fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket."

Transkript

1 fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket. Uken 4/820/8. Fe t s i l d,f i s k eter ennu smått i de vanlige distrikter i NordNorge. Der fiskes ennu hovedsageeg småsild til fabrikkvare, mens der er lite av den egentlige fetsild til handelsvare. Troms er satt nogen mindre no,tsteng. Nordland har sildefisket siden sesongens begynnelse vært yderst smått. Namdalen har der vært forholdsvis bra fiske enkelte steder. SørTrøndelag var fisket nærmest smått i siste uke. Bare småfangster i de aller fleste distrikter. Best i Aafjord, Fillan og Hevne. Br i s l ing f is k eter fremdeles smått overalt. Bare nogen småklatter ther og der. Man håper dog at brislingen kommer op igjen i september. K y.s t mak r el fis k e t. Notfisket for Kristiansand synes å bedres, men noget videre flekkning er ennu ikke kommet i gang, da prisene ligger naget høie ennu. de øvrige distrikter er forholdet omtrent det samme. Ukefangsten blev kg. makrell. B ank fis k e t var også i 8i,ste uke delvis hindret av mangel på agn. ULRCH & KETTLER Etableret 878 Hamburg 8 Te.adr. Kettlerul MPORT Torskemel, Sildemel, Hvalguano og Hvalbenmel. Offerter utbedes Bergen august 927 ANNONCEPRS: l ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr.2.00 ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Nr. 34 Wilhelm G. MUller Hamburg a m porterer alle sorter Torskemel, Sildemel, Hva/mel, Levermel, Tran Fetsildfisket. Offerter utbedes Telegramadr. : <tnitrogena:>. A. B. C. Code, 5th & 6th Ed. Korrespondance paa norsk Fangstmeldinger fra opsyn fylkesmenn, lensmenn, vrakere og spesiellt ansatte tellillgsmenn. Derav ~ Q) Til.!:<<J)... '0' Fylke alt set sildolje ::::'~~ 2 ~.~~ E< E';:: Cii >~. fabrikker....0 C Ul Ul C/) <J)t<!,c:... ~~ Finnmark... Troms Nordland _. NordTrøndelag SørTrøndelag ?350! 26.5 Møre Sogn og Fjordane Søndenfor ~~=_ Tils ~ kke opgi " ' " Tro m s 20/8. Sden forrige beretning stengt Torsken 385, optatt 35, hvorav 385 hermetikk, pris til sildolje, fabrikkpris 4.00, tilstede 6 landnotbruk, poser. "

2 364 fs KETS o ANG 24 august 927 N o l' d Trø n del a g. Otterøy 8/8: 000 notsild, solgt til hermetikk og saltning, pris kr. 7.OOkr. 0 pr., det meste saltet. Fiskeplas,ser: Strømmen, Husvik og Haakilan. NordTrøndelag. Fosnes 8/8: 660 notsild solgt til hermetikk og saltning, pris kr pr. _. Fiskeplasser: Tømmerviksundet og Brikselli. Forøvrig litt garnfiske kun til eget bruk for fiskerne. Nor d T l' ø n del a g. Nærøy 2/8: Siste 2 uker satt 40 mindre steng, optatt 3080, herav til snltning 245, pr~s 6.00l2.50. Tilvirket 900 handelsvare, merker 3 5streks. Til sildolje levert 935, pris Nor d T l' ø n del a g. nnerøy 20/8: Hittil opfisket 00 kasser småsild. S ø r T l' ø n del a g. Af jord 2:2/8: Opfisket 850 garnsid, alt er saltet handelsvare, kvaltet 45streks, pris 2,4. Mør e. Gjemnes 20/8: Opfisket 70' småsild, til hermetikk, pris, kr. 0. Kystmakrelfisket. :: Opfisket i sesongen til 20/8 27 (fjorårets korresponderende tau iparantes) : kg. ( ). Hvaler... Halden... Fr.stad... Onsøy... Moss... Oslo... Soon... Horten... Holmsbo... VasserFærder.... Fr.værn... Nevlunghavn... Langesund... Skåtøy... Risør... Arendal... Grimstad... Lillesand... Kr.sand S... Mandal... Farsund... Kirkehavn... Flekkefjord... Aensira o Egersund... Stavanger... Kopervik, Skudenes... Haugesund... Røvær... Espevær... '"... Fana... Bergen... Maaløy... Askvoll... Aalesund... '... Kristiansund... Trondhjem... Ukefangst 3/ 8 _2 /8 kg ' Priser. \ Totalfangst kr. kg G OAS OAS 30S Eftermelding for uken som endte 3/s: Langesund 600'0 kg. Maaløy 8000 kg. Av fangsten er kg. fisket med garn og kg. 'med not. Solgt fersk kg., iset. for eksport 58580, saltet flekket l kg., saltet rund og til hermetik kg. Værdi ca. kr Bankfisket. N or d l and. Værøy og Røst 30/76/8: Opfisket kveite 290'0 kg., flyndre 00, pris kveite , flyndre 0.40,alt iset, agnmangel. Deltagelse 58 fartøier og båter. N o l' d l and. Værøy og Røst 6/83/8: Opfisket kveite 2300 kg., pris 0.80l.00,,flyndre 700 kg., pris 0.40, sei 4000 kg., pris '0.08. Deltagelse 58 fartøier og båter. Mør e. Alesund og Borgund, 4/8,20/8: nnkommet 6 dampskiber og 303 motorlbåter fra fisket på bankene og 25 motorbåter, som har fisket med snurrevad, under land. Samlet fangst kg. fisk og 8'0 lever. Herav kg. norsk kveite, 2200 kg. islandsk kveite, 2000 kg. uer, kg. lange, kg. hlålange; kg. brosme, kg. torsk, kg. hyse, kg. skate, 2300 kg. reker og 3000 kg. annen fisk. set ah kveiten og skaten samt 0000 kg. torsk og 5000 kg. hyse. Saltet all lange og brosme og hengt kg. torsk. Priser kveite kr..00, islandskveite 0'.70, uer 0.50, lange og hyse 0.20, blålange 0.4, brosme 0.0, torsk 0.2, skate 0.9, reker 0.80 og. annen.fisk 0.25 r.samt for lever kr. 25 pr. Den samlete verdi kr Sel og hvalfangsten. A les u n d, 4/8,20/8: nnkommet fartøi fra shavet med 80'0,sel. Dorgemakrellfisket i Nordsjøen. nnkommet i sesongen til 20'/8 927 (fjorårets korresponderende tall iparantes) : 9 (3) fartøier med tils. 643 tnr. (587). K l' i sti ans and S., 4/820/8: nnkommet 7.svenske fartøier med tils. 532 tnr. flekket makrell. Pris samfengt vare kr. 4,5 pr. tn. il 9'2 kg. og 55, 45, 35 og 25 øre for størrelsen nr. 3, 4, 5 og 6. Fangstene på de enkelte fartøier faller gjennemsnittlig større enn. ifjor. ngen no'rske båter innkommet hittil iår (ifjor 3). Det norske sildefiske ved sland. Hjemført i sesongen til 20/8 27 (fjorårets korresponderende tall iparantes): tnr. (4990) norskfanget islandssild. A le.s u n d, 4/820'/8: nnkommet 3 fartøier med tils tnr. nor.skfang8lt islandssild. Dessuten er fra ovennevnte fartøiers fangst 'So'lgt 300 fersk på sland, pris kr pr. Esp e v ær, 4/820./8: nnkommet 2 fartøier med tus. 767 tnr. islandssild. S k u den e s h a v n, 4/820./8: nnkommet 9 fartøier med tils. 0 80,tnr. norskfanget islandssild. Herav 040 tnr. kryddersild. Disse fartøier har dessuten solgit på sland 4500 fersk sild til fahrikkvare. K l' i,s tan.s u n d N., 4/8 20/8: nnkommet fartøi med 800 tnr. norskfanget islandssild. Ber gen, 4/820./8: nnkommet fartøi med 975 tnr. saltet sild og 50.0 tur. kryddersild av norsk tilvirkning. Dessuten medbragtes600 tnr. sild saltet på s,land.

3 24 august 927 FS K E TS = O A_N O_ 365 Brisling og småsildfisket. Kar m ø y 3/8(W/8: Tilførsler til hermetikkfabr: Fra Hordaland brisling 30 skj. Å les u n d og Sun n mør e, 3/820/8: ngen tilførsler til hermetikkfabr. på grund av sildemangel. M å l ø y, 3/820/8. Tilførsler til hel~metildajbr.: Fra Sogn og Fjordane brisling 500 skj., pris kr Ber gen. Tilførsler til hermetikldabr. 4/820/8; Fra Møre småsild 3076 skj., pris kr..50 Sta van g e r,.3/820/8: Tliførsler til hermetlkkfabr.: Fra Hordaland brisling 64 skj., pris kr Fra Møre småsild 40 skj., pris kr..50. Fisket utenlands. Makrellfisket ved Skagen.»Fiskets Gang«s korrespondent i Skagen beretter 22/8: siste uke er fra bunngarn innbragt 3000 snes stor makrell til gjennemsnittspris.30 samt 2000 snes melemmakrell til gjennemsnittlig 0.20, ved dorgefiske innbragt 600 snes til gjennemsnittspris.20, i den første del av uken gikk størstedelen av fangsten til Norge, i de siste dager til Sverige. Det islandske sildefiske. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 7/8: ngen ned saltning snurpenotsild seneste dager, drivgarnsfisket ubetydelig, blekksprut blandt fangsten idag Siglufjord, antas bortjage silden. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 9/8: Voksende snurpenotfiske blandet kvalitet, mest fahrikksild, drivgarnsfiske ubetydelig. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 22/8: Mindre snurpenotfiske, ubetydelig drivgarnsfiske. Det islandske torskefiske. Fiskifjelag, Reykjavik, beretter 8/8: Torskefisket til 5/ kg. stor, små torsk, hyse, sei, total kg. beregnet fnllvirket vare mot ifjor og i 925. Del hollandske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter.9/8: landbragt i sesongen til /8: (Fjorårets korresponderende tall i pnrantes) 4036 tnr. (68877). Det tyske sildefiske. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/8: landbragt sild i sesongen til /8: (Fjorårets korresponderende tall iparantes) 6,423 tm. (4082). Prisene for tyrsk sild er fob. fiskerihavn Superior M, 75, Sortierte M. 70, Prima M. 58, Kleine M. 48 og Matjes M. 36 pr. td. Det nyfundlandske torskefiske,,~\ Generalkonsulatet, Montreal, beretter 23/8. Konsulatet,.\;:.;t. Joihn's, telegraferer: TOTskekvantum ilandibragt jan.juli (fjorårets korres:ponderende tall iparantes) kvintaler "Zi(~56 040), Labrado;: jan.juli: kvintaler (23500). Det skotske sildefiske. Konsulatet Leith beretter 23/8: Totalutbytte sommerfisket til 20/8: (Fjorå;ets ko~tesponderende tall i paran:tes): Optisket crans (788845), saltet 8256 tnr. (807 29), eksporterrt tnr, (55r4870). Det skotske sildefiske ialt i tiden 3 /8 Boards" opgave~ Sted efter "fishery Total fangst Saltet, ganet Eksportert crans tnr. tnr.! Vinterfisket ialt ( jan. 3 mars) 5287H Sommerfisket fra april: Northumberland Eyemouth distr Aberdeen,.., Peterhead fraserburgh Banff..., Buckie Wick Resten av 0stkysten Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten (ex firth Glasgow.~ Sommerfisket ialt Vinter og sommerfisket ialt , of Clyde) Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer leveret fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttrykk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Alesunds og Kristiansunds vedk. gjelder priser, hvortil omsetning har funnet sted. Bergen. 6/8 9/8 Tr an: Kr. Kr. Uklaret damptran, nordlands pr. tønne " finnmarks ø sei damptran ) ) Prima koldklaret damptran Råmedisin, nord!., uklaret.... Blank medisin, nord!..... Blank industriel Brunblank, medisin, nordlands.... pr. tn. do. industriel Bruntran, karblandet Pressetran, bunnklar... '.' Sildolje, lys Sildolje, mørk...,

4 366 FS K E T S O A N O 24 august 927 ~ Rogn: lste sort pr. eksportfylt tn den ",, dje " " Samfengt, fylt mellem bunnene pr. fn. Vårsild: Eksporfpakket pr. 0 kg.... fiskepakkef, rund.... slandssild.... ) Prima lys. Rundfisk: Usortert Lofots... 2/2.50 2/2.50 pr. vekt Usortert helgelands Tynn vestre, hollender Fyldig vestre hollender Amindelig hollender Bremer... 5/ Samfengt (italiener) Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ Usorteret finnmarks, over 200 gr... ;. Finnmarks, gr.... do gr.... do. over 600 gr..... Titling: Hollender.... Bremer.... finnmarks 00/200 gr.... Rofskjær: Zarttisk Vekkerfisk Høkkerfisk Danskfisk, stor do. smaa Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Småsei 30/ Brosmer: flekket Rund Hyser: Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ Samf. vårhyse 30/ Almindelig do. 30/ Lenger: Skruelenger.... Klippfisk: l ste sort, Lofots.... fetsild: Fiskepakket, 8/0 stk. pr. kg...} Do. 02",,.... Do. '2/4,~.,,.... Skjæresild, fiskepakket.... Sto r s i d:' Eksportpakket pr. 0 kg.... Fiskepakket, rund 7 ", " pr. tn. pr. tønne Ålesund. 2/8 9/8 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. Kr. eller Nordlands... 35/ pr.tønne Do. Finnmarks... 30/ Koldklaret damptran Bruntran Sildolje efter kvalitet /0040' 0.34/0040 Seltran / /0048 Rogn: ste sort eksportpakket pr. tønne 2den sort dje sort Samfengt, fylt tønne.... Klippfisk: Søndmørsk pr. vekt Lofots / finnmarks.... Lenge Brosme Sei.... Pressefisk, kasser a 00 kg.: Presset lange S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg..., 6.50/ /7.50 pr. tn. slandssild, fiskepakket, 80 kg Tran: Kristiansund N. 2/8 9/8 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands pr. tn. finnmarks Raa medisin.... Blank medisin.... pr. tn. Bruntran Rogn: Nordmørs samfengt stavfylt tn...} Lofots / /32.00 pr. tn Klippfisk: Nordmørs.... O.20/0.35O.30/lOAOpr.vekt Lofots / /0.50 finnmarks... 0/0.0 0/0.0 Saltfisk: Nordmørs... } pr. 20 kg. Lofots.... Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm.... " småsei 30/40 "..... Prima småsei, 30/ Secunda " 30/ Små,,20/ S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rund saltet.... slandssild l } / /0.60 pr. tn.

5 24 august 927 fs KETS Haugesund. 2/8 9/8 kr. kr. Vå'rsiJd, eksportpk., ganet, 0 kg. fob. 5/5.50 5/5.50 pr. tn. Do. fiskepakket, 85 kg. fra lager. Do. flekkes ild Do. rund, 0 kg. 6/ Do. mindre merker, ganet 0 kg Storsild, fiskepakket fra lager.... slandssild, f.o.b /0.20 ) fetsild, notsild 6/8, 8/0, 0/2 stk. pr. kg. 80 kg pr. tn. " fiskepakket fra lager.... Makrell, saltet i tnr., f. o. b. : CO 50/60 Sildolje: Lys f.o.b.... Mørk f.o.b. efter kvalitet /0.35 Sildemel / pr. 00 kg. ) Snurpenotsild. B~EKKE, SON & GLLA.QD, Ltd. 8 the Co rridor, Billingsgate Market, London E. C. 3 Tel. adr. "Brekkes" London Modtar til forhandling Fersk lax, ørret, Hummer, Ræker, Kveite. Flyndre Aal og allo gangbare iskevarer Firmaets hovedkontor er: Brekke, Son & Gillard. Ltd. 9 Scale Lane, Hull fiskemarkedet utenlands. k v in t a l ~ 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. k ass e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k P u n d = 0.5 kg. eng el s k P un d = 0.45 kg. Klippfisk og tørfisk. Gen u a. ~Generalkonsulatet beretter 7/8: Siden generalkonsulatet siste rapport av 4/7 er der ankommet til Genua følgende kvanta: Tørfisk, fra Norge 596 bundter. Kl~pp og saltflsk, fra Norge 0 tonn, fra HoHand 6.5 tonn, fra Frankrik 0.23 tonn, fra Spanien tonn, fra Tyskland 0.75 tonn, fra England tonn og fra sland 06 tonn. Både for tørrfiskens og klippfiskens vedkommende har markedet vært livligere. Spesiellt i de siste dager er forbruket steget betydelig og det tiltross for at de klimatiske forhold ikke er gunstige. Salgsprisene er uforandret siden siste rapport. Tørrfisk: Underveis hertil eller bestemt til a:vskibning august/september, skal være omsatt til følgende priser: Finnmarks.fisk og weslre courant 85/, westre prima og westre små 90/ eif. Klippfisk: En herværende importør har oplyst, at der er liten utsikt til bedring av prisene, da her finnes lagret ganske betraktelige konsignasjonspartier som virker depr:imerende på klippfiskmarkedet. Bue nos A ire s. Legasjonen beretter 20'/8: Klippfisiktilførsel siden 30/ kasser. Beholdning 9,500. Pris papirpesos kassen. Kurs 48 pence pr. gullpeso, ankomne norske fisk gjennemgående tilfredsstillende kvalitet, liten efterspørsel. R i ode Ja nei l' o. Legasjonen bekrefter 29/7 telegram av samme dato: Fra den 8/7,29'/7 er der ialt ankommet 878 kasser khppfisk, hvorav 256 kass,er norsk, 8572 kasser skotsk og 50 kasser tysk klippisk Beholdningene anslåes til å utgjøre ca kasser. Markedet betegnes av herværende importører som fast, og utsiktene for salg er de samme som ved forrige rapports inns,endelse. gan O 367 L iss a bon. Legasjonen beretter 9/8: mport ste halvdel august, norsk 45 tonn, skotsk 2, fransk 49. Beholdning norsk 540, skotsk 2, prisen norsk 200'240, skotsk esc. Kurs offisiell 95.00, effekhv 97.00' O p ort o. Legasjonell, Lissabon, beretter 9/8: mport lste halvdel august, Nyfundlandsk 442 tonn, islandsk 269, skotsk 48, [ransk 5<6. BehoMning norsk 342, nyfundlandsk 2352, annen 486, priser norsk nyfisk annen 26220, tredje 2,0, nyfundlandsk nyfisk stor 300, utsøkt middels 290, middels 260: liten 220 es'c. H a van a. Legasjonen beretter 9/8: KlippfiskWførsel siden 29/ kasser. Beholdning 8500'. Pris 0.25 dollars kassen, liten efterspørsel. R i ode Jan eir o. Legasjonen beretter 9/8: Klipfisiktilførsel siden 29/7 200'0 kasser. Beho,ldning 7000'. Pris 2 milreis kassen. Kurs 5 7 / 8 pence pr. milreis, klippfiskmarkedet uforandret, ankommet 200 kasser skotsk fisk. B i l ba o. Generalkonsulatet beretter 6/8: Ukeimport islandsk. Beholdning 2000 norsk, 4,2 0'00' islandsk, priser uforandret. Coruna 200'. Kurs pund M ess in a. Konsulatet beretter /8 om importen til Messina i juli: taliensk d.s.»ligure«250' kg., italiensk d.s.»cimarosa«250 kg., norsk d.s.»soferino«67750 kg., engelsk d.s.»livorno«750 kg. Tils kg. ngen import av klippfisk. Kurante pri3er (Lit. pr. 00' kg.): Stokkfisk hollænder 480, italiener 400' Finnmarken 350. Bakalao Gaspe 550, St. John's 475 og norsk 3500, stokkfisk og klippfisk opbløtt Lit. 4. Fersk fisk og sild. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 6/8: Auksjon Altona laks 30'3, hyse 2445, flyndre 32, pigvar 66l07, ankommet 22500'0 kg. trålsild, 7 pf. pundet. Ha m bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 7/8: kg. trålsild 9'0 pf. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 8/8: kg. trålsild 6.~l2% pf. pundet. Ha mb u r g A l t ona. Fiskeriagenten,beretter 9/8: Auksjonen Altona, laks 24030', ål 68'69, ankommet kg. trålsild 05 pi. pundet. Ham bur g A l t ona. Fiskeriagenten beretter 9/8: Der var i ukens løp ingen tilførsler av fersk fisk fra Norge til St. Pauli,fiskemarked. Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 090' pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnådde i auksjonen (pf. pr. pund): Laks 240>330, hyse 2445, pigvar 66 07, rødspetter 82 o,g ål 68'69. Tilførslene av tysk trålsild var igjen.store og androg til 2 580' 000' pund. Derav til St. Pauli fiskemarked og 2 0' pund til Altona fiskemarked. Prisene var efter kvalitet og markedets stilling p. 6 til pf. 5 pr. pund. ~ Fra Grimsby ankom med ruteskrbene 84 kasser fersk sild. Ham bur g ~ A l t ona. Fiskeriagenten beretter 20{8: dag sildetråler 3 0'00 pund, 2% pf. pr. pund. Ham b u l' g ~ A l t ona. Fiskeriagentenberetter 22/8: dag pund trålsild 2O'4X pf ;pundet. H a ill bur g ~ A l t ona. Fiskeriagentenberetter 22/8: dag 2 trålere 250' 000 pund småfallende sild, 84 p. pundet. Ham bur g ~ A l t ona. Fiskeriagenten beretter 23/8: dag 8 trålere 20' 000' pund shd, stor 8 24, småfallende 6 8 pi. pr. pund. New c a st e.. Konsulatet, Hull, beretter 6/8: går 530 kas,ser fisk, hvorav 280 direkte innlandet, pris flyndre 5/6/,6, kveite 9/9/6 pr. stone.

6 368 FS KETS o A N O 24 august 927 New e a st e. Konsulatet, Hull, berette'f 9/8: Onsdag 437 kasser fisk, hvorav 255 direkte jørnbanen, pris flyndre 5/~6/, kveite 9/6. L ond on. Konsulatet, Hull, beretter 9'/8: 57 kasser gammel fisk, billig. L ond O: n., Konsulatet, Hull, beretter 208: dag 95 kasser flyndre, 78/, kveite 8/lG/, god kvalitet. L ond o n. Konsulatet, Hull, beretter 23/8: 230 kasser, pris kveite 8l0/, flyndre 8/. Hull. Konsulatet beretter 22./8: båt fra VestGrønland kg., halvsollgt 9/66/ pr. stone, moderate tilførsler trålfisk, høie p'riser. Hull. Konsulatet beretter 23/8: Norsk flyndre 77/9, Grønlandskveite 9/,5/6, trålfisk,høie priser. W ese r m li n d e. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/8: uken fra 0/8'6i8 ankom til Wesermlinde fiskemarked 65 fiskedampskiber med tilsammen pund fer,sk fisk og sild. Derav 43 fra Nordsjøen med ' pund hvorav 23g 200 pund fersk sild gjennemsnittlig pund og 2,2 fra sland med pund, gjennemsniulig pund. Da der fremdeles hersker varmt vær i innandet, var efterspørselen efter fersk fisk ikke stor og større mengder av kurante sorter gikkderfo,r til klippiisk og fiskeo melfajbrikkene. Auksjonsprisene, 'Som gjennemgående holdt sig lave, var (pf. pr. pund): Hyse 672, l 353%:, torisk 3X,40%, l 4'29, sei 3,20%, rødspetter 40094%, pigvar J 843 Qog kveite Salt sild. Ham b u l' g., Fiskeriagenten beretter 9/8: Tilførslene andrqog til 349 tnr. Derav 2945 tnr. fra Norge, 834 tnr. fra Storbritannien, 7,5 tnr. fra HoHand og 5 tnr. fra Danmark. Forretningen i nqorsk :sild viste ingen bedring. De store tilførsler av bhlig trålsild infuel~er på efterspørselen. Note~ ringene er (kr. pr. td.): Slosild, rund 350,400 22!23, ganet , 5,60'0 2,2,23, 670' og ' Vårsild 4500' og 5,6,00' 9, 6700' 0920' og 780.0' Flekket sild 332. Skjæresild efter størrelse Filetsild! 353i6. Kon i g s ber g. Konsulatet heretter 8/8: norsk fetsild v a.l' her så godt som ingen omsettning og det er beklagelig at forhrukerne ikke har vendt sig til denne sildesort som nu kan ernorldes fo,rholdsvis billig., de øvrige sildesorter begynte avlastningerne efter at det blev noget kjøligere og det kom også til temmelig store omseuninger i,skotsk sild. Prisene er rpå tross av de gunstige fangstrnedinger blitt de samme. Fra Holland utbys nu nye hollandske mauies til priser som ligger 8/ billigere enn de skotske eksportørers forlangende Qog som følge herav er der også hlitt gjort nogen avslutninger i denne sildesoort. uken som gikk blev her innført 060'0'/ og 500/2,tønner sild fra Holland. Hummer. Ham h u,r g. Fisrkeriagenten beretter 9/8: Med ruteski,bene fra Norge ankom i ukens løp 28 kasser levende hummer. Prisen var uforandret M pr. pund fortollet. mark er idag = kr Tran. Ham lb u r g. Fiskeriagenten beretter 9/8: Fra Norge anko:m 22,63 fat, derav 850' fat hærdet, og 30 tnr. Fra sland 835 fat, fra Storhritannien 420 fat, fra Japan 4'00' fat, fra Danmark 200 fat og 9 fat f ra PQortugal. Markedet var rolig og noteringene er ufoorandret nemlig for: Medisintran kr. 45 eif., og (f :pr. 000' kg.) for lys setran , lys levertran 3D, brudjblank 26 og brun 23. Linolje er litt høiere og noteres f.m Holland Fl og for tysk vare M pr. 00' kg. netto' fortollet. Rogn. Nor d S :p a n i e n. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 06/8: Endel sardinfiske Pontevedra, Vizcaya. Rognmarkedet uforandret. Tysklands import av diverse fiskevarer ste halvaar t 927. Generalkonsulatet, Hamburg, innberetter : Uh e r.d ett ran. Totalinllførselen har vært 42 00'0 tonns mqot 240'00 tonns i samme halvår ifjor. Den hele innførsel i 92,6 var tonns og i ODD tonns. mporten synes således at være stigende. Tranim:porten har i første halvår i år fordelt sig på de viktigsteeksportland således: Norge '00' Nyfundland lo' 00'0 mporten fra Norge til Tyskland i hele året 926 var 2400'0 tonns, i hele året 925, 2 00'0 tonns. Dette er således en av de nqorske varer som hevder sig på det ty,ske marked. Totalinnførselen Derav fra: Norge.... Danmark.. Holland... Her det e o l j e r o. g t l' a n. Hele året. halvår '00' 7600' 2' '00 00 Sverige nnfør:selen hittil iår synes altså å ha vært litt ringere enn ifjor. Tysklalld SQom selv har en betydelig herdningsindustri, utfører 8000'0 tonns hærdete oljer og tran pr. år. Fersk fisk. Totalinnførselen hal' vært 2 86 tonns mot i samme hahrår itjor 0863 tonns. Halvårets innførsel fordeler sig på de forskjellige eksportlande således: Fra Danmark 7407 tons, derav direkte fra fiskefeltet 265 tonns " talien ",. 665 " Holland. 46 " Norge " " Sverige. 246 " Der innføres således til tyske havner av utenlandske fiskefartøier danske og italienske 34'000 tonns :fisk årlig. Noget hinder fqor i~bringel'8e av utenlandske fangster finne;" i:kke~ Som bekjent bringer tyske fiskefartøier inn m utenlandiske h.avner skotske et langt større fiskekvantum. nnførselen til Tyskland av fersk dansk og norsk fisk (utenom sild) haren svak stigende tendens, hvad der turde stå i forbindelse dermed at fiskeforbruket i Tyskland er økende. nnførselen til Tyskland a'v ferskfisk fra Norge er visselig

7 24 august 927 FS ~ETS meget liten i forhold til ferskfiskforbruket. midlertid synes denne innførsel i år å være omtrent dobbelt så stqlr som ifjor. S a t s i l d. TQltalinnførselen har vært tonns mot ifjor i samme halvår tonns. Den største innførsel foregår som bekjent i annet halvår. Arsimporten ifjor utgjorde tonns mot 840'00 i 9,25. mporten i første halvår i år har fordelt sig på eksportlandene således: Storbritannien Holland.... Norge.... Tonns 24' Den tyske importstatistikk angir en mindre import fra Norge enn den norske eksportstatistikk angir. Denne siste opfører som eksport til Tyskland i årets første halvdel 3000 tonns. Herav er antagelig en del partier som kun hartransitert gjennem Tyskland. Fiskemel. Totalimporten har vært 53 0'00 tonns mot tonns samme halvår som ifjo,r. o A N O 369 mporten har fordelt sig på de v~ktigste således: Norge Storbritannien Forenede Stater Kanada.... e:dspo,rrtland, Tonns '00 mporten i hele året 926 var tonns (hvorav fra Norge tonns) og i hele året '0'00 tonns. Fiskehermetikk. Hele året. halvår Tonns Tonns Total inruførsel ' Derav fra:. Norge.., '00 Portugal '00 ispanien Forenede Stater fjot falt det meste arv importen i annet hal,vår. Av den samlede import for hele året 926 av 66'00 tonns blev alene 5000 tonns innført i årets første halvdel. mporten i år synes derfo,r å skulle bli,større enn ifjor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ "Fiskets Gang" l~ ~ utgis av ~ ~ Fiskeridirektøren ~ ~ ~ ~ ~ utkommer hv~ ukes onsdag ~ ~ Bladet sendes uten ophold til ~ ~ de forskjelligste deler rj ~ av landet [li ~ Tegn abonnement {r. 6. pr. aar ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 370 FS K E T S O A N O 24 august 927 ~ DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN l Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap vi Aktieselskapef Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiske/orsendelser Telefon egen central 5040 Telegr.adr. "Nordenfjeldske" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maa~edlige seilmger fra øst & VestNorge til B ost O n, B a t i mor e, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Bergenske Dampskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning avjerskfisk Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje Telegramadresse : <tbergensped» Mel Telegr. : WLFLOK Erling W. flock EXPORTAOENT Sild, Fiskentel etc. Telegr. : PROORESS ljermetiretiretter tj'er'lamyn, c;.reaseproo/, lj'ereament DREYERS GRAFSKE ANSTALT STAVANGER o/s Haugesunds Sjøforsikringsselskap HAUGESUND Overtar alle slags Sjø og Transportforsikringer K. Kolbeinsen & 00. A / s \ Johannes Ostensjø & Co. A o Haugesund Telegr.adr.: "Kolbrott Sildexportører Landets Kommissionæm: Sildemel, sildolje, rogn Haugesund Telegramadr. : Sjøco største tø n dep rod uk ti :Ol Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Tel efonvakt 8 fm.lo em. søndage 9 fmlo em.) Telegramadresse : Bergen s ke. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 8. Det indeholder d<!taljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c~ A. GUNDE~SEN Als BE~GEN. Spe dit io ns av de tinge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" BERGENS PRVATBANK Opretttet 855 BERGEN OSLO HAUGESUND ALLE BANKFORRETNNGER B. Samuelsen & Søn ~ Etableret 905 BERG E N Telegr.adr.: "Spedition" Spedition Omisning av fersk fisk Toldklarering Als NTERNATONAL Composifion & Farvefabrik BERGEN Anbefaler vart prima kobberstof, der gir en glat bund og derfor god fart CANADAN PACFC Verdens største dalyllpskibs og jernbaneselskap Billigste gjennemgangsbilletter til Canada og U. S, A, Absolut bedste befordrin g paa alle klasser Undersøk vore billetpriser og overbevis Dem om fordelene ved at benytte vort selskap der fører Dem frem til Deres bestemmelsessted med egne expressdampere og expresstog til alle steder i Canada og U,S,A.. D. KRKWOLD Guldskogaarden 2 BERGEN Telefon 0685 ALBERT MOHN, Bergen Etableret 764 Mottar til forhandling og kjøper i fast regning Tørlisk og Tran Telegr.adr.: Albertmohn Telegramadresse: fj eldberg Bruk Telefon: Buøy 7 ]østbø, Stavanger Johan T. 0stbø privat: Hundvaag pr. Stavanger Buøy S 8ildeoljefabrik. Kjøp av fersk og saltet sild. Mekanisk verksted 2 slipper A gen ter for r aao Jj e m o to ren A v ance. Johan Didrichsen jr. Oslo Telegramadr. : "JOHAND" Omsæfter alle sorfer tran, sildolje, sæloljo, hvalolje, sildemel, forskemel efc. CHR. RGENS SøNNER BERGEN BERGENS TRAAD &. DREV FABRK TaugverkSnørermTraad Telegramadresse : "S o o f o" Telefoner: Kontoret239 Privat ~~i!!!!!!=! O. Fretheim Olsen Bergen Kontor: Sverresgate 24 l BERGENS SPAREBANK OPRETTET 823 Forvaltningskapital ca. kr