fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fiskets Gan Sabb-Motoren Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad 25 årg."

Transkript

1 fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr pr. år tegnes ved alle post :. ANNONSEPRS: Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr utenlands. Onsdag 2 desember 934 Fiskeridirektørens kontor. Pristariff fåes ved henvendelse til Nr. 50 Oversikt pr. 8/2. Sto r s i d fis k eter ennu ikke begynt. Forsøksdriverne med statsbidrag har vært ute hele forløpne uke uten å finne silden, høieste fangst var 7 stykker sild. Natt til lørdag hadd:e en.av førsøksdriv:erne nørdvest av Frøyahanken 3, storsild. Temperaturen i havet var da pl us 9.l() 7,8 0 og 6,8 0 på henhøldsvis 050.og 75 favners dyp. Denne temperatur erennu nøget høi. På' feltet vel Sletringen var der døg en del størmåse øg alke. En annen av fol'8øksdrivernesøm drev 20 kvartmil nørdvest av Ravnan sonnenf,or Grip hadde ingen fangst.. Fugl øg hval såes her) øg lemper.atmen Var plus 9 0 8,5 0 log 8,5 0 på henholds'vis 02.0 og 50,favner dylbdle. l tilsvarende uke ifjor var storshodlfislket allerede begynt.med fangister på optil 30 hl. utenfør Ålesund og i' ukens løp blev opfisket nordenrflqf Stat 32 hl. storisild. Sønnenfør Stat hadde man også ifj,or fornemmelse av silæen denne tid, da man køm.inn Hl Måløy. med nø,gen lsiffiåslumper, mell!s, der iår Lingen meldingler ftøreli~ger. Tør s k e f i,s k eter fremdeles smått øveralt. Storm har ouså hindrlet fi'sket,s'åv,eli Finnmark s'øm sønnenfør. Om Se;jafisket meddeler lensmannen i Berg log Tørsken at man il førløpne uke hadde torskefangrster før Gryllefjørd øptil 2000 kg. tørs']e Fi:skens størrelse gjennemsnittlig 3%,~g. pr. f'isk, leverhoklighet 900 og tranprolslent lomkring 50. Pris 'sløiet 4 øre pr. kg. og lever 20 øre literen. Lensmannen i Øksnes i Veslterålen medod:eleoder at fisket ute på hankene var hindret av storm. Man har merket enkelte ek,semplar~r av skrei. Om r e t s i l d fis k e t meldes fra Trømsøy:sund at der er.stor sild2tyngde til stede og gode utsikter før 'sildehsket. Lørdag var det allerede ankommet dertil 3 landnøtbruk øg 3,snurpenotlag. uken hlev øpfisket et mindre parti fin garnsild, som blev anvendt til agn,,saltningog 'hjemmeførbruk, pris kr pro hl. bestad blev ukefangsten 4700 hl. blandingsvare, hvorav til hermetikk 800 hl., mens resten gikk til sildolje, pris kr pr. hl. Kvæfjørd blev 470 hl. småsild, hvørav 320 hl. gikk til hermetikk. Dessuten badde man nogen småfangrster i Salangen, Bjarkøy, Lavangen, og i Bal,sfjørd, 'Søm gikk til 'sildolje. sistnevnte distrikt er til,stede 6 landnøtbruk. Trøms fylke er nu saltet til spekesild hl. møt bare 577 hl. ifjør. Nordland fylke har sildefisket vært nøget bedre i førløpne uke,,spesielt i Hadsel, ihvør ukelfangrsten blev 4630 hl., hvorav saltet til spekesild 300 hl. øg til skjæresild 950 hl. og iset 530 hl. Prisen var fra kr. 4 til Bø blev opfisket 250 hl. søm alt blev saltet, pris kr til kr pr. hl. Videre har det vært nøget fetsild øg småsildfi,ske i Hemnes øg 0k,snes. Silden i disse distrikter har vært en blandingsvare, som vesentlig er gått til hermetikk, skjæresild K..J E M B K A L lek L OSE T T.E R installeres i?nendørs uavhengig av rinnencle vann. septiktank eller hovedkloak Les det samtære problem med det anerkjente C. C. Utmerkedcdc anbefalinger. C. C. A.5. N. Slottsgt. 2. Telefon 24. øg agn. Fangsten i Bø var mest 4 strefus åtefri fef,sild. Nordland er nu saltet til,spekesild hl., mens partiet ifjor var 4447 hl. Namdalen er det utsikter. til sildefiske utenfør Namsos me,st hermetikkvare. ' Eks p.o r t le nav de viktigste f,iskevarer i uken til. desember 9<3,4 (fjorårets' tall iparantes) : Klippfisk] uken 32. tønn, ialt (3'0 320), tørrftiisk i uken 397 tonn, tøtal (2~ 360) d'erav rundfisk henholdsvis! ,23, (5398)., r,øt. skjær 8 ~ 95;7 (045),!Slei (4842), hyse 34 ~474 (2329), annen (746), rogn saltet o, tnr., (65 462), damptran 3.02; (98606), blanktr,an (4494), levend!e,å] 00 tonn, 500 (50), f'ersk fisk (22306) hummer 2i2283 kg., 7M 982 ( ), re~er 6 tønn, 2048 (3305), hermetikk 48 2:5567 (27 nl), sildemel (60466), fiskemel m. v (4262). Bankfisket. Fiskemeldinger. Nordland. Andenes øg Bleik: nøv. opfi;sket 50,602 kg. dsk, herav 237 kg. kveite a 90 øre, 43 kg. flyndre il 60 øre, 5Ql9 kg. lange it 7 øre, 5000 kg. blålange il 7 øre, kg. hrooisiille ra 6 øre, 3477 kg. torsk il 2 øre, 20,5 k;g. hyse a 0 øre,.0686 kg. isei il 6 øre, 625, kg.!s'k,ate a 2.5 øre 4880 ka' håbrand a 0 øre,,leverparuet 68 h., pris! 5, øre lit~ren da~~ pet. Samlet verd kr. 2:2825. Av fangsten er, ku. iset 0.0' 8 ''li0 3.'"' l,i)! : od \.g. l to b engt, derav kg. sei. Der deltok 50 moførbåter. V æ r ø y 0 g R øst: uken 24//2 er opfisk,et ~050 kg. fisk hvørav 200 kg. kveite ra 75 øre, 6.00 kg. flyndr<3 a 70 øre, 00,mg. tørsk a 2 ør,e, 50 kg. ihyse it 2 øre,00' 00 kg. skate å 5 øre. AH lils,et. Verdi kr Der delt~k BO møtorbåter. Mør e. Å l e S un d: uken.8. desember er øpfisket kg. Hsk, herav var 500 kg. flyndr el a 90 øre, 2000 kg. ]~nge Et 5 øre, 5000 kg. brosme il 0 øre, ca kg. torsk a 2: øre, kg. hyse a 35 øre, 5000 kg.,småsei a 5 øre, 8000 kg. skate. it 20 øre, 00 kg. h:åhr.and å 20 øre, kg. hå Et 2 øre. Samlet verdi kr. '9540. Der deltøk 70 motorhåter 000' en del snurrev.adhåter. Der var utrygt vær i begynnelsen a~ uken. R ø gal and. E,g e r sun,dl: uken 26/ /2 er Opfisket 7300 kg. fisk øg,skalldyr, hvorav 23 kg. flyndre a 55 øre, SabbMotoren Sikreste og billigste raaoljemotor for smaabaater. Letbygget 3 HK motor for baater op til 2 fots længde. Sterkbygget 59 HK motor for baater fra 2 fot til 28 fots.ængde.. Enkei, driftssikker og økonomsk. Sknv efter nærmere oplysn. til : Damsgaard Motorfabrik, Bergen og referer til dette blad

2 646 FS K ETS GAN G 2 desember kg. toml<j å 5 øre, 2500 kg. hysie å 25 øre, 600 kg. sei d. 2 øre, 600 kg. uer a 5 ø æ', 200 kg. annen fisk il 30 øre Siamt 6000 kg. reker lå. 50 øre log 97,0 ;~g. hummer a kr..70. Samlet verdi kr. 6552,. Torskefisket. N o l' d l and. Øks n e,s 8/2: Denne uke bankfisket 'Stormhindret. Enkelte eksemplarer av skreiopsig formerket. Fi,skevekt, leverholdighet og tranprocent ikke koritrollert. T o l' 3 ken 8/2: denne uke Gryllefjord optil 2000 kg. Stormhindring. Størrelse, leverholdighet, tranprocent og pri,ser som i forrige uke. Klippfiskrådets priser. K l' is t i a n is un d 7'2': Orienteændie klippf:iskprils k0mmende uke kr Forsøksfiske eher storsild. K r :i,s t i ans u n d 6/2:: 'Fior'SøkJsldri ver,i natt Ona, 7 hl. sild, t'empemtur 8%9. Forsøksdiriver Grip, 25 kvartmil nord til vest av,grip, sildt, temperatur 8S%, begge felt ingen fugl eher hval. 7';2: For,søk,sdriver inatt Sula,fang.st hl. stor 'sild, temperatur 8%, 9, 7% grader, henholdsvis 0, 20, 50 favner. 7/2: Forsøksdriver inatt Storholmen hl. :storsild, temperatur 9., 9.6, 9 grader, henholdsvis 0, 20, 50 :favner. 8/2: Forsøk,sdriver inatt nordost av Frøyabanken3 stk. storsild, tempeatur 9., 7.8,6.8 grader, henholdsvis 0, 50, 75 favner. En del stormåse og alke ved Sletringen, forisøksdriver 20 kvartmil nordvest av Ravnan, Hustadviken sønnenfor Grip ingen fang.st, fugl eller hval, temperatur 9, 8.5, 8.5, henholdsvi,s 0, 20, 50 favner. /'2: For sølædriver inatt Svinøyfeltet 8 sild, makrell og,sei, temperatur 9 grader på 0, 20,,50 favner, 8.9 grader på 00 favner, ingen fugl eller hval. Fetsid og småsildfisket. (/ 8/2 934) Derav ~ alt... '" Fylke Til.!o:QJ... ~.[:!l hl. set sildolje =::: ~:Q ~ t a'c Ci3 >.!:C ClCll fabrikker QJ'" r.n t::.= <9 Finnmark ) Troms ) ; Nordland ) i') NordTrøndelag SørTrøndelag Møre Sogn og Fjordane )622 Sønnenfor ~ 0489 _ ) 8368 Tils. l Mot ifjor ) Opgaven bygger på de fra sildoljefabrikkene i Nordland, Troms og Finnmark innsendte opgaver over råstofforbruk pr. 30/, der mangler dog opgaver fra endel fabrikker. 2) Herav matjes behandlet henholdsvis 4325 hl. og 2975 hl., tilsammen 7300 hl. 3) Herav 40 hl. krydret. T l'.o S 2:6;;: Sliden forrige opg:ave.av 30/7 er.opfrisket i Helgøy herred 500 hl. blandingssild" N.v dette parti er 450 hl. fisket med! pos'enot og solgt til s!i'm!oljefabrikk, pris kr pr. hl. 50 hl. er landnotisild s:om ler slolgt til,agn til gjennem snittrsipds kr pr. hl. Tir stede 4 posenotbrukog landnotbruk. 8/2: Kvæfjord: Denne uke stengt og optatt 470 hl. småsild, hvorav 320 hermetikk og 50,sildoljefabrikk. : lb es tad: Stengt og optatt 4700 hl. blanding,svare, hvor, av 800 hermetikk, resten sildolje, pri's kr S a l ang p og L a van gen: Optatt 300 hl., solgt 'sildoljefabrikker, pris kr B a sf j o l' d: Optatt i Malangen 250 hl, anvendt 'sildolje, pri,s kr. 2.25, ingen kjøpere, 6 bruk. Tro S lø Y,s u n d: Opfisket 225 hl. fin garnsild, hvorav 70 hjemmeforbruk, resten agn og saltning, pris kr. 3.25, stor sildetyngde til,stede, gode utsikter, ankommet 3 landnotbruk, 3 posere. 0/2: B j a l' k ø y: Forrige uke opfisket 800 hl, vesentlig s[,ltevare, pris kr K a l' l s ø y: Opfisket 00 hl. 'slllåsed, solgt til agn, pri,s kr. 6.. N o l' d l and 8/2: Hem n e,s: uken opfisket 350 hl., hvorav til skjæresild 50 hl., hermetikk 200 hl., pris kr Ha d 's el: uken opfisket 46,30 hl., hvorav 300 tønner handelsvare, 950 hlskjæresild, 660 hl. sildoljefabrikk, 550 hl. iset, 70 hl. hermetikk, pris kr B ø i V es ter len: uken drivgarnsbåte'r på strekningen GuvågGaukværøy 2248 hl., merst 4 streks åtefri fetsild, pris handelsvare kr pr. hl. uken opfisket 250 hl.,som er,solgt Ul handelsvare. Opfisket parti hl., hvorav saltet til h:::.ndelsvare 3322, resten solgt til sildoljefabrikk. Øksil e:s: uken opfisket 60 hl, hvorav 00 til hermetikk, pris 35 kroner. N o l' d T l' ø n del a g. l,oktober er opfisket 2.5 kasser is'ld. Oj.ennemsnittsprisen har vært kr pr. kaslse. Hele fang:sten er saltet til spekesild. 0/2: Lensmannen i NzmsOis rapporterer at der i de siste tre uker er optatt og,solgt til hermetikk ialt 3790 hl. sild, prisen har vært lllellem kr pr. hl. Siste uke stille med fisket, men det bolder på rå ta sig op igjen. Seifisket. Siden opgaven i forrige nr. av»fi,skets Gang«har lensmannen i Lurøy (Helgeland) meddelt at der i september og oktober intet.seifiske foregikk, men i november er opisket kg. sei, hvorav kg. hengt og kg. til hjemme!forbruk. Prisen var for u:sløiet fisk 26 til 36 øre pr. stk. Fiskens størrelse 250 til 300 kg. pr. 00 stk. Seidamptran 65 hl. For Andenes og Bleik er i november måned opfisket 068 G kg. sei, hvorav 7086 kg. hengt og kg. iset for ek,sport, pris 6 øre pr. kg. alt er nu anmeldt opfisket i Nordlands fylker ~ kg. sei, hvorav hengt 2346 kg. Fra de øvrige di,strikter foreligger ingen nye opgaver. c. A. GUNDERSEN A.S.. Bergen Spedisjonsavdelingen Telegramadr. : "Cagsped" Ekspedisjon og omisning av fisk Fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavner. Telegramadresse: "Cagline" Meldinger om utlandetls fiske, ebpon m. v. Nyiundlands damprnedisintran. St.,J O h n':s 0/: Man venter nu at produklsjonen er utsolgt. Konkurransen med utenlandsk tran på de utenlandske markeder er 'v,anskelig å møte. Produsentene i Storbritannia ihar hatt fordel av preferansen p',å engels!k,olje, eller rettere sagt die har ihatt.fordel av t.ollen ljå den norske tran. En ny dampmedisintranfabrikk er oprehet i Hull, og man h,ar gj.ort store anstæugelser for å utvikle denne industri hjemme. Derfor er norlsk tran i de,sto større ut's'trelrnng ib]itt iqflf'erert marked,ene på denne side av Atlanterihavet. Ottawaoverenskomsten har i sannhet vært til liten hjelp ~f.or Nyfundiland.

3 2 desember 934 FS K ETS o A N O 647 OLAF KNUDSEN AS BERGEN (Aktiekapital kr ) Kommissionsforretning i fiskeprodukter Omsætter tørrfisk, rogn, sild, tran, haakjærringtran, selolje, hvalolje, sildolje, iset torsk, tomtat etc. Telegr.adr.:.. Tranknudsen". Rikstelefon 2348 Det ~ven~ke sildeliske. Uken som endte /2: Garnsild 2600 kg., trålsild {J08592: kg., notshd 280'3'7 kg. Mliddelpris tråållsild 82 øre log notsild 44 øre pr. kg. TotaUangist fra 6'7 t,il /2 (fjmårets :krorf' sponderende tau, p,arantes): (}am~;ild 25:54 tonn (2,2'4), trålsild 757 tonn (695,0), notsild C37 tonn (372). Totallslaltning (insaltad sill) 72 tonn (30') Ek,~port,eTt f;ersk 433 tonn (439), 'slaltet tnr. Det engelske :'iildeiske. Ukefang,sten ti] /2 i Yarmouth be løp sig til 9689 eran, for hele s'esongen fra september 2682D3 eran mot ifjor henhomls~is 206, tog eran. Fkefangsten th. desember. i Lowestoft beløp sig til eran, ror hele selsrongen er an mot ifjor henholdsvis lt 0J4 og cran. Den,samlede fangst i Yarmouth og Lowestoft beløper silg til eran mot i' eran. Del' ('r saltet iår tønner mot tønner i 933. Sardiuisket i Setubal. L i S sa bon 27/': Sardinfisket i Setutal utbra'gt'e i 2nen halvdel av oktober 6388 kurvrer motrsvarendle 49 kasser hermetisk rvare. Den gjennemsnittlige prhl for dren ilandibragte råvar,e oplysers i srumme tidsnllll å ha vært Esc pr. kurv. Det portigisiske sardinfiske. L is 's a bon 29/: Det har i den forlopne tid atter vært smått med s,ardliner og særlig j Algarve har fisket vært næsten sv,art. Hermetikkfabrikkene har ded'or hatt vanswehg for å utlføre d'e bestillinger som er giitt fm kjøpernes særlige :merker, og beholdningene er i det storle og hele neppe underg'ått nogen økning mens det på denne årstid jo nettop gjelder å arbeide på en forhøielse av de lagrede kvanta således at dier under den obti;gatoriske driftsstans om ~vinter,enikl{le,skal,opstå nogen stans i leveringene. Prisene for det gode råmateriale hm tildlels ligget meget hoit, og det er blitt betalt OP till Esc. 60 pr. kurv med omkring 6,00 sardiner. NyhmtHaucs eksport av klippfisk og tran. alt er der i tiden.,august6. november ekjs,portert kvintaler J ifjor (:509768), fordelt på følgende land (fjoråret i parentes): Til Spania kv,intaler (39448), Brlitisk Vlestndia 0492 (4 802), Bortugal 7743 (75.029), talia (9420), Brasil 4529 (4204), England' 2:4566 (6,633), Forente Stater 457 (24), Hellas 573,5:2 (45040), Port.o Rico 346B (3 758), J,amaica255øl (293,8), rkuba i7:5;li (732,), Kanada 3373 (73), Malta 2290 (827), Martinique 20 (O), Gibraltar (3 700), Trinidad 275 (O), Madeira 3.04 (O). Dessuten er der eksportert av industritran (234688) gallons, dampmedilsintran 4734 (27844), selolje (288953) og selskinn cwts. (4587). Kli P P f is k e k 's P ort e n. august3. oktober iår er større enn årene inntil 928. år eksportertes i ovennevnte 3 måneder kv:intaler mot i (kvintaler), G9, , , a9, 928 5B Eksporten er fra Hjor øket til talia med 9000 kvintaler, ~anad'a med kvintaler, EnglalldmedJ 9000 kvintaler, :F:oænte,stater med 8400 kvintaler, Porto Rlko med 500 kwintaler, Hellas med 6000 kvintaler OgGibraltar med 5000 lkvintaller. Derimot er el~sporten avtatt til Portug:a med' 6rQiD kvintaler, Spania med 0'00 kvintaler og Britisk Vestndlia med 2000 kv,intaler. Klippfisk og tørdiskmarkedet. li i:s S a bon 8/2: mport siste halvdel november norsk 24 tonn, islandsk 020, beholdning islandsk 050, priser norlsk 2,20/'2:80 lese., islandsk 22;6/236. O p:o r to 8/'l2,: Silste halvdel november import norsk 2:22, nyfundlandsk 883, kanadisk 90, beholdning norsk 0, nyfundlandls:k 34.3, andre 3000, prilser norsk 2;4/2:3,0, esc., nyfundlandsk 2:2:4/320, jls'landrsk 2'20/226, portugisisk 23/258. H a van a 0/2: Klippfi'sktilførsel siden20/ 800 kasser, beholdning 3000, pris 2 dollars, normal efterspørsel. H a bur g A l t ona. uken 30/ til 6/2 er ankommet fra Norge 90 kolli stokkfisk og 933 kolli klippfisk og fra Danmark 2 kolli klippfisk. Ferskfiskmarkedet. L ond o n /2: Ca. 250 kasser nofsk Usk, pri<s d'lyndre 8//', kveite 9l4/'.. ond o n 4/2: Ca. 50 kalsser norsk fisk, pris flyndre 9/0/, kveite 9/'4/. L ond o n 5/2: 50 kasser norsk,fisk, pris :flyndre 8/0/, kveite 9/3/. L ond o n 7/0: Ca. 200 kasser nor<5k fisk, pri's flyndre 8/0/, kveite 9/'3/ Newcastle 3/2: 4/2: Pris flyndre 9/oJi, kveite 7/3/. Newcastle 6/'2: Flyndre 8/0/, kveite 8l3/. 7/2: 8/9, 8/3A 0/2: 9/0l, 8/'4/. /2: 9//, 8/4/'. Ham bur g A l to n a. Fe r skf is k: Det forente auksjonsfirma, Køser, Platzmann & Co. G. m. b. H., omsatte i uken til 7 desbr. ialt pund fersk fisk fra Norge. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund, på de to hovedmarkedsdager var følgende: 2. uke halvdel Ukemengde i pund Fiskesort l. ukehalvdel Priser 3000 Hyse, stor middels små (23 stor, u. hode /Z36 /2 Nord!.{ 26 2 middels, u. hode 33 ;vare Kveite, stor, (frossen) små '5 /2 små, sekunda Pigghå, flådd Buklapper, /236 /2 3P/237 flådde Håbrand, u. hode /4 små..., / Rødspette, stor Pigvar, stor små Steinbit /48 69 /z 600 Breiflabb små... 0ll 3000 Fetsild, middels... 2 /47 /

4 _ 648 FS K ETS o A N O 2 desember 934 markedet ror konsumrisk var der ingen tendensforandring i denne uken,,så differansene i prisene ror liste og 2nen ukehalvdel må søkes i kvalitetsrorskjellen, dog var prisen for håhand 'astere mot!slutten av uken på grunn av knappere tilforsel. Selv ved fortsatt beskjeden tilførsel av håbrand vil pl'isen neppe komme over 2022 pfennig, idet håbrandsprisen holdes nede av den almindelige Hauhet i markedet ror de almindeligste sorter konsumfisk. Den norske hyse som er kommet frem hertil i absolutt prima stand, blev også i denne uken forholdsvis godt betalt (ca prennig for 'stor og middelis), men allerede ubetydelig avrallende vare blev urorholdsmessig lavere verdsatt, da der har vært rimelige tilfør,sler av tilsvarende kvalitet tyskranget langveisvare. Utsøkt fin norsk hyse synes fremdeles å være den 'riskesortsom vil hli,forholdsvis best betalt i tiden fremover til jul. For pigghå og buklapper betaltes i denne uken rremdeles gode priser på grunn av de knappe tilførsler, og salgspri,sene gir, som vanlig for disse varesorter, nærmest et uttrykk for hvilke kvanta der blev tilført fra Norge på de enkelte salgsdager. De billig<ste sorter konsumrisk blev i denne uken ikke tilført 'fra Norge, 'en da tilsvarende sorter tyskfanget trålerfisk tilføre,s i rikelige mengder og selges til meget lave priser er der fremde8ls ingen utsikt til å opnå lønnsomhet ror den billige importfisk som er handicapped med en toll av 5 pfennig pr. pund. Temperaturen har her i de siste dager dreiet,sig omkring 9 grader C.; så mildværet har i nogen utstrekning virket hemmende på konsumfiskmarkedet. Fe' S k,s i d: A v stor,sild, egnet til røming, korn ca kasser fra Lowestot og knapt 7000 kasser rra Skottlands vestkyst. Prima lowestoftsild opnådde 56 'prennig pr. pund, mens avfallende kvalitet gikk nedover til 2 pfennig. Den største skotiske sild lbetaltes med 46 pfennig, middels med 03 pfennig. Av svensk vare kom i uken ca kasser, v8lsentlig,småsild. Den 'Svenske småsild var gjennemgående alt'or smårallende og av ujevn kvalitet så den måtte selges for 3~5 pfennig pr. pund. Under trykket av den uventede,store svenske konkurranse kom eler i uken bare ca. 650 halve kasser småsild fra Norge og denne vare blev for det meste 'solgt til 6~ pfennig pr. pund. mportørene her skal i uken ha budt norske avskibere kr. 9 eif Hamburg pr. ~ kasse småsild, hvilken er den beste pris man finner å kunne betale så lenge store tilfør,sler av,svensk småsild trykker i markedet, men disse bud (har visstnok ikke ledet til forretning med Norge. Ham b u l' g A l t o n a /2: D!,s»Kong Dag«0. og /2: 8000 pund hyse, stor, pris 27%34 (pfennig pundet), middels 2032, småmiddelis 2830, små 24, eoo kveite, stor 5257, li3000 pigghå 720%, 6500 buklapper 2534, flådde 40, 500 håbrand 79, 500 fet,sild, stor 4X. Ds»Trondhjem«ankommer først i eftermiddag. Der verrt8ls fall i prisen på pigghå. C u x h a ven. Uken 29/ til 5/2 bragte ialt pund fersk fisk pr. 23 dampere. Derav var 8000 pund nordsjøvare pr. 8 dampere, pund islandsvare pr. 5 dampere og pund hvi'tehav,svare pr. 0 dampere. Høieste og laveste priser i pfennig pr. pund: Sjøtunge 6080, piggvar 7797, kveite 4590, rødspette 4853, bergflyndre 2040, llordsjøhy:se 4445, 4348" 2636, V 72, hyse til stekning 47, islandshyse 3238, hvitehavshyse 2 34, 2437, hvitting 06, nordsjøtorsk 330, islandstorsk 66, hvitehavlstor,sk 56, lange 72, makrell 86, uer 67, sei 53. Hummermarkedet. Ham b u l' g. En del av de herværende hummerimportører synes å ha dekket sig i norsk hummer for levering sukceslsivt i tiden fremover til jul og kontraktprilsene skal [or det meste 9 ~q ~)J0 f Ef par kalosjer er alltid til nytte. De vi! finne et par De liker blandt de mange nette og solide modeller vi lager. Afs ASKM GUMMVAREFABRK ASKM,'~~i?'f~ ~ ~ ::. ~"" ': ~:..":;.. :\! dreie sig om kr pr. kg. fob norsk eksporthavn. mportavgiftens foreløbige bortfall har utvilsomt opmuntret importørene til å gå inn for forholdsvis store kontrakter i norsk hummer, med julehandelen for øiet. midletid synes flere importører å nære engstese for at importavgiften kan bli satt i kraft igjen før man kommer lså langt som til å 'la ut resten av de kvanta hvortil man har bundet sig ved kontrakter med de norske eklsportører. Det blir stadig fremholdt for importørene her at man må kjøpe tilstrekkelig hummer fra Helgoland for at det ikke skal bli nødvendig at man atter pålegger importavgiften på hummer innført fra utlandet. Det er imidlertid ikke tenkelig at helgolandshummeren,skulde finne særlig stor avsetning nu da den koster importørene ca. rmk. 3 pr. pund franko HamburgAltoua, mens den norske hummer omregnet til samme basis (franko, fortollet, dødelighetsrisiko innkalkulert) koster ca. rmk. 2 pr. pund. Der kom i denne uken 5 kasser hummer fra Norge til Hamburg. Sild og iiskemelmarkedet. Ham b u l' g. mportørene skal nu være nogenlunde thfreds llled avskibningen av llordlandsmel på de gamle kontrakter som blev pronlongert i påvente av tilgang på råstoh til fabrikkene, men helt fl. jour med skibningene er fabrikanteue eunu ikke og det mangler d'remdeles nytt tilbud i uordlandsmel Også i denne uke skal der ha vært fremme nogen småposter vestlandsmel som er blitt omsatt til kr. 26, altså den høieste pris som monopolet godkjenner. tor:skemer" er der knapt om tubud til monopolets høieste grense som er,3 kroner og det lskal være lett å finne kjøpere til denne pris, mens få selgere

5 2 desember 934 F S K E T S o A N O 649 iwr meldt sig med forholdsvis små partier som man vil slippe u~ på markedet til en såvidt lav pris sammenlignet med hvad pris man nu kunde ha regnet med om markedet hadde vært iritt for regulerende inngrep. uken 30/ Ul 6/2 ankom folgende mengder silde og fiskemel til Hamburg: Fra Norge OWsekker si dem el, 2203 hele og 300 halve sekker torskemel, :':;::'0 ;:,,'kker krabbemel og,fra NordAmerika 20 sekker,,;al'dihlllel. Tranmarkedet a!li bur g. uken 30/ til 6/2 ankom følgende mengder tran til Hamburg: Fra Norge 463 hele og 32 halve tønner cl i \"('r"2 tran, fra Sverige 27 tønner sildolje, fra Danmark 36 tonnei diverse tran, fra Storbritannia 40 tønner diver!se tran, [', Holland 7;)0 tonn hvalolje, fra Portugal og Spania 23 løn,i('\' f.:lrdinolje, fra Japan 300 drums sardinolje og 300 drums lwitran. Sahsilldmarkedet. ]! il m blr g. skjæresild skal det forholdsviis ringe behov her være bra dekket og markedet ligger nu noget svakere an (]erved at tilbudet er rikelig iforhold til behovet. Forrige ukes omsetningsprisfor skjæresild var kr. 4, mens der den gangforlangtes optil kr. 44. Der foreligger nu offerter til kr. 4, men det skal være vanskelig å finne kjøpere til denne pris, så handelen er nu stagnert. uken 30./ til 6!i2 ankom til Hamburg bare norsk sausild og kun 98 hele samt H~ halve tønner. Diverse fiskevarer. Ha bur g. uken 30/ til 6/2 ankom fra Norge 366 kasser hermetikk og 745 kolli røkesild, fra Storbritannia 0 kasser fiskehermetikk, fra Holland 0 kolli,sardeller, fra Por '!ugal og Spania 6097 ka,sser srdiner og 20 kasser hermetisk makrellstørje (tonno), fra Levanten 766 kasser sardiner, fra KordAmerika 050 ka's'ser sadiner, 204 kasser hermetisk hummer og 3 tønner østef<s og fra Japan 55 kasser,sardiner. A tl t we r pen /2: denne uke ankom d/s»columba\z: llled 0;3 kasser fersk fisk, 80 tønner salt sild, 5 tønner og 0 kaisser sa lt fisk, 65 bunter tørrfilsk. Den kommunale Hskeauksjon i Antwerpen meddeler nedenstående priser på fisk som er blitt betalt fredag den 7. ds. (franc pr. kg.): Torsk 82, kveite 57, piggvar 70, tunge 4, slettvar 89, hyse 4, rokke,67, skate 80, almindehg!flyndre 58, sei 56. N NTHONSEN & OD. BERGEN EXPORTFORRETNNG Etablert 868 Telegramadresse:»ANTONCO" Telefoner: 3307,3879 ~OGN, TØ~FSK, SLD forbud mot utførsel av hummer og reker til frankrike ophevet. Det av Fiskeridirektøren under 0. november 934 utferdigeeie forbud mot utrfør,sel av hummer og reker til Frankrike er ophev2t fra fredag 7. desember 934 klokken 2. Skib laster. M s»s e v i l a \Z: beregnes å la,ste i Bergen 'fra 24. med avgang 29/2 for såvel Vest :som Østtalia. Spanskelinjen. Motoreiere! Bt'nytt den nor s k e tannhjulspumpe DELTA til spyling o~ lensing. Enkel konstruksjon, lavt omdreiningstall og stor ydeevne. Blligere, bedre, mer solid og effektiv enn de utenlandske. Leveres i støpejern og metall i størr. fra :J/"" til 2". MØLLERVEENS MEK.. VERKSTED Haugesund Stor~ og Vårsildlaget Salgs central for Stor og Vårsildfiskerne Kontorer: Bergen, Haugesund og Egersund Telegramadresse : Samhald Ny opsynschef ved torske og sildefiskeriene. Som opsynschef under torske og 'Sildefiskeriene i Ve,st Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker er ansatt overreussakfører Ola Brynjelsen. De norske torske og kveitefiskerier ved sland og Bjørnøya i 934. Tor,skefisket på begge felter har i de senere år vært økende og da især på Bjørnøya, mens der i 'siste år er olpfisket et noget mindre kvantum enn i 9<33 ved sland, men fisket her ligger dog langt over tidligere års. Kveiteisket har iår vært sterkt aviallende på begge felter i likhet med kveitefisket på ky!stbankene. Det har kun gitt det halve utbytte av tidligere rår. Nedenfor gjengis utbyttet i slands og Bjørnøyfisket i de siste 3 år i tabeller: Året Torskefisket ved sland. Tilt. Ålesund Kristiansund Rogaland Sam!. tilførsl. :ol;i ilj ilj ilj ilj ~2 "'elt:: "'el c:: "&, :o~ "'elt::... 0 bjjt::... 0 bjjc:: bjjc::... 0 c:: o ilj o ~B ~8 ~~ >0 :0 2 ilj o c:: o c:: o iljo >0 ::E ~~ >0 ~~

6 650 F o A N O 2 desember 934 Året Året Året Året Kveitefisket ved sland. Tilført Ålesund Tilført Trondheim Samlet ~ "O "O "O C :O. "O C b.o c.....: b.o c... b.o c Co Co.!::: t:: o... >~ ~ ~ ~ Torskefisket ved Bjørnøya. (Mengder i tonn. Verdi i 000 kr.) Til Tromsø Tii Hammerf. Til Kr sund Til "'O = "'O = "O = "O b.o b.o b.o b.o t:: C C C ~ ~ ~ ~ " tilførsel :O.....!::: Ålesund :o Til Karmøy Til Trondheim Samlet tilførsel "'O "O "O b.o ~ b.o ~ b.o = c t:: C Cl) Cl) ~ ~ Cl) Cl) t Kveitefisket ved Bjørnøya. Mengde i tolln, verdi i 000 kr. Tromsø Hammerfest Honningsvåg Total tilførsel Cl) Cl) Cl) "O "'O "'O = = :o "O b.o bli b.o = C Cl) C Cl) C t:: Cl) Cl) Cl) Cl) > ~ ~ ~ :;;s _~,4 ) ) 52 Den her hjemførte torsk omfatter kun,saltfisk, altså virket f:3k i mot,setning til rund. Kveiten tilføres i iset stand klar ior eksport. For islandsfiskens del har prisene vært 'stigende de siste 3 år. Således har gjennemsniusprisen for torsk vært: øre, i øre og i øre pr. kg. K veiteprisene stiller sig som følger: 932 >68.5 øre, øre og i øre pr. kg. Aret 934 har absolutt gitt det beiste utbytte, idet ekspedisjonenes antall kun er 00 mot i , så gjennemsllittsfangsten ligger i forhold >til deltagelsen høie,st iår. Også bjørnøytor,sken har opnådd den høieste pris iår. 932 betaltes torsken med ca. 5,Yz øre pr. kg., i 933 med 9.2 øre og iår med 2.8 øre. Med kveiten er,forholdet det omvendte, idet iår.!for det meste bestod av småfisk. Prisene var i 932 ca. 50 øre pr. kg., i øre og i øre. Bjørnøyfi,sket har dog hatt større deltagelse iår enn.ifjor og i forfjor. år deltok 49fartøier (turer). ) Herav 36 tonn til Narvik, verdi kr. 3ti ) Herav 7 tonn til Trondheim og 7 tonn til Ålesund, verdi henholdsvis kr og kr ~ BA D ler" Sjøhusheiser med og uten motor på lager. Mest anvendte fabrikat. (Noen brukte). ETleforhaTldler for Norge:. H. WESSØE, Pb. 35 Skudesnes Eksporten til Storbritan n ia. Hyse tillatt over 0.6 kg. Fiskeridirektøren har under 0. desember utferdiget fol O'ende bestemmelse vedrørende ferskfiskeksporten til Storb l'itannia: Fra. desember og inntil videre er det tillatt å utføre til Storbritannia hyse av enhver størrelse over O.G kg. Makrellfisket ved Skagen 934. Verdiutbytte av makrellfisket sommeren 934 utgj()l~ ca D kroner, hvilket er en betydelig fremgang fra siste år,s verdiutbytte, der utgjorde ca kroner. Denne store stigning fordeler isig omtrent forholdsvis ens på drivgarns, dorge og bunngarlsfisket, dog med den,forskjell, at forføstnevntefiskes vedkommende er det be?re priser, der er skyld i verdiforøkelsen, mens det for bade (~orge og bunngarnsfiskt er kvantiteten, der har vært bestemmende for stigningen i verdiutbyttet. Notfi,sket har i ennu høie re grad enn de nærmest.foi'~' O'ående år vært uten betydning, idet de t nærmest har vært hljlstendig resultatløst i år. D l' i v g a l' n s.f is k e t tok,sin begynnelse midt i mai måned 00' har vært drevet av omtrent samme antall båter, såvel svenske som danske, som siste år, og av danske båter har der i likhet med ifjor foruten fra Skagen deltatt båter :såvel ra Jyllands v8,stkyst som fra forskjellige Kattegatl8plasser. K vantitativt viser fisket kun en liten 'fremgang i sammenligning med siste år, men i betraktning av de stortilførsler av makrell, dette fiske tidligere har kunnet fremvise, er det dog gledelig at der er,stigning også i makrellutbyhet. Den rett store,stigning i verdiutbytte er stort sett en følge av bedre priser. Også i år var dette fiske,for de svenske fiskeres vedkommende undergitt regulering, idet garnenes antall likesom de nærmest foregående år faistsattes til 20 stk. pr. mann, men so,m si,ste år gjaldt der ingen bestemmelser om mal{jsimumstilførsel, hvilket jo og,så kun hadde betydning for avsetningen, da storusket fant sted. ~ Ved fiskets ophø',sist i juni måned var der hertil innbragt ca snes makrell til en verdi av ca kr. (siste år snes, verdi kr. og snes, verdi kr.). D o l' g e fis k et, der tok sin begynnelse i første halvdel av juni måned, vi,ser iår en betydelig fremgang i sammenligning med de nærmest foregående år, og dets utbytte har både hvad kvantum og verdi angår omtrent :fordoblet sig fra si'ste års utbytte. Vesentlig flere båter har dog deltatt i dorgefisket iår, således har periodevis ca. 200 båter dorget makrell med Skagen 80m basis. Det er utelukkende utenlandske, 'særlig norske båter, der har forøket dorgeflåten, idet der endog har vært færre danske dorgebåter iår enn tidligere år. Dorgefisketls utbytte utgjorde iår ca snes makrell til en verdi av ca kr. (ifjor ca. ~9 300 snes, verdi ca kr.). Forts. neste nr.

7 2 desember 934 FS K ETS o A N O 65 Fiskemarkedet innenlands. Nedenstående prisnoteringer angår innenbys handel mellem kjøbmenn for varer levert fra lager på almindelige betalingsvilkår, netto kontan Noteringene gjelder de. prjs,gr hvortil omsetning har funnet sted, eller de antagelige markedspriser. l Bergeu.. 4/2 7/2 Bergen (forts.)!!' an: 4/2 7/2 Kr. Kr. Kr. Kr. Uk!. damp. nord., pr. tn... 68/69 68/69. Do. finnm. pr. tn... 65/66 65/66. Danskfisk, sto~.... Do. seidamp, lma lys, pr. tn sma.,.... lma koldkl. damp., pr. kg. 0.73/ /0.74 Sei: Blank industriell Prima storsei pr. vekt.... Brunb. industriell, pl. kg " middelsei.... Bruntran, pr. kg Afrikasei... 50/ Pressetran, bunnklar, brun Do /50 blank, pr. kg Do. mørk, bunnklar, pr. kg.0.2/ /23 Do /40 Do. mørk, uklar, pr. kg /0.5 0.l2/5 Pigghåtran pr. kg. Håbfanntran Håkj erringtran Lys selolje /0.4 Lys sildolje Mørk do. Rogn: l ste sort, pr. eksportfylt tn. 2nen sort " 3die sort " Samf.? påfylt tn.... R li n d fis k: Usort lofots, pr. 20 kg.... Do. helgel., pr. 20 kg.... Tynn vestre, holl., pr. 20 kg. Fyldig do., do. pr. 20 kg. 7. Underm. hollender, pr. 20 kg. Alm. hollender, pr. 20 kg Efemer, pr. 20 kg Samf. (ital.) stor, pr. 20 kg Do. do., små, pr. 20 kg. 4. Do. undermåls pr. 20 kg. 4. Lubb, pr. 20 kg.... Høstrundfisk, pr. 20 kg.... Afrika rundfisk 20/40, 20 kg Do. Do. 30/50, pr. 20 kg Do. Do. 50/70, pr. 20 kg Usort fimi:., pr. 20 kg... Finnm., 200 gr., pr. 20 kg. ).50 Finnm., 2400 gr. pr. 20 kg. ).50 Do gr., pr. 20 kg..75 Do. over 700.gr., pr. 20 kg..752 Titling: Hollender, pr. 20 kg.... Efemer, pr. 20 kg.... Rotskjær: Zartfisk pr. vekt.... Vekkerfisk.... Høkkerfisk AsS FR YDENSØ SLP & MEK~ VERKSTED Damsgaard. Bergen Telegr.adr.: Frydenbøslip Telefoner , 242 Maskin, jern og træarbeider A,s Wernøe &. Gulbrandsen Torvalmenning 2 BERGEN KO DAKDEPOT Kino, Lysbilledutstyr Bro sm er, flekket, prima, pr. 20 kg.... runde, prima.... Hy ser: Prima vårhyse... 30/50 do. do /60 Afrikahyser, 20/ do. 30/ do. 40/ Lenger: Skruelenger, pr. 20 kg.... Bjerkelenger, pr. 20 kg.... Klippfisk: ste sort. lof., pr. 20 kg... Finnm. fob.lastep!. Fet s i d. Unotert. V års i d, fiskepkk. pr. 80 kg. s and s s i d, fiskepkk. tønne ) Omsetning funnet sted , Ålesund. T ran: Ukt. damptran, Søndmørs og 30/ Kr. 7/2 Kr. Nordlands pr. tn /69 69/70 Do. Finmarks pr. tn Koldklaret damptr. pr. kg Bruntran pr. kg.... Sildolje efter kval. pr. kg. 0.20/ Selran do. pr. kg. max. % Ffa Seltran, underordnet ' /0.36 Håkjerringtran pr. kg., / t /z Rogn: ste sort eksportpk. pr. tn nen sort do. pr. tn dje sort do. pr. tn Samfengt, fylt tønne, pr. tn. Klippfisk: Søndmørsk, pr. 20 kg...} /00 Lofots, pr. 20 kg Lenge pr. 20 kg / /8.80 Brosme pr. 20 kg /7.30 Sei pr. 20 kg...,... Saltfisk: slandsk torsk, norsk fangst, pr. 20 kg.... Finnm.s torsk fob., pr. 20 kg.. Lofots og Vest.ålsk torsk... Sunnmørs torsk.... Sei, pr. kg...,... Pre s se fi s k (ks. ei 00 kg.) Presset lange, pr. kg..... Rots kj ær: Sei, samf. pr. vekt Torskemel fob. pr. 00 kg Sildemel,, S i d. Storsild, pr. kg.... Storsild. eksp.pakket 0 kg. pr. tn.... Vårsild pr. tn. a 0 kg. " slandssild pr. kg.... do. hodeskåret pr. kg... do. matjes pr. tn.... Kr.sund N. 30/ 7/2 Tr an: Kr. Kr. Ukl. damp, nordm. & nordl. pr. tn.... Finnm. pr. tn /68 Rogn: l ste sort eksportpakket pr. tn nen do. do. pr. tn ~dje do. do. pr. tn S i l d o l j e pr. kg... 0.'24/ /0.27 Klippfisk: Nordm., lofots pr. 20 kg... 0/9.90 0/0.0 do. do. fjorsvare pr. 20 kg.. _., Finnmarks, pr. 20 kg / /0. Lange, pr. vekt /8.50 Brosme, pr. vekt Sei, pr. vekt /6 6.25/6 Saltfisk: Lofots, lev. Kristiansund... Finnmarks fob. fiskeplass.. slandsk,norskbehandlet.... Bjørnøyfisk pr. 20 kg.... Tørrfisk: ma storsei, 50/60, pr. kg... Do middelsei 40/50 pr. kg... Do. småsei, do.... S i d: Storsild, eksp.pakket, 0 kg. Vårsild, eksp.pak. 0 kg. pr. tn.... slandssild, pr. kg.... Haugesund. Vars., eksportpk., ganet, 20 kg Do. mindre merker, ganet 0 kg. pr. tn.... Do., eksportpakket.... Do. flekket 20 kg. fob. pr. tn. Do. renflekket 20 kg..... Storsild, eksp.pakket ganet, 20 kg Do., eksportpk., ganet, 0 kg., pr. in...,.... Fetsild, notsild 0/2/4 stk. pr. kg., fiskepakket tn... Skjæresild pr. kg.... slandssild, matjes 0 kg. pr. tn.... Do., fob pr. fiskepakket tn. Makrell, hebrider, 92 kg. fob. Do. norsk 92 kg..... Sildolj e: Mørk, fob., pr. kg.... Lys, fob., pr. kg.... Sildemel, pr. 00 kg...'. SKAL D[ B~ST LL~ tim4"n***&' /037 30/ 72 Kr. Kr /20 9. utsolgt utsolgt utsolgt l KulkompBgnle~ ar 87 l 0570].Elt~

8 652 FS K E T S O A N O 2 desember 934 ~~ TRONDHEM...:~ A.s. Hermetikfabrikkernes Fællesindkjøp Motorfabrikker og slipper... a Komplett lager av: Messingrør, Messingbolt Kobberør, Tin, Bly, Kobber Blanke og sorte aksler Kilestaal 4kant, 6kant, flat etc. de.. o Telefoner: 228, 268 Billigste dagspriser Olav Trygvessønsgt. 48 Telegramadresse : Jernmetall Tel e fon 426 ejømnuu$f)jemmet Ths.Angellsgt.2b Billige" værelser Godt stell Centralvarme Bad Trondhjems Elektromotor Reparasjon Nedre len 7 ng. Leiv Reitan Telefon 4483 Spesialverksted for omvikling og reparasjon av alleslags Motorer, Dynamoer, Båtmagneter etc. Egil Eriksen Trondhjern Export av Sild og Fisk Telegramadresse: "Egil" Telefon 433, privat 3332 A.S M. H.JELDES MEK. VERKSTED nnnehaver: J. GRØNNESBY Bratorkaien Alle slags reparasjoner for Dampskibe, Fabrikker og Motorer. Alt slags Smede og Metahirbeide utføres. Reelt arbeide utføres til Dagens billigste priser. Telefoner; Verkstedet 822, Privatbolig 49. OLVER FOSSUM.. TrOndhjern Etablert_892 Fjordgt. 30 Rikstelefon L F" k h t k fr H. Privat.. 57k ager av. S e erm~ l.a opsjø Telegramadr. Fossum PreSerVerng samt Sld, Fsk, Salt m.m. Nordenfjeldske Blikinduslri ~[a~~e~~~j~ Alle arter blikemballage Telefoner: Fabri~n 5067k, privat Telegramadresse: Blikindustri Norsk Lax og Fiskeexport A.s (Tidligere M. Thams, etabl. 864) Telegramadresse: "Lax, Trondhjem" Telefoner: Kontoret 004, privat 356 Eksportforretning. Specialitet: Fersk Laks AKT les E L SKAP E T Disponent Johs. A. Jacobsen Det Norske Fiskefilet Kompani ~i!~~~~::f~ier!o~33~st Specialitet: Hurtigfrosset skinn og benfri fiskefilet Afs Norsk Staaltaugfabrik Trondheim ALT STAALTAUG Ths. Angels Gt. 5 Trondheim Telefoner: 3479, 3835 Telegramadresse : "Hermetiksild" Kjøper fersk Sild Wilh. Johansen Fiskeksport Telef Telegr.adr.: Wiljo Trondheim AaS Norsk Manillaindustri, Trondheim Alt i Manilla Silol Koks SUND & GENBERG Als, Trondheim Forhandler fisk og sild Telefon 4545, 522 Tlgr.adr.: "Peras" MUlLERS HOTEL l All moderne komfol~t TRONDHEM Telegr.adr.: Miillers. Centralbord Garager. Servicestasjon MUNKVOLDS RØKER Telefon O c JOMFRUGATEN 4, Tel.adr.: Bøkling Torskefilet, Koljefilet, KOlje rund, Bøkling, Fersk filet, Sprengt filet Alfred Smiseth A.s ~'!~'s~~~bor~~etnng Disp. Alfred Smiseth Telefoner: Specialitet: Sild l7 Fiskekasser HERMETK KVETE og annen ferskfisk samt landmandsprodukter omsettes best. Omgående remisse. Send forespørsel om priser og utsikter. 'Fryseriets ( ommissionsaudefin.e a ØS Bankref. : Nordenfj. Kreditbank Telegr.adr.: Fryseri Telefon, kontoret 2820 disp. privat 2462 Mottar til frysning samt lagring i kjølerum alle sorter varer. ; Rimelige avgifter. Besørger spedisjon. j 'Crond()jems ''ryse di l(jøfeanfæe aøs, BLKKEMBALLASJ E Blank og dekorert HERMETKKEMBALLASJE KLPPFS KEM BALLAS JE SLDB0TTER etc. nnhent priser. Forslag til dekorasjoner utarbeides AKTESELSKAPET NORSK aøttefabrk hvori er optatt A.S TRONDHEM BLiKEMBALLAGEFABRK og A.S NORSK RADATORFABRK, Trondheim

9 2 desember 934 FS K ETS o A N' O 653 Vekselkursene (salgskurser). Mynt Pari / 4/2 / 52 / 6/2 / 7/2 82 /0/2 Oslo: kr. kr. kr. kr kr. kr. kr. F. 2) R. M Clearing mk ' Fres Sv. kr D. kr Gylden Sw.frcs l. 25 3l Dollar t 4.04{ 4.04 Belga , F. mark Pesetas Lire Czck. kr s!. kr. l) Montreal østerr. kr ) 3) B) 3) S) S) lpolske zloty ) Nominell. 2) Ved salg av pund kommer i tellegg til den noterte kurs l promille minimum 50 øre pr. ekspedisjon. S) Unotert. Ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondheim, Bergen, Åndalsnes og Narviks jernbanestasjoner. Til nnlandet Til utlandet Stasjoner alt For Sve Oslo talia Tyskøvrig rige land Trondheim: kg. kg. kg. kg. kg. kg. 25/ _h2 ialt l) o Sild Fisk ) 2476 O Bergen: 25/~_l/2 ialt o Sild O Fisk Anda/snes: 25/ _/ 2 ialt 6~00 Sild... _ Fisk Narvik: 25/ _/t2 ialt Sild.... Fisk.... ~40 = = ) Herav 290 kg. fisk til Danmark Oljemarkedet. Bergen og Stavanger Norsk Engelsk Mineralolje A/S, meddeler: Prisene er fra og med 2 november 934 avhentet på fat fra anlegget Skarholmen og i Bergen kr. 0.0, 0.5 /2 og 0.7 /2 pr. kg., henholdsvis for Shell solarolje, Shell Triumf, Shell Wate! Wbite. Ved levering fra andre byer eller lagre er prisene dels de samme, i enkelte tilfeller regnes noget tillegg. Solarolje levert i løs vekt fra Skarholmen 9 øre. Shell bilbensin kr pr. kg. fob. Bergen. Disse priser gjelder importbyer. Ved levering fra øvrige byer og fatlagre er prisene litt høiere. Eksporten av fersk fisk til Storbritannia. (Efter opgave fra Det Statistiske Centralbyrå). Fiskesort: Eksport i Total uken 26/_/2 fra lt _/2 Kg. "/ Kg. Flyndre Kveite...,... '' Hyse Torsk... lysing Piggvar og slettvar Pigghå Skate og rokke... Makrell Rogn Våtsatd fisk Annen alt Tilførsler til Oslo (Østbanen) vekten angitt brutto. Fiskesort 2L26/n\ 27/ ~~~: l/u Tils. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Kveite Flyndre Hyse / Torsk S~i... ' Stld... ' ~ / Annen fisk [ Hum~er Hvalkjøtt... Håbrand Makrell Tils lmo Fisl{einnførselen til Oslo. nnførselen av fer,sk og anrien fisk til Oslo :sjøtollsted i uken 2/'28/2,: 'Fra.;Danmark levende fisk kr. 420, fersk fisk kr. 40. Fra Sverige levende fisk kr. 550, S'altet ifisk 24 kg. Fra lfrankrik,e Jel':stk fisk kr Fiskets Gang A weekly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of f'isheries. Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement. showing the landings of the main Norwegian fisherif S now being carrfed on, from the beginning of the year 934 to Desember 8th. Fat and small herrings in hektolitres (hl), landed ],98 mill., to fish oil factories.48 mill., to canning factories 82800,salted 69200, iced

10 m. 3 2 fersk kg. blank Norges utførsel av f6skeprodukter fra e januar til l. desember 934 og i uken som endte. desernber. :vår8ild ';"""Fetsild~g~,:storsil~d""'7la~Sd8Q;Ki~PfiSk:R.mEdflSk:'Rotskjær:sej~Hyse:A'Dnen~T0r'rfililk:RO~ Rogn! D.m. R.m. Blank Brun Brun! ~,.\ teder Saltet Flekkesild skåret sild sild alt rund terrfisk ialt tran tran kjtu'r., i tm. kg. kg. kg. i tnr. tm. tnr. tnr. m. m. kg. kg. kg. i kg. tm. tnr. tnr. i tnl, i Oslol).... i ! 870, : ' ' Kr.sand S Egersund '" 3 94 Stavanger 2 ) i Kopervik i Skuden~shavn l'! 5 Haugesund 4 ) ~f~r:~.5~:::: 3~73 ~47 25~i 3~~~ l~ ) ~ ~35 25~29 3~437) Måløy Ålesund 6 ) J ' Molde 5) Kr.sund N.7) ] Trondheim Bodø... ' 540 l Svolvær 6) Tromsø 3) ~ 75 20' , i Hammerfest , i,' Vardø ! '/! Vadsø 4) i i Andre9~ ~ i 35 ~ ~ ~ ~ =~ alt ) j !7 569 ul)en , j J l Tollsteder Herdet hvalolje tnr. tm. Sel olje Hvalolje tm. Sildeolje tm. Sild fersk ks. Sild rakt kg. Ma Ma Laks Levende Annen R Fisk Fisk. Fiskemel krell krell o Hummer eker Slldemellevermel saltet fersk fersk al fersk fisk saltet saltet fiske uano kg. kg. kg. g tm. kg. kg. kg. kg. kg. i tnr. kg. Selskinn kg. Hermetikk kg Os0) Kr.sand S Egersund Stavan~er2).. \ Kopervlk.... r l 663 Skud~neshavn.. _64\ 47 Haugesund 4 ) Bergen5) Florø l 275 Måløy ÅlesundS) Molde 5) Kr.sund N.7) Trondheim Bodø... ' 45 Svolvær 6) Tromsø 3 ) Hammerfest Vardø."... Vadsø 4)...,. 232 Andre S)... 8) , 665 alt f i, uken 5906 L ] l l' ~ l ' ' l l l l : ! ' ' 200' ! l' h Ø ) ) ~ _ 448(392 90,',2,34926, ~ ' 8: 25 l i : \ =~ i) Dessuten 84 tm. stearin, 085 inr. hvaloljefettsyre, 'f,73 tm. bottlenosetran 962 tm. gnikse, l tn. kveiteolje og 404 tm. pressetran. 2) Dessut~n 2 tm. ansjos, 375 tnr.juydret sild, 7 tm. brisling; og 300 kg. islandsk klippfisk. 3) Derav l 5052 kg. finnmarks og ' kg. 0fots. 4) Dessuten 70 tm. veterinærtr<in, 208 inr. sildemelke, 0000 kg. hvalmel 800 kg. baifiriner, kg. krabberne og 290 tru. edikbehaldlet sild. 5) Dessuten 2444 tnr. stearin og 847 tnr. nordsjøsild. 6) Dessuten 059 tnr.stearin, 9tnr. hvaldljefettsyre og 45 tm. kveitetran. 7)"Dessuten 509 tnr. stearin, 660 tnr. håhan 60 tnr. pressetran, 598 kg. fiskelever, hvorav 37 kg. kvehelever og 352 tur, industriell tran. l) Fra Fredrikstad. 9) 340 tm. hvaloljefettsyre og 09 tnr. skrapolje av hvaltran fra Fredrikstad, 905 tm. sperm olje fra Sandefjord, 6800 kg. fersk brisling fra Holmestrand, 4425 kg. krabbemel l<g. hvalbenrne, 550 kg. selkjøttmel 0000 kg. hvalrnei '4650 kg. hvalkjøumel, kg. japansk sardinmel og 3980 kg, håmel fra Sandnes. 0) Herav kg. fra Sandnes og kg. fra Harstad. ) Herav l fra Harstad, fra Mosjøen fra Sandnes. 2) Her<lv 27 tnr. flekket fra Haugesund, 66 tm. flekket fra Bergen, 30 tnr. flekket og edikkbehandlet fra Molde. 3) Dessuten 7534 kg. kveitelever, 258, tm. pressetran, 05 kg. røket laks og kg. loddemel. 4) Dessuten kg. lodde. Hi) Dessuten 000 kg. krabbernei, 7 tm. fiskemager 4500 kg. hvalbarder, 40 kg. røket laks og 5900 kg. fersk brisling. 5) Dessuten 9 tnr. kveitelevertran, 00 fat lever påfylt sprit. 7) Av ukeeksporten 307 tnr. var 23 tm. utenlandsk.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932.

Bergen. Onsdag 16 november 1932 fiskeridirektørens kontor. Fetsild~ og småsiidfisket. 111-12/11 1932. --~._--~ ~--~._---- -~-------- ~------- fisk t ang 23 årg. Efterretningsblad for norsk fiskerlbedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen ANNONSEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige sider

Detaljer

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket

ang fiskets SAMBAANDETS TRYKKERI C. Sundts gt. 22, Bergen Telefon 2764 Hjelpeskib under Islandsfisket fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter og- på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 24 årg, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands.

Detaljer

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg.

fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen anstalter og på Fiskeridirektørens 30. årg. fiskets Gang Etterretningsblad fornorsk fiskeribedrift f utgitt av Fiskeridirektøren, ABONNEMENT Kun hvis kilde -opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt ANNONSEPRS: kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

j SALGSCE NTRALE N V&,"p~iaUt"",hpa,' av au"."" p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~

j SALGSCE NTRALE N V&,p~iaUt,hpa,' av au. p,ima J ~ STAVANGER Sildemel,lystogsaltfattig ~ Fi n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABO-NNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- ANNONSEPRS:

Detaljer

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.:

Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: 422 fs K ETS o A N O august 93~ Kristiansands FiskegarnsfabriklJs GARN & NOT ~e9v~rle~i~e~i'i:~ri~~e:.: laks 28 tonn, G39 (388), fersk makrell O tonn, 536 (363), rersk fisk 422-69 (3530), hummer 52 kg.,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. fiskets Gang tillatt. l ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra. "fiskets Gang" tillatt. 29. årg. ABONNEMENT kr. 6.0fJ pr. år tegnes ved aile post

Detaljer

fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg.

fisk'ets 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen 28. årg. fisk'ets" 'Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av PIskeridirektøren. Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiske.ribedrift, utgitt av Pskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20

Rapport nr. 1 om torskefisket pr. 3/2 1934. Hengt Saltet Iset tran annen saltet fisk tonn sløiet - - 6=101 5 =20 '" : Rapport nr. om torskefisket pr. 3/2 934. Distrikt Kg. fisk pr. ørepris pr. Del t se Anvendelse! Le';er l _! Uke fangst D. m. til Rogn 00 stk. hl., fisk.. kjøpe Totar$ Hengt Saltet set tran annen saltet

Detaljer

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Fiskets Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen fis ets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang tillatt. prisen fis ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra ;Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

ang iskets otoren Sabb~

ang iskets otoren Sabb~ iskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 28. årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post-

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren, Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 30. årg. ABONNEMENT kr. 0.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764

Fi ets a I SAMBAANDETS TRYKKERI. ! C. Sundts gt. 22, Bergen Moderne trykksaker i Telefol! 2764 Fi ets a Efterretningsblad for norsk fiskeribedrifi, utgitt av Fiskeridirektøren. 24 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter og på Fiskeridirektørens kontor. Kr. 0.00 utenlands. Bergen

Detaljer

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya.

LEY. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934. 1/7_7/7 øre kg. Kystmakrellfisket med norske båter. Det norske fiske ved Island. Fisket ved Bjørnøya. 382 f S K E T S GAN O 11 juli 1934 R o g a l and. E g e r sun d: uken 23.30. juni er opfisket 20 kg. kveite it kr. ~, 2500 kg. torsk it 10 øre, 2500 kg. hyse it 20 øre, 1800 kg. sei it 5 øre, 100 kg. skate

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gallg tillatt. Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gallg" tillatt. ~!4 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ANNONSEPRIS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post- Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å rg. ; ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Fetsildfisket. fiskets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri Onsdag 24 direktørens kontor. fisket.

Detaljer

o A N O 24 april 1929

o A N O 24 april 1929 92 f S K E T S lvj øre. - Ålesund og Borgund, uken som endte :20/4: Opfisket kveite 698 a.20, lange 8300 a 0.:22, brosme 3800 a 0.3, torsk fersk 0000 a 0.25, hyse 5000 a 0.25, sei 900 a 0.20, saltet torsk

Detaljer

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever

tran tonn sløiet IleVerS) rogn tøi er tonn tonn tonn tonn hl. I hl. hl. sløiet lever l: 0repris L. Uke Kg. fisk pr. :0repris pr. Delt~get~e Anvendelse,~':::';: D. m. L~~er Totalt. k{~r_ec båter fangst Hengt S~itet set. tran annen saltet Rogn sløiet lever tran tonn sløiet levers) rogn tøi

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske.

Fisket utenlands. Fiskemarkedet innenlands~ Det portugisiske sardinfiske. Det engelske sildefiske. Det hollandske sildefiske. Det tyske sildefiske. 434 f S K E T S O A N O 3 oktober 928 ~~ Tro m s 27/0: Kvæfjord 26/0, garnfisket denne uke smått, ujevnt, undtatt inatt godt, op til 40 mål, posere 0lP til 500 mål, pris garnsild 0, poset 8, mangel på

Detaljer

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~

fisket utenlands. 478 FISKE TS o A N O 28 november 1928 Det portugisiske sardinjisl?e. Fetsild- og småsildnsket. Hummerfisket F= ~=2 ~ 478 FSKE TS o A N O 28 november 928 -------------------------------------------------- Nor d l and. - Øksnes 2/: Fangster torsk ubetydelig, vinterskrei kun enkeltvis, størrelse leverholdighet angis som

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr.

fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen august 1927 Etableret 1878 Hamburg 8 Tel.adr. fis et Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Bergen august

Detaljer

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622

~ fl Vinterfisket l)... I \ I I - I - I 110445\ 4682 [ 4022\ 166 t i 3816! 2622 l 3938 262 = ~.~ ' 9028 Rapport nr. 9 om torskefisket pr. 96 934. Kg. fisk pr. 0repris pr. Deltag_els e Uke =,'~,~'':"_ Distrikt fangst og:~k. hl. kg. fisk. l. kjøpe båt tonn sløiet levers) sløiet lever,

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

a 1.70 samt 49m stk. til eksport.

a 1.70 samt 49m stk. til eksport. 242 FS KETS GAN G 23 mai 928 ~~ hyse, Syltefjord småbåter 600, småmotorer 200, sjøldragere 3000, Båtsfjord B300, storskøiter 8000, me~et hyse, Kongsfjord 4000, sjøldragere 2500, Berlevåg 2halinger 300,

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. fiskets Gangar,,:! _._- 9 årg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle SALGSCENTRALEN STAVANGER ar opreuet av 20 sildemel- og

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisket $ n Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 åll"g. ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes

Detaljer

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren.

ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Fi ets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. ABONNEMENT ANNONSEPRKS: Pristariff fåes ved henvendelse

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SALGSCENTRALEN STAVANGER

SALGSCENTRALEN STAVANGER . l a Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgitt av /Fiskeridirektøren. 9 årg. ~ --- ABONNEMENT ANNONSEPRS: kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2014

Melding om fisket uke 6/2014 Melding om fisket uke 6/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 07.02.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket.

o A N O 8 mai 1929 216 T S Torskefisket. 26 T S o A N O 8 mai 929 \0 r e. Aleslind og 30rgund, H~kensnn endte 4/5: Opfisket kveite 0300 kg. a.oa, lange :500oro kg. a, 0.,2,3, brosme 20000 kg. a. 0.2, torsk 5000 kg. a. 0.2,5, hyse 0000 kg. a.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk

Snurpe og Trawl wire Engelsk og norsk 574 FSKETS at. der i Rødøy er opiisket 330000 kg. >Sei og i Herøy 67 600 kg.,,så fylkets :samlede,seikvantum nu beløper 'sig til 3048, hvorav hengt 2967 og saltet 38. Fetsild og småsildlisket. 1/123/12

Detaljer

o A N O 17 oktober t 928

o A N O 17 oktober t 928 79448 3865. 4785 94074 36959: 4050 l. 968990 44 FSKE TS o A N O 7 oktober t 928 R to g a l and. Karmøy, sept.: Opf~sket flyndre 64 : 0.500.80, levende torsk 650 a 0.250.50, torsk 2nlO il 0.20 0.40, hyse

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men

Bergen. Onsdag 8 april 1936 fiskeridirektørens kontor. tonn. I begge,fyl'kerer kvantwmet noget,større enn ifjor; men 24: øre pr. lher. ll:å sie,s å ha.gitt ettilrredsstihende utbytte. N o l' cl:l and. V æ r ø y o g R:ø S t: uken 2. til 28. mars el' opfisket '0480' fisk, hvor:av 300 kvehe a 8535 øre, 80 Nyndæ a 7080 øreog

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929

182 FIS K E T S O ANG 17 aprlll 1929 82 FS K E T S O ANG 7 aprlll 929 il 0.20, hyse 0.0 kg. il 0.25, sei 250 kg. il 0'.30', reker 929 kg. il.00, hummer 00 kg. (70' stk.) il.75, lever.2 hl. il kr. 20'. Deltagelse 23 fartøier og båter. Mør

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 10 i 2017 ( mars 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 10/2017 Rapporten skrevet mandag 13.03.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra Fiskets Gang tillatt. I t ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis,er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post anstalter

Detaljer

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

Fiskets Gan. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen Fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 8 aarg. lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 27 i 2017 (3.-9. juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 27/2017 Rapporten skrevet mandag 10.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket.

Bergen Onsdag. 17 juli 1935. Bankfisket. .. 07(7), hmnmer 7337 35644 (492504), reker 2'5 tonn 22;") (223), hermetikk 597 5 752 (3 305), isildemel 45 (j BH) (23 32). KJEMKALE KLOSETTER installeres innendørs uavhengig av rinnende vann. septiktank

Detaljer

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april:

Totalfangst. Sted. Vmterfisket ia1t. (l Jim. -,31 mars) 10.4593 92 492 Il 703 2 993 23 824; 13 229. Sommerfisket fra! l april: 402 FSKETS o A N O 6 august 930 H a u g 'e sun d.o g.o me g n 2/8: uiken ifra Sogln og Fjordane 'småsild 70 skj. fl 2.00. 8 t a vag e r 2/8: uken.fra Sogn og',fjordane småsild 349 skj. fl.25, fra Hordialand

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2016 ( juli 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2016 Rapporten skrevet mandag 25.07.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 50/2016 Rapporten skrevet mandag 12.12.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor

fiskets Gang Aalesunds og Moldes gjens. Skibsassurancelorening overtar kaskoforsikring på fiske- og fraktefartøier med motor fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 26 årg. ABOEMET kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle post 28. årg. anstalter og på fiskeridirektørens Kun hvis kilde opgis, er

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51

~ { Vlnterftsket 1)... = I -= 1 = l = = 1 = I II 5452112382 1207 11,34 II 204411 1209! 51 l lever 754 40/55 Distrikt Rapport nr. 9 om torskefsket pr. 3/3 934. Kg. fisk pr. Ørepris pr. Deltagelse Anvendelse Lever f~~~t 00 stk. l Total D. m. til il Rogn hl. kg. fisk l. L kjøpe b'aoter f t Hengt

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 26 februar 1936. 'liuii///ffll//~iipi6 Fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 27 å.rg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

1 5I~ o ANG 22 november I

1 5I~ o ANG 22 november I - 506 f S K E T S a G;)-iO on:\ :2000 kg. torsk a 10 øre, 240 kg. hyse a 10 øre, :WO kg. skate a 8 øre, 6500 kg. håbrand a 8 øre. alt 12 :240 kg. fisk, verdi kr. 3040. Alt iset. Der deltar 42 motorbåter.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 43 i 2017 ( oktober 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 43/2017 Rapporten skrevet mandag 30.10.2017 av Willy Godtliebsen og Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 /

OSENLUND~ o A N O KOLONIAL. KONG OSCAASCiT to 520 FIS K ETS. 29 novmeber Bankfisket. Fetsild- og småsildfisket 1/1-25 / 520 FS K ETS o A N O 29 novmeber 933 Bankfisket. Fiskemeldinger T ' o ms ø: ukene 5. til 9. november er opiisket 9Ø4 kg. kveite il 405 ør e, 93 kg. >flyndre il 6070 øre, 5346 kg. brosme il 8 øre, 2879

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

-;so! 8785 1910 10 210

-;so! 8785 1910 10 210 274 fske TS o A N O 2 juni 929 ------------------------------------------- 300, Mehavn 5-doryskøiter2-haling:s 3500, 4-dory 2'600', sjøldragere 200 ujevnt, Kjelvik båter 00', Kamøvær småmotor 500, Hammerfest

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 51/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 21.11.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 28 november j 934. Bankfisket. fiskets ang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde opgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 25 årg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. år tegnes ved alle postanstalter

Detaljer

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

1. Godkjenning av eksportører. Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer. MBLDING rlta risdridiulttøun J-64-91 (J-62-91 OTGiR) FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 105) 23 80 90 Tlf.10512380 00 Bergen, 12. april 1991 HR/TAa FORSKRIFT OM REGULERING AV EKSPORTEN AV FISK OG

Detaljer

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928

196 FISKE TS o A N O 25 april 1928 96 FSKE TS o A N O 25 april 928 Nordvaranger Vadsø Havningberg 0, Loppa 020, Hammerfest 2,5, Kiberg Båtsfjord KOllgs.fjord Berlevåg Gamvik Gjes/vær Hasvk 5, Rolfsø 520 øvriae vær 20 ]e verholdi,o' het

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2015

Melding om fisket uke 8/2015 Melding om fisket uke 8/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art

Norsk fiskeeksport 2005: Russland største marknad, laks viktigaste art Norsk fiskeeksport : største marknad, laks viktigaste art Notatet inneheld utdrag frå Eksportutvalet for fisk sin årsstatistikk for. Meir informasjon: www.godfisk.no ( Bransje Statistikk ). - - - - - -

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer