskefisket angår,,som er over dobbelt 'så stort som samtidig ifjor. I tiden fra 5. til 28. juli kom 28 fartøier inn til Tro m s ø med tilsammen 9640 kg. l\. veite og 3559'93 kg. Elaltet torsk til verdi henholdsviis kr og kr Til Å les u n d kom i uken som endte 26. juli pl rartøi fra Bjørnøya og Spitisbergen med kg. salttorsk, og i siste uke fra samme sted kom 3 fartøier med 5000 kg. saltet torsk. Prisen var :i siste uke 28 øre pr. kg. for torsken og kr. l pr. kg. for kveiten, hvorav der tilførtes Ålesund 500 kg. Senere meldes fra Tromsø at der fra Bjørnøya og Spitsbergensfisket i tiden 28. juli til 4. august av 36 motorkuttere Os '2 dampskib er hjemført til Tromsø kg. Isaltet torsk til verdi kr og 700 kg. kveite, verdi kr Fisket j ukens løp var ujevnt. I tilsvarende uke [fjor kom 6 Ifartøier,inn med 0245 kg. kveite og 5364 kg. saltet torsk. - Året!s samlede tilførlsel til Tromsø blir,således til 4. august kg. kveite og kg. saltet torlsk mot ifjor kg. kveite og kg. salttorlsk. Det nor s k e s i Ide fis k eve dis and er fremdeles meget smått. Uvær har hindret fisket hele forløpne uke. Dog hadde man de siste dager av uken litt fiiske ved Langenes og ved Kap Nord. DrivgarnsbMene!hadde fangster fra 50 til 5.0 tonner. Om det i s l a n ds k e s, Ide fis k e foreligger ingen meldinger siden 20. juni,,så man formentlirg kan gå ut fm at fisket siden har vært smått. - Til 20. juni var 'Opfiisket hl. sild anvendt til fabrikkvare. K y IS t'ill a kre fis k e t,er,fremdeles smått overalt. I siste uke for en del hindret av uvær. - På Sørlandet og innover Oslofjorden var fangrstene bareoptil 5 it 6'000 kg. i enkelte av de beste distrikter. - På Vestlandet var Hsket litt bedre,men uvær har hindret,flisket også her. E k IS P ort e n a v de viktigste 'fiskevarer i uken til 27. juli 935 (fjorårets tall i parante's). Klippfilsk li uken 467 tonn, ialt 9736 (9637), tørrfisk i uken (703.0),.derav ru ndhsk henholdrsv.iis (2994), rotskjær O - 28 (57), 'sei (28.05), hyse 2-9,57 (869), annen (206), rogn saltet (39945), damptran 40'0.,- 4:38 (44'632) blanktran (2003), fersk sild KJEMIKALIE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank eller hovedkloak. Løs det sanitære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedede anbefaling-.er. C. C. A.s. Akersgt. 8, Oslo. Telefon kaslser ( ), fersk makrell.o tonn (536), fersk laks kg ( ), levende ål (5348), fersk fisk 296 tonn (2038) hummer (508534), reker 26 tonn (363), hermetikk (557), sildemel. li2-274 (2497). Bankfisket. FiskemeI.dinger. N,o r d l and. - V æ r ø y o g R ø '8 t: I uken 20. til 27. juli blev der ophsket 2900' kg. kveite a 7'0-00 ør8 pr. kg. og kg. flyndre Il øre. Tilsammen 600 kg. til verdi kr. 3930'. Det hele kvantum blev i'set for eksport. I løpet av juli er der dessuten opfisket 0000' kg. Isei il 8 øre pr. kg. Denne er blitt hengt.- A li den e 's og Ble i k: I juli måned er der ved 50 motorfartøier opflisket '6 666 kg. kveite it øre pr. kg., kg. svartkveit,e il 0 øre, 2395 kg. flyndre il øre, 3323 kg. lange Il 0 øre, kg. blålange it 9 øre, kg. brosme a 9 øre, 752 kg. tor,sk il 0 øre, 790 kg. hyse it 6 øre, 4530W kg. sei it 8 øre og kg. uer it 8 øre, -,t:ilisammen 7265 kg. fisk til verdi kr. 7078,45. Hertil kommer 533 hl. :lever til pr,is kr. 0 pr. hl. A v fisken blev der l,set -au kveite, kg. svartkveite, flyndren, 000 kg. hyse og 'all uer. Der 'blev saltet kg. IsvartkveHe, 2000 kg. blålange og 000 kg. torlsk. Resten ~av fisken blev hjellhengt. \ øre. - Bre m IS nes: I uken 2. til 27. juli blev der opfirsket 250 kg. flyndre it 5.0 øre, 2000 kg. Jang:e it 4 øre, 3500 kg. bfolsme it 0 øre, 30'0' kg. torsk it 5 øre. Tilsammen 6050 kg. til verdi kr Flyndren blev iset, f8slen saltet. - Å l e s un d: I uken 27/7 tlil 3/8 er der av 2 motodartøier og 30 snurrevadbåter opf.ilsket 50.0 kg. kveite Il 25 øre pr. kg., 500 kg. flyndre it 00 øre, kg. lange a W øre, 4000 kg. brosme ti 2 øre, 53'00 kg. tmsk rå 26 øre, 9500 kg. hyse a 38 øre, 000 kg.' sei,a 2 øre og 4400 kg. skate a 22 øre pr. kg., tilsammen kg. fisk til verdi kr Hertil kommer 0 hl. lever it kr A v d'ang,sten blev langen og brosmen Isaltet og resten iset. Der var slormhindring. - Kri sti a n - '8 U n d: I uken,27/7 til 3/8 blev der opd'isket 70,0 klg. kveite rå 0 øre pr. kg., 820 kg. rødspette :it 70 øre, 500 k,g. lange it 4 øre, 260'0 kg. brosme a 0 øre, 700. kg. torsk it 5 øre, 900 kg. hyse rå 25 øre, 2000 kg. isei å 0 øre, 0'0 kg.,skate a 5 øre, -700 kg. uer ra 25 øre, 2.00 kg. håbrand it '5,øre, 3685 kg. makreus,tørje (8 Istkr.) it 35 øre, 000 kg. annen filsk it 5 øre, 00 kg. reker ra 50 øre, tilsammen kg. Hl verdi kr. 435G.75, hvortil kommer 6 hl. lever til pris kr. 5 pr. hl. I alle farvann: MON O P O L' S KOBBERSTOFF Grønn boks

2 408 FIS K ETS o A N O 7 august Kveite, flyndre, hyse,. skaleog håbrand blev iset, lange og brosme saltet, makrelhstørjen hermetilsk nedlagt og resten anderiedes anvendt. S o g n o g F j ord ane. - Mål ø y: I juli måned er der op.fisket 500 kg. kveite a 00 øre pr. kg., kg. lange il. 4 øre, 3000 kg. brosme il. 2 øre, kg. tofisk il. 20 øre, 6000 kg. hyse a 27 øre, kg. sei it 0 øre, 000 kg. annen fisk it 5 øre, tilsammen kg. fisk tlil verdi kr Kveifen og hysen blev iset, langen, brosmen og torsken saltet,og resten anderledes anvendt. R o g a l and. - K v i ts ø y: I uken 22. til 29. juli blev opfisket 394 kg. torsk a 30 øre, kg. hyse a 32 øre, 72 kg. ål it 60 øre, tilsammen 4786 kg. til verdi kr Eg e r sun d: I uken 22. tn 27. juli blev opfisket 600 kg. flyndre a 60 øre, 20'0 kg. lange a. 5 øre, 200 kg. torsk a. 5 øre, 900 kg. hyse il 25 øre, 500 kg. sei it 0 øre, 00. kg. uer il. 5 øre, 40.0 kg. annen fisk lå 20 øre, kg. reker it 50 øre pr. kg. og 330' stkr. krabbe it 0 øre pr. stk. Tilsammen 7600 kg. bil verdi kr A v rekene blev 0950 kg. iset, resten anvendt til hermetikk. - K a l' m ø y: I juli måned er der optisket 260' kg. kveite lå øre pr. kg., 2300 kg. levende torsk it øre, 5800 kg. torsk il. 2-5 øre, 5700 kg. hyse il. ~~5-30 øre, kg. levende sei a 2-5 øre, 6400 kg. ål a øre, kg. reker a øre og 350 k,g. laks il øre, Wsammen 760 kg. fisk til verdi kr Der blev iset kg. reker, :mens det øvrige er anderledes anvendt. OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat, levermel etc. Telegr.adr.:.. Tranknudsen" - Rikstelefon 2348 Det norske fisk2 ved Bjørnøya. Tro m is ø: I uken 2. til 28. juli er der tilført Tromsø ved 4.moto.rfartøier 8530 kg. kveite og 4840 kg. torsk, verdi henholdsvis kr og kr Prisene for kveite var 25/3.5/55/85 ør e pr. kg. I uken til 2. juli blev der utenom det den gang opgitte tilført 270 kg. kveite til verdi kr A l e IS u n d: I uken 27/'7 til 3/8 blev der av 3 dampere tilført 5000 kg. torsk og 50'0 kg. kveite. Priseu for to risk var 28 øre pr. kg. og kveite 0.0 øre. Bjørnøy og Svalbardfisket: Til Tromsø i tiden 28. juli til 4. august 36 motorkuttere, 2 dampskib, kna. saltet torsk, verd;i kr kilo kveite, kr Fisket ujevnt. Det norske fiske ved Færøyane. Å les un d: I uken 27/7 til 3/8 bjemkom fartøi med kg. Færøykveite. Prisen. var kr..23 pr. kg. Det norske sildefiske ved Island. Chefen for»michael Safis«telegraiferer 3/7: Pent vær, fremde'le,s lite sild. - 2/8: Litt fliske ved Langenes og Kap Nord siste dager. Driverne fangster fra 50,-50 tønuer. Brislingfisket. Tilførsel til bermetikkfabrikl{ene: Ber gen: I tiden 'fra 23/)7 til 3/8 er der tilført 3020 skj. brils:' ling, hvorav ifra Møre fyjke 528 skj. til pris kr pr. skj. Fra Sogn.og Fj.ordane 855 skj. til prils kr og fra Hordaland 637 skj. til pris kr. 5. Sta van g er: I uken 27/ i7 til 38 er der tilført 7820 sikj. brisling. Herav var der fisket i Møre fylke 340 Iskj. lt'\'('l't til pris kr. 4-5 pr. iskj., i Sogn og Fjordane 3825 skj. levert til kr. 4-4.,60 og i Hordaland 85'5 skj. il. kr Fetsild- og småsildfisket. Tilførsel til hermetikikjfabrikkene: \ øre. - VeIS t ne s 27/7: I distrik t et er der l tiden fra 20. til 27. juli opfisket og solgt: 24 hl. småsild a kr til hermetikk, 5 hl. småsild il. kr. 0 til torvvare. - Kvantullsopgave hittil: 439 hl.,småsild til hermetikk, verdi kr , 42 hl. Isniåsild til agn, verdi kr. 887, 50 hl. 6må,sild til torvvare og hj emmeforbruk, verdi kr. 430, 42 hl. fet,sild til agn. verdi kr M å l ø y: I tiden fra mai til utg angen av juli er der tilført fabrikkene skj. betegnet Isom blanding. Prisen var kr..40 pr. skj. og hele partie t 'eropfi.sket l Sogn og Fjordane. Ber gen: I tiden 23/7 til 3/8 er der tilfør,t kj. småsild fm Sogn og Fjordane. Pri,sen var for 447 skj. kr..25 og for 3593 skj. kr..50. Sta van g er: I uken 27/7 til 3/8 er der thført 370 skj. småsild fisket i Sogna.g Fjordane levert til kr..25 pr. Iskj. Sta van,g e r 5/8: I tiden /5 til 3/8 utgjør den samlede tilførsel tiil her:metikkfobrikkene i Stavanger: Brisling skj., småsild skj., blanding 3623 skj., mobsa skj. - For øieblikket er her ikke noget filske av brisling og småsild, hvad [or øvrig oftest.er tilfellet j august måned. - I Ryfylkefjordene er her adskillig av små mosisa. A v denne har der vært f.isket Hogen småpartier, som er anvendt t;il agn for ålefiskerue. Varenerennu noget for smmallende til hermcti~k. Seifisket. Lensmannen i Lyngen meddeler at der i 2. kvartal 935 8' opfisket i L Y n g,e n herred 2800 kg. sei, hv.orav 6400 kg. hengt, resten til hjemme~orbruk, i K å f j ord herred opfisket 7600 kg. Isei, hvomv 4800 kg. hengt, resten til hjemmeforbruk, :i Sør f j o T d herredopfisket 8000 kg. sei, hvorav 4000 kg. hengt, resten.til hjemmeforbruk. I Storfjord intet Isemske, I B jar k ø y er der i juli måned opfisket 2400 kg.!s('l hjemmeforbruk, prils 6 til 2 øre pr. kg. I H.i Il e IS ø y er der i juli,opfisket med snurpe-.og synkenot kg. sei, hvorav kg. hengt og Kg. saltet. I Tro III IS ø y s li n cl er der i juli opfi:sket 6200 kg. ~sei, hvorav 200 kg. hengt, resten hjemmeforbrukt.og torvlsolgt i Tromsø. Ialt er der nu anmeldt opfisk et i Troms fylke kg.!.sei, vorav kg: heng,t, 9000 kg. Isaltet og kg. til hjem:llleforbruk. - Lensmannen i Ve,g a på Helg'eland meddeler at deri juli måned er ophisket 2400 kg. sei, hvorav 8600 kg. hengt.og 3800 kg. til hje:mmel0rbruk. Lerusmannen i H a cl IS e l i Vesterålen meddeler a,l der i juli måned er opfsket kg. sei, som alt er hengt, pris 9 øre pr. kg. Len:smannen i D v e r - ber g i Vesterålen meddeler at der i juli måned er op Hsket kg. sei, som alt er hengt, pris 8 øre pr. kg. I V ær ø y og R ø is t er der i juli opfilsket 0000 kg. 6e,i. 80m alt er hengt, prils 8 øre pr. kg. I N e :S n aer der ialt opfi:sket kg. Isei, hvomv kg. hengt, resten solgt feflsk, pris 9 til 0 øre pr. kg. Ialt er der nu anmeldt opfi,skd i Nordand fylke kg. Isei, hvorav kg. hengt, kg. saltet, kg. iset for eksport og 0200 kg. til hjemmeforbruk. I B j ørn ø y lensmanllisdistrikt, som omfatter herredene Roan, Osen og Stoksund, er der i juli måned opfitsket kg, sei, hvorav hengt kg., saltet 5000 kg. og solgt fersk 7000 kg. Snurpenotfisket er foreløbig slutt, men!fisket drives fremdeles av småbåter. - De fleste snurpere har reist til

3 (~ 7 august 935 F IS K E T S O A N O 409 Finnmarken. - I Fillan,og Sandstad er der i juni og,juli opfi6ket 8000 kg. som er,solgt,fersk, pris 0 øre pr kg. tttsiktenefor fortsatt Iseifiske er bra. hlter der nu anmeldt npfi~ket i Sør-Trøndelag fylke kg. Isei, hvorav l'g. hengt og kg. saltet, resten hjemmeforbruk. KystmalueIlfisket med norske båter. Innbragt til: Ukefangst 27/7_3/8 Pris pr. kg. øre Total kg. ' Hvaler", Halden...,. o 9 00 Fredrikstad Onsøy Moss Soon.., Oslo og omegn Horten..., Holmsbo Vasser-Ferder,...,.,.., Stavern..,...,... ) Nevlunghavn Langesund... r Skåtøy ) Risør, Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal...., G8570 farsund... o Kirkehavn..., flekkefjord Åna-Sira Egersund Stavanger Kvitsøy...,..., Karmøy. o, Haugesund.. o o o Bergen... ) Måløy...,... 2) Ålesund...,..., fisket med garn kg. og med landnot kg. Av fangsten er iset for eksport forbrukt fersk innenlands, saltet flekket 40700, saltet rund 9950 og anvendt til hermetikk Beregnet verdi kr. l Dessuten er innbragt av svenske fartøier kg. ) 2 uker. 2) Juli måned. Meldinger om utlandets fiske, eksport m. v. Sardinfisket i Setubal. - L i os b o a 25/7: Efterat virksomheten ved eardinfabrikkene i Setubal-dilslriklet er gjenoptatt den l. f. Ill. efter utløpet av den obligatoriske 4-måneders drifts (shms, har det derværende vicekonsulat,innberettet at sardinfisket i fønste halvdel av juni utbragte 2897 kurver mot I3varende kasser hermehsk vare. - Den -gjennemsnittlige pris for den ilandbragte,råvare oplyses i samme tidsrum å ha dreiet sig om Esc. 8 pr. kurv. ::WakrelUisI{et ved Skagen 3/7: Ukefangst bunngarnsmakrell 90:20 sneis ISt0', 490 snes mellemstor, 805 kasser Soiå, dorg 565 t-'nes; middelpriis 250/90/,550/2;2,5. - 6~8: Uk.:efanglst bunngarns makrell 8500 snesslor, 2500 snes mellemstor, 25 kasser 'små, dorg 20 snes; middelprls 305/:95/425/275. Det islandske sildefiske til 3/8: Saltet 2064 tønner, matjes 372, krydret 286,2, sukkersaltet 565, anderled8ls ;spe,sialbehandlet 646 tønner, t.hsammen 9849 tønner mot 690'32 tønner ifjo,r. Fabrikksild iår hl. mot hl. iifjor. Det portugisisl{e sardinfiske. - L:i El b o a 26/7: Ifølge den offisielle månedsstatistikk utgjorde utbyttet av det portugisiske ~ardinfiske i mar's d. å kg. til en antatt verdi av es,cudos. Det skotske sild,etiske. Ialt i tiden /_27/7 935 efter "Fishery Boards" opg ave. Sted Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr. 935 I I I 934 Vinterfisket ialt I (I jan.-3 mars) Sommerfisket fra l april: Northumberland Eyemouth l Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie C Wick Resten av østkysten..., Orkney Shetland Stornoway Barra l 56 Resten av Vestkysten (ex Firth of Clyde) Glasgow.~ Sommerfisket ialt ~- ~ Vinter- og som merfisket ialt Klippfisk- og tørrliskmarkedet. Markedsmeldinget. L i IS b o a 24/7: I tilslutning til legalsjonerus felegrafiske inn~ beretning av idag meddeles følgende vedrørende; klippfi~kmarkedet i Portugal i. halvdel av juli d. å.: - Import, nyfundlandsk 09 tonn, tysk 20, ialt 229 tonn; beholdning, norsk 50 tonn, nyfundlandsk 09, ialt 59 tonn. - Pri.ser pr. 60 ks. hil. fra lager, fortollet, norsk Esc. 228/263, nyfundlandsk 90/ Omsetningen fra importørlagrene var i halvmåneden meget livlig, nemlig ca bil. - Den første norske nyfisk -,som ankom per»san Mi gue«, 50'00 bli. blev hurtig vekkrevet, og de 0000 bl. nmskfisk 80m ankom -for en ukes tid siden per }Segovia«får også en god avsetning. - Gremio har ytterligere kjøpt 5000 bli. norskfisk for juli-skibning, og disse ventes hertil omkriing månedskiftet. - ne,før omtalte bl.. island:sfisk ankommer i 2 -skibninger, den første omkring slutten av denne måned, og 2nen Iskibning omkring 6. august. - Utenom 'ovennevnte innkjøp,er der optil idag intet kontrahert. Da man med den allerede kjøpte fisk vil være dekket til, langt ut i august, er det tvilsomt at noget nevneverdig kvantum vil bli kjøpt av herværende Gremioi den nærmeste d'rellltid. - P o I' t o 24/7: Import, nyfundlandsk 436. tonn, skotsk 302, tysk 32, ialt 870 tonn. Beholdning, norsk 64 tonn, nyfundlandsk 469, andre sorter 527: ialt 060 tonn. - Priser pr. 60

4 40 FIS K ETS kg. fortollet, nyfundlandsk, Jstor nr. (ny), Esc. 3,0 $,od, slor, nr. 2 (ny), 280 $ 00, mindre kvaliteter ,0 $ DO; islandsk, ren Esc. 25 $00 tysk 97 $ OD skotsk 2,02 $ Oportomarkødet :fortsetter meg-et fast, og de nuværende beholdninger vil bare rekke til for en ukes konsum.- Der er nettopankommet nok,0 000 cwts. nyfundlandsfi:sk, og der er ytterligere kontrahert 5,0 000 cwtls. derfra for skibninger fremover. - I den nær'" meste fremtid er venlend,e til Porto 2000,0 bil. iislandsfisk. - Fra Norge er der,fremdeles intet kjøpt.. S a o P a u l o 9/7: Ankommet fra England 835 hele og 00 halve kasser. Ingen,andre tilførsler. - Lokale priser uforandret. Meget liten omsetning. Priser ci!.: Norsk, Imperial 4/, Regular 39/, 'engelsk Special 38/39, Superior 36/37, sei 4/5, islandsk 37 J!. Bue no s A i re s 3/8: KlippfisktHførsel siden 3. juli 3,00,0 kasser, derav Iskotsk 9,00, beholdninger 45,00., pris 4 papirpesos, ingen,efterspørsel. L i is b o a 4/8: Porlo import norsk 30 tonn,,islandsk 200, nyfundlandsk 477, tysk 9, beholdninger 27. juli, norsk 30, nyfundlandsk 69, andre 46, priser nyfundlandsk, storførste 3,0 esc.,storannen 280, mindre 225, iislandskennu ubeslemt, men sannsynlig omkring 230. Tar ra g o n a 5/'7: I tiden fra. juli til idag er der tilført kg. klippfisk IiSlandi'a Færø. Beholdniingene er redusert til 2000 kg. klippfisk Ilslandia Færø som noteres i Pesetas 00/,06 pr. 50 kg. og 200 kg. norsk klippfisk, som noteres i Pesetas 96f!00 'pr. 50 kg. Ham bur g. - I uken 26/7 til 8 ankom fra Norge 89 kasser klippfisk og 732 kolli stokkfisk, fra Danmark 20 kasser klippfisk. Ferskfiøkmarkedet. Lo n don 30/8: Ca. 300 kasser norsk fisk, pris flyndre 7/-9l, :kveite 8/'-2/ Lo n don 3/i7: Ca. 300 kasser nofisk fisk, priis flyndre 7/-9/, kveite 8/'-3/. L,o n don 6!B: Ca. 50 kaslser norskf.isk, 'Pris flyndre 8/ -9/, kveile 0/'-4/., New c a IS,t l'e. - Torsdag 8, fredag 2/8: Pris flyndre 9/-D/', kveite 8/-2 New c a sti e. - Mandag 29/7: Pris flyndre 8-9fi, kveite 7/-2/, tirsdag 30/7, pris flyndr'e 8/ -0/, kveite 7f.6-2/'. New c as tie. -~ Mandag 5/8, tlir'sdag 6/8, pris flyndre 9-0Jl, kveile 8/-. Ham bur gal t ona. - Fei skf i s k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken 28/7 til 2/8 ialt 356,00 pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, blev følgende:i U~emengde I Fiskesort I-TirSdag 3,0/7 Fredag 3/8 l pund 30,0,0 7,0,0,0 4,0,0,0 00,0 4,00 Hyse, stor.... stormiddels.... middels og små. Kveite, stor.... middels ~...:'7. smårniddels og små.... Håbrand.... små.... Steinbit.... Bergflyndre, stor.... smårniddels Flyndre, stor CO ,0-7 2,0-23 / /2-29 / /2 4,0-54 3, o A N O 7 aug ust 935 Fe r s k s i l d. Ukens tilførsel fra Norge var 6373 halve kasser j'ersk sild. På grunn av de 'avtagende tilførsler av norsk smæshd, steg prisen nogetog lå mellem 7.og 8~ pfennig pr. pund. Den tyske marineringisindustri har forøvrig nu rikelig tilgang på tylsk t rål.s ild, som omsettes til priser mellem 6 og 0 pfennig, efter kvalitet og størrelse. Det tyske trålfiske foregår ennu i den nordl;ige del av Nordsjøen (Fladengrund), llc>ds kun enkelte ennu gjelder den såkalte gattsild. Ha bur g 6/:8: D/s»Lynx~,»Kong Dag«,»Bon~, 2000 pund hyse, stor 50-66Yt pfennig pundet, s,t.ormiddes 50-60, småmiddels 40, små 25-30, 8000' kveile, stor uten hode 56-75, middels 70-90, småmiddels 60-70, 5000 håbrand uten hode 30-32, 300 bergflyndre, stor 5-63, middels 42. C u x h a ven. Uken 25 til 3. juli bragte ialt pund fersk fisk.og sild pr. 36 dampere. Derav var ' pund nordsjøvare pr. 28 dampere og 7,08500 pund 'islandsvare pr. S dampere. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund. - Sjøtunge I 9-66, piggvar 70-8, kveite 43-09, rødspette 20-49, bergflyndre 24-55,hyse til stekning 6-, islandshyse I 20-36, Il 20-37, hvitting 5-0, nordsjøtorsk 3-25, islandstorsk 8-20 lange 9-5, makrell 9-4, uer 8-9Yt, sei 8-ft, sild 6-9. W ese r m ti n d e. - Uken 26/7 til /8 bragte ialt 22,0,0 0,00 pund fersk fi,skog Isild pr. 30' nordtsjødampere og 24 islandsdampere. Derav var 943,0 000 pund nordsjøvare og 2 77,0 000 pund islandsvme. - Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund. - Nordsjøvare: Sild 5-9, makrell 3-6, hvitting 4-7, hyse I 40-55, Il 35-45, III 28-32, torsk I 20-25, Il 20-23, III,0-5, sei Islandsvare : Hyse I 30-40, Il 30-40, III 22-32, torsk I 7-22, Il 5-20, III 2-7, sei 8-0, uer 4-,0. Saltsildmarkedet. Ham b u rg. - TiUør.slene fra Norge i den forløpne uke bestod av 888 hele.og 3,05 halve tønner, visstnok vesentlig matjesbehandlet islandssild. Det antas at en stor del av tilførslen var transittvare. Prisene er gått noget tilbake fra,forrige uke, og antas å ligge omkring 29 mark for 2/2 tønner. Island6- monopolvare utby's fremdeles til ca. Rmk. 28 for / og 26 Rmk. f.or 2/2 tønner. - Lagrene <av skotsk sild,er ennu store. - I løpet av uken 26/7 til 8 ankom deslsutenfra Storbritannia 555 hele og 9903 halve tønner salt sild. Dan z i g 3/'8: I forløpne uke er der tilført fra Stornoway, Lerwick, Stronsay og Wick,737/ og 6982 tønner, samt fra Fras~f'burgh.og Wick 505/ og 075/2 tnr. Isild. - Sildefisket i Skottland er blitt mindre. Efterspørselen fra kontinentet er d'ortsatt livug.og skibningene følger Islag i slag; også skulde der gå ladninger av skotsk sild til Gøteborg og RevaL - Som følge av de ennu be,stående tollvanskeliigheter blir den herværende forretning meget hemmet. Allefmsendelser må nu gå over Gdynia for å fortohes' der,.og da først kan man videresende silden til b8lstemmesestedet :i Polen. Særlig godt efter ISpurt er Stornoway-matjes. Beholdningene her i er allerede knappe. - De herværende noleringerer steget noget og stiller,sig 80m følger (i zloty): a Slornoway large matjes 5, 6elected matjes 05, medium matjes 95, almindelige merker Stornoway large malje,s 2, selected matj,es 02, medium 92, Lerwick 'a large matles 98, Iselected matjes 88, medium 78 pr. 2/2 tønner. Videre noter,es: Beste smter Strolltsay og Wirk matfuus 80, matti8ls 73, small matties 67, beste sort Fraserlmrghog Peterhead matfulls 75.25, matties 69, små 'lahies 62.50, Str.onsay, crown-matties, juni-.g'altning63, do. juli-'salt ;n,ing67, bes~e Isort Shetland mat:fulls 73, matties 66 (alminde Uge merker er ~2 zloty billigere pr. tønne), 934 islandsk

5 7 august 935 FIS K ETS o A N O 4 matjes 55 zl. pr. l/il tønne, 59 zl. pr. 2/2 tnr., lortouetfritt bmle eller damper i Danzig. For skot,sk sild er nettovekten ~5 kilo og for.islandsk 05-0 kg. pr. tnr. N. AN ONISEN & BERGEN EXPORTFORRETNING Etablert Telegramadr.: "ANTONICO" - Telefoner: 3307,3897 ~OGN, TØ~FISK, SILD Tranmarkedet. Ham b u I' g. - I uken 267 til /8 ankom til Hamburg: Fra Norge 84 tønner, 35 kasser, 25 drums tran og 25 sekker herdet tran, fra Danmark 30 tønner,tran, fra Sverige 49 tønner tran, fra Marokko, Spania osv. 47 tønner tran, fra Storbritannia 53 tonner hvalolje, fra Island 364 tønner fiskeolje,fra Øslasia 300 tønner tran og 075 tønner fiskolje, 700 sekker herdet.fiskeolje. Anbudsinnbydelse Darnprnedisintran Italiensk statsinstitusjon søker anbud respektive kg absolutt førsteklasses dampmedisintran, garantert, kontrollert vitamininnhold 000 enheter A, 500 enheter B, internasjonal skala. Pris opgis c. i. f. Napoli, alternativt levert litograferte blikkbokser, 5 kg netto eller vanlige tønner. Lukkede anbud merket "F o l k e hel se" ledsaget av prøver med samme merke innleveres "Fiskets Gang"s redaksjon senest 4. august. har mottatt»getreidestelle«is kvoteopgave. Man kan antagelig gå ut fra at den valuta som tildeles for de andragender som innsendte i slutten av juli, ikke vil gå til fradrag på august måned. - På enkelt hold anslår man mengden av de andragender som ennu venter på sin avgjørelse i valutacentralen til ca sekker. Def'0rretninger som ligger til grunn fm disse dreier sig vesentlig 'Om vestlandsmel. N oget torskemel er således solgt til monopoletls pris, kr. 2.50, men det turde dreie sig 'Om be6kjedne poster. Her er stor interesse for.llordlandsrnei, som imidlertid neppe er li markedet ennu. De herværende importører regner visstnok med å kunne kjøpe vestlandsmel oglså til kr når der k'0mmer nogen nevneverdigproduksjon på markedet. - For fiskemelomsetningener der kommet den nye bestemmelse, at en utenlandsk eksportør ikke lenger kan selge silde- og Hskemel direkte til,importør i Tyskland. All import skal formidle.s aven agent ti en av havnebyene. Ennvidere er detf'0rbudt å belasleimportøren med meklerkurtage. Denne \skal bæres alene av den utenlandske eklsportør. - I uken 26/7 til /8 ankom til Hamburg: Fra Norge 800 hele og 300 halve sekker sildemel, fra Sverige 2830 hele,sekker fiskemel, fra Storbritannia 977 hele sekker fiskemel, ha Island 700 t'0nn, 70'00,sekker silde.mel, 2000 Isekker fiskemel,fra Spania, Marokk,o, Levanten 600 sekker fiskemel, fra Østasia 3400 sekker fiskemel, 5372 sekker s'ardinmel. Diverse fiskevarer. I: Ham bur g. - I uken 26/7 til /8 ankom til Hamburg: Fra Norge 4497 kasser her:met:ikk, 9 kolli røket sild, 37 kalsser hummer, 20 kalsser laks, 7 fat Isaltet bdsling, 00 tønner rogn, fra Sverige 25 kasser hermetikk. Ifra Storbritannia 43 kolli fersk fisk, 8 kolli hermtikk, fra!nederland 92 kolli sardeller, fra Marokko, Spania og Levanten 6204 kasser sardiner, 20 kals>ser ansjos, fra U. S. A. 2 tønner lalæ, fra Kanada 50 kasser hermetisk hummer, fra Bmsilia 246 kaslser hermetikk, 857 kasser sardiner. Ant w e r pen /8: I denne uke ankom 6 kasser fersk fisk, 2 kalsser salt ti,sk og 66 tønner Isalt sild. Oljemarkedet i den spansl{e provinsen. Tar r a g 'O n a 5l7: Marked,s'situasjonen f.ortsetter å holde sig fa,stog der notems f'0r:»ei Tipo Extra Virgen Especial Para COlliservas«P8ISetals 20 pr. 00 kg. Salgscentralen, Stavanger Post og telegr.adr.: Salgscentralen - Telefoner: 44, 45, 46 Sildemel - Sildolje - TOl'skemll Sild- og liskemelmarkedet. II am bur g. - I siste halvdel av forrige måned opgav importørene sine importbehov av,silde-og Hskemel til»reichsstelle fur Getreide«'Og har nu efterhvert fått opgitt de mengder ;som de kan regne å få valuta tillatelse for. Av de andragender eom på grunnlag herav,er innsendt, er såvidt vites ennu ingen brsvart; men man venter hver dag åfå valuiabevilgningene. På den annen side erfareis det 'at en del av de ISli,ste andragender er avislått, antagelig enten fordi vedkommende importør,har søkt om et større kvantum enn det S'0m var tildelt ham av ;;Getreidestelle«eller på grunn av,formell reil ved andra,gen det,f. eks. fordi importøren ikke har inn.sendt sitt andragende innen den foreskrevne friest av 48 timer efter at han Skfb laster. - M/S»Segovia«beregnes å laste i Bergen 0. august for: Nord-Spania (ewskl. Vigo) og Oporto. M/S»San Miguel«beregnes å laste i Bergen 0.august for: Vigo, LisIsabon, Valencia, Barcelona og Marseille. S/IS»Santa Cruz«beregneis å laste i.bergen ira 8. august med avgang 3. august for Vest-Italia (eksl. Sicilia). SIS»8an Lucar«beregnes å laste i Bergen fra 2. august med avgang 4. august for Sevilla, Cadiz, Sicilia og Øst-Italia. Den Norske l\hddelhavslinje. D/8 Spanskelinjen AlS Hvorfor lønner det sig å avertere i "Fiskets Gang"? Fordi >Fiskets Gang< hver uke inneholder et fond 8 oplysninger om fisket og fiskemarkedet innen- og utenlands, som fiskeribedriftens utøvere daglig har bruk for. Bladet kommer derfor alltid å ligge lor hånden og en annollh faller lett iuinen~.

6 42 FIS K ETS o A N O 7 august 935 BODØ A/L KJØlELAGRET BODØ Telegramadresse : K i ø I e I a gre t Telefoner: Formannen nr. 2 O 2 Disponenten " 2 2 Anlegget, Valen,,3 3 6 Bodø Fryseri & Kjølelager A.s Bodø Telegr. Telef.: Kjøleboder for klippfisk ~agnar Schjøtberg, Bodin pr. Bodø Klippfisk, Saltfisk, Sild, Tran, Rogn Agnfryseri - Kjølelager Telegramadresse:,,~AGNAR" Dragøy & Torgersen Innkjøp og eksport av fersk fisk Utsalg Falekodden dampskibskaien - Telefon 42, privat 588 Gros. Hunstad & lng. Næss Entreprenørforretning, Bodø Telefon 379 Bygning av K-I0LELAGER Saltens Dampskibsselskap BODØ A.S KLIPPFISKEKSPORT Eksport av alle sorter KlippfisK Telegr.adr. Bodøklipp Telefon 220 Erling Sannes NEM AK' Q Soiarol!e, Lysolje Jl () Smøroljer Vand leveres H. Sundems Bokhandel S..I0KARTER Fiskeseddelbøker REnNH. LIND, Bodø Sild og Fiskforretning. lager av Salt og Tander. Tre!asUorretning Telefon 48,5 - Telegramadr. Lind Nordlands Privatbank, Boc:lø AKT lek A P I T A L., RES E RV E FON D REG U LER ING S FON D Overrettssakfører Roald.'ngell BODØ (Advokat Harald AngelIs tidligere forretning) Telefon: Kontoret 30 TRONDHEIM Nordenfjeldske Blikinduslri nat7e~~tj~ Alle arter blikemballage Telefoner: Fabri~n 5067k, privat Telegramadresse: Blikindustri Arne SmIller " Co. Il.s Trondheim Fisk - Sild - Laks - Eksport T elegr~mndresse : "A r nes e o co - Telefoner: 3 o 5 8, A.s Norsk Manillaindustri, Trondheim Alt i Mani/la Silol Kokus AKT les E L SKAP E T Disponent Johs, A. Jacobsen Det Norske Fiskefilet Kompani i;i:~:~~dke:~;~r!o~33kjst DISp. pnvat 462 Specialitet: Hurtigfrosset skinn og benfri fiskefilet Afs Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT I STAALTAUG BLIKKEMBALLASJE Blank og dekorert HERMETIKKEMBALLASJE KLIPPFISKEMBALLASJE SILDB0TTER etc. Innhent priser. Forslag til dekorasjoner utarbeides AKTIESELSKAPET NORSK aøttefabrik hvori er optau A.S TRONDHEIM BLIKEMBALLAGEFABRIK og A.S NORSK RADIATORFABRIK, Trondheim MANDAL MOTOR-NYTT "Marna Diesel" System Acro, Råoljemotor fabrikert av Mandals Motorfabrik. 5-7 HK. Patentert i inn- og utland. Ingen opfyringsapparater. Ingen tenningsapparater. Starter momentant. Like god forbrenning såvel ved full kraft som ved tomgnng. Forbruk av råolje og smøreolje ved normal gang ea. 3 øre pr. HK./time, Ved tomgang cr det hele forbruk kun ea. 2 øre pr. time. Ca besparelse i forhold til opfyringsmotor (Semi-Diesel) av samme størrelse. MANDALS MOTORFABRIK - J. Klemsdal A.s Mandals Spiker- og Staaltaugfabril< MANDAL Specialgalvanisert slåltaug for sklbs- og fiskeribruk AVERTER i, FISKERIDIREKTØRENS O P L Y S N I NOS B L A D FOR FIS K E RI ENE.

7 7 august 935 FIS K E TS o A N O 43 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. Noteringene gjelder de prls:~r hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. Bergen. 26;7 7/8 Bergen (forts.) Kr.sund N. 26/7 2/8 Tran: K:r. Kc 26/7 2/8 Tran: Kr. Kr.' Ukl. damp. nordl., pr. tn Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. Do. finnm. dampet pr. tn Danskfisk, sto~....pr. tn Do. seidamp, lma lys, pr. tn.. sma Fmnm. pr. tn.... lma koldkl. damp., pr. kg Sei: Bruntran pr. kg / Blank industriell Prima storsei pr. vekt... Ro g n: Brunbl. industriell, pl. kg " middelsei... lste sort eksport-. Bruntran, pr. kg Afrikasei... 50/60 pakket pr. tn Pressetran, bunnklar, brun- Do /50 2nen do. do. pr. tn blank, pr. I<g O 33 Do /40 ~dje do. do. pr. tn Do. mørk, bunnklar, pr. kg Bro s mer flekket prima Nordmørs samfengt stavfyldt ~o. n:ørk, uklar, pr. kg.. 0.6/ /0.20 I pr. 20 kg~...'....' tønne.... Pl~ghatran pr. kg runde, prima... L~fots do."... _ H~b:anr:tran Hy ser: SIl d o l J e pr. kg / /0.29 HakJernngtran Prima vårhyse 30/50 I K l i P P fis k: Lys s~lolj~ / /0.39 do. do.. : : : : :: 50/60 Nordmørs... t I Lys sildolje / (0.30 Afrikahyser, 20/ Lofots skibningstørr pr. 20 kg.f 9. 90,lO 9.90/0 Mørk do do. 30/ Brosme pr. 20 kg / /7.40 do. 40/ La~ge, pr. 20 kg / /9.40 Le n g er: Sel, pr. 20 kg '- Skruelenger, pr. 20 kg..... S a l tf is k: Rogn: Iste sort, pr. eksportfylt tn nen sort -" dje sort " 29.- Samf., påfylt tn.... Run d fis k: Usort. lofots, pr. 20 kg. '... Do. helgel., pr. 20 kg~.,.. Tynn vestre, holl, pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg.. Bremer, pr. 20 kg Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg. Do. do., små, pr. 20 kg. Do. undermåls pr. 20 kg. Lubb, pr..20 kg Høstrundfisk, pr. 20 l<g.... Afrika rundfisk, 20/40,20 kg. Do. Do. 30/50, pr. 20 kg. Do. Do. 50/70, pr. 20 kg. Usort. fimim., pr. 20 kg... finnm., -200 gr., pr. 20 kg. Finnm., gr. pr. 20 kg. Do gr., pr. 20 kg. Do. over 700 gr., pr. 20 kg. T it l i g: Hollender, pr. 20 kg.... Bremer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. vekt.... Vekkerfisk. o o Høkkerfisk Bjerkelenger pr 20 kg Nordmørs\l t t l 28 -.' Lofots J ever ørrep ass. KlIppfIsk:. 7/ FERSKFISKEN fra NEWCASTLE til LONDON og innlandsbyene sendes hurtigst - tryggest - best med JERNBANEN London & North Eastern Raiiway Skriv: L. N. E. R. - på følgebrevet Generalagenter : INTERSPED A.S (Johannes Borge), Bergen _ lste sort. lof., pr. 20 kg... F~nnmar~s samfengt pr. 20 kg. Finnm. fob.lastepl. BJørnøyfIsk fob. Tromsø /5.- F - t. d U t t - Islandsk. norskfanget pr. 20kg. e Sl.. no er. Tør r fis k: ~ StorsIld: ma storsei 50/60 pr k ,45 ~~sportpakket pr. 0 kg... Do middels~i 40/50 p;. k~.:: Ilskepakket, rund pr. 80 kg. Do. småsei 0.45, do Ålesund. 26/7 2/8 Tran: Kr. Kr. Ukl. damptran, Søndmørs og Nordlands pr. tn Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg Sildolje efter kval. pr. kg. 0.22/ /0.30 Seltran do. pr. kg. max. Ofo Ffa / /0.39 Håkjerringtran pr. kg.,. 0.36/ /0.37 Rogn: Iste sort eksportpk. pr. tn. 2nen sort do. pr. tn.... 3dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg.} _ Haugesund 25/6 5,7 Vars., eksportpk., ganet, 0 Kr. Kr. kg Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn.... Do., eksp.pk., ganet, 5 kg Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. 6.'- 6.- Do. renflekket 20 kg Vårsild, fiskepk. pr. (85 kg.) Storsild, fiskepakket (85 kg.) Do., eksportpakket, ganet 5 39 _ 39 _I kg. mindre merker f. o. b '- 35'- Do., do. 0 kg., pr. tn Do., flekket 20 kg Do., renflekket 20 kg.... Do., rund.... Fetsild, notsild 0/2/4 stk. 9.80/0 0.- pr. kg., fiskepakket tn... Lofots, pr. 20 kg Sildolje: Lange pr. 20 kg Brosme pr. 20 kg..... ~ Sei pr. 20 kg.....,... Saltfisk: Islandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.... Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg.. Nordlands, Finnm.... fob. fiskeplass Lofots, fob fiskeplass.... Sunnmørs torsk..., Sei, pr. kg.~...,,.. Pre s se fis k (ks. a 00 kg.) beretninger etc. - Presset lange, pr. kg Rotskj ær: Sei, samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel -,, S i Id. Storsild, påpakket til 90 kg. Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg / /0.26 Sildemel, pr. 00 kg.... Oplysningsbureau Schimmelpfeng (Auskunftei W. Schimmelpfeng) besørger: Kreditoplysninger på inn- og utland. Adresser, representanter, markeds Inkasso overalt. 64 egne kontorer i Europa. Kontor for Norge: Oslo, Grensen 6 (telefon 0363). Telegrarnadresse: Schimmelpfeng Oslo. A.s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 2 Storsild. eksp.-pakket 0 kg. pr. tn /4 3/4 BERGEN KODAK-DEPOT Vårsild pr. tn. il 0 kg.....i'!l Islandssild pr. kg.... Kino-, Lysbilled-utstyr I,{fo

8 44 FIS K ETS o A N O 7 august 935 Tromsø sildemel~ AKTIESELSKAPET TROMSØ og tranfabrik Telegramadresse: Rye - Telefon 600 SILDMEL - SILDOLJE - SELTRAN 'Cromsø Dagblad fgr Nord-Norge DRAGØV & TORGERSEN er den mest utbredte avis i Troms og Finnmark fylker Telefoner: 53-6 Telegram adr. : "Dragøytorgersen" Eksport av all slags fersk FISK og SILD Specialitet: KVEITE - FLYNDRE - LAX A.s Jøvik sildolje- & kraftforfabrik Telegr.adr.: Sild, Tromsø - Rikstelefon 309 Sildolje. sildmel. - Petroleum smøreoljer. kull. vann for sild leverandører. dampbarkeri og nothjell A.s Tromsøens Olje- og Sildemelfabrik Telegramadresse.Olje" - Telefoner: 359 og 503 Produk&jon av Sildolje, Sildemel, Seltran, Selkjøtt,.. mel, Levermel, Torskemel Leverer SOLAR.OLJE fra. tank Als KARL K. FJØRTOFT FERSKFISKEKSPORT Telegramadresse: Karltoft- Telefoner: Kontor 96, Karl Fjørtoft privat 49 Troms Fylkes Dampskibsselskab Telegr.adr.: "Dampskibskontor", Tromsø Lokalruter i Troms Fylke og tilsluttende distrikter i Nordland Fylke. Eget kjølelager i Tromsø. Hurtigrute Lødingen-Tromsø i korresp. med DIS "Nord-Norge" A.s Tromsø Skibsverft & elektr. Verksted Telegr.adr.: Skibsverftet - Telefon nr. 0 og 424, privat 88 Utfører enhver art av skibsreparasjoner for saavel træ som staalskibe. - Jern og Metalstøperi. - Elektrisk Sveisning T. Pellersen-Kilvcer Telefon Telegr.adr.: "Kil vær" Indkjøp av alle sorter fersk og saltet Fisk og Sild Export av Ferskfisk - specialitet Kveite og Flyndre Nordnorsk Oljeselskap- og Fiskemelindustri % Telegr.adr.: "Nordolje" - Telefoner: 68 og- 55 Sildolje. Selolje. Sildemel. Torskemel. Levermel Importstasjon for brendselolje Moderne bunkringsstasjon Leverer lys russisk Solarolje Smøreoljer, Kull og Vann Filtreringsanlegg. Dampbarken og Nothjell Tromsøsundets Sparebank Oprettet 904 Kontor: Troms Eget fond : Kr Forvaltningskapital: Ei millioner kroner Otto H O l S ø Telefoner: ms n n e r Telegramadresse : Fraktholm Maeglerforretning - Befraktning Ferskfiskeksport - Dampskibsekspedisjon T el.adr. "Hilbert" Etablert 888 Hilbert Johannesen Als Sild-, Fisk- og Isforretning Rikstelefon 43 Privat 3 ø I I{. Moldenæs' Handelsskole Tronlsø (Godkjent av Departementet) Høiesteretlsadvokat BIRGER MOTZFELDT Tromsø Norsk Arbeidsgiverforenings distriktssekretær for Nord-Norge HAMMERFEST Finnmark Fylkesrederi Telegramadresse : Fylkesrederiet, Hammerfest Underholder den lokale statsunderstøuede post- og passasjerforbindelse j Finnmark G. Robertson, Hammerfest Etabl. 835 Telefon nr. 2 Telegr.adr: Robertson Eksport av Stokfisk, Sælskind, Tran. Arktiske ekspedisjoner. Hammerfest Bunkerdepot A.s Telegr.adr. : J! Bunkers" Kull - Koks - Cinders Automatisk vekt - Bunkers til enhver tid KABELVAG Vaagan Sparebank KABELVAAG J. O. Liland, Kabelvåg o Disponent: G. Robertson Teleg-ramadr.: Liland Telefon nr. 8 Skibshandel og fiskeredskaper Innkjøp og forhandling av alle~slags fiskeprodukter Idar C. Pedersen, Kabelvåg Telegramadresse :,,Idar". Tørrfisk, Saltfisk, Tran, Rogn Engelsk mål og vekt omgjort til norsk. pund = 0,454 kg. cwt. = 50,8 kg. stone = 6,35 kg. cran = 70,47 liter. gallon = 4,54 liter. tonn = 06 kg. barre! = 2,2 liter. Vektbetegnelse for klippfisk omregnet i kg. kvinta! = 50 kilo i Spania og Italia = 60 i Portugal = 50,8" i NyfundJand = 00 i Frankrike " kasse = 45 kilo netto i Havana = 58 -,,- i Brazil. = 4 -,,- i La Plata Abonner på "Fiskets Gang"

9 august 935 FISK'ETS o A N O 45 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari 30/7 I 3/7 Oslo: I kr. : kr. r., 2) R. M Clearing mk Reise-mk. '" Fres Sv. kr D. kr Gylden ,50 Sw.frcs Dollar t Belga. '" F. mark Pesetas I lire do. dear Czck. kr st kr. l) Montreal østerr. kr. I ) 3) I Polske zloty I I /8 2/8 3/8 5/8 I kr. I kr. I kr. I kr. kr ' t S) t 4.03~ 4.03t ) I 3) I 3) ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tillegg til den noterte kurs l promille - minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert. Oljemarkedet. - Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 28 februar 935 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0., 0.5 /2 og 0.7 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Water White. For Shell Dieselolje 0.. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje og Dieselolje levert i løs vekt fra Skarholmen 0 øre kg....;- /2 øre. - Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk og sild til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Flyndre.... Kveite.... Hyse...,.... Torsk.... Lysing...,.... Piggvar og slettvar.... Pigghå.... Skafe og rokke.... Makrell.... Rogn.... Våtsaltet fisk.... Annen.... Eksport i uken 22/7_27/7 35 Kg III Total fra 3h /7 35 Kg. l l Lever.. "... 'I~~; I 7 ~:: 7 ~ :;~ ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Vekten er beregnet brutto med undtagelse av den fisk og sild som sendes fra Bergen til utlandet. Stasjoner Til innlandet Trondheim: kg. 2/7 27/7 ialt 9020 Sild : Fisk Bergen: 2/7_27/7 ialt Sild.... Fisk.... Anda/snes: 2/7 _27/7 ialt Sild.... Fisk.., Narvik: 2/7_27/7 ialt Sild..... Fisk.... Til utlandet Oslo Fo~- I Sye- I Italia øvng nge I Tyskland kg. kg ' I ~ ) Herav 220 kg fisk til Danmark. Ialt kg. kg. kg ) ) eO Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 2 / /7 ~'/7 25/7 28/7 I I Tils. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre..., ~yse... I Slld Annen fisk Hummer, Krabbe Hvalkjøtt Laks I 9350 Makrell Tils Fisl{einniørselen til Oslo. - Innførselen av fedsk og sahet: fisk til Oslo sjøtousted i uken,28. juli til 3. august 935: Danmark fersl\: makrell til verdi kr Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of f'isheries. Bergen. Nor w e g fan Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisherles now being -carrled on, from the beginning of the year 935 e. August 3rd. Mackerel (tons) landed 4943, exported in ice 055, to canning factories 320, saltet 5.

10 Vårsild Tollsted':l l~lui.':::>llu ~)I{iln~t sih~ Egersund... l 5J tru , 6007 scnn Hi\HlIil tui. Rogra f~ljr.ys~< 9O GOl) Stavanger 3 ). " _.- I i Kopervik 5 ). 'I i - I - II Skuden"shavn" ! -.:, _. 394 l \ - Haugesund 5 ) I [ 2556! I - [ 665: I i o Bergen 6 ) ) i i , '98 i i! B!'ull ~å" 2 3\ ,':549 I -- \ o Fl?rø I - i I --.- ~. - \ -- I -,- - Maløy7) ~~~~~? : : 2 8r~ ~ C~~ j ~: ; - I - [ 250;) - I I i 97.. : S.?20; ~,~44 97 r~~ ~.. ~ ~ 79; l ~~ I 933 Kr.sund N.S) ' !. -! , I Trondheim , 80, i : I ;- - I. 2 Bodø [ 50 - I I.50, I _. Svolvær... \ I )0: 240 l 730 i 99 Tromsø 4 )... I 7253\ , I I I : - I I Vardø..., -, - - I 72339,' - 260, ! I I - 4 I' l 260 ] 800 I ! l-i. - - I. Andre lo ) : : - - i -' - -~ Ialt I' -32: , ,,) ', , ! i 2& 69: '~)438 ;! 3 275i 8 646! I uken 44 I 506 I 359 i 359, i 4380; 2250 i J 4233; I 49 Tolisteder Herdet Hval Sel. I Silde-I Sild Sild I Ma- I Ma- laks I hvalolje olje olje I' olje I fersk r.9kt I krl~l\ I' tnr. tnr. tm. lm. - I levende å} Armen i Hummer Re'{sr' Fisk l' Fisk Siide- I F'isl(emel I Guano Selskinn Hfmne!ikk fersk I 'saltet saltet mel!ievermel I J. le sa e ers <. I fisk I l{g. kg. k J I tonn tonn kg" l<g ks. g. I tnfo I kg. kg. kg. tonn I g. [l. tm. I tonn Kr.sand S... [ - I - - I I 'loe> \:) I I. I' Egersund. l - I 350, 2530, i i I 354, Stavan&er 3 ). ' I , 6960 I Kopervlk 5 ).. I I , i i ! Skudeneshavn i 957 Il f - I Haugesund 5) I I Bergeno) ! I Måløy 7) i l 080] 35! 8405 l 858 ' Ålesund 7 ) I I' [' Molde 20 ) I Kr.sund N.8) l 603 I I 62,' \ Trondheim : ~49' 36 ~ Bodø 'I I 470\ 5 Svc.lvær I Tromsø 4) I I 5444 Hammerfest 9 ) i - I I - I I 95 Vardø I 28: X~~:=,:;):::.', ') _ ~g IgJ~ 790(j _ 3~~ 5475 I _ - I 26 [ '~G39_-")96_"')!_L ~ 233 0~56 320/ 7806/ I 738' l l~i22:~!~~ 292 \~~ ~~ I uken i i I I I 22 i 42) ) 658 tm. stearin, 53 tm. grakse. 853 tnr. hvaloljefettsyre, 50 tm. bottlenosetrat:j, 2 tm. kveiteolje, 49 tnr. pressetran. 2) Herav kg. finnmarks og kg. lofots. 3) 26 tnr. ansi os kg. hvalkjøttmel. 4) Herav.07 tnr. utenlandsk. 5) 224 tm. sildemelke. 088 tm. eddikbehandlet sild, 29 tdr. krydret islandssild, 2940 kg. haifinner. 6) 54 tm. nordsjøsild, 978 tm. stearin. 'il) l 583 tnr. stearin, tn. kveitetran. 8) 92 tm. pigghåtran tnr. industriell tran, 755 kg. fiskelever kg. sunnmaver. 9) Fra Fredrikstad. 0) 5070 tm. hvaloljefettsyre fra Fredrikstad, kg. japansk sardinmel, 73 ~8 kg. hvalmel og 990 tnr. hvalbenmel fra Sandnes, kg. fersk brisling fra Drøbak og 8228 kg. do. fra Halden. ) Herav 76 tonn fra Sandnes, 294 tonn fra Harstad, 99 tonn fra Mandal. 2) Herav 373 tm. flekket fra Kopervik, 200 tm. krydret og 247 tm. flekket fra Haugesund, 3 tm. flekket fra Ålesund. 450 tm. krydret fra Molde, 2 tnr. flekket fra Bergen. 3) 85 fra Sandnes, 46 fra Mosjøen 4) 4866 kg. kveitelever, 255 tnr. fish oil, 05 kg. hvalrosshuder,,5 tm. lever og 500 kg. hvitfiskhuder. 5) 53 tdr. sildemelke. 6) kg, lodde og kg fersk sild til sildoljefabrikk Petsamo. 7) 8 tm. håtran. 8) Herav 8 tonn fra Narvik og 75 tonn fra Harstad. 9) 34 tm. loddeolje. 20) 06 kg. hvalbarder. 507 i I - Florø , 973 -,479 0i I OSI0) II I fkre\ fm'sk '--i---~--~-- Hammerfest 9 ) - ' ' Vadsø 6) - I I - I '- 00 : OSlOl)., '". i KLsand S.. 'I' 550 5t~'),U tri I.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg. fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972

SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 SÆRTRYKK FRA FISKETS GANG APRIL-JUNI 1972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 INNHOLD I. FISKE OG FANGST BESTEiUMELSER OM U T 0 VELSE A V FISKE OG FANGST Side Regulering av makrellfisket... 35 Forbud om snurpenotfiske

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mai 1937 n 28. årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post, anstalter og på Fiskeridirektørens kontor, Kr. 0.00 utenlands. Kun hvis

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 42 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 42/2017 Rapporten skrevet mandag 23.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2012

Melding om fisket uke 42/2012 Melding om fisket uke 42/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 19. oktober 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Bergen. Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Onsdag 30 juni 1937 fiskeridirektørens kontor.

Bergen. Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Onsdag 30 juni 1937 fiskeridirektørens kontor. ti Efterretningsblad for norsk fiskeribedriftt utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT 28. årg. kr. 6.0r.l pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do

Kristiansands Flskegarnsfabrik'Js..Do , o 472 S K t r ~ U A N U 29 august y34, ialt 22 62 (22), tørrifisk i uken 9, total 9600 ( 85), derav rundfisk henholdsvi6 093 544 (745), rolskjær 7 90 (366), sei 93 32 (2092), hyse 52 964 (67), annen

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 44/2017 Rapporten skrevet mandag 06.11.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer